הלוגבו ץראב רטמ תלאש

דלוהטוג באז ברה

א"כשת א"נ םיינחמ

ןכות
ושע ידיב בקעי לוק
םינשה תכרב
םימשגה לע ןילאוש יתמיא
הלוגבש וניחאל הכרבל רטמ
המצעל תעבוק הלוגה
דיחיה תושרו םיברה תושר
אינסכאב םה וליאכ םמצע תא םיאור
ץראב אלא הסנרפ ןיא
םימה ונל
ואצמ ךופה םלוע
הירחאו ותילע ינפל ם"במרה תעד
םוקמה ידיחיו ץראה יבר
השרומל ץראה הנתנ ונל םיבר ונחנאו
יהמ הלוגה
לארשי ץרא ינבכ השענ אל המל
ץראב רטמו לט ןת
עבטמה ירבע ינש
קחודמ איהש הלאש
ץראה תבוט לע לאוש א"רגה
הלחנל ךמעל תתנ רשא ךצרא לע רטמ תתנו


םימשג תליאש יבגל תועדה יקוליחב ,םינשה תכרבב םימשג תליאשב קסוע רמאמה :תיצמת
.םימשגה תשקב לש תואחסונה יפוליחבו "הליפת עמוש"ב תיטרפ
םימשג תלאש ,םימשג תליאש ,רטמו לט ןתו ,םינשה תכרב :חתפמ תולימ


לואשל ןיליחתמו ."רטמו לט ןתו" :םימשגה תומיב הב רמול ךירצ - "םינשה תכרב"
לארשי ץראבו - ירשת תפוקת רחא םישש םוי לש תיברע תליפתב ץראל הצוחב :רטמ
לש ןושארה בוט םוי ברע לש החנמה תליפת דע ןילאושו .ןושחרמב העבש לילמ ןיליחתמ
ןיא - המחה תומיב רטמל םיכירצ רשא םידיחי .לואשלמ ןיקסופ ךליאו םשמו ,חספ
ץרא וא ,הונינכ הלודג ריע וליפאו ,"הליפת עמוש"ב אלא "םינשה תכרב"ב ותוא ןילאוש
עמוש"ב ןילאושו םידיחיכ םימוד ,הללכב זנכשא וא הללכב דרפס ומכ הלוכ תחא
."הליפת

לפוקמ הז ףיעסב .ז"יק ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלושב תפצ שיא וראק ףסוי 'ר ןרמ ןושל הז
ץראב גהונה הנוש םהב םיניד דוע םנשי .תיתדה ונתעדותב לארשי ץראל סחיב תורודה קבאמ
המו ,םיליקמ םה ןהב ץראב תויולתה תווצמב תורמוח ןוגכ ,הלוגבש וניחא םיגהונש הממ
,דבלב ךיראת לש ןיינע וניא ינושה ונלש ןודנב לבא .תויולג לש ינש בוט םויב םה םירימחמש
תעיבקו ןובשחה תטישו תוחולב ינוש ףא אלא ,םימשגה תדירי לע לואשל םיליחתמ יתמיא
.ךיראתה

ושע ידיב בקעי לוק
23 םויב הלח ירשת תפוקת ,המחה תנש יפל עבקנ םימשג תליאשל הלוגה ינבל ךיראתה
:ןייצמ םהרדובא דוד 'ר .רבמטפסב
היה םא לבא ,םוי ח"כמ רירבפ ותוא היה םא רבמבונמ םוי ב"כב אובי םישש םויו"
םימי העבש םלועל ירשת תפוקת יכ ,רבמבונ ג"כב הליאשה היהת ,םוי ט"כמ רירבפ
."רבוטכא םדוק

אב 1582 תנשב .ינאילויה חולה לע תתשומ אוהש ינפמ םויה ףקותב הז ןובשח ןיא עודיכ
דע ןשיה חולה שמתשה םינשה תצורמב יכ ,חולה תא ןקיתו רשע השולשה ירוגירג רויפיפאה
לח ג"מש תנש הנש התואב ;וב 23 םוקמב רבמטפסב 13 םויב ירשת תפוקת הלח וז הנשב יכ
יכ ,רבוטקואב 15 םויב לח ירשתב ט"י םוי ותרחמו רבוטקואב 4 םויב ירשתב ח"י םוי
לע חולה ארקנ זאמ הז ןוקית דובכלו ,םהלש חולה ןמ םימי הרשע וטימשיש הרוה רויפיפאה
היסנכה ןיב תורחתה לשב .רבמצדב 5 םויב ,הפוקתה ירחא םיששו - 'ינאירוגירגה חולה' ומש
ל"זח ורמא .ןשיה חולב וקיזחהו רויפיפאה ןוקית תא היסורב ולבק אל תיחרזמהו תיברעמה
"םכל הזה שדוחה" רמאנש הנבללו םישדחל םינומ םתא" :(ב ,בי תומש אמוחנתו תותליכמ)
תא" רמאנש ,המחל הנומ "לודגה הנב" ושע יכ ,המחלו םימיל םינומ םלועה תומוא לבא
.הלוגה לארשי ץרא ןיב ןאכ הלגתמ לודג רעפ ."לודגה רואמה

םינשה תכרב
:הרשע הנומשה לש תיעישתה הכרבב ונקת םימשגה תומיב םשגה לע םילאוש הב הליפתה
תכרבב העובק - הסנרפ איהש ךותמ :ףסוי בר רמא ?אמעט יאמ ;םינשה תכרבב - הלאש"
םירמואש ומכ ,הכרב ימשגב לארשי ץרא לש התסנרפ ?ימ לש הסנרפ .(:גל תוכרב) "הסנרפ
לארשי ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה" :(גי ,'ה ינש רשעמ) רשעמה יודיוב
?םש אוה רשאב ידוהי לכ לש ותסנרפ וא "רטמבו לטב הכרבת - ונל תתנ רשא המדאה תאו
םיאנתבו םילקאב יח רשא ידוהי השעי המ ,ץראה תסנרפ לע םילאוש יכ רמול אצמת םאו
?לארשי ץראמ םינוש

םינוש םיחוסינל םג אלא ,הלוגהו ץראה ןיב םינוש םיכיראתל קר אל ואיבה הלאה תוקפסה
?דציכ םיכיראתב .הכרבה לש תועמשמבו הנווכב םייונישלו םינשה תכרב לש

םימשגה לע ןילאוש יתמיא
יתמ תונוש םינמז תורוסמ תורסמנ תוינעת תכסמ תליחתב אתפסותבו אתיירבבו הנשמב
ירחא םיששו ,וב ז"יב ,וב 'זב ,ןושחרמב 'גב ,תרצע ינימש יאצומב :םשגה לע הליאש ליחתהל
רבכו ,ףיסאה גח אוה לארשי ץראב תוכוסה גח .הכלהל םינודנ םינמז השולש ,ירשת תפוקת
.םימה לע םינודינ גחבו .תודשב תוריפ דוע ןיא זא
עיגיש ידכ ,גחה רחא םוי רשע השמח ,ןושחרמב העבשב :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר"
רשפא דועו (ג"מ א"פ םש) תרפ רהנל (םילשוריל לבבמ לגרל הלע רשא) לארשיבש ןורחא
."(םש יריאמ) לגרל ולעש ןתריזחב לארשי ורעטצי אלש ,תרפה תא רובעל

וליפא םייעובש דועל םשגה תליאש תא תוחדל המרג הלוגה ןמ לגר ילוע וניחאב תובשחתהה
רוביע לע העיפשה המוד תובשחתה .וז הנועב יוצר היה םשגהו הדשב ערזב וקסע רבכ רשאכ
ילוע יכ ועמש לבא ,שדוח דועל ןסינ שדוח שאר רחאל לארשי ץרא ינבל ךרוצ היה רשאכ הנשה
,א ןירדהנס ימלשורי) הנשה תא ורביע אל - םילשוריל םכרדב תרפ רהנל ועיגה רבכ לבבמ לגר
ף"ירה לבא .גחה יאצוממ םימשגה תא ןילאוש הזה ןמזב יכ םיקסופ ן"רהו ם"במרה .(ב
קמנמ ן"רה .ןוושחרמב העבשב ליחתהל שיש וקספ (הבושתב ,םהרבא 'ר ונבו) ן"במרהו
ויהש יפל ,ןברוח רחאל וליפא ונייה ,לאילמג ןב ןועמש ןברכ אתכליה אקספיא יכד" :םקספ
רחאנש יואר וללה םילוע ינפמו ,םויה םג םישועש ומכ םלשוריב לגרב תוביבסה לכב ןיפסאתמ
."הלאשה

הלוגבש וניחאל הכרבל רטמ
לבבב םמולשל וגאד םג אלא ,דבלב לבבמ לגר ילוע םע וז תובשחתה התיה אל תיבה ימיב דוע
.םימשגה לע םתליפתב
ונת :(ןילובגב) דמעמ ישנאל ןיחלוש (שדקמה תיבב) רמשמ ישנא ,ןיבורמ הימשגש הנש"
םכתליפתב וננובתה :י"שר") םהירבק םהיתב והי אלש ,הלוגבש םכיחאב םכיניע
םיעבטנו הקומע הלוצמב איה לבב יכ ,םימשגה בור ודרי אלש ,םימשגה לע תוינעתב
.(:בכ תינעת - םימב םהיתב

שדקמה תיבב וללפתה רשאכ ,הלוגה לכ לש םתסנרפלו םמולשל הדרחה תעמתשמ ןאכמ
תליפתכו תויפלת לתל ןווכמ םבלו הלוגב וללפתה הלוגה ינב תאז תמועל ,לארשי ץראבו
םהיביוא ץראב םשפנ לכבו םבבל לכב ךילא ובשו" :(חמ ,ח 'א םיכלמ) םהילע ךלמה המלש
רשא תיבו ,תרחב רשא ריעה ,םתובאל התתנ רשא םצרא ךרד ךילא וללפתהו ,םתוא ובש רשא
לכ ואצמנ "םטפשמ תישעו םתנחת תאו םתלפת תא ךתבש ןוכמ םימשה תעמשו ,ךמשל תינב
אוה יכ םשגה ןינעב דחוימב ועדי יכ ('ל תוכרב) ,דחא םוקמ דגנכ םבל תא םינווכמ לארשי
לכבו םכבבל לכב ודבעלו 'וכו ועמשת עומש םא היהו" :הליפתה איה בלבש הדובעב רושק
תוצרא רטמ אלו - םכצרא רטמ" :ירפסב ורמאו .'וכו "ותעב םכצרא רטמ יתתנו םכשפנ
תבר םיבר םימ לע תנכוש" (גי .אנ הימרי) לבבכ תינעבוט לארשי ץרא ןיא יכ ."תורחא
ןגכ ךלגרב תיקשהו ךערז ערזת רשא ...איה םירצמ ץראכ אל" (בי-י ,אי םירבד) םגו ,"תורצוא
,םימ התשת םימשה רטמל ,תועקבו םירה ץרא ,התשרל המש םירבוע םתא רשא ץראה .קריה
- "הנש תירחא דעו הנשה תישרמ ,הב ךיקלא 'ה יניע דימת ,התוא שרוד ךיקלא 'ה רשא ץרא
."המע תוצראה לכ שרוד ,השרוד אוהש השירד לכבו .התוא אלא שרוד ןיא" :ירפסב ורמאו

המצעל תעבוק הלוגה
ימלשורי) .םשגל הלאשה ינמז לע םידחוימ םילקא יאנתב הסנרפה יכרוצ ועיפשה תאז לכב
םישש דע אלא ,ןכ וגהנ אל הלוגב :רמוא עשוהי יבר יחא ןב היננח" :(י םש ילבב ,א ,א תינעת
רטמ ךירצ ןיאו ךומנ םוקמ אוהש יפל ,הפוקתב 'ס דע םילאוש ןיא הלוגב :י"שר) .הפוקתב םוי
ץראב לבא ,ץראל הצוחב - םירומא םירבד המב :ןכ ינתו .היננחכ הכלה :לאומש רמא .(ךכ לכ
."ערואמה יפל לכה ,ןמזה יפל לכה ,לארשי

,תופידרהו דמשה רוד ימיב לבבל תדרל וצלאנ רשא םיאנתה ןיב היה עשוהי יבר יחא ןב היננח
ץראב תוששואתהה ימיב וליפא אעדרהנב הכלהה לש תיזכרמ תוכמס ססבל הסינ רשאו
,ימוקמה גהונה לבק היננח .(ח ,א אבר תלהק ,ב ,א ןירדהנס ימלשורי ,ג"ס תוכרב) לארשי
לע הליפת תובקע םיאצומ (ח ,ו אבר תישארב) שרדמב .הכלהל והועבק לבבב וירחא תורודו
,ג"מ) היעשיב ארקמה יפ לע .תוכוסה גח ינפל ,זומת תפוקתב וליפא הלוגב וללפתה רשא םשגה
דעו גחה ןמ-הביתנ (תורהנ) םיזע םימבו ;גחה דעו תרצעמ - ךרד םיב ןתונה :ירמא ןינבר" (ז"ט
היל רמא .(םיב גילפמ) אמיב שרפמ הוה ,אבא רב אייח יברד הוחא ,ןהכ ןתנ יבר .הכונחה
ךילגר רוטק - ךבלול רוטק תאד ןמ ?ךלע ילצנ המ :היל רמא .(ילע ללפתת) ילע ילצ :יוחאל
ןיילצמ ןתעמשו אתשינכ יבל תלייע ןיאו (םיב גילפהלמ ךלגר ענמ - ךבלול דגוא התאש העשמ)
."יתולצ לע ךומסת אל - ארטמ לע

דיחיה תושרו םיברה תושר
תכרב ןויבצ לע רומשל וצר תאז לכב ,הליפתה ןמז תלחתהב הלוגל ורתיו הכלהה ילעב םא
:(א ,א םש ימלשורי :ד"י תינעת) הרקיעב לארשי ץרא תכרבל תדעוימה הליפתכ םינשה
םידיחיכ ,זומת תפוקתב וליפא ארטמל ןניכירצד ,ןנא ןוגכ :יברל הונינ ינב היל וחלש"
םידיחיכ :והל חלש ?"םינשה תכרב"בו ןנימד םיברכ וא ,"הליפת עמוש"בו ןנימד
,ןנקיתכ םינשהש ןמזב ?יתמיא :הדוהי יבר רמא - יביתמ" :ארמגב םיכישממו ."ותימד
תכרב"ב :רמא ןמחנ בר ,'וכו ןמזה יפל לכה ,הזה ןמזב לבא .םתמדא לע ןייורש לארשיו
:רמא תשש בר .זומת תפוקתב וליפא - ןל ךירטצמ יא "רטמו לט ןתו" ןנירמא "םינשה
."הליפת עמוש"ב אתכלהו ."הליפת עמוש"ב

אינסכאב םה וליאכ םמצע תא םיאור
(50-48 'ע רזעילא יבר תנשמ) שרדמב הבוגתו הדוהת םג האצמ רענש ץראמ הונינ ינב תלאש
שרוד - איה ןויצ ,ךל וארק החדנ יכ ,'ה םואנ ,ךאפרא ךיתוכממו ,ךל הכורא הלעא יכ"
ןניאש ידי לע ,םיבש תוצראב ועקשנש ,תיראשה תא חיכוה (ז"י ,ל) הימרי - ,"הל ןיא
ךריע לע םחר" :םירמוא ;ןהיתוליפתב ?ורכזל םיכירצ ןה המב .'וכו שדקמה תיב ןירכוז
תיב לע ללפתמ יניא :םדא רמאי אלש ןינמ :רמוא ןתנ יבר היה" ."ןויצ לעו ,ךלכיה לעו
תומש) רמול דומלת ?ויחיש םיתמה לעו ,וסנכתיש לארשי תולג לעו ,הנבייש שדקמה
קעצי קועצ םא יכ ,ותוא הנעת הנע םא ,ןונעת אל םותיו הנמלא לכ" :(ג"כ-ב"כ ,ב"כ
תדמ וא בוטה תדמ ,הבורמ הדמ וזיא יכו ."'וכו 'יפא הרחו ותקעצ עמשא עומש ,ילא
לק םירבד ירהו ,הטועמ תונערופה תדמו ,הבורמ בוטה תדמ :רמוא יוה ?תונערופה
,ןילוג םעהו ,ברח תיבה היהיו ,ותליפת עמוש ה"בקה ,םיברה לע קעוצ דיחיהשכ רמוחו
,וסנכתיש תויולגה לעו ,הנבייש תיבה לע ללפתמ דיחיהשכ רמוחו לק ;םיתמ םייחהו
חרזמ ינב וליפא ?ורכזל ןיכירצ ןה המב .ותליפת עמוש ה"בקהש - ויחיש םיתמה לעו
תא ןילאוש ןניא - זומת תפוקתב םימשגל ןיכירצשכ ,םיה ייאב םיחדנה וליפא (רענש)
,ןהל ןיכירצ ןהש תעב ולאשי :רמאת םאש ,ןהל הכירצ לארשי ץראש תעב אלא םימשגה
ץראל ןווכמ םבלו ,אינסכאב ןה וליאכ ןמצע תא ןיאור ואצמנ - המחה תומיב וליפא
עמוש"ב ?ןהל וכרצישכ םימשגה תא ןילאוש ןכיה ,ןכ םא .התנועב התלאשו לארשי
."ומצעל דיחיו דיחי לכ ,"הליפת

לט תכרבל תדעוימ איה יכ :םינשה תכרב ןויבצב השדח המינ תעמתשמ וז תצרמנ האחמ ךותמ
ןיגפמ ,הלוגה ץרא לש התסנרפ לואשל וז הכרבב שמתשמש ימ לכו ,לארשי ץרא לע רטמ וא
לאשי רשאכ קר .םייוגה לצא אינסכאב אלו תיבב אוה וליאכ הלוגב ומצע תא שיגרמ יכ הזב
תוכרבה עבטמ תא ףלסמ וניא "הליפת עמוש"ב דיחיכ הלוגה ץרא לש הסנרפ יכרצ
תדחוימ הניאו ,תוליפתה תלבקל תיללכ הליפת איהש ,וז הכרבל םינפ הל ןיאש יפל"
תישענ "הליפת עמוש" אלא ןינע הזיאל תדחוימ תחא לכש ,תויעצמאה ראשכ רבד םושל
."(ח הרז הדובע ,יריאמ) וילע לואשל הצור םדאש רבד לכל תסכרפאה

ץראב אלא הסנרפ ןיא
יליזרב ר"ב הדוהי 'ר ברה אישנה לש ושרדמ תיבב הז ןינעב ושיגרה רשא ישוקה ןבומ ןאכמ
:םיתעה רפס לעב ,הנולצרבב
פ"עא (.ח ז"ע) ןל אמייק אהו ,"הליפת עמוש"ב אתכלהו :ןניקספד יאה ןל ישק ןנאו"
תכרב"ב הרמוא ,הסנרפל ךירצ היה םא ,"הליפת עמוש"ב ויכרצ םדא לאוש :ורמאש
יכ .וז הישוק ץרתל ןיליגר ןנאו .ל"ז הדוהי 'ר ברל אישק הוה הישוק אהו ."םינשה
אוהש רבד הסנרפש ינפמ אוה ,םינשה תכרבב הרמוא ,הסנרפל ךירצ היה םא :ורמאשכ
וב שי ,זומת תפוקתב ומכ ,ךירצ וניאש ןמזב רטמ לבא .םיברל קזיה הב ןיאו ,לכל ךרוצ
.םנמזב םימשגל םלועה לכל תנמוזמ הכרב היהש ,רמול ול ןיא ךכלו .םירחאל קזיה
הרמוא אלא "רטמו לט ןתו" הב רמימל ןל תיל ,םירחאל קזיה ןוהב תיאד ,םנמזב אלדו
.(36 'ע א"ח ,קבלא .צוה ,לוכשאה רפס) "הליפת עמוש"ב

םימה ונל
יפל לכה" םתלאש ידי לע הלוגל םימשגה תכרב ואיבה לארשי ינב יכ תרוסמ תאצמנ ךדיאמ
(ג ,בי תישארבל בוט חקלו ,טי ,ט"ל הבר תישארב) שרדמב רמאנ ."ןמזה יפל לכה ,םוקמה
תא ךרב בקעי .ךתוכזב םיללטה ,ךתוכזב םימשגה - (ךערזבו) המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו"
רפיטופ תא ךרב ףסוי "הערפ תא בקעי ךרביו" הערפ תא ךרבו "ךללגב 'ה ינכרביו יתשחנ" ןבל
םהו ,םימרכו תודש םהל ןיא לארשי הזה םויה דעו 'וכו "ףסוי ללגב ירצמה תיב תא 'ה ךרביו"
ןיא ןורחאה שרדמה יפל ."המדאה ינפ לע הכרבל רטמו לט ןתו" םוי םוי לכב םיללפתמ
ידכ ,םימשגה תכרב לע םיללפתמ םה תאז לכבו ,הלוגה תוצראב תואלקחב קסע לארשיל
הליפת תכרב הכפהנ ןכ לע רתי .וניבא בקעיו וניבא םהרבא תוכזב םייוגל הכרבו הסנרפ איבהל
יכ ןעי ורוד חיכומו ,דרפס ישרוגממ ,עבס םהרבא 'ר .הלוגב לארשיל ינוחטבו ינידמ םרוגל וז
ורפסב בתוכ ,תיבב ידמ רתוי הלוגב םמצע תא ושיגרהש ללגב לארשי לע ורזגנ םישוריגה
,םימשג םכל יתתנו :רמאנ אלו - םתעב םכימשג יתתנו" :יתוקוחב 'פ תליחתל "רומה רורצ"
ונזוע תראפתל זמר היה הזו ."םימה ונל" (כ ,וכ תישארב) ורמואכ ,ונלש םה םימשגהש תורוהל
,ד םירבד) םירמוא הזבו .םתעב םימ םהל איבהל םיעדוי ונייהש יפל .תומואה ונתוא ולבקשכ
."הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר" (ו

ואצמ ךופה םלוע
םימשגה תומיב .הושמה וקמ המורד תוצראב ורג רשא הלוגה ידוהי לצא ררועתה רחא ישוק
רשאכ .לארשי ץרא לש המחה תומיב םהלש םימשגה תומיו ץיקה תנוע םש שי לארשי ץראב
תא לואשל ךאיה הכובמב ואצמנ ,הרשע ששה האמב ליזארב תנידמל דרפס ילוג ועיגה
בישה ש"חרהמה .יקינולאשב יתבש םייח ונבר ,רודה ילודגמ דחאל הלאש וצירהו ,םימשגה
ץרא לש םימשגה תומיב "הכרבל רטמו לט ןת" ולאשי יכ ('ג ןמיס ג"ח םייח תרות) םהל
העדב האר ם"במרה ."הליפת עמוש"ב םתנועב ליזארב תנידמ לש הסנרפ יכרצ וליאו - לארשי
,ןושחרמב העבשב הלאש תליחת תעבוקה תינעת תנשמל ושוריפב .תלוויאהו רקשה םושמ וזכ
:בתוכ אוה
,תוצראה ראשב לבא .הריואל בורקש המו הל תומודה תוצראבו לארשי ץראב הז לכו"
העבש אוה וליאכ ןמזה ותוא ושעיו ,םוקמה ותואב ןוגהו בוט רטמהש ןמזב הלאשה
אלא ,םהל םיבוט םניא םימשגהו ןושחרמב ץיק ןהב ,תוצרא שי יכ...ןושחרמב
ןמ הז אלה - ןושחרמב םשגה תא הז םוקמ ישנא ולאשי ךאיהו .םידבאמו םידימשמ
."ןיעל תיארנו הנוכנ ארבסו ,יתימאו יולג הז ןינע לכו ,תלוויאהו רקשה

הירחאו ותילע ינפל ם"במרה תעד
.וקוראמב ותויהב הנשמה שוריפב ם"במרה בתכ תאזכ "ןיעל תיארנו הנוכנ הרבס" תעצה
(1165) ו"כקתת תנש ןושחרמל העבשב ,יששה םויב .םישדח המכל הצרא הלעו גילפה םשמ
יכ חינהל שי .(ג"פ הבושתה תוצמ ,ירקזא רזעלא 'רל םידרח רפס) םילשוריב תויהל הכז
.םירצמב בשייתהו דרי קיצמה תמחמ ."הכרבל רטמו לט ןתו" לואשל םוי ותואב ליחתה
הליפת תוכלה) קספ אלא ,ל"נה הרבסב דוע קיזחה אל רבכ "הרות הנשמ" ורפס רביח רשאכ
:(זט ,ב
?םירומא םירבד המב .'וכו םינשה תכרבב םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב םימי העבשמ"
,ןהל ןימודו ולאל ןיכומסה תומוקמבו ,םירצמבו אירוסבו רענשב לבא .לארשי ץראב
םימשגל ןיכירצ ןהש תומוקמ .ירשת תפוקת רחא םישש םויב םימשגה תא ןילאוש
ןהש תעב םימשגה תא ןילאוש ,םיקוחרה םיה ייא ןוגכ (חספה ירחא) המחה תומיב
ירבדמ עפשומ הארנ ם"במרה חוסינ יכ ריעהל יאדכ) ."הליפת עמוש"ב - ןהל ןיכירצ
.(ותקמנהמ םג ילואו ,רזעילא יבר תנשמ ל"נה שרדמה

םוקמה ידיחיו ץראה יבר
הנשמה שוריפב בתכש שממ הכלהה קספב וב רזח ם"במרה יכ החנהה תא לבקמ וניא ש"ארה
.ןיעל תיארנו הנוכנ הרבסכ
הנשמה שוריפב יכ .ורוביחב בתכש המ רתוס הנשמה שוריפ יכ עמשמ אטהיר םופל"
,ץראה התואב םשגל ןיכירצ ןהש ןמזב הלאשה תויהל הכירצ תוצראה ראשבו" :בתכ
."םינשה תכרב"ב ןילאושש אמלא - "ןושחמב העבש אוה אוה וליאכ ןמז ותוא ושעיו
םאצמי וירבדב קדקדמהו ."הלפת עמוש"ב םימשגה םילאוש םיה ייא יכ בתכ ורוביחבו
ןינעל לבבל לארשי ץרא ןיב קוליח שיש יפל "תוצרא" בתכ הנשמה שוריפב יכ .םינווכמ
םירמוא םהו - תחא ץרא אלא "םיבר" םיארקנ ןיאש דומלנ הזמ .הרכזהו הלאש
ןהש תומוקמ" בתכ ורוביחב לבא .םהל ךירצ םשגהש ןמזב םינשה תכרבב "הלאש"
ךכליה .םמצע ינפב "ץרא" םיארקנ םניאו "םיה ייא ןוגכ המחה תומיב םימשגל ןיכירצ
,זנכשאב יכ עודי רבדהו יתחכוה ירהו ."הליפת עמוש"ב םירמואו ,םימוד םידיחיכ
תאזה "ץרא"ה דע זנכשאב רשא "תוצרא"ה לכו ,תפרצו ,דאמ הלודג "ץרא" איהש
םילוכיו ,םה "םיבר" יאדובו ,תרצעל חספ ןיב רטמ תוכירצ ןלוכ ,ללכב תאזו ,(דרפס)
."ףרוחב לארשי ץרא ינב ומכ ,וז הנועב םימשגה ריכזהלו "םינשה תכרב"ב לואשל
.(1313 - ג"עה תנשב ,י ,ד שארה ת"וש)

קוספל אלא ,ם"במרה בתכש תועדה יתש ןיב רשפל קר אל ותנווכ תרכינ ש"ארה ירבד ךותמ
אלא ורוביחב ם"במרה קספ ךותמ תולוע ןניאש תונקסמ יפ לע הנשמה שוריפב וירבדכ הכלהל
ץרא לש תורדגה לע ססבתמה ,דיחיו םיבר לש שדח חונימ ש"ארה עבוק ןכ לע רתי .ול תודגונ
םימשג לואשל יבר תארוה ולבק רשא ,הונינ ינב יכ ריעמ אוה הבושתה התואב .םוקמו
."תחא ריע ינבב אלא גילפ אל יברד אמלא" :"הלפת עמוש"בו םידיחיכ קר זומת תפוקתב
םוקמ אלו םיבר לש ץרא יאדוב איהש "רענש ץרא" אלא הונינ ינב ריכזמ וניא ם"במרה וליאו
תכרבב םשגה לע םילאוש ןיאו ,םידיחיכ םניד ,ץראל הצוחב םהש ןויכ ,תאז לכבו ,םידיחי לש
.םינשה

השרומל ץראה הנתנ ונל םיבר ונחנאו
:ש"ארה בתוכ הבושתה ךשמהב
יב יתרזח ינא םג ,םייח םיקלא ירבד ינממ לבק יתלבל להקה בל תא וטה יכ יתוארבו"
ינאש ףא לואשל לוכי יתייהש יפ לע ףא ,וב ללפתמ ינאש תסנכה תיבב ריכזהלו לואשלמ
לעב ונב ."תודוגא תודוגא תושעל יתיצר אל םוקמ לכמ ,אוה םיבר ךרוצש ןויכ - דיחי
"הליפת עמוש"ב ותוא ןילאוש ,חספה רחא רטמל םיכירצ רשא םידיחי" :קסופ םירוטה
לבא ."הליפת עמוש"ב ותוא ןילאושו ,ומד םידיחיכ ,הונינכ הלודג תחא ריעב וליפא -
יבא ינודא בתכ - חספה רחא רטמל ןיכירצ םא ,הללכב דרפס ומכ ,הלוכ תחא ץרא
."םהל ךרוצה יפכ ,םינשה תכרבב לואשל ןילוכיש ,הלאש תבושתב ל"ז ש"ארה

יכ הבושתה התואב רסומ ומצעב ש"ארה יכ "ףסוי תיב"ב וירבד לע בתוכ וראק י"ר ןרמ םנמא
ריע וליפאו" םש וירבד .ל"נכ ךורע ןחלושב קספ ןכו ,ןכ וגהנ אל םלועה לכו ולבקתנ אל וירבד
"'וכו םידיחיכ םימוד ,הללכב זנכשא וא הללכב דרפס ומכ ,הלוכ תחא ץרא וא ,הונינכ הלודג
לארשי ץרא ןיב םינשה תכרבל סחיב ךיראת לדבה קר ראשנ םצעב .ש"ארה תעד דגנ םינווכמ
.םימשגה לע לואשל םיליחתמ יתמיא ,הלוגל

יהמ הלוגה
יחא ןב היננח לש ורמאמב רכזנה "הלוגב" םשה לוחי המ לע הרורב הרדגה דומלתב ןיא םרב
לש בשומה זוחמ תא ארקמה ירפסב ןייצמ הז םש ."הפוקתב םישש דע הלוגבו" :עשוהי יבר
תוביבסב רקיעב ,זוחמה ותוא ןייצל הז םש שמשמ דומלתב םג .לבבב לארשי ץרא ילוג
הז יפל .(692 'ע ה"כ א"ח יולה א"ירל םינושארה תורוד ןייע) היננח לש ובשומ םוקמ ,אעדרהנ
ןאמ אכיא" :תועד יתש איבמ לוכשאה לעב םנמא .לבבל קר ןווכתמ היננח יכ אופיא אצוי
לבבל םרג ימ :(י תינעת) ןנירמאדכ ,ךכ לכ רטמל הכירצ ןיאש ,איה לבב "הלוג" יאהד ,רמאד
:רמאד ןאמ אכיאו - (גי ,אנ הימרי יפ לע) םהילע תנכושש םיבר םימ ?רב היתורצוא ואלמיש
."רמאק אמתס "הלוג"

ליחתהל םא ,לדבהה תא האור וניא רשא ,תולודג תוכלה לעב לש וז םע ההז הנושארה העדה
הצוחו ץראה :יפרגואיגה םרוגה יפל ,הפוקתה רחא םישש וא ןושחרמב םימי העבש הלאש
לקדיחו תרפ ,םיירהנ םרא תעקבב הכומנה לבב .תיעבטה האקשהה יאנת יפל אלא ,ץראל
ןייצמ אוה ןכל .תורהנה ימ חיטבהל ידכ ןיפיקעב קר םימשגל הקוקז ,םהיתולעתו םהיגלפו
ןמ ןיתושש תומוקמה לכב" וליאו ."רטמו לט ןתו :לבבב ןנירכדמו" :הפוקתה רחא 'ס ךיראתל
יקירפא ינב גהנמ ךכ ...ןושחרמב העבשב "רטמו לט" םיללפתמ ,איקנרפו י"א ומכ רטמ
."הלוכ

דע םילאוש ןיא ,םימשגל ןיכירצ ןניאש ךותמ ,הלוגב לבבו) י"שר ידי לע תגצוימ הינשה העדה
:'ל ןמיס הרואה רפס) וידימלתו (לבב ינב רחא וניגהנמ לכש ,םיגהונ ונא ןכו .ירשת תפוקתל 'ס
האקשה יאנת ןיא יכ עמשמ וירבדמ .(ד"כ ןמיס ירטיו רוזחמ ;תולגה לכ ,שוריפ "הלוגב"
:לבב תולג םע וא לארשי ץרא יגהנמ םע תוהדזהל םא הארוהבש ןורקעה אלא הז ןידב םיעבוק
."לבב ינב רחא וניגהנמ לכ"

לארשי ץרא ינבכ השענ אל המל
ןנידבעו לבב ימכח רתב ןנילזא אתלימ לכב ןנאו" :י"שר לע הזב קלוח (ל"נה הבושתב) ש"ארה
המב .רקיע ןניבשח לבב דומלתד ,לארשי ץרא ימכחו לבב ימכח ידדהא יגילפד אכיה ,והייתווכ
ךרוצב יולתה רבד לבא .הרהטו האמוטו ,רוטפו בויחו ,רתיהו רוסיא רבדב ?םירומא םירבד
לבב (1 יכ .ןמזהו תומוקמה םינשה רחא ךליל יואר ,הרות ירבד לע רובעל יוניש וב ןיאו ,העשה
רחואמ ערזה ןמז היה וא (2 ;הפוקתל םישש דע םימשג ןיכירצ ויה אלו ,םיבר םימ לע תנכוש
ודרי אל םאש ,עודי רבדה ,ךליאו ירשת יצחמ אוה ערזה ןמזש ,זנכשא ץראב לבא - ,לבבב
ץרא ינבכ השענ אל המל .ולוכ והולכאי םירבכעהו תופועהש ,ערזה לקלקתי ,דימ םימשג
לבב ינב ןיב תקולחמ ןיא הזה רבדב יכ .לאילמג ןברכ ,ןושחרמב םימשגה ןילאוש רשא ,לארשי
ויה לבבבש אלא .םתומכ תושעל יוארש םהירבדל םעט הלא ונתיש דע ,לארשי ץרא ינב ןיבו
- ןושחרמב םימשגה תא ןילאוש יכ רמאנ הב ,הנשמהו .םהל ךירצש יפכ ושעש המ םישוע
יתעמש ,אצניבורפ ךרד יתרבעו ,זנכשאמ יתאצישכ ...םהל ךירצה יפכ לארשי ץראב תינשנ
יפל ש"ארה לש וקומינ ירה ."יניעב רשייו ,ןושחרמב 'זב םימשגה םיריכזמ ויהש ,רילשיפנומב
אלא שדח םדקומ ךיראת הזיא םמצעל ועבק אל תאז לכבו .םוקמ לכ לש הסנרפ יכרצ
.ןושחרמל 'זב לארשי ץרא ינבכ םימשגה לע לואשל םיליחתמ

ץראב רטמו לט ןת
(ונ ןמיס הליפת) "גיהנמ"ה ירבדמ
םימשגה תכרב לע הלוגב ףא ולאש אלא י"א לש ךיראתל וקקדזה אל יכ קיידל שי"
רטמל ןיכירצה לכו .ץראב רטמו לט ןתו :םינשה תכרבב הלאשו .לארשי ץראל הנוכב
הלוגבו ,היתוביבסו אנוברנ גהנמ יתיאר ןכו .ןושחרמב העבשב ןילאוש ,לארשי ץראב
."ירשת תפוקתל םישש דע ןילאוש ןניא

- ןיעדוי אלב ףא םא - לארשי ץראל גיהנמה לעב יחרי ן"בא ןתנ ןב םהרבא ונבר לש ותקיז
לילב ןזחה זירכמש תומוקמבו" :(םש "גיהנמ"ב) ךישממ אוהשכ ,ןלהל וירבדב תאטבתמ
הלאשהו .ךכ הכרבה חותפל וגהנ לארשי לובג לכב ירהש ,םולכ וניא - "!ונילע ךרב" :הלאשה
אל םינשה תכרב לש התילכתו התליחתו .תוינעת תכסמב חכומדכ ,"רטמו לט ןתו" איה
ילעב לצא דמל רשא (היצניבורפב לנול) וחירי דילי - אלפ הז הארו ."תוכרבה ראשמ תינתשנ
רבג הלסלסב ,אלוטילוט דעו ינלגלג ןמזה לגלג יכ" ארטילגנאו ,זנכשא ,תפרצ ןופצב תופסותה
עבראו םישש תנשב" רשאו ,"הינינפו היריפסו הירדהנסו הינואגו דרפס ינבר" לצא "ינלטלט
תותבשל לארשי השעי המ תעדל ...רפסה הז דסיו ...ידי יתומירה (1304) הריציה טרפל
הלאשה לע עידוהל םינזחה תזרכה לע אלפתמ אוה תאז לכבו ,"םהילוחלו םידעומלו םישדחלו
לע םילאוש וב ןמזה ןיב הכרבה תליחתב יוניש לכ ןיא ,וירבד יפל ,אוהו ."ונילע ךרב" םילמב
ק"ה תנשב ורפס רביח רשא ,םהרדובא דוד ונבר ונל דיעמ םנמא .םילאוש ןיאש ןמזל םימשגה
המחה תומיבו ,םימשה תומיב "ונילע ךרב" רמול ןיגהונ דרפסבו" :היליבשיאב (1340)
.'וכו הבדנו הכרב ןוצר יללטב ונתנש ךרבו ,ונידי השעמ לכב וניקלא 'ה ונכרב" הכרבב ןיליחתמ
םשגל לט ןיב הב ןינשמש אלא "ונילע ךרב" םלועל וז הכרב ןיליחתמש תומוקמ שיש יתעמשו
."דבלב

עבטמה ירבע ינש
דע הדעל הדע ןיב וז הכרב עבטמב שיש םילודגה םייונישה לע דומעל לוכי רבדב ןינעתמה לכ
םע םימשגה תומיב הב וסנכנ רשא תושקבה יטרפב ףא אלא התחיתפב קר אל .הזה םויה
לט ןתו" אלא השקב םוש הב ףיסוהל ןיא יכ ,הז גהנמ לע רערעל אב "גיהנמה" וליאו .הלאשה
םייונישה ידיל איבה המ .תוכרבה ראשכ יוניש אלל ותרוצב ראשנ הכרבה עבטמ לבא ,"רטמו
?הלאה

דרפס יאצוי לש הליפתה תרוסמב םייוצמ םיטלובה םייונישה יכ הארמ תואחסונה תאושה
לש םילמה אלא ףרוחב םיפיסמ ןיא זנכשאו ןקלבו הילטיא תולהקב וליאו ,חרזמה תודעו
לש תרוסמה תא חרזמה תודעבו דרפסב ולבק תוכרבה עבטמב יכ עודי .םימשגה לע הלאשה
יברל הונינ ינב וחלש רשאכ .זנכשאו ןקלב ,הילטיאב הלבקתה לארשי ץרא תרוסמ .לבב
"הליפת עמוש"ב םידיחיכ :הבושת ולבק ,זומת תפוקתב םשגה לע ללפתהל דציכ םהל תורוהל
.(םינשה תכרב) הליפת לש העבטמ ונשת אלש דבלבו ,ושעו וכל

תאזה הנשה תא וניקלא 'ה ונילע ךרב" :הזינגה ןמ ונל עודי םינשה תכרב לש קיתעה עבטמה
."הכרבל ךרבמ 'ה התא ךורב .התאובת ינימ לכב (הבוט הנש ונילע ךרב ,וניבא :וא) הבוטל
היה "(ונניבה) הרשע הנומש ןיעמ" הלפתב ."הכרבל רטמו לט ןתו" ףרוחב ופיסוה הז חסונל
וננשדו (הכרב ימשגב) הכרב יללטב וניתונש ךרב" (ג ,ד םש ימלשורי ;.טכ תוכרב) העבטמ
ומכ תיתוכאלמ הניא "םינשה" תכרבל םשגה לע "הלאש" תסנכה ."ךצרא תואנב (וננכשו)
ירהש ;ןוזמה תכרבב "םילשורי הנוב" תכרבבו הליפתב "הצר" תכרבב "ערואמה ןיעמ הרכזה"
לט הלאה םינשה היהי םא" :(חי-זי 'א םיכלמ) איבנה והילא לצא םיאצומ רבכ הז ףוריצ
ןכ לע .הנויבצ הזו לארשי ץראל תנמוזמ םינשה תכרב ."המדאה ינפ לע רטמ הנתאו ....רטמו
לע זא לואשל ידכ זומת תפוקתב וז הכרב לש העבטמ ונשי אל הונינ ינב יכ יבר דיפקה
."הליפת עמוש"ב דיחיה תסנרפכ םושקבי אלא ,םימשגה

קחודמ איהש הלאש
ןמיס םייח חרוא רוטב ?ץיקב םהל םיכירצ ויהשכ םימשגה לע הלוגה ינב וללפתה דציכ
:םשגה לע השקב וז הכרבל וסינכהשכ "הליפת עמוש" לש הבחרהה חסונ ונל רסמנ ט"עקת
וניקלא 'ה ונלוק עמש"
ונתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבקו
התא םינונחתו תולפת עמוש ל-א יכ
ונבישת לא םקיר ונכלמ ךינפלמו
ךימחר תדמב םלוע ארוב וננעו
ודובכ תרדהו ולדג עידוהל לארשי ךמעב רחב
ונילע םחרו סוח הליפת עמוש ונכרב
המדאה ינפ לע הכרבל רטמו לט ןת
ךבוטמ ולוכ םלועה תא עבשו
ךדי תנתמ רשועמו ךיתוכרבמ ונידי אלמו
וז הנש הליצהו הרמש
ער רבד לכמ
תיחשמ ינימ לכמו
תונערופ ינימ לכמו
םולש תירחאו הוקת הל השעו
היתוריפו התאובת לכ לע םחרו סוח
הבדנו הכרב ןוצר ימשגב הכרבו
תובוטה םינשכ םולשו עבושו םייחו
ונממ רסהו
בערו ברחו רבד
הזבו יבשו הער היחו
םישקו םיער םיאלוחו ערה רציו
תושקו תוער תוערואמו
ךינפלמ תובוט תוריזג ונילע רוזגו
ךיתודמ לע ךימחר ולוגיו
םימחר תדמב ךינב םע גהנתתו
וניתולפת תא ןוצרבו םימחרב לבקו
הפ לכ תליפת עמוש התא יכ
"הליפת עמוש 'ה התא ךרב

יכ דע תורצה תקוצמב הדרחו הגאד לש חור וז הליפת לע תפחרמ העובקה םינשה תכרב תמועל
הליפתמ .(א ,א תינעת ימלשורי) "הליפת עמושב הרמוא קחודמ איהש הלאש" התוא וניכ ל"זח
ושמתשה הב לבב תרוסמב דחוימב ,ףרוחב םימשגה תלאשל םיעטק ורדח ץיקב םימשגה לע וז
םימשג תוינעתל ףסומ לש תוכרבה ששמ ועבנ חסונה חותיפל תורחא תועפשה .וז הליפתב
.לארשי ץרא תרוסמב הכרבה עבטמ לע םג ועבטו (ב"פ תינעת) לארשי ץראב

ץראה תבוט לע לאוש א"רגה
.הכרבה לש העבטמב םג יוצמ "אינסכא"הו "תיב"ה ןיב קבאמה
.המדאה ינפ לע הכרב - םינשה תכרבב" :(א"מר ןמיס ירחא ,םייח חרוא ע"ש) בתכ א"רגה
תכרבמ עפשומ "ךבוטמ" חסונ יכ ןכתיי .לארשי ץרא לע יאק יכ ,"ךבוטמ אלו ,הבוטמ ונעבשו
."ךבוטמ ונעבש" תבשב םויה תשודק
תא עבשו" :םהרדובא ,ם"במר ,םידרפס םינמית ,ןואג םרמע בר רודיסב - לבב תרוסמ יפל
;"ךבוטמ ולוכ םלועה
."ךבוט תכרבמ ולוכ םלועה תא עבשו" :ןואג הידעס בר רודיס
;"ךבוט תורצואמ םלוע עבשו" :הזינגה ןמ י"א חסונ - לארשי ץרא תרוסמ יפל
;"ךיתוכרבמ םלועה תא עבשו" :ינאילטיא
."ךבוטמ ונעבשו" :ירטיו רוזחמ
ןכ יכ ,"הבוטמ" אלו "ךבוטמ ונעבשו" םינשה תכרבב רמול שי" :דיפקמ (כ ,ד ת"וש) ש"ארה
םא יכ םלועמ יתיאר אלו יתעמש אלו ,םימכח ועבטש עבטממ תונשל ןיאו ,הליפתה חסונ אוה
,רטמו לט ןתו ,ונילע ךרב" :הכרבה לכב ןכו .הנשה לע אלו ה"בקה לע יאקו ,"ךבוטמ ונעבשו"
(2 ;ה"בקהל (1 :סחיתהל "בוט"ה הז יפל ."דיספמ הנשמהו ,"ונתנש ךרבו ,ךבוטמ ונעבשו
.לארשי ץראל (3 ;הנשל

הלחנל ךמעל תתנ רשא ךצרא לע רטמ תתנו
ללפתמה :םילבוקמה יפמ הרשפ עיצמ (ז"יק ח"וא) םינקז תרטע לעב ."הבוטמ" - י"ראה חסונ
תכרבל תומוד תובית יפוס רשא "ךבוטמ ונעבשו המדאה ינפ (לע)" רמאי (אינסכאב) ךרדב
המדאה ינפ (לע)" :ללפתי תיבב וליאו ;(ךוהי-ךוהי) "ךל הוצי ויכאלמ יכ" ךרדב םיכאלמ
רחב רשא םוקמב ,ומצעבו ודובכב 'יוה םשל םיפרטצמ היתובית יפוס רשא "הבוטמ ונעבשו
.(במ בקע ,ירפס) םש ומש ןכשל