הכלהה רואל דיתעה שדקמ
("שדקמה הנבי הרהמ")

ןיוז ףסוי המלש ברה

ה"כשת ,ו"צ םיינחמ

יכילהת ףצר ךותב שדקמה תיב תיינב יותיע אשונל תונושה תושיגב ןד רמאמה :ריצקת
.שדקמה הנבי םוי לכבש תורשפאה ללגב ונימיב ורימחהש תוכלהב ןכו ,הלואגה

הליפת ,הלואג ,הכלה ,שדקמה תיב :חתפמ תולימ
ירדס השש ןיב דחוימ רדס דבלמ .הכלהה תורפסב בחר םוקמ םיספות שדקמהו שדוקה
תויגוס הב ואב אלש דומלתב תכסמ ךל ןיא ,דחוימב ךכל שדקוהש ,םישדק רדס ,תוינשמה
.םישדק יניינעב הברה תקסוע דומלתה רחאלש תינרותה תורפסה ףא .םישדקל עגונב תוכלהו
קוידב ורסמנ ,םיבורמה םהינימלו םהיגוסל ,םלוכ תונברוקה לש םירדסהו םינידה יטרפ לכ
,ויתוליחמו ויתוילעו ויגג ,ויאתו ויתוכשל ,ויניינב ,ויאובמו ויאצומל ןיינבה תרות ףא .ץרמנ
ןתמו אשמל רוקמ ושמיש ולא תוכלהו .תועובק תוכלהב איה ףא השבגתנ וז המלש הרות
דעו םינושארה ןמל ,וילכ יאשונבו דומלתב ,ףעתסהו ךולה ,בחרתהו ךולה וכלהש ,םינוידלו
.םינורחאה
ןויצ") "שדקמל רכז" תניחב ,המואה לש ראופמה רבעל םיזעה םיעוגעגה דבלב אל ךכל ומרג
קסועה"ו ,"וניתפש םירפ המלשנו" לש םעטמ קר אלו ,("השירד יעבד ללכמ ,הל ןיא שרוד איה
םעה ייחב הקזחב םעפלמ לדח אל הלואגה ןוזח .דועו הלא ."הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב
."םינכומ היהנ" ונדצמש ךכל םימכח ודקש דימתו .ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג זאמ
:ארזע תיילעב היהש רבדכ ונתוא ולאשי םאו ,םיעתפומ היהנ אל "שדקמה הנבי הרהמ" םא
"...ודגב ףנכב שדק רשב שיא אשי ןה :רמאל ,הרות םינהוכה תא אנ לאש ,תוקבצ 'ד רמא הכ"
.ןויסינב דומענ ,(בי-אי ,ב יגח)

תכסמ הרדוס דימת תכסמ רחאש םעטב ,תוינשמה שוריפל ותמדקהב ם"במרה ירבד הלאו
:תודמ
שדקמה הנבישכ יכ .ותרוצו שדקמה תדימ רכוז אוהש ,רופיס אלא רחא ןיינע וב ןיאו"
ינפמ ךרעהו תורוצהו תוינבתהו אוהה תינבתה תושעלו רומשל שי ,ונימיב הרהמב
."ליכשה ילע 'ה דימ בתכב לכה :(טי ,חכ א"הד) רמאש ומכ ,שדוקה חורב אוהש
י"שרב םג םישרופמ םירבדהו .ידיתעה שדקמה ןיינב ליבשב איה תודימ תכסמ תלעות ,ןכבו
ישילשה תיבה ןיינב לש) ויתוקוח לכ תאו ותרוצ לכ תא ורמשיו" קוספה לע (אי ,גמ) לאקזחיל
."ץק תעל םתושעל ועדיש ,ךיפמ תודימה ינינע ודמלי ,ורמשיו" - "םתוא ושעו - (דיתעלש
שדקמה תיב ןיינב תודימ דומיל תרטמש ,ם"במרהו י"שר ,הכלהה ידומע ינשמ םידמל וניצמנ
.שדקמה הנבישכל תושעל ךיא עדנש ידכ איה

יונב ,םיפצמ ונאש דיתעה שדקמ" :(א ,אמ) הכוס תכסמב בתכ ומצע י"שר :הלאשה תלאשנו
:(א ,ל) הנשה שארב ןכו ,"ךידי וננוכ 'ה שדקמ :רמאנש ,םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו
י"פע ,באב העשתב "םחנ" תליפתב םירמוא ונא ךכו ."אוה םימש ידיב אובל דיתעה ןיינב"
אל ןכ בתכ י"שרו ."התונבל דיתע שאבו התצה שאב 'ה התא יכ" :(ג"ה ,ד"פ)תוכרב ימלשוריה
הז בשייתי דציכ אה .ונירבד ךשמהב ריכזנ דוע וז הכלהו ,הכלהה תניחבמ אלא ,הדגא תרותב
,תושעל תעדל ליבשב דיתעלש שדקמה תודימ דומלל ונילעש ,לאקזחיב י"שר בתכש המ םע
תודימ תכסמ תלעותש בתכ אוה ףאש ,ם"במרה לע ?םינובה ונא אלו םישועה היהנ ונא אל ירהו
ךכו ,ותוא הנבנ ונחנא דיתעלש ןיינבש רבוס ם"במרה ןכש ,השק אל - דיתעה ןיינב ליבשב איה
קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו" :(ד"ה ,א"יפ) םיכלמ תוכלהב שרופמ בתכ
אוהש תקזחב הז ירה ,'ה תומחלמ םחליו ...פ"עבשו בתכבש הרות יפכ ,ויבא דודכ תווצמב
,ןכבו ,"יאדוב חישמ הז ירה ,לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו ,חילצהו השע םא .חישמ
םיארנ אלה י"שר ירבד לבא ,םימשה ןמ ללכושמו יונב הלגתי אלו ,שדקמה הנבי חישמה ךלמ
.הז תא הז םירתוסכ
קוספה לע (א ,וצ) ןירדהנסב ארמגה ירבד םיעודי .הדגאה חטשב ןאכ רזעיהל ונילעש ,ינבשוח
ת"ושב בתכ הז ךמס לע ."התעב ,וכז אל ;הנשיחא ,וכז" - "הנשיחא התעב" :(בכ-ס היעשי)
יונב םימשה ןמ הלגתיש ורמא אלש ,דיתעלש שדקמה ןינבל עגונב (ד"סרת השרוו) "םעט ירבד"
לש בצמב ויהי לארשישכ לבא ,"וכז" תניחב ויהי לארשיו "הנשיחא"ב היהת הלואגהשכ אלא
חישמה אלא ,םימשה ןמ שדקמה דרי אל יזא ,דעומה אובב ,"התעב" היהת הלואגהו "וכז אל"
.ותוא ונבי לארשיו

םעפש ,םירחא תורוקמ יפ-לע וירבד תא חיכוה אלא ,לאקזחיב י"שר ירבד תא איבה אל אוה
םג ובשייתי ירה םינוכנ וירבד םא לבא ,םימשה ןמ דריש םעפו שדקמה הנבי חישמהש הארנ
היהת הלואגהשכ ותושעל ךרטצנ אמש שדקמה תודימ תא דומלל ונילע .לאקזחיב י"שר ירבד
.שדקמה הנבי הרהמו ונמז םוי לכבש ןכתיו ,ונל עודי אל "התעב" לש ןמזה םג ירהו ,"התעב"

ידכ :רמולכ ,םישדק תוכלה דומלל הביסכ קר אל לודג דחאל שמשמ "שדקמה הנבי הרהמ"ו
ןכל דומילה ינפמ :רמולכ ,האצותכ ,בבוסמכ ףא אלא ,שדקמה הנבישכ ןתושעל ךיא עדנש
.הנבי הרהמ

"םינקז תפיסא" ורפסב ,םהמ דחאבו ,םישדק רדסב םירפס המכ עודיכ רביח "םייח ץפח" לעב
אוה 'י קרפבו ,תוניחב המכמ םישדק רדסב דומיל לש בויחה ראבל ותמדקהב ךיראה ,םיחבז לע
:לשמ לישמהו ,הלואגה ברקמ תונברוק תוכלה דומילש ,ראבמ
תנכומו היטישכתב תטשוקמו תשבולמ תדמוע הלכה רשאכש ,ןיאושינ ןוימדכ"
,ה"בקה ןכו ,אובל ןתחה רהממ זא ,אוביש ןתחהל םיפצמו םידמועו הפוחל סנכיהל
,ךיקולא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמכ :בותכש ומכ ,לארשיל ןתח םשב ומצע הנכמש
ןכה דומענו םימלוע תיבב הדובעה יניד תעידיב םיטשוקמו םינכומ ונא היהנ םאו
."ותאיב רהמי יאדוב ,ךרבתי ונכלמ תארקל
תניחבמ "יתמ"ל הנווכה ןיא ,ןבומכ ?היהי םצעב יתמ שדקמה ןינב לש הז "הרהמ" :הלאשו
איה הלאשה .המ דע עדוי אלו איבנ ונתא ןיאו "וניקולא 'הל תורתסנה" ללכב הז ירה .ןמזה
:םה םידעוימה הלואגה יכילהת .רחואמו םדקומ לש ןבומב ,הלואגה יכילהת רדס לש ןבומב
ןיינב לש ונמז יתמ הלא םיכילהתב ,ןכבו .דוד תיב תוכלמו ,שדקמה ןינב ,תויולג ץוביק
שדקמה תיב ברחשמ ,רמוא יסוי 'ר :ונינש (ב"מ ,ה"פ) ינש רשעמב .תוריתס וניצמ ?שדקמה
ויהי אל דצ לכמ םילשוריל ךומס דחא םוי ךלהמש ,הנקתב אוה רבודמה) הזה יאנתה היה
םילשורי יקוש רטעל ידכ ,םילשוריל םמצע תוריפה תא ואיבי אלא יעבר םרכ תוריפ םידופ
הרהמב שדקמה הנביש יתמיא - היה יאנתו .(הנקתה הלטב שדקמה תיב ברחש רחאלו ,תוריפב
ימלשוריב רמאנ הז לעו .היהש תומכל רבדה רוזחיש (ימלשוריבש הנשמב ןושלה ךכ) ונימיב
רמולכ ,דוד תיב תוכלמל םדוק תונביהל דיתע שדקמה תיבש תרמוא תאז ,אחא יבר רמא :םש
דציכ ונל הרוי רבכ חישמה ,ךכ רחא לע םיאנת תונתהל ונל המ ,םדוק אובי חישמה ךלמה םאש
:אי ,חנ 'פ אמוחנת שרדמב בותכ ןכו .חישמה תאיב םדוק הנבי שדקמה תיבש אלא ,תושעל
:ביתכ ךכש ?המל .ןימאת לא - םילשורי תינבנ אלו תויולגה וצבקתנ רבכש םדא ךל רמאי םאו"
ומכ ,שדקמה ןינב םג אוה םילשורי הנבו "'סנכי לארשי יחדנ' ,ךכ רחאו ,''ה םילשורי הנוב'
םדוק תויולג ץוביק ,תויולג ץוביקל םדוק שדקמה תיב" :(א ,טלק תודלות) רהוזב ורמאש
הרש ייח ףוס - םש ןכו ."'סנכי לארשי יחדנ 'ה םילשורי הנוב :ביתכד ...םיתמה תייחתל
הל םיקוי רתבלו םילשוריד אתרק הנביו אלכיה ןיקתיו אתימדקד אשדקמ יב ינבי ה"בוקד"
תמועלו "'סנכי לארשי יחדנ, ,רתבלו אתימדקב ...''ה םילשורי הנוב" :ביתכד אוה אדה ,ארפעמ
תינבנש םדא ךל רמאי םאו" :ךפיהל אסריגה (חפתת זמר םיליהת) ינועמש טוקליב הז
.'סנכי לארשי יחדנ' יכ - ''ה םילשורי הנוב' :רמאנש ,ןימאת לא תויולגה וסנכתנ אלו (םילשורי)
".'ה םילשורי הנוב ןכל לארשי יחדנ וסנכתנ רבכש ינפמ :רמולכ

ןיחתופש ןויכ"
,רמא תשש ברש ,ןוזמה תכרבבש "םחר" תכרב ןינעל ,(א ,ט"מ תוכרב) ארמגבו
חתפ וליפא ,רמא ןמחנ ברו ,לארשי עישומ ,המיתחה תכרבב םייסל ךירצ לארשי ךמע לע םחרב
'וגו 'ה םילשורי הנוב' :רמאנש םושמ
,םעטה רמאו ,םילשורי הנובב םתוח לארשי לע םחרב
םלוא .םדוק סנכי לארשי יחדינש עמשמ ."סנכי לארשי יחדנש ןמזב - 'ה םילשורי הנוב יתמיא
םילשורי ןינבש ,עמשמ ."סנכי לארשי יחדנ זאו 'ה םילשורי הנוב ביתכד" :בתכ םש י"שרב
.םדוק
רחאל תויולג ץוביק רמול ואר המו ":(ב ,ז) הליגמב ורמא הרשע הנומש לש תוכרבה רדסב
וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכיפנע לארשי ירה םתאו" :ביתכד ?םינשה תכרב
...םיקידצ ןרק תממורתמ ...םיעשופה ולכ ...םיעשרב ןיד השענ תויולג וצבקתנש ןויכו ,"אובל
ינב ובושי רחא :רמאנש ,דוד אב םילשורי תינבנש ןויכו ...םילשוריב ?םנרק תממורתמ ןכיהו
תיבל ובושי רחא"
:(א ,חי) םש י"שרבו ,"םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקבו לארשי
.שדקמה ןינבל םדוק תויולג ץוביקש ירה ."שדקמה

הדוקנב םירבדה בשייל בתכ "םעט ירבד" רפסב לבא .ןה תוקולח תועדהש םירבדה םיארנ
רחאל היהי אוהו ,םילשורי דבלמ ,לארשי יבגל דחא ץוביק .םה תויולג יצוביק ינש :תניינעמ
ןינב רחא היהי הזו ,םילשוריל ינש ץוביקו ;םילשורי ןינבל םדוק הז ץוביקו ,םינשה תכרב
:ךכ תמאב אוה ירה ונימיב לארשי תנידמ לש ךילהתה ףאש ,ךכב וז הדוקנ תניינעמו .םילשורי
אל ,שדקמה םוקמ לש םילשורי ,הקיתעה םילשורי ןיידעו ,דבלב לארשי םעל תויולג ץוביק
.הכותל תויולגה וצבקתנ אלו התנבנ
תוכרב ,םישדק דומיל) תויללכ תוכלהו תיללכ הפיאש תרותב "שדקמה הנבי הרהמ" ןאכ דע
קומינ םהל ועמשמ "שדקמה הנבי הרהמ"ש ,תויטרפ תוכלה המכ וניצמ לבא .(הרשע הנומש
.םיפנעו םיטרפ אלא םניאש וא ,תוכלה יפוג ,םה םיניד ירקיע םא בושח אלו .םעטו

לכב :אוה דוסיהו
.םתעיבקב אוהש דוסיה אלא ,םמצעל םהשכ םינידה אל ןאכ ונתוא םיניינעמ
םג רימחהל םיכירצ ונא ,ארמוחל עודי ןיד לש ובצמ הנתשי שדקמה תיב ןינב םעש םוקמ
.וישכע

יפוא היה דקתשאש ועדי אלו ,רבדב םיליקמ ונייה דקתשא :ורמאיו "שדקמה הנבי הרהמ"
ותובישחש ,ריעז טרפ םימעפל ,דחא טרפ אלא וניא רבודמה ןידהש לכ ,הברדאו ,ןידל רחא
לכ תונביהל לכוי שדקמהש הקזחה הנומתה רתויב תטלבתמ ,רתויב הבורמ הניא תיתכלהה
.ןטק טרפ לע וליפא גואדל ןוכנל ואצמש דע ,תעדה חסיהב ,םואתפ עתפל ,העש
ורמאנ םינוש םימעט . ינש םויב לכאהל הרוסא הנשה שאר לש ןושארה םויב הדלונש הציב
שאר לש םיבוט םימי ינש הזה ןמזב ןכש ,הלכאל רתומ תמאב ןידה ןמ :םהמ דחאו ,רבדב
,קפס תרותב :רמולכ ,תושודק יתש רדגב ןהש ,תויולג לש םיבוט םימי ינשמ םינוש םניא הנשה
- קפס ונל ןיאו ןובשחה יפ לע םישדקמ ונאש ףאו ,ךפיהל וא לוח ינשהו שדוק ןושארהש וא
,ינשב תרתומ ןושארב הדלונש הציב ןכלו ,היארה יפ לע םישדקמ ויהשכ ,ונידיב וניתובא גהנמ
.לוח ימיב לומתא הדלונש וא לוח םויהש וא ,ךשפנ הממ

ינפמ םתוא ולבקי אלש ,הלעמלו החנמה ןמ שדוחה ידע ואב םאש ,ונקית תיבה ןמזב לבא
רחמלו שדוק םויה ותוא םיגהונ םוקמ לכמו ,םייברעה ןיב לש דימת לש רישב םייולה לוקלק
םוי םג ורמגיש ונקית םאו ,שדוק רחמש רורב םיעדויש ,רבדב קפס ןיא רבכ םשו ,שדוק
ןושארב הדלונהו ,איה תחא השודקו תיאדו הנקת אלא ,אוה קפס םושמ אל ,שדוקב ןושארה
.אוה ךורא דחא םויכש ,ינשב הרוסא

םאש הנושאר הנקת רוזחתו ,שדקמה הנבי הרהמ םושמ ורסא הזה ןמזב םגש ורמא הז לעו
הציב ונלכא דקתשא :ורמאיו ,שדוק רחמו שדוק םויה וגהני הלעמלו החנמהמ םידע ואובי
.איה תחא השודק וישכעו ,ןה תושודק יתש דקתשא ועדי אלו .לכאנ וישכע ףא ,ינש בוט םויב
ז"ט) רמועה תפנה םוי ףנה םוי אהיש יאכז ןב ןנחוי יבר ןקית שדקמה ברחשמ :וב אצויכ
תברקה תעש דע שדח לוכאל רוסא שדקמה ןמזב ןידה דצמ . שדח וב לוכאל רוסא ולוכ ,(ןסינב
?םויה לכ ורסא המלו ."ריתמ - ןסינב ז"ט לש - חרזמה ריאה" רמוע ןיאש הזה ןמזבו ,רמועה
ףא חרזמ ריאהב ונלכא דקתשא ורמאיו שדקמה תיב הנבי הרהמ ,"שדקמה הנבי הרהמ"-
תיב שיש וישכע ,ריתה חרזמה ריאה ,שדקמה תיב היה אל דקתשאש ועדי אלו ,לכאנ וישכע
.ריתמ רמועה שדקמה

וששח םירפוס ירבד לש לק רוסיאב וליפאש םיאור ונא הציבב .שדח יארכ הציב יאר אלו
בוט םוי םדוק שדקמה הנבי םא ירהש ,קוחר אוה ששחה לכ ,שדחבו ,שדקמה הנבי הרהמל
ונל היה אלו ,רמועה ובירקה רבכ זא דעש ,ךליאו ז"ט םוי תוצחמ םירתומ םינפ לכ לע ויהי
לילב וא המחה תעיקשל ךומס ו"ט םויב הנבי אמש םיששוחש אלא ,םויה לכ הזה ןמזב רוסאל
.(א ,אמ הכוס) ארמגה תייגוסב ראובמכ ,רמועה רוצקל וקיפסי אלו ,ז"ט

שדקמה תיב תא םינוב ןיא ןכו ,בוט םוי החוד שדקמה תיב ןינב ןיא ירה :י"שר לאש ןאכו
ונרכזהש המ רמאש אוה הז לעו ?הלילב וא ט"ויב שדקמה הנבי אמש םיששוח המלו ,הלילב
.הלילבו ט"ויב םג תויהל לוכי הזו ,םימשה ןמ ללכושמו יונב אובי דיתעלש שדקמהש ,הלעמל
םלוא .םדא ידיב הנבי דיתעלש שדקמהש םירבוסה תעדל םיבשוימ םירבדה ןיא ןידעש אלא
וכזי לארשישכ אובתש וזל ,"התעב" אובתש הלואגה ןיב קלחל שיש ,ארבסה ונרכזה רבכ
.םורממ שדקמל הכזנ לכה ירבדל זאש ,"הנשיחא"ל

וניא חבזמה :רחא בושיי שדיח ('ג 'יס ח"וא) בובלמ שיקלעמש י"רגהלו "קחצי תיב" ת"ושבו
חבזמה לבא ,הלילב וניאש אוה שדקמה ןינב ,ןכלו ,(א ,ס םיחבז 'יע) ילכ בושחו ,ןינב ללכב
לש הנושאר השודקש ינפמ ,תיב ןיאש פ"עא ןיבירקמ הכלהש ןויכמו ,הלילב ףא ותונבל רתומ
שדקמה ןסינ ז"טה לילבש םוקמ שיש אצמנ ,אובל דיתעל השדיקו התעשל השדיק שדקמה
וקיפסה אלש רמועה ןורסח תמחמ םויה לכ םירוסא ויהיו ,הנבי חבזמהו ,הנבי אל םנמא
.ורצקל

אקווד המל :םאדרטשמאמ חקור א"רה םשב הכוסל וישודיחב "רפוס םתח"ה רמא הפי רבדו
- םימכח ורמא - םירבד השולש :רמאו ?ןסינב ז"טב וא ו"טב קוידב הנבי שדקמהש ששח שי
.הריחבה תיב תונבלו ,קלמע לש וערז תירכהל ,ךלמ דימעהל :ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ
דיתעל קלמע תייחמש בותכ רהז ינוקתבו .םיקוספהמ דמלנכ ,םרדסכ םיכלוה הלא השולשו
ןידב קלמע תייחמ היהת ןסינב ד"יבש ןוויכמו "הק סכ לע די יכ" :ךנמיסו ןסינב ד"יב היהת
.הנבי ןסינב ז"טב וא ו"טבש ורמא ןכלו ,שדקמה תיב ונבי דימש אוה
:טושפ אלא ,"דקתשא" לש לגרהה תמחמ הלקת ששח אל .שי "הנבי הרהמ" לש רחא גוסו
.שדקמה תדובעל לכה ןכומ היהיש גואדל ונילע

ןמזב םימכח והולטב המלו .(א ,ג"נ תורוכב) תיבה ינפב אלשו תיבה ינפב גהונ המהב רשעמ
הנבי הרהמ :וצרית .(םומ אלב ונטחשיש וא ,הדובעו הזיגל אוביש) הלקת ששחמ -?הזה
.םימומה ידי לע םייוצמ ויהי אלו תונברוקל תומהבל וכרטציו שדקמה

,שדקמה תדובעב םירוסא ןיי ייותש .םימכח לש תקולחמ םעפ וניצמ הז גוסמ "הנבי הרהמ"בו
ךרטצנו שדקמה הנבי הרהמ םושמ ,ןיי תותשל הזה ןמזב םינהוכה לכ לע םימכח םירסוא ןכלו
הרזח אלש םינש המכ ירהש" :י"שרבו ,"ותלקלק ותנקתש" :ריתמ יברו .הדובעל יוארה ןהכל
אקווד איה הכלההו ."ןנישייח אל הנבי אמשלו ,אידהב ןיי תותשל ותנקת וז הלקלק הריב
"ירא תרובג"ב (א ,זי תינעת) "יברכ ?ארמח םינהכ אנדיאה ותש ןאמכ :ייבא רמא" .יברכ
?שדקמה הנבי הרהמל םיששוחש ןסינב ז"טב שדחמו הנשה שארב הדלונש הציבמ השקה
,ןאכ .תוקלוח תויגוסה ןיאש רמולו קלחל םוקמ שי לבא .יבר יפל אל ןה תויגוסה ןתואש ,בתכו
ןאכ ,דועו ?ןיי ייותש םוי ותואב אקווד ויהי םלוכ םינהוכה לכ םולכ ,שדקמה הנבישכ וליפא
םימכח .וניי תא גיפהל ןהכה קיפסי אלש וזכ תוימואתפב שדקמה הנביש ,רתויב קוחר ששחה
,רוסאו ה"ד ,ב ,גמ ןיבוריע תופסותב הארו) ששוח וניא יבר לבא ,הלאכ םירקמל ףא םיששוח
לכ ןיי תותשל רוסאש ,אב דוד ןבש םויב תוריזנב רדנש ימל עגונב םש םיראובמ ולא םיקולחש
.(הנשה תומי
הרהמ"ל ששוח יבר ףא םלועל .לאננח וניבר שוריפב תאז איגוסב תוארל שי השדח הטיש
- ולש "בא תיב" ,הלקלקתנש ןויכ רחא ןבומב שרפמו ,"ותלקלק ותנקת"ש אלא ,"הנבי
הששל קלחתמ רמשמ לכו ,עובשל רמשמ ,תורמשמ עבראו םירשעל םיקלוחמ ויה םינהוכהש
ותנקת יהוז - םירומא םירבדה ולש באה תיב תרמשמו ותרמשמ ריכמ וניאש ןהכבו ,תובא יתב
הנוהכ לש ןידה תיב בשיש דע" שמשמ וניא ,שדקמה הנבי םא וליפאש ,ןיי תותשל רתומו
."שמשי םוי וזיאב ועבקיו

ונתנ םינושארש שי ,"שדקמה הנבי הרהמ" לש םעטה שוריפב ארמגב רכזוה אלש םוקמב ףא
.הכלהל הז םעט

איהו ותשא הנזת אמש :רמולכ ,"ותוחא תב םושמ :רמא ןנחוי יבר ?ןיטיגב ןמז ונקת המ ינפמ"
השורג רמול לכותש ,ןמז אלב טג הל בותכיו .ד"יבב הונודי אלש הילע תופחל הצריו ותבורק
תושפנ יניד ןיאש הזה ןמזב :(והנה ה"ד א ,חי ,םש) תופסותב ושקהו ,(א ,זי ןיטיג) זא יתייה
.שדקמה הנבי הרהמ :ראשה ןיב וצרתו ?ןמז םיבתוכ המל ,םימייק

:רפוסמ (ב ,אי םש) ארמגב .ןירדהנסל ן"רה ישודיחב וניצמ הזב אצויכ
דמוע זלה רפוס ןנחוי היהו תיבה רהב הלעמ בג לע בשוי היהש לאילמג ןברב השעמ"
אנחאל ...בותכו אדח אתרגיא לוט ,ול רמא ,תוחנומ וינפל תוכותח תורגא שולשו וינפל
,םלעל אגסי ןוכמולש לארשיד אתוולג לכ ראשלו ידמבד אנחאלו לבבב אתוולג ינב
(םינטק םישבכהו םיכר תולזוגה) ןיקדע אירמיאו ןיכיכר אילזוגד ןוכל אנחנא ןיעדוהמ
ייריבח יפנאבו יאפנאב אתלמ ארפשו (עיגה אל ביבאה ןמז) אטמ אל אביבאד אנמיזו
."ןיתלת ןימוי אד אתש לע תיפיסואו
:ן"רה השקהו ,ןקזה לאילמג ןברב אל ,הנביד לאילמג ןברב היה השעמהש חכומ םש ארמגהמ
ןברקל הנוי ינבו םירות יבייוחמ ליבשב תולזוגל םהל המו ,ןברוחה רחאל הז היה ירה ןכ םא
- ן"רה רמוא - אלא ?הנשה תא םירבעמ םליבשבש ,חספ ןברק ליבשב םישבכל םהל המו
,םייק היה שדקמה תיב וליא םיכירצה םירבדב םילכתסמ ויה ןברוחה רחאל ףאש"
היהיש ףנה םוי ןיינעל רמאש ומכ ,םנוכמ לע םינינעה ויהי םהימיב תיבה הנבי םאש
."שדקמה הנבי הרהמ םעטמ רוסא ולוכ
.רורב אל דוע ,ןברוחה רחאו הנביד לאילמג ןבר היה הזש ,ן"רה בתכש רבדה רקיעש אלא
וריבעהש רחא הזה השעמה אמש ,"והורבעד רתב אמליד" :ורמאש ,ארמגה ןמ איה החכוהה
י"שרו לאננח וניבר ושריפ ךכ .ומוקמב הירזע ןב רזעלא 'ר תא ונימו ותלודגמ לאילמג ןבר תא
.הנביד לאילמג ןבר הז היה יאדו אוה ךכ םאו .םש תופסותו

,"הורבעד רתב" אסריג איבמ םירפוס יקודקדב .ו"יו תוא ,הנטק תחא תואב תמאב יולת לבא
תופסות םש איבמ ,ןירדהנסל הלודגה תסנכ לעבל "ייחו ארמח" 'סבו ."והורבעד" אלו ,ו"יו ילב
אל - ןקזה - לאילמג ןבר :רמולכ ,הנשה תא ד"יב ורביעש רחאל :וז אסריג שוריפ ץרפ וניבר
אישנה הצריש תנמ לע יאנתב םירבעמ ד"יב הז הרקמבש אוה ןידהו ,רוביעה תעשב ד"יבב היה
יאפנאב אתלימ ארפשו" ותרגאב בתכ ןכלו ,ורבעל םיכסה לאילמג ןבר אבשכו ,אובישכל
סחיי 'ג ךרכ "םינושארה תורוד" ורפסב יולה קיזייא קחצי 'ר רקוחהש ףא ."ייריבח יפנאבו
.ןקזה לאילמג ןברל הז השעמ ימתס ןפואב
המל :ושקה ('ב ,ד"יק) םיחספ תופסותב .אישוק ףא תשמשמ איהש שי "שדקמה הנבי הרהמ"ו
עורזה) הגיגחל רכזו חספל רכז ,ןילישבת ינש תבש יאצומב תויהל לחש חספב ףא ןישוע ונא
דקתשא :ורמאיו שדקמה הנבי הרהמל ןיששוח ונא ןיאו ,(רדסה תרעקב םיגהונ ונאש הציבהו
?תבשב החוד הניא איהו ,תבשב הגיגחה ןברק תא בירקנ וישכעו ,הגיגחל רכז תבשב ונישע
.ועטי אלו םה םיזירז םינהוכו ,םינהוכל הרוסמ ןברוק תברקה :וצרית

ןנברדמ אלא וניא רוכבב םומ ליטהל רוסיאה הזה ןמזבש ורמא המל :םינורחאמ תוישוק ירהו
הנבי הרהמ ירהו ,הזה ןמזב שידקהב ('ב ,ג"י) ז"עב ורמאש ומכו ,הברקהל יואר וניאש ינפמ
וב ליטמל הרותה ןמ רוסא היהיו הברקהל יואר היהיו ,"ועמשת ילוקב םא םויה"ו שדקמה
תמאב הזש ,(ח"יש 'יס) רחא םוקמב רמול ףיסוהו .(ו"ש 'יס ,ד"וי) רפוס ם"תחה תלאש וז .םומ
.הרות לש ואל לע רבוע הזה ןמזב רוכבב םומ ליטמהש ,ם"במרה לש ומעט

וב שישכ עובק םומ ליטהל רתומש איה הכלהה ."ארומל יש" 'סב בתכ תופסותה ירבדל בושי
ןמזבש ןויכמו .הברקהל יואר זא היהיו יאדוב לטבתהל דיתע רבועה םומהש ףא ,רבוע םומ רבכ
םומ לעבכ אוה ירה ,הברקהל יואר וניא םינפ לכ לע וישכע ירה םומ וב ליטמש עגר ותואב הזה
עגר דועב שדקמה הנבי םא וליפאו ,ןמזה ףולחיו רובעיש וא םומה רובעי םא יל המו ,רבוע
עובק םומ ליטמכ ינירה םומ וב ליטמ ינאש הז עגרב םוקמ לכמ ,"ועמשת ילוקב םא םויה"ו
.רתומש ,רבוע םומב
ןיששוח ןיאו אצויכו הליבנו ץרשב אמטיהל הזה ןמזב םינהוכה םירתומ המל :אישוק בושו
ולאש וז הלאש ?ןיי תיתשב םימכח וששחש ךרדכ ,הדובעל ןהכ היהי אלו שדקמה הנבי הרהמש
.('ב ,ז"י) תינעתל "ירא תרובג"בו ('ב ,ב"כ) ןירדהנסל רגנילטע י"רל "רנל ךורע"ב םילודג ינש
אל ,אמטיהל םדא ינב ךרד ןיאש ,האמוטב :ץרית ינשהו ,"ןויע ךירצ"ב רבדה ריאשה ןושארה
,םתותשל םדא ינב ךרדש ,ןייב לבא ,ואמטנ אלש הברה םינהוכ ואצמי אמטי הז םאש ,ורזג
.וששח

.בורל שי הלאכ .ללכב שדקמה תיב ןינב לע אלו .תוליפתו תוכרבב "הנבי הרהמ" הנורחאלו
."הרהמ"ה לע איה השגדהה

תא" ."ןיכת הכותב הרהמ דוד אסכו ...בושת הרהמב ךריע םילשורילו" :תוכרב הרשע הנומשב
םירושק דוד תיב תוכלמו שדקמה ןינבו םילשורי ןינבש וניאר רבכו) "חימצת הרהמב דוד חמצ
לדגתו הרהמ והנבתו ךשדקמ לעו ונילע םחרתו 'וכו ךינפלמ ןוצר יהי" :ףסומ תליפתבו .(הזב הז
םירמואש "ןוצר יהי"בו ."ונימיב הרהמב שדוקה ריע םילשורי הנבו" :ןוזמה תכרבבו ."ודובכ
ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש" :םיבוט םימיבו תותבשבו לוחב ,הליפתו הליפת לכ םויסב
."ךתרותב ונקלח ןתו
!שדקמה הנבי הרהמ