םילשוריב םיזנכשאה לש ןשיה בושיב ןיאושינ

ןילביר לאוי ףסוי 'פורפ

ג"כשת ג"פ םיינחמ


,םילשוריב ןיאושינ לש םילגרהו םיגהנמ לע ןושאר רוקממ תויודע רקוס רמאמה :תיצמת
.הנש האמכ ינפל

תבש" ."ומחנ-תבש"כו "תועובש ירחאלש תבש"כ םילשוריב הנותחל םידחוימ םידעומ ויה אל
אב "ומחנ תבש"ו תוליבאב םיגהונ םהבש ,רמועה תריפס ימי ירחא אב "תועובש ירחאלש
ללגב "ומחנ תבש"ב תונותחה ויה הארנה יפכ כ"ומכ ."תועובשה תשולש" לש לבאה ימי ירחא
םהל ויה םירחוב םשו םימרכב תולוחמב תואצוי לארשי תונב ויה שדקמה תיב ימיבש הדבועה
.גוז תונב תונבה ןיבמ לארשי ירוחב

 

םיכודישו םינכדש
.חתפתהל יזנכשאה בושיה ליחתהש תעב ,הנש האמ ינפל דוע םילשוריב ויה תוינכדשו םינכדש
םייח 'ר לש ורופיסכ הרוצ ילעב םינכדש ויהו ,קסע םשל התשענ םתכאלמש םינכדש ויה
אוה .טור השנמ 'ר ומשו רקיש אלו המיר אלש אכמס-רב ,םילשוריב היה ןכדש" :רגרובמה
ימדכ .םייזנכשאה הקיתעה ריעה ירייד לכ תא ריכהו םירישעהו םינברה ינב לש ןכשה היה
ךודיש לע ותעד תווחל לאשנשמו תמאה תא רמוא אוה היה דימת .ןוגה סרפ חקול היה תונכדש
ךמע ךדתשי אל ינולפ .ךליבשב אל הז ,הזמ ךל ךלכ :בישה ,רשי היה אל ותעדלש ינולפ
'רב הרקמה תא רגרובמה םייח 'ר איבמ ןכדשה טור השנמ 'ר לש "וכווית"ל אמגודכ .המודכו
(םידיסח יבגל אטיל ישורפמ רתוי םיינוציק םירגנוהה) ירגנוה-שורפ היהש רגרובמה שריה עטנ
ינאש הז ללגב ועוציב תא תוחדל ןיא בלה לע לבקתמ ךודישה תוניחבה לכמ םאש ןעט כ"פעאו
,הלכה יבאו רגרובמה שריה עטנ 'ר רמולכ ,ןתחה יבא ושגפנ זאו ."דיסח" אוהו "שורפ"
טור השנמ 'ר תא ןבה יבא חלש ןכ ירחא .ודרפנ הוושה קמעל ואב אלו תוכיראב ורבידשמו
."וילע תשוי רשא יפכ ןתי יכ העינמ היהת אל תוביחתהה תודואו" .ךודישה תא רומגל
שגפנ ןתחה ןקנק לע תוהתל הצרש ןתוחמה ךא .הוושה קמעל ואבו הינשב ושגפנ םינתוחמה
- יאכז ןב ןנחוי יברל דחוימה - םידרפסה לש נ"כהיבב בירעמ תליפת רחאל ןתוחמה םע
תופסות לע תחא אישוק ןתחל השקהו םינוש םירופיסבו אמלעד ילימב חתפ ןתוחמה
הביח לש הטיבצ ויחל לע ןתוחמה ול טבצ תוטישפב ףכית ןתחה ול ץריתשמו .אעיצמ-אבבב
.(א"ע-'ע 'מע ב"ח תומלוע השולש ,רגרובמה םייח 'ר) ."תודידיב ןתוחמהו ןתחה ודרפנו

תינכדשה ,עביל .ןכדשו תינכדש דחוימב הנושארב ועדונ ,המוחל ץוחמ בושיה לש הפוקתב
םירומש תוריעצהו םיריעצה לכ תומש ויה בותכו אורק העדי אל יכ םאו "עוצקמ-תלעב" התיה
ןשיה בושיה לש תובחרה תורדשה ןיב םיגוויז תגווזמ התיהו ,אספוקב חנומכ הנורכזב
ומשו ,םינשב תובר תורשע ךשמב םילשוריב היה םסרופמ ןכדשו .הברתהו ךלהש םילשוריב
.םילשוריב ינש רוד ומצעב רבכ היהשו ,יקסמילזורי המלש 'ר יתימאה ומשש ,ןכדש הל'המלש
,תורענה לכ ינש דצמו םירענה לכ דחא דצמ ויה םימושר ובו סקנפ היה ןכדש הל'המלש 'רל
.טעומ אל הדימ הנקב םיגוויז גוויז הז סקנפ י"פעו

הלא ,רתויב תוהובגה תורדשה תונבו םינב לש םהיגוויז ירה תובחרה תויממעה תובכשבכ אלש
י"ע חלשנ הז דידי היה םימעפל .תעד בוריק ידיל םידדצה תא איבמ היהש עדומ דידי י"ע ושענ
הלאכ םיתב לע .ךדתשהל ושקיב התעו ןכל םדוק דוע הז תא הז וריכהש םידדצה ינשמ דחא
.םניחל םיילנויספורפה "תוינכדש"הו "םינכדשה" וקפדתה

רבכ הרשע-שמח תב התויהבש תרפסמ ןילי דוד לש ותשאו סניפ לכימ לאיחי יבר תב ןילי לטיא
ותשאו הדוהי-ןב רזעילא םג םהיניבו םיאבו םיאצוי ויה םינכדש .תודבכנ הב םירבדמ וליחתה
בל לע ורביד םינורחאה .םמצעבו םדובכב ,הדמח לש התוחאו י"בא ןב רמתיא לש ומא הרובד
םיסכנ לעבו רישע אוהו ,הצרא אב רבכמ אל הזש הפי ריעצ ינקורמל האישהל לטיא לש הירוה
ותשאו הדוהי-ןב לש םבל לע הרבידש איה ויחא תשא .אינודנ שרוד וניאו ,ןסחי ,םילשוריב
ןיפיקעבו ,"רישי יתלב ןכדש" םג ןאכ ןייוציו .(97 'מע א"ח יאצאצל ,ןילי .א) םינכדשה תויהל
םיעיצמ" יכ ןילי ליטאל רפסמ ץישפל בד רזוע ,ןייוצמה ייוליבה ,רמולכ ."גרבצרה תחפשמ"
לטיא .(םש) ."ךב רחוב יננה ידי תא וקזיחש גרבצרה תחפשמ תצעבו ךודיש הזיא וינפל
איה .וירוה תיבבו היבא תיבב הרבחבו תונוש תוביסמב ותוא הריכהש ןילי דוד םע תכדתשמ
רפס הזיאב ארוקו הפס לע בסימ אוהו .תוכוסה גחב וירוה תכוסב התדידי םע תרקבמ ףא
"בוט ,בוט-םוי" :הרמאו וינפב הטיבה לטיא .ושארל םודא שוברתו ישמ ןטפק שובל אוהשכ
תא רקבל ונפ התדידיו לטיא .ורפס םע הכוסב ראשנו ומוקממ זז אל ךא ,התכרב לע הנע אוהו
תא רקבל ואבש תוחרואה ינפב ענ אלו םק אל אוהש הדבועהש דועב ,לודגה רדחב הבשיש ומא
םתוא ןמ םילשורי ןב לש השובה תדימל תאז הסחי לטיא ךא ,היניעב ןח האצמ אל ותחפשמ
.(100-98 א"ח םש) .ןיינק-תלבקב םייתסהו םירוקיבב ליחתה ןמורה ,ןכ יכ הנה .םימיה

- ןיול לטיא תרפסמ ,סניפ מ"ירה - יבא" .ל"ז ןילביר ןבואר 'ר ,יבא יכודיש ויה וז ןיעמ ךרדב
...ושפנב הרושק התיה ושפנו השמ תרותכ יבא תרות ול התיה ...ויתופקשה י"פע ותוא ךניח
,םייחל הרבח ירוה ול אצמ ןמז ירחא .םא ול התיה יכ ףא הבוט םאכ דימת ול הגאד ימא
מ"ירה .(85-84 א"ח םש) ."הוקת-חתפמ אריפש םהרבא 'ר תוחא ,המיענו הפי הבוט הריעצ
.ל"ז הקבר הטיא ימא לש היבא אריפש יבצ קחצי 'ר תיבב הידוהי"ב (ה"מרת תנש) זא רג סניפ

ויבא ךדתשה רבכ וזכ הרוצבו .םילשוריב ,ןכל םדוק םינש תורשע רבכ התיה וזכ ןיכודיש ךרד
רגש יורצב םהרבא םכח .הדוהי לאקזחי המלש 'ר תב הרש םע ןילי עשוהי 'ר ,ןילי דוד 'ר לש
,לאומש לש ורבק םוקמ ,המר רפכל רייאב ח"כב וילא ןימזה ,ןילי איבט דוד 'ר לש "הקזח"ב
בורקה איבט דוד 'ר ןב עשוהי ,ולש "הקזחה" ןב תאו הדוהי לאקזחי המלש 'ר תחפשמ תא
דעו .םיעושעשו תודועסב םכל-ויצח םג וב וגהנ ךא ,םיללפתמ ויה ,המרב ,םש .הוצמ-רבל
תדועס דועסל ונבשיתה םירהצבו .גוהנכ תוינשמ דומילבו םיליהת תרימאב ונקסעתה םירהצה
ולאשו ,ותדלומ לעו ותחפשמ לע ,וירוה לע ולאשו הדוהי המלש 'ר וב ןינעתה זאו .םירהצה
ויבא ןימזה עשוהי לש הוצמ-רבה תעב םיישדח רובעכ .ויניעב ןח אצמו ונחב ףאו וידומילל
ותיבב ורקבל אוהה םויב ואבש ב"בו לאקזחי המלש 'רה תא םג ,םהרבא םכחה תשקב י"פע
המלש 'ר תב הרש תא ןילי עשוהי 'ר שרא ז"ירת תנש תוכוס מ"הוחבו ,ןילי איבט דוד 'ר רצחב
.(25-24 םילשורי ןבל תונורכז) .הדוהי

"רוחב" םישיגפמ ויהש ,ירוענ ימיב םילשוריב דואמ היה ץופנ המרב רוקיבה תמגודכ
ינומה וב ויהש םוקמב קידצה ןועמש רבק שרגמ לע רמועב ג"לב ןיכודישב ודמעש "הלותב"ו
.רתויב תטלוב התיה אל םתשיגפ ךכ םושמו ,םדא ינב

,ליעל רכזנה רגרובמה םייח 'ר תא ול רחב םירגנוהה לש ת"תב דמלמ זא היהש ימ ,ןמ בקעי 'ר
םייעובשכ ירחא .םייח לש הוצמ-רבב וב ויניע ןתנש רחאל ,ותבל ןתחכ וידימלתמ דחא היהש
.יתב תא אשי ,יל ביבחה ידימלת ,ךנב ?ןתחתנש ךנוצר" :ול רמאו םייח לש ויבאל בקעי 'ר אב
- "ךנבל ןתונ התא המכ וניניב הוותשנ .םינכדשל םיכירצ ונא ןיאו וז תא הז םיריכמ איהו אוה
,בויחב ןבה ול בישהשמו ותמכסהל ולאש םייח לש ויבא .לכה לע וותשה םיימוי ךשמב םנמאו
תויהבו .(א"ע 'מע ב"ח תומלוע השולש) .לולא שדוחל הנותחה ןמז לבגוהו םיקרפ ישאר ובתכ
הלכהו ןוסא הרק הז הרקמב םלוא .םיגחבו תותבשב הלכה תיבל אב היה ונתוחל דעוימ ןתחה
.תרחא השא אשנ רגרובמה םייח 'רו ,האשנש ינפל הרטפנ ,האל הדע ,תדעוימה

לש וליגב תב התיה ןמ בקעי 'רלו ,םהרבא םשב םינש עבשב ונממ ריעצ חא היה םייח 'רל םלוא
ראשנ וז ונתבב ךדתשהל וניכז אל םא" :םהרבא 'ר ירוהל ותשאו ןמ בקעי 'ר ורמא .םהרבא
ןמ בקעי 'ר תב עשעפ תא אשנ םהרבא 'רו .היה ןכו ."ריעצה םכנבו הריעצה ונתבב םינתוחמ
.(א"ע 'מע םש) .םימיה לכ םיבורקו םינתוחמ תוחפשמה יתש וראשנו

השמ 'ר לע ,אבה רופיסה תא איבנ תורוד םתואב ןיכודיש לש הלא תודוזיפא םילשהל ידכב
אוה ותונקזבו .ןמלאתנו ז"ירת באב ז"יב ץראל עיגהש רפוס-םתחה דימלת אטסעמעוואנמ
וראשנ םלואו ,םיאושנ ויה רבכ הלש תבו ןב .ןהכה ינומ 'ר ןבלחה תנמלא ,לדנימ תא אשונ
.ןמלאה השמ 'ר םע ןתחתהל ועיצה ,הינע התיהש ,הנמלאל .םיריעצ תבו ןב ,ןיידע הלצא
הידלי םע דחי וידלי תא לדגל התצרתנ שובלל דגבו לוכאל םחל ולצא אצמתש העדיש השאהו
לטיג התב תא ז"ט ןבכ זא היהש ,סחנפ ונב אשי םתנותח רחאלש יאנתב לבא .ול אשנהלו
יח אוה התא ,לדנימ הנמלאה תא אשנ אבסהש רחאלו .היה ךכ ,םנמאו .הנש ג"י תב התיהש
.ו"טרת תנשב תגלפומ הנקזב התמש ,הנמלאה לש התב ,לטיג םע ונב םג ןתחתה ,ותומ םוי דע

תא שקיב ץינימק אפיל 'ר ,ינתוח" :ןהכ םירפא 'ר רפסמש ןיכודיש ינינעב הדוזיפא דוע רכזתו
ינא ןיא םנמא" .הריכבה ותב תא ךרבל וידכנמ דחאל קדנס היהשכ ,טנאלס לאומש 'ר
חינמ אוהשכ ארק לאומש 'רו ."הנכרבא ךרב כ"פעא" - טנאלס לאומש 'ר הנע - "דיא-רעטוגא
ורוביד ידכ ךותו ."וב הצור תאש גוז-ןבב יכזתש ךתוא ינא ךרבמ ,יתב" :השאר לע וידי תא
א"ח ,םילשורי שיא תונורכזמ) ."ןהכ םירפא לא הנובתו המרע תאלמ הצירק לאומש 'ר ץרק
.(217-216 'מע

בושיה תישאר ןמל םידיסחה םע םישורפה תונתחתה אוה ,ומצע ינפב ךרע ברו ,דחוימ קרפ
.םיזנכשא םע חרזמה תודע ידוהי תונתחתה כ"ומכו .הנש םירשעו האממ רתוי ינפל םילשוריב
תב םע ינוציק ירגנוה "שורפ" ,רגרובמה םייח 'ר יאושינ תמגודב הז גוסמ ןיאושינ ונרכזה
'ר תב םע ןילי עשוהי 'ר יאושינו "שודקה ידוהיה" דכנ ץיבוניבר יכדרמ הירא 'ר תב םידיסח
הנש םישולשו האמ ינפל דוע ונתחתה השמ 'ר ונבו ןילביר ללה 'ר תונב .ילבבה הדוהי המלש
.ד"בח ידיסח םע

אובל דיתעל ונתח תא תבה יבא ןחבש תוניחבה ןיינע תא דוע ןייצל שי ןיאושינה ןיינע םויסב
גוהנ היה יכ .הנב תלכ לא ןבה לש ומא סחי ןיינע ןכו ,םלועה תויווהבו הנובתבו הרותב
תומא המכ םע ןבה לש ומא האב ךודישה רמגנש םדוק ,יזא ,תוחפשמ יתש וכדתשהשכש
לודלדה תא קרפתש התלכ תויהל תדעוימל הנתנו םיבורמ םירשק ילעבו םילדלודמ םיטוח
שי םאו תינזגרו תינלצע הניא הרענה םא תעדל תנמ לע הז לכו ,הינפב םירשקה ךבס תא ריתתו
הרמגו טקשב הרענה הבשי םא היהו .הזה ךבסב לפטלו רפסמ תועש וליפא תבשל תונלבס הל
תזגרתמ הרענהש םאה התאר םא םלוא ,רמגנ ךודישהו התיבל רוחבה םא הכלה ירה ,התדובע
םייח 'רל תומלוע השולש) ."ונליבשב הנניא וז" :הלעבל הרמאו התיבל הכלה תלצעתמ וא
.('א 'מע ג"ח רגרובמה

לצא ."םיאנתה" תגיגחל דע הלכה תא האור ןתחה היה אל רתויב תויאנקה תוחפשמה לצא
הז םירבדב אובל ילבמ קוחרמ םימעפל םיארתמ הלכהו ןתחה ויה תודיפקמ תוחפ תוחפשמ
וא ,תירבה לעבל םיבורק ויה אל םה םא םג "הלימ-תירב" תחמשב לשמל ומכ ,וז םע
תאו ןתחה תא םיאיבמ ויהש ,תוחפ תוינוציק תוחפשמ םג ויהו ."הוצמ-רב" וא "הנותח"ב
ולחה רתוי תרחואמ הפוקתב .םמצע ינפב םג וא תישילש וא ישילש דמעמב החיש ידיל הלכה
םייוצמ םיבשו םירבוע ןיאש םישרגמה דחא לא הבורק תיוולב האב התיה הרענהש םיגהונ
םיוולמהו ,בורק תיוולב עיגמ אוה ףאש וא ,םשל ןמדזמ וליאכ ןתחהו ריעל ץוחמ וא ריעב ,םש
.םיחחושמ םהשכ םידיחי הרענהו רענה תא בל םישל ילבמ וליאכ םיריאשמו םירבדב םיסנכנ
.רמגנ ךודישה ירה ,הז יניעב הז ןח ואצמ םא היהו

םירוהה תמכסהב קר םיכודיש ורמגנ םהה םימיב" :רגרובמה םייח 'ר רפסמ הפוקת התוא לע
הנאריש דע השא שדקל רוסא - "היאר תבוח" ידי תאצל ידכבו .ללכ גוזה יפ תא ולאשש ילבמ
בשומ תובוחרב לבוגה "םינמראה ריד"ל ויבורקמ דחא דועו ויבא תיוולב ךלוה ןתחה היה -
,תעבורמ הלודג רצחו הלודג האבטציא התיה םשו ,םורד-ברעמ דצמ הקיתעה ריעב םידוהיה
בשי הז קרס ןליא תחת .םיבורמ ויפנעש ןשיו לודג קרס ןליא היה עוטנ האבטצאה לע ,הלעמלו
הלכה תא וריבעהו ,ןהיתובורקמ השא דועו םאהו הלכה ואב כ"חא .וירמוש ינש םע ןתחה ול
ןיע רוקיסב הלכה תא האר ןתחה וליאו ,וכרדל יונפה םוקמב תומא 'ד וכלהו ןתחה ינפל
."דחי ורביד אלו ברקתה אלו דבלב קוחרמ

דואמ תסחוימ החפשממ םירשע-ןב ידרפס ריעצ רחב הבש ךרדה איה דחוימב תניינעמ
םיכודיש תועצהב וקסע םיידרפסו םייזנכשא םינכדש .היזנכשא השא תאשל ושפנ הקשחש
הצר הז ידרפס ריעצו .הרשע-שמחה תב ,לחר הרש ,סניפ לכימ לאיחי 'ר לש הרוכבה ותבל
די לע דמוע ראשנו "לארשי ןבא" תנוכשב התריד רצחל אופא אב אוה .לחר הרש םע שגפיהל
תא התארו רצחל הנושאר האציש רחאל ,לחר הרש לש התוחא ,ןילי לטיא .תיבה דילש ראבה
תב התוחאל הארקו הרהימ ,תיברעה ותשובלתב ןהו וינפב ןה היניעב רזומה רוחבה
ותוא הריאשהב רדחל הרזחו הידעצ תא התנפה וינפב טבמ הקרז ךאשמ ,איהו .הרשע-שמחה
גוז ןב לחר הרשל אוצמל םהידיב הלע ףוס ףוסו םתכאלמל ורזח ,םינכדשה .תוחנאל ומוקמ לע
.סניפ לכימ לאיחי 'ר לש ותחפשמל אופא סנכנש ,הירגלובמ רחא ידרפס ריעצ

תדכנ ןימזה גרבניו השמ 'ר ריבגה .ל"וח תונב וא ינב םע ןיכודישה ךרד םג היואר דחוימ ןויצל
...ול האישהל ןמריש קחציב ויניע ןתנשכ היסורמ ויחא

 

ןינקה
תחפטמב ןיינק םילבקמ ויהש ונייה ,ןיינק רדסל גוהנ היה "קסע"ה ורמג םינכדשהש ירחא
ישאר בותכל םיגהונ םג ויה .הזל וז אשנהל ןיינקב םילבקמ םה כ"יעו הלכהו ןתחה דימ ,דיב
הלכה ןמו ,ןתחה תיבב ,ותיבב ןתחה ןמ ןיינק םילבקמ ויה םיתעל .ןיינקה ןמזב םיקרפ
.התיבב

מ"ירה - יבא סנכנ םימיה דחאב" :ןילי דוד םע היכודש ךלהמ רדס רבד לע תרפסמ ,ןילי לטיא
םע רשקב ןמזל ןמז ינרקבמ היהש ,ןילי דוד םע סראתהל םיכסא םא ינלאשו ירדחל - סניפ
הזה ריעצה יכ יל דיגה אוה .תובשומל עגונב הלשממה ידרשמל תיברעב םינוש םיבתכ תביתכ
יתבושת .ויתונורשכו ויפוא ללגב (אירול והירמש 'ר תב הפיצ היח) אמא יניעבו ויניעב ןח אצמ
."הילא הטונ יבל םג רשא םכתריחבל המיכסמ יננה םכיניעב ןח אצמ הזה ריעצה םא :התיה
רדחב ןחלושה דיל םיבוסמ ונא דועב ,יתא רביד יבאש םוי ותוא ברעב" .(98 'מע א"ח יאצאצל)
רזחש הז - ץישפל בד רזועל םגו םייוליבה יריעצמ םידחאל םחימה ןמ הת תגזומ ימאו לכואה
םואתפ וסנכנו תלדה החתפנ - גוהנכ ונמע בסהש - ליעל רכזנכ גרבצרה ר"ד דודיעב הירחא
ןילביר ףסוי 'ר ידיב !בוט-לזמ בוט-לזמ :וארקו ןילבר ףסויו ןומולס השמ תיוולב יבא רדחל
תואל היהו ,תאזה תחפטמה הצקב אנ יקיזחה :רמאו ילא שגינ אוהו המודא תחפטמ התיה
ןתמו אשמ להנתמ יכ ונעדי ימא םגו ינא םג יכ ףא" ."םידעה היהנ ונאו ,ןילי דוד םע ןיסוריא
."תאזה הרושבה עמשל ןושארה עגרב ונעתפוה יכנא םגו איה םג ,תאז לכב ,הזה ךודישה ןינעב
.(100 'מע םש)

 

םיאנתה
התשענ ,םיבורק םידידיו החפשמה ינבמ רתוי בחר םינמזומ להקב ןיסוריאל הנושאר הגיגח
לש ןתמו אשמה תעב דוע םיאנתה לש םרקיע ונתוה השעמל .םיאנתה תביתכב "ןיינקה" ירחא
םיטרפה יטרפ לכב וקסע םיאנתה .םיקרפ ישארב םיתיעל ובתכנ ףאו "ןיינק"ב ועבקנו ךודישה
תתל ןתחה לעש םיטישכתה ,ריעצה גוזה תיב לש טוהירה ,אינודנה ,ןיאושינה ןמז תעיבק ןוגכ
יבא קר וא גוזל תתל קספ הלכה יבאש תונוזמה ,ןתחל הדצמ ןתית הלכהש תונתמה ,הלכל
ןוממב תונוזמה תא םימש ויה רתוי תורחואמ תופוקתב .הז רחא הזב דחי םג םהינש וא ןתחה
.םיישדח םימולשתב םהיתונוזמ תרומת גוזל םלשל שיש םוכסה עבקנו

דוחל םישנו רדחהמ קלחב דוחל ובשי םירבגש וילאמ ןבומו הלכה ירוה תיבב וכרענ "םיאנת"ה
תחלצ תריבשב המייתסנ ותאירקו םיאנתה בתכ תא םיפסאנה ינפב אירקה בתוכה .ינש קלחב
תא ודביכ הז ירחא ."תיחשת לב" לש ואל לע רובעל אלש ידכ ,המלש אל - המוגפ הניסרח
.םינתוחמה לש םדובכ יפל תונדגמו ןייב ךורע ןחלוש דיל םיחרואה

יכדרמ הירא 'ר תיבב הכרענ םיאנתה תחמיש" :ולש "םיאנתה"ה תא ראתמ רגרובמה םייח 'ר
ינב ואב יכדרמ הירא 'ר דצמ ,אבא לש וידידיו אמאו אבא תחפשמ ואבו - הלכה יבא -
הלכה .בוט רדסבו תונרזפו הבחרהב ,םירישעה דיכ הלילב וכרענ םיאנתה ."וידיסחו ותחפשמ
םינפב הנתנו התו הגוע השיגה ,ןתחה ,יל םג .הפוריאב זא גוהנכ םיבוסמה תא התריש המצעב
לע םהידיב וזמרו והערל שיא םהיניעב וצרק אבא תוחפשממ םיבר ןכו ,"םיינוציקה" .תוקחוש
דוביכ ןתחהל תתלו םיבוסמה תא תרשל םירבגה ןיב בבותסת הלכהש רבדבש תולקה
ונתוא ןימזה ,אבא לש ויפתושו רתויב םיבורקה קר וראשנו טעמתנ רוביצהשכ ..איסהרפב
השולש) ."החמשו הבהאב םלוכ ודרפנו הלילב תועש הזיא וליב ..הפיו הנטק הדועסל ןתוחמה
.(ב"ע 'מע ב"ח תומלוע

"דגנתמ"ש םילשוריב שודיח הז היהו .םידיסח ןיבל םירגנוא-םישורפ ןיב םיאנת הלא ויה
ךרדמ לקלקתי רוחבהש םיששוח ויה םיבורק .םייבר תחפשממ דוע המו "דיסח" םע ןתחתי
תנשב םיאנתב םיאצומ ונא הז ןיעמו .עמש תאירקו הליפתה ןמז רחאל לגרתיו םישורפה
ותב יסוריא לש םיאנתב הנתמ הדוהי לאקזחי המלש 'ר .יזנכשאל תילבב ןיב ןיאושנב ,ז"ירת
תונורכז) "היתורעש חלגל לש םידרפסה גהנמכ יתב גהנתתש" :אקספה תא םג ןילי עושוהי 'רל
.(25 'מע םילשורי ןבל

תלבק ירחא - םיימשרה "םיאנתה ,ןיסוראה" :ןילי לטיא תרפסמ הלש םיאנתה לע םיטרפ
ותחפשמ זא וב היורש התיהש יתחפשמ לבא ללגב רפסמ םישדחל וחדנ - ונרכזהש יפכ ,ןיינקה
תא ןתחה ירוהו ןיסוריאה תגיגח תא םיכרוע הלכה ירוה ויה ,זא גוהנכ .דעוימה יסורא לש
,םישנל דחאו םירבגל דחוימ רדח .ונתיבב ןיסוריאה תגיגח הכרענ ראפ בורב .ןיאושינה תגיגח
ךרענ ש"צומבו .ונצראב זא גישהל היה רשפאש המ לכו םינוש םימעטממ םימעטמ ,הפי הדועס
גהנמ ורוקמש ,תבש יאצומב הז ףשנ ,בגאו ."םינוש םירכמלו םיבורקל ,םיריעצל לודג ףשנ
.ןיאושינב קר אלא ןיסוריאב ללכב ליגר היה אל ,"הדאשונ" ומשב עודיה ידרפס

םגתפ :תואחסונ יתש יתעמש ןיאושינ לוטיבל טג ןיבו ןיסוריא יאנת לוטיב ןיבש לדבהל סחיב
,ףלק לע בותכל רשאמ - טושפ ריינ לע ובתכנ םיאנתה - ריינ עורקל בטומ :רמוא דחא ידוהי
ונייה - תיכוכז רובשל בטומ :רחא םגתפ רמשנ ,תאז תמועל םלואו .טג םיבתוכ וילעש ליוג
ונייה - תורדק רובשל רשאמ - הפוחה תחת תיכוכז לש סוכ תריבשב ושענש ןיאושינ לטבל
הקבר תרמ ,הנקזב הגלפומ תימלשורימ יתעמש הז םגתפ .הרדק תריבש ידי לע ושענש םיאנת
.ריפס בקעי 'ר תדכנ לדוג

 

םיללוכהו ןיכודישה
"ללוכ" .ןתחה היה ךייש וילאש "ללוכ"ב שמתשמ ןכדשה היה "ותרוחס" תא ללהל תנמ לע
יפסכ םיחלשנ ויה םשמש ,הירגנוה ,(דנאלשטיידו דנלוה) "ד"וה ללוכ" .לד "ללוכ" וא רישע
תוללוכה ינבל .טעומ רתוי רפסמב ויה י"אב ללוכה ינבו םילודג רתוי םימוכסב נ"העבמר
הקולחה יפסכ .ןתייחמ ידכמ רתוי םג םימעפלו ןתייחמ ידכ הקולחה הקיפסה םירישעה
ויה ,ןילופו היסור תוזוחמ לש םירחא םיללוכ לש םג ךרעב הזל המודבו ד"בח ללוכ לש הליגרה
,אשראוו ללוכ ןוגכ ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמבו ,ךרעב הריד רכשל קר ,ללוכה ינבל םיקיפסמ
םע ךודיש .םתיב תסנרפמ קלחל םג םיקיפסמ הקולחה יפסכ ויה - ,ד"בח םג העודי הדימבו
םג - םיללוכה לכ םלואו ,תוללוכבש בולעל בשחנ קסניפ ללוכ ,אליעלו אליעל בשחנ ירגנוה ןתח
אל ןמוזמ ףסכ ,םנמא .תב וא ןב אישהל ךירצ היהשכ םללוכ-ןב תרזעל םיאב ויה - םיינעה
םתקולח ןובשח לע תורטש ,ללוכה-ינבמ הרזעל קוקזל איצומ היה ללוכה םלואו .ללוכב היה
םימלתשמ תורטשה ויה - םילבקתמ ויה ל"וחמ םיפסכה רשאכ .םייתנשמ רתוי אל ךשמל
ןוה ילעב םג םילשוריב ויהש תויהו .קוידב ןוערפה ינמזב םיוולה לש הקולחה ףסכמ םיוולמל
םתוא םלבקמו הלאה תורטשה לע םיצפוק םיבר ויה ,םפסכ תא עיקשהל המב םהל היה אלש
רתי אל לש ןמז לע ,רומאכ ,תורטש לבקל היה רשפאו תויה ,ךכ םושמ .םיזוחא 7-6 לש ןויכנב
רטש הוולמל בתוכ ללוכה ןב היה ,הוולה ןובשחל עיגיש םוכסהמ עודי קלח לע קרו ,םייתנשמ
.םייתנש רובעכ ,רמולכ ,לביקש ויתורטש םולשת ירחא ול עיגיש הקולחה ףסכ לע "דובעש"
דובעשה םלושיש ירחא דע תורטש וא ףסכ - םינוממהמ שורדל אלש בייחתה אוה הז תרומתו
ויה וזכ האוולה דעב .ללוכה סקנפב ותוא םימשורו דובעשה תא םירשאמ ויה םינוממה .הזה
.הנשל זוחא 12 וא 10 םימלשמ

םינוממל היה רשפא יאו וברתה ללוכה-ינבש העשב הב ןמזה ךשמב הקולחה תוסנכה ותחפשכו
תורטש לש ןויכנה זוחא יכ דע דוריו ךולה תורטשה ךרע דרי ,םינמזב תורטשה תא םלשל
.ירמגל טעמכ םכרע תא ודיספה םידובעשהו םיזוחא 30-25 -ל עיגה םישדח

 

ןיאושנל ןיסוריא ןיב
תושיגפה ,ןיאושינל ןיסוריאה ןיבש הפוקתב הלכהו ןתחה ןיב סחיה אוה הלילע בר קרפ
דבכל היה דחוימ גהנמ .ךפיהלו הלכל ןתחה קינעמש תונתמהו תויתחפשמ תוגיגחבו ,םיגחב
תטיממ דלונה ךרה תא הלמה-תירב םוקמ לא האיבמ הלכהש ונייה ,"רעטאווק"ב הלכו ןתח
הלכל ורסומו הרזח ולבקמ תירבה ירחאו ,םידבוכמל האלה ורסומה ,ןתחל ותוא תרסומ ,ומא
.(ג"ע 'מע ב"ח תומלוע השולש) .תוברלו תורפל הלכו ןתחל הלוגס הזב ואר .ומאל וריזחהל

 

םינורחא םיאנת
זא היהת אל הלכה אמש - תוריהז םשל ,םיגהונ ויה ,ןיאושינה דעומ םיאנתב עבקנ רבכ יכ םא
."םינורחא םיאנת" הזל וארק .םיאנת לש ןורחא רודיס ןיאושינה דעומל ךומס רדסל - הרוהט
ח"רל ךומס" :רפסמ אוה .טבש שדוח-שארב ויה רגרובמה םייח 'ר לש "םינושארה םיאנת"ה
אינודנה םילשהל - דובכה ינפמ - אבסה לש ותיבב וינתח ינשו ןתוחמה ,אבא ופסאתה טבש
םינמזומ ויה אל "םינורחא םיאנת"ב ."ד"מרת טבש 'ג םויל זא לבגוהש הפוחה םוי ליבגהלו
תיבל ךלוה אוהש ורבחל רמא ,שרדמה תיבב ורועש תא רמגש רחאל ,ומצעב רגרובמה םייח 'רו
לש ותיבל יתילע" :רפסמ אוהו .ולש - "םינורחא םיאנת" תביתכ תעשב חכונ תויהל אבסה
תליכא לע ובסהו הביתכה רחא היה רבכו דואמ יב וחמש .יתסנכנו תלדה לע יתקפד ,אבס
קנרפ 10 לש הנתמ דימ ול ןתנו ותונרעמ הנהנ ,ודיל ןתחה תא בישוה ןתוחמה :התו םיכעכ
לכה םא תעדל יתיצר" :ואוב לע לצנתה ,אורק יתלב חרוא היהש ,ןתחה .ןוילופאנ יצח ,בהז
םיאנתב בותכש המ וינפל ארוקו ופתכ לע הכמ ןתוחמה ."יל עגונ הז אלה ,םירשימל ךלוה
לש לודגה ונתח םלואו ."הת םע ךעכ לוכאו ילצא בש ,ןוצר עבש התא המ" :ולאושו םינורחא
."ושע ןכו רבדב חילשה היהא ינאו הלכל חולשל ןתחה ךירצ ךעכה" :רמוא רזעלא 'ר ןתוחמה
.המשרנש יפכ םינורחא םיאנת לש הנומת אופא ירה .(ד"ע 'מע ב"ח תומלוע השולש)

קחצי 'ר תב הקבר ימאו ,ל"ז ןילביר ןבואר 'ר יבא לש "םינורחא םיאנת" תדועת ידיב הרמשנ
היה אל אבא .ולסכ ז"טב הנותחה העבקנו ח"מרת ולסכ א"יב הידוהיב הבתכנש ,אריפש יבצ
ברה תאמו הלכה יבא אריפש יבצ קחצי 'ה תאמו ,הלכה םא ,אליב .מ השאהמ ןינק ונקו חכונ
ל"ז ן"רהב ןמלז המלש 'ר םה םידעכ םימותחה .ןתחה דצמ האשרה חוכב אבה סניפ לכימ 'ר
.ל"ז ןאמאלאס השמ לאוי 'רו

םוקמ עבקנ - ראלס השמ םייח 'רו ןאמטוג 'יבוט 'רב ריאמ דוד 'ר תודעב - "םיאנת"ב רבכ
הבותכה .דוהי בשומב ורדוסש תודיחיה תונותחה תחא וז התיה .דוהי בשומ ריעב הנותחה
םילעפ בר ןייטשנייפ דוד 'רו ןומולס השמ לאוי 'ר םידעה ידיב המותח ,ידיב איה ףא הרומש
.דוהיל הז םשל אבש אבא לש ערו דידי ,סניפ מ"ירה ישנאמ

לכימ לאיחי 'ר לש וברו יוניזור לש הבר הפי לפמיג יכדרמ 'ר ברה דוהיב ןישודקה תא רדיס
חטשו תפרו חבטמ ,םירדח השולש הריד ,ותשאו סניפ מ"ירה ,ירוהל וניפ - ןילי לטיא .סניפ
(יקסנילרק חנ תשא) המחנו (סחוימ ףסוי תשא) תילגרמ יתויחאש ,תוקריל תיבה לצא המדא
.וב ולפיט