לארשי תרוסמב רתסא תינעת

יודנל לאלצב

ב"כשת ,ז"ס ןויליג ,םיינחמ

ךיאו ,רדא שדוחל ןסינ שדוחמ רתסא תינעת הרבע המל הלאשב קסוע רמאמה :תיצמת
.הז םוצ לש ותרמוח יהמו רתסא תינעת ינפמ רונקינ לש בוט םוי החדנ


,גרובנטורמ ם"רהמ אוה ,ישישה ףלאל הנושארה האמב םינושארה ילודגמ דחא לש םיגהנמה רפס
רמולכ - תוזרפ יבשויל) םירופ ברעבמ דבל ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" :םירופ תוכלהב חתופ
וגהנש גהנמה תא םישיגדמ םיקסופה לכ ."רתסא תינעת ול םירוקו וב תונעתהל וגהנש ,(רדאב ג"י
אל ,שרופמב רכזנ אוה ןיא ךא ,הז תינעתל םינוש םיזמר וא ךמס םיאצומה םהמ שיו ,וב תונעתהל
.םידומלתה ינשב אל ףאו ך"נתב

עברא ריכזמ ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל" ויהיש תוינעתה תא טרפמה ,הירכז איבנה
ל"זח וטריפו ,(ט"י 'ח הירכז) "ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ,ישימחה םוצו יעיברה םוצ" :תוינעת
העקבוה ובש זומתב יעישת הז - "יעיברה םוצ" :תומוצה תעברא תא (ב"ע ח"י הנשה שאר 'סמב)
- "ירישעה םוצ"ו ,םקיחא ןב הילדג גרהנ ובש ,ירשתב 'ג הז - "יעיבשה םוצ" ,וניקלא םוצ" ,ריעה
אל ףאו ,ך"נתב אופא רכזנ וניא רתסא תינעת .םילשורי לע לבב ךלמ ךמס ובש ,תבטב הרשע הז
,ישישה ףלאל הנושארה האמה ףוסב דרפס ימכחמ ,םהרדובא דוד יבר ןייצמ ,ןכ לעו ,ונלש ארמגב
:"ןשוריפו תוינעתה תליפת רדס"ב רתסא תינעת תא וריכזהב
םימכחה אלא ,דומלתב אלו בותכב שרופמ וניאו ,ןסינל ךומסה רדאב ג"יב ןינעתמ דועו"
."דומלתה תמיתח רחא והונקת םינורחאה
.ול תודחוימה תוכלהה ןמ תצקמו "רתסא תינעת" רוקמ לע דומענ תואבה תורושב

 

חספה גחב יכדרמו רתסא םוצ
לא הירבדב (ז"ט 'ד) רתסא תליגמב םיטרופמ ,םירופ סנ ימי ,םהה םימיב רתסא לש היתוינעת
:יכדרמ
הליל םימי תשלש ותשת לאו ולכאת לאו ,ןשושב םיאצמנה םידוהיה לכ תא סונכ ךל"
"ןכ םוצא יתורענו ינא םג ,םויו
.הל הנענ יכדרמו
."רתסא וילע התויצ רשא לככ שעיו ,יכדרמ רבעיו"
:ל"זח ושרד ךכו ,חספה ימיב ולח תוינעת םתוא
.(א"ע ו"ט הליגמ) - "תינעתב חספ לש ןושאר םוי ריבעהש - יכדרמ רובעיו"
תשולש יכ שרופמב רמאנ א"רדפבו ,("תרחממ ןמה תובשיו" - רבדל רכז ,םויב וב הלתנ ןמה ףא)
יכדרמ רשאכ .חספה גח לש ןושאר םוי היה תינעתל ישילשה םויהו ,ןסינב ג"יב ולחה תינעתה ימי
:תינעתה תזרכה לע רתסאל הל ריעה
"חספ לש ןושאר םוי םהב אלהו"
:ול החלש ,וב תונעתהל רוסאש
עמש דימ ,חספה ימל - לארשי ןיא םא ,הז רבד רמוא התאו ןירדהנסל שאר התא"
."הירבדל הדוהו יכדרמ
:םהיניב םירבדה יפוליח לש רתוי בחרנ חסונ יוצמ (ו"נר-תת זמר רתסא) "ינועמש טוקלי"ב
דעו ןסינ ח"רמ הב בותכש תינעת תלגמ לטבל לוכי יניא" :רתסאל רמאו יכדרמ הנע"
רמוע ברקש ,ז"יבו ו"טבו ד"יב תינעת רוזג תרמא תא ,ןוהב דפסמל אלד ח"י ןימוי
המ - םלועב לארשי ןיא םא ,לארשי לש ןנקז אוה התא' :היל הרמאו החלש ,'הפונתה
?"הרות המל - םניא םא ,םיפי תוצמה
.ל"נה ארמגה ירבד לע "שבד תורעי" לעב ,ץישבייא ןתנוהי יבר לש ותיישוק תא ןאכ ףיסוהל שי)
תא לטיבש הלודג רתוי אתובר ירהו ;תינעתב חספ לש ןושאר םוי ריבעהש - יכדרמ רובעיו"
חספה לילב ולכא תמאב יכ םיצרתמ םינורחאה םלוא ,"'וכו רורמו הצמ תווצמ םויקמ לארשי
םושמ ךכב שי ,תבתוככ ולכא אלש ןויכ םלוא ,וז הווצמ םייקל ,הצמ תוצמ רועיש ידכ הצמ תיזכ
הארו ,ןודינב ךיראהל םוקמ ןיא ךא ,הסגה תבתוככ אוה ,םירופיכה םויב יוניע רועיש ןכש ,יוניע
.(תודיסחה תורפסב רתסא תינעת לע ןלהל

,רתסאו יכדרמ לש םוצ ימי תשלש תונעתהל לארשי ץרא ימכח וגהנ תוינעת ימי םתוא לש םרכזל
ולא תוינעת ועבקנ ,חספה ימיב םג תונעתהל וריתהו םוריח תעש התיהש העש התואל דוגינב םלוא
:(א הכלה א"כ קרפ) םירפוס תכסמב ונינש ןכו ,םירופ רחאל ,תורודל
,םירופ רחאלו ,תודורפ רתסאו יכדרמ םוצ ימי תשלש תונעתהל ,ברעמבש וניתובר גהנמ"
,ןכשמה םקוה ןסינב דחאבש ינפמ ,ןסינ שדוחב ןתוא ןינעתמ ןיא המלו ,ינשו ישימחו ינש
"ןסינ רובעיש דע ןינעתמ ןיאו - - - םימי ב"יל םנברוק ובירקה םיאישנ רשע םינשו
:('ג הכלה) ז"י קרפב םשו
וניתוברו ,ינשו ישימחו ינש ,ןידורפ אלא םיפוצר ןתוא ןינעתמ ןיא םוצה ימי תשלש"
."םירופה ימי רחא תונעתהל וגהנ לארשי ץראבש
םיאצומ ונא ,לארשי ץרא ימכח םה ,"ברעמבש וניתובר"ל םיסחוימה םוצה ימי תשלש תמועל
ם"במרה ,י"שר לצא ןכמ רחאלו ,לבב ינואג לצא רדאב ג"יב רתסא תינעת לש ורכז תא הנושארל
תינעתה וליאו ,ןסינב ויה רתסאו יכדרמ לש םוצה ימי תשלש יכ השגדה ךות ,תופסותה ילעבו
תוינעת תוכלהמ ישימח קרפב ןייצמו קייד ףא ם"במרהו ,תינעת ותואל רכז אלא ונניא יחכונה
:('ד הכלה)
"םתקעזו תומוצה ירבד רמאנש ,ןמה ימיב ונעתהש תינעתל רכז רדאב ג"יו"
אוהו ,חספ לש ןושארה םויב לח ישילשה םויהו ןסינב ויה רתסא לש תוינעת תשלש םתוא ןכש
םידוהיה ולהקנ" קוספה לע ימלשורי םוגרתמ ותוא םיאיבמ םיקסופהש זמרה יבגל ןידה
.(יחריה ן"באל ג"יהנמה) "תונעתהל ולהקנו ןייפונכ ארפצמו" - "םהירעב

 

לבב ינואג ירפסב תינעתה רכז
(א"ע 'ב) הליגמב ארמגה ירבד תא שרפמ אוה (להקיו תשרפ) "ןואג יאחא ברד תותלאש"ב
םוי םימכח ושריפ ךכ" ,"תינעת םוי - הלהק יאמ" - איה לכל הלהק ןמז - רדאב ג"י"
ןיבו םירפכ ןיב םיכרכ ןיב" ."רדאב ג"יב ,וב ןיסנכתמ להקהש ,אוה תינעת םוי - הסינכ
."רדאב רשע השלשב ןינעתמ ןלוכ - תורייע
םינואגה תובושתב עטוקמב האבוהו ,םינואגל תסחוימה תחא הבושתב יכ ןייצל ןיינעה ןמ ןאכ
:רמאנ (130 'ע ב"ח) "רטכש יזנג"ב האולמבו (הפוסב ,ו"ט ןמיס) יבכרה
"ינש רדא לש ג"יכ ןינעתמ ימנ ןושאר רדא לש ג"יו"
תונעתהל םוקמ שי ךכ ,ןטק םירופכ ןושאר רדאב ו"טו ד"י םימיה תא םינייצמש םשכ ,רמולכ
ןקתוה תינעתה יכ העדה רוריבל ןכו הז רוריבל סנכיהל םוקמ ןאכ ןיא ךא ,ינש רדאבכ ,וב ג"יב
לש בוט םוי" לארשי ץראב הז םויב ומייק ןמזב ובו ,דומלתה תמיתח רחאל ,לבבב הנושארל
.(ד"יר 'ע ג"שת תשרא) תינעת תליגמב ןיוצמכ "רונקינ

:הז תינעתב הליפתה רדס תא רבכ םיאצומ ונא (א"ע ח"פ ףד) "ןואג םרמע בר רדס"ב
היל החינד יאמ תוחילס רמאו ארפצב ץ"ש תיחנו ,אירופל אמוי ילעמד אתינעתב ןובתיו"
."אתינעתכ ארודיסכ ליעל ןנישרפד אנינעכ
ידימלת לש םהירפסב םלוא ,ספלא בר תוכלהב םג אבומ וניא ארמגב רכזנ וניא ןיינעהש ןוויכמ
לש ורמוח רבדב הלאשל י"שר לש ותבושת היוצמ (דועו "ירטיו רוזחמ" ,"סדרפה רפס") י"שר
דחאב םירופ לח איהה הנשב .ותרחמל תינעתה תא תוחדל התצרש השיא יבגל ,רתסא תינעת
בוכרל הכירצ" התיה השיא התואש ןוויכמ .ישימח םויל תינעתה החדנ הכלהל םאתהבו ,תבשב
י"שר .ישימחה םויב לוכאל לכותש ידכ ,ישישה םויל ותוחדל התצר ,םויב וב "ןוטלשה רחא ךלילו
ושיגדהב ,רתיהל הל הרוה אל ,ךרדה חרוט ינפמ םויה לכאתו רחמל הנעתתש רשפא םא ,לאשנש
אלא ,םירפוס ירבדמ אלו הרות ירבדמ אל ,עובק רוביצ תינעת הז ןיאש יפ לע ףא"
[ןשושב] יכדרמ הנעתהש תוינעת םתוא ירהש ,ןכ םעה וגהנש ,אמלעד אגהנמ
'םתקעזו תומוצ ירבד' םישמ יאו" - - - ,יכדרמ רובעיו ביתכד ,םימי 'ג הנעתה ,חספב
הקעצ יאמ - ימנ 'םתקעצו' ןכ םאד ,תורודל םוצ תלבק ונייה ואל ,ארקב ביתכד
ביתכדכ ,היישעו הריכז אלא ונל ןיא ,רתסא ליבשב םיקעוז ונא המד ,אכיא תורודל
תאירק ונייהו ,הז םע הז רפסל םימי םתוא םירכזנ ,רמולכ ,'םישענו םירכזנ'
רמאק יכה אלא ,הקעז וז ןיא םירבדה תרכזהו ,החמשו התשמ ימי םישענו ,הליגמה
םהילע םידוהיה ולבק ,ןמה ימיב םהילע ורבעש תורצהו' םתקעזו תומוצה רבד לע
תורמל םלוא ,גהנמ אלא רתסא תינעת ןיא י"שר תעדל ."'םיסנל רכז ,תורודל םירופ
אל ,ודדוגתת אל ןנירמאד ,רוביצה ןמ שרופ אהיש ,םלועל םדאל וריתה אל" תאז
."תודוגא תודוגא ושעת
םע ןינעתמ ןהש פ"עאש םישורפה ןמ שיו" :הדימה ןמ הלעמל ןירימחמה דגנכ י"שר ןעוט תאז םע
ליסכהו' םהילע ארוק יברו ,םירופל תינעתה ךומסל ידכ ,ישישב ןינעתמו ןירזוח ,ישימחב רוביצה
ןמ עובק אוה וליאכ ומוקמב הז רימחמו ,רבדל רכז ןישועש ,גהנמ אלא ומצע אוה ,'ךלוה ךשוחב
."ךכב ונייד - ישימחב תונעתהל םיבר וגהנש ןויכו ,הרותה

 

רתסא תליגמב זמר אצומ םת וניבר
זמר אצמ אוה .הנוש אוה תופסותה ילעבמ ,םת [בקעי] וניבר אוה ,י"שר לש ודכנ לש ותדמע
"איה לכל הלהק ןמז" (א"ע ב"ל 'ד) הליגמ שירב ארמגה ירבד ךמס לע רתסא תליגמב הז תינעתל
םת וניבר ריבסמ ,"םהיביואמ םקנהל ולהקנ לכה - הלהק ןמז" םש שרפמה י"שר תעדל דוגינבו
,תורייעל םירפכה ינב םיאבו רתסא תינעתל ןיפסאתמ לכהש - איה לכל הלהק ןמז"
ןאכמ - - - םימחר םיכירצ ויהו םשפנ לע דומעל ולהקנ ובש יפל ,םינונחתו תוחילס רמול
,רתסאו יכדרמ ימיב ושעש ומכ ,ןישוע ונאש רתסא תינעתל דעס םת וניברל הארנ
אלא םוקמ םושב ךמס ול וניצמ אלו" ףיסומ אוהו ,"םשפנ לע דומעל םידוהיה ולהקנשכ
."ןאכב
םויב אלו תבשב לח אוהש הרקמב 'ה םויל תינעתה תייחדל רבסה םת וניבר איבמ וירבד ךשמהב
ןכתיי אלו ,"םינונחתבו תוחילסב תוברהל תינעתב ןיליגרש יפל" םינואגה תובושת לע וכמתסהב ,'ו
אמק קרפ שיר ש"ארה תוכלה) תבשה דובכל חורטל ולכוי אלש יפל ,תבש ברעב ןכ תושעל
.(הליגמד

םלוא ,רתסא תינעתל סחיב "םתקעזו תומוצה ירבד" בותכה ירבד תא םיריכזמה םיקסופה ןמ שי
,םמצע םירופה ימיל אלא סחייתמ הז קוספ ןיא יכ חיכומה ,י"שר תובקעב םיכלוה םלוככ םבור
ןמיסב) ןייצמה "םישובל"ה לעב הפי יכדרמ יבר ירבדב אוה הז ןיינעל רתויב בחרנה חוסינהו
:(ו"פרת
רתסאו יכדרמ ימיב ולהקנ ובש םושמ ,רבד לכל רוביצ תינעתלו הבוחל םהילע והולבקו"
ויה אמתסמו ,םינונחתו תוחילסו םימחר שקבל ןיכירצ ויהו ,םשפנ לע דומעלו םחלהל
."םויב וב םינעתמ
ןמיסב) ןייצמו ,םת וניבר תעד תא הארנכ לבקמ וניא ,"חקור"ה לעב ,אזיימראגמ רזעילא יבר
:(מ"ר
."ארקיו תשרפב יא רחא ברד תותליאשב ךא ,ךמס הל ןיא רתסא תינעת"
םירופ ינפלש םויב תונעתהל םוקמ שי םא" לאשנ גרובנטורמ ם"רהמ יכ ףיסוהל שי וז השרפל
ןכש ,"תונעתהל ךירצ ןיאש" קסופ ,(ח"צק ןמיס גרובנטורמ ם"רהמ תובושת) "ןושאר רדאב
.הליגמה תא םהב וארק םא אלא ,ןושאר רדאב ו"ט-ד"י ימי ןויצל תועמשמ לכ ןיא ותעדל

 

רונקינ לש ט"וי םוקמב רתסא תינעת
םימיה תרגסמב ,םויב וב ןכל םדוק עבקנש ט"וי תפפוח רדאב ג"י םויב רתסא תינעת תעיבק
םימיה ןיב טרופמ םשו "ןוהב האנעתאל אל יד אימוי ןיליא" :תינעת תליגמב םיטרופמה םיבוטה
."רונקינ םוי - היב רשע תלתב" ינש תיב ימיב ועבקנש רדא שדוחב םיבוטה

:תינעת תליגמ לע שוריפכ ,רתי טוריפב םירבדה םיאבומ (ג"יה ב"פ) תינעת ימלשוריב
רבוע ןווי תוכלמ לשמ ןוטלש - רונקינ םוי והמ" ,"רונקינ םוי - היב רשע תלת םוי"
לדגמה תא ץותא םולשב יבושב רמאו ,ץאינו ףדיגו ףריחו םילשורי תא האר אירדנסכלאל
,ולש ןיבורקל עיגהש דע ויתולייחב גרוה היהו ,יאנומשח תיב לשמ דחא וילא אציו ,הזה
הפה" ןטמלמ בתכו ץעב ןבחתו ,ושאר תא ךתחו ודי תא עטק ,ולש ןיבורקל עיגהש ןוויכו
השעית וז המקנ - ,םילשורי דגנ סטנוקב ןיולתו הוואגב הטשפש דיהו המשאב רבידש
."בוט םוי ותוא ושע - ןכ ושעש םוי" ,"םהב
אוה ,"יכדרמ םוי" ינפל םוי עבקנש "רונקינ םוי" רכזנ (ו"ל-ה"ל ,ו"ט קרפ) 'ב םיאנומשח רפסב ףא
רונקינ לש ושאר תא הדוצמה לע עיקוהל הוויצ יבכמה הדוהי יכ םש רסמנ רתיה ןיב .םירופה גח
םויה תא חינה יתלבל ,דחא בלב םלוכ ורמגיו ,'ה תעושת תוא הלגייו לוכל האריי ןעמל"
ןושלב ,ומש רדא ,רשע םינש שדוחל רשע השולשב ותוא גוחל םא יכ ,ןיוצמ יתלב אוהה
."יכדרמ םוי ינפל דחא םוי ,'ד
,"רונקינ םוי" אוה ,רדאב ג"י םויו ,םיבוטה םימיה ולטב ןברוחה רחאל תינעת תליגמ הלטבשמ
,וב ןינעתמ ונאש "רתסא תינעת" אוהו ,םוצ םויל ךפהש אלא ,בוט םוי תויהל לדחש דבלב וז אל
.ןמהו שורוושחא תריזג ימיב רתסא לש היתוינעת רכזל

 

ימ ינפב החדנ ימ
ןיב יתכלה רוריב הררג ,תינעת תליגמב םיבוטה םימיה ןיב טרופמה ,הז םויב תינעתה תעיבק
אל םירופו הכונח יבגל - תינעת תליגמ הלטבד בג לע ףא ,ןניטקנ הכלהל ןכש ,םינושארה םיקסופה
ינפלש םויב תונעתהל וישכע וגהנש המל ,דומלת ךירצ - םיסנ וניבר לאוש - התעמו" ,"הלטב
."םירופ

זנכשא ימכחמ ן"בארה לש ונתח ,יאנורטנ ןב לאומש 'ר לע ךמתסמ "תוינומיימ תוהגה" לעב
וניבר" ןכש ,"םירופ ינפלש םויב תונעתהל לארשי לכ גהנמ" תינעתה תא וריכזהב ,םינושארה
בותכ אוהד םירופו אסינ ימוסרפל הכונח ,רתומ םהירחאלו םהינפל םירופו הכונחד ,בתכ ט"בש
ףיסומ אוה םלוא ,"קוזיח יעב אלו אתיירואד שדוח שארכ היל אוהו ,(רתסא תליגמ -) םיבותכב
ירבדמ יוהד ןויכ ,באב 'טכ הבוח תינעתכ ןל בושח רתסא תינעת אמשד היאר ןיא הזמ םנמא"
.(תינעת תוכלה שיר) "לארשי לכ גהנמו םינואגה

ץרתמ אוהו הלאשה תא ,יולה לאוי וניבר ויבא םשב אוה ףא איבמ ה"יבארה
"וינפל תינעת לע רוסיאה םג לטב רונקינ םוי לטבש ןוויכש"
ן"במרה ךלוה ויתובקעבו ,ל"נה ט"בשר ירבד תא ףיסומ אוהו
םוי םושמ ורסאל ןיא התעמ ,תינעת תליגמ הלטבשמ לטבו ,רונקינ םוי היה ג"יד ןויכד"
ינפמ השודק ול ראשיתש יואר ןיא ,הלטב םויה תשודק רקיעש ןויכש ,םירופ ינפלש
."םירופ ינפלש םוי אוהש
:ריבסמ ה"זרה אוה יולה היחרז וניבר
הרות ירבדכ הלבק ירבדו ,שדוקה ירפסב ובתכנש ינפמ ,םה הלבק ירבד םירופה ימי"
- םהירחאלו םהינפל ,תינעתב םירוסא - םהש ,םיבוט םימיו תותבשכ היל הווה ,ימד
"קוזיח םיכירצ םניאו ,םירתומ
.םירופה ימיל ןידה אוהו

רסיברא ינב יבגל היעב ןיא ,רואמה לעב תטישל יכ ןייצמ "שדח ירפ" לעב הבליס-הד היקזח 'ר
הלבק ירבדו ,הלבק ירבד אוהש ,רתסא תליגמב אידהב רכזנש ןידה ןמ ,ד"יב תונעתהל םירוסאש
ינב יבגל םלוא ,ג"י ונייהד ,םהינפלש םויב תונעתהל םהל רתומ ןכ לעו ,קוזיח םיכירצ םניא
םניאו ,ו"טב םיגגוח םהו ןונ ןב עשוהי ימיב המוח ןיפקומ ויהש םירעה יבשות ,רמולכ ,רסימח
תליגמב אידהב רכזנ אל הזש ןויכו ,ד"יב םג ט"וי ועבקש תינעת תליגמ ינפמ אלא ד"יב םירוסא
םג תונעתהל םירוסא ויהי ןכ לע ,קוזיח םיכירצ םירפוס ירבדו םירפוס ירבדמ אלא וניא ,רתסא
,ו"טב ןנירקד םילשוריב - "שדח ירפ" לעב ףיסומ - הז יפל" .ד"י םוי ינפלש םוי אוהש ,ג"י םויב
וגהנ אלש יפ לע ףא - רקיע הארנ ןיאו" - םכסמ אוה םג םלוא ,"ג"יב תונעתהל ןל רוסא אהיש
."ןכ
םימכח לש ןתעדש ירה ,תינעת תליגמ הלטבש ןויכ" ןעוט "םיתעה רפס" לעב ינולצרבלא י"רה
םהינפל רוסאל םהב דימתהל ונל ןיא ,םירופו הכונח ולטב אלש פ"עא ךכיפלו ,לטבלו לקהל
."םהירחאלו

ד"בארה תעד יבגל אל ךא ,םהירחאלו םהינפל תינעת רוסיא יבגל רמאיהל םינתינ ולא םירבסה
:קסופה
לע הריזג ןירזוג ןיא םמצע םיבוטה םימיב ירה ,תינעת תליגמ הלטבש יפ לע ףאש"
"הליחתכל רוביצה
:רבדה תא ריבסמ ומצע אוה םנמאו
בותכב ךמס ונל שיש ,דועו ,וב השענש סנל אוה ןורכזד ,תוינעת ראשל המוד וניא ג"יד"
ךכ ט"וי תושעל םהילע ולביקש םשכ ,רמול ,"תומוצה ירבד םשפנ לע ומייק רשאכו"
"הנשו הנש לכב תינעת תושעל ,רמולכ ,םתקעזו תומוצה ירבד םהילע ולביק
אלא תינעתה יבגל הניא וז הלבקש םינושארה ישוריפ לע ךמתסמו וירבד תא החוד ן"רה םלוא
םמצע םירופה ימי יבגל
הערה ימיב םהילע ולביקש םשכ ,םירופה ימיב החמשו התשמ תושעל םהילע ולביקש"
."םתקעזו תומוצה ירבד
תליגממ טטצמו הז רוריבב (ו"פרת ןמיסב) הליגמ תוכלה תא חתופ ,םירוטה לעב בקעי וניבר
:תינעת
,"אתינעת ןוהב רזגמל אלדו ,ןוהב דפסימל אלד ןוניא אירופ ימוי ,רדאב ו"ט םויו ד"י םוי תא"
:ףיסומ אוהו
םהינפל ןכ םאו ,הלטב אל םירופו הכונחב תינעת תליגמ הלטב ןל אמייקד בג לע ףאו"
,ןוהב דפסמל אלד רמאנש םוקמ לכבד ,תינעת תכסמב אתיאדכ ,רוסא ימנ םהירחאלו
םהינפל ףידע אלד ,ד"יב תונעתהל ןיגהונ יכה וליפא ,רוסא ימנ םהירחאלו םהינפל
ןרקיע ולטב םימיה ראשש ןויכו ,תינעת תליגמד ימוי ראשמ ,םירופו הכונחד םהירחאלו
אהימ םהירחאלו םהינפל ,ןרקיע ולטב אל םירופו הכונחד ג"עא ,ןהב תונעתהל רתומו
."רתומ
'סמב ושוריפו איה לכל הלהק ןמז קוספה לע ססבתמה םת וניבר לש וירבדב אצומ אוה ףסונ ךמסו
.ליעל אבומכ הליגמ

 

תינעתה רמוח תניחבמ םויה לש ודמעמ
לע םת וניברו "ןואג יאחא ברד תותליאש"ה ירבד תא איבמ ,"הדוגא"ה לעב ,ןילסוז רדנסכלא 'ר
"םתקעזו תומוצה ירבד" בותכהש י"שר תבושתמ עטק ףיסומ אוה ךדיאמו ,רתסא תינעתל ךמסה
קיסמ אוה ןכ לעו ,םירופה ימיל אלא םוצל סחייתמ וניא
,םייניע יבאוכלו תוקינמלו תודלוילו תורבועמל תינעת ותואב לקהל םילוכי ךכלה"
"רוביצה ןמ ושרפי אל םיאירב ןכא ,רחא םוי וערפיו
.(ו"פרת ןמיס) רוטה לע "השמ יכרד"ב א"מרה י"ע האבוה וז הארוהו

תומוצה ירבד" בותכה ךותמ רתסא תינעתל זמר אצומה ם"במרה תעדל יכ ח"בה ריעמ ותמועל
תורבועמ יבגל ןיליקמ ונא תוינעתה רתיב ןכש ,תוינעתה רתימ רומח הז תינעת אהי ,"םתקעזו
תורבועמ םג ירה ,"םתקעזו תומוצה ירבד" בותכה ךותמ אוה שרדהש ןוויכ ןאכ םלוא ,תוקינמו
עיצמה ,ד"בארה םשב "םייח תוחרוא" לעב לש ותעד םג יהוז וירבדלו ,תונעתהל תובייח תוקינמו
לע לקהל ידכ ,תינעתה םוי יאצומ איה (תוזרפ ירעב) ד"י םויל רואב הליגמה תאירקב םידקהל
הכלהל .ותדמע תא םילבקמ םניא םיקסופה םלוא ,"ידמ רתוי ונעתי אלש" ,תורבועמהו םילוחה
:ךורע ןחלושל ויתוהגהב א"מרה ןייצמ
םילוח וא תוקינמ וא תורבועמ ןוגכ ,ךרוצה תעל וב לקהל שי ןכל ,הבוח הניא וז תינעתו"
,רחא םויב וערפיו ונעתי אל הברה םירעטצמ םאש ,םייניע יבאוכ קר וליפאו הנכס ןיאש
."רוביצה ןמ ושרפי אל םיאירב ךא
ןיא ךא ,אמלעב גהנמ אלא וניא הז תינעתש י"שר לש ותעדל םה א"מרה ירבד יכ םיריבסמה שי)
רתסא תליגמב זמרה לע םיכמתסמה ,ויתובקעב םיכלוהה םיקסופהו ת"ר תטישל לקהל םוקמ
.(הליגמ תכסמבו

קר איה תינעתה תרזחה תבוח יכ ,"בקעי תועושי" לעב לש ותעד תא איבמ "הרורב הנשמ" לעב
בטיישכלו ,התע קר ול וריתה ןכלו ,רוביצה ןמ שורפל אל הבוח וילע שי םצעבש ,םייניע יבאוכ יבגל
.הז תינעת תבוחמ ירמגל תורוטפ תוקינמו תורבועמ םלוא ,תינעתה תא ריזחהל ךרטצי ול
ירבד לע םיכמתסמ םהו ,רתסא תינעת תונעתהלמ ותפוח םויב ןתח םג םירטופ םינורחאה
.תירב לעב יבגל ןידה אוהו רתסא תינעת איצוהל ,"תומוצ עברא הנעתיש" ןתח בייחמה א"בטירה

טטצל ןיינעה ןמ ,ש"ארהל םיסחוימה "שאר םימשב" תובושתה תשרפ לע רוריבל סנכיהל ילבמ
:תינעתה לש ורמוח רבדב (ט"לר ןמיס) םש םיאבומה הבושתהו הלאשה תא
הליגמה תאירקב ומידקיש םימכח תצקמ ורמאש חוכ ישולח ןתוא לע תלאשש המו"
,שממ הלילב הליגמה וארקיו םישולחה ומילשי אלש בטומש ורמא ןתצקמו הלילה םדוק
."הנמז םדוק וכרבי אלו
קסופ אוה ותבושתב
ורקיע לכד ,ער ןיא - ונעתי אלש םישולחל הרומש ימ ,דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד"
רשפא ,ול באוכ וירחא אבה םויהש דע ,שולח אוהש ימ רתויבו ,יופר אוה הז תינעת לש
ארקמל ךליאו החנמה גלפמ םידקהל םנמא ,רוסא ימנ םינפלו ,תונעתהל ול ןוכנ וניאש
שודיק ומכ הליל ךליאו החנמ גלפמ םישוע ונא הרימא לש רבד לכבד ,רוסיא ןיא ,הליגמ
וב ןיאש רשפא הז םדוק ומידקה וליפאש דועו ,תבש יאצומב הלדבה וליפאו ,םויה
ןיא "יל הימוד אלו הלילו"ד ארקא יכמסאד ג"עאו ,איה לכל הליהק ןמז ג"יד ,שוחימ
."שוחימ םוש הזב
:איבמ אוה ורטסאק י"רהמל "םחל ךרע" רפסב יכ ףיסוהל שי
,םינטקה לע לקהל ידכ ,ד"י ליל ,םוי דועבמ התורקל וגהנש ,תומוקמ תצק גהנמ"
."תינעתב ךנחתהל םיליגרש
ןינעתמה שיש "ה"כ" םשב "םהרבא ןגמ"ב רכזנה גהנמה תא ןייצל םוקמ שי ולא תולקה תמועל
וב בותכש ,רתסא םוצל רכז ,וינפלש הלילב םג אלא ,םויב וב רחשה תולעמ קר אל רתסא תינעת
."םויו הליל"

 

רתסא םוצ רכזל ב"הב תינעת
גהנמ .רתסא תינעת רכזל ,רדא לש הינשה תיצחמב ,םימי השולש ונעתהש ויה תוינומדק םינשב
םג רכזנ ,לארשי ץרא ימכח םה - "ברעמבש וניתובר"ל סחוימו ,םירפוס תכסמב רומאכ רכזנה ,הז
אבוה ןכו ,"רתסא ימיב תוינעת 'ג ןתואל רכז - רדאב םימי 'ג ןינעתמש שיו" (ו"פרת 'יס) רוטב
'גה ולא תונעתהל וגהנ אלש המ" ןייצמ "שובלה"ו .ךורע ןחלושב וראק ףסוי יבר ןרמ י"ע הכלהל
ונימיב - "ןחלושה ךורע" לעב ףיסומ - םנמאו ,"רוביצה לע דיבכהל אלש ידכ ,הבוח ךרדב םימי
."תורודה תושילח ינפמ הז ונעמש אל

,םירופ רחאל ב"הב ימיב םיגוהנ ויהש ולא תוינעת יכ ,םינעוטה םילבוקמה תעד תא ןייצל שי ןאכו
ףאו ,םיגחה תא יוארכ ודביכ אל אמש ,םימגפה ןוקיתל ,םילגרה רחאל ב"הב תוינעת ומכ ודעונ
.היוארה הדימה ןמ הלעמל החמשה הגרח אמש ששח שי םירופ ימיב

ימי השלש תניחבב ,הלבק ימעטמ הלאה םימיה תשלש לש םדמעמ ירה "םימי תדמח" לעב תעדל
ולביקו ומייק ,םירופה ימיב הרותה תלבק ינפל הלבגה
'ג תונעתהל םינושארה םידיסחה וגהנ הז םעטמו" ."יניס רהב רבכ ולביקש המ ומייק"
םימש תארומ תולעהלו ,הריתי השודקב שדקתהל ונל התואי יכ" ."םירופה ינפל ,םימי
תלבקב ,תירבל ונסנכנ רשא םויה אוה רשאכ ,םימיה לכ לע דאמ רתי םויה ונישאר לע
ולבקש המ ומייק ,םידוהיה ולבקו ומייק רמאמב ודיגה םימכח רשאכ ,וננוצרב הרותה
."רבכ
המל אמגוד אהיש ,םויו הליל םימי 'ג םירופה ינפל םימצה םידיסחה גהנמ ןוכנ הז םעטמ םג
ןכ השועה יכ קפס ילבו םימי 'ג ונעתהש א"ר יקרפב בותכש ומכ הרותה תלבקל לארשי ונעתהש
.אוה הפי גהנמ

םירוחבה לא הכלהה דיגהל ןיאש" ותארוה לע רסמנ ,זנכשא יגהנמ יבא אוה "ל"ירהמ יגהנמ"ב
םלוא - "תדגמ רתסא ןיא" רבדל ןמיסו ,"םירופ יכרצב תושעל םידורטש ךותמ ,רתסא תינעתב
שי ןכש ,"'ה םויל החדנ רתסא תינעתו 'א םויב םירופ לחשכ" ורועיש תא עימשה ומצעב אוה
ןיא ,"םירופ תדועס יכרוצל םירחא םיחירטמ שי םא" ןכו תבש ברעב םירופ יכרוצ ןיכהל תורשפא
.םבר ינפב דומלל םיליגר ויה ומצע םירופב םג יכ תוחכוה ואבוה םש תוהגהב .רועישה תא לטבל
ןיא שרדמה תיבב םיעובקה םירועישב לבא ,הבישיה ירדסב רבודמהש ןעוט "אבר והילא" לעב
.הדועסה יכרצ לוטיב םושמ ךכב ןיא ןכש ,םירועישה לטבל םוקמ

 

םילבוקמה לש םשרדמ תיבב םויה תועמשמ
אל ותוא וארש םהמו ,םילבוקמה לש םשרדמ תיבב ,רתסא תינעת םוצל התיה תדחוימ תועמשמ
.דיתעה יבגל רקיעב אלא רבעה יבגל רכזכ

:ול ולגתנש תודוסה תא (להקיו תשרפ) "םירשימ דיגמ" ורפסב ןייצמ וראק ףסוי יבר ןרמ
םיגהונ םהילע וניטסי אלש ידכו ,וצריש ןיי לכ תותשל םדאה לכוי ,חספ לילבו םירופב"
םילשהל םיתושו םילכוא םניאש תורוהלו םעינכהל ידכ ,חספ ברעו םירופ ברעב תונעתהל
."ונוק תדובעל אלא ,ערה רציה תוואת
תא ןייצמ "ףסוי תיב"ה ןרמ לש ורודב ,תפצל הכומסה ןותיז ןיעב אתביתמ שיר ,ריכמ ןב השמ יבר
:םיאבה םימיה יבגל אלא םירופ יבגל קר אל ,םויה לש ודוחיי
,םתער ישקבמ ףכמ םליציש םימש ימחרל םיניתממ ויהו לכל הלהק םוי היהש תויהבו"
חבש תתל ,הז םויב תונעתהל הנשו הנש לכב וגהנ ,םתרצמ םליצהו םתרזעב היה ה"בהו
לכ ררוצ עשרה ןמה דימ ונליצהש ומכו ,דיתעה לע ןנחתהלו ללפתהלו ,רבעה לע האדוהו
."הבורק הלואגב ונילעמ תולגה לוע לקיו ,ונתער ישקבמ דימ ונליצי ןכ ,םידוהיה
:"םימי תדמח" רפסב םייוצמ םויה לש וכרע לע םימלש םיקרפ
,תוצמה גח םדוק תאזכ השענ אלש המ ,הזה תינעתה םוצב ןנובתי ליכשמה שיאה"
גורהלו דימשהל הרזגש ,תויהל אוה רבד לש ומעט יכ ,הכונח םדוק אלו ,םירצממ ונאציש
תודמשה ,תורזגה ורבג האלהו םושמ ודקפ םויבו ,העש יפל אלא הלטבתנ אל ,ןמהד
אל ןכ לעו ה"ב ה"יוה םש רכזנ אל הז םעטמ רשא דע ,ןוי תוכלמב ןישוריגהו תוגרההו
."הביס ילב רוביצה ןמ ומצע שרופו ,הז תינעתב לקמה השע בוט

 

תודיסחה תורפסב רתסא תינעת
:"המלש תראפת" ורפסב קסמודרמ המלש יבר ידי לע הרבסוה חספה גח םצעב יכדרמ םוצ תשרפ
"תוסוכ עבראו רורמו הצמ תווצממ לארשי לכ תא דיזמב לטיב ךיא אלפיי תמאבו"
אקוודש בושחל היה ךירצ יכדרמ ,"השעת לאו בש"ב הרותה ןמ רבד רוקעל םילוכי םימכח יכ
- המלש יבר ריבסמ - םלוא ,ןמה תדוקפב םהילע רזגנש תווממ ולאגיי ,ולא תווצמ םויק תוכזב
שדקתה לילב" הנשו הנש לכב ןכש ,הלעמ לש אילמפב שער ררועל ןווכתה קידצה יכדרמ"
עבראו רורמ ,הצמ תוצממו םירצמ תאיצי ירופיסמ ,חוחינ חיר הלעמל הלוע ,חספה גח
ןיבשוי לארשי דציכ ,וארו ואוב" :הלעמ לש אילמפל ארוק ה"בקהו ,לארשי לש תוסוכ
לכו יכדרמ רשאכ ,הרצ תעש התואב ."תווצמ לש תורטעב ה"בקה תא לוכיבכ ןירטעמו
הייטעב רפוה ,גח שדקתה לילב ,לארשי לש ןרדסו ,חספה לילב תינעתב ובשי לארשי ינב
."הלעמ לש אילמפב לודג שער השענ ,םהילע המייאש ,הערה הריזגה לש
תא ןקתל םיכירצ ויה רודה ותואבש לארשי יכ ל"זח ירבד דוסי לע ףיסומ אריפש רזעלא םייח יבר
תולעהלו ןקתל םילוכי םיקידצ יכ םאו ,שורושחא אוה ,עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנש ומגפ רשא
לוכי םדאהש תעבוק תודיסחה תרותו ,םידוחייבו תונווכב םג םימגפ ןקתלו ,הליכאב םג ,תוצוצינ
לע םרגנש ,םגפ ותוא ןקתל ךרוצ היהשכ - ןנד הרקמב - םלוא ,חבזמ תניחבל ונחלוש תא תולעהל
.תינעתו םוצב אלא ןוקית םושב ,קפתסהל ולכי אל ,תופירט תליכא ידי

ותציחמב םירופה ימי תא תוהשל ידכ ,רתסא תינעתב זנאצל ועיגה םידיסחה יבושחמ המכו השעמ
רביד אלש טעמכו ,הפר לוקב ודי לע ולבקתנ רשאכ ,רתויב ועתפוה םה םלוא ,זנאצמ םייח יבר לש
העשב ,םירופ לילב קרו ,רבד רשפ ותוא לואשל וזיעה אל ךא ,והמת ןכ ואר המה .המואמ םתא
וידימלתש ,בושטידרבמ קחצי יול 'רב השעמ םהל רפיס ,וילע החונ התיה םייח יבר לש ותעדש
הליג םיזרפל םירופה םויב ותרחמל .םתא רבדלמ ענמנ המ םושמו ,רתסא תינעת םויב וילא וסנכנ
תוהש ול התיה אל ןכלו ,םעינכהל קלמע ירש םיעבש םע ותמחלמב קוסע היה" םויב וב יכ םהל
.(ה"פ ףד ג"ח שטאקנוממ א"חרל "רכששי רעש") ."םמע רבדל יאנפו

:םויה ךרע לע "םימי תדמח" לעב לש וירבדב םייסנו
םג ןכ ומכ ,רתסאו יכדרמ ימיב איהה הלואגה התיה הבושתהו תינעתה ידי לעש ומכו"
תא לואגל תינש ודי בישי ,הבושתה לא םתינעת םויב לארשי תדע בל ררועתהב ,התע
."ידש תוכלמב םלוע ןקתל ,ומע ראש
תותשל םיליגר םתאש - ץישפורמ ילתפנ יברל דחא "דגנתמ" רמא - םידיסח םכילע ינא המת"
?טייצרהאי ימיו לבאה תיבב :ןוסאב םגו ,המודכו הווצמ-רב ,תירב ,הנותח :ןוששב םג ש"יי
תוכרב) םימכח ונש ךכו .הכרבה אלא רקיע המיגלה אל - ילתפנ יבר ול בישה - םידיסחה לצא
:('ה הנשמ 'ט קרפ
"הבוטה לע ךרבמ אוהש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח"
יהיו םק ,הערה םגו הבוטה םג ,הערה ,רמולכ - "ורבדב היהנ לכהש" תכרבמ המיאתמ הכרב ןיאו
.ויתודימ ירחא רהרהל ןיאו ,אוה ךורב שודקה לש ורבד יפ לע
תכרב םיכרבמ םימל םע םג אלה ,םכל המל ש"יי - "דגנתמ"ה ןעט םיצור םתא "לכהש"ב םא
,"לכהש"
לע ומכ הערה לע םג ךרבתי ארובה תא חבשמה לארשימ םדא - ילתפנ יבר ול ריזחה - יכ אל
לש תיסוכב ומצע הייחיש ,אוה רשויבו ןידב ,"ורבדב הייהנ לכהש" :רמוא אוה לכה לעו הבוטה
."ש"יי

םירופיכה םויב וליאש ,םירופיכה םוימ םירופה םוי לודג :רמוא היה אחסישפמ םנוב החמש יבר
לודג יוניע שי םולכ ,עדי אלד דע םשבתהל םדא בייח םירופב וליאו ,שפנה תא תונעל קר הווצמ
?תעדה ןורבחמ םלועב