םינוערפה אבצ

ינפג אגרש

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

,עבקה אבצ תעפוה תא ,םינוערפה ימיב םירצמ אבצ תוחתפתה תא רקוס רמאמה :תיצמת
.ברחה יריכשו לזרבה בכר ,םיסוסה

.םירצמ תאיצי ,המחלמ ,אבצ ,םירצמ-הירוטסיה :חתפמ תולימ

הווהמ קוחרה הרבעב הפוקתו הפוקת לכו ,םינש יפלא ינפ לע תוערתשמ המודקה םירצמ תודלות
רידגהל אופא בייח ,רואיה ץרא תודלותב תמייוסמ הניחב ראתל אבה .המצע ינפב תירוטסיה הדיחי
.םינוערפה אבצ לע רפסל ונאובב רבדה אוהו .קסוע אוה הב הפוקתה תא הליחת

תישארב .רחא ךרע ול עדונ הפוקת לכבו ,תורודה תצורמב הרוצ טשפו שבל הקיתעה םירצמ אבצ
תוירבדמב ביבסמ תנגומ התיה ץראה .הבר תובישח אבצל התיה אל רואיה ץראב הרבחה תורצוויה
קוחה תחטבא ךרוצל ,םיימוקמ תוחוכל רתויה לכל ויה םיקוקז היטילש םירז לש תושילפ ינפמ םימיו
תודיחי ןיעמב םהל היה יד .האקשההו ןינבה ילעפמבו תורכמב היפכה ידבוע לע החגשהלו ,רדסהו
לעו ,םהיתורצוא תרימשו םתנגה ךרוצל ,תולודג אל ,תונייוזמ תוגלפ ומייק םישדקמה .הרטשמ
.םיישארה םינהוכה ודקיפ הלא תוגלפ

רמשמ תוגלפו הלא םייתרטשמ תוחוכ ודכלתה ,ביוא תשילפ תנכס הפקשנש תורידנה םימעפב קר
התונכשבש םישוכה יטבש ינבמו רואיה ץרא ינבמ םימחול יסויגב וקזוחו ,ץראה יוצק לכמ םישדקמה
.ץראה תנגהל ובצוהו - םיבינה ןמ בורל

תוחרואו הרטשמ תווהתה תניחבמ רקוחה תא תניינעמ איהש םגה ,םירצמ תודלותב וז הפוקת
,הקיתעה הכלממה ימיב םירצמב ולשמש םינוערפה ,תיאבצ הניחבמ בר ןינע הב ןיא ,ותלועפ
אבצל וקקזנ אל ךכ בקע .תולובגה תבחרהלו םישוביכל ללכ והמכ אלו םהלש םצראב וקפתסה
הנכס הווהי המויקש ,םתונכשב הלודג המצעמ רדעהו םצרא ימוחתב וז תורגתסה .ללכושמו לודג
.םהיניעב אבצה לש וכרע תא טעמל וידחי ורבח ,םתואמצעל

עבקה אבצ - "אנורענ"ה תעפוה
ודמעמ םנמא .תימינפ הנכס לכמ םיחוטב דימתו תע לכב םינוערפה םמצע ושח אל תאז םע םלוא
יליצא וילע ורשקתה תוקוחר םיתעל קרו ,ידמל ןתיא היה ,התישארב ,הקיתעה םירצמב ךלמה לש
םינוערפה ואצמו ובשח ,הלאכ תויוממוקתה ולא יא ועריאשמ ךא ,וחידהל םימוטרחה ישארו ץראה
וללה .ץראה יליצא ינב - םירענה - "אנורענ"ה תביטח תא ודסי םה .ןהינפמ םמצע חיטבהל ךרד
תוערו תונמאנ וחפוט ךכ .ולש וינב םע אתווצב וכנוחו ולדוגו ,ךלמה לש ונפלואל ךר ליגב דוע ואבוה
ומק םהמו ,הערפל םייוצרה םיכרעו תונורקע יפל וכנוח "אנורענ"ה .הלוצאה ינבו ךלמה ינב ןיב
הידרבגה" ,ןיעמ התיה ,"םירענה" ,"אנורענ"ה תביטח .רתכל שפנו בלב םירוסמ ויהש אבצה ידקפמ
.ונימי לש "תיתוכלמה

לכ הלח אל הלודג תמחול המוא םע שממ לש תושגנתה םירצמ השגנתה אל דוע לכ םלוא
ויה םיניוזמה היתוחוכ ,ץראב קזחוה אל לודג עבק אבצ .האבצב תללכשמו תמדקמ תוחתפתה
ןבומ ;םירצמל דוע עדונ אל סוסה יכ ,םירומח ...לע ובכר םירופסה "הישרפ"ו ,םרקיעב םיילגר
.שממ לש המחלמ יצ אל ףאו ,המחלמ תובכרמ םהל ויה אלש


ותבו ותשא תיוולב ותבכרמב ןותאנחא הערפ

הנוכיתה הכלממה ימיב אבצה
שוביכו המחלמ תועסמל הנוכיתה-הכלממה לש םינוערפה ואצישמ םג ודוסיב הנתשנ אל הז בצמ
רחאל ,ס"הנפל 2400 תנשב ץק אב הל המדקש הקיתעה-הכלממל .םירצמ תולובגל ץוחמ ,םילודג
לש דיחיה ןוטלש דגנכ וממוקתה תוזוחמה ילשומו ץראה יליצא .הנש םייתאמו ףלאכ המייקתנש
הרבג ,םיבר הכ תורוד ךשמב ,םנוטלש רוציבל םינוערפה וטקנש םיבורמה םיעצמאה ףרחו ,ךלמה
םקש דע ,הכלממב םנוצרכ םיליצאה ושע הנש םיתאמכ ךשמב .םיממוקתמה םיליצאה די םעפה
וחכונ ,התע העיפוהש ,הנוכיתה הכלממה לש םיאבה םינוערפהו הז הערפ .הערפל היהו םהמ דחא
תביטח תמקה רשאו) ,ץראב הכ דע םילבוקמ ויהש םיעצמאב ךלמ ןוטלש תחטבאב יד ןיא יכ ,תעדל
תלבוקמה ,תאזכ ,"הליעי ךרד" .רתוי תוליעי םיכרד רחא ורתו ושפיחו ,(םהמ דחא התיה אנורענה
םתורמרמתה תאו הלוצאהו םעה תעד תא חיסהל תשמשמה ,םינדור לע ונא ונימיב םג דואמ
הנוכיתה-הכלממה ימיב .ץראה תולובגל ץוחמ תומחלמ לוהינ התיה ,ץוח תויעבל םינפ תויעבמ
ושבכנ םהה םימיב .הזיבו שוביכ תועסמל האציו ,ותוא הקזיחו האבצ תא םירצמ אופא התביר
.הירוסו לארשי ץרא םג םירצמל


רויפד לש יתחה רצבמה לע הפקתהב ינשה ססמער

םלוא ,בושח בלש הלא המחלמ יעסמב היה ,תוירצמה היגטרטסאהו הקיטקטה לולכש תניחבמ
,תודרופמו תוריעז ריע תוכלממ ,םינטקו םישלח םיביוא םירצמה ינפב ובצינ הלא תומחלמב
,האבצ הנבמב ידוסי תוכרעמ דודיש ךורעל ךרוצה ינפב םירצמה תא הדימעה אל ןמע תושגנתההו
.וב וארנ אל הכ דע רשא םיעייסמ תוליח וב םיקהלו

סוסקיחה תשילפ הללוחש הרומתה
לש תבורעת וויה ,םירקוחה בור תעדלש ,סוסקיחה .רואיה ץראל סוסקיחה ושלפ תע הנתשנ הז בצמ
,בוריקב ,ס"הנפל 1800 תנשב הירוטסיהה תמב לע ועיפוה ,םירבע תוברל ,םינוש םיימש םיטבש
יסוסקיחה םישרפה ליח .והמ סוס זא דע ועדי אל רשא םימעב תומש ושע םהישרפו ,תרפה רוזאמ
.םירצמב םיסוסקיחה וטלש הנש םייתאממ הלעמל .רואיה ץרא תא שבכו ירצמה אבצה תא עירכה
םוחלל וצלאנ םירצמה .תיליעה םירצמב ,ץראה םורדב הלחה םדגנ תכשוממה רורחשה תמחלמ
המחלמה .המחלמה תבכרמ תא ונבו ,םישרפ ליח אופא םמצעל ומיקהו ,םהלש םקשנב םיסוסקיחב
יצ תמקה בייחש ,תולעתהו םיגלפה הבורמ התלדה רוזאל ,הנופצל ץראה םורדמ הרבע םישלופב
ליח םג םיירצמה םינייוזמה תוחוכב עיפוה ךכ .אבצה יעצבמ תא תואיכ וב להנל ידכ ,קזח המחלמ
.שממ לש םי

םינוערפה ואר ,םדמ תובוקעו תוכשוממ תומחלמ רחאל ,ץראה ןמ סוסקיחה ףוס ףוס ורקענשמ
תא חיטבהל םנוצרב םא יכ - תורסיקה איה ,השדחה-הכלממה תפוקתב - הב ךולמל התע ומקש
ןמ בר קחרמ םקיחרהלו ,היתולובג תא ביחרהל םהילע המוש ,םירז םישבוכ תופקתה ינפמ םצרא
םישנא תכלמה ידי לע) תינידמו תילאירוטירט "ןוחטיב תרוגח" שלופ לכ ןיבו הניב רוציל ,ןילופורטמה
.(הלובגבש תונטקה תויוכלמב םירצמל םינמאנ

תורסיקה תפוקת לש קזחה אבצה
- ויתועורזו ויתוחולש לכ לע ירצמה אבצה תא ללכשלו חתפל םינוערפה תא העינה וז השדח תוינידמ
תודיחי תא ,ישארה הטמה תא ,הקפסאה יתורש תא ,יצה תא ,םישרפה ליח תא ,םילגרה ליח תא
אישל .ריבכמל תוצרא הל שבכו ,םיבר םימע םירצמל עינכה הז רפושמ ירצמ אבצ .רויסהו ןיעידומה
.ס"הנפל הרשע עבראה האמה לש הנושארה תיצחמב ,ישילשה סמיתוחת ימיב עיגה ויגשיה
.הנטקה היסא לכ לע זא שרפנ םירצמ לש הנוטלש

תביטח דבלמ ,וב ויהו ,תותינח אשונ םילגר ליח לע ,ורקיעב ,ןיידע תתשומ היה הז תלוכי בר אבצ
םירצמ ילאמ דחא םשב תחא לכ וארקתנש ,תולודג תוביטח עברא דוע - "םירענ"ה - "אנורענ"ה
תא ןתרגסמב וליכה תוביטחה .חתוס תביטח ,חתפ תביטח ,ער תביטח ,ןומא תביטח :םיבושחה
הטמ" תועצמאב ולעפוה ןה .ףסאמו ,ירקיע םימחול ףוג ,םירייס ,ץולח - תושורדה הנשמה תודיחי
אבצה יכרצל םיפגא ןיעמ ויה םייוצמ "יללכה הטמ"ב .ישארה איבצמה וא ךלמה לצא אצמנש "יללכ
,הכרעמה ןמוי לוהינל ,ללשה םושירל וב היה דקפומ םיריכזמו םידיקפ לש בר רפסמו ,םינושה
.םויה תודוקפ תאצוהלו


םיירצמ המחלמ יסנ

ירצמ רוצמ


עבקה אבצ תובחרתה
אבצ לש ופקיה בחרוה ,תוקוחרה שוביכה תוצראב םילודגו םיעובק בצמ תוליח קיזחהל ךרוצה בקע
רבד .רואיה ץרא ינבמ םלוככ םבור םיבכרומ םירצמה לש םינייוזמה םהיתוחוכ ויה ןכל םדוק .עבקה
,םירכיאה ,ץראה םע ושרדנ אל ןהב תונועל קר םייאבצה םיעצבמה תכירע תורשפא תא םצמצ הז
בצמ .תושובכ רכנ תוצראב בצמ תוליח ושמשיש םתחקל ןתינ אלש יאדוו .המדאה תודובעב קוסעל
םיעזג ינב ,םירז ברח יריכש םתורשל סינכהל השדחה תירצמה תורסיקה ינוערפ תא עינה הז םירבד
.הל הצוחמ ןהו תורסיקה ךותמ ןה ,המחלמ ידומל

היסא ינב םימחול םע ,םיתיחה לש םתעפוה םע אב הז ללכושמו בחרומ אבצ לש לודגה ונחבמ
קשנ תמועל ,לזרבה קשנ אוהו םודקה םלועה ימע רתי לע םהל עדונ ברו לודג ןורתיש ,הנטקה
ןופצל דעו ,םתירב ילעבו םירצמה תוחוכה תא םהינפל ופדה םיתיחה .םירחאל היהש הזנורבה
תאיצי הלח ,ושרוי חתפנרמ ימיב יאדול רתוי בורק וא ,וימיב רשא ,ינשה ססמער .ועיגה הירוס
- הז אבצ ןמואשמ .םהה םימיה ידממ יפל ,רידא אבצ םירצמל םיקה ךכ םשלו ,וניתובא לש םירצמ
םהילע רסאו ,םיתיחה דגנ ,הירוסל הערפ ומע אצי ,ךרוצה יד - שיא 30.000 דע 20.000 הנמש
הזוח תורכל םיתיחה ויה םינוכנ הירחאל ךא ,וקית ןיעמב םנמא המייתסנ המחלמה .שדק דיל ברק
.המלבנ המורד םתומדקתהו ,םולש


וישרפו הערפ יבכור

ירצמה אבצה תעיקש
תוחנ דמעמל הרידא המצעמ תגרדממ ,םירצמ לש תכשוממו תיטיאה התדירי הליחתמ ךליאו ןאכמ
,רושא אבצ ידי לע השבכיהל דע ,םודקה םלועה לש תורחאה תוכלממל הגרד תווש הכלממ לש
.םידחא תורוד רובעכ התואמצע לש רומג ןדבאל איבהש שוביכ - ס"הנפל 671 תנשב

תומצעמב הלודגה םירצמ התיה דוע חתפנרמו ססמער תוכלמל ךומסב ,םירצמ תאיצי ימיב םלואו
הלע אל דציכ הלאשה אופא איה ןינע תבר הלאש .ויתואבצבש רידאה היה האבצו ,םודקה םלועה
םיגרוח ןאכ .ףוס םיב הז רידא ליח עבוט דציכו ,םירצממ לארשי תאיצי תא בכעל וליחו הערפ ידיב
םלועל ,הרואכל הקיסיפטמה םוחתל םירדוחו ,תלבוקמה תירוטסיהה תונשרפה םוחתמ ,םנמא ,ונא
םיינוימדל ובשחנש ,םיבר םירבד הברה הבש הפוקתב ונא םייח ךא .אלפהו סנה ,הדגאה ,תרוסמה
תויארו תואיצמ עקר לע ,ונתלאש לע בישהל הסננש ,אופא יוארה ןמ .םייתואיצמכ םישענ ,םייתדגאלו
.הלא תושדח