סדר ליל פסח

חיים לשם

מחניים פ', תשכ"ג


תקציר:
חגיגת ליל הפסח כוללת שורה שלמה של "סדרים" - טקסים ומנהגים הנהוגים בליל פסח מזמן בית שני. חלק מן הטקסים הנהוגים בליל הפסח מוזכרים אצל היונים הפרסים והרומים. ברם גם על המנהגים השאולים ידעו חכמי ישראל להטביע את חותמם של המוסר והנימוס היהודיים, וכך נעשו לקניינם הבלעדי של עם ישראל כולו.

מילות מפתח:
ליל הפסח, הגדה, קורבן פסח.


את המלה סדר הנמצאת במקרא רק פעם אחת בריבוי "ולא סדרים" (איוב, י, כ"ב) מבארים רוב המפרשים, ר' סעדיה גאון, אבן ג'נאח ועוד, במשמעות מערכת הכוכבים והמזלות בשמים.

אולם הרד"ק בפירושו לאיוב (שם) ובספר השורשים (ערך סדר), אחרי שמביא את פירושו של אבן ג'נאח, מגדיר את השם "סדר" גם בהוראה המקובלת, היינו ההפך של "בלבול וערבוביה", וכך מסביר את הביטוי באיוב:
ולא סדרים - כי במקום החושך הכול מבולבל ואין שם שום סדר.
ואכן במשמעית אחרונה זו התאזרחו השם סדר והפועל שיו בקל ובפיעל - ערך והניח דבר במקומו וכסדרו לפי שיטה קבועה - במשנה, בתוספתא ובספרות התלמודית והמדרשית.

ברם, אני מוצאים את השם "סדר" בתלמוד ובמדרש גם במובן, חוק, משפם, מנהג, טכס ותקנה:
"מסר לו סדרי חכמה, סדרי נשיאות (כתובות קג, ב), אעפ"י שכתבנו לכם סדרי מועדות" (ירושלמי עירובין ג, ט),
בכל מקומות אלה הכוונה לחוקי החכמה ומשפטיה, לחוקי המועדות על מנהגיהם, לתקנות והמנהגים לפיהם צריך הנשיא להתנהג; כמו כן זהה המונח סדרי מרכבה (ויקרא רבה פט' ז) עם המונח מעשה מרכבה. במובן חכמת הנסתר וחוקיה, השווה גם סדרי בראשית: חוקי הטבע ומנהגיו מאז בריאת העולם ועוד ועוד.

בהקשר זה מן הראוי להצביע על הערתו הלשונית של רש"י לביטוי ולא סדרים (איוב שם):
"שאין שם סדרי אדם, כלומר מנהגים, שאין שם יישוב, ואור שלה כמו אופל הוא".
בעקבות רש"י הולכים ר' ישעיה מטראני האחרון (במאה הי"ג) בפירושו לאיוב (שווארץ, תקוות אנוש ברלין תרכוב ע' 48) והרלב"ג לאיוב (שם)
"שאין בארז דבר שומר סדר ויושר בעניינים הפרטיים".

והנה את השם "סדר" ואת הפועל שלו בבניין קל ככינוי לטכסים ומנהגים של הסעודה והתפילות הנערכים בליל פסח אני פוגשים בפעם הראשונה בספר האורה המיוחס לרש"י (הוצ' בובר ע' 37):
. ..ובפסח אם אין לו יין מקדש על הפת, ואינו אוכל עד שיסדור הסדר ואחר כך אוכל",
וכן מביאים כינוי זה בעלי התוספות בפסחים קיד, א (ד"ה מטבל) כ"כ בפיוט
"חסל סדור פסח" מאת ר' יוסף טוב עלם, במאה הי"א.
כאן סדור במקום סדר והפועל סדר בפיעל.

כידוע משתמשים בכינוי "סדר לחגיגת ליל פסח" ובכינוי "מסדר הסדר" למנחה החגיגה רק האשכנזים,
ואילו הספרדים קוראים לטכס החגיגה "הגדה" ולמנחה "אומר ההגדה".

אם כי אין אני יודעים את התאריך המדויק בו התחילו להשתמש בכינוי "סדר", הרי, דומה, כי הוא עתיק מאוד, שכן הוא הולם, באופן מיוחד, את חגיגת ליל פסח הכוללת שורה שלמה של "סדרים" - טכסים ומנהגים הנהוגים בליל פסח מזמן הקדום ביותר, מזמן בית שני.

התוספתא מונה מנהגים שונים כיצד להתנהג בסעודה, ולאו דווקא בסעודת ליל פסח. מנהגים אלה נקראים. בתוספתא בשם סדרים, ואלה הם:
א) סדר הסעודה;
ב) סדר היסב;
ג) סדר נטילת ידים;
ד) סדר מזיגת הכוס. (תוספתא ברכות פרקים ד-ה).

ונפלא הדבר כי כל סדרים אלה המחייבים כל סעודה וסעודה נשתכחו ובוטלו במשך. הזמן, ולא נשתמרו אלא בסעודת ליל פסח, בכל בית ישראל ללא יוצא מן הכלל, מזמן העתיק ביותר. מכאן הכינוי סדר לחגיגת ליל פסח, שאינו אלא, כאמור, תקציר של סדרים - מנהגים רבים.

ב

את הפרק השביעי מהלכות ברכות מקדיש הרמב"ם לאסתטיקה ואתיקה של השולחן הטהור היהודי. פרק זה הוא מקדים במלים אלה:
"מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ".
אס בסעודה פשוטה בכל ימות השנה כך, הרי בסעודת ליל פסח, בה כל פרט ופרט של הסדר חדור מוסר יהודי, על אחת כמה וכמה!

אמנם ידוע וידוע כי כמה סדרים הנמנים בתוספתא ברכות, במיוחד סדר ההיסב, היו נהוגים גם אצל היוונים בזמנו של הומירוס, הפרסים והרומיים. ולא עוד אלא כמה סדרים שאולים מהם, הרי אמר רבן גמליאל:
"בג' דברים אוהב אני את הפרסים, הן צנועים באכילתם".
כמאתיים שנה לאחר רבן גמליאל, פנה ריש גלותא לר' ששת ואמר:
אמנם אתם מלומדים יותר אולם מה שנוגע לסדר הסעודה עולים הפרסים עליכם (אף על גב דרבנן קשישי אתון, פרסאי בצרכי סעודה בקיאי מינייכו - ברבות ח, ב; מו, ב; ליברמן תוספתא כפשוטה ח"א, 76/ 75).
ברם, גם על המנהגים השאולים ידעו חכמי ישראל להטביע עליהם את חותמם של המוסר והנימוס היהודיים, וכך נעשו לקניינם הבלעדיים של האומה. וזו היא אולי כוונת דברי ר' ששת שאמר - לפי גירסה אחת - בסוגיית סדר ההיסב (ברכות מו, ב):
"לאו פרסאי ידענא ולא בבלאה ידענא, מתניתא ידענא..." כאן היא מצטט את התוספתא בעניין סדר ההיסב.
יתכן ויתכן כי דברי ר' ששת אלה באו כתגובה על הערתו של ריש גלותא שהבאנו לעיל, כלומר אינני מתחשב לא עם הפרסים ולא עם הבבליים, אלא המקור שלנו - הבריתא - החתום בגושפנקה היהודית הוא הוא הקובע.

לכך מתכוון הרמב"ם בפסקה המשמשת מעין פתיחה והקדמה להלכות סעודה:
"מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל וכולן דרך ארץ",
כל מנהג ומנהג שהנהיגו חז"ל בסעודה נושא אופי טהור של מוסר יהודי.

עדות נאמנה על כך היא סדר ליל פסח, על כל פרטיו ודקדוקיו, שחוגג עם היהודי, בכל מושבותיו בעולם, לזכר יום העצמאות הראשון בתולדותיו.

למען דעת מה רב ההבדל בין חגיגת סעודה משותפת אצל היהודים, ובין זו אצל היוונים נסתפק בהבאת דוגמה אחת מתוך הספרות היוונית.

ביצירתו "סימפוזיון" - משתה, סעודה משותפת - השאיר לנו אפלטון, הפילוסוף היווני הגדול 428/7 - 347/6 לפסה"נ) תמונה מוחשית של מסיבת רעים קלסית. כידוע נערך משתה זה לכבוד הניצחון הדרמטי שנחל הטראגיקן אגתון באתונה. אבל בל נחשוב כי האהבה האפלטונית, כלומר האידיאה של היפה והטוב המהווה את נושא היצירה, או מחקרים פילוסופיים דומים היוו את השיחה הרגילה שהתנהלה בין אנשי ההשכלה בעת הסעודה. לרוב דיבורים שטחיים ובדיחות פשוטות וגסות היוו את נושא השיחה.

זאת ועוד. למנחה הסימפוזיון, שנבחר באופן חופשי או על פי גורל ונשא את התואר של מלך, היה שלטון בלי מצרים, שלטון שלא היה למלך ממש. וניתנה לו הרשות לכפות את. רצונו, ביחס לאכילה, שתייה, שירה וזמרה על המסובים באופן שרירותי, ולהענישם אם רצה בכך. תחת הנחייתו נהפך המשתה, לפעמים קרובות, למשתה פרוע לשמצה!

מה היה נושא השיחה בסעודה משותפת אצל היהודים? על כך מוסר לנו ר' שמעון:
שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר: כי כל שולחנות מלאו קיא צאה בלי מקום (ישעיה כא, ח);
אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של המקום ב"ה, שנאמר: וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה' (אבות ג, ג; ראה אבות דר' נתן הוצ' שכטר ע' לז,ב).
אמרה זו של ר' שמעון שימשה כהנחת העיקרון להשראת אוירה של קדושה ודרך ארץ בבל סעודה משותפת בישראל.
והנה הסעודה המשותפת הגדולה ביותר שאנו חוגגים בשנה היא סעודת ליל פסח, שכן הפסח אינו נאכל אלא למנוייו ובחבורה, ויכולים תמיד להצטרף לחבורה ולהימנות על פסחים עד שיגיע לכל אחד מהמנויים כזית (פסחים ח, ג).

מה היה תפקידו של "מסדר הסדר" של בעל הבית?
בניגוד למנחה הסימפוזיון אצל היוונים, לא ניתן לבעל הבית כל שלטון או זכות עדיפות.
כל המסובים נהנו משוויון זכות החרות. ואפילו עני שבישראל, שאינו רגיל כל ימות השנה לאכול סעודתו בהסיבה אלא בישיבה או בעמידה, לא יאכל בליל פסח עד שיסב, כדרך בני חורין להודיע שיצאו מעבדות לחרות. (פסחים י, א); ירושלמי פסחים י, א). בסדר ליל פסח לא רק מסדר הסדר הוא בבחינת מלך, אלא כל ישראל בני מלכים הם!

מה היה נושא השיחה בסעודה משותפת זו?
כתשובה על שאלה זו נצטט דברי הרמב"ם (ספר המצוות מצוה קנז):
"הצווי שנצטווינו לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר, וכל מה שיוסיף לספר ולהאריך בדברים בהגדלת מה שעשו בנו ומה שעינו אותנו המצרים ואיך נפרע לנו ה' מהם, ולהודות לו יתעלה על כל החסד אשר גמלנו - הרי זה משובח, כמו שאמרו: כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
הווה אומר שאין לנו נוסח מסוים ומוסכם במצוות סיפור יציאת מצרים, אלא כל אחד ואחד מן המסיבים - ללא הבדל דרגת השכלתו: חכם, נבון ויודע תורה - מחויב במצווה זו כפי יכולתו וצחות לשונו, ללא תלות במסדר הסדר וללא כל כפייה מצדו, כמו אצל מנחה הסימפוזיון היווני, שכן כל המסובין שוקדים בשמחה וברצון על קיום מצווה זו וכל שאר הטכסים הכרוכים בה ששילבו בהגדה למטרה זו.

אם אצל היוונים נהפך, לפעמים קרובות, "הסימפוזיון", למשתה של הוללות והשתוללות, הרי דבר זה לא קרה ולא יכול היה לקרות בסעודה המשותפת של ליל הסדר, אם כי אנו מרבים באכילה ושתייה, וזאת בשל הלכות דרך ארץ שקבעו חז"ל ביחס אליה.
חז"ל הזהירו, באופן מיוחד, בפני אכילה גסה בליל פסח: על הפסוק:
כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם (הושע יד, י)
אומר ר' יוחנן: משל לשני בני אדם שצלו פסחיהן.
אחד אכלו לשם מצווה
ואחד אכלו לשום אכילה גסה.
זה שאכלו לשום מצווה - וצדיקים ילכו בם,
וזה שאכלו לשום אכילה גסה - ופושעים יכשלו בם (נזיר כג א' והוריות י, ב).
במקום אחד מפרש רש"י אכילה גסה: מחמת תאווה שאכלו ברעבון,
ובמקום השני: נתכוון לאוכלו לשום קינוח סעודה (ראה תוספות הרא"ש ושאר המפרשים שם).
מן הראוי לצטט את הרעיון הנשגב המבליט ר' יוסף אלבו ממאמרו זה של ר' יוחנן:
. .."אלא שאם היה התענוג פועל נעשה בלא כוונה היה בלי ספק בעל בהמי. אבל כשעשה בכוונה לעבוד את ה' ולקיים מצוותו היא בלי ספק פועל שכלי, דומה אל פעל תנועת הגלגלים. ובפועל הזה וכיוצא בו יושג התכלית לא זולת זה כמו שאמרנו. וכן אמרי רז"ל משל לשני בני אדם... וראוי שיהיה הדבר כן, לפי שעל זה הדרך אפשר שיושג השלמות האנושי לכלל המין או לרובו". (ספר עקרים מאמר ג, פרק ה').

גם בעניין השתייה, אם כי נצטווינו לשתות ארבע כוסות, הזהירי חז"ל לא להפריז על המידה, ומשום כך אוסרת המשנה לשתות יין בין כוס שלישי לרביעי כדי שלא ישתכר, כ"כ הקפידו חז"ל על השתייה שתהיה בהתאם להלכות דרך ארץ:
השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן,
שניים דרך ארץ,
שלושה מגסי הרוח.
והלכה זו של דרך ארץ נאמרה ביחס לארבע כוסות של ליל פסח (פסחים פו, ב).
לאור האמור תוסבר התשובה:
"ואף אתה אמר לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"
הניתנת לחכם על שאלתו:
"מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם? "
בעל שבלי הלקט (הוצ' בובר, 188) מסביר שאלת החכם כך:
"כשרואה הבן החכם את אביו עם שכניו נמנין על פסח אחד, ופעמים מגיע לאחד מהם חלק מועט, והם מקפידים עליו לאוכלם מה שאין רגילים לעשות בשאר הימים להתאסף ולהתחבר יחד בסעודה ולהקפיד לחלק מועט כזה, ולכך היא שואל:
מה העדות והחוקים, כלומר: למה אתם צריכים להתחבר יחד בסעודה, עתה שהוא יום חגיגה ודרך העולם לחוג ולשמוח עם אנשי ביתו? ואם מפני חיבת הפסח, הרי יכולים לשלוח מנות איש לרעהו, כמו משאר הקורבנות? !
כאן באה התשובה הנצחת המתאימה לשאלתו, והיא ההלכה שבמשנה:
אין מפטירין אחר פסח אפיקומן - כלומר האיסור לערוך אחרי הסעודה משתה ביין מיני מתיקה, במיני זמר ובהליכה מחבורה לחבורה להמשיך בשתייה ובהוללות, מנהג שהיה מקובל אצל יוונים - הלכה זו, המבוססת על הכתוב: בבית אחד יאכל ומתרגם אונקלס: בחבורא הדא יתאכיל (שמות יב, מו, ראה מכיל תא לפסוק), באה ללמדנו, כי חגיגת הפסח נושאת אופי של הדדיות וסולידריות שאין דוגמתן אצל עמים אחרים. אסור לחוג את חג הפסח בדלתיים סגורות בחוג המצומצם של המשפחה. משום כך אין שולחים מקרבן הפסח מנות לחברו, אלא הכול נאכל בסעודה משותפת, בצוותא בחבורה אחת תוך זהירות מאכילה גסה ושתייה מופרזת המביאות לידי הוללות ושכרות, אלא עיקר הדבר אכילה לשום מצווה המביאה לידי שלמות אנושית, כדברי אלבו בספר עקרים (לעיל).
בהקשר זה כדאי לצטט דברי בעל ספר החינוך (הוצ' שעוועל ע' עב):
"שלא להוציא מבשר הפסח ממקום החבורה, שנאמר לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה (שמות יב, מו). משורשי מצווה זו מה שכתוב לזכר נסי מצרים, ומפני שנעשינו בני חורין ואדונים באה המצווה עליו שיהא נאכל במקום החבורה ולא נוציאהו לחוץ, כדרך מלכי ארץ שכל המוכן להם נאכל בהיכלם ברוב עם שלהם, ודלת הארץ בעת יכינו סעודה גדולה ישלחו ממנה לחוץ מנות לרעיהם, לפי שהוא חידוש אצלם". (ראה כשר, תורה שלמה, כרך יב ע' סט).
אם כי בזמן הזה, שאין לנו קרבן פסח, אין מקום יותר לשאלתו של החכם ולתשובה שניתנה לו, בכל זאת, מעיר בעל שבלי הלקט (שם), לא הושמטו מתוך ההגדה,
"שהרי יש לנו מצות אפיקומן במקומו",
כלומר גם בזמן הזה חוגג עם ישראל את חג החרות תוך שמירה קפדנית על הסדרים, המנהגים והסמלים שהיו נהוגים בעבר מני היום שיצא משעבוד לגאולה.

כך ידע ויודע ישראל סבא לחוג את חג העצמאות שלו בסעודה משותפת תוך רוממות הנפש באווירה של קדושה. להבדיל מן הסימפוזיונים של היוונים הרומיים וכדומה.