הישיבות בארצות הברית / מאת הרב אהרן הלוי פיצ'ניק
תירבה תוצראב תובישיה

קינ'ציפ יולה ןרהא ברה

(76-78 'מע) ג"כשת ןויס ,ח"ע םיינחמ

,הבש ינחורה בצמה תאו תירבה תוצראב תובישיה תוחתפתה תא רקוס רמאמה :ריצקת
ןתובחרתהו תובישיה דוסי דציכ ראתמ רמאמה .ונא ונימי דע ,הילא הלודגה הריגהה תליחתמ
.הקירמאב םידוהיה ייח לע עיפשמו עיפשה

.ינחור בצמ ,תובישי ,תירבה תוצרא :חתפמ תולימ


בזע םידוהיה ןורחאש ,תרסומ ,םרפסמל 1942 תנשב דרפס שוריג לע תוחוורה תודגאהמ תחא
דרפס תמדא תא בזע ןורחאה ידוהיהש עגר ותואבו .הנש התואב רבוטקואל 12 םויב ץראה תא
,סובמולוק רפוטסירק םשב ,ידוהי אצוממ ידרפס ,"שדח םלוע" תמדא לע ךרד ,תללוקמה
...הקירמא תמדא תא זא הליגש

.םינשב תואמ ורבע ,"שדחה םלועה"ב םתחונמ תא ואצמ לרוגה-יפודר םידוהיהש דעו ,זאמ
.הנש האממ תוחפ ינפל קר הליחתה ,הקירמא תשביל םידוהיה ינומה לש הלודגה הריגהה
ןבומב רדתסהל ,לכ םדוק ,התייה תונושארה םינשה תורשע ךשמב םירגהמה לש םתגאד
ותוא וכילשהש וא ,םאצומ תומוקמב ,םלוככ םבור ,ובזע ינחורה םנעטמ תא .ירמוחה
ןכו ,יתדה ןבומב תורקפההו תורובה ,תינחורה הבוזעה ."שדחה םלוע"ל םכרדב ,סונייקואב
,תירבה תוצראב ריעצה ידוהיה רוביצה לש םקוח םחל ויה ,םהינב ךוניח לש דוריה בצמה
.םימיה םתואב

,"םייח ץע" םשב הבישי קרוי-וינבש "דייס טסיא"ב הנש האמכ ינפל הדסונשכ ,ןכ לע רשא
דומיל וב םוקמ ,אטילמ ואבש םידדובה םינברה .ןיאמ שי תניחבב הריצי תאז התייה
קיר היהש שדחה ידוהיה בושיה תפרח תא ףוסאל םשפנ תא ורסמ ,ותחירפ םצעב היה הרותה
.תווצממו הרותמ

םיאמצה םיבר הילא ופסאנ טאל טאל ךא ,וז הבישיב םידמולה ויה םיבר אל ,הליחתבש ,ןבומ
ובסה ,הנבוקמ ל"ז ןנחלא קחצי 'ר ,הלוגה ינב לש םבר לש ותריטפ ירחאו ,המשל הרות דומלל
ןיב .קהבומ הרות םוקמ רותב ןיטינומ הל ואציש "ןנחלא קחצי 'ר תבישי"ל הבישיה םש תא
לע דסונ :לארשי תודלותב והומכ היה אלש ,שדח רבד וז הבישיל ףסוותנ םלועה תומחלמ יתש
תוקלחמה לכ םע האלמ הטיסרבינוא םג ןמזה ךשמבו ,םייללכ םיעדמל 'גלוק הבישיה די
.האופרל ס"יב ןכו ,"רוטקוד "ראות תוקלחמה ,תוהובגה

-הבישי" :וישכע ארקנה הדועתלו הרותל הזה הובגה דסומה םויקל 75-ה לבוי תא וגגחשכ
ם"ימר האממ רתוי םע ההובג הבישי קר אל הזה דסומה ילתוכ ןיב ואצמנ ,"הטיסרבינוא
הטיסרבינוא םג אלא ,שדוקב םישמשמו הארוהל םיאצויה םיניוצמ םידימלת לש תובר תואמו
םידימלת 4500-ל בורק םיללוכה ,םיהובג ךוניח יתבו תוקלחמ םירשעל בורק הבו תללכושמ
;םירומו םינבר :תשקה יעבצ לכמ םירגוב יפלא לש לודג הנחמ - םהירוחאמ ;תודימלתו
רקיה לכל םירוסמו תרוסמ ירמוש ,םיגוסה לכמ םינעדמו םינלכלכ ,םירוספורפו םיאפור
.ונמעל שודקהו

שדחה הנפמה
,תירבה תוצראב תובישיה םלועב שדחה הנפמה ליחתה ,הנושארה תימלועה המחלמה ירחא
:ומכ ,ןנחלא קחצי 'ר תבישי דבלמ ,תובושח תובישי המכ קרוי-וינב ודסונ הינפל םג םנמא
ןמזב ךא ,רגולק המלש 'ר תבישיו "םילשורי תראפת" תבישי ,ףסוי בקעי 'ר ללוכה בר תבישי
טישוהל קר אל הילעש ,הרכהה הקירמא תודהיב רודחל הליחתה הירחאלו תימלועה המחלמה
תודהיה לש הכרד ירומו יגיהנממ תויהל םג הדעונש אלא ,המחלמה יעגפנל תירמוח הרזע
.תימלועה

שארב אבל ךירצ םהינב ךוניחש תעה העיגהש ןיבהל וליחתה תירבה תוצראב תודהיה יגיהנמ
יגיהנמו תובישי ישאר ,םינברה יבושחמ המכ תירבה תוצראל זא םג ועיגה .םהיתומישמ לכ
תנוכתמכ תובישי דוסייל הנמאנה תודהיה יגוחב הסיסת הליחתהו ,אטילמו ןילופמ תליהק
.הפוריאב תובישיה

םייח 'ר תבישיו "תעדו הרות" תבישי :תולודג תובישי יתש זא ודסונ קרוי-וינבש ןילקורבב
יתשש דואמ ינייפוא .תירבה תוצראב הרותה תצברה הדשב וישכע דע רכינ םמושירש ןילרב
לש םרצבמ ושענ ףוסבלו יחרזמה ישנאמ םינותמ םייתד םיגוח ידי לע ודסונ וללה תובישיה
ברכ זא שמישש ןילקורבבש גרובסמיליוו תנוכשב הדסונ "תעדו הרות" תבישי .ינוציקה ןימיה
קחצי 'ר ברה לש ודוסימ ,אדילב תמסרופמה הבישיה לש םשה תא הל ןתנ אוהו וז הנוכשב
.יחרזמה דסיימ ,ל"ז סנייר

לארשי ינב וניחא תותלד לע קפדו תיבל תיבמ ריעצה ונב םע בבותסמ היהש רפיס דלוג ברה
תואל ונב תא םהל הארה אוה .םתנוכשב דסייש הבישיל םהינב תא וחלשיש םתוא שקבל
ולגרתהש יפכ ,הבישיב ער רבד םוש הלילח ןיאו הבישיל ונב תא רסמ אוה םגש היארלו
ךשמב בר למעו הדובע עיקשה אוה ...םינלטב תויהל םיחרכומ הבישי ידימלתש ...בושחל
עיגה הידימלת רפסמש ,וז הבישיב םירענ לש ןושארה ןיינמה תא תוארל הכזש דע ,םישדוח
.םייפלאל בורק וישכע

שרדמ תיב" תבישי הדסונ .קרוי-וינ ריעל ץוחמ םג העיגה תובישי דסייל הלודגה תוררועתהה
הבישיה ;ץראה לכב שדוקב םישמשמה םינבר תואמ הכותמ רבכ האיצוהש וגקישב "הרותל
ליחתה .הלאכ דועו ןהכה ריאמ לארשי 'ר תבישי הדסונ ;רומיטלבב "לארשי רנ" הלודגה
תחלצומ הגיזמ הווהמה "הבישי רוחב" לש דחוימ סופיט ,תיאקירמאה תודהיה ימשב עיפוהל
.הקירמאב "שדחה םלוע"ה לש הזל הפוריא חרזמ לש ידוהיה םלועה ןיב

הארונה האושהו ןברוחה ירחא
המחלמה לש ארונה ןברוחה ירחא תירבה תוצראב תובישיה ועיגה ,היילעהו החירפה אישל
תובישי לש הטילפה תיראש .לארשי תיב לע הדריש המויאה האושהו הינשה תימלועה
לע ץיבבולו ,ץינימק ,רימ תובישי ועיגה .הקירמא יפוחל ועיגה ,ןוהידימלתו ןנבר לע ,הפוריא
דנלבילקו דואווקייל ירעב זלטו קצלק תובישי שדחמ ולתשנ ;םהיגיהנמו םהימ"ר
בחרמ םהל ואצמש ,םהיר"ומדאו םהימ"ר לע הירגנוה תובישימ םיבר ועיגה ;הקירמאבש
.הדשה ירעמ הברהבו ןילקורבבש גרובסמילוו תנוכשב

דומילו הרותה תצברה .תירבה תוצראב תובישיה םלוע לש ףונה תא ירמגל הניש הז לכ
ריאשהש הרבסהה .הקירמא ידוהימ תובברו םיפלא לש םבלל דואמ בורק השענ ,הרותה
חורב םהינב ךנחלו הרות לוע לבקל וילעשו ,הקירמאב ידוהיה בושיה תא הטילפל םיקלא
.ב"הרא תודהיב םיקומע םישרוש התכה - האריהו הרותה

םינותנ .תונטקה תובישיה :ארונה ןברוחה ירחא תובישיה לש םתחירפל הבושח הביס דועו
רחאלו קרו ,תולודגו תונטק תובישי 18 הקירמא לכב ויה ח"צרת תנשבש וארה םייטסיטטס
?הזה לודגה אלפה הרק ךיא .םייתאמל בורק דע רפסמה הלעו ץפק ,ח"שת תנשב ,םינש רשע
!אוה רבד אלה

ץראה ירע לכב תונטקה תובישיה
ץולחה .ץראה ירע לכב תונטק תובישי דסייל תוררועתה המק היינשה םלועה תמחלמל בורק
תצרמנ הלומעתב ליחתהש ,יחרזמה תורדתסהה לש "ידרחה ךוניחה דעו" היה תאז העונתב
- Day Schools הלא תודסומל וארק תילגנאב) תחא הנטק הבישי תוחפל ריעו ריע לכב ןגראל
.תיתד הריוואב ,דחא-גג תחת לוחו שדוק ידומיל ודמלי הב (םיימוי-לכ רפס יתב

אב וירחא ;תובישיה ישאר םעטמ "הרוסמו הרות" ןוגרא אב "ידרחה ךוניחה דעו" ירחא
,ץראה יבחרב תורייעו םירעב םייתדה םיגוחה לע ורעתסהש ,םינוגרא דועו ד"בח ידיסח ןוגרא
.תונטק תובישי האממ רתוי (י"שת-ש"ת) ןושארה רושעה ךשמב דסייל םהידיב הלעש דע

תודסומל וארק ישוקב קרו ,ההובג התיה אל םידומילה תמר הלאה "תובישי"ה בורב ,ןכא
םירומ ידי לע דחיב לוחו שדוק ידומיל דומלל היה לודגה רקיעה םלוא ,"תובישי" הלאכ ךוניח
םיאיבנ תצק ,י"שרו שמוח ,הליפת :בורל הללכ תינכותה .תקהבומ תיתד הריוואבו םייתד
.ארמג תלחתהו

ריע לכמ העפשהה ילעב יכ ,ירמוחה םמויק לע דואמ השק קבאמ ,ולא תודסומל םהל היה
תונטקה תובישיה תא ומירחה ,ךוניחהו הקדצה תודסומ שארב םידמועה ףסכה ילא ,ריעו
תיללכה הייסולכואהמ (ז"עלב ןשייגרגס) םילדבתמש רפוכי לב אטח םיאטוחש םרמואב וללה
לע רקיעב ,דחואמ ינקירמא סופיט רוציל דימת התייה םתפיאשש תעב ,לוכיבכ "וטג" םירצויו
.םייללכה רפס-יתב ידי

רפס יתב וא תונטקה תובישיהש ,ךשוממו השק קבאמ ירחא ,םלוכ טעמכ וריכה ונרשואל
ןמזה ךשמב .ינחור ןוילכו תוללובתהמ ב"הראב ידוהיה רעונהמ קלח וליצה םיימוי-לכה
הרייעו ריע טעמכ ןיא וישכעו ,הקירמא תודהיל דואמ רקי סכנ הנטקה הבישיה התשענ
.דחי םג םינבהו תובאה ןיב תינחור הכפהמל ואיבהש ,הלאכ תודסומ הב ןיאש ץראה יבחרמב

תויואר תונטק תובישי םג ודסונ ןמזה ךשמבו) תונטקה תובישיה ידימלת לש הזה הנחמהמ יכ
הזה רעונה ול שכר םג .תולודגה תובישיל הנמאנ הדותע שמשמה יתבישי רעונ חרפו ץצ (ןמשל
םיתבל ידוהי ןכות סינכהו וירוה יתב תא הרעסב שבכ םיבר םירקמבו ומצעל תובושח תודמע
.תווצממו הרותמ ונקורתנש הלא

ךוניח םוש ילב ,ב"הראב םידוהיה ידלימ זוחא םיעבש ,ללכ ךרדב ,םיכנחתמ וישכע םג םנמא
ךוניח םילבקמ םהמ יצחמ רתוי ,םירתונה םיזוחאה םישולשמו ,תווצמ ילבו הרות ילב ,ידוהי
ירחאל רפס-יתבב רתויה לכל וא דבלב ןושאר םויל רפס-יתבב ,גלזמה הצק לע ,שולק ידוהי
ירחא ,םויב יצחו העש וא העש דליה הלבמ םהב ,"סלוקס ורביה" םמשב םיארקנה םירהצה
תנכס וישכע םג .יללכה רפסה-תיבב םינוש םידומילב םויה לכ ךשמב וסרכ אלימ רבכש
.תישממו הלודג דוע איה ,ידוהיה רעונב תבורעת יאושנו העימטהו תוללובתהה

.רעונה לש םילודג םיקלח רבכ הקיבדה ,הזה שדחה הנפמה תאצות ,הלודגה הכפהמה ,םלוא
דע עיגמ אלמ ידוהי ךוניח םילבקמה םידליה לש זוחאהש הדנקו ב"הראב תולודג םירע שי
תווצמה תרימשו הרותה דומילש רעונ לש המלש הבכש הרצונש רקיעהו רתוי זוחא םיעבראל
.ידוהיה רוביצב תובושח תודמע םגו תובבל םישבוכ םהו םתביתנל רואו םלגרל רנ םה

אוהש ףא ןיבהלו דומלל הוואתמ ,רשיו ןכ אוה ,ינקירמאה "רוחב הבישי"ה לש וסופיטל רשאו
-יאצח בהוא וניא ינקירמאה הבישיה רוחב .וצראב יללכה רעונה ומכ ,תצקמב יביאנו םימת
הלאו ינשה הצקל םיטונה םיקודא ,הקירמאב הבישיה ירוחב ןיב םג םנשיש ףאו ,םיכרד
ידוהיה רוביצב הרועמ ,ויתועדב ןותמ אוה ללכ ךרדב ךא ,םהיתומא ת"לדב םירגתסמש
תנידמ תא בהוא םג אוה .םעה תודחאב הצורו לארשי תבהאב ןייטצמ ,םייללכה םייחבו
רסוח לע םעפב םעפכ ןנואתמ אוה םנמא .התוארל הפצמו התבוטו המולשל גאוד ,לארשי
.הנידמה לש ינחור-יתדה הפוצרפ לע רומשל ,םיטלושה היגיהנממ םיבר ןיב תוירחאהו ןוצרה

"...םירישעה ינבמ ורהזיה"
העפותה תא ףוקזל םג שי ,ב"הראב םיחדנ ברקלו הרותה תצברהל שדחה הנפמה ןובשח לע
ינבב ורהזיה" :ךופהה ןבומב ,ל"זח לש עודיה רמאמה יפל התוא חסנל רשפאש ,השדחה
הנועבו םירישעה ינבמ םירענ תואמו תורשעש איה הדבוע "...הרות אצת םהמש םירישעה
דומילל "וספתנ"ו תונקירהו תורתומה ייח תא ובזע ,םיקהבומ םיללובתמ יתבמ םג תחא
.תובישיב הרותה

ס"שב םסרכ םיאלממה הלאה םירישעה ינבש ךיא ,ב"הראב התע אוה ץרפנ יתלב ןוזח
תא םכותל םיסינכמו ידוהי ןכות לכמ ונקורתנש םהיתובא יתבל הרעסב םירדוח ,םיקסופו
תוידגרט" םירוטה בתוכל תועודי .לארשי יגהנמו תורשכ ,גחו תבש ,תודהיה רואמ
.הקירמא גהנמכ "בוט ףוס"ל וכזש "תויאקירמא

תודגנתהב ,םהירוה תיבב תווצמו הרות סינכהל רמוא ורמגש "םיררוס"ה םינבה ושגפנ הליחת
"םתעדמ ואצי" םהינבש לע שממ המהדתב וכוה הלאה םיתבהו ,בבל ןוהמיתבו תצרמנ
."םהיתובא ורעש אל רשא" םישדח םיגהנמ םלצא גיהנהלו היפ לע הרעקה תא ךופהל םנוצרב
ונתנ םירוההש קר אל ,ןמזה ךשמבש דע לודג ענכשמ חוכבו הבר תונלבסב וניידזה םינבה ,ןכא
םג םה אלא - ?םהינב ליבשב םירוה ושעי אל המו - ,םהינב לש השדחה ךרדל םתמכסה תא
.םתיב ךותל רדחש ,הזה לודגה תודהיה רואממ ישפנ קופיס ואצמ

וא ץראה תובישיב הרות דומלל ואבו תירבה תוצרא תא ובזע הלאכ םירוחבש םירקמ םג ויה
ואב ,הילע ובשח אל םג ילואו ץראה תא וריכה אל םלועמש םירוהה .יתד ץוביקב עקתשהל
ריאשהש שדח םלוע םהינפל הלגתנ ןאכו םהישעמ ירחא תוקחתהלו םהינב תא רקבל ץראל
.ואובי םימיל השעמו הבשחמל ןוזמ ,החמי לב םשור םברקב

ב"הראב םידוהיה ייחבו תובישיה םלועב םיעיפשמ
םירגובה ןיב ןהו תובישיה יגיהנמ ןיב ןה ,םיבר םיעיפשמ ואצמנ ב"הראב תובישיה םלועב
ייח לעו יתדה רעונהמ רכינ קלח לע תרבוגו תכלוה םתעפשהש ,תובישיה ילתוכ תא ובזעש
.ללכב ב"הראב תודהיהו םידוהיה

םינלכלכ ,םיסדנהמ ,םייתד םינעדמו םיאפור ,םיעודי םינבר תואמ םינמנ תובישיה ירגוב ןיב
םייתנש ינפל ךרענש לאשמ .תרבוגו תכלוה ב"הראב םידוהיה ייחב םתעפשהש ,רוביצ ישיאו
ידוהיה רוביצה ייחב םירועמ ,תונטקהו תולודגה תובישיה ירגוב לש זוחא 90-ל בורקש חיכוה
.הז ןבומב םירחא לע עיפשהל םילדתשמו יתד ךוניחל םהינב םירסומ ,ב"הראב

ב"הראב תובישיה דיתע
תולודג תובישי תואמ שולשל בורק הדנקו ב"הראב וישכע תואצמנ תונורחאה תועידיה ינפל
רתוי םע ,תונטק תובישי םישימחו םייתאמל בורק הזמ .ךרעב םידימלת ףלא 55 םע תונטקו
.דימלת םיפלא תרשעל בורק םע תולודג תובישי םיעבראכו םידימלת ףלא 45-מ

,ב"הרא תודהי לש הלודגה תונערופה ינפב סירתה ןה ץראה יבחרב תורוזפה וללה תובישיה
רפסמ םנמא .קנע ידעצב םידעוצו םיכלוהה ,תבורעת יאושנו העימטהו תוללובתהה תנכס ינפב
שי ךא ,ךוניחה ליגב םש לארשי ידלי לש םיזוחא הרשע ישוקב קר הווהמ תובישיה ידימלת
.המש תובישיה תרגסמ תא ביחרהלו לידגהל תלוכיו הווקת

:םירבד ינשב יולת ,הדנקו ב"הראב תובישיה דיתע
;םידוהיה ינומה לש םיבחר םיגוחב התרדחהו םלשה ירבעה ךוניחה לש העדותה תקמעה
תיילע םע ,םעפ לכב הלועה ,תובישיב הובגה דומיל-רכשה םולשתל יפסכ אצומ אוצמל
.תובישיל סנכיהל םיינעה ינבמ הברה ענומש המ ,תובישיה תקזחה לש תואצוהה

ידי לע קרו םתעשב לבב הרותה יזכרמכ ,תודהיו הרות יזכרמ תווהמ ל"נה תובישיהמ תובר
הרידאהלו הרות לידגהל דמעמ וקיזחיש תווקל לכונ ,ץראה תובישי ןיבל םניב ןילמוג תועפשה
ןויצמ יכ" :רמאנש המ םייקל ,לארשי ץרא תרות לש לודגה החוכב וריכישו ב"הרא תצופתב
".םילשורימ 'ד רבדו הרות אצת