ארקמב םירצמ

רזייו רשא

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

תכרעמ תא ןוחבל ןויסינ ךות ,םירצמל םיסחייתמה םיטוטיצה םירקסנ רמאמב :תיצמת
.תיכ"נתה הירוטסיהה ךרואל םירצמל לארשי ןיבש םיסחיה

.םירצמ ,תידוהי הירוטסיה ,הירוטסיה-ך"נת ,ך"נת :חתפמ תולימ

לע תרכינ התעפשהש תמיא לכ ארקמב תרכזנ לארשי ץרא לש הרישעהו הלודגה התנכשכ םירצמ
ץרא לע טלתשהל םירצמ לש היצמאמ לע רפסמ ארקמה ןיא .תילארשיה המואה לש הינינע ךלהמ
םייוליגה םא ,רמולכ .תילארשיה המואה לש היתודלות תוחתפתהל םרוג ךכב היה אלשכ ,ןענכ
ךכ רחאו ןענכב םינינעה ךלהמ לע םירצמ תעפשה לע םימעפל םיזמור םירצמב םייגולואיכראה
ילוא .ךכ לע ארקמה לש ותקיתש תביסל ונמצע תא לואשל ונילע ,ארקמב ךכל הריכז אלל לארשיב
תויהל ךירצ ךכ .םיעטומ םיגולואיכראה לש םישוריפהש וא ,התוכיא תניחבמ הריכזהל הוש היה אל
םירצממ לארשי תאיצי לש ךיראתב ומכ םויה תלבוקמה תירצמה היגולונורכל ךכו תוערואמל ונסחי
.תורודל ןבאב םותרחש םיבגשנ םישעמב םמצע תא ראפל וגהנ םירצמ יטילשש אוה ירב ירה .'דכו
שדוקה חורו האובנה חורש דוע לכ לארשיל 'ה לש סחיה תא דמלל אב ולוכ לכש ,ארקמה ןכ לע
וישעמ חכ' תניחב ,ארובכ 'ה תא םלוע יאבל עידוהל םלועה תאירבמ לחה ,לארשיב יוליגב ולעפ
דוסיו ןויצ תבישב הלכו ,(א ,א תישארבל י"שר ;ו ,א"יק םילהת) 'םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה
תמאה לכו .תינשרפ תפסותכ ראשהו הרותה איה ארקמה לש ורקיע .הימחנו ארזע ימיב הלעמה
.הננערו השדח דימת איה ךכיפלו .ויכרדב םיכלוהה לשו לארשי יהלא 'ה לש ותראפת איהש ונתד לש

:םח ינב תמישרב םירצמ תרכזנ הנושארל
.(ו ,י תישארב) "ןענכו טופו םירצמו שוכ םח ינבו"
לע בושח םרוג םיווהמה ,םהמ םיתשלפ תאיצי םע בוליש ךות םימע וויהש ,וינב םירכזנ ךשמהב
:לארשי תמדא
םיחלסכ תאו םיסרתפ תאו .םיחתפנ תאו םיבהל תאו םימנע תאו םידול תא דלי םירצמ"
.(ד"י-ג"י ,םש ,םש) "םירתפכ תאו םיתשלפ םשמ ואצי רשא
הכרצ לכ הרורב הניאש ףא ,םירצמ תחפשמל םיתשלפ תקיז לע דאמ הבושח לוכיבכ םייניב תרעה
:םיתשלפה םע ארקמב םיהז םירותפכה ירהו .הלא םימע תודלותב עדי ןיידע םירסחה ונל
"םתחת ובשיו םדימשה רתפכמ םיאציה םירתפכ הזע דע םירצחב םיבשיה םיועהו"
.(גכ ,ב םירבד)
,(ז ,ט סומע) "רותפכמ םיתשלפו"
.(ד ,זמ והימרי) "רותפכ יא תיראש םיתשלפ תא 'ה דדש יכ"

:הבר תישארב תובקעב י"שר ?םיתשלפה םה ימ ןכ םא
םהיתושנ בכשמ ןיפילחמ םיחולסכו םיסורתפ ויהש ,ואצי (םיחולסכו םיסורתפמ) םהינשמ"
."םיתשלפ םהמ ואציו ולאל ולא
.םהמ אלו 'םשמ ואצי רשא' בותכ ירהו

:ע"באר
םג ,םיבר ןושל םלוכ םה ןכ לע החפשמ הנידמ לכב תונידמ תומש הלאש יתעד לע"
םדלי םירותפכ םג ,םוקמל זמר םשו ,'םשמ ואצי רשא הרומגה היארהו .דעל םיסורתפ
."םירצמ
:ן"במר
רשא רותפכ ץרא ללכמ התיהו ןכ המשש ריע יבשוי םיחולסכ ויה טשפה ךרדב יתעד לעו"
םהל רותל וכלהו םיחולסכה ערזמ םה רשא םירותפכה םשמ ואציו םהיחא םירותפכ םש
לע םיתשלפ ךכ רחא וארקנו תשלפ המשש ץרא םהל ושבכו םהיחאל ץראה וחינהו החונמ
ינבמ םהו םתחת ובשיו םודימשה רותפכמ םיאצויה םירותפכ בותכש המ אוהו ץראה םש
."רותפכ ץרא יבשוי םיחולסכ
םיגולואיכראה לע םויכ לבוקמה םע תשגנתמ םיתשלפה לש םודקה םאצומ לע וז הבושח הרעה
ישילשה ססמער ימיב םירצמב ומחלנש ,םיה ייוג ךותב םיתשלפ הריכזמה תירצמ הדועת דוסי לע
םיתשלפהש ,איהו .הז בושח ןינעב הרשפ םיעיצמש שי .םירצונה תריפס ינפל ב"יה האמה תליחתב
תינילה-ירפ היסולכוא) םיגסלפ-םיתשלפ יטבש ואב םינושארה .םילג השלשב ןענכ ץראל ואב
םיתשלפ םתוא םה םה ,בגנה ץראב ובשיתהו ,םיחולסכ ןמ ואציש (םיגסלפ םהל וארק םינוויהש
םורדמ ובשיתהו רותפכמ ואציש םירותפכ ויה םיינשה .םירצמ תאיצי ימיבו תובאה ימיב םירכזנה
ובשיש רחאל ,ב"יה האמב ישילשה ססמער ימיב ולעש םיגלספ םיתשלפ יטבש ויה םיישילשה .הזעל
:וטוסאק .ד .מ) םינרס השמח ודמע השארבש הנידמ ודסיו ףוחה תעוצרב ובשיתה רותפכב המ ןמז
ןאכ רואבהש םירובס שי .(ץנירג-טיירבלוא לש םהיתועדמ םוכיס ,117-115 'מע ,םהרבא דע חנמ
םשל ךא .םיתשלפ ואצי םשמ רשא םירותפכ תאו םיחלסכ ... :ורקיעמו .רחואמו םדקומ לש ךרדב
ךרוצ היה המ םשלו ,םירחא תומוקממ עודי רותפכמ ואצי םיתשלפש ?הז רחואמו םדקומ המ
?ןאכ םריכזהל


םירצמ ילילא תא ראתמה ירצמ טילבת

א"יהדב הילע הרזחה ןמו וז המישרמ קר עודי ,םיחולסכמ ואציש םימודק םיתשלפ ויהש הז תמועל
םיתשלפ ויהש םשכש ךל רמול .הזה םוקמב םאצומ ריכזהל ךרוצ הרותה האצמ ךכיפלו ,בי ,א
םירצמ ינב י"ע םתבישי תומוקממ םהילגר וקחדנ םהינשו ,םייחולסכ םיתשלפ ויה ךכ םיירותפכ
.ןענכ ץרא לש םיה ףוחל ושלפ ךכ םושמו םירותפכו םיחולסכ

תובאה ימיב םירצמ
אלש םינכשל טלקמ םג בער ימיבו ,היתונכש תוצראל אוביו אוצי ץראכ םירצמ תשמשמ תובאה ימיב
יאדו .םחל ןיא היתונכשלש העש תיאלקח תרצותב הרישע איה ,רמולכ .םצראב דמעמ קיזחהל ולכי
יאדו ,םירצמ לש ינידמה הדמעמ לע דחוימב תדמוע הרותה ןיא .קשמה לש חלצומה לוהינל תודוה
המוקמ לע םידמל ונא תובאה לע האצרהה בגא הילע רופיס ךותמ ךא .ךכב ןינע הל ןיאש ינפמ
:הירופ ץראל יומידו תפומ תשמשמ איהש דע ,םלועה לש הז קלחב דבוכמה
תאו םודס תא 'ה תחש ינפל ,הקשמ הלכ יכ ןדריה רככ לכ תא אריו ויניע תא טול אשיו"
.(י ,ג"י תישארב) "רעצ הכאב םירצמ ץראכ 'ה ןגכ הרמע
קרש ןכתי ירהש .םירצמל םירחא םידרוי לע תרפסמ הרותה ןיא .םירצמל םהרבא דרוי בער תעב
רקיעב תנינועמ הרותה ירהו .המירצמ תדרל חרכוהש דע דחוימב השק ול היה ןענכב רגכ םהרבא
ונא בגא ךרדבו .שוכרבו דובכב םשמ אציש דע ותוא 'ה תרימש לעו םהרבא לש וידודנ לע רפסל
.הינשב תחא אובל היה רשפאש ,ןענכו םירצמ ןיבש רשקה לעו ,זא םירצמב לשממה ביט לע םידמל


םינבלבו רמוחב הדובע

רבע יכלמב וירבחו רמועלרדכ תמחלמב התעפשהו ןענכב םירצמ לש הדי לע זמר םוש הרותב ןיא
ןיא םיילכלכ םירשק דבלמ ,רמולכ ,ימורדה יברעמה ןדריה רבעל הטשפתהש ,יחרזמה ןדריה
.ןענכב די םירצמל

:ונמזב היהש בערב םירצמל תדרל השרוה אל קחצי
"ךילא רמא רשא ץראב ןכש המירצמ דרת לא רמאיו 'ה (קחציל) וילא אריו"
.(ב ,ו"כ תישארב)
.'ה יפמ דחוימב רבדה רסאנ קחציל קר ,ןענכמ בער יטילפ הלבק םירצמ ץרא ,רמולכ

:ןענכ ךרד םירצמ םע ירחסמ רשק םייק ףסוי תריכמ ימיב
םהילמגו דעלגמ האב םילאעמשי תחרא הנהו ואריו םהיניע ואשיו םחל לכאל ובשיו"
.(ה"כ ,ז"ל תישארב) "המירצמ דירוהל םיכלוה טלו ירצו תאכנ םיאשנ
.םירצמל םידבע רחסמ םג םייק היהש ףיסוהל שי ףסוי תריכמ םע

ךלמל הנשמ תגרדל עיגהל לוכי היה ףסוי ומכ ןובנ דבעו .שימג ךא ,יטולוסבא היה םירצמב רטשמה
:דואמ תובחר תויוכז לעב
שיא םירי אל ךידעלבו ...ךממ לדגא אסכה קר ימע לכ קשי ךיפ לעו יתיב לע היהת התא"
.(ד"מ-מ ,א"מ םש) "םירצמ ץרא לכב ולגר תאו ודי תא
:היתוביבס לכל האובת לש רצוא םירצמ תשמשמ ףסוי ימיב לודגה בערב
.(ז"נ ,םש ,םש) "ףסוי לא רבשל המירצמ ואב ץראה לכו"
תא ,ירצמה םעה תא ףסוי לש ונונכיתב תירצמה הלשממה הל התנק םירצמב לודגה בערה תקוצמב
הידיב הזכיר הלשממה ,רמולכ .עבושה ימימ םיאלמה הינסחממ ול הקפיסש םחלב ותמדאו והנקמ
:ולש הדובעה תא הנוויכו ולוכ יאלקחה קשמה תא
םעה לא ףסוי רמאיו... והצק דעו םירצמ לובג הצקמ םירעל ותא ריבעה םעה תאו"
היהו .המדאה תא םתערזו ערז םכל אה ,הערפל םכתמדא תאו םויה םכתא יתינק ןה
רשאלו םכלכאלו הדשה ערזל םכל היהי תודיה עבראו הערפל תישימח םתתנו האובתב
םשיו .הערפל םידבע ונייהו ינדא יניעב ןח אצמנ ונתיחה ורמאיו .םכפטל לכאלו םכיתבב
התיה אל םדבל םינהכה תמדא קר ,שמחל םירצמ תמדא לע הזה םויה קחל ףסוי התא
.(ו"כ-ז"ט ,ז"מ םש) "הערפל
וילע חמש םעהש דע ,ענכשמו ריהז ןפואב ,המכחב השענ יאדו יתלשממ ןינקל יטרפ ןינקמ רבעמה
.םילוביה תסנכהמ %20 קר הלבק הלשממה ירהו .השקה ובצממ הלצה וב הארש רחא

םירצמב לארשי ינב
אוהש םינפ דימעמ ףסוי ךכיפל ,םירז םיאב ינפב הריהז םירצמ התיה ,םירצמל םיאב לארשי ינבשכ
הדיחפהו םירצמה לע הלקנ לע הלבקתנש הנעט וז התיה יאדו .ץראה תא לגרל ואבש ויחאב דשוח
:םירזה תא
."םתאב ץראה תוורע תא תוארל םתא םילגרמ םהילא רמאיו"


םהיהולאו םירצמ יליספ

הרישע ץרא .תוששחו תונדפק לש םינמזב דשח ררועל ולכיו הרזומ התיה םיחאה תוגהנתה יאדו
המצע ינפב הרוגס זא התיה םירצמ ,רמולכ .ינידמ דוסי ךכב היה יאדו ,םישק םימיב האנק תררועמ
ררועש המ ותוא אוצמל וסינ יאדוו ,םירצמב ףסויש ועדי ירה םיחאהו .היתונכשו ןענכב הטלש אלו
:הבר תישארב תובקעב י"שר דמעש המ לע .אצויו סנכנ לכ לע םינוממה לש םבל תמושת
דחא ותוא - ונניא דחאהו ?דחא רעשב םתסנכנ המל ,ריעה ירעש הרשעב םתסנכנ ירהש"
.(ג"י-ב"י ,ב"מ תישארב) "ושקבל ריעב ונרזפתנ ונניאש


תודתיה בתכ

תוצרא םע רחסה ינפב קר החותפ התיהו ,המצע ינפב הרוגס תינידמ הדיחי התיה םירצמ רמולכ
אוה ,ךורא רתוי ןמזל דחוימ םוקמב ויחא תא בישוהל שקבמ ףסוישכו .דאמ התוא רישעהש תורחא
:הביחו הדות תרכהל תואכ הבידנ דיב ול בישמה הערפ לש ותמכסה ךכל גישהל ןינועמ
ץראה בטימב איה ךינפל םירצמ ץרא .ךילא ואב ךיחאו ךיבא רמאל ףסוי לא הערפ רמאיו"
.(ו-ה ,ז"מ םש) "ךיחא תאו ךיבא תא בשוה
,ףסוי לש תדחוימה ותנמזה יפ לע בערה לש הינשה הנשב שפנ םיעבשב המירצמ ואב בקעי ינב
םהייח תויחל ולכוי ובש ץרא לבח םהל חיטבה הז םעו .בערה תונש ראשב םתוא לכלכל בייחתהש
:םהינפב לטבתהל אלו םירצמה תא זיגרהל אלש ,םה
הדר ,םירצמ לכל ןודאל םיהלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ וילא םתרמאו יבא לא ולעו ורהמ"
לכו ךרקבו ךנאצו ךינב ינבו ךינבו התא ילא בורק תייהו ןשג ץראב תבשיו דמעת לא ילא
.(א"י-ט ,ה"מ םש) "ךל רשא לכו ךתיבו התא .ךל רשא
ינפמ ששח וב ררועתנ עבש ראבל עיגהשמ ךא ,ףסוי תא תוארלו םירצמל תדרל םיכסה דימ בקעי
:לודג יוגל היהי םש אקודשו ,אריי אלש 'ה תחטבהל הכזש דע ,וז הדירי
דרא יכנא .םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא ךיבא יהלא לאה יכנא רמאיו"
.(ד-ג ,ו"מ םש) "ךיניע לע ודי תישי ףסויו ,הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ
:הינפמ אריו םירתבה ןיבב תירבה לש תושקה תוגרדה תחא תמשגה בקעי ךכב האר יאדו
תואמ עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי םרבאל רמאיו"
.(ג"י ,ו"ט םש) "הנש
:םיעורכ םעוצקמב הקוסעת םג בקעי ינבל החטבוה ןשג ץרא תחטבה םע
ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא םתרמאו .םכישעמ המ רמאו הערפ םכל ארקי יכ היהו"
"ןאצ הער לכ םירצמ תבעות יכ ,ןשג ץראב ובשת רובעב ונתובא םג ונחנא םג התע דעו
.(ד"ל-ג"ל ,ו"מ םש)
:החילצה תינכתה
.(ז"כ ,ז"מ םש) "דאמ ובריו ורפיו הב וזחאיו ןשוג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו"
אל בערה תונש רחאש םימרוגה לע אלו ,םירצמב בקעי ינב לש םייחה יאנת לע תרפסמ הרותה ןיא
םידרוי לש םכרדכ ןוצרמ הב וראשנו ,ןשג ץראב םייחה םהל ומסק םוקמבש רשפא .ןענכ ץראל ולע
ירהש .אובלו תאצל היה השקו םירצמבו ןענכב ונתשנ םיינידמה םיאנתהש רשפא םג .םויכ לארשימ
ךכל תדחוימ תושר שקבמ אוה ןענכ ץראב ויבא תא רובקל שקבמ ףסוישכ ,הנש הרשע עבש רובעכ
הבש ךרדב ,יברעמה ןדריה רבע ךרדב הרובקל בקעי לש ונורא תא םיאיבמ ןיא םגו .םירצמ ךלממ
,םירצמל די הב התיה הארנכש ,יחרזמה ןדריה רבע ךרדב אלא ,הבורקה איהש םירצמל דרי
:ישפח ןפואב הב ועעונתהש ,ןיוזמ ליח םג היה םכותבש ,םיוולמהו
אנ ורבד םכיניעב ןח יתאצמ אנ םא ,רמאל הערפ תיב לא ףסוי רבדיו ותיכב ימי ורבעיו"
ןענכ ץראב יל יתירכ רשא ירבקב תמ יכנא הנה ,רמאל ינעיבשה יבא ,רמאל הערפ ינזאב
ךיבא רבקו הלע הערפ רמאיו .הבושאו יבא תא הרבקאו אנ הלעא התעו ינרבקת המש
דטאה ןרג דע ואביו .דאמ דבכ הנחמה יהיו םישרפ םג בכר םג ומע לעיו... ךעיבשה רשאכ
אריו .םימי תעבש לבא ויבאל שעיו דאמ דבכו לודג רפסמ םש ודפסיו ןדריה רבעב רשא
המש ארק ןכ לע ,םירצמל הז דבכ לבא ורמאיו דטאה ןגב לבאה תא ינענכה ץראה בשוי
ןענכ הצרא וינב ותא ואשיו .םוצ רשאכ ןכ ול וינב ושעיו .ןדריה רבעב רשא םירצמ לבא
.(ד"י-ד ,נ םש) "...םהרבא הנק רשא הלפכמה תרעמב ותא ורבקיו


ירצמה םימוטרחה בתכ

ותוא ואשנ בקעי ינבש השיגדמ איה הז תמועל .ןדריה רבעמב ןוראה תא הוול ימ תבתוכ הרותה ןיא
ךכיפלו ,ןדריה תא רובעל ירצמ אבצל תתל אל ןענכב הדפקה התיהש רשפא ,רמולכ .ןענכ הצרא
תדוקנמ תרבדמ הרותהש רשפא םג .והורבקו ותוא ואשנ בקעי ינב קרש הרופיסב הרותה הדיפקמ
םיישאר םימרוגכ רמולכ ,םיאשונכ בקעי ינב תא רקיעב תנייצמ איה ךכיפל ,בקעי לש האווצה יולימ
.ןדריה תא רבע הנחמה לכ השעמל ךא ,רבדב

םילוכי 'ה לש וימחר קרש ,היה בצמה ךא ,תובאה ץראל םיקזח םיעוגעג םיעמשנ ףסוי לש ותומב
:אובי אוב הזכ םויש הקזח איה הנומאהו .םירצממ לארשי ינב תא תולעהל
לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דקפי דקפ םיהלאו תמ יכנא ויחא לא ףסוי רמאיו"
דקפי דקפ רמאל לארשי ינב תא ףסוי עבשיו .בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה
.(ה"כ-ד"כ ,נ םש) "הזמ יתמצע תא םתלעהו םכתא םיהלא


ישוכו יתח ,ימש :םירצמב םייובש

:תחתופה בקעי תכרבל עקר שמיש הז ךבוסמ בצמ
"םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו"
המ ול ןיא התע תעל םנמא ,רמולכ .וינבל ןענכ ץרא תא קלחמ אוה ךשמהבו .ןידה ימיו תורצה ץק
המ יפל םהיניב הוקלחיו תובאל ןתנ 'הש ץראל ואובי םירצממ ולאגייש רחאל לבא .וינבל ליחנהל
.ותומ ינפל םווצמ אוהש

וניאר .הנממ תאצל ןמזה עיגהש דע ףסויו בקעי תוממ םירצמב לארשי תורוק לע תגלדמ הרותה
לארשי ינבש דועב ,הערפל םידבעל םמצע תא ורכמ םירצמהש ןמזב םירצמל ואב לארשי ינבש
רשואמ וניא ףסויש וניאר דוע .םויק םג םהל החיטבהש תדחוימ הנמזה יפל ואב ירהש ,םישפח ויה
םצע .תובאל חיטבהש ץראל םלעיו םתוא דוקפי 'הש ,ויחאל חיטבמ אוהו ,בצמה ןמ וימי ףוסב
דוסי השמיש ,םמצעל םישפח ויה לארשי ינבו הערפל םידבעושמ םידבע ויה םירצמהש ,אדבועה
.דבעושמה ימוקמה בושיב עלביהל םהל הנתנ אלש ,דיתעב האנשל ןכוסמ

:םירצמב לארשי לש רצק םוכיסב הלואגה תשרפב הליחתמ הרותה
.(ז ,א תומש) "םתא ץראה אלמתו דאמ דאמב ומצעיו ורפיו וצרשיו ורפ לארשי ינבו"


ימש יובש עצמאב ,הדש תדובעב םיירצמ םייובש

הלוע תומצעתה לש בצמב אצמנ לארשי םע ,ןהילע תדמוע הניא הרותהש םינשה לכ ךשמב ,רמולכ
.םירצמה לש םבל תמושת תא ונפהש דע

רוקמ .לארשי ינב ינפמ דחפ וילע לפנ המ םושמש ,םירצמב שדח ךלמ םוקב ליחתה השקה דובעישה
האנש ידיל איבהו תרתוסמ האנקב יאדו ליחתהש םירצמב לארשי ינב לש םדוחיב היה יאדו דחפה
:םימעה ינש ןיב םיכוכיח וליחתהו ,היולג
בר לארשי ינב םע הנה ומע לא רמאיו .ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו"
וניאנוש לע אוה םג ףסונו המחלמ הנארקת יכ היהו הברי ןפ ול המכחתנ הבה ונממ םוצעו
.(ט-ח םש) "ץראה ןמ הלעו ונב םחלנו
לש הרקמב םירצמל הנכס םיווהמ םימוצעו םיבר םהש לארשי ינב (א .לופכ היה דחפה ,רמולכ
הרוכז התיהש ,םתובא ץראל םירצממ ולעי לארשי ינב - ןושארה םרוגה ןמ האצותכ (ב .המחלמ
איבמ י"שרש ומכ וא .םירצמ לש התוינויחל בושח םרוג ךכב ודיספיו .םירצמל לארשי ינב לש םתרוכמ
ץראל לארשי ינב תקיז ועדי אל םירצמהו ."הושריי םהו ץראה ןמ ונילעו בתכ וליאכ" :ל"זח לש שרדמ
.תובאה


םירצמ תובעותמ

:יוכדו השק דובעיש לש תורזג לע אלא ,םיחרזאל לארשי ינב תא ךופהל ןויסנ לע תרפסמ הרותה ןיא
."םלבסב ותנע ןעמל םיסמ ירש וילע ומישיו"
,םתוא אכדל היה הדיקפתמש ,הדובעב םתוא ומלישש םיסמ רמולכ .דבוע סמל רקיעב הנווכה יאדו
:אכדמ דובעיש לכ ינפב הדמע לארשי ינב לש םתואירב ךא .החפשמ ייחל וקקותשי אלשו
."לארשי ינב ינפמ וצקיו ,ץרפי ןכו הברי ןכ ותא ונעי רשאכו"
:הערפל תורמוא תודלימה
."ודליו תדלימה ןהילא אובת םרטב הנה תויח יכ תוירבעה תוירצמה םישנכ אל יכ"
,דבעשמה לש ונולשכ םע השקו ךלוה דובעישה .לארשיב יולגב תורגתהל זעמ הערפ ןיא הליחתכלמ
:ן"במרה דמעש המ לע
רשא םעה םנח תוכהל הלודג הדיגב היהת יכ ברחב םתוכהל ויצעוי ימכחו הערפ האר אל"
םהמע יכ הזכ סמח תושעל ךלמל תושר ונתי אל ץראה םע םגו ןושארה ךלמה תוצמב ואב
.(י ,א תומש) "הלודג המחלמ םהמע ושעיו םוצעו בר םע לארשי ינב יכ ףאו ץעייתמ אוה


המודקה םירצמב תורלדנס תדובע

תארקל ןגראתהל וליחתה יאדו .ודיתע לע בושחל םירצמב לארשי תא ררוע יאדו השקה יוכידה
םרמע תחפשמ הזב הליעפ התיה הארנכו .הז ןוויכב םתוא ךירדיש גיהנמל הפיצ לכהו ,תוררחתשה
:וילא הנושארה ותולגתהב השמל 'ה רמוא ךכ .םירמו ןרהא -
חמשו ךארו ךתארקל אצוי אוה הנה םגו אוה רבדי רבד יכ יתעדי יולה ךיחא ןרהא אלה"
.(ד"י ,ד תומש) "ובלב
:ןהכה ילעל רמוא םיהלאה שיאו
.(ז"כ ,ב א"ש) "הערפ תיבל םירצמב םתויהב ךיבא תיב לא יתילגנ הלגנה 'ה רמא הכ"
:ףוס םוי תעיקב לש העשב האיבנכ העודי םירמו
.(כ ,ו"ט תומש) "הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו"
תרבדמ הרותה .(א"ל-ט"כ ,ד םש) םהירבדל עמשל ןזא םיטמ םהו םעה ינקז םיפסוא ןרהאו השמ
:הלעמו םירשע ליגמ הנווכה םעה דקפמ לכבו .לארשי אבצ לע
.םתאבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא ואיצוה םהל 'ה רמא רשא ןרהאו השמ אוה"
.(ז"י ,ב"י ;ו"כ ,ו םש) "םירצמ ץראמ םכיתואבצ תא יתאצוה הזה םויה םצעב יכ
.(ג ,א רבדמב) "םתא ודקפת לארשיב אבצ אצוי לכ הלעמו הנש םירשע ןבמ"
.(ח"י ,ג"י םש) "םירצממ לארשי ינב ולע םישמחו"
:עשוהיל השמ רמוא ךרוצה תעשב .המר דיב ואצי םהו תכרדומ תיאבצ הנכה התיה ,רמולכ
.(ט ,ז"י םש) "קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב"
:םירצמב תימואל תוררועתה לע רסומ לאקזחי איבנה
הבבר .ייח ךימדב ךל רמאו ייח ךימדב ךל רמאו ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו"
םרע תאו חמצ ךירעשו ונכנ םידש םיידע ידעב יאבתו ילדגתו יברתו ךיתתנ הדשה חמצכ
עבשאו ךתורע הסכאו ךילע יפנכ שרפאו םידד תע ךתע הנהו ,ךאראו ךילע רבעאו .הירעו
.(ח-ו ,ז"ט לאקזחי) "יל ייהתו 'ה 'דא םאנ ךתא תירבב אובאו ךל
םהל ידי אשאו םירצמ ץראב םהל עדואו בקעי תיב ערזל ידי אשאו לארשיב ירחב םויב"
.(ה ,כ םש) "םכיהלא 'ה ינא רמאל
.םירצמב לארשיו 'ה ןיב תירב התרכנ יניסב תירבה ינפל ,רמולכ

ךרדב בושל הרסא הרותה ירהש ,םירצמ ןיבו לארשי ןיב רשקה ארקמב קספנ םירצמ תאיצי םע
:םירצמ
אל םכל רמא 'הו סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה תא בישי אלו םיסוס ול הברי אל קר"
.(ז"ט ,ז"י םירבד) "דוע הזה ךרדב בושל ןופסת
(ג"י ,ד"י תומש) םלוע דע דוע םתארל ופסת אל םעטמ םירמוא שיו ;הבתכנ אלו התיה הוצמ" :ע"באר
."תרחא ךרד תאזו

םע עגמ ךא .לארשיל 'ה סחי תא םיריכזמש תמיא לכ םירכזנ םידבעה תיבמ האיציהו םירצמ ימושיר
ינידמ אל םירצמ םע רשק לע רבד םוש ארקמב ןיא המלש תוכלמ דע ,םינשב תואמל קספנ םירצמ
המואה השבגתנ (א ,ו א"מ) ולא הנש םינומשו תואמ עברא ךשמב ירהו .יתוברת אלו ילכלכ אלו
יאדו םהילע םידהש ,םיטפושה תפוקתב םישק תוברק להנל תצלאנ התיהו ,התמדא לע תילארשיה
לואש לש םהימיב םירצמ םע עגמ לע זמר םוש ןיא ןכ ומכ .םורדב הלודגה הנכשה םירצמל ועיגה
םירצמש ,המלש ימיב רפוסמש הממ ץוח ,לארשי תולובגל ץוחמ םילודג םימחולו הכולמה ינוב דודו
:דוד ברח יטילפל טלקמ השמיש
.םודאב רכז לכ ךיו םיללחה תא רבקל אבצה רש באוי תולעב םודא תא דוד תויהב יהיו"
ןידממ ומקיו .ןטק רענ דדהו ,םירצמ אובל ותא ויבא ידבעמ םיימדא םישנאו אוה דדא חרביו
ץראו תיב ול ןתיו םירצמ ךלמ הערפ לא םירצמ ואביו ןראפמ םמע םישנא וחקיו ןראפ ואביו
.(ט"י-ו"ט ,א"י א"מ) "ול ןתנ
םיעיגמש דע םיחוטב םמצע תא םישיגרמ םניאו ,ןראפבו ןידמב םירזופמ דוד ברח יטילפ ,רמולכ
למסכ יאדו ,ץרא ול ןתנ םגו ,םתוא לכלכמ זא לש םירצמ ךלמ הערפו ,הפי ולבקתנ םש .םירצמל
תומחלמב ברעתהל זעמ וניא הערפש איה אדבוע .דודמ ומלענ אל יאדו הלא םירבד .ימצע ןוטלשל
יאדו ,םירצמב השענש הממ םלעתמ דוד םג ךא ,ויתונוחצנ תא הבוט ןיעב האר אל יאדוש ףא ,דוד
תא ושביש יאדו ירכב ןב עבש דרמו םולשבא דרמ ירהש .יללכה בצמה םע תובשחתה ךותמ
לש וסחי לע י"שר איבמש זמרה לש וקויד ךכב אל םא עדוי ימו .דוד ינפל ודמעש תולודגה תוינכתה
:קוספב םיביוא ראשל דוד
:(א"י ,ו"ט תישארב) "םרבא םתא בשיו"
."חישמה ךלמה אוביש דע םימשה ןמ ותוא ןיחינמ ןיאו םתולכל ישי ןב דוד אוביש זמר"

המלש ימיב םירצמ
:המלש ימיב ליחתמ םירצמ םע עגמה
."דוד ריע לא האיביו הערפ תב תא חקיו םירצמ ךלמ הערפ תא המלש ןתחתיו"


ס"הנפל 1230 תנשמ ,םירצמ ךלמ חאתפנרמ לש לארשי תבצמ

:רמאנ הילעש ,המלש לש הבוטה הפוקתב היה הז ירהו
."ויבא דוד תוקחב תכלל 'ה תא המלש בהאיו"
:םישנ הברה חקלשכ םג חינזה אל הערפ תב תא .(די-א ,ג א"מ) ןועבגב 'ה וילא הלגנ ךכ רחאו

.(א ,א"י םש) "הערפ תב תאו תובר תוירכנ םישנ בהא המלש ךלמהו"
'המלש רשא ותבל םיחולש הנתיו ,הב בשויה ינענכה תא גרהו רזג ריעה תא שבכ םירצמ ךלמ הערפ
הדמעו (ט"כ ,א םיטפוש ;י ,ז"ט עשוהי) ןונ ןב עשוהי ימימ תינענכ ריע הראשנש ,רזג .(ז"ט ,ט םש)
םע רזג תברקב םחלנש דודו לואש ידי לע אלו םיטפושה ימיב השבכנ אל ,בושח חתפמ םוקמב
ךכיפל .עשוהי ימימ לארשי םע קיתע םכסה הל היה יאדו .(ד ,כ א"יהד ;ה"כ ,ה ב"ש) םיתשלפה
רזג שוביכו ,רידא אבצ היה המלשל ירהו ,לארשיל רזג רתות ודיבש ,רז חכ תרזעל המלש קקזנ
ךרד שוביכ אבצ םע רובעל הערפל המלש ןתנ ךכ םשל .וירצבמ תרוגח תמלשהל ול בושח היה
.וב בר ןומיא ךותמ יאדו ,ול הרסמל הצרי אלש הערפל ששח אלו ,ול השבכלו וצרא

וז תונתחתה ירהו .םיבחר םידה ותעשב הררוע יאדו םירצמ ךלמ הערפ םע המלש לש וז תונתחתה
ןמ רוסיא לע רבע היטעב ,הזמ רתויו .רזג שוביכב וניארש המ ,םירצמ םע תודידי ידיל ותוא האיבה
:סוס ול תוברה ןעמל םירצמל אבו הרותה
ףסכ תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו... םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו"
.(טכ-חכ ,י א"מ) "האמו םישמחב סוסו
:ורמא ל"זחב
הנק ץענו לאירבג דרי הערפ תב תא המלש אשנש העשב לאומש רמא הדוהי בר רמא"
.(ב ,ו"נ תבש) "ימור לש לודג ךרכ הנבנ וילעו ןוטרש וב הלעו םיב
:רמאנ 4 בתכמ ,הנרמע לא תודועתב) ותעשב לודג ילכלכ-ינידמ ךרע היה יאדו ולא םיאושינל
,העשה יכרצב רבדה תא ורתפ םוקמבש רשפא .("שיא םושל םירצמ ךלמ תב הנתינ אל םלועמ"
:םירצמ תבוטל הריכז תמייק הרותב םגו .הנש 480 זא דע ורבע רבכ ירהו
"'ה להקב םהל אבי ישילש רוד םהל ודלוי רשא םינב .וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל"
.(ט-ח ,ג"כ םירבד)
המלש לש וימי ףוסב .לארשי תערל דימת ארקמב םירצמ תרכזנ האלהו המלש ימימש איה אדבוע
,התרזעב יאדו םירצממ רזוח ימודאה דדה .המלש דגנ תנכוסמ האנש לש רצבמל םירצמ תכפוה
חרוב המלש ךלמב די םירהש טבנ ןב םעברי .(ד"י ,א"י א"מ) המלשל ןטשכ םק אוה ןמזה ךשמבו
םש לביק יאדוו ,המלש תכלממ תא ךופהל תונמדזהל םש ןיתממו םירצמ ךלמ קשיש לא םירצמל
תנקז תעל םיער םירצמ םע םיסחיה רבכ ויה יאדו .המלש תומ ירחא הלגתמש המ ,ךכל דודיע
:ותימהל שקיבש המלש ידיב טבנ ןב םעברי תא קשיש ריגסה אל ךכיפל ,המלש
דע םירצמב יהיו םירצמ ךלמ קשיש לא םירצמ חרביו םעברי תא תימהל המלש שקביו"
.(מ ,םש םש) "המלש תומ
הנמזב האבש רבדמב לגעה תדובע תא הריכזהש ,םירצמב םעברי דמל יאדו םילגעה תרות ירהו
:לגעה ישוע ןושלב ותרהצהב שמתשהש דע ,לארשי תדב םירצמב םילגעה ןחלופ לש עבטמ עובטל
.(ח"כ ,ב"י םש) "םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הנה"


נ"הס ינפל 1310 -מ רויצ םירצמה דגנ התמחלמב שדק

ךכב .המלש דע השמ ימימ התשענש הלודגה הדובעה לארשיב לודגה קלחב הסרהנש המב
:םניד רזג םתחנ ךכבו .םירצמ םע עגמה שודיחמ רתויב השקה האצותה
תא 'ה ריסה רשא דע .הנממ ורס אל השע רשא םעברי תואטח לכב לארשי ינב וכליו"
.(ג"כ-ב"כ ,ז"י ב"מ) "וינפ לעמ לארשי

הדוהי לע הלוע םירצמ ךלמ קשיש
דדהב ךמתש המב המלשל ער סחי ןיגפהש ,קשיש םירצמב ךלמ המלש לש וימי ףוסבש וניאר
תשלחה םע .לארשיב תורגתהל קשיש זעה אל המלש ימיב .טבנ ןב םעבריל טלקמ ןתנו ימודאה
:הדוהיב הערה ותבשחמ קשיש הלכ תימינפה הדיריהו דוריפה ידי לע לארשי
תורצוא תא חקיו .םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו"
.המלש השע רשא בהזה ינגמ לכ תא חקיו ,חקל לכה תאו ךלמה תיב תורצוא תאו 'ה תיב
תיב חתפ םירמשה םיצרה ירש די לע דיקפהו תשחנ ינגמ םתחת םעבחר ךלמה שעיו
.(ז"כ-ה"כ ,ד"י א"מ) "ךלמה
:רתוי רפוסמ ב"י-א ,ב"י ב"יהדב .דוש תרטמב קשיש לש ועסמ היה הז יפל
ירשו םעבחר לא אב איבנה היעמשו ,םלשורי דע אביו הדוהיל רשא תורצמה ירע דכליו"
יתא םתבזע םתא 'ה רמא הכ םהל רמאיו ,קשיש ינפמ םילשורי לע ופסאנ רשא הדוהי
'ה תוארבו .'ה קידצ ורמאיו ךלמהו לארשי ירש וענכיו .קשיש דיב םכתא יתבזע ינא ףאו
הטילפל טעמכ םהל יתתנו םתיחשא אל וענכנ רמאל היעמש לא 'ה רבד היה וענכנ יכ
תוכלממ תדובעו ותדובע ועדיו םידבעל ול ויהי יכ .קשיש דיב םלשוריב יתמח ךתת אלו
תיב תורצוא תאו 'ה תיב תורצוא תא חקיו םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש לעיו .תוצראה
'ה ףא ונממ בש וענכהבו ...המלש השע רשא בהזה ינגמ תא חקיו חקל לכה תא ךלמה
."םיבוט םירבד היה הדוהיב םגו ,הלכל תיחשהל אלו
המב קפתסה 'הל ובששמ .הדוהי תא דבעשל ודיב היהו רצבמ ירע קשיש שבכ םדוקמ ,רמולכ
.דוע רכזנ וניאש ןויכ ,בר ןמז היה אל הארנכ הז םג .דבוע סמל הדוהי תא ךפהש

,םעברי דמע השארבש םירפא תכלממב קשיש תורגתהל זמר םוש וניתורוקמב ןיאש אוה ןיינעמה
םעבחר ינפב םעבריל רוזעל ידכ התיה םילשורי לע קשיש לש ותילעש ,קיסהל רשפאש הממ
.םהיניב התיהש הכוראה המחלמב

םימושר הבש ,(םירצמ) קנרקב תבותכה לעב ןושארה קנשיש םע קשיש תא תוהזל לבוקמ עודיכ
םינחמ ,םירצמ ,ןועבג ,ןורוח תיב ,ןוליא ,רזג ,תבר :םכותב ,תומוקמ םישמחו האמכ רדס אלב
,ןמזה ותואמ תירצמ הלטסא לש ןטק רבש םיארמ ןכ .ודיגמ ,ךנעת ,םנוש ,הצרת ,(ןדריה רבעבש)
םיקיסמ וז תבותכ רואל .םכש אלו םילשורי אל קנרק תבותכב ןיא .ודיגמב תוריפחב התלגתנש
ךרע (קשיש) קנשישש הרבס םג תמייק .ודיגמו םינחמ דע עיגהו םירפא תוכלמל ץרפ קנשישש
לע טלתשהל המיד קשישש תרמוא תרחא הרבס .ךרוצה יד ודבע אלש לע םעברי לע ןישנע עסמ
.דחאכ לארשיו הדוהי


ירצמ רוצמ

תיגולואיכרא הרעשהלכ הילא סחייתהל שי היוהיזל רשא ךא .הבר תובישח וז תבותכלש ןבומכ
תפוקתב לארשי ץראב לודג ערואמ ןכתי אלו .ארקמה חור םלועמ איה לארשי ץרא ירהש .דבלב
תא ארקמה רפוס םילעה המ םשל ,םילשורי לע הלועכ קשישב רבודמ םאו .וב דה אלל ארקמה
ארקמה רוקמבש ,םילשורי ןיא קנשיש תבותכב ירה ,דבלב וז אלו .תובושחה םירפא ירע לע ותילע
תונושארה םינשב הבושח ריע התיה םינפ לכ לעש ,םכש הב ןיא ןכ ומכ .קשיש הלע הילעש שגדומ
.םכשו םילשורי שוביכב ראפתמ היה יאדו קנשיש לש תבותכה לעב תמאב היה קשיש וליא .םעבריל
תבותכה םע םיכלמ רפסבש הדוהי ירע לע קשיש תיילע יוהיזב תוגייתסהב סחייתהל שי ןכ םא
.קנרקב קנשיש לש ללכב הרורב יתלבה

המחלמב םעבריו םעבחר לע םהירבד תא םימייסמ םימיה ירבד רפסו םיכלמ רפסש הדבועה
.לארשיו הדוהי ינינעב דוע ברעתה אל םירצמ ךלמ קשישש החיכומ םימיה לכ םהיניב התיהש

הדוהי ךלמ אסאב םחלנ ישוכה חרז
:הדוהי ךלמ אסא ינפל ישוכה חרז תלפמ לע רפוסמ ד"י-ח ,ד"י ב"יהדב
אציו .השרמ דע אביו תואמ שלש תובכרמו םיפלא ףלא ליחב ישוכה חרז םהילא אציו"
ןיא 'ה רמאיו ויהלא 'ה לא אסא ארקיו .השרמל התפצ איגב המחלמ וכרעיו וינפל אסא
הזה ןומהה לע ונאב ךמשבו וננעשנ ךילע יכ וניהלא 'ה ונרזע ,חכ ןיאל בר ןיב רזעל ךמע
וסוניו הדוהי ינפלו אסא ינפל םישוכה תא 'ה ףגיו .שונא ךמע רצעי לא התא וניהלא 'ה
ורבשנ יכ היחמ םהל ןיאל םישוכמ לפיו גגל דע ומע רשא םעהו אסא םפדריו .םישוכה
היה יכ ררג תוביבס םירעה לכ תא וכיו .דאמ הברה ללש ואשיו והנחמ ינפלו 'ה ינפל
."םהב התיה הבר הזב יכ םירעה לכ תא וזביו םהילע 'ה דחפ
םימעפ הברה וויה םירצמו שוכ ךא .םירצמ םש תא םיריכזמ ןיאו ,םישוכב קר רבודמ ןאכ םנמא
סומע איבנה רמוא ךכ .בורה ויה םישוכהש לע ילוא ,שוכ תארקנ םתנידמש שיו ,תחא תינידמ הדיחי
:םירצמ תולג לע
"םירצממ יתילעה לארשי תא אולה ,'ה םאנ לארשי ינב יל םתא םיישוכ ינבכ אולה"
.(ז ,ט סומע)
."םתראפת םירצמ ןמו םטבמ שוכמ"
(ט , זל ;ה ,כ היעשי) "שוכ ךלמ הקהרת לע עמשיו"
.םירצמל רקיעב הנווכה ירהו

,ררג לשומ היה חרזש םירובס שי .קשיש לש ונב 'א ןוכרוסוא הערפ םע ישוכה חרז תא םיהזמ שי
.ירצמה אבצה עויסב הדוהי לע הלעו םירצמל ףופכ היהש


ינשה ססמער לש ונומרא תיזחב ריק טירחת לע ירצמ דובעש

תא תדהוא התיהש ררג תוביבסב ותוא וזכירו ,אסאב המחלמל בר אבצ וריבעה םירצמהש ,רבתסמ
.ררגל ביבסמש םירעה תא אסא הכה ךכיפל ,םירצמ

ילבבהו ירושאה סומלופה ימיב םירצמ
יפוא הלא תושק תופוקת יתשב .לבבו רושא תומחלמ ימיב םיאיבנב ילילש םרוגכ העיפומ םירצמ
ושקבש םימרז ומק ,התשלוחב השיגרה לארשישכ ,הדיריה לש םימיב .לארשיל סחיב םירצמל דחא
:ךכ בצמה תא רקוס לאקזחי איבנה .דחא הפ םיאיבנה לכ ודגנתהש המל ,םירצמ םע תירב
םירצממ היתונזת תאו ...םיבורק רושא לא היבהאמ לע בגעתו יתחת (ןורמש) הלהא ןזתו"
דיב היתתנ ןכל .הילע םתונזת וכפישו הידד ושע המהו הירוענב ובכש התוא יכ הבזע אל
תחשתו (םילשורי) הבילהא התוחא ארתו ...םהילע הבגע רשא רושא ינב דיב היבהאמ
היתונזת לא ףסותו ...הבגע רושא ינב לא .התוחא ינונזמ היתונזת תאו הנממ התבגע
בכשמל לבב ינב הילא ואביו ...רששב םיקוקח םידשכ ימלצ ריקה לע הקחמ ישנא ארתו
רכזל היתונזת תא הברתו ...םהמ ישפנ עקתו םב אמטתו םתונזתב התוא ואמטיו םידד
רמא הכ הבילהא ןכל ..םהישגלפ לע הבגעתו .םירצמ ץראב התנז רשא הירוענ ימי תא
...ביבסמ ךילע םיתאבהו םהמ ךשפנ העקנ רשא תא ךילע ךיבהאמ תא ריעמ יננה 'ה 'דא
ירכזת אל םירצמו םהילא ךיניע יאשת אלו םירצמ ץראמ ךתונז תאו ךממ ךתמז יתבשהו
.(ג"כ לאקזחי) "דוע
ךותמ םירצמ תודידי תא ושקב הז םע דחי ךא ,רושא לש התודידי תא ושקב השלוח לש ןמזב רמולכ
תא הבירחהו רושא סעכ תא הלעהש המ .המואה לש הירוענ ימימ םירצמ תוברתל הבהא ןורכז
.םירפא תכלממ

רושא םע תירבה .לבבל תוברקתהה ימיב ךכ רחאו ,רושאל התוברקתה ימיב הדוהיב רזח הז רבד
הרצב הדוהי תא האיבה (וילאמ ןבומכ רציק איבנה ןאכ) ינש דצמ םירצמ םע תודידיו דחא דצמ
םע תודידי ינשה דצה ןמו ,לבבל תוברקתה דחא דצמ ךכ רחאו .רושא ךלמ בירחנס ימיב הלודג
,םתרזע תשקבל םירחאל הינפל הליחתכלמ ודגנתהש םיאיבנה .םילשורי ןברוח ידיל האיבה םירצמ
םע םולשל ופיטה לאקזחיו הימרי ןברוחה יאיבנו .םירצמ לע לבב תאו רושא תא ופידעה השק עגרב
.םירצמ תילשא ינפמ וריהזהו לבב

ירושאה סומלופה
.ינידמה בצמה לע םג םידמל ונא םהירבדמש םילודג םיאיבנ לש הרושב ונתוא הכיז הז סומלופ
םילגודה שי .לארשיב םימרז ינש לע רבודמ ויתואובנבש ,עשוה איבנה היה ןמזב ןושארה
םימעל תוברקתהל דגנתמ עשוה איבנה .םירצמל תוברקתהב םילגודה שיו רושאל תוברקתהב
:םינפבמ הארבהל ףיטמ אוהו ,הבזכא ינפמ ריהזמ אוהו
םירצמ) סוס לע ,ונעישוי אל רושא .בושל ונאמ יכ וכלמ אוה רושאו ,םירצמ לא בושי אל"
"םותי םחרי ךב רשא ונידי השעמל וניהלא דוע רמאנ אלו ,בכרנ אל (םיסוסב הרישעה
.(ד ,די ;ה ,אי עשוה)
:םירצמ רחא הכילהב לודג ןוסא האור ,וז תרעוס הפוקת לש המוציעב לעפש ,והיעשי איבנה
יכ .המלכל םירצמ לצב תוסחלו ,הערפ זועמב זועל ,ולאש אל יפו םירצמ תדרל םיכלהה"
ליעוהל אלו רזעל אל ,ומל וליעוי אל םע לע שיאבה לכ .ועיגי סנח ויכאלמו ודירש ןעצב ויה
,ל) "תבש םה בהר תאזל יתארק ןכל ורזעי קירו לבה םירצמו ...הפרחל םגו תשבל יכ
.(ז-א
ומצע יכ םישרפ לעו בר יכ בכר לע וחטביו ונעשי םיסוס לעו הרזעל םירצמ םידרויה יוה"
רשב םהיסוסו ,לא אלו םדא םירצמו ...ושרד אל 'ה תאו לארשי שודק לע ועש אלו ,דאמ
.(ג-א ,א"ל) "ןוילכי םלכ ודחיו רוזע לפנו רזוע לשכו ודי הטי 'הו חור אלו
:רמוא הקשבר
ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא םירצמ לע הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע תחטב הנה"
.(ו ,ול) "וילע םיחטבה לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ ,הבקנו
:רושא ידיב הכומ םירצמ אבצ תא האור איבנה
."םירצמ תורע ףחיו םורע םינקזו םירענ שוכ תולג תאו םירצמ יבש תא רושא ךלמ גהני ןכ"
:הדוהי יניע תא חקפת םירצמ תלפמ
רושא ךלמ ינפמ לצנהל הרזעל םש ונסנ רשא ונטבמ הכ הנה אוהה םויב הזה בשי רמאו"
.(כ) "ונחנא טלמנ ךיאו
:םירצמ לש לודג ןברוח לע אבנמ אוהו ,אוה ונמז לעמ םמורתמ איבנהו שי
יתרכסו ...הכלממ ,ריעב ריע ,והערב שיאו ,ויחאב שיא ומחלנו םירצמב םירצמ יתכסכסו"
."םב לשמי זע ךלמו השק םינדא דיב םירצמ תא
:םירצמל לארשי תוברת רודחת ךכמ האצותכ
."תואבצ 'הל תועבשנו ןענכ תפש תורבדמ םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב"
:םלועב הכרב ווהי לארשיו םירצמ םע דחיבו התואגמ דרת רושא םג
'ה וכרב רשא .ץראה ברקב הכרב רושאלו םירצמל הישילש לארשי היהי אוהה םויב"
.(ט"י) "לארשי יתלחנו רושא ידי השעמו םירצמ ימע ךורב רמאל תואבצ
ףוסבלו ,תדרל הליחתה לפינברושאו ןודחרסא םיכלמה ימיב םירצמ תא השבכש רחא רושא ירהו
.הלועה ילבבה חכה דגנ םירצמ לש התירב תב התשענ

םירצמ ידיב והישאי ךלמה תומ
רהנ לע רושא ידירשל רוזעל םירצמ ךלמ הכנ הערפ לארשי ץרא ךרד רבוע ס"נפל 609 תנשב
תירושא הוחפ התיהש ,ןורמש ץרא ךרד רבעמ תוכזל ןעט רושא לש התירב ןבכ הערפש ןכתי . תרפ
ךבתסהל אלש ויה םילוקישהש הארנכ .הז רבעמל דגנתה והישאי .והישאי ידיב השעמל השבכנש
רמגנ רבדה .לארשיב רושא לש התשרוי תא םירצמב תוארל הצר אל םגו .םירצמ-לבב תמחלמב
:םירצמל הדוהי דובעישבו והישאי ךלמה לש ותומב
והישאי ךלמה ךליו תרפ רהנ לע רושא ךלמ לע םירצמ ךלמ הכנ הערפ הלע וימיב"
.(ט"כ ,ג"כ ב"מ) "ותא ותארכ ודגמב והתימיו ותארקל
.הדוהי לש העיקשה הליחתמ םצעב הזב

ילבבה סומלופה ימיב םירצמ
רהנ לע םירצמ תוליח לע ונוחצנ רחא לבב ךלמ רצנדכובנ ידיב לארשי ץרא השבכנ 604 תנשב
איבהש המ לבבב דורמל הדוהי תא התיסמ רושא ימיבכ םירצמ העיפומ בוש זאמ .שימכרכ
והיקדצ לש הדוהי תא ראתמ אוהש רחא לאקזחי איבנה .הדוהי תכלממ ןברוח תא ויתובקעב
:רמוא ילבבה טרוטקטורפב
?הלא השעה טלמיה ?חלציה ,בר םעו םיסוס ול תתל םירצמ ויכאלמ חלשל וב דרמיו"
תונבבו הללס ךפשב המחלמב הערפ ותוא השעי לודג ליחב אלו ...?טלמנו תירב רפהו
.(ז"י-ו"ט ,ז"י לאקזחי) "תובר תושפנ תירכהל קיד
תלפממ אצויה לעופה לע .םירצמ תלפמ לע (ב"ל ,א"ל ,ל ,ט"כ) תואובנ לש הרוש שידקמ אוה ףוסבל
:לאקזחי איבנה רמוא לארשיל םירצמ
.(ז"ט ,ט"כ לאקזחי) "םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע היהי אלו"
:םירצמ לש המודמה הרזעה לע והימרי איבנה רמוא ךכ
.(ז ,ז"ל) "םירצמ וצראל בש הרזעל םכל אציה הערפ ליח הנה"
:לארשיל המחנה תואובנ ךות (ז"מ ,ו"מ) תולודג תואובנ שידקמ הימרי םג
ךילע ,הדמ ישנא ,םיאבסו שוכ רחסו םירצמ עיגי" ."ךיתחת אבסו שוכ ,םירצמ ךרפכ יתתנ"
ןיאו ,לא ךב ךא ,וללפתי ךילא ,ווחתשי ךילאו ,ורבעי םיקזב ,וכלי ךירחא ,ויהי ךלו ורבעי
.(ד"י ,ה"מ ;ג ,ג"מ היעשי) "םיהלא ספא דוע
אל םירצמל הדיריל יותיפ ןיעמ התיהש ,םירצמב ףסוי לש ותחלצה תפוקת דבלמש ,רמול שי םוכיסב
.תורודה לכ ךשמב לארשיל הנממ תחנ התיה