תבשה תודועס

יגח לאומש

ד"כשת ןוושח-ירשת ,ו"פ-ה"פ םיינחמ


:םיקרפה ישאר
תודועסה רפסמ
הנשמ םחל
תבש יכרוצל תונכהה
תבש ילכאמ
תישילש הדועס
הכלמ הוולמ

.תבש תודועס לע ל"זח ירמאמו םיגהנמה טוריפב קסוע רמאמה :תיצמת


תניחבב אוהש דעומ שיו ,"'הל" תניחבב אוהש דעומ שי .ונימב דחוימ ןויבצ שי דעומ לכל
:םיאנתה רבדב וקלחנ רבכו ."םכל ויצחו 'הל ויצח" אוהש דעומ שיו ."םכל"

יבר .הנושו בשוי וא ,התושו לכוא וא אלא ,בוט םויב םדאל ול ןיא :רמוא רזעילא יבר
תא ריבסה ןנחוי יברו .שרדמה תיבל ויצחו ,הייתשו הליכאל ויצח .והקלח :רמוא עשוהי
םירבד) "ךיהולא 'הל תרצע" :רמוא דחא בותכ .םיבותכה דוסי לע םתקולחמ םעט
,והקלח ,רבס רזעילא יבר .(ט"כ רבדמב) "םכל היהת תרצע" :רמוא דחא בותכו .(ז"ט
לכה :הבר רמא .םכל ויצחו 'הל ויצח ,והקלח ,רבס עשוהי יברו .םכל ויצחו 'הל ויצח
.(ח"נ היעשי) "גנוע תבשל תארקו" ?אמעט יאמ ."םכל" ימנ ןניעבד תבשב םידומ
.(ב ,ח"ס םיחספ ;ב ,ו"ט הציב)

'הל ויצח היהיש תבש ןיינעל םג ושרד (ד"פ 'א ד"מ ךרדל הדיצ רפסב אבומה) דחא שרדמ יפל
םג אוה י"רו א"ר תקולחמש אסרג תאבומ םשו ,דע 'מע ורתי המלש הרות האר) םכל ויצחו
:ורמא ימלשוריב .(תבש ןיינעל

םשב יאגח בר .הרות דומלתל אלא תבשה הנתינ אל :אבא רב אייח בר םשב היכרב 'ר"
ולא גונעתל רמאד ןאמ .יגילפ אלו .גונעתל אלא תבשה הנתינ אל :ןמחנ רב לאומש בר
םהיתבל םיאב םה תבשבו ,תבשה תומי לכ הרותב םיקוסע םהש םימכח ידימלת
תומי לכ םתכאלמב םיקוסע םהש םילעופה ולא ,הרות דומלתל רמאד ןאמו .םיגנעתמו
לודגה שרדמ יפל ג ,וט תבש 'ורי) "הרות ירבדב םיקסעתמו םיאב םה תבשבו ,עובשה
.(ח"יק תבש יריאמ הארו .םש ש"ות .תומש

תיב האר) הרות דומלתה אוה רקיעה וא ,גונעתה אוה רקיעה םא אוה שוריפהש ועבק רבכו
.(ח"פר ח"וא ףסוי

גונעתה םגו ,תולעתה המע שיש החונמ לש ףוריצ אוה תורודה לכב עבקנש יפכ תבשה ןויבצ
םע בשי םעפ" :קצוקמ לדנמ םחנמ יבר לע םירפסמ רבכו .רקיעב ינחור גונעת אלא וניא
וישכע דע :םהל רמא ,ומייסשמ .םויה יצח דע הרותב םיקסוע ויהו םידעומה דחאב וידימלת
יבגל אקוודש םיאור ונא ."'הל ויצח"ה תא םייקנ ךליאו ןאכמ ,"םכל ויצח"ה תא ונמייק
:קוספה תא שורדל ואב םימכחשכ ,ןכו .הרותה דומיל יתימאה גונעתה היה םימכח ידימלת
םשובמ ןייבו ,תבשל קותמ לכאמב ?ושדקמ התא המב ,ושרד ,ושדקל תבשה םוי תא רוכז
התא המב ;תחא השודק לש ףוריצ שי תרחא השרדבו .('ה םירבד םיאנת שרדמ) םיאנ םילכבו
.(ד"כ הבר והילא רדס) החונמבו התשמבו לכאמב ,הנשמב ,ארקמב ?ושדקמ

שי תולודג תוכלה לעב תעדל .תודעומה ראשב ומכ ,החמש תוצמ תבשב שי םא ורקח רבכו
,ב ,חס םש םיחספ הארו .זכקת םיאולימב תישארב המלש הרות האר) החמש תוצמ תבשב
.(י"ר תעדב

תודועסה רפסמ
יבר תעדלו ,שולש :םימכח תעדל .תבשב לוכאל םדא בייח תודועס המכ ,רבדב םיאנת וקלחנ
,םויה והולכא השמ רמאיו" :בותכה דוסי לע םתקולחמ תא ריבסמ ןנחוי יבר .עברא ,אקדיח
תעדל ."םויה" םימעפ שולש ןאכ ורכזנו .(ז"ט תומש) "הדשב ואצמת אל םויה ,'הל םויה יכ
תדועס דבלמ - אקדיח יבר תעדל .הלילה תדועס ןללכבו תודועס שלשל זמר הזב שי םימכח
.(ב ,ז"יק תבש) הלילה

םינושארה ובתכ הז ןודינב .תבש תודועסב תוגהונה תוכלה המכו המכל רוקמ שמשמ ןמה
ןמזב יולתש) אמרג ןמזהש השע תוצמ וזש יפ לע ףאו .תודועס שולשב תובייח םישנ םגש
ןהל םגש ןויכ ,תובייח ןאכ םוקמ לכמ ,תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו ,(םיוסמ
.ג"צ טקלה ילבש .תבשד ז"ט קרפ יכדרמ האר) םויה והולכא השמ רמא ןלוכלו ,ןמה דרוי
.(א"צר ס"וס ע"וש


הנשמ םחל
יתש לע עוצבל םדא בייח תבשב ,אבא בר רמא .תבשב הנשמ םחל בויחל רוקמ םג אוה ןמה
,תחא לע קר עצובו תורככ יתש זחוא היה אנהכ בר .(זט תומש) הנשמ םחל :ביתכד ,תורככ
.(ב ,זיק תבש) תורכיכה יתשב זחאי קרש ונייה ,"וטקל" רמאנש ינפמ

ירהש ןוויכמ ,תורככ יתש לע עוצבל בויח שי הנושאר הדועסב קרש ובתכש םינושארה ןמ שיו
.(םש טקלה ילבש) הנושאר הדועסב דחאה ןמה תא רבכ ולכא

םחל" םישרוד םהש ,תורככ יתש לע עוציב ןיינעב לבב ינב ןיבו י"א ינב ןיב לדבה היהש וניצמ
ןיבש םיקוליחה) "תבשב תבש ברע דובכ סינכהל אלש" דחא לע םיעצוב י"א ינב וליאו ,"הנשמ
,שריפ (ד"ע ןמיסב) ן"בארה ?שוריפה המ .(ק"ב ףוס המלש לש םיב אבוה ,לבב ינב ןיבו י"א ינב
ןתינש רבדה תא סינכהל ןיא ןכלו ,ישישה םוי ליבשב םג היה ןמה לש הנשמ םחלה ירהש
.תבש דובכל אוהש רבד םע ישישה םוי דובכל

.(ז"מ םינוקית) ןחלושה הז םירמואו תורככ ב"י לע ךרבל םיגהונ ויהש שי

.ןמה ןיינעל רמאנה קוספה לע םינושארה דחא ךמתסה תודועס שלשל תעגונה תרחא הלאשב
תאצל ךכ ידי לעו ,איצומה ךרבלו רוזחלו ןוזמה תכרבב תירחש תדועסב קיספהל גהנמ היה יכ
:הבושת לביק הז ןיינעב םולח תלאש ךרעש שיורממ בקעי יבר .תודועס שולש תבוח תחא תבב
,הזמ הז םיקלוחמ םימיה המ .'וגו םויה והולכא השמ רמאיו ונדמל ונבר השמ תרותמ הז רבד
ךכ לע שיו .(םש טקלה ילבש) וזמ וז תוקלוחמ תויהל תוכירצ תודועס שולש לש תועשה ךכ
.הלטבל הכרב וזש רבוסו .א"צר ףסוי יכרבב האבוה ינולגרבלא י"רמ הבושת

ןכו .לטה תבכשב הסוכמ היהש ןמב ורוקמ אוה ףא ,הפמב םחלה יתש תא םיסכמש גהנמה
.(ב"מר ע"וש האר) תבש לילב אדיטשפ לוכאל גהנמה

:רמולכ ,"אקדיח בר לש ותדועס" התוא ןירוק שי ,תבש יאצומב םילכואש תיעיברה הדועסה
.אקדיח יבר תעד תבוח תאצל ידכ התוא ןישועש

אמויב (חמש) ידח היה י"בשרו .(ב ,זיק תבש) תודועס שלש יתמייקש יל יתית :רמוא ןמחנ בר
תבש) גוגמו גוג תמחלממ לוצינ תודועס שלש םייקמה לכו .תודועס שלש לטיב אלש אלוליהד
.(םש
םימיה ינש - הינש הדועסמ ,עובשה לש םינושארה םימיה ינש םיכרבתמ הנושאר הדועסמ
.(ינבואר טוקלי) םינורחאה םימיה ינש - תישילש הדועסמו םייעצמאה

תבש יכרוצל תונכהה
תא וניכהו ישישה םויב היהו :רמאנש ,תבש תאצוהל םדא םיכשי םלועל" :אדסח בר רמא
םיכשהל לארשי ישנ לש גהנמל רוקמה ןאכמו .(ב ,ז"יק תבש) רתלאל (ז"ט תומש) "ואיבי רשא
.תבש יכרוצ תנכהל ישישה םויב םוק

ידכ הנווכה ארמגה יפלו ."הפואו תמכשמ השיא אהתש" ןקיתש ,רכזנ ארזע תונקתמ תחאב
דחא לש שוריפב לבא .עובשה תומי לכל הנווכה ןכ םאו ,(א ,בפ ק"ב) םיינעל היוצמ תפ היהתש
תופאל היה גהנמהש עמשמו .(םש תצבוקמ הטיש) תבש ברעב איה הנווכהש :רמאנ םינושארה
אוה ףאש ,וכ ,וכ ארקיו ארזע ןבאבו ,םש האר) םינפה םחלל רכז ,עובשה תומי לכל ישש םויב
.(ךכ בתוכ
ידכ תותבש יברעב תפ ןיפוא והיש ןיקתה" אוה חסונה (א ,ד הליגמ) ימלשוריבש ןייצל שיו
."ויחרואל היוצמ תפ אהתש

תבשב םהילע עוצבל םימחל םהמ תושעלו ,הלח רועיש ידכ קצב תיבב שולל היה םודק גהנמ
ןמיס) תונשל ןיאו ,בוט םויו תבש דובכמ אוהו :ךורע ןחלושב בותכו .(ה"ר תכסמ שיר יכדרמ)
רואיבב 'םייח ץפח'ה לעב ברה בתכ רבכו .ופא ופאת רשא תא :הרותב ורוקמ הז גהנמ .(ב"מר
.הפואה ןמ םחל תוחקולו הזב םישנה תולשרתמ םויכש םש הכלה

יבר תשא לש הרופיסמ םידמל ונא תבשל הסיע תופאל ידכ םוק םיכשהל םישנה גהנמ לע
.(א ,ה"כ תינעת) אסוד ןב אנינח

ירה ,ותציר ךות םדא קיזהו תבש ברעב ץר םדא םאו ,הווצמ רדגב איה תבש יכרוצל הנכהה
.(א ,בל ק"ב) תושרב ץר אוהש ינפמ ,הדוהי ןב יסיא תעדל רוטפ אוה

דובכ ללגב ורבחל םדא ןיבש תוירסומה תובוחה ןמ םלעתהל אלש םימכח וריהזה םוקמ לכמ
םייח חרוא רוטבו א ,ח"יק תבש האר) תוירבל ךרטצת לאו ,לוח ךתבש השע :ורמאי .תבש
.הז ןיינעב םיקוליח המכ שיו .(ב"מר

:םש הכלה רואיבב ב"מר הרורב הנשמב 'םייח ץפח'ה לעב ירבד תא ןאכ איבהל ןיינעמו

הארנ ,םויה ול רמגש ותלועפ רובע עובתל ריכש אבו ,תועמ טעמ קר םדאל שי םאו"
.שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתית ומויב :בותכש המ םייקל ידכ לעופל םנתיל ךירצש
אוה ריכש ימולשת בויחד ,תבשה תא גנעל המב ול ראשיי אל הז ידי לעש ףא
."הלבק ירבדמ קר יוה הזו ,אתיירואדמ

:א"ער ןמיס שיר הרורב הנשמב בתוכ ולא ןיעמ םירבד

,הדועסב בשייל רחאי אל ,ינע חרוא טרפבו ,םיתרשמ וא םיחרוא ותיבב ול שי םא"
רחבומה ןמ הווצמ םייקל הצור אוהש ליבשב םבכעל לכוי אל ,וילע םילטומ םהד ןויכד
."(בערישכ לוכאל)

תבש) אטובישה תא חלומ היהש אבר ןוגכ ,םימכחה ילודג םיקסוע ויה תבש יכרוצל תונכהב
.(הז ןיינעב םירבד דוע םש הארו א ,ט"יק

לכש ןקזה יאמש לע וילע ורמא .ללהו יאמש לש םהימימ תועודי רבכ תבש תונכהב תוטיש יתש
,הנמיה האנ תרחא אצמ .תבש דובכל וז :רמוא ,האנ המהב אצמ .תבש דובכל לכוא היה וימי
ויה וישעמ לכ ,ול התיה תרחא הדימ ןקזה ללה לבא .הנושארה תא לכואו הינשה תא חינמ
.(ב ,וט הציב) םוי םוי 'ה ךורב רמאנש ,םימש םשל

:רמא אצמש האנ המהב לכ לעו תבשה תא דבכמ היהש איקדולמ דחא ידוהי לביקש רכשה לע
.(א ,ט"יק תבש) ןנחוי בר םשב אבא רב אייח יבר רסמ - תבש דובכל וז

.תורישע ידיל ותוא האיבה תבש דובכל ותונרזפש תותבשה ריקומ ףסוי לע םג רפוסמ םש

רתומ הווצמ ךרוצלש הזל רוקמ איבהש שיו .(ב"מר םהרבא ןגמ) תבשה ךרוצל תיבירב םיוול
רמול שיו ,(ב ,טכ ז"ע 'סות) םיאיבנה ליצהל ידכ תיבירב הולש הידבועמ תיבירב תוולל
.ךמע ךיחא יחו םש רמאנש םושמ ,ינאש תושפנ תלצהבש

םיגד ונקי אלש ןקתל ןוכנש ןושארה 'קדצ חמצ'ה לעב ברה הרוה ,םיגדה רעש רקייתנ םא
לבא ,שילש וא שילש לע רתוי רקייתנ םא אקווד הזש "ללה תיב" לעב ברה בתכ הז לעו .תבשל
שילש דע הזב רמאנש,הרותה ןמ הווצמ םיגד תליכא ןיאש רבוסו וילע קלוח אינתה לעב ברה
.(ב ,ט ק"ב האר)

רשוי תוחרוא) שאר םימשב ךל חק :רבדל זמרו ,הליחת םימשב םינוק ,תבש יכרצ םינוקשכ
.(י"פ

.(ב ,טצ םיחספ) באת אוהשכ תבשל סנכיש ידכ הלעמלו החנמה ןמ תבש ברעב לוכאל רוסא
.(ב ,זיק תבש) םוי דועבמ ונחלוש רידסהל םדא ךירצו

תבש ילכאמ
המכ ודחייתנ םוקמ לכמ .םעטהו הדעהו םוקמה יפל לכה .תבשה ילכאמ םה םינושו םיבר
.תבש לש םילכאמ

החמש ןיא" :ל"זח ורמאש םוש לע - רשב .תבשב םיירקיעה םילכאמה םה םיגדו רשב תליכא
באב העשת לח םאש (ט"כ תינעת) אתיירבב וניצמ הזל רוקמו .(ו"כ תינעת) "ןייו רשבב אלא
לכמ ,תבשב רשב לוכאל בויח ןיאש יפ לע ףאש םינורחאה ובתכו .ןיי התושו רשב לכוא ,תבשב
תליכאש (י ,ל תבש) ם"במרה בתכ ןכו .(ב"נקת ח"וא האר) לבאה ינפמ ומצע ענמי לא םוקמ
.ול גנוע אוה רשב

.(א ,ט"יק תבש הארו ב ,א"סק ,ב"ב ם"בשר) תבשב םילודג םיגד לכוא היה ברש וניצמ

,ז םירדנ ימלשוריו א ,כ הליעמ האר) רשב ללכב םיגד ףאש ינפמ אב םיגד תליכא גהנמש ןכתי
,םהל ןתא רשב תרמא התאו :בותכה ןמ רשב ללכב םיגדש היאר איבה ארזע ןבא ברהו .(א
.(חי ,ו תישארב ע"א) 'וגו םיה יגד לכ תא םא 'וגו רקבו ןאצה

ג"ד תויתואש םושמ א"י .תבשב םיגד תליכא לש המעט שורדל וברה זמרהו דוסה ימכח
לע הלוע אוהו ,יתבש ותוא םירוקש םיב דחא גד שיש ינפמ רחא םעט .םימי העבש לע םיזמרמ
גד לע תורוקמ דוע שי .(תישארב ינבואר טוקלי) גד ותואמ ול ןמדזי אמשו ,םש חנו תבשב ףוחה
.רחא םוקמב ךכ לע דומענ ,תבש רמוש

.(ג ,פ"ר ב"ח בלל הפי) ןיחופת לקח תארקנ הדועסהש םושמ ,תבשב םיחופת לוכאל וגהנש שי
ףכ) חקית וב םינשוש :תובית ישאר ת"בש :זמר ורמאו ,סדהה םע םינשוש חקיל וגהנ שי
.םיבוט םימיו תבשל תנקותמ וז הנשוש המ .םירישה ריש שרדמב זמר הזל שיו .(ןשיה םייחה

.תבשב ןימח לוכאלמ םיענמנ ויהש םיארקה דגנ הזו ,קיתו גהנמכ לבקתנ תבשב ןימח תליכא
יניינעב םהרדובא האר) ןימ אוה אמש וקדובל שי ,ןימח תבשב לכוא וניאש ימ :ארמימה עודיו
.(תבש

היהש ,ןמל רכז אוהש םעטה ךורע ןחלשב רכזנו .גהנמ ,רומאכ ,איה תבשב א"דיטשפ תליכא
לבא .(ל"ירהמ םשב ב"מר) תבש לילב ותוא םילכוא ויהש רכזנ םשו .הטמלמו הלעמלמ הסוכמ
םגו ,תבש לילב םוש לוכאל ארזע תנקת ןייצל שי .הזל שוחל יתיאר אלו :א"מרב םש םייסמ
.םויכ תגהונ הניא וז הנקת

.(ןשיה םייחה ףכ) םימי ךיראמ תבשב תיז ןמש
לכב ךרבל םיבייחש תוכרבה האמ תא םילשהל ידכ םידגמ ינימו תוריפב תבשב תוברהל הווצמ
.(ב ,גמ תוחנמ) םוי

תישילש הדועס
הכרענ תבש ליל תדועס םא .תבשה תודועס ןיב המצעל םוקמ הל העבק תישילשה הדועסה
תעשב תכרענ תישילשה הדועסה ירה ,הכלמה תבש לש התסינכ תשגרהבו ,םירהוז תורנ רואל
הדועס תעש לש החבשב רבדל וברה דוסה ימכח .תבשה תאיצי תעש תברקתמשכ ,םימודמד
.ןיוערד אוער תעש ,תישילש

.החנמ ירחא הנמזו ,הלעמלו הצחמו תועש ששמ ונייה ,החנמה ןמז עיגישמ הדועסה ןמז
ןיינעל הלילל םוי םישיקמ שקיה שיש רחאמ .תישילש הדועסב שדקל םיכירצ םא וקלחנו
ןיא י"ראה גהנמ יפ לע .םויב ןידה אוה ,תחא םעפ קר םישדקמ הלילבש םשכ ירה ,שודיק
ןישדקמש תומוקמ שי לבא .םימחר וז הדועסו ןיד אוה ןיי יכ א"יו ,תישילש הדועסב םישדקמ
.הדועסה ךותב ןייה לע ךרבלו רדהל שי םוקמ לכמ .תישילש הדועסב

.(א"צר א"מרה תנקסמ יפל) תורככ יתש לע עוצבל שי תודועס שולשב
רקיע) ומעט ררבתנ אלו החנמה תלפת ינפל תישילש הדועס לוכאל גהונ היה בהובא ש"רהמ
.החנמה ירחא הרחאל שי י"ראה תעדל .(גי ט"דה

הכלמ הוולמ
תבש יאצומב ונחלש תא םדא רדסי םלועל :ורמאו .הדועסב התאיציב תבשה תא תוולל הווצמ
דוד תדועס תארקנ וז הדועס .(ש ןמיס ע"וש ;ב ,טיק תבש) תיזכל אלא ךירצ וניאש י"פעא
היה תבש יאצומ לכב ןכלו ,תבשב תומיש דיודל רסמנש ינפמ ,ןכ תארקנש םירמוא שי .ךלמה
.(א ,ל תבש האר) םייחב ראשנש לע הידוה תדועס ךרוע

הנהנ וניא יכ ,הייחתה ירחא דע רבקב םייק ראשנש ,יוכסנ ארקנש םדאב שי דחא רבא :ורמא
תכלוה הניא הריתיה שפנה יכ ורמאו .(ח"י ר"ב ןייעו ,א"כ 'י אינת) תבש יאצומ תדועסמ אלא
.(םש ח"וא הבושת ירעשב אבוה ,י"ראה) תבש יאצומ תדועס רחא אלא