רתסא תליגמ לש ידוהיה היפוא

רסולפ דוד 'פורפ

ד"כשת ט"פ םיינחמ

התונוכנבו ,ןופיסוי רפסבש תופסותה רואל יכדרמו רתסא לש םתומדב ןד רמאמה :תיצמת
.'ה שודיק לע תומל רתסא לש

ידוסי רקח לע תססובמ ונתריקח תואצותש תורמל ,ןהינימל תוירוטסיה תויעבב קוסענ אל םעפה
הפוקת .ונמע תודלותב הלודגה הפוקתה התוא ,סרפ תפוקתב לארשי םע לש םייתדה םייחה לש
לש התומד בוציעב הלודגה הדובעה התשענ םימיה םתואב ירה יכ ,התונתוונעב הארנכ התרובג וז
םתואש הארנ .ונמע שארב זא ודמעש םימכחה תא םיריכמ ונניאו טעמכ תאז תורמלו תודהיה
םהיתומש תא םיריכמ ונא ןיאש הרק ךכו רכזי םמשש הארנכ וצר אל יכ ,ויה םילודג םיוונע םימכח
.הלודגה תסנכ ישנא לש

,םיבר םישנא דצמ הנבה יאל הכז הז רפסש רבדה עודי .רתסא תליגמב ןודלו רוזחל ונילע ,םרב
םייוגה רואית ,ורקיעב יתוכלמ רפס ללכ ךרדב וב םיאור םלוכ רשא ,לארשי תנומא ימולשמ וליפא
,יטילופה ביטומה אוה רפסה לש םיבושחה םיביטומה דחאש םנמא ןוכנ .תיטילופ הישעמו
םירכוז ונא דימו ובש תוידוהיה תויומדה תניחבמ רפסה תא חתנל הסננו הבה םלוא ;יפוסוירוטסיהה
אוה ."ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב יכדרמ ומשו ,הריבה ןשושב היה ידוהי שיא" :קוספה תא
ירוטסיה הרקמ הז ילוא .וישעמ ויה המ עדנש ילבמ ,דובכ ראות םוש ילב ,םתס "ידוהי שיא" ארקנ
הרקמ הז ילוא .בקעי לש ןטקה ונב לש ןה ,בקעי ןב ןימינב לש וינב ינבמ אקווד היה יכדרמש
יכדרמ היה םאה ?ךלמה לואש לש ומש אוה ,שיק עיפומ יכדרמ לש ויתובא םשבש ירוטסיה
?לארשי יכלמבש וינע ותוא לש ,ומצע לע ותכלממ תא לבקל הצר אלש וינע ךלמ ותוא לש ותחפשממ
םתוא יניעב תשגדומה הדימ ,יכדרמ לש ויפואבש תודיסחהו הונעה תדימ תא הארנ דוע ,םוקמ לכמ
,ונימי לש הפיה תורפסה ידי לע םילקלוקמ ויה אלו רפסה ירבד תא אורקל זא ועדי רשא םיארוקה
,ותוא אורקל שיש יפכ רפסה תא ארקת םא ,םרב .ארוקה לע עיפשהל הברה םימעפ תשפחמה
.תודיסחלו הונעל תואמגודכ םירייוצמ רתסא םגו יכדרמ םגש יתקדצ ןכאש תעדל חכוות
תבוטו ראות תפי הרענהו ,םאו בא הל ןיא יכ ודוד תב רתסא איה ,הסדה תא ןמוא יהיו"
."תבל ול יכדרמ החקל המאו היבא תומבו ,הארמ
יכדרמ קר .הייח ימי לכ ךשמב הדדוב ראשיתו הדדוב רתסא .תומתיה התעו תולגה הרכזוה רבכ
טפשמה ןמ רורב ןפואב עמשנש תודדובה שגרב רושקה יכדרמ לש הביחה סחי .הל ראשנ
הדבועה תאו רתסא לש התומתי תא ריכזמ אוהש ךכב קפתסמ וניא רבחמה .דאמ רורב ,ויתאבהש
םישנא ינש אופיא ונינפל .תבל יכדרמל התיה רתסאש ףיסומ רבחמה אלא ,הנמוא אוה יכדרמש
לבקתמ .לארשיב תוחפשמל ינייפואה יתחפשמה םוחה ירשקב הזל הז םירושקה ,לרוג יכומ םיידוהי
תוחפל הב התיה וזה תודדובה םלוא .החפשמ ול התיה אלו דדוב היה אוה ףא יכדרמש תעדה לע
םג םרב .הדודל הריזחה רתסא יאדוובש הביחה לשו תצמואמה ותבל יכדרמ לש ותגאד לש המחנה
.ירזכא השעמב הקספנ וז הפוקת
."םישנה רמוש יגה די לא ךלמה תיב לא רתסא חקלתו"
םנוצר דגנ ,הקזחב הדוד יכדרמ תיבמ החקלנ רתסאש ,הדבועל בל םימש םניא םיארוקה ללכ ךרדב
תורצה תפוקת ,סרפ תפוקת איה ,רפסה רוביח ימיב ארוקה .הסדה איה ,רתסא לשו דודה לש
תפיטח לע ,ארונ השעמ לע רופיס וינפלש ןיבה ,לארשיבש הריתיה תונשגרה תפוקתו תוימוימויה
רתסא תא בזוע וניא יכדרמ .הירוה תומ ירחא המחנל הל היהש תיבה ותואמ המותיה לארשי תב
:םלועה תומוא ידי לע חוכב החקלנש
."הב השעי המו רתסא םולש תא תעדל .םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו"
.הל הרזה הביבסב ער רבד רתסאל הרקי אלש יכדרמ לש ותגאד תא תוארמ תונורחאה םילימה

התסינ ,ךלמה לא האב רשא ,הרענו הרענ לכ םשש ,םישנה ןתיב לש רדח ותואב רתסא התשע המו
?ונימי לש תינרדומ ןושלב שמתשהל רתומ םא ,זרפומ יטמסוק לופיט ידי לע ויניעב ןח אוצמל
השקיב אל ,ךלמה לא אובל תבל ול חקל רשא יכדרמ דוד ליחיבא תב רתסא רות עיגהבו"
."ךלמה סירס יגה רמאי רשא םא יכ ,רבד
רשא" םילימה לע רבחמה רזוח םעפ דועו ,רתסא לש יתחפשמה סוחייה לע םעפ דוע רזוח קוספה
תריזג ידי לע חכב קספנש יתחפשמה רשועה ותוא לש דהה תא םיעמוש ונחנא הזבו "תבל ול חקל
תרוסמה התיה וזש ,ךכל זומרל ידכ ,רתסא לש יתחפשמה הסוחיי לע רבחמה רזוח ילוא .ךלמה
יפל ,הייח לש עירכמה עגרב םג רתסא הגהנ וללגבו ,ידוהיה יכדרמ לש וכוניח דוחיבו תיתחפשמה
רתסא .ידוהיה יכדרממ התוא ילוא הדמלש תונתונעו תודיסח תדימב ,ךלמה לא האב איהש
."ךלמה סירס יגה רמאי רשא תא םא יכ ,רבד השקב אל"
,רתסאש רפסמ רבחמה יאדווב היה ,יטסילאיר רפס אלו אדירג ילטנמיטנס רפס רפסה היה וליא
םניא רשא ,םירבד רפסל הצור וניא רפסה ,םרב :םיקורמתב השמתשה אל ללכב ,ךלמה לא האובב
,רבד השקב אל רתסאש וב רפוסמ ןכ לעו ,תעדה לע םילבקתמ
."ךלמה סירס יגה רמאי רשא תא םא יכ"
ינפל תינוציחה התעפוה לע יארחא ,רמול רתומ םא ,היהש יגהב עוגפל הלכי אל התונתונעב רתסא
ךלמה
."היאור לכ יניעב ןח תאשונ רתסא יהתו"
."ותוכלמ תיב לא ,שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו"
:רבחמה רמא םדוק
"ךלמה תיב לא רתסא חקלתו"
:רמוא אוה התעו ,רתסא לש ןושארה הנוסא תא רוציקב ראית הזבו
"שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו"
הכלה אל ,ךלמה לא רתסא הכלהשכ םגש רבחמה זמור םינושארה וירבד י"ע תנווכמה הרזחבו
.ץפחכ הבחסנ אלא ,ישפוחה הנוצרמ
."תולותבה לכמ וינפל דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו"
ךכ רחאו ,סירסה יגה ינפל תרמוא תאז "וינפל דסח אשתו" :רמאנ םדוק :רפסה תונושלל בל םיש
לכ יניעב ןח תאשונ רתסא יהתו" ימינפה הכרע תא וריכה אלו רתסאב וטיבה קרש הלא לע רמאנ
:רמאנ ךלמה לש ותשאל התיהשכ ,םרב ;"היאור
"תולותבה לכמ וינפל דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו"
.היפוא ללגב דסח האשנ ףא אלא ,היפוי ללגב ןח קר האצמ אל רתסא ךלמה יניעבש ןאכמ

השוע רתסא יכדרמ רמאמ תא"ו ךלמה רעשב בשי ,הכלמ התיהנשכ ,רתסא תא בזע אל יכדרמ
ךכ רחא ,ומע התיה אלש תורמל ,יכדרממ הלביקש המ תא הרמש איה - "ותא הנמאב התיה רשאכ
לוכיבכ רשא הליפתה התואב קדצ שי ילוא ."ןמהל הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו" הלודגל ןמה הלע
הרוצב התוא חתפו ןופיסוי רפס רבחמ התוא ריכה רשא הליפת ,םיעבשה םוגרת יפל יכדרמ ללפתה
:ראשה ןיב יכדרמ םש ללפתמ ךכו .הפיו תירוקמ
רשא תאז יתישע יניע םורמו יבל הבוגמ אל יכ ,םלועה לכ ןודא ךדובכ אסכ ינפל עודיו יולג"
יכ ,יל תוחתשה יתלבל וב יתירגתה ךתארימ םא יכ ,ןמהל הזה יקלמעל יתיוחתשה אל
יכ ;ךתלוזל תווחתשהל יתיצר אלו םדו רשבל ךדובכ תת יתלבל םלוע הלא ךינפמ יתארי
רשא ורפעו וילגר לענמ יתייה ךמעל לארשי תעושת לע יכ ,ןמהל הווחתשא אל רשא ינא ימ
."ךורדי
םידוהי רואית דבלמו תויה .הלאכ םירבד אורקל לכות אל המצע רתסא תליגמ ךותבש םנמא ןוכנ
'ה תלועפ לש רתסה יכרדב קוסעל אוהו רחא דיקפת םג הליגמל שי 'ה ןוצרל םיענכנו םיינע
תווחתשהל אלש יכדרמ תא ואיבהש םייתדה םיביטומה תא עודיכ הקיתשמ ןכ לעו ,הירוטסיהב
ותומד תא הפי םיאטבמ ,ליעל ונאבהש םייניבה ימי לש ידוהיה רפסה ירבדש הארנ יל ,םרב .ןמהל
רפסב הפי תרייוצמ הליגמה לכב תאטבתמה ,ותונתונע יאדוובש דיסחו וינע לש ותומדב ,יכדרמ לש
.תישיא הואג ךותמ ןמהל הוחתשי אלש ךכ לע עגר וליפא בשח אל וינעה יכדרמש יאדווב .רחואמה

איה םג רשאו אוהה רפסב תאצמנה רתסא תליפתב ןייענ ,ןופיסוי רפס ירבד תא ונרכזה רבכ םא
:רתסא תליפת םש הליחתמ ךכו .הקיתעה הפוקתה ןמ םיידוהי תורוקמ לע תססובמ
רוזע ,וילע לשומו םלועה לכ השועו ארובו םדק ימימ תלשמ תלשממ רשא לארשי יהלא 'ה"
תיבב ינא דדבו הנה יתבשי דדב יכ .התא םא יכ רחא רזוע הל ןיא רשא הדודב ךתמאל אנ
ןולחמ ךימחר יתלאש ינא ןכ ,תיבל תיבמ הקדצ תלאוש היינע המותיכ ,באו םא אלב ךלמה
הנה ,םיהלא התעו ,הזה םויה דעו הנה יתחקלנ רשא םויה ןמ שורושחא ךלמה תיבב ןולחל
ךתיערמ ןאצ תא אנ הליצה ,התוא תחקל הצרת אל םאו ,ךיניעב בטיי םא ידימ הנחק ,ישפנ
רשא יתוכלמ רתכ תאו יתראפת ידגב תא אנשא ינא םהילע ומק רשא הלאה תויראמ
."ךכב םא יכ הנה ינואיבה רשא םוימ יתחמש אלו ישארב
האלמו התלודגב הבוזע ,הללמוא המותי ,המצע הליגמב תפקתשמ איהש יפל רתסא לש התומד ירה
.תודיסחו הונע תדמ

?עשרה ןמה תריזג לע יכדרמ לש ותבוגת התיה המו
ריעה ךותב אציו רפאו קש שבליו וידגב תא יכדרמ ארקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו"
."הרמו הלודג הקעז קעזיו
הבוגת התיה ,םכח םדא םג ,הארנכ ,היה םידוהיה ראשכ ידוהי ותויה דבלמש ,יכדרמ לש ותבוגת
בשח אל תישאר .ותביבסש םידוהיה לכ לש תישגרה הבוגתה םע ההזו תבשוחמ יתלב ,תישגר
רפסה עודיכ ."הרמו הלודג הקעז קעזיו" ריעה ךותב דנו ענ היה קר אלא ,ןורתפ םוש לע הארנכ
קר אל יכדרמ לש ותקעז תא שרפל שי ןכ לעו ,'ה לא תוליפת לע אל ןכו 'ה לע רבדמ וניא הנווכב
,'ה לא הקעז םג הלודגה ותקעזב תוארל שי אלא ,תירזכאה הריזגה לע ישיאה ובאכ לש יוטיבכ
:םירצמ ךלמ הערפ לש תוירזכאה ויתוריזגמ ולבס רשאכ לארשי ינב לע ונארקש יפל .תשגרנ הליפת
.(ג"כ 'ב תומש) "הדובעה ןמ םיהלאה לא םתעוש לעתו וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב וחנאיו"
תשרפ תא רתסאל עידוהל ידכ "ךלמה רעש ינפל אוביו" ריעה ךרד ויתפש לע ותקעזו ךלה יכדרמ
ךלמה ינפל האובב הכורכה הנכסה תא הריכה יכ ,עודיכ הססיה ,הרק המ רתסאל עדונשכ .הריזגה
םעפ ףא הרמא אל איהש ךכל בל םישל שיו דאמ תישונא איה רתסא לש התבוגת .הנמזוהש ילבמ
רתסא התיה ,'ה יכרד תא הל ריבסה יכדרמש ירחא ,ףוסבלו - ךלמה ינפל אובל תברסמ איהש
?תודיסחה תדמ לש הלודג הלא םילמב ןיא םאה ."יתדבא יתדבא רשאכו" :'ה שודיק לע תומל הנוכנ

:הרמא איה ?ךלמל רתסא הרמא המ ,עירכמה עגרה אבשכו
."יתשקבב ימעו יתלאשב ישפנ יל ןתנת ,בוט ךלמה לע םאו ךלמה ךיניעב ןח יתאצמ םא"
תונרק דחאכ ,הכלמה איה ,המצע תא הללכש רתסא לש תיטילופ המכח קר התיה תאז םאה
הרממה תמייקו תדמוע תופוקתה לכבש ינפמ .הריזגה לוחל הכירצ התיה אל הילעש רורב ?הרזגה
:דחא ימשיטנא לש העודיה
."ימצעב עבוק ינא הז ,ידוהי אוה ימ"
ךלמה םאה - ותוא הליצה הערפ תבו תויה תוקוניתה ראשכ גרהנ אלש השמ ןיינעב וניאר רבכ
תא הללכ רתסאש אופא רורב .הבוהאה ותשא תא הריזגה ללכמ איצוהל לוכי היה אל שורושחא
םילוקיש קר םא הלאשה אופא תלאשנ .הלש תישיאה התערכה ךותמ הרזגה תונברק ןיב המע
שי אמש וא ,ךלמה בל תא הירבדב ךכרל התצר קר רתסא םא ,תרמוא תאז .הירבדב ויה םייטילופ
הארנ יל .'ה שודיקל תונוכנ ("יתדבא ,יתדבא רשאכ") רתסא לש םימדוקה הירבדב ומכ ןכא ףא
הליגמבש ידיחיה םוקמה יכ ,'ה שודיקל התונוכנ דצל העירכמ רתסא ירבד לש תיתורפסה הרוצהש
:םילמל בל ומיש .ונינפלש םוקמה אקווד איה תיארקמ הריש ןושלמ תרבוע הזורפה הבש
."יתשקבב ימעו יתלאשב ישפנ יל ןתנת"
הליבקמ תיארקמה הרישה יללכ יפלו - תלובקתה יללכ י"פע יונבה יארקמ זורח ,יריש קוספ ונינפל
אל רתסא תליגמ לש םכחה רבחמהש יל הארנ !"ימע" הלימל ,רתסא לש הייח םה ,"ישפנ" הלמה
דצמ ,םרב .רתסא לש תיטילופה התלובחת לע רוסמל קר הצור היה וליא ,הרישל הזורפמ רבוע היה
לע הילא קר זמורו תבגשנה ותנווכ תא םיארוקה ינפל ריתסמ ללכ ךרדב רשא ,רבחמהש רורב ינש
רתסא לש האלמה התוהדזה לע ורוביח לכבש ידיחיה ירישה םוקמב ,ןאכ זמר ,םיינונגס םיעצמא ידי
התעדותב ההז ,תנבומ תישונא השלוח ךותמ הלחתהב הססיהש ,רתסא לש השפנו ,המע םע
.וייחו המע שפנ םע ,'ה שודיק לע תומל התונוכנבו

תיטויפ ןושל ידי לע המע םע רתסא לש התוהדזה תא שיגדהל ןווכתה רבחמהש ךכל תפסונ החכוה
ןב ןמה תרזג תא לטבי ךלמהש תשקבמ איה םש ,ךלמה םע רתסא לש רתוי תרחואמ החישב אצמת
:תרמואו םידוהיה ררוצ יגגאה אתדמה
"?יתדלומ ןדבאב יתיארו לכוא הככיאו ימע תא אצמי רשא הערב יתיארו לכוא הככיא יכ"
התוהדזה תא טילבהל רבחמה הצור ןאכ םגו תיארקמה הרישה ןושלל הליגמה ןושל תברקתמ ןאכ
רבחמהשכ ,הריש ןושלל טעמכ - רבחמה לש ןושלה תממורתמ בושו .המע לרוג םע רתסא לש
:ורפס תא םייסמ
ומעל בוט שרוד ,ויחא בורל יוצרו םידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ"
."וערז לכל םולש רבודו
,תיארקמה הרישל םיברקתמ םירחאה םיינשהו שממ הריש םהמ ןושארהש ,ל"נה תומוקמה השלשב
תומוקמה ינשבו לארשיל ושע םהש הבוטה לאו םמע לא וירוביג לש םסחי לע רבחמה רבדמ
ויעגרב ,המע לרוג םע התוהדזה תא ןייצמ אוה ,רתסא לע רבדמ אוה םהב םיירישה םייטאמארדה
הרקמ הז ןיאו תינוריא הרוצב ,הלילק הרוצב הנווכב בותכ רפסה תעדל ונילע תאז יכ .רתויב םישקה
ערואמה ירה יכ ,יניצר ונכות םלוא .לבא ישגרמ דאמ קוחרו םמורמ חור בצמב ותוא םיארוקש
תדמשה - דייסונג לש תינכת המייא לארשי םע לעש םירקמה תשולשמ דחא אוה רפסב ראותמה
.המודכו תד תרמה ידי לע סונמ םירקמה תשולשב הל היה אלש הדמשה ,תירבעב ,םע

ינש .םידלונה םירכזה םידליה לכ תא דימשהל םירצמ ךלמ הערפ תרזג איה ןושארה הרקמה
התיה המויאה תינכתה וללה םירקמב .רלטיה לש "יפוסה ןורתפה"ו ןמה תרזג ,םירחאה םירקמה
."םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל"
אל רלטיה לש ותרזגש רחאל ,ןמה תרזג לש ארונה םויאה תא בוט רתוי ןיבהל םילוכי ונחנא םויכ
וא תומל תונוכנ לש ,הזעהה לש ברה ךרעה לע דומעל םילוכי ונחנא .הקלחב המייקתנ אלא ,הלטוב
םידוהיה תא ליצהל התלוכי ללגב ,דחוימב השק היה רתסא לש הבצמש רורבו םישק םיבצמב לועפל
ןפואב קר אלש הריעצה הרענה ,הכלמה בלב חרכהב ררועתהש ברה יותיפה ללגב תאז םע דחיו
לש םיחונ םייח הנכיס ,המע לע שקבל ךלמה ינפל אובל התערכהב רשא אלא ,תויחל הבהא יעבט
.הרידא הכלממ לש הכלמ

תוארל בושח םלוא ,ורבע תורודבמ רתוי ונל תנבומ ותלודגש לודג רבד איה המצע רתסא תערכה
ונא .היפוא רואית ידי לע התערכהל ונתוא ןיכמ אוה ךיא ,רתסא לש היפוא תא ראתמ רבחמה ךיא
איה הז תיב ךותמ .הדוד תיב אוה הרשוא לכש תולגב תבשויה ,המותיה הפיה הרענה תא םיאור
לש ובל תא תשכור איה ,הוונעב תגהונ איה ךלמה רצחב םג םלוא ,ךלמה תרזג ידי לע חכב תחקלנ
ידכ ונמז בור תא הלבמ רשא ,יכדרמ לש ויתוצע תא תחכוש הניאו בוטה היפואו היפוי ידי לע ךלמה
שודיק לע תומל הנכומו ,התדלומו המע ןעמל המצע תא תלטבמ איה הרזגה תעשב .התברקב תויהל
.'ה

ןתוא תא רייצל רבחמה הצר םהבש תויומד ןה רתסא לש וז דוחיבו ,רתסאו יכדרמ לש םתומד
תוקיבד ,תודיסח ,הונע ,תונוכתה ןתוא .ןכ םג ןתוא וחתפי םירחאש הצר אוהש םידוהיה לש תונוכתה
תישארב דחוימב םעה חתיפש תונוכתה ןה ,םעה תבהאו 'ה שודיק תא ומצע לע לבקל תונוכנו 'הב
םג ןכו תורודה םתוא ישנא לש םתרושב תא לבקנ ונא םא ,םויה ונתלחת ןה רשאו ינש תיב תפוקת
ראש ךותב התוא ריתסה אוהש הרושב ,רתסא תליגמ רבחמ לש תירסומהו תינחורה ותרושב תא
ירסומה לאידיאהש ינפמ .ורוד ינבל תנבומ התיה וז הרושב .ורפס לש םייתדהו םיירופיסה םיביטומה
ךרדב ונחנא .םהה תורודה לש לאידיאה םג היה ,רתסאו יכדרמ לש תויומדב םיגדה רבחמהש יתדהו
,ורוד ךוניח לש תיתדהו תירסומה ותנווכ תא רפסה לש םיביטומה ראש ללגב ,םיספות ונניא ללכ
תנבה ןעמלו תירוטסיהה תמאה ןעמל קר אל ,רתסא תליגמ לש הזה דצה תא הלענ םגש בוטו
.ונכותב עטנ 'הש ,רבעה לש תינחורה השוריה תאו ונמצע תא ונתנבה ןעמל םג ,רפסה