תימשיטנאה תורפסה

דלישטור בקעי ר"ד

ג"כשת ו"ע םיינחמ


ךשמהתיתפרצה הכפהמהו הלכשהה תעונת
ולא תועונת .הדוסימ הנומתה תא תונשל ויה תויושע תיתפרצה הכפהמהו הלכשהה תעונת
תויחרזאה תויוכזה ןויוש ןתמ לע יטסיצילבופ-יתורפסהו יתקוחה קבאמה תא ןתיא ואיבה
התיאו הפירח תידוהי יטנא היצקאירל דימ ומרג הלא םיצמאמ ךא .ןהירוגמ תוצראב םידוהיל
םייוליגה ןמ התוסגבו התופירחב תלפונ הניאש השדח תימשיטנא תורפס לש לובמ
תופיצר וזיא - בושו .םימשה תב הלכשהה רוא תחירז ינפל םיכושחה תורודב "םייתורפס"ה
היטנב דושח וניאש ץרג - ךכ לע ריעה רבכ .שארב תינמרגה הפשה תדעוצ - !המוגע תירוטסיה
לע רתסלפ יבתכב תויורפסה לכמ הרישע תיזנכשאה תורפסה" :תינמרגה תוברתל תורכנתהל
יבתכ לש םבור ורבוח תיללכ םירפוס תפש תויהמ תיניטלה ןושלה הלדח זאמ .םידוהיה
ולחה רשא םויה ןמ לבא ...זנכשא ןושלב םהבש םישקהו תודהיהו םידוהיה לעש הרוטילדה
ןמזב הלאכ םירוביח ובתכנ אל ...םידוהיה לע רתסלפ יבתכ ץיפהל םינקינימודהו ןרוקריפפ
תורפס לש םינושארה היצח ויה םהה םירוביחה .1804 -ו 1803 םינשה יתשב ומכ ךכ לכ רצק
"תויוכזה םידוהיה תאוושה תא בכעל ידכ האלהו 1815 תנשמ םידוהיה לע המקש היצקאירה
.(4 ןויצ ,425 'ע 'ט ךרכ ,לארשי ימי ירבד ,ר"פש-ץרג)

"םיינמרגה םיחרזאה וניחאל הרהזא רבד ,םידוהיה דגנ" :(Cratenauer) ראואנטרג לש ותרבוח
םיטפשמה תורשב ךומנ דיקפ היה ומצע רבחמה ,הז "טקל" ףותמ העורפהו העודיה איה
ןיבל םידוהיה ןיב תוברקתההש הלעמ ימר םינרמש םיגוח ודמע וירוחאמ ךא ,יסורפה
.םהיניעב םינינצל ויה תויוכז ןויוושל םקבאמו םיידוהיה ןילרב ינילקרטב תילרבילה תוליצאה
לע םוקל ירצונל דוע םישרמ ןיא הלא הלכשה ימיבש ךכ לע ורעצ תא יולגב עיבה ראואנטרג
ות דונעל םידוהיה לעש ועבקש םירויפיפאה תונקת תא שדחל יוצר היה .שפנ וחצרלו ידוהי
הז רתסלפ בתכ .ונממ ףדונה ערה חירב ידוהיה תא םיריכמ וידעלב םג - רבד ןיא ךא ,דחוימ
םיילכלכו םיימואל ,םייתד םיקומינ .םיספט 13,000 -ב ץפוהו תורודהמ ששל רצק ןמזב הכז
"תירצונה הכלממה" ורפסב בוצלפ גיודול ןעוט ךכ .וז הפוקתב היבוברעב דוע םישמשמ
םידוהיל קינעהל ןיא תירצונ הנידמבש ,תינמרגב כ"חאו תיניטלב הנושארב עיפוהש ,(1803)
םה רשאב ,הנידמה תלכלכב ליעומ םרוג תויהל םילגוסמ םניא םה ךכ ןיב ;חרזא תויוכז
.הנשה ךשמב גח ימי (!)280 -ב םתד תווצמ יפל םתכאלממ םיתבוש

בתכב האנשה יעסמב םיפתתשמש הזב אוה 1815 ירחא םייטסצילבופה םימוסרפב שודיחה
הירוטסיהל רוסיפורפ ,(Ruhs) זיר ךירדירפ ירבד יפל .תימדקאה היצנגילטניאה ישנא
,ינידמ ןוטלש חכ םויה םג םינברל ,תיתד הדע אלו ,המוא םה םידוהיה ,ןילרב תטיסרבינואב
.םיחרזא אל ךא ,םיניתנ רתויה לכל תויהל םילוכי םה .הנידמ ךותב הנידמ םיווהמ םה ךכו
הדובע לכ" .תיטגולופא השחכהל רבכ םויה קוקז וניאש ,אבה טפשמה תא איבהל ילוא יאדכ
הל ולגתסי אל םלועל ;וניתונידמ לש יתימאה דוסיה איה תואלקחה ...שנועכ םהל תיארנ
עצבל ולכוי אל תוישעמה תווצמה תא ומייקי דוע לכש תקפסמ הדימב חכוה רבכו ,םידוהיה
הקיסיפו היפוסוליפל רוספורפ ,זירפ .פ .י ."...ןתעבות תואלקחהש תולועפה תא יוארכ
הנכסה לע" :םשה תחת עיפוהש זיר לש ותרבוחל הכרעה רמאמב ותעד תא עיבמ גרבלדייהב
,רוספורפה ירבד תא עמשנ .(1816) "םידוהיה דצמ םינמרגה לש םייפואלו םגושגשל תברואה
ונא (Judenschaft) ידוהיה ללכה לע אלא ,וניחא ,םידוהיה לע אל" :האופרל ר"ד םג והנהש
ןמ ואפרל ףואשל ךירצ וניא אוה םאה ,הפגמב הלוחה תא בהואש ימ .המחלמ םיזירכמ
...?הלוחה תא הזב ללקמ השרגל ךיא הצע אישמו הפגמה תוארומ לע רצימש הז םאה ?הפגמה
םירגתהו םילכורה תרובח ,תודהיה תדמשה ידי לע םידוהיה לש יחרזאה םבצמ תא ןקתל שי
תינברה תודהיה תובעות תא שטנל םינכומ םניא םידוהיה םא" .(10 'ע) "הלא תואמר יפאוש
'ע) "דרפסמ ושרוגש יפכ םשרגל ףאו חרזאה תויוכז תא םהמ לולשל שי ירה ,םתד תווצמ תאו
.(23

יקסבודר-טדנוה לש רתסלפה בתכל הנפנ םא בוש םידרוי ונא ימדקאה סופמילואה ימורממ
רוכמל :םידוהיה תלאש תא רותפל ידכ אישמ אוהש תוצעה ןה ולא .(1819) "םידוהיה-יאר"
םוקמב םיל רבעמ םהיתובשומב הלא לש םיעטמב ודבעיש ידכ םילגנאל םהלשמ יברימ רפסמ
.תשוב יתבל סינכהל שי תונבה תאו םישנה תאו סרסל שי םירתונה םירבגה תא ;םישוכה
תבהא העפש אלש תינויצקאירה היסורפ תלשממ ףא .יללכה םשוריג אוה יוצרה ןורתפה
לפש תחקרמ-השעמ הכז ןכ יפ לע ףא ,תרבוחה תצפה תא רוסאלמ קמחתהל הלכי אל לארשי
.הריואה תלערהב ולש תא השעו הבר הצפהל הז

הווהב תוימשיטנאה
.הווהה לש וזל רבכ םיברקתמ ונא 19 -ה האמה לש ןורחאה שילשב תוימשיטנאב ןויד ךותמ
העונתל וז הפוקתב תוימשיטנאה הכפה עודמו ךיא ראתל הז רמאמ לש ודיקפתמ הז ןיא
קר ונתרגסמב ןודל לכונ ונא .תימואלניב העונתל ףאו הפוריא לש תונידמה תיברמב תיטילופ
תמוסרפל וכז רשאו לארשי תאנש לש הז שדח לוגלגל םינייפוא ונל םיארנה םימוסרפ רפסמב
.הבר

וז לש הידעצ תא רצהל המגמה ךותמ תילותקה היסנכה דגנ קרמסיב לש "תוברתה תמחלמ"
ןדבוא ךילהתב דחא קרפ קר איה תשדוחמה תינמרגה תורסיקה לש םייטילופה םייחב
ופקז (IX (1846-1878 ה סויפ רויפיפאה םשארבו הישנא ךא .היסנכה לש ינוליחה ןוטלשה
יכלהמ .םידוהיה ידיב הלוכ - םתעד יפל - התיהש תילרבילה תונותעה ןובשח לע וז הדירי
דגנ הכרעמה הכרענ בושו .ימשיטנאה הנחמה שארל םילותקה תא םעפה ופחד ולא הבשחמ
תטיסרבינואב היגולואיתל רוספורפכ 1871 תנשב םסרפ (Rohling) גנילור טסוגוא ר"ד .דומלתה
לש ןמאנ דימלתכ (Der Talmhdjude) "ידומלתה ידוהיה" םשב רפס הינמרג ברעמב אטסינימ
- דומלתה ןמ תואבומ יעטק איבמ אוה ,רוכע רוקמ םג הארנכ ול שמיש רשא רגנמנזייא
ןיא .םירצונה דגנ םינווכמ םהש הנעטה ךותמ םילילאה דבוע תונגב - םרשקהמ םישולת
.תירצונ הנידמ םושב ,תיתד תוכמס םהל שמשמ דומלתה דוע לכ ,םידוהיה תא ,אופא ,לובסל
המכו המכ ספדוה אוהו היסולכואה יקלח לכ ןיב םניח וצפוה סרטנוקה לש םיספט תובבר
.םימעפ
,םיקדנופב ,חזרמ יתבב ,הפק יתבב החישל ליגר אשונ דומלתה השענ גנילור תעפוה םע"
דומלתה דגנ וא דומלתה לע תופע תולגמו םיסרטנוק ןומה ;םע תופסאבו םינודעומב
."רתויב םיטושפה םילעופה יתבב םניח וצפוהו םירפסה קוש תא ופיצה

גנילור דגנ יטפשמה קבאמה תא להנש ,הניו דיל הליהקב בר זא ,ךולב לאומש ףסוי רפסמ ךכ
וריהצה - תודהיה תורוקממ םיקוחר זא רבכ ויה םיברו - םידוהי ףא .ועיקוהל חילצהו
לע עיבציש ימ לכל חיטבהל השוחנ חצמב זיעה גנילור .םתודהיב םישייבתמ םהש יבמופב
רשאכ םג ,ותחטבה תא םייק אל ךא ,םיבוהז 1000 לש םוכסה תא תפלוסמ תחא האבומ
השניו טסוגואו הקגלנ רודואית ,שצטילד ץנרפ םשארבו םש יעודי םיידוהי אל םירקוח
.ףויזבו תורובב יולגב והומישאה

ויגורטק לע רזחו גרפ תטיסרבינואב לארשי תוינומדקל רוספורפכ ןהכל גנילור ןמזוה םייתניב
ותוא םישאה ךולב רשאכ .תמאה תא קרו תמאה תא תורוהל תימדקאה ותעובש לע וכמתסהב
לע םילילפב ןידל הלה ותוא עבת רקש תעובש תעצהבו םירקש תצפהב ימוי יאניו ןותיעב
.הביד תאצוה

היצסנס םלועל הנוכנ 1885 רבמבונב 18 םויב ליחתהל ךירצ היהש טפשמה רוריב ינפל שדוח
היסנכה תודסומ םג וגייתסה וישכע .ודובכ לע ןגהל ףא הסינ אלו ותעיבתמ רזח גנילור :הלודג
שמתשהלמ םיימשיטנאה תאמ הענמ אל גנילור לש הריפחמה ותגיסנ םג ךא .גנילורמ תופירחב
.הינמרג תולובגל רבעמ םג עיגה וימוסרפ דהו ,ונימי דע ולש ףלוסמה רמוחב

תפרצב תוימשיטנא
תילרבילה תישילשה הקילבופירל םתודגנתה ךותמ םיינוצקאיר םיילותק םיגוח וחתיפ תפרצב
האצמ "יתורפס"ה ועקשמ תא .סופיירד טפשמ עודיכ היה לשבה הירפ רשא ,תימשיטנא הלועפ
תנשב םיכרכ ינשב עיפוהש "תידוהיה תפרצ" (Drumont) ןומירד ראודא לש ורפסב וז העונת
הלא לכ לע ךפשנו םייעזגו םיילכלכ ,םייתד תושגר ךותמ רבצנש הפשא לש לג והז .1886
לש הסגה םתוצרפתה אלול םייקתמ היה ילותקה יתפרצה ןדעה ןג .ותעד ילעב םניאש
וציפהש םינושארה דחא היה ןומירד .םעפה ןבומכ ,"םינמרג-םיסורפ" ולצא םהש ,םידוהיה
קר .ללכה ןמ תאצוי הצפהל הכז ןמירד לש ורפס .םיברב ותונוילעו יראה עזגה תקוח תא
תולודגה תוחלצהה תחא הווהמ אוהו ,םיספט 100000 -מ רתוי ורכמנ 1886 תנש ךשמב
באוש אוה תודהיה תורוקמב ויתועידי תא .הרשע-עשתה האמה ךשמב םירפסה רחסמב
אוה .(1889) תיתפרצל ןורחאה הז לש ורפס םוגרתל אובמ בתכ אוהו ,גנילורמו רגנמנזייאמ
םיתעל אלא הילא עיגה אל רכיירטש וליפא רשא וזכ הלפש המרב הפ לובנ ירבדל עיגמ
םע לע תורצנה ץחל ;םידוהיהו הפוריא" ורפסב רשא ,(Mlcolm Hay) ייה םלוקלמ .תוקוחר
"ןגרב לש םיקדנס" :תרתוכב וירבחו ןומירדב ןדה קרפה תא ריתכמ "הנש 1900 ךשמב לארשי
םוש רשא תוזע םע תודיסחו תפיוזמ תועיבצ גזמ וירפס לכב" :הלא םילמב וחותינ תא םכסמ
Libry Parole ןותעה יפד לעש דוע ןיוצי .(186 'ע) "ןהילא עיגה אל םייניבה ימי לש ןקינורכ
השק אל .וטפשמ ידיל איבהש סופיירד דגנ יוסשה עסמ להנתה דסי אוהש ("ישפוח רבד")
רטשמ ןמזב תיתפרצה היצקאירה לע ויתימע לשו ןומירד תונויער לש ותעפשה ירחא בוקעל
.רלטיה םע ופותישו הינשה םלועה תמחלמב ישיו

- הינמרג תמחלמ ירחא החתפתהש תאזה השדחה תימשיטנאה העונתה לש יניפואה דצה ךא
דועש וניאר .יתדה ןועיטה ןמ טלחומה הרורחש איה התורפס לש םגו (1870-1871) תפרצ
סומלופה ומצעל עבוק - הכפהמהו הלכשהה ירחא - האמה תלחתהב תידוהי-יטנאה תורפסב
עזגה תרות המצעל תשבוכ וישכע .דבכנ םוקמ םייניבה ימיב וישרש רשא תודהיה דגנ יתדה
ןויוש יאה לע" ורפסב וניבוג ןזורה לש ודוסימ - וז הרות .טעמכ ידעלבהו טלושה םוקמה תא
תודוסי לע טלחומ ןפואב םידוהיה תאנש תא ססבל הפאש (1853-1855) "תושונאה יעזג ןיב
היגולויבהו ,עבטה יעדמ םשוריפ םיעדמ 19 -ה האמה לש הינשה התיצחמבו ,"םייעדמ"
לש אל ףאו תיתד תרוסמו הנומא ירפ ןניא ןה םע לש תוקיזמו תוילילש תונוכת םא .םהיניב
תא .תיתד הרמהב ףאו תוללובתהב תלעות ןיא זא ירה ,םייעבט םינותנ אלא יתרבח בצמ
תודהיה ןוחצנ" :(Marr) רמ םלהליו לש ורפסב תינעזגה תוימשיטנאה האצמ ןושארה היוטיב
חנומכ "תוימשיטנא" חנומה רצויל בשחנ רמ ,(1873) "תיתד אל טבמ תדוקנמ ,תוינמרגה לע
וכותב לפקמ ורפס םש .וב קבדנ יתד דוגינ לש יאוול םעט "ידוהי-יטנא" רשאב ,יגולויב-יעדמ
.ותינכותו ונכות תא רבכ

לש ורפס אוה וז השדח תימשיטנא העונת לש יגולואידיא סוסיבל רתויב בושחה ןויסנה
רסומ ,עזג תלאשכ םידוהיה תלאש" :(Duhring) גניריד ןגיוא ינילרבה ןלכלכהו ףוסוליפה
תורצנל הליבטה .תנווכמ האווסה איה תיתד היעבכ םידוהיה תלאש רואת .(1881) "תוברתו
םידוהיה לכ םא ףא םידוהיה לש תוילילשה תויעזגה דוסיה תונוכתב םולכ אלו הנשמ הניא
תננוכתמ ןאכ .םלעת אלו רבגתת קר םידוהיה תנכס ,ול םיפאוש םילרבילהש רבד - ורצנתי
חווטל גניריד לש ויתונורתפ ."הליבטה יממ הבע רתוי םד"ש רלטיה לש הנונשה ותרמיא רבכ
תריצי ךכל ףסונו) בורקב עוציבל םינתינכ הלא תא האור וניא אוה ךא ,האלכהו שורג םה ךורא
"קפתסמ" אוה ךכ םושמ ,(!שדחמ םלועה שובכל סיסב שמשל יושע םהלשמ ינידמ זכרמ
עדי אל .תבורעת יאושנ רוסאבו רוביצה ייח לע העפשה לכמ םתאצוהב ,היצפיצנמאה לוטיבב
עוציב תמועל םיבבוח לש םיעצמאכ םיזעונה ויתונורתפ וארי וב םויה קחרי אלש שיאה
.תוחנה עזגה לש תיסיפה ותדמשה

,בורקה רבעב םיימשיטנאה םימוסרפה יבושחב ףא ןודל וז רמאמ תרגסמב ונתורשפאב ןיא
תועונתה לע טורטורפב רפוסי הזה ץבוקב םירחא תומוקמב רשאב ,בושח הכ רבדה ןיא ילואו
יוטיב אלא הניא איה וז הפוקתב אקווד תימשיטנאה תורפסה ירהו .תוימשיטנאה
םיפויזה דחא לע גלדל לכונ אל ךא .ןהינימל תוימשיטנאה תוצובקה לש היגולואידיאל
לש בזכה תונעט ןיבמ הריעצלו הנורחאל החכוה שמשל אבש ףויז ,וז תורפסב םילודגה
תוטלתשה ןעמל קבאמ להנמה יאשח ימלוע ידוהי ןוגרא לש םויק :תינרדומה תוימשיטנאה
."ןויצ ינקז לש םילוכוטורפ"ל ונתנווכ :ולוכ םלועה לע םידוהיה

ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה
םיימוהתה םייתורפסה םיפויזה דחא תודלות תא תורופס תורושב ןאכ תוצמל םיאב ונא םא
םירקוחו םיטסיצילבופ רפסמ לש ברה םלמע תא הזב םימכסמ ונא ירה ,םעפ יא ושענש רתויב
(Lucien Wolf) ףלוו ןיסול ומכ וז "הריצי"ל ביבסמ םירקשה תשר תא עורקל תואל אלל וחרטש
1905 תנשב .םהירקחמ ךותמ םכתסמה רופיסה הזו .ןייטשנרב ןמרהו (Segel) לגס ןימינב
תוקידאל כ"חא ספתנש ךומנ דיקפ רבעשל ,סולינ סויגרס לש ורפס תיראצה היסורב עיפוה
"םילוכוטורפ"ה ."הבורק תורשפאכ טסירכיטנאהו ,ןטקה ךותב לודגה" :תיטסימ תיבלסוברפ
לוכיבכ ולהנתהש םיידוס םינויד לע םירסומ םהו ,רפסה לש םיחפסנה דחאכ ןאכ םיעיפומ
םלועב ןוטלשה תשיפת התיה םאשונ רשאו לזבב 1897 תנשב ןושארה ינויצה סרגנוקה ךשמב
ךותמ 1901 תנשב םילוכוטורפה חסונ תא הבינג י"ע גישהש ןעט סולינ .םידוהיה י"ע
רוקמה עיגה ךיא םיטרפל עגונב ךא .תפרצב ישארה ינויצה דרשמה לש םיידוסה םיביכראה
כ"חאו ,1917 תנשב תואבה תורודהמב םג .תונוש תויונמדזהב תורתוס תועידי רסמ אוה וידיל
לש ורפס .רוקמה אצומ רבד לע םירחא םירבסה םעפ לכב םינתינ תורחא תופשל םימוגרתב
ידכ חורה-הפר ינשה סואלוקינ ראצה לע העפשה יעצמאכ תיסורה היצקאירה י"ע לצונ סולינ
"הרוחשה האמה" היצקאירה ישנא רשאו ,ותורסיקב םידוהיה תפידר לש תוינידמל ופחדל
.ןפי דגנ התמחלמב היסור תונולשכלו תוינכפהמה תועונתל םיארחאה תא םהב ואר

הנוש חסונב םלוכו) םילוכוטורפה לש םידחא םיספט ואבוה הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
ןמ וחרבש םייסור םינכולמ י"ע תירבה תוצראל ףאו הברעמל ,הפוריא זכרמל (!והערמ דחא
םילכונהש ירחא ךא ;םידוהיל בר ףסכ תרומת ועצוה הנושארב .תיקיבשלובה הכפהמה
תינמרגל םימוגרת ועיפוה ךכו .םלועב םיימשיטנאל ונפ ,הלא תא תומרל ןיאש ואר םייסורה
רבכ רמאנש יפכ .(1923) תינלופבו (1920 ב"הראבו 1924 הילגנאב) תילגנאל ,(1922 ,1920-1919)
.וילע טלתשהלו םלועה תא בירחהל תודהיה לש רשק תינכת לוכיבכ הלא םילוכוטורפ םיליכמ
תא תיתועמשמ דח הרבסה ריבסהלו רוקמה תוארהל השירדה ןמ סולינ קמחתה רומאכ
הנומאב ונימאהש הנושארה םלועה תמחלמ ירחאלש תופורטה םינשב ויה םיבר ךא .ואצומ
ילאירוטירט זורכלו הלוגה לוסחל הפיטהש תידוהיה תימואלה העונתל סחיל רשפאש המלש
,ימואל ןויער לכ הנושארו שארב תדגונ איהש וז תיתצלפמ תינכת ,וצראב ידוהיה םעה לש
.תונויצל אקווד המ-תדהא וליגש םינותמה םיימשיטנאה םיטעמ אל ירהו

16 ירחא רבכ .ףויזה םג הלגתה םלועה יבחרמב םילוכוטורפה וצפוה הב תוריהמה התואב ךא
.פ ,אטשוקב ובתכ תאמ רמאמ (1921 טסוגואב 18-16) "סמייט" ינודנולה ןותעה םסרפ םישדח
יתפרצ ד"וע לש ורפס הז היה .םילוכוטורפה רוקמ תא תולגל ודיב הלעש עידוה וב ,סביירג
לש הקיטילופה וא ,ייקסטנומ ןיבלו ילבאיקמ ןיב םוניהיגב םיגולאיד" (Joly) ילו'ג סירמ
ןוטלשה דגנ ילרבילה רבחמה לש תיטילופ הריטאס וז התיה .(1864) "19 -ה האמב ילבאיקמ
.תפרצ רסיק ישילשה -ה ןואילופנ לש יטולוסבאה

אל !דחי םג ףויזו (טואיגלפ) תיתורפס הבינג ויה םלועה תא ושיערהש םילוכוטורפה ןכבו
יאנותעה הליג הזב ךא .תפרצ רסיק אלא םלועה ןוטלש יאשונ ילו'ג לצא ןבומכ ויה םידוהיה
תא קר ,ויולג ינפל ףויזה תצפהל תחלצב ודי תא ןמט אל ,בגא רשא ,דבוכמה ןותעה לש זירזה
ישנאל האב ןינמ .םילוכוטורפה לא האיבמה תיתורפסה תרשרשב הנושארה הילוחה
דגנ יסרא הנטש בתכל ןואילופנ דגנ הריטאסה תא ךופהל הארשהה םייסורה היצקאירה
.האלמ הבושת ונידיב םויה שי הז לע םג ?םידוהיה

"ףילקטר ןו'ג ריס"
רבחמ תאמ םינמור לש הרדס ןילרבב העיפוה "םונהיגב םיגולואיד"ה םוסרפ ירחא םייתנשכ
ןמרה קפקופמ רבע לעב יאנותעה רפוסה לש םינודיוספ והז ."ףילקטר ןו'ג ריס" ומצעל ארוקה
םיימשיטנאה חורה יכלהמ תא ילגנא רוקמל סחיל ידכ ילגנא םשב רחב רשא (Goedeche) השדג
תורבקה תיב" קרפ עיפומ ובש ןמור אצמנ "אמור-ץיראיב" וז הרדסב .וירפס םיעפוש םהב
הנש האמל תחא םישגפנ השדג יפל ."לארשי יטבש רשע םינש יגיצנ תצעומו גארפב ידוהיה
ידוהיה םעל עריא המ רוסמל ידכ גארפ לש קיתעה ןימלעה תיבב לארשי יטבש לש םהיגיצנ
י"ע ראותמה הלילה תוצחב הז דמעמב .אובל הדיתעה האמל הצע סכטלו תמדוקה האמב
םג חכנ ןכ - ינמרג סופיטמ רז ןכו רמומ ידוהי יאשחב וחכנ םדה תא איפקמה ןונגסב השדג
,1872 תנשב יסור םוגרתב דרפנב עיפוה הז רופיס .ויתורעה תא םיתעל ריעמ רשא יאדמשאה
רשקה לש שודיחה דבלמ וניבל "םיגולאיד"ה ןיב ןוימדה ןמ דימ םשרתי יחטשה ארוקה םגו
.םייטסילבאיקמה םינועיטה םוקמב ןאכ אבש ולוכ םלועה דגנ ידוהיה

גארפב תוברקה תיבב םיטבשה תצעומ רואת םע ימשיטנאה רופיסה תעפוה ירחא םינש המכ
תזכורמ הרוצב עקשש ןכ י"ע תיתורפסה תוימשיטנאה תרודמ לע ןמש ךופשל ןוכנל השדג אצמ
הנופה המודמ בר לש דחא םואנל ילילה דמעמב תוחישהו "תויוצעיתה"ה ןכות תא הפוצרו
גוחמ אוה םג ,ימוב .ג ,הזה "יברה םואנ" לש יסורה רידהמה .םידוהי לש תיאשח הפסאל
ןאכש ותרודהמל אובמה ירבדב זירכמ כ"חא .םילוכוטורפה ירידהממו תיסורה היצקאירה
.ונינפל (תימשיטנא יכ םא) תורפס השעמש ןיעדויב ריתסמו יטנתוא םואנ םיארוקה ינפל

יתש ךרד העפשהה ליבש ליבומ "םיגולאיד"ה ןמ :תיתורפסה תרוסמה תרשרש המלשנ ןכא
םירשעה תנשב דוע םלועל חכוה הז לכ ."ןויצ ינקז לש םילוכוטורפ"ה לא השדג לש ויתוריצי
תורמלו ;ןייטשנרב י"ע 1935 תנשבו לגס .ב ידי לע 1924 תנשב ומכוס םירבדהו ,תונושארה
ךכ רחאו ןוטלשל םתיילע ינפל םיצאנה לש לזרבה ןאצ יסכנמ דחא םילוכוטורפה וראשנ תאז
.םלועב ןוטלשל התפיאשו תימואלניבה תודהיה דגנ םתמחלמב

,תופירחבו הנובתב תוארהל (Arentd) טדנרא הנח תוירטילטוטה תועונתה תרקוח הליכשה ךא
םניא םה יאדוובו םידוהי לשמ םהיתוינכתו םילוכוטורפה תונויער ןיאש טלחומו רורב יכ םאש
ןמזמ רבכ :ירמגל רחא ןוויכב תרכינ םתעפשה ירה ,תידוהיה תוימואלה תרות תא םיפקשמ
התואיגו הגושגש תונשב החתפתה וז העונתש ךכ לע תיצאנה היגולואידיאה ירקוח ודמע
שוביכ לש היגולואידיאל תימואל םלוע תפקשהמ קחרה (תונושארה המחלמה תונשב רקיעב)
.ס.סה יגוחב וז הפקשה החוור רקיעב .תימלוע הירפמיאב עזגה ירחבנ לש םתוטלתשהו םלועה
ןיעדויב טדנרא לש התעדל הלעפ ןאכ .יצאנה ןולימה ןמ "ימואל" חנומה תקיחמל ףא ופאשש
םה וב םחלהלו ידוהיה לש ותוהמ תא ריכהל םינושארה ויהש םימע" .םילוכוטורפה תעפשה
.(סלבג) "םלועה ןוטלשב ומוקמ תא וספתי

אלא שדחל הברה דוע ראשנ אל תימשיטנאה היגולואידיאב .ישילשה ךיירה דע ונעגה
לכ תא רידחהל חילצה רכיירטש סוילוי לש "רמריטש" ןותעה .תיבקעהו תינודזה התמשגהב
.ינמרג תיב לכל הרוטקירקה רויצבו רמאבו "תיתורפס"ה תוימשיטנאה לש המהוזה

לע ורמשש ןולמ יתבו תודעסמ וענמנ 1933 ירחא תונושארה םינשב דועש רכוז םירוטה בתוכ
לכב אל ףא ;םתיב דובכב העיגפ הזב ואר רשאב ,םהיחרוא תושרל ןותעה תא דימעהל םדובכ
תוחול רפכ לכבו הרייע לכב ועבקנ .ונתשה םירבדה ינפ ךא .וגישהל היה ירשפא םיקסויקה
ירוחאמ רתתסהל רבכ ולכי אל החראהה יתבו ,טלוב םוקמב "רמריטש"ה גצוה םהב הוואר
תיתוברת הנידמ לכב ויה וירויצו וירואת רשא ,הז ןותע יפד לע .ומירחהלו תינגרובה םתוניגה
רסומב העיגפ לע אלא - ו"ח הפ לובנו התסה לע אל - רסאמ תונש תורשעב ךרועה תא םיכזמ
םירואתהו ידוהיה לא וסחי תא עצוממה ינמרגה באש - היפרגונרופה תריבע לעו רוביצה
עסמל והוליבוה וידקפמ רשאכ תירסומה ותודגנתה תיראש תא וקתישו ומטמט םש ול ונתינש
.הפוריא תודהי לש הדמשהה

ןיבמ ידיחיה היה אוה .ושנועמ ,תוחפל ,טלמנ אל ,רכיירטש סוילוי ,"רמריטש"ה ךרוע ךא
וא תודבאתה י"ע הילתה ץעמ קמחתה אלש גרבנרינ יטפשמב הנושארה הגרדמה ןמ םימשאנה
"!ךביוא לכ ודבאי ןכ" :החירב

.תורחא תותד ינב ןיבו םידוהי ןיב םיחוכיו םיכרוע םידוהיה יביוא ויה המודק הפוקתב רבכ
.םידדצה ינשמ םיחמומו תד-ימכח םהב ופתתשה .יבמופב וכרענ םיחוכיוה

ץרחנ תחא אל .תיתדה תואנקה תמחמ םידוהיל ןכוסמ יפוא םיחוכיוה ולבק תירצונה הפוקתב
.בל םשוה אל םיביוא םדגנ וחיטהש תומשאהל םידוהיה תובושתלו .שארמ םיחכוותמה לרוג

םהמ ,םירמומ םידוהי תחא אל ועיפוה ,הריפכ לכ רוקעל השקיבש ,היציזיוקניאה דוסי רחאל
וחלשו היציזיוקניאה תושרל םהיתועידי תא ודימעהש ,תידוהיה תיתדה תורפסב םיאיקב
וכרענש ,םייבמופ םיחוכיוב ףתתשהל םידוהיה וצלאנ וז הפוקתב .םתד ינבב לער יציח
םא התיה הגצוהש תירקיעה הלאשה .הנידמה ידבכנו תוכלמה תיב ינפל הבורמ תויגיגחב
םתוא םא רקיעבו ,תורצנל םיניוע םיעטק דומלתב שי םאו ,אב רבכש וא אובל דיתע חישמה
ולהנתה הז גוסמ םיחוכיו .םירצונל םינווכמ םייוגהו םינימה דגנ םירבדמה דומלתב םיעטק
.דרפסב דוחיב