עלייתה ושקיעתה של הממלכה הפרסית הקדומה / שמואל חגי
המודקה תיסרפה הכלממה לש התעיקשו התיילע

יגח לאומש

ט"ע םיינחמ :ךותמ


רקיעב ,ל"זח תודגאב םתופקתשהו ,תיסרפה רצחה ייחמ םיטרפב קסוע רמאמה :ריצקת
.שורוושחא לש ותומד ביבס

.רתסא תליגמ ,סרפ ,םירופ , הירוטסיה :חתפמ תולימ

ינפל 333 תנש דע 539 תנשמ ךשמנ הנוטלשו ,שרוכ ךלמה ידי לע הדסונ תיסרפה הכלממה
.י ,זכ לאקזחיב הנושארל ארקמב עיפומ סרפ םשה .הריפסה

םיסרפה לש םרוקמ המו ואב ןכיהמ ןוכנ לא עודי אל םימודק םיירוטסיה תורוקמ רסוח ינפמ
םויה דע םה לאינדו הימחנ ארזע ירפסו ,תידינמיכראה תלשושה תא דסיי שרוכ .םינומדקה
שרוכ תומ ירחא .הכלממה תישאר לש םיינוגראהו םיינידמה םיאנתה תעידיל ירקיע רוקמ
ודרפנ לארשי ץראו הירוס .המוצעה הכלממה תא ןגראש ססיבמק ונב ךלמ ברקה הדשב
ךלמ וירחא ,ןושארה שוירד היה ינשה ךלמה .החפ ןהל היהו ,לבבמ תיביטרטסינימדא הניחבמ
.ינשה שוירד :וירחא ,אתסשחתרא אוה יכ םירובסו ןושארה ססקרסקתרא וירחא ,ססקרסק
ידיב הכלממה הלפנ וימיבש ישילשה ססקרסקתקרא וירחאו ינשה ססקרסקתרא וירחא
.ןודקומ רדנסכלא

המחלמ השע אוה .ס"הנפל 485-465 םינשה ןיב ךלמש רכזנה ססקרסק אוה שורושחא ךלמה
וילע רפסמ סוטודורה .םירשוק ידי לע גרהנו ןוויב ועסמב לשכנ לבא ,לבב תא שנעו םירצמב
םיכלמה לש םיינמזה תונוחצינה וליעוה אלו ,עוקשל סרפ תוכלמ הליחתה וימיב יכ ורפסב
.וירחא וכלמש

אוה םייפוריא תורוקמ ידי לע ול ןתינה רואיתה יפל ."לודגה ךלמה" ארקנ היה ססקרסק
אוה .תיתוכלמ רתוי ותומד םייחרזמ תורוקמב לבא .יפוא רסוחמו ךפכפה ךלמכ תמאב הארנ
תונוחצינ ינשב הכז אוה .לבבב ךלמל הנשמ היה ןכל םדוקו .ה"ל ןבכ ותויהב תוכלמל הלע
ןומראה תא ןשושב םילשה אוהו ,ויבא חינהש םיינוטקטיכרא םיעצבמ םילשהל דקש ,םיבושח
,ויתונוחצינ תא תוראתמה תובותכ ןכו םידומע ידירש וראשנ .תונבל ליחתה שוירד ויבאש
לבא רתכל ןעטו ויחא אצי םשמ יכ ,הירטקבב הדירמל הנווכה .תוצראה תחאב הדירמה יוכידו
סוטודורה יפ לע .סימלס ברקב גרהנ אוה .רתיו הכולמה שוריל ןושארה היהי יכ ול חטבוהשמ
.דחא רקש איבנמו ויצעוימ ססקרסק עפשוה

,םישדחה םישבוכה דגנ דרמ תעונת םירצמב הליחתה שורושחא לש ותוכלמ תליחתב
םיבתכ וחלשנש (ד ,ד) ארזעב רפוסמ יכ ,הדוהיב םג העגפ העונתה יכ םירובס םינוירוטסיהו
רקיב שורושחא .ןוועה היה המ רכזנ אל יכ ףא .ךלמה דגנ ןוועב םידוהיה ומשאוה םהבש ךלמל
םידהש ןכתי .הנש ךות האכוד הדירמה .הדירמה תא אכידו םירצמל ואוב ינפל לארשי ץראב
התשמה תא שורושחא ךלמה השע הדירמה יוכיד םש לעש הדגאב םיעמוש ונא וז הדירממ
.(א םוגרת)

ףאו .תיסרפה הכלממל הנכס םיווהמש םידוהיה לע ןמה לש הנטשה ירבד םינבומ הז רואל
.(ג ,ה םוגרת יפל) רתסאל וז הגאד עיבה שורושחא

שינעהו דימ דרמה תא אכיד שורושחא .לבבב דרמה לע העומשה העיגה ןכמ רחאל רצק ןמז
דימעהש לודגה םלצה .רצנדכובנ ידי לע ונבנש תומוחה תא בירחה אוה .השק דיב לבב תא
.ךתוהו סרהנ - בהז לש םיטנלט רשע םינש ולקשמ היהו ,קודרמ לב םשב ארקנשו רצנדכובנ
.המשב לבב תא אורקל רסאנ ףאו ,הירוסל החפוסו ,דבכ סמ הילע לטוהו לבב הברח ךכו
,נ הימחנ האר) םיידלכ וארקנ ךליאו ןאכמ .תיראשו םש לבבל היהי אלש איבנה ירבד ומיוקו
.(וכ

ויה םיסרפה .ןוויל השילפ ךרע אוה .ותוכלמ ביחרהל שקיבו ויבא יכרדב ךלה שורושחא
ויה םהלש תוניפסה ףאו ,הקירפאו היסאב םינוויה לכ ויה םהידי תחת יכ םנוחצינב םיחוטב
הסובת שורושחא לחנ סימלס ברקב .םהידיב ויה הפוריאבש םינוויה תיצחמ םגו ,םדיב
םיככתה ותוא ועירכה ףוסבל .ברקב לכתסהו ףסכ לש אסכ לע בשיש ךלמה יניעל ,תערכמ
תרובח ידי לע ובכשמ רדחב גרהנ אוה 465 תנש ףוסבו ,תורחא תולפמ לש הרוש רחאל ,ורצחב
רבקב רבקנ אוה .סרסימפסא םיסירסה בר ודי לע רזעו סונבתרא דמע השארבש םירשוק
ויחא תא ולדיש םירשוקה לבא ,ךולמל ךירצ היה שוירד ונב .ויבא רבקל ךומסב בצח אוהש
.ויתחת ךולמלו וגרהל ססקרסקתרא

התיה השילפה .תוינא ףלאו הב ופתתשה םילייח ףלא האמו 480 תנשב הכרענ ןוויל השילפה
.היליציס לע תיגתרקה הפקתהה םע דחי המאתוה איהש ןוכנ הז ןיא לבא ,השביהו םיה ךרדב
םיאנותאה ונב םייתניב לבא ,סוגראו הילסת תא תויטאמולפיד םיכרדב ודיצל שכר שורושחא
תושארב םיאנותאהו םיעצבמה ויה םינטרפסה .םינטרפסה םע םולש ושעו לודג יצ
םה לבא .םויסימותראו היליפומרתב םהיתוחוכ וזכירו ,תוינכותה תא וכרע סלוקוטסימת
טילחה סולוקוטסימת .סימלסל גוסנ ינוויה יצהו ,הלפנ תיזכרמה ןווי לכו הלפמ םש ולחנ
וררועתנ .םהלש יצה דמשנו הלפמ םיסרפה ולחנ 479 תנשב .סימלסב עירכמ ברק ךורעל
.הלפמ םיסרפה ולחנ בוש 460 תנשב .היסאב םינוויה ףוחה ירעב תובירמ

םיירוטסיהה םירואיתה יפל הליגמה
ידמו סרפב םייחהו הנידמה ירדס ,םיקוחה ,רצחה ייח לע הליגמב םינתינה םירואיתה
תורתומה תבהא :לשמל .םיקיתע םיירוטסיה תורוקמ יפמ רסמנש המ םע הפי םימיאתמ
ויה םה .ידמו סרפב ןוילעה דמעמה ינב לש רכיהה ינמיסמ דחא ויה "ךלמה דיכ" תואתשמהו
םה לבא םיעונצ םילכאמ םילכוא םיסרפה יכ רפסמ סוטדורוהו ,ןוזמ יכרצ לע רקיעב םינרזפ
םינתונ ויה יכ הדגאב רפוסמש המו .ןייה ירחא םג םיטוהל ויה םיסרפה .השודג הדימב םינתינ
םיירוטסיה תורוקמב רפוסמל םיאתמ - התוא תותשל םיסונא ויהש הלודג סוכ םיחרואל
.םיקיתע

םא םהילע םיטילחמ ויה תרחמלו ,םיבושח םיניינע לע םינד ויה ובש םוקמה היה ןייה התשמ
.תיעטומ העדה יכ ואצמ אל
אל אוה לבא ,וחור לע הלועה לככ תושעל לוכי היה ךלמה .דואמ םירומח ויה ידמו סרפ יקוח
רזג תא שורושחא ףילחה דציכ םישוריפה םיבורמ ןכלו .ויפמ האציש הריזג תונשל לוכי היה
רמאנש יפכ ,הריזגה הררועש הלודגה הגאדה םג תרבתסמו ,םידוהיה לע םתחש תוומה ןיד
.תורומח תוריבע לע ומכ תולק תוריבע לע ןתינ היה תוומ ןיד רזג .שוריפב הליגמב

ינפב עיפוהל יתשו לש הבוריס תנבומ ןכלו .םישנ יוביר םידדועמ ויהו .תיב תובשוי ויה םישנה
ידיל ןתוא איבמ היה הז רבדו ,הדובעמ תולטב תיתוכלמה סרפ ישנ ויה תאז תמועל .םיפסאנה
.די תוכאלמ ראשבו היווטב תוקסוע ןווי ישנ ויה םתמועל .םומעש

הדגאה יפל .וינב בורו ורשוע לע ראפתה ןמה דציכ ראותמ ךכו ,רשואל ןמיס היה םינב יוביר
.םימיה םתוא לש םיאנתב רזומ הז ןיאו ,םינב תואמ ול ויה

םעהו ךלמה
םימשרתמ ונאו .סרפב ומכ ךלמה ןומרא ביבס םעה ייח ךכ לכ וזכרתה אל הנידמ םושב
.תוכלמה רצח ןיבל םינומהה ןיב הריתי הברק לעו תיממע תוילרביל לע הליגמה תאירקמ
םא .הכלממה לרוג לכ יולת היה ויפואבו ,קוחל ידיחיה רוקמה ;טלחומה טילשה היה ךלמה
ונא רתסא תליגמבו .הכלממב תורומתו תופילח םימרוג ויקוח םג ויה - ךפכפה היה ךלמה
ךירצ היה ךדיאמ לבא .שפיט ךלמ לש ובל תבושמל תדדונתמ המלש הכלממ דציכ םישח
ןיב הריתיה הברקה לע .הליגמב םיארוק ונאש יפכ רתויב םידבכנה הלוצאה ינב םע ץעוויהל
,קשמדמ סואלקינ ןוגכ םיקיתע םינוירוטסיהמ םידמל ונא ,סרפ ינב דוחייבו ,ומע ןיבל ךלמה
.דועו ךרטולפ

תרטע איה "ארייט"ה התיה ושארבו ךלמה רדהל רכיהה ןמיס היה יתוכלמה ןמגראה שובל
,םימזנ םג שבל ךלמה ."סילופסרפ"ה תוברחב תפלוגמ איהו ,קירבמ עבצב תצצונה בהזה
,דדוחמ בהז טיברש ודיב .הובג תוכלמ אסכ לע בשוי אוהו ,בהז טנבאו ,תורשרש ,םידימצ
.םיבובז שרגל הפינמ ודיבו דבע דמוע וירוחאמו

מלך פרס ,ומאחוריו עבדו

ילודג ןיב בשחנ םיסירסה בר .דאמ בושח היה ודמעמש שארה רמשמ דקפמ דמע רצחה שארב
רפסמ סייסטק .'וכו םידייצ ,(ףסה ירמוש ילוא) עיבגה יאשונ ךלמל ויה םדבלמו .תוכלמה
,ודבל לכוא ךלמה היה ללכ ךרדב .ךלמה ןחלוש לע םילכוא שיא ףלא 15 ויה ומויב םוי ידמש
היה םילודג תואתשמב .ארקמב רפוסמש יפכ ודי לע םיבשוי וידליו ותשא ויה םימעפ לבא
."םינוש םילכמ םילכ"ב םישמתשמ ויהו ,שארב בשוי ךלמה

לש םירכיא תחורא םעוט היהו המחלמה לילא לכיהב רקבל גהונ היה תוכלמה אסכ לע הלעשכ
.הפקתה לכמ וילע ןגיש םלילאמ םישקבמ ויהו ול םיעבשנ ויה םיסרפה .ץומח בלחו תוריפ

רצחה ןוגרא
דיצ תעשבו .בל ץמוא תולגל ךירצ היהו הנושארה הרושה זכרמב עיפומ ךלמה היה המחלמב
ידיב הכולמה יניינע ריאשמ היה ךלמה .בוד וא הירא לומ םינפ לא םינפ דומעל ךירצ היה
.ארקמ לש וטושפ יפ לע ךלמה תנש הדדנש שרפל רשפאו ,ןיינע רסוחמ םמעתשמ היהו ,וירש
.בותכו אורק עדוי היה אל ךלמהו שי

תיבל סנכיהל תושר םהל התיהו ,רתויב תודבכנה תוחפשמה ישאר ויה ךלמה ינפ יאור תעבש
ךלמה ינפב עיפומש חרזא .ךלמה ץעונ םהבש העובק הצעומ ושמיש םהו .וצרש תע לכב ךלמה
לכל רחוב ךלמה היה םירשה תעבש לש הצעומה תא .ירמגל תוסוכמ וידישכ תווחתשהל ךירצ
.םהירחא םהינבל םדיקפת םישירומ ויהו ,םהייח ימי

.הלשמ תוחפשו םידבע הל ויהו "הרייט" השבל איה ףא .םישנה רדחב תטלש התיה הכלמה
תעפשה התיה הבורמו ,ךלמה םא יבגל התוחנ התיה הכלמה .הדגאה ןמ םג םידמל ונאש יפכ
.םעה לע הסמעמ היה ןומראה ,תומיזמו םיככתב ןומראה תא םיאלממ ויהש םיסירסה

טסקטלו .םינמיס השישו םישולשמ בכרומ היה תודתיה בתכ .הקיתע תיסרפ התיה םנושל
.םימוטרחה בתכב קתעה םג ופיסוה םירצמבו ,ילבבו ימליע חסונ םג ףרוצמ דימת היה יסרפה
לש תוארתפיד לע אלא ,רמוח תוחול לע תובותכ ויה אל הנידמו םע לכל ובתכנש תורגיאה
םיבתכה .תיסרפה ןושל תא הספת תימראהש ךכל םרגש המ .ימרא בתכו תיסרפ ובתכנו ,ףלק
תועבטמה םגו ,תימרא ובתכנ שוירד ןוטלש תחת היהש בייב יאבצה ידוהיה בושיב ואצמש
הפשה תא ורישכהו תודתיה בתכ תא וטשיפש םה םירפוסה .תימראה ןושלב ויה תויסרפה
.תימשר הפש שמשל תיסרפה

תודחאל ופאש םה לבא ,םלועה ילשומכ םמצע םיאור ויה םהו "אדזמ ארוהא" היה םלילא
רמול רשפא םא ,תישונא הרוצב םהיתומחלמ םילהנמ ויה םיסרפה .קדצב טולשל ולדתשהו
הייסולכואה לכ .םיידמל ץוחמ םירחא םימע יבגל םג וגהנ ןכו ,םינוויכו םיאמורכ אלש ,ךכ
.םינוש םימע ינבמ םיבכרומ ויה םהיתוסייגו ,אבצל סייגתהל תבייח התיה

םתוא ריכזמ שוירדו .םהל םידבעושמ ויהש םימעה לכמ רתוי םבלל םיבורק ויה םיידמה
ושטשטינ ךכו ,ידמ יגהנמ לכ םמצעל ולגיס םידינמכראה תלשוש .םיסרפה ירחא דימת
.תחא הכלממ ויה ןהיתשש םיאור ונא הליגמבו ידמו סרפ ןיב ןימוחתה

םילדגתמ ויה םיליצאה לש םהינב .ךלמה תא דובעל ךירצ היה קשנ תאשל לגוסמה יסרפ לכ
דמעמ רצונ ךכו ,תוזוחמב תוזוחא םהל םינתונ ויה ךכ רחא ."ךלמה ירעש"ב םיכיסנה םע דחי
.תיסרפה הירפמיאל זוע רצבמ השמישש הקזח תובשייתה תעונת לש דחוימ

םיפתשמ ויהו ,םיחנזומ ויהי אל הכלממה יניינעש ךכל וגאד םלועה יטילש םמצע ואר יכ ףא
ונאש יפכ ,תונוש תויאבצ תוטלחהב םמצע ופתיש ףאו .םהיניינע לוהינב תובשומה ינב תא
.ארזע רפסמ םידמל

הכלהל יכ ףא ,השעמל הירפמיאה תריב השמיש תרפהו לקדחה דרומב תנכוש התייהש ,ןשוש
תא ססקרסקתראו שוירד ומיקה ןשושב .הקוחר התיה איה לבא ,הריבה ריע סילופסרפ התיה
.םיעודיה םהיתונומרא

םייקינפה לצא .תימינפ תואמצעמ םינהנ םידבעושמה םימעה ויה הכלממה לש התלודג ימיב
,ךלמל םיסמ ולעהו תינחור תואמצע ומייק םידוהיה .תוזוחמ ישאר ויה םירצמבו ,םיכלמ ויה
.ךלמה ידבעל םיבשחנ ויה םירשהו םיכלמה לכ לבא

.םיימשרה םיכמסמה תא רמושו בתוכ היהש רפוס ול היהו החפ היה "היפרטס" זוחמ לכל
םידחוימ םידקפמ ויה םירצבמל ."סונרק" ארקנ היהש איבצמ לש ותעמשמל רס אבצה
ןמ םהיתודוקפ תא ולביקו הזב הז םייולת ויה אל םיהובגה םידיקפה תשולש .(תפ-אגרא)
רוזאמ תוכילומ ויהש םיכרדב םינפרדשחאהו םיצרה ידיב םיחלשנ ויה םירבדה .ומצע ךלמה
הרטשמ ישנא לש תוריש היה ךלמל .סידרסל ןשוש ןיב התיה הבושחה הדיחיה ךרדה .רוזאל
םיוולמ ויהו רתויב םיקחורמה םיחטשל םיעיגמ ויהו ךלמה לש ויניעו וינזוא םיארקנ ויהש
לע וטפשמ תא איצומ ךלמה היה םהיתועפוה יפ לע .םתנגהל אבצ ישנאו םילייח לש הריישב
םרמשמ ישנא ויה םימעפו .לווע םהב אצמנ םא תוומל םתוא ןד היה םימעפו ,תוזוחמה ישאר
.יאבצה דוקיפה תא םג וידיל לטונ החפה היה םוריח ימיב .תוומה ןיד רזג תא איצוהל םיווצמ

תוזוחמ יפל תוקלחתמ ויה תוצראהו ,םיסמה תא תובגל היה החפה לש ישארה דיקפתה
םג ויה תואובתהו ףסכה דבלמו ,םימוצע ויה תושובכה תונידמה ולעהש םיסמה .םיסמ
גנילרטש תוריל םינוילימ תעבראל עיגה יתנשה סמה םוכס .תורענו םירענ ךלמל תוקפסמ
היה אל בושו שרדנה םוכסה תא םילעמ ויה תוחפה .םיפסכה סמ תא קר ללוכ הזו - ךרעב
עיפוהל וליחתה ןושארה שוירד ימיב .השק דיב םימעה תא ולצינ םהו ,חוקיפ לכ םהילע
.דיצ יקחשמל םינתיב ומיקהו םיצע ועטנ ,ימינפה ןוחטיבל וגאד תוחפה .תונושארה תועבטמה

תותינח ויה םהידיב .הלוצא ינב םהו ,ילגר םייפלאו םישרפ םייפלאמ בכרומ היה ךלמה רמשמ
ודמע ךלמה אסכ די לעש רכזומ ל"זח תדגאב .ףסכ וא בהז יחופת ויה םהיצקבש תוכורא
וארנש ולאה תותינחל הנווכה .דימ ותוא םיגרוה ויה ברקתהש ימ לכו םינזרג םדיבו םילייח
.אבצ ישנא לש םינוילטב 10 ךלמל היה ןכ .םיצח לש הפשאו ,תשק תינח םג ואשנ םה ,םינזרגכ
םא יכ ,דחא רסח היה אל םלועלו .בהז ינומירב תוטשוקמ תותינח אשונ היה ןושארה ןוילטבה
עבקה אבצכ ושמיש וללה .תוומלאה ינב םיארקנ ויה ןכלו .ומוקמב רחא דימ אב תמ היה דחא
הגנלפ לומ םילייח לש בר ברע דמוע היה םימעפל .הכלממה ינבמ ואב םילייחה ראשו
.בר םהמ ולפנ רפסמב ןורתי תורמלו תינודקומ

ססיבמק לע רפוסמ .םירחא םיטפוש םג וקסע תונוממ ינידב לבא .ךלמל רוסמ היה טפשמה
,ותוקלהל ותומ רחאלו וגרוהל הוויצ אוה .דחוש חקמב םשא םיטפושה דחא תא אצמש ךלמה
.ןודלו ויבא רוע לע בשייל ונב תא חירכהו ,ןיידה אסכ תא וסיכ ןהבו ,תועוצרל ורוע ךותחלו
םעפ רבע ןיירבעה םא םישק ויה אל םישנועה לבא .ןושארה אתסשחתרא םג ןתנ המוד שנוע
תא םיניבמ ונאו .החפשמה ינב לכ םג וגרהנ - גרוהל אצוהו אטח החפשמה שאר םא .הנושאר
רז אוהש רבד ,שנוע רותב םינוש םימומ ליטהל םיגהונ ויה סרפב םג .ןמה ינב תרשע לש שנועה
.הרותה טפשמל

רוריבב ןיידע עודי אל לבא .שאה תא םידבוע ויהו .ןחלופל תולכיה ויה אל םינומדקה םיסרפל
דבע םעה .ארתימה לילא לבקתנ ךכ רחא .ארטסאורוצ ןחלופ לבקתנ רבכ םהימיב םא
.סרפב הלודג העפשה תלעב התיה םייגמה תכ .חורו המדא ,םימ ,רוא :תודוסיה העבראל

וזמ הנוש התיה הרוטקטיכראה לבא ,חרזמה תונמאמ תעפשומ התיה המודקה סרפב תונמאה
השבכנש ירחא םירצממ אבוה תונומראה לש םיהובגה םידומעה ןונגס יכ םירובסו .רושא לש
םיטילבתה .סילופסרפ ןומרא תא םינוב ויה םיירצמ םינמוא יכ םיעדוי ונאו .ססיבמק ידי לע
ולטנש םינושה תונונגסה בכרהב םחורמ ומרת םיסרפה ,הונינ לש ולאל דואמ םימוד םש
.םירחא םימעמ