עלילת הדם בתולדות ישראל

בצלאל לנדוי

מחניים, גיליון פ', ניסן תשכ"גתמצית: המאמר סוקר נקודות בולטות בהיסטוריית עלילות הדם נגד יהודים. המאמר דן בסיבות להיווצרות עלילות דם, בניסיונות ההסתה הנוצריים, ובכתבי החסות שניתנו ליהודים.

מילות מפתח: עלילות דם; קידוש ה'; היסטוריה יהודית; מסעי צלב;

"שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך" - פסוק זה מתהלים משולב בסדר ההגדה של פסח, ומשמעות מיוחדת היתה לתפילה זו דווקא בליל שמורים, בליל המיוחס מלילות, "אז רב נסים הפלאת בלילה", שכן דווקא בליל זה, שבו מסב כל איש ישראל דרך חירות כבן מלכים, חרדה תמיד הנימה שבלב למזימותיהם של שונאי ישראל בכל דור ודור, אשר השקט לא יוכל, ואיש לא ידע מה הם זוממים לעשות לישראל להפר את חגם ולהשבית את שמחתם.

מאז חרב הבית וישראל הלך בגולה, אין לך עלילה שלא העלילו על בני העם הנבחר, ואין לך מדינה שבה לא הועלו על המוקד, אבות ובנים, אמהות וילדיהן, כדי לספק את יצריהן של שואפי דמים. נחלי דם נשפכו בעטיין של עלילות שונות ומשונות כגון הרעלת הבארות, וכדומה להן, אך על כולם עלתה עלילת הדם, זו האיומה מכל העלילות, לפיה משתמשים היהודים בדם נוצרים לתבל בהם את המצות לכבוד חג הפסח.

זמן קבוע היה לעלילות הדם, והוא בפרוס הפסח. באחד המקורות צוינה גם הסיבה לכך, שכן עם הפשרת השלגים באביב מתגלים גויותיהם של הולכי דרכים שטבעו בנהרות או שקפאו בקור, וקרבתו של חג הפסח עודדה את שונאי ישראל להטיל את אשמת הרצח על היהודים , ובליל התקדש החג, ליל הסדר, פרצו הפורעים לבתי ישראל.


נמצאו הורים נוצריים חדלי אנוש, שהיו רוצחים את ילדיהם ומגניבים אותם לבתי היהודים, כדי להעליל עליהם, ובדימיונם החולני של המסיתים אף נוצרו טכסים מיוחדים, בהשתתפות הרבנים וראשי העדה, למציצת דם הנוצרים.

מדי שנה בשנה בפרוס הפסח העיבה קדרות את שמי בתי ישראל שחששו לבאות. בשעה שהעם היהודי למשפחותיו חגג את חג יציאתו ממצרים, ובהתיישבו ליד שולחן ה"סדר" חרדה הנימה שבלב למזימותיהם של שונאי ישראל, כיצד הם זוממים להתגולל בעלילות שווא ושקר, ואמנם לא חשש שווא היה זה. שומרים מיוחדים הופקדו בליל שמורים לשמור על המבואות למשכנות ישראל, כדי למנוע עלילות שווא ותואנות דמים.

רישומיה של העלילה מצויים גם בספרות ההלכה, ואם כי היו מהדרים שהשתמשו ביין אדום לארבע כוסות, מציין אחד הפוסקים מנושאי כליו של השולחן ערוך, והוא רבי דוד, בעל "טורי-זהב", כי בזמנו נמנעו מלשתות יין אדום "מפני עלילות שקרים בעוונותינו הרבים".


עלילת הדם שלטה בכיפה בדברי ימיה של שנאת ישראל במשך מאות בשנים. ראשיתה של העלילה במדינה נוצרית היא אנגליה, לפני כשמונה מאות שנה ומעלה, אך ברבות הימים השתמשו בם גם שונאי ישראל אשר בארצות הקדם, ובמאה וחמישים השנים האחרונות, אירעו עלילות דם גם במדינות מוסלמיות.

עלילת הדם לא חדלה גם בתקופה החדשה, אף במאת השנים האחרונות הוחרדו קהילות ישראל, מעלילות הדם שאירעו במדינות שונות, אם במזרח ואם במערב, החל מעלילת הדם טיסא עסלאר בהונגריה, עלילת הילזנר בצ'כיה משפט בייליס ברוסיה, עלילת הדם בנירנברג הנאצית, ולפני שנים מועטות הוסער העולם היהודי לתפוצותיו, למשמע הידיעות מברית המועצות על עלילות דם המופצות ברבים, ובעקבותיהן פרצה מגפת אנטישמיות שלא היתה כדוגמתה, ורק לפני שבועות אחדים, נמסר שוב על עלילת דם בקווקאז הסובייטית.

התפילה "שפוך חמתך" בליל הסדר, ליל השמורים לכל בני ישראל לדורותם, אינה, אפוא, זכר לימים עברו, אלא מציאות אקטואלית מרה, ויחד עם התפילה הובעה האמונה מימות עולם ועד היום הזה,
"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".
"תנות צרות לא נוכל" - יסד הפייטן הקדום, ובמסכת שבת (י"ג ע"ב) שנינו:
"תנו רבנן מי כתב מגילת תענית? אמרו: חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות (פירוש - מחבבין את הצרות שנגאלין מהן, והנס חביב עליהם להזכיר שבחו של הקב"ה) אמר רבן שמעון בן גמליאל אף אנו מחבבין את הצרות, אבל מה נעשה, שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין" (פירש"י - לפי שהן תדירות).
אין אנו מספיקין לפרט את עלילות הזדון שהוטחו כלפי העם היהודי בכל עת ובכל מקום, ולכן נצטמצם במאמרנו הנוכחי בהזכרת עלילות דם מפורסמות, שהסעירו בשעתן את בית ישראל ורישומיהן נשארו בספרות הדם והדמעות של העם היהודי.

עלילת הדם במובנה המקובל, המאשימה את היהודים בניצול דם נוצרי לצרכים דתיים, בייחוד בימי חג הפסח, הועלתה לראשונה בבריטניה, במאה האחרונה לאלף החמישי, אולם כאלף שנה קודם לכן, עוד בימי הבית השני, אנו מוצאים רישומים לעלילת זדון הקשורה ברצח איש נוצרי, על ידי היהודים, ועלילה זו קשורה בעיר הקודש והמקדש, ודווקא במקדש ה'.

רישומיה של עלילה זו נזכרים בקונטרס "נגד אפיון" של יוספוס פלאביוס, כאשר הוא מספר על אנטיוכוס "שמצא במקדש פנימה איש שוכב עלי מטה, ולפניו שולחן מלא מטעמים ואוכל דגים אשר בים ומעוף אשר ביבשה" וכו', וכי היהודים מדי שנה בשנה לעתים מזומנות תופשים איש יווני ויאכילהו ויפנקו בשרו, ואחר יביאו אל העיר וימיתוהו שם ויקריבוהו כפי חוקיהם ודרכיהם ברוב המון חוגג, ואחר זה ישליכו את היווני המומת לאחד הבורות.


אין כל פלא שכמה מן הסופרים היונים חזרו על עלילה זו בניסוח שונה. החוקר היווני דימוקרטוס, למשל, מעליל אף הוא על ישראל:
"פעם אחת בשבע שנים לכל שמיטה ילכדו היהודים איש נכרי ויקריבו אותו לקרבן וישספו את בשרו לחתיכות"
ואף הפילוסוף סוקרטס מספר כיצד הרגו יהודים שיכורים בימי הפורים נוצרי אחד ותלו אותו על העץ במקום המן.


"יאור מצריים" - ןיך את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו
ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם

ממקורות אחרים אנו למדים על עלילת דם שאירעה בסוריה בשנת ד' אלפים קע"ה, כלומר כשלוש מאות וארבעים שנה לאחר חורבן בית שני. בהתאם למקורות אלה היה מנהג בין יהודי סוריה להקים בפורים צלם של "המן" ולהעלותה באש. בפורים של אותה שנה גרם מנהג זה לפרעות קשות ביהודי העיר אימנסטר שבין אנטיוכיה לחלב. הללו הקימו תליה להמן בצורת צלב, תלו עליו בול עץ והרביצו בו בבול העץ. על יסוד זה העלילו הנוצרים שהיהודים צלבו נער נוצרי, ומיד החלו פרעות של הרג ורצח ושוד, שהתפשטו על פני כל ערי סוריה.

עלילת הדם הראשונה - באנגליה
עלילת הדם המפורסמת הראשונה בה הואשמו היהודים ברצח ילד נוצרי לצרכים דתיים, אירעה שנתיים לפני מסע הצלב השני, בשנת ד' אלפים תתק"ד (1154) בעיר ס"ט נארויק בבריטניה, בגלל עדותו של משומד, תיאובלד מקמברידג', כי מדי שנה בשנה קושרים יהודי אירופה קשר להקריב ילד נוצרי לחג הפסח, ואותה שנה נפל הפור לרצוח את הילד בעיר זו.
שונאי ישראל שעמדו אז בראש הכנסיה קפצו על ה"מציאה", ואף הכריזו על הילד ההרוג כ"קדוש" בשמו ס"ט ויליאם, ומאז פשטה העלילה ביתר הארצות שהיהודים התגוררו בהן.

עלילת הדם פתחה אופקים חדשים לפני שונאי ישראל, ואנשי מסע הצלב השני הסתייעו בעלילות הדם לבצע את זממם ולכלות את זעמם בבית ישראל. שלוש שנים בלבד לאחר העלילה הראשונה בס"ט נארוויק, בשנת ה' תתק"ז, נתגלתה בוירצבורג אשר בגרמניה, גופתו של נוצרי שטבע בנהר, בפרוס החג, והיהודים הואשמו שוב ברצח זה.

לאחר שלושת ימי הרג בוירצבורג, פשטו נוסעי הצלב ביתר הקהילות, והשמד העיקרי היה ביום ה' חול המועד פסח, ורישומיה של עלילה זו נשארו לדורות בקינתו של הפייטן ר' יצחק בן שלום ב"יוצר" לשבת ראשון אחר פסח:
"ה' מי כמוך באלמים - -
נגר צר באישון
בעשרים לחדש הראשון".
משפשטה עלילה זו לא ידעה מעצור, ושנים מספר לאחר מכן, בשנת תתקל"א, קידשו יהודי בלויאש את השם לאחר עלילת דם. מאורע זה זעזע את יהדות צרפת, שהיתה אז במלוא זהרה בתקופת בעלי התוספות, ורישומיה של המאורע נשארו בספרות הדם והדמעות.

ר' אפרים מבונא, רושם הגזרות בתקופה ההיא, מספר:
"ויצו הצורר ויקחו את ר' יחיאל ב"ר דוד ואת ר' יקותיאל ב"ר דוד הכוהנים, תלמידי רבינו שמואל, ואת ר' יהודה בר אהרן, ויקשרום בעבותות ויציתו אש בעצים, ותתלקח אש בעבותות אשר על ידיהם, וינתקו, ויצאו שלשתם ויאמרו אל עבדי הצורר: "הן לא שלטה בנו אש ומדוע לא נצא", ויאמרו הצוררים "חי נפשנו אם תצאו מזה" - - - ויכו אותם לפי חרב וישליכום אל תוך האש גם הם גם יתר היהודים אשר היו אתם, שלושים ואחת נפש, ותצא נשמתם וימותו לפני ה', ויהי כעלות הלהב וישאו קולם פה אחד, וירונו, ויאמרו הערלים: "שמענו שירכם ולא ידענו מה, אך לא שמענו כמוהו בלתי היום", ויודע באמת כי "עלינו לשבח" היה השיר ההוא אשר שמעו הערלים בעת הנמהרה ההיא".
רבי אלעזר מגרמייזה, בעל ה"רוקח", שכתב את פירושו להגדה של פסח, מזכיר אף הוא עלילת דם שאירעה בימיו, כאשר "נפלה נכרית אחת ברשות הרבים בין היהודים", והיה זה בפרוס הפסח. והנוצרים העלילו על היהודים "אתם השלכתם אותה בבור" ורק בחסדי ה' ניצלו מידם.


תצלום עמוד של הגדה שהוציא קיבוץ גבעת ברנר

בשנת תתקפ"א נודעה עלילת דם בערפורט, ועליה מספרים גם סופרי הגויים בדור ההוא, שסוחרים נוצריים שבאו לעיר קנאו בתושביה היהודיים. מתוך התחרות מסחרית העלילו על היהודים כי גנבו ילד גוי כדי לשחטו ולשתות את דמו, ובעקבות העלילה פשטו הצוררים על הרובע היהודי ושרפו את בית הכנסת על מתפלליו. בפנקס "הזכרת הנשמות" של קהילת מגנצא נרשמו שמותיהם של הרוגי העלילה: ר' שם טוב הלוי ששחט עצמו לפני ארון הקדש - - - מדרונא ורחל אחותה, הבתולות, השליכו עצמן באש - - - ויוסף הנער הלוי השליך עצמו באש" - - - - גם הפעם כמו תמיד ניתנה הברירה לנאשמים להינצל על ידי המרת דתם, אולם הם דחו בגאון את ההצעה ועלו על המוקד על קדושת השם, כדבריו של הפייטן האלמוני:
"יזמו וחשבו פסלם להושיב
כבודך להמיר, פסילים להחשיב,
שבתי ואשתו שרפו ולא מאנו להכלם,
לבתם זכור ענתה ורקקה בצלם".
והפייטן מתמרמר על מעללי הדם:
"דוברים שקר אכלתם את האדם,
הם אכלוני הבשר והדם".
תקופת מסעי הצלב השני והשלישי, נודעה כתקופת העלילות, ועמדה כולה בסימן עלילות הדם והפרעות ביהודים.

סער גדול התחולל בקהילות אנגליה בראשית האלף הששי בשנת ה' כ"ד, בשבוע שלפני הפסח, בימי ח'-י"ד בניסן, פרעות פרצו במרבית קהילות אנגליה. בלונדון לבדה נהרגו כאלף וחמש מאות נפשות, ויתר היהודים ברחו למבצרים כדי למלט את נפשם, אולם בתי היהודים ורכושם נשדדו על ידי הפורעים. באותה שנה החל מעמד היהודים לרדת, עד אשר גורשו בשנת ה' נ"א מאנגליה, בגזירה מפורשת "שלא ישובו אליה עולמית".

שלוש שנים לאחר מכן אירעה עלילה בגרמניה, כאשר העלילו על היהודים של העיר פורצהיים במדינת בדן, כי שחטו נערה גויה ואספו את דמה. שלושת רבני העיר נאסרו ועונו בעינויים קשים כדי שיודו על עוונם, ובראותם כי לא יכלו לעמוד יותר בפני הלחץ, "טבחו את עצמם ואחר טביחתן נכתתו באופנים", וזכרם הונצח בפנקס "הזכרת נשמות" לקהילת מגנצא, ואף שתי קינות חוברו על כך והן כלולות בסליחות למנהג וורמיזא.

שנה אחת לאחר מכן נכנסו הגויים ביום שביעי של פסח לבית רבה של קהילת טרויאש אשר בצרפת, הרב ר' יצחק צשטליין, והיו מסיחים אתו לפי תומם. ובשעה זו הטילו לביתו גוף ילד נכרי מת. עם גילוי הגופה פשט ההמון על בית הרב ושלח בבזה את ידו, ומשם התפשט על יתר בתי היהודים. שלושה עשר נכבדים מראשי הקהילה נעצרו ונידונו לשריפה, ובו ביום כ' באייר, שבת היה, עלו על המוקד על קדושת השם.

עלילת הדם לא ידעה גבולות. ראשיתה בבריטניה, משם פשטה למדינות אירופה המרכזית ועד לספרד הגיעה. צוררי האינקויזיציה היו עוקבים אחר ה"אנוסים", במאמציהם לגילוי עקבות מנהגים יהודים, אולם משנפלו בידי הצוררים היו מעלילים עליהם עלילות זדון, ובמאה האחרונה לפני גירוש היהודים מספרד אירעו במדינה זו מספר עלילות דם שגרמו לפרעות בישראל, ועשרות אנוסים הועלו על המוקד על קדושת השם.

בתקופה זו אירעו מספר עלילות כלפי הקהילות היהודיות בשווייץ ובאיטליה. היהודים הצליחו להוציא מידי השליטים וכן מראשי הכנסיה הצהרות מפורשות שאין כל יסוד לעלילת הזדון, אולם רק תועלת מועטה היתה להצהרות אלו, ובגלל הבערות ההמונית בקרב ההמונים פשטו העלילות וגרמו לפרעות הרג ואבדן למשכנות ישראל.

המערכה נגד העלילה
מיד עם יצירתה של העלילה פתחו קהילות ישראל במערכה נמרצת להזמת ההאשמות, ואף הצליחו להשיג "אגרות זכות" ממלכי המדינות, מראשי הכנסיה הנוצרית ובתקופות שונות גם מהאפיפיורים עצמם, כי נוכחו לדעת אפסותה של העלילה, אולם ההמון צמא הדמים לא היטה להם אוזן.


עמוד של הגדה שראתה אור בשנת 1629
ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם

לא הועילו הפקודות הקיסריות ונסיונותיהם הנואשים של היהודים, להוכיח כי אין יסוד להאשמות אלו. במר נפשם נזדקקו היהודים לעזרתם של המומרים והמשומדים, ומחוץ ליוצאים מן הכלל, העידו אף הם כי אך שווא ותפל הן ההאשמות אלו. ספרות אפולוגטית שלמה נוצרה למטרה זו, אולם יצריהם השפלים של המוני העם שולהבו על ידי שנאת ישראל, ומשנה לשנה נתחדשה עלילת השקר וגרמה לאבדן נפשות ולחורבן קהילות שלמות.

היו מקרים שאגרות הזכות שפורסמו על ידי השליטים גרמו לפרעות מחודשות. היה זה בשנת תתקצ"ה בקהילת פולדה אשר בגרמניה, כשנוסעי הצלב העלילו על היהודים שהרגו חמישה ילדים נוצריים. אף נמצאו עדים שראו "במו עיניהם", כיצד היהודים יוצאים מביתו של הרב ובידיהם נאדות עור מלאות דם.

רושמי הקורות מספרים כי גוויות הילדים ההרוגים הובאו לפני הקיסר פרידריך השני אשר ישב אז באלזאס. המעלילים ניסו לארגן הסתה המונית "ותהום כל העיר", אולם הקיסר שחקר בדבר דחה את ההאשמות נגד היהודים, ואמר לשליחים המסיתים, "קברו הפגרים האלה, כי אין בהם חפץ" ואף פירסם הודעה מלכותית "אגרת זכות" ליהודים כי לאחר שחקר את הענין מיסודו, נוכח לדעת, כי אין יסוד לעלילת הדם.

סופרי הגויים, המספרים את קורות התקופה ההיא, מאשימים אותו בקבלת שוחד: "חומר הדין של הקיסר נהפך לחסד בכספי היהודים", ואמנם ההמון לא שמע בקול הקיסר וערך פרעות בישראל. אגרת הזכות של פרידריך השני שלא הועילה, גרמה לתגובה הפוכה, שכן נתרחשו עלילות הדם ובעקבותיהן נעשה הרג רב בקהילות ישראל.

עלילות הדם הפכו להיות "תופעות טבעיות", עד שרושמי הימים לא מצאו אפשרות לציין את כל העלילות ומאורעות הדמים, ורק רישומים מועטים נשארו בספרותנו לגזרות אלו, וכפי שהגדיר אחד מסופרי הרשומות:
"אם באנו לכתוב את כל הצרות האלו בספר, אין אנו מספיקים".
אף השתדלנים שבכל דור ודור מסרו את נפשם להצלת העם, ולא פעם עמדו אף הם בסכנות רצח, והשתדלן ר' יוסלמן איש רוסהיים, השאיר לנו בזכרונותיו תיאור מחריד על התקופה ההיא, ומהם אנו למדים כיצד התייצבו השתדלנים בשער ושמו את נפשם בכפם להגנת אחיהם היהודיים.

מן הדין לציין את פעולתו של "ועד ארבע הארצות" המוסד המרכזי של יהדות אירופה המזרחית במשך כמאתיים שנה, נגד עלילת הדם, ואחד מפעולותיו האחרונות לפני פירוקו, היתה שיגור שליח מיוחד לרומא, כדי להוציא מידי האפיפיור חוות דעת נגד עלילת הדם.

באגרת שנשלחה על ידו מרומא, הוא מציין
"שנשפך דמם בעו"ה בעלילות שקרים במדינתנו, והוכרחתי ליסע באלה מסעי בעד אחינו בני ישראל, לבוא לכאן להסיר מעלינו את המות הזה"
ובאגרת האחרת הוא מספר
"אתם ידעתם את כל תלאה אשר מצאתנו, מיום גלותינו בין הנוצרים, אשר אמרו כאילו ח"ו לדם אנו צריכין וידינו במעל הזה, לשפוך דם נוצרים ח"ו, ובהגיע ימי פסח אין מועד בפניהם, יען אומרים זובחי אדם אתם, ואוכלים על הדם בייא בייא, כמה נפשות נשקעו בענין הרע הזה, כמה כרכים ומחוזין נחרבו בסיבה זו, ובחמלת ה' על עמו וכו'. אך במחוז מדינתנו במדינת פולין, מקום רוב שארית ישראל אשר בגולה, נשאר הדבר ונתעורר לפרקים, כי ימצא חלל באדמה ויפול הנופל משונאי ישראל בבתי ישראל, להתגולל ולהתעלל לשפוך דם נקיים חיים בעו"ה, "זה כמה שנים אשר פשתה הנגע במדינתנו שנה בשנה, כאשר נמצא מת מושכב או צף על פני המים. כטבע מדינה זו שבימי החורף המים נקרשים וסמוך לחג הפסח הם שבים ללכת, וכל מי שנטבע בימי החורף צף למעלה וגוזרין אומר על אחינו בני ישראל בתחילה לענותם ולבסוף לכלותם, ונשפכו דם נקיים טהורי לב במיתות קשות ואכזריות".למעלה: מכירת יוסף לישמעאלים.
למטה: אחי יוסף מביאים את כתונת הפסים המגואלת בדם ליעקב אביהם.
מתוך רישומים לסיפורי המקרא שראו אור בגרמניה בשנת 1411

שליח 'ועד ארבע ארצות', התכוון, אפוא, לבקש מהאפיפיור "לגזור אומר על שרי ארץ, כוהניה ושופטיה לבל יטעו בדברי שקר ושטות כאלו, שהחוש והשכל מכחישן וכל העדים בה שקרים הם"
ובין הדרכים הוא מרמז גם על הצורך לשחד את אנשי חצרו של האפיפיור, שכן "כל השערים ננעלין חוץ משערי דמעות".

ה"גולם" מפראג
סמל למידת האקטואליות של עלילת הדם בדורות רבים, יש לראות במסורת שהיתה נפוצה על ה"גולם", שנוצר על ידי המהר"ל בפראג, ושנוצל על ידו למערכה נגד העלילה.

פראג עיר מועדת היתה לפורענויות דורות רבים. במאה השניה לאלף הששי, בשנת קמ"ט, פרץ האספסוף הנוצרי בפראג ביום אחרון של פסח לבתי ישראל, עשה בהם שפטים, והרג כמה אלפי נפשות.

הרוצחים הציעו לנהרגים להציל את נפשם על ידי המרת דתם, אך ההצעה נדחתה בשאט נפש והם עלו על המוקד. פרטי עלילה זו הועלו על ספר על ידי ר' יוסף הכהן, המספר לנו ב"עמק הבכא":
"בשנים ועשרים יום לחדש ניסן נסבו אנשי פראגא אשר בבוהימאה, על כרם ה' צבאות בית ישראל, כל העם מקצה, איש קרדומו בידו כחוטבי עצים, ויטו ידם עליהם, ויכו רבים לפי חרב, וישרפו רבים באש, ויוציאו ישני עפר מקברותם, ואת מצבותם שברו היטב, ולא היה מידם מציל, ביום אף ה'".
הפייטן ר' אביגדור קרא אף חיבר קינה מיוחדת. "את כל התלאה אשר מצאתנו" הכלולה במנחה ליום כיפור כמנהג פראג:
"דמים בדמים נגעו בחדש האביב
ביום אחרון של פסח מועד לגאולה חביב,
זריזים מקדימים לזרז איש רעהו
ואמרתם זבח פסח הוא".
עוד דורות רבים חששו יהודי העיר מפני עלילת הדם, ואף לאחר מאתיים שנה בתקופת כהונתו של המהר"ל מפראג, אירעו עלילות דם, ובפי העם תסופרנה אגדות ונפלאות על כוחו וגבורתו של המהר"ל ביצירת "הגולם" בכוחם של שמות הקודש, אם כי לא בא זכרו של הגולם במקורות מוסמכים, אלא בפי העם.

בשלהי ימי הביניים, כאשר המרכז היהודי החל לעבור מזרחה, ובפולין ורוסיה החלו לפרוח קהילות יהודיות מפוארות, הופיעה גם כאן עלילת הזדון כאחת מתופעות הלואי הקבועות לחג הפסח, ומדי שנה בשנה פרצו פרעות בקהילה זו או אחרת, ובדרך כלל עמדו השלטונות מרחוק, ובאמתלאות שונות נמנעו מלבוא לעזרת היהודים הנרדפים.

בשנת שנ"ו נתפסו האחרים ר' משה ור' יהודה בני ר' יקותיאל, בעלילת שווא ועונו קשות בכדי שיודו על "פשעיהם". במקורות צוינה "עלילת שווא" ללא פירוט זמן, אולם מכיוון ששני האחים נהרגו בימים י"ד וי"ח באייר, מניחים כי הם נאסרו ונכלאו בימי הפסח, בעקבות עלילת הדם ה"מסורתית".

בקינה הכלולה בסליחות כמנהג ליטא "אלוקים לימדתני מנעורי", מקונן הפייטן:
"דברו עלי כזבים ושמו עלילות דברים,
אשר פיהם דבר שווא והעידו עדות שקרים,
משה ויהודה, בני יקותיאל נפלו בפח מוקשם,
על קדושת השם הנכבד והנורא מסרו נפשם".
שניהם נפחו את נפשם מתוך עינויים קשים, ואף כבודם חולל:
"קשרוהו בעקבות סוסים ככלב מובס גררוהו,
ויתנו את רשעים קברו וכגנב הפוך צלבוהו,
וישטו ידים ורגלים ובמסמרים גדולים תקעוהו,
היו למאכולת אשר משחת מאיש מראהו".

        
"וירעו אותנו המיצרים"                                              "ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו"
מתוך "הגדה של פסח" שיצאה בוורשה בשנת 1928

שנתיים לאחר מכן, בשנת שנ"ח, נתגלתה באחת הביצות סמוך ללובלין, גוויתו של ילד קטן מבני האיכרים. חמישה יהודים נאסרו ונאלצו להודות כי שתו יין מהול בדם נוצרים שנמצץ על ידם מגופת הנער, וכן בללו אותו בעיסת המצה. בית הדין הגבוה בלובלין מצא אותם חייבים, והגרדום נערך ברחבת בית הכנסת הגדול. המעונים נקרעו לארבעה גזרים שהוצגו לראווה בארבעת קצוי העיר, ואילו גופת הילד שהפך ל"קדוש", נקברה בכנסיה הגדולה שבעיר. פרשת הדמים לא נסתיימה בכך, שכן פרנסי הקהילה נאסרו והואשמו ברצח זה, ולאחר שלא יכלו לעמוד בפני העינויים הקשים נטרפה דעתם של שנים מהם והם "הודו על פשעיהם". גזר הדין נודע לשמצה באכזריותו. הנאשם העיקרי נידון להוקיע אותו חיים על העמוד ולהניחו כך עד שיאכל בשרו מעוף השמים, ואילו חברו נידון להפשיט את עורו בעודו בחיים, ולנתח את הגוף לארבעה חלקים, שיוקעו על ארבעה עמודים ברחובות העיר.

בשנת תנ"ו נהרג נער נוצרי אחד ביער סמוך לפוזנא, והרי תאור המאורעות בפנקס קהילת פוזנא:
"המעשה שהיה כך היה: נהרג שילאר (=תלמיד) אחד ביער, דרך פרסה מקהילתנו, ולא נודע מי הרגו, ולא זו שהרגוהו אלא אף זו שעשו לו מיתות אכזריות, דבר שלא נשמע מעולם, שנקרו את עיניו וכרתו ידיו ורגליו, גם נטלו את לבו - - - ומיד כשמצאו אותו העלילו על היהודים, ומיד נתמלאו חימה כל הערלים ממש, מגדולם עד קטנם, על הדבר".
העלילה על הגאונים ר' חיים ור' יהושע רייצס בעיר לבוב, זכתה לציון מיוחד ובעל "צמח דוד" מספר על הפרשה,
"כאשר השניים, גאונים מופלגים בלמברג נתפסו על ידי עלילות אנשי רשע, בליל פסח שנת תפ"ח, והוכו מכות אכזריות בלי חמלה, ואטמו אזניהם לכל פתויי השופטים לסור מאחרי ה', ונהרגו על קדושת השם בערב חג השבועות".
הפרעות נערכו בדרך כלל על ידי ההמונים המוסתים, אולם לא אחת אירע שאף השלטון השתתף בארגון הרציחות. כך למשל אישר המלך אבגוסט השני כי "היהודים הכופרים שופכים דמי ילדים נוצרים לצורך חג המצות", בהסתמך על חוות דעתו של מומר שיצא מדעתו. כאשר נתגלתה באותה שנה בעיר ביאלה גופת ילדה שנרצחה, לא היה כל ספק שהיהודים רצחו אותה. ראשי העיר ופרנסיה ניתלו, ואילו כל תושביה היהודיים גורשו מבתיהם ונדרשו לצאת את העיר.

במאה החמישית לאלף השישי פרצה מגיפה של עלילות דם בפולניה, עד כדי כך שהסופר הפולני קיטייביץ, המתאר את חיי פולין בימי אבגוסט השלישי טוען, "אין מצה יהודית בלי דם נוצרי", וכמובן שהסתה מעין זו נשאה פרי באושים.

עלילות הדם נמשכו גם במאה הבאה, ומראשיתה של המאה השישית לאלף השישי, נודעו לנו מספר עלילות מפורסמות, כגון "עלילת זסלב", שאירעה בשנת תק"ז, כשפרנסי הקהילה נאסרו והואשמו ב"רציחות דתיות". לאחר עינויים קשים נטרפה דעתם של שניים מהם, והם הודו על פשעיהם, וגזר הדין נודע לשמצה באכזריותו ואין זו אלא דוגמה לעלילות הדם הזדוניות, שהיו מעשים בכל שנה.

עלילת הדם שימשה גם מבחן רציני להוכחת נאמנות היהודים לבוראם, והמוני בית ישראל מסרו את נפשם על קדושת השם, בפרק זה מן הענין להביא פיסקה מאגרת הבעש"ט על הס"ם שהשתבח על "כוונתו לשם שמים".

באגרתו המפורסמת של הבעש"ט לתלמידו רבי יעקב יוסף מפולנאה בעל "תולדות יעקב יוסף" הוא מספר:
"ראיתי במראה כי הס"ם עלה לקטרג בשמחה גדולה, אשר לא היה כמוהו ופעל פעולותיו גזרות שמד על כמה נפשות שיהרגו במיתות משונות".
הבעש"ט ניסה להעביר את רוע הגזרה כדבריו: "ומסרתי ממש נפשי". הוא פנה למורו ורבו, הוא אחיה השילוני, ואף עלה להיכלו של משיח, שם נפגש עם "שבעת הרועים", אולם הס"ם השיב לו: "כוונתי לשם שמים".

לכאורה אין אנו יודעים את פירוש הדברים מה היתה כוונתו של הס"ם ל"שם שמים", אולם במכתב המקורי, שפורסם לאחרונה, נוסף קטע שלם החסר בנוסח המכתב שהיה ידוע עד כה, ובו ישנו גם הסבר מהי כוונתו של הס"ם לשם שמים:
"כי אם יהיו נשארים חיים אחר המרת דת, אז כשיהיה עוד באיזה עיירות עלילות, אז לא יקדשו שם שמים, רק שכולם ימירו דתם להציל את נפשם, לכך היתה פעולתו שאף שימירו דתם יהרגו אחר כך, ועל כן לא המיר דתו שום בר ישראל ויקדשו שם שמים".
בתוספת קטע זה ניתן להבין, אפוא, המשך המכתב המצוי גם ביתר מקורות:
"וכך היה בעוונותינו הרבים, שבק"ק זאסלב היתה עלילה על כמה נפשות, ושנים מהם המירו דתם ואחר כך הרגו אותם, והשאר קידשו שם שמים בקדושה גדולה, ומתו במיתות משונות ואחר כך היו עלילות בק"ק סיבוטובקע ובק"ק דונאוין, ואז לא המירו דתם, רק כולם מסרו נפשם על קידוש השם, וקידשו שם שמים ועמדו בנסיון".


אורחת נודדים שמיים יורדת מצרימה. ציור מימי ססותריס השני,
לפני יותר משלושת אלפים שנה


ואם עלילת זאסלב אירעה בראשית המאה, הרי בסוף המאה, בשנת תקצ"ב, כותב הרב ר' משה בערינבלום רבה של ק"ק קונסטנטין ישן:
"כן באו אלי שלוחי מצוה מעיר זאסלאב ומיתר קהילות הקדש הסמוכות - - - וקול ברמה נשמע בכי תמרורים - - - וחושדים את זרע יעקב על דבר פשע אשר נקיים אנחנו ואבותינו מעולם",
ובאותה תקופה כותב גם הרב אריה ליב קצנלבויגן אב"ד בבריסק דליטא:
"הנה כתבו עדת דק"ק מאהליב (רייסין) לבקש ולחנן נידון עלילת הדם ה"י העומד בעתים הללו".

ראשי הכנסיה הנוצרית מעודדים את הפורעים
קהילות ישראל היו למרמס ואיש לא עמד בפני הפורעים אשר שלחו ידם ביהודים, ראשי הכנסיה אף הם סייעו לפושעים, ולדראון עולם תישאר פרשת הילד שמעון מטריינט, ילד נוצרי בן שנתיים-שלוש, שנעלם מביתו ביום ראשון של פסח, ואחר נתגלתה גופתו במי הנחל העובר בעיר, קרוב לביתו של אחד היהודים. במצות ההגמון אשר בעיר נתפסו ראשי היהודים בעיר, ועונו קשות עד אשר "הודו", כי הם "רצחוהו כדי לאכול את דמו".

השמועה על הרצח פשטה בכל ערי איטליה וגרמניה, היהודים נתפסו, עונו בעינויים קשים והוצאו לבית השרפה, ובשנה ההיא נעצר גם מהר"י מברונא, מגדולי הפוסקים ורבה של קהילת רגנשבורג, ורק בנס ניצל מידם.


עמודים מימי אמנמחת השלישי מלך מצרים כשבחזיתם מגדל מימי רעמסס השני

לא זו בלבד שראשי הכנסיה הנוצרית לא עמדו בפרץ אלא שהוסיפו חטא על פשע, והילד שמעון הוכרז ל"קדוש" ("ס"ט" - סיינט בלע"ז) ומנזרים נבנו לשמו ולזכרו.

לא במחתרת עשו הפושעים את מעשיהם. "ברוב עם ובהדרת שרים ומלך", הועלו לגרדום היהודים האומללים ש"הודו" בפשעיהם, לאחר יסורים קשים ומרים.

לדראון עולם יזכרו המהרסים והמחריבים, שממעי ישראל יצאו ואף הם הצטרפו למקהלת המעלילים המה כת ה"פרנקיסטים" שיחד עם התנצרותם חזרו ובדו מלבם את עלילת הדם הזדונית.

באיגרת לראשי הכנסיה הם טוענים:
"ומי שמאמין בתלמוד מבני ישראל מצוה לו לשחוט את הנוצרי ולהוציא את דמו ולאכלו במצה בלילה הראשון של פסח",
וכן הסתמכו שפלים אלו על ראשי התיבות בהגדה של פסח "דצ"ך עד"ש באח"ב", כדי להוכיח את עלילת הדם:
"דם צריכים כולנו על דרך שעשו באותו איש חכמים בירושלים".
בעטיין של האשמות אלו נקראו מנהיגי הקהילות היהודיות לויכוח בלבוב היא למברג, בו השתתפו ר' חיים כהן רפופורט, ולפי מקורות אחדים גם רבי ישראל בעל שם טוב. שהזימו את עלילות השוא של הפרנקיסטים.

מהרסים ומחריבים אלה העיזו להשמיץ את בני העם שממנו יצאו כדרשיהם:
"דרישת אספסוף התלמודיים לדם הנוצרים - - והוא דבר גלוי - - - שהיהודים הוציאו דם הנוצרים הנקי באכזריות, וכשנתגלתה רשעתם זו נידונו בזמנים שונים למיתה"
בין היתר הסתמכו הללו על הגמ' במס' פסחים ג', ב':
"האי ארמא דהוי סליק ואכיל פסחים וכו', בדקו אבתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו - - - שבעת הזאת היו צריכים לדם נוצרים והרגו את הנכרי הזה להוציא את דמו".


שרידי ארמונו של רעמסס השני מלך מצרים בימי שיעבוד בני ישראל

נציגי היהודים בויכוח זה עמדו במערכה קשה כנגד הפרנקיסטים שהשמיצו ובדו מלבם עלילות שונות כדי למצוא חן בעיני אדוניהם החדשים, אולם עלילה זו היתה החמורה ביותר, ולפי המסורת הלך רבי חיים רפופורט לויכוח זה כשהוא לבוש תכריכים מתחת לבגדיו, מתוך נכונות לקדש את השם ברבים.

עלילת דמשק
עלילת הדם לא ידעה גבולות, ובכל ארץ שהיהודים היו נחתים שם הועלתה כנגדם עלילת הדם, וכבר הזכרנו כי עלילת הדם נוצרה אמנם לראשונה במדינה נוצרית, אולם משם פשטה גם למדינות מוסלמיות, אך לפרסום מיוחד זכתה עלילת דמשק, שכן היתה זו אחת מעלילות הדם הזדוניות ביותר בזמן החדש.

בארצות מוצאה, אשכנז וצרפת, נשכחה מכבר זו העלילה המתועבת, שנוצרה בדמיונם החולני של שונאי ישראל. נהרות דם יהודי נשפכו בעטייה אולם זה היה בימי הביניים הקודרים ביותר, בזמן החדש לא היה הדבר קל לעשות אזנים לעלילת זדון זו, אולם כאן במזרח, בקרב הערבים הפרימיטיביים יכלה עלילה זו להתפשט בנקל ביחוד כאשר נציגיה הרשמיים של מעצמה גדולה, ארגנו אותה כהלכה.

כיצד נוצרה העלילה: הקונסול הצרפתי בדמשק השתמש בהעלמו של הכומר הנוצרי טומס סמוך לימי הפסח, כדי לגולל על העדה היהודית אשמת רצח, לשם מטרה דתית, כביכול. ראשי ונכבדי העדה נכלאו ועונו, מהם שנשמתם נתפרדה מגופם המעונה, ועלתה למרום, ומהם שעמדו בגבורה בסד העינויים, רק אחד היהודים, ספר במקצועו, שדעתו שנשתבשה ונפשו נמכרה לשטן, הודה כביכול על ביצוע הרצח, ושונאי ישראל לא היו זקוקים ליותר מזה.

פרעות הדמים פרצו בדמשק, ועלולים היו להתפשט ליתר ארצות המזרח, שרבבות אלפי היהודים היו מצויים בהם, ולערער את יסודות קיומם, עד שהגיעה השמועה לאירופה, ועוררה סערה גדולה בציבור היהודי והלא יהודי כאחד, שכן היה זה כמאה שנה ומעלה לאחר המהפכה הצרפתית, שפתחה תהליך של שחרור עמים, והעניקה להם מעמד של עצמאות ושלטון. במדינות רבות כבר הוכרז זכויות האדם ליהודים, ויש שכבר העניקו להן גם זכויות אזרחיות ומדיניות. עם הענקת הזכויות אף נוצר מעמד של מדינאים יהודים שנאבקו על חלקם בחיים המדיניים בארצות מגוריהם, ויחד עם זאת לא העלימו עין מגורל אחיהם היהודיים במדינות אחרות, והגנו עליהם מפני רדיפות שליטים אכזרים.


עלילת דמשק היתה להם, אפוא, אכזבה מרה, כאשר באו נציגיה של צרפת, זו המדינה שהחלה לחדור לארצות המזרח ותבעה את זכותה להפיץ בהן את השפה הצרפתית, מתוך הנחה ששפה זו משמשת פתח לתרבות העמים, ואלה מפיצי התרבות כביכול, באו ולמדו את תושבי דמשק, כי אפשר לנצל את עלילת הדם לפרעות דמים ביהודים.

המדינאים היהודים, סר משה מונטיפיורי בבריטניה ואדולף כרמיה בצרפת, שהגיעו למעמד נכבד בארצותיהם, נכנסו למערכה והפעילו השפעתם אצל ממשלות ושליטים, עד אשר ניתנו ההוראות הדרושות להפסקת תעמולת הזוועה נגד יהודי דמשק ויתר יהודי המזרח.

בארצות החיים
יש להוסיף כי עלילת הדם חדרה לארץ הקודש עוד מאות בשנים לפני עלילת דמשק ובאחת המסורות הנפוצות נמסר על גילוי כבודו של הקב"ה לעיני כל. מסורת זו הקשורה בשמו של רבי קלונימוס בעל הנס, הקבור בשיפולי הר הזיתים, הועלתה על ספר בידי הרב ר' ישראל יעקב אלגאזי, ראש ישיבת המקובלים "בית אל", המספר בספרו "שלמי חגיגה":
"גם שמענו שאירע לימים ראשונים בתוככי ירושלים עיה"ק תובב"א - - - שהישמעאלים הרגו נער אחד ישמעאלי, ובלילה השליכוהו בחצר ביהכ"נ, והיו רוצים לעשות כליה בשונאי ישראל, ורבינו קלונימוס עשה מה שעשה, והתפלל לה', והנער ההרוג פתח פיו ואמר כל המעשה, מי הרגו ומי השליכו וניצלו ישראל".
מאורע זה ביתר פירוט מסופר גם בספר "עושה פלא":
"וכתב שם קודש על הנייר, ודבקו במצח הנער ההרוג, ותיכף קם הנער חי, ועמד על רגליו, והראה בידו על הרוצח".
עד היום מצויין קברו של רבי קלונימוס בגל אבנים, ובני ירושלים בעברם נהגו להוסיף אבנים על הגל, ולפי האגדה הוציא רבי קלונימוס דין על עצמו, כי כל העובר על קברו יזרוק בו אבן זכר לסקילה, שכן אותו מאורע של כתיבת שם הקודש בשבת היה, ואם כי פיקוח נפש דוחה שבת, קיבל על עצמו עונש זה.

עלילת דם אירעה לפני כ- 200 שנה גם בחברון, ובאיגרת משנת תקל"ה מסופר על עלילת דם לכל פרטיה ודקדוקיה:
"המוסלמים העלילו על תושבי חברון היהודים, שהם אשמים בהריגת בנו של השייח הגדול מלך הארץ, והטמנתו בבור שופכים. השייח הסגיר את כל היהודים במקום אחד, טף ונשים לנקום נקם - - - ונשארנו סגורים כ"ד שעות - - - ונגמר הדין כי השייח יבחר לו עשרה נפשות מישראל, ויטביעם במקום אשר נמצא בנו - - - ותיכף בא השייח ויבחר לו עשרה בחורים מבחר הצאן לעשות בהם משפט כתוב",
ורק בחסדי ה' ניצלו מידו.

לפני כמאה ושלושים שנה אירעה עלילת דם גם בירושלים, ונציג העדה האשכנזית אף הוזמן להתייצב לפני השופט, ולשמוע בעצמו את עדי התביעה מאשימים את היהודים בנסיון לרצוח חייל מוסלמי ולהשתמש בדמו.


בתקופה זו אירעה עלילת הדם המפורסמת בדמשק, שהדיה הגיעו לארץ הקודש וסכנת העלילות היתה מורגשת. ראשי העדה היהודית בירושלים ראו אפוא, הכרח לפנות לשלטון העליון, אל השולטן אשר בקושטא וקיבלו הימנו כתב מלכות (פירמין) כי אין כל יסוד לעלילת הדם הזדונית.

עלילות הדם בדורנו
ואותה עלילה מתועבה, שנולדה בדמיונם החולני של רשעי ימי הביניים הוסיפה להתקיים עד ימינו אלה, ימי ה"קדמה" כביכול. בבית הנבחרים הרוסי, "הדומה", שנבחר בבחירות דימוקרטיות, לאחר מהפכת תרס"ה (1905), ושרוב ציריו הצהירו אמונים צוררי ישראל "הצעת חוק לאיסור רציחות דתיות להשקפות פרוגרסיביות ומתקדמות כביכול, הגישו על ידי היהודים" וחילופי השלטון בשטחי רוסיה, עם עלייתו של השלטון הקומוניסטי לא הביאו כל שינוי ביחס לשנאת עולם לעם היהודי.


"פסח אצל היהודים"
ציור שמן משנת 1510 על קיר המזרח של כנסיה בגרמניה הדרומית

רק לפני חדשים אחדים זועזע העולם התרבותי, כאשר באחד העיתונים הקומוניסטיים המופיע בערי השדה, פורסם מאמר בו נאשמים היהודים בשתיית דם מוסלמים, במילוי אחד ממצוות הדת היהודית.


בין היתר נאמר שם כי יהודי
"שאינו שותה דם מוסלמים לפחות פעם אחת בשנה, אינו נחשב למאמין אמיתי בדת היהודית, וכתוצאה מכך קונים יהודים רבים 10-5 גראם של דם מן המוסלמים מערבבים דם זה בחבית מים, ומוכרים את המים כמים שיש בהם דם מוסלמי".
אמנם כן זכרה של עלילות הדם, בסדר ליל הפסח, איננו אפוא בבחינת זכר לימים עברו, אלא מציאות מרה וקודרת, שהעיקה במשך מאות בשנים, על ישובי ישראל בגולה, ועדיין ישנן תפוצות שאותה עלילה זדונית מאיימת עליהם עד היום הזה, אולם כאז כן עתה אמונתנו חזקה "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".