(1850-1500) השדחה הפוקתב תוימשיטנאה

טילבנזור סחנפ ר"ד

ג"כשת ו"ע םיינחמ


:םיקרפה ישאר
דומלתה ירפס לע קבאמה
רתול
17-17 -ה האמב תוילכלכ תורומת
תירצונ הרוזנצו שדוקה ירפס תפרש
ןילופב םידוהיה
הינמרגב םידוהי
19 -ה האמב תוימשיטנא
היסורב
קשמד תלילע

.הפוריאב היצפיצנמאה דעו סנסנרה תפוקתמ תוימשיטנא ייוליגב קסוע רמאמה :ריצקת
.התסהו ,םירפס תפירש ,תוערפ ,םישוריג םינמנ םייוליגה ןיב

,הינמרגב םידוהי ,ןילופב םידוהי ,קשמד תלילע ,דומלתה תפרש ,רתול :חתפמ תולימ
.היסורב םידוהי


הדימבו םימעה תודלותב רבעמ תופוקת תווהמ הרשע-עבשה האמהו הרשע-ששה האמה
ימי לש םירטשמהו תודוסיה ויה םיקזח ןיידע וז הפוקתב .לארשי תודלותב םג תמיוסמ
םתוא תא ונייפא רשא ,תולפתה תונומאהמו תואנקהמ וררחתשה םרט םעה ינומה .םייניבה
הנידמבו הרבחב ,עדמב םיקומע םייונישו ,םישדח תונויער לש םתחימצ ךדיאמ ךא .םימי
עקרקה תא הרישכה רשא תוררופתה ,םייניבה ימי תרבח לש התוררופתהל םימרוג ולחה
.השדחה הפוקתה לש האובל

רתוי הבר הדימב - ולגתנ ןאכ םגו .המוצע העפשה ולא תורומתל ,ןבומכ ,התיה תודהיה לע םג
םיזכרמ תיינבו םישדוקמו םיקיתע םיזכרמ תסירה :הלוכ הפוקתה תא ונייפאש תוריתסה -
,םייוגה םע םיסחיה ורפתשה ינש דצמ ירה ,תופידרהו םישוריגה ורבג רשא דועב ךא .םישדח
תרבחבו םתלכלכב ,םימעה תוברתב - ןכל םדוק רשאמ רתוי הברה םיבלתשמ ולחה םידוהיהו
.םייוגה

דומלתה ירפס לע קבאמה
האמה ףוסב הינמרגב םייקתהש דומלתה ירפס לע קבאמה אוה הז בצמל תינייפוא המגוד
םזינמוהה תועונת לש םיליכשמהו םירואנה תוחוכה ןיב קבאמ בוליש ךות הרשע שמחה
.קפואה ירצ םינקינימודה יריזנ ןיבל התישארב

לע ןלקב םינקינימודה ידיל ומצע תא רסמ רשא יוזבו רעב שיא ,דמושמ ידוהי ,ןרוקרפפ ןהוי
םהב "דומלתה תודוס" תא ,רחא רמומ דוע םע דחי ,םהל הליג ,רישכמל םהידיב תויהל תנמ
יפלכ הביאו ףודג ירבד ליכמ דומלתה יכ תורמואה תומדוקה תואמה ןמ תונעטה לע ורזח
ןעט ךכ ,דומלתה ירפס לשב .םירצונה תא תומרלו אונשל םייווצ וכותב ליכמו םירצונה
תונשקע תא רובשל ידכ רצנתהל םיברסמו םתונשקעב םידוהיה םידמוע ,ורבחו ןרוקרפפ
תא חירכהלו קשנו יארשא יקסע לע רוסאל ,דומלתה ירפס תא ףורשל םיינשה ועיצה םידוהיה
.תסנכ יתבב תוירצונ תושרד עומשל םידוהיה

ילעבל קינעהו ,תושירדל תונעיהל - םיבר םיסוסיה ירחא - תואנ ,ןושארה ןאילימיסכמ רסיקה
.תורצנב העיגפ םושמ םהב שי רשא םירפסה לכ תא דימשהלו םירחהל חכ יופי תועצהה

םיירצונ םינהכ רפסמו ןרוקרפפ ורדח 1509 תנש תוכוסד 'א ליל לש הליפתה תעשב ,םנמאו
.הריקחו הקידבל םירפסה לכ תא רוסמל םידוהיה תא וצלאו ,ןיימד טרופקנרפב תסנכה תיבל

לע םעפה ודמע םידוהיה .השדח הפוקת לש האוב תא ילוא ןמסמה רבד הרק ןאכ ךא
תויוכזב העיגפה לע ןומגההו רסיקה ינפב וחמו ,םהל וחטבוהש תדה שפוח תויוכז ,םהיתויוכז
רסיקהו ,םיריזנהו םירמומה לש ולא תולועפמ םתדילס ועיבה םיליכשמה ןמ םיבר םג .ולא
.ןודנה ןינעב םתעד ועיבי רשא םיחמומ יונימ לע ומיכסה ןומגההו

עודי היהו הירוב לע תירבע דמל רשא םסרופמ טסינומוק ,ןילכיר ןהוי הנמתנ םיחמומה שארל
תורפסב תקפסמ הדימב יקב אוה ןיא יכ ןעט ןילכיר .וז הפש לש היפוימ ותובהלתהב
דוע םיעדוי וירבחו ןרוקרפפ ,ותעדל ךא ,רבדב ןודל - וז הביסמ - לגוסמ וניאו ,תידומלתה
שי דומלתה ירפסו ארקמל םישוריפה ירפס ,הליפתה ירפס תמרחהב יכ ריבסה ןילכיר .תוחפ
רחאמ ,תלעות לכ הז רוסיאב ןיא - ןכ לע רתיו .םידוהיה לש םהיתויוכזב העיגפ םושמ
ירפסב רבגומ קוסיעל םידוהיה תא ץירמי ךא רוסיאהו רחא םוקמב םסיפדהל ולכוי םידוהיהו
רבד לש ופוסב .םידוהיה שדוקה ירפס ינפמ םידחופ םירצונהש תוראפתה ידכ ךות ,שדוקה
הבלתשה רשאו זנכשאב להקה תעד תא הריעסהו הצרפש הזע תקולחמל וז תעד תווח המרג
.ןכמ רחאל תודחא םינש האבש היצמרופירה תעונתב

רתול
ללוחמו םירצונה תדה ינקתמ שאר ,רתול םג הליחתב היה םידוהיה תאנשל םידגנתמה ןיב
םלוא ,תנקותמה ותדל םידוהיה תא וז ותדמעב שובכל הארנכ הוויק זלה .היצמרופירה תעונת
תודהיה תא ףדגל - דמחומל המודב - ,הבר יכ ותבזכאב ,רתול לחה ותועט ול הררבתנשמ
.םיסג םייוטיבב םידוהיהו

םע" םתויה לשב םהילע ותמח תא ךפש ףאו םיאמר עצב יעצובכ םידוהיה תא עיקוה רתול
םג רתול .וירמב דמוע ונדועו הנש תואמ שמחו ףלא הזמ עישומל דגנתמה - "רוראו ףרוע השק
םיכרותה לא םהיסחי לשב םידוהיה תא םישאהו ,םייניבה ימי תולילע תכסמ לכ לע רזח
ירפס תא םירחהל םילשומה ןמ רתול שרד ולא תומשאה תובקעב .תירצונה הפוריא יאנוש
.םשרגל וא םידוהיה תא דבעשלו דומלתהו הליפתה

ןבומכ הרדח ,םיילותקה לש וז לע היתודימב התלעש ,תירצונה תדה ינקתמ שאר לש וז התסה
ותד הטלש ןהב ,הינמרג תוצראב היתובקעב ולעפ רשא םינימאמה ינומה תובלל קומע
.םינש תואמ ךשמב רתול לש תיטנטסטורפה

תורסיקה לש התונוביר תא םצמצל םירעהו םיכיסנה יצמאמב הבלתשה וז תיתד האנש תפטה
תולילעה ינפמ ידוהיה לע ללכ ךרדב םירסיקה ונגה רשא דועבו ,םה םהיתויוכמס תא ביחרהלו
ועגפ ירה ,הסנכהל בושח רוקמ םידוהיה תויהב ,םעה ינומהו םיימוקמה תונוטלשה תופידרו
.רסיקה לש ופקותמ עורגל ידכ םידוהיב םיימוקמה תונוטלשה

הכאלמה ילעבו תודמעמה ןיבש ,וז םע וז תוקבאנה תונושה תויושרה ןיבש הלא םידוגינ
התוא לש תוברה תופידרל עקר ושמיש ,םידוהיה םהירחתממ רטפיהל וחמש רשא םיינוריעה
הפואה לש ותושארב 1614 תנשב טרופקנרפב תולפנתהה שמשת ךכל תטלוב אמגוד .הפוקת
.םוקמה ידוהי לע ךלימטפ

17-17 -ה האמב תוילכלכ תורומת
רטשמ לש ואוב תא ורשיבש הרשע עבשה האמבו הרשע ששה האמב תוילכלכה תורומתה
רשא ,תובחרה םעה תובכשו רחאמ תאזו .םידוהיה תאנש לע דחוימ ךפונ ופיסוה םזילאטיפקה
ןבוחב ונמטש םיעוזעזה ןמ ולבס ,תושדחה תוילכלכה תורומתבש תועמשמה תא וניבה אל
ןבומכו ,םהל םרגנה קזנה לע לזאזעל ריעש ןיעמ ,ןברק ךכ תובקעב ושפיחו ,ולא תורומת
.םמדו םפסכ תא ץצומה ידוהיה םהיניעב שמיש ילאידיא ריעשכש

הילטיאב םג עריא םיריזנה דצמ תידוהי יטנאה הלומעתהו תואנקה תעיקש לש המוד ךילהת
םיסחיה וברקתנ ,םיליכשמה לע םתעפשהו םיעדמה תייחת תובקעב .16 -ה האמה תליחתב
יקוח וחירכה בוש .םידוגינה ופרחוה בוש 16 -ה האמה תיצחמב ךא .םירצונהו םידוהיה ןיב
יתבב םירצונה תושרד עומשלו ןולק תוא תאשל ,תואטיגב רגסיהל םידוהיה תא םירויפיפאה
תפסונ םעפו תורצנה לע םיפודיגה תא דומלתה ןמ חיכוהל םירמומה ולדתשה בוש .תסנכה
ללגב הז לכו ,הילטיא יבחרבו אמורב םירחא שדוק ירפסו דומלת ירפס ךכ לשב ומרחוה
.תידגנה היצמרופרה לש הנוחצנ

תירצונ הרוזנצו שדוקה ירפס תפרש
לש האוב לע רשיב רשאו ,םזינמוההו היחתה תפוקת םויס תא אטיבש רתויב עזעזמ ערואמ
רכיכב םיידוהיה שדוקה ירפס תפירש סקט היה ,תואנקהו יוכידה ורבג בוש הב השדח הפוקת
,םידוהיה תא העזעיז וז הפירש .ד"יש תנש הנשה שאר לש ןושארה םויב ירויפ יד ופמק
.םתוא ףורשלו ידוהי תיב לכב דומלתה ירפס תא םירחהל תונוטלשה לכ ווטצנ הירחאלו
וגהנ הילטיא ידוהי אקווד ןכש םירפס לש םיבר םיפלא שאב ולעוהו ומרחוה רעצה תיברמל
.םיבר םיפד ירפסו די יבתכ שוכרל

ןפואבו ,הרוזנצ םהילע הרזגנ ךא ,םירפסה ודמשוה אלו ומרחוה אל רתוי תרחואמ הפוקתב
הגהנוה תוליהקה יסנרפו םינברה דצמ םג .םיירבעה םירפסה ןמ םיבר םיעטק וקחמנ עובק
שאב ולעוה ,הלא תופירש ידכ ךות .ץוחבמ תוברעתהה תא עונמל ידכב תימינפ הרוזנצ
ריעב וטלקנ רשא לגוטרופ יטילפ םיסונא תורשע המכ םג רויפיפאה תדוקפ יפל היציזיוקניאה
םרח וזירכהש םידוהיה דצמ הבוגת תלועפל הנושארה םעפב םרג הז השעמ .הנוקנא למנה
.םהיניב תועד יקוליח ררוע םנמוא רשא ,ירחסמ

ןילופב םידוהיה
לש לודגה בורה זכרתנ השדחה הפוקתה תליחתו םייניבה ימי לש תופידרהו םישוריגה ירחא
וסחייתה וז ץראב תידוהיה תובשיתהה לש תונושארה םינשה תואמב .ןילופב זנכשא ידוהי
םיכלמה .םידוהיה דצמ חותיפ וקיקזה םייביטימירפה ץראה יאנתש םושמ ,תונלבסב םהילא
הכאלמה ילעבו םירחוסה ךא .תובחרנ תויוכז םהל וקינעהו םהיתולועפ תא ודדוע םיליצאהו
תא קלסל ולדתשה םה .תרבוג האנקב םהילא וסחיתהו םירחתמ םידוהיב ואר םינוריעה
רשא םיניארקואה םירכיאה דצמ דחוימב תרבוג הלחה םידוהיה דגנ התסההש אלא ,םידוהיה
בקע ויהו םינלופה םיליצאה יחילשכ ושמיש םידוהיה םנמואו .םהידבעשמ תא םידוהיב ואר
תולעבב ויהש תוזוחאה תא ולהינ םידוהיה .םירפכה ינב לע םיליצאה ןוטלשב םיפתוש ,ךכ
םיליצאל ומלישו תודשה תא ורכח םידוהיה .םירכיאה ודבעוש ןהב רשאו םינלופה םיליצאה
םירכיאה לע תורמה תא םידוהיה ורכח ןכ ומכ .םהיתוזוחא לובי רובע םירכינ םימוכס
חזרמה יתב ,חמקה תונחט תא טרפבו ,דבעושמה יבגל ליצאל שיש תולעבה תאו ,םידבעושמה
.תואקדנופהו

םהינודאכ ואר םה םתוא םינלופה ןמ רתוי דוע םידוהיה תא םירכיאה ואנש ךכמ האצותכ
םידוהיה תא רשא דועב ,תילותקה תדל תיבאלסובארפה תדה ןמ םריבעהל םיצורה םירזה
תונשב ,1648 תנשב ,םנמאו .ימוימויה אשמבו עגמב ואב םתא יכ םהידבעשמכ םירכיאה ואר
יקצינלימח ןדגוב לש ותושארב םיקאזוקה רשאכ םירכיאה לש הז קונח םעז ץרפ ,ט"ת-ח"ת
ןמ םיבר .םידוהיה ןיב חבט וכרעו הנירקוא תומדאמ םתוא ושריג ,םינלופב ודרמ (ל"ימח)
ידי לע םשפנל םיבזענ םהשכ ןנוגתהל ולדתשהש רחא ,םידבעל ורכמנ וא וגרהנ םידוהיה
.םינלופה

הינמרגב םידוהי
ועזעיז הלא תוערפ .הינמרג תוצראב תוליהק שדחמ ודסיו הברעמ וחרב םירחא םיבר םידוהי
ידיב חכ ןיאבו ,ןילופב תוכלמה תדירי הלחה םג זאמ .ןילופב הליהקה ייח לש תודוסיה לכ תא
ףסכ ימוכס םידוהיה ןמ ועבת ןילופב וטלשש םיליצאה .ןעשיהל ימ לע םידוהיל היה אל ךלמה
.תופוכת םיתיעל תוערפל ומרג ,םיניארקואה ןיבמ דחוימב ,םיתיסמה םג .םימוצע

תונויער תוטשפתה םע דחי ,17 -ה האמה תליחתבו 16 -ה האמב תודימתמה תדה תומחלמ
הינמרגב םיטנטסטורפהו םילותאקה ןיב תיתדה התסהה תתחפה ידיל ואיבה ,הלכשהה
ירעמ אקווד ,םידוהי לש שורג ירקמ האמ התוא תונשב וערא ןיידע כ"פעא ךא .17 -ה האמב
רוספורפ םסרפ 1700 תנשב .1745 -ב גארפ שוריגו 1670 תנשב הניו שוריג ומכ ,הריבה
בור לעו םדה תלילע לע רזח אוה וב "הלוגמ תודהיה" םשב רפס רגנמנזיא .א םשב יטנטסטורפ
ירקיע תא הארונ הרוצב םידוהיה םיזבמו םיפרחמ ןהיפלש ,םייניבה ימימ תורחאה תותודבה
.תורצנה

לא ונפ ,םדגנ תומילא ישעמלו תוערפל ןומהה תא ררועל לולע רפסה יכ וששחש הינמרג ידוהי
רפסה לש תינסרהה ותעפשה םלוא .רפסה תצפה תא רסא רשא ינשה דלופואיל רסיקה
לש הינש הרודהמ סיפדהל ריתה ,היסורפ ךלמ ,ןושארה ךירדירפש תעב ,ןכמ רחאל התלגתנ
הרבג דחוימב .תימשיטנא התסהל בר רמוחכ שמשמ לחה רפסהו ,ונוטלש םוחתב רפסה
דגנ ןומהה תאו היסורפ ךלמ תא תיסהל ולדתשהש םירמומ םידוהי לש םתוליעפ תע התואב
םאתהבו .ושי תא תפדגמ - םירמומה ונעט ךכ - וז הליפת יכ ,"ונילע" תליפתל רשקב םידוהיה
ועבשנ "ונילע" תליפת תא םרמואבו ,םינברה תא ךלמה ףסא הפוקת התואל תינייפואה חורל
הנימו םר לוקב וז הליפת דימת רומאל ךלמה דקפ כ"פעא .ושיל ךכב םינווכתמ םניא יכ םה
.הליפתה תעשב וקרי לבל ודיפקיש םיחיגשמ

תבוטל םידוהיה לש ילכלכה םדיקפת תא ךירעה 18 -הו ,17 -ה תואמב יטולוסבאה רטשמה
תויולת ויה אלש תוסנכה ןירשימב ךלמל ורשפיא תוילכלכה םהיתולועפ .ץראה לש החותיפ
םיבושח םידיקפת ורסמנ ףא םידוהיה ןמ םידחאל ,ןכ לע רתי .תודמעמ יגיצנ תמכסהב
םהמ םידחא ."רצחה ידוהי" וארקנ הלא םידיקפת ילעב .היכרצ תלכלכבו הנידמה תלהנהב
.םיכלמו םיכיסנ לש םייפסכה םהיצעויו םהיוולמ ושענו גלפומ רשועל םיבלשב עיגהל וחילצה

לע םיאונשו ,םילשומה ידסחב םייולת ויה ,יקוח סיסב היה אל םדמעמלש ,הלא םידוהי
םהל תונכס בר ךכ םושמ היה הלא רצח ידוהי לש םדמעמ .דחאכ םעה ינומה לעו הלוצאה
לש םתליפנ .ונוצר יפוליחלו טילשה לש ובל תורירשל םינותנ ויה םהו םתליהק לכלו םמצע
,רמייהנפוא סיז ףסוי תמגודכ הליהקה ירבח רתיל תונערופ האיבמ ףא התיה הלא םידוהי
םינוקית עוציבל םנמא איבה ,והונרכהש יפכ ,"סיז ידוהיה" .רצחה ידוהי ןיבמ םסרופמה
סכודה תמשמ ךא ,םעה לעו םיליצאה לע םיאונש ויהש םינוקית ,סכודה תורישב םיבחרנ
.תוומל ןודנו ןידל "סיז ידוהיה" דמעוה

םהיתועונת לע ,םידוהיה לע רבגומ חוקיפ ידיל םג איבה םימי םתוא לש יטולוסבאה רטשמה
טרפ לכ לש תוריבעהו רומח שנוע לטוה הריבע רבוע לכ לע ;ליעל וניארש יפכ םתוגהנתהו
םיוולמ ויה היצפיצנמאה תארקל םידוהיה לש םינושארה םידעצה .םידוהיה ללכ תבוחל ופקזנ
םירחאו םהודכ םידוהיה לש םירוגינסה ףאו ,סזלאבו הילטיא ןופצב ומכ תויוצרפתה םיתעל
ןובשח לע תאז ופקז םהש אלא ,םירחא םימע ינב רשאמ רתוי םיתחשומ םה םידוהיהש ודוה
.םייוכידהו תופידרה

סחיב םימודקה םיטפשמהמ םיבר וררחיש אל תיתפרצה הכפהמה לש םישדחה תונויערה םג
תא וששור ,תיבירב ווליה רשא לע ,םידוהיה דגנ םיגרטקמל ונזא הטיה ןואילופנ ףאו ,םידוהיל
םידוהיה לש דחוימה םדמעמ תא לטבל ידכב .תפרצ יחרזא ללכמ ולדבתהו םירכיאה םהיוול
םידוהיה לש םדובכב ןואילופנ עגפ תחא הנועבו תעבו ,ןירדהנסה ןויער תא ןואילופנ הגה
לש םתמאתהל םינש רשע לש ןויסנ תפוקת תעיבק ידי לע םתנומאבו םייפואב יפוד ליטהו
.תפרצ יחרזאל םידוהיה

19 -ה האמב תוימשיטנא
תאנש הרשע עשתה האמה תליחתב השדחתנ תילכלכהו תינידמה היצפיצנמאה לע הבוגתכ
ינפל ררשש בצמל רוזחל תיללכה הפיאשהו השודקה תירבה ןוחצנ .ףקות רתיב םידוהיה
ימיב םידוהיל ונתינש תויחרזאה תויוכזה לוטיבל םיבר תומוקמב ומרג תיתפרצה הכפהמה
הניווב סרגנוקה רחאלש םינשב הינמרגב דחוימב הררועתנש וז האנש .יתפרצה ןוטלשה
התע .הנידמבו הרבחב ידעלב דוסיכ תורצנה יכרע תיחתלו תינחור היצקאירל יוטיבכ השמיש
התלעהשו הפוריא תוצראב הררשש תונרמשהו הקיטנמורה תפוקת - הפוקתה חורל םאתהב
םעה ינב ןיבל םידוהיה ןיב הציחמה שדחמ המקוה - תרוסמה יכרעלו רבעל הקיזה תא שדחמ
.ותולדבתה ינמיס לכ לעו ודוחיי לע רתוול שרדנ ידוהיה היה תומדוק םינשבש העשב הב ןכשה

םידוהיה וגישה הרשע עשתה האמה תיצחמב הפוריא תוצרא בורב היצקאירה רטשמ םויס םע
לש ילילשה םסחי תא ןייצל שי כ"יפעא .םיווש םיחרזאכ םהיתויוכזב תימשרה הרכהה תא
םיפוסוליפ .תודהיה לא ,דועו ראוב ונורב ,לגה ,הטכיפ ,טנק ,ריטלווכ םיפוסוליפה ילודגמ המכ
םימעמ םידוהיה תולדבתה תא ושיגדהו תישונאה תוחתפתהב הכומנ הגרד םידוהיב ואר הלא
.ץוחבמ וילע ולטוהש תווצמ לש לועל םדאה תא ודובעיש תאו םירחא

היסורב
האמה דע םג יוכיד לש םיאנתב תויחל םידוהיה וכישמה ןאכ .היסורב בצמה היה ירמגל הנוש
יבגל השדח התיה םידוהיה תיעבו ,תוצירע לש ןוטלש לע תססובמ התיה הנידמה ,הרשע עשתה
הב וז הנידמב תויחל ושרוה אל ללכ םירחא םינימאמ יתלבו םידוהיו רחאמ וז הנידמ יטילש
.תיבלסוברפה תדה קרו ךא הטלש

ינומה לש םאצמיה תדבוע ינפב הנושארל היסור הדמעוהשמ ,הרשע הנומשה האמה ףוסב
לש םייברעמה םירוזאה ךותב םתוא ומחתו םידוהיה לע תולבגה ולחה ,החטשב םידוהי
ףוסבכ ,םיתעל .תיסורה הכיפהמה ץורפ דע המייקתנ וז הריזג .("בשומה םוחת") הנידמה
לובגל ךומס ףא םידוהיה לש םתבישי תא ורסא ,ןושארה רדנסכלא ראצה לש ונוטלש תפוקת
יוכיד לש תונוש םיכרדב .הנידמה יביוא םע םירחא םירשקו החרבה יקסע לש דחפמ יברעמה
םיכרדב הנידמה יביוא םע םירחא םירשקו החרבה יקסע לא חוכב םידוהיה לש םבוריק לשו
ידיל איבהל תונוטלשה וצר ,היסולכואה לא חוכב םידוהיה לש םבוריק לשו יוכיד לש תונוש
ראצה לש ותוצירעו ונוטלש תפוקתב וז הנווכ הטלב דחוימב .םידוהיה לש הרומג תיתד העימט
םידוהיה לע לטוהש יאבצה תורישה .19 -ה האמה לש הנושארה תיצחמב ןושארה יאלוקינ
,וז הרטמ ברקל היה ךירצ ,יאבצ תורישל םידלי תובבר לש םתפיטחו םיריעצה לע דחוימבו
.הנידמב טלקיהל םידוהיהמ וענמ ולא תובר תוריזג אקוודש אלא

,םמצע ןיבל םניב םהייח תא תויחל םידוהיל ןתנ אל םג ,םייניבה ימיל דוגינב ,הז בצמ
תונוש תוריזג תלטה ידי לע םיימינפה םהייח לש םינוש םימוחתב וברעתה תונוטלשהו
ךוניח לש תכל תקיחרמ המרופיר םידוהיה לע ףוכל הלעמלמ וסינ ףא םיתעל .תונושמו
איבהל התיה התמגמש ,1840 תנשב הלכשהה רטסינימ ,בורבוא לש ותינכת תמגודכ הלכשהו
דומילמ םידוהיה תא קיחרהל רקיעב הסינ בורבוא .תורצנל םידוהיה תא רבד לש ופוסב
ידי לע ,הירוטסיהב םירחא םירקמבכ ,ןבומכ רזענ אוה וז הלועפב .תווצמה תקזחהמו דומלתה
.ןוטלשה תושרל םמצע ודימעהש םידוהי

קשמד תלילע
ידי לע הרצונש ,קשמד תלילעמ הפוריא ברעמ ידוהי לכ ועזעדזנ ,1840 תנשב ,וז הפוקת ףוסב
ידכב ,םידוהיה ידי לע חצרנ ריזנה יכ ,דימ הצופנש העומש .ריעה יריזנמ דחא לש ומלעיה
ןאכ ןייצל ןיינעמו .םידוהיה דגנ הריקח תחיתפל דימ האיבה ,תוצמ תייפאל ומדב שמתשהל
איצוהו ןאטלושב דרמש ילע דמחומ םע םיבוט םיסחי לע רומשל וצרש - םיתפרצה אקוודש
הריקח הכרענ קשמדב יתפרצה לוסנוקה תצעב .וז הריקחב םיליעפ ויה - הירוסו י"א תא ודימ
.חצרה עוציבב לוכיבכ תופתתשהה רבדב תואדוה וטחסנ ךכ ידי לעו ,םיירזכא םייוניעב הוולמ
יגיצנ תרזעבו ,ירויפיטנומ השמו הימרכ ףלודא ,הפוריא ברעמ ידוהי ינקסע לש םתוברעתה קר
הבר כ"יפעא .םדגנ המשאה הלטובו םיריסאה וררחוש ,הירטסואו הילגנאכ הפוריא תומצעמ
דוע ןכתית אל תע התואכ הרואנ הפוקתב יכ ובשח םש ,הפוריא-ברעמב טרפבו הכובמה התיה
.וזכ המשא

האיבה איה ,לארשימ תחא הליהק לע וז הלילעמ האצותכ העבנש היילכה תנכס תורמל
.לארשיב ןכמ רחאל וחוורש תידדה תודחא תשגרהו םישדח תוירחא ייוליג - תיבויח האצותל

תא םילשהל ופאש רשא ,19 -ה האמה תיצחמב הפוריא תוצראב תושדוחמה שפוחה תועונת
בורב םידוהיל יחרזא ןויווש ןתמ ידיל םג ,רומאכ ,ואיבה ,הלודגה תיתפרצה הכיפהמה לעפמ
דצמ תבחרנ המוזי הלועפ ורשפיא םייתרבחהו םיילכלכה םייונישה םג .הפוריא תוצרא
תוחקלתה ידיל ןפוסב ומרג תיללכה הרבחב טלקיהל הלא םירבגומ תונויסנש אלא .םידוהיה
.ןכל םדוק רשאמ הנוש ףקיהבו רחא גוסמ םידוהי תאנש לש תשדוחמ