תבשה תוליפת

תורעה אלל ספדנ

ןמינייה ףסוי ר"ד

ד"כשת ןוושח-ירשת ,ו"פ-ה"פ םיינחמ

:םיקרפה ישאר
תבשל תודחוימה תוליפתה
תבש לש הדימעה ןמ תושקבה תורדענ עודמ
תבשב הדימעה תוליפת
תבש ליל תליפתב ץ"שה תרזח
עמש תוכרב
:רמול ןתינ םוכיסב

איה ותנקסמו ,תבש תוליפתבש םייונישהו םיחסונה ילדבה תא רקוס רמאמה :תיצמת
.םעב םיחוור ויהש םיחסונ רפסמ תרמשמ איהו ,לוח םוי תליפתל ןמזב תמדוק תבש תליפתש


לע ,תויגיגחהו תובגשנה תבשה תוליפתל תוימוי-םויה לוחה תוליפת ןיבש ינושה בר המ
לע ,ןהב תובלושמה הרטפההו הרותה תאירק לע ,ןתוא הוולמה הרישהו תודחוימה ןהיתוניגנמ
תכשמנה הליפתל םע בורב םש םיפסאתמש העש ,תסנכה תיבב תררושה "תיתבש"ה הריוואה
המו ;הרופאו ןח תלוטנ לוח תליפת תיארנ וז תרדוהמ הליפתל האוושהב !שולש וא םייתעשכ
.תמאב תחפוקמ תאצויו תלהובמו הפוטח איה תסנכה יתב בורבש םג

הפוג .המצע הליפתה לש התוהמב אלו ,ללפתמה לש ותשוחתב ץוענ ינושה רקיע ןכ יפ לע ףאו
םוי תליפתמ - חסונב אלו הנבמב אל - טעמכ הנוש וניא (גח תליפת לש ףאו) תבש תליפת לש
לש תירחש תליפת היונב רבד לש ודוסיב .ןהיניב דירפמה ןמ ןהל ףתושמה בר םוקמ לכמו ;םוי
,רחשה תוכרב :םיקלח םתואמ תבכרומו םוי לכבש וז לש התנוכתמ יפל קוידב ,לשמל ,תבש
אלו ;הירחאלש שידקהו הדימעה תליפת ,היתוכרבו עמש תאירק ,(ארמזד יקוספ=) תורימז
ןבורב עמש תאירק תוכרב לש ןוגכ ,תוליפתה בור לש ןחסונ ףא אלא ,הווש דבלב הנבמה
םיליהת יקרפ תבשב םיפסונ םנמא .הדימעה לש תוכרבה עבש ךותמ שש לש וליפאו ,עירכמה
רטעל םיגהונ ףאו "יח לכ תמשנ" :תיגיגחה תבחרומה התרוצב תרמאנ "רישה תכרב" ;םינוש
ךא ;(הפוסבו התליחתב :רקיעב) םינוש תורימזו תונונמה ,םיטויפב הליפתה תא טשקלו
.לכה תולככ טעמב קר תונוש - ותבוח ידי ללפתמה אצוי ןהבש - עבקהו הבוחה תוליפת

"ידוד הכל"מ לחה - הבוחה תליפת תרגסמל ץוחמש תויטויפה תופסותה ןתואב ןאכ ןודנ אל
רובידה תא דחיינ אלא - תבש יאצומ לש תיברע רחאלש תורימזב הלכו תבשה תלבקבש
אלו םיינורקע אל ןבורב םניא ,רומאכ ,וללהש יפ לע ףא ,ןפוג הבוחה תוליפתבש םייונישב
.םיעירכמ
חכג

תבשל תודחוימה תוליפתה
םניא הלא םג םא ,התאצב הלדבההו התסינכבש שודיקה לוכ םדוק (גחלו) תבשל םידחוימ
תא ןה םימכח ונקית םוקמ לכמ .תיתיבה הליפתל אלא ,תסנכה תיב תוליפתל םדוסיב םיכייש
,ןכ לע רתי .הבוח תליפתל קהבומ רכיה ןמיס אוהש .הכרב עבטמב הלדבהה תא ןה שודיקה
.הריתי תויגיגח ולא תוליפתל וקינעה ךכבו ,סוכה לע לידבהלו שדקל ונקית

שולשל הפסונש ,ךכב אוה תבש תוליפת לש שודיחה רקיע ירה ,תסנכה תיב תוליפתל רשא
תליפת בוש איה וז לש הזכרמש אלא ;ףסומ תליפת איה ,תיעיבר דוע םוי לכבש תוליפת
ןוגכ) לוח ימיבמ תבשב רתוי הכורא איה הרותב האירקהש ןייצל שי ןכ .תבש לש תודימעה
רוביצה יונפ תבשב יכ ,אקווד תבשב אוה המוקמ רקיע ןכש ,(רוביצ תינעתב וא ישימחו ינשב
,ריבסמש ימ שי ךכל המודבו ."הרות ירבדב ןהב קוסעל אלא םיבוט םימיו תותבש ונתינ אל"ו
ינפמ אלא ,לוחה ןמ ולידבהלו תבשה דובכל קר אל ,תבשב ארמזד יקוספב םירומזמב םיברמש
וענמנ רוביצה חרוט ינפמ ךא ,םתוא ורמאי לוחב ףאש אוה ןידבו ;רתוי יונפ להקה תבשבש
.לוחב םתוא עובקלמ

לש הביטו הנבמב אוה לח תוליפתמ (גחו) תבש תוליפת ונתשנ ובש יתוהמהו קהבומה לדבהה
הלע םג םא) העודיה "הרשע הנומש תליפת" איה ירה לוח לש הדימעה תליפת .הדימעה תליפת
וליאו ;(ונממ ופעתסהש ,ונידיבש תודעה יגהנמבו לבב גהנמב הרשע עשתל היתוכרב לש ןרפסמ
.דבלב "עבש תליפת" אלא םירמוא ונא ןיא תבשב

הלאמ (םויה ונגהנמ יפל) המואמב תונוש ןניא תונורחאה שולש ןכו תונושארה תוכרבה שולש
תושקב ןלוכ ןהש ,תויעצמאה תוכרבה (הרשע שולש) הרשע םיתש םוקמב םרב ;לוח לש
הכרב (גחבו) תבשב היוצמ (תויגולוטאכסא-תויחישמ תושקב ןתצקמ ,םוי-םוי יכרוצל ןתצקמ)
רובידה תא םידחיימ ונא הבש הכרב :ונייה ,"םויה תשודק" תכרב איה ,הדיחיו תחא תיעצמא
."תבשה שדקמ"ש ימל םידומו תבשה םוי לש ותועמשמבו ותילכתב

תבש לש הדימעה ןמ תושקבה תורדענ עודמ
הצורש ימ שי ?תבש לש הדימעה ןמ תושקבה לכ תורדענ תמאב המ םושמ :הלאשה תלאשנ
םויב רוביצה לע חירטהל אלש ידכ" םיבוט םימיבו תותבשבש ,ךכב רבדה תא ריבסהל
,ליעל האבוהש הנעטל םיוסמ דוגינב דמועה רבסה - "דבל תוכרב עבש ללפתהל ונקית םתחמש
םרב ,הכאלממ יונפ רוביצהש םושמ ,אקווד תבשב הליפתל תורחא תופסותו תורימז ופיסוהש
"תבשב ויכרצ עובתל רוסא" :ימלשוריבש אתיירב ירבד לע ךמתסמה םעטה אוה רתוי לבוקמ
:םהמ קיסמהו
אפור'ב רכזנ ותיב ךותב הלוח ול היהי םאש ,הרשע הנומש תבשב ןיללפתמ ןיא ךכיפלו"
אלו החונמלו גנועלו השודקל לארשיל הנתינ תבשהו ,רצימ אוהו 'לארשי ומע ילוח
."עצמאב החונמו תונורחא שולשו תונושאר תוכרב שולש ללפתמ ךכל ,רעצל

.ונתעד תא חינהל ידכ וב ןיא - םוקמ םושב םמצע םידומלתב רכזומ וניאש - הז רבסה םג םרב
ונער' (רמול=) רמימ והמ" :הלאשה ימלשוריה דומלתב ל"נה אתיירבה ירחא תאבומ ,תישאר
,ספוט=) סופוט" :הבושתה תנתינ ךכ לעו ,(תבשב ןוזמה תכרב לש תישילשה הכרבב) "'ונסנרפ
ללפתמל ול רתומ ,תבשב ויכרצ עובתל רוסיאה ףא לעש ,רמוא יוה ."ןה ךכ תוכרב (עבטמ
ןכ םאו ;(!לוח לש) עובקה "הכרבה סופוט"מ קלח איה וז השקבש ןוויכ ,הסנרפ לע שקבל
:ןכ לע רתי ?תושקבה תא ונממ טימשהל ידכ ,ודוסימ הדימעה תליפת "סופוט" תא וניש עודמ
םוי-םוי יכרוצ תושקב תטמשהל םעטכ רתויה לכל אמוחנת שרדמ תקמנה תא לבקל רשפא
תבשה תדימעמ וטימשה םעט המ ךא ;הסנרפהו האופרה ,החילסה תושקב ןוגכ ,תבש תליפתמ
םאו ?ולאב אצויכו םילשורי ןיינב ,תויולג ץוביק ןוגכ ,תויחישמה-תוימואלה תושקבה תא
תבשה גנועב םוגפל היושע תולגהו ןברוחה ןורכיז תאלעה ףא ןכש ,ןוטימשה ןידבש ,רמאת
תכרב ןוגכ ,תבש תוליפת ראשב ולא ןיעמו ולא תושקב וריאשה המ םושמ ןכ םא - (גחהו)
,שדקמה ןיינבו תויולג ץוביק תושקב וא ,הרטפהה תוכרבבשו ןוזמה תכרבבש םילשורי
ןיבמ ונירוזפ ברקו" :ןוגכ) בוט םוי לש ףסומב "םויה תשודק"ב הבר הטלבה תוטלבומה
ןיא רכזנה ימלשוריב ףאו ?(דועו "...ונוכמ לע ךשדקמ ןנוכו הליחתבכ ךתיב הנב" ,"...םיוגה
ךיא :דבלב וז אלא ,המצע םילשורי ןיינבל השקבה תא תבשב רמול רשפא דציכ ,ללכ ןישדקמ
!הסנרפה תשקב תא הב בלשל רתומ

הדימעה ןמ תושקבה תא ללכ וטימשה אלש ,םינעוטה םירקוחה םתוא םע קדצהש המוד ןכל
רבכו ,היתושקב לע לוח לש "הרשע הנומש"מ רתוי המודק הנורחאה וזש אלא ,תבש לש
.רקיע לכ לוח תליפת ,עבק ידיל העיגה וא ,הרצונש ינפל ,עבש תליפת לש התנוכתמב השבגתנ
,דעומו תבש ימיב הנושארבו שארב העובק רוביצ תליפתל ףסאתהל וגהנש ,תנתונ תעדהו
לכל םג טאל רוביצב הליפת לש הז גהנמ טשפ ןכמ רחאל קרו ;הכאלממ םילטב ויה םהבש
.הנשה תומי

תבשב הדימעה תוליפת
,תחא קר הז ללכמ תאצוי ;םיבוט םימי לשו) תבש לש תודימעה לכ תווש םנבמ תניחבמ
שולש"ו "תונושארה שולש"מ תובכרומ ןלוכ ;(עשת תליפת איהש ,הנשה שאר לש ףסומ תליפת
חסונ ותוא שמשמ םיגחה לכבש העשב ,םרב .עצמאב "םויה תשודק"ו םוי לכבש "תונורחאה
החמשל םידעומ ...ונל ןתתו ...םימעה לכמ ונתרחב התא" :םלוכב םויה תשודק לש שממ
וז הכרב לש תוחיתפה תונוש תבשב ירה ,(דבלב גחה םש תפלחה ךות) "...ןוששל םינמזו םיגח
:וא) תנכית" ;תירחשב "השמ חמשי" ;תיברעב "תשדיק התא" :םויה תוליפתמ תחא לכב
'ה ךתבהאמו" :ןוגכ ,תורחא ףיסוהל שי ולא לעו .החנמב "דחא התא" ;ףסומב "תבש (תנקית
תא וניקולא 'ה ונל תתנ ךתירב ינב לע תלמחש ונכלמ ךתלמחמו לארשי תא תבהאש וניקולא
דע ("תשדיק התא" םוקמב) תותבש ילילב תשמשמה ,"הבהאב הזה שודקה לודגה יעיבשה םוי
איהש ,"'וכו רומשו רוכז תבש תוצמ יניס רה לע תיויצ השמל" וא ,יקלטיאה חסונב םויה
.דועו ,"תויזגוטרופ"ה תוליהקב ףסומ לש םויה תשודקל החיתפה

:םויה תוליפתמ תחא לכב החיתפ לש רחא חסונ רמול ,ונגהנמל םעט ונתנ רבכו
- 'דחא התא' ,'השמ חמשי' ,'תשדיק התא' - תוליפת יניינע השולש תבשב ונקיתש המו"
םונקית תוליפת שולש ולאש ינפמ - 'ונתרחב התא' - תחא אלא ונקית אל בוט םויבו
חמשי' ;וכותמ חיכומש ומכ ,תישארב תבש דגנכ 'תשדיק התא' :תותבש שולש דגנכ
דגנכ 'דחא התא'ו ;הרות הנתינ תבשב אמלע ילוכלד ,הרות ןתמ לש תבש דגנכ 'השמ
'אנש ,דחא יוג לארשי םגו 'דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב' 'אנש" ,"דיתע לש תבש
םיקידצ םלוכ ךמעו' 'אנש ,דחא יוג לארשי םגו 'דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב'
."'ץרא ושרי םלועל

ןה ,הלואגה - תולגתהה - האירבה :הז תא הז םימילשמה ,ולא םיביטומ תשולשש קפס ןיא
תדוקנ :םלועה תודלות לש תידוהיה הסיפתב דוחייבו ,תודהיה תבשחמב דוסי תודוקנ שולש
ףא םיטלבומ םהו ,הירוטסיהה לש דועייה תדוקנו לודגה ילרוגה הנפמה תדוקנ ,אצומה
אלא וניא תבשל םויה תשודק לש םינושה םיחסונה לש םאצמיה םצע םרב .םירחא תומוקמב
לש תוחפל וא) הכרב לכ לש םיבר םיחסונ הז די לע הז וחוור םודק ןמזבש ,ךכל המגודו תודע
םירודיסה יכרוע ולדתשה תבש תליפתבו ;םינוש םיגוחבו םינוש תומוקמב םהב וגהנש ,(ןבור
ןיב םתקולח ידי לע ,םהידיל ועיגהש ,הלאכ םיחסונ לש רשפאה לככ בר רפסמ לע רומשל
.תונושה תוליפתה

םג תבשה תא ריכזהל וגהנש ויה ךא .תיעיברה הכרבב אופא המוקמ הדימעב תבשה תרכזה
."החונמל תותבש םהינבל ליחנהו הצרו" :תובא תכרבב ,לשמל ,ופיסוהו תורחאה תוכרבב
ריכזה רבכ ...םהרבא ןגמב ...תבש ריכזמ אוה םאו" :הלאכ תופסות ולספ םינואגה בור םרב
...הנקתכ (םויה תשודק=) תבשה תכרב ךרבמו רזוח דציכ - תונושאר שולשב תבשה תכרב
."...םימעפ ינש ...תבש ריכזהל םימכח ונקת אלו

םג תללוכה ,תבחרומה השודקה םוקמ לכמ ךא ;תבשל תדחוימ הניא ץ"שה תרזחבש השודקה
.םיבוט םימיבו תותבשב ונייה ,ףסומ תוליפתב אלא תגהונ הניא ,"לארשי עמש" קוספה תא
חסונב לוח לש וזמ רתוי יגיגחו הלענ ןונגסב תחסונמ תבשל תירחש תליפתבש השודקה ףא
גחו תבשב אלא ,לוחה תומיב השודק רמול וגהנ אל ללכ םודקה י"א גהנמב :תאז םגו .זנכשא
.דבלב

תבש ליל תליפתב ץ"שה תרזח
לכבש יפ לע ףא :תבש לש הדימעה תליפת יבגל הנימב תדחוימ העפות לע דוע דומעל ונילע
ירה ,(הבוח אלו איה תושר תיברעש םושמ) תיברע תליפתב "ץ"שה תרזח" ןיא הנשה תומי
לש תרצוקמ הרוצב םנמא ,םר לוקב הדימע רמואו "הביתה ינפל רוביצ חילש דרוי" תבש לילב
לש םוכיס ןיעמ הב שיש ,'וכו "ורבדב תובא ןגמ" הקספה תא תללוכה) "עבש ןיעמ תחא הכרב"
םשש ןוויכ ;היה לבבב הז גהנמ לש ורוקמש ,ונל רסמנ דומלתב .(הדימעה לש היתוכרב עבש לכ
היתונושלו החסונ םרב .סוכה לע שודיקל ףילחתכ וז הליפת ונקית ,שודיקל יוצמ ןייה היה אל
י"א חסונ תא תפקשמ איהו לארשי ץראב אקווד הרבחתנש ,תורורב םידיעמ וז הליפת לש
רובסש ימ שי .לבבל וז הליפת לש הלוגלג ךרד לעו םיטרפה לע דומעל םוקמה ןאכ ןיא .םודקה
ורמתשנ ןכש ,תותבש ילילב הלוכ הדימעה לכ לש םר לוקב הרזחב םינמזה ןמ ןמזב וגהנ ףאש
לילב רמאיהל תודעוימה ,הדימעה לש תוכרבה עבשמ תחא לכל םיטויפ :ונייה ,"תותעבש" ונל
.(רוביצ חילש יפב) תבש

עמש תוכרב
יקלח ראש יבגל ירה ,לוחב הנבמל המוד וניא תבשב הנבמש ,הדימעה תליפת יבגל ונאצמ םא
,לשמל ,תבשה תא םיריכזמ םנמא .הלאכ תכל יקיחרמ םילדבה תולגל ןיא הבוחה תליפת
ךכ לשב הנתשמ אל ךא ,"...ונצילחהו הצר" ףסונה עטקב ןוזמה תכרב לש תישילשה הכרבב
תפסותב יתוהמ יוניש תוארל ןיא ןכו .ןמצע תוכרבה לש ןחסונ אל ףאו ןנבמ אל ,ןרפסמ אל
עמש תאירק ינפלש תוכרבה םג ."חבתשי" תכרב ינפל "יח לכ תמשנ" תרימאב אל ףאו ,תורימז
.לוחבו תבשב ההז ןביטו ןרפסמ ,תיברעב ןה תירחשב ןה ,הירחאלו

ללוכו הנוש תבשל תוכרבה חסונ תאז לכבש ,םיאצומ ונא הליפתה לש הז קלחב אקווד םרב
תחא הכרבב הלאכ םיעטק םיוצמ םויה םיגוהנה םיחסונה בורב .תודחוימ תויטויפ תוריצי
ה"אב" :הכרבה תחיתפ ירחא .תירחש לש רוא רצוי תכרב איה - דבלב עמש תאירק תוכרבמ
םג םיאתהל היה רשפאש יפ לע ףא) לוח לשמ הנוש הניאש ,"...ךשוח ארובו רוא רצוי ה"מא
ונא םיכישממ ,(!חיכוי םירופיכה םויל וז החיתפ לש דחוימה חסונהו ,תבשה ןיינעל התוא
טויפה םוקמב ןכו ;לוחה תומיבש "ץראל ריאמה" םוקמב ,"ךוחבשי לוכהו ךודוי לוכה" תבשב
ךורב םישעמה לכ לע ןודא ל-א" :בחרומה טויפה "...העד לודג ךורב לא" :רצקה יתיבפלאה
לכ תשמשמ ובש "...ותוא םיבבוס הנובתו תעד םלוע אלמ ובוטו ולדג המשנה לכ יפב ךרובמו
הז טויפב םירכינ ןיידע תבחרומה וז ותרוצב םג .םלש רוטל החיתפ ל"נה רצקה טויפבש הלמ
רשאכ ,םייניבה ימיבש ונא םיאצומ ןכאו .הזירח רדעיה :ראשה ןיבו ,םודקה טויפה לש וינמיס
ודביעו הזירחה הרסח "ןודא ל-א"בש ,ךכב םגפ ואר ,ללכ ךרדב םיזורח םיטויפל רבכ ולגרתנ
:תומגוד יתש ירהו .םיזורח ול ףיסוהל ידכ ,םיפסונ םידוביע בוש טויפה תא


םישעמה לכ לע ןודא ל-א
םישענו הווצ יהיו רמא
המישנהל םיחופנ הבשנ וחורב
המשנ לכ יפב ךרובמו ךורב
םלוע אלמ ובוטו ולדג
םולהיב קיהבהל םיסנפ ינש ץהיג
ותנובתב ךיותה םימו שא יקלוד
...ותוא םיבבוס הנובתו תעד


ןודא ל-א
םיסוחה לכ לע
ךרובמו ךורב
המדאבו קחשב
ובוטו ולדג
םלוכ םירוציל
הנובתו תעד
ותוזחמ םיאלנו
ןודכו הנצ ותמא
םישעמה לכ לעו
ךרע תואבצ יפמ
המשנ לכ יפב
ובינב רזוג
םלוע אלמ
הנוכנ היישותו
...ותוא םיבבוס

:תונוש םיכרדה ךא - זורח תריצי םשל טויפה תבחרה - הרטמ התוא ןיעל תיארנ ןהיתשב
התואב חתופ הז ףסונ רוט םגו ,ותא זרחתמה ליבקמ רוט טויפה ירוטמ רוט לכל ףסונ ןושארב
רזוחו ,ךפהל ינשה תיבבו ,ףסונל ירוקמה רוטה םדוק ןושארה תיבב ;תיב-ףלאה לש תוא
ויקלח ינשמ דחא לכו ,ועצמאב םיירוקמה םירוטה ןמ דחא לכ ךתחנ ינשה טויפב וליאו .הלילח
.םילמ יתש תב איה ףא ,תזרוח המלשה הפסונ - דחא לכ םילמ יתש ינב -

ןיא ירה ,תבשה דובכל תויגיגח תופיסומ ןהש יפ לע ףא ,רוא רצוי תכרב לש ולא תוחיתפ םרב
:אבה עטקב קר םיאצומ ונא הז רבד .שוריפב תבשה ןיינע תא תוריכזמ ןה
הטע תראפת / ודובכ אסכ לע בשיו / הלעתנ יעיבשה םויבו / וישעמ לכמ תבש רשא ל-א"
לכמ ל-א תבש ובש / יעיבשה םויל חבש הז / תבשה םויל ארק גנועו / החונמה םויל
םויו / גנוע ותוא וארקו / החונמ וב ושעו / בקעי ילגד לכ ומע ותבשו הווצו / וישעמ
חבש / וירוצי לכ ל-אל וראפי ךכיפל / תבשה םויל ריש רומזמ / רמואו חבשמ יעיבשה
."שדוק תבש םויב / ומעל החונמ ליחנהש / ל-אל ונתי הליהתו רקי

,הכרבה לש הניינע אוהש ,תורואמה רצויו םלוע ארוב לש יללכה חבשה ןמ ונא םיטוס ןאכ
םירבועו םילגלגמ ןאכמו ,וישעמ לכמ ל-א תבש ובש ,תישארב תבשב רובידה תא םידחיימו
םרב ;ותמגוד ןיאש רבד תורואמה תכרב לש הז ןוויגב שי הרואכל .המצע תבשה לש החבשל
,הלאכ תויטויפ תופסותב םיגהונ ויה לוחה תומיב ףאש ,ונדמל תיריהקה הזינגה יעטקמ
אוהש דחא עטק ונל רמתשנ ףאו ,םויה ותוא לש דחוימה "תישארב השעמ" תא תושיגדמה
:תבשב וניפב רוגשה חסונל ערו חא שממ

/ תויחו םישומר המהב הטילמהו / ץרא ןטבמ ...איצוה םינינת םגו תופועו םיגד ..."
ונינרה / רמואו חבשמ ישימחה םויו / םימי יצרש וארבנ ובש / ישמח םוי השעמ וליא
הלודגו חבש / וירוצי לכ יח ל-אל וכרבי ךכיפל / בקעי יקולאל ועירה ונזוע םיקולאל
."'וכו ךרבתת / דלח ישמרו םימי יצרש ארוב / ל-אל ונתי

םהבש - התעפשהל תונותנ ויהש תונכשה תוצראבו י"אב רקיעב - תומוקמ ויה :רמוא יוה
וב ובלישו תישארב ימי תששב וב וארבנש םישעמה לע שרדמ ןיעמ רצוי תכרבב םוי לכב וללכ
.ושוריפו םוי ותוא לש "ורומזמ" תא םג

תאירק תוכרב ראשב ףא אלא ,דבלב רוא רצוי תכרבב אלש אצמנ םא ,אלפיי אל םג התעמ
הניינע יטויפ ןונגסב וגזמתנ םהבש ,תבשל םידחוימ םיחסונ ושמיש ,תיברע לש דוחייב ,עמש
יפל תבש לילל םיברע בירעמ תכרב לש החסונ ,המגודל ,הנהו .תבשה ןיינע םע הכרבה לש
:ןואג הידעס בר רודיס

ברע דע ברעמ / ושדק תבש גנוע והארקיו / יעיבשה םויב וישעמ הלכ רשא ה"מא ה"אב"
ה"אב / רוא ינפמ ךשוחו ךשוח ינפמ רוא ללוג / ונוצרכ לארשי ומעל החונמ ןיקתה /
."םיברע בירעמה

:תבש יאצומל הכרבה חסונ וליאו

/ עיקר יבכוכ דעב םתוחו / המח הגונל ןיפצמו / לוחל שדוק ןיב לידבמה ה"מא ה"אב"
."םיברע בירעמה ה"אב / םותחי םיבכוכ דעבו חרזי אלו סרחל רמואה רמאנש רבדכ

שמשמה חסונב ןוגכ ,תוכרבה ראש יבגל םג ךכ ,םיברע בירעמ תכרב יבגל םיגהונ ויהש םשכו
:הידעס בר רודיסב תבש לילל "םלוע תבהא" תכרבל ףילחת

/ םימימתל תלחנה התואו / םימימ ךשדק תבש / םייח ץע תעטנ / םיסומע תבהא ןעמל"
."לארשי ומע בהוא ה"אב / םיחצנ חצנ ונשאר תרטע איה יכ / ונממ רוסת אל ךתבהאו

עמש תאירק תוכרבל םתומכ רבחל ףא וגהנ םשו ,םה לארשי ץרא תודהי תוריצימ ולא םיטויפ
.םיגחה ןמ דחא לכל תוכרבה לש םידחוימ םיחסונ ןכו ,תבש לש תירחש לש

ןה ףא - םיבוט םימיל "תויברעמ"ה תמגוד) עובקה חסונל תפסות תניחב םניא ולא םיטויפ
הכרב לכ תמיתח ינפל םיפיסומ ןהבש - םימודק םיילארשי ץרא םירבחמ לש תוריצי ןבורב
אב ומוקמבו (ובור וא) ולוכ טמשומ ליגרה הכרבה חסונ אלא ,("אמויד אניינע"מ תיב הכרבו
טעמכ הכרבה לש ירוקמה הנכותו רקיע תבשה ןיינע השענ ובשו ,תבשל דעוימה דחוימ ףילחת
.לפט

:רמול ןתינ םוכיסב
ולאמ תבש תוליפת לש דלשהו הנבמה לדבנ םהבש ,םייונישה םה םיטעומש ,אוה ןוכנ םנמא
לש הריוואה ןיטולחל םינוש ןכ יפ לע ףאו .הדוסימ התנתשנ אלו טעמכ תרגסמה .לוח לש
ןיעל הארנה ,ישחומה רבדה ןכש ,קדצבו .ללפתמה תשוחתב ןמעטו ןייפוא ,תבש תוליפת
שובלה ףאו רשבהו רועה תמקר אלא ,תושבי תומצע תניחב אוהש ,דלשה וניא ,בלל עגונהו
תדימ דואמ הבורמ יאדו ולאבו ;תבש לש היתוליפת תא ופייו ורטיע םהבש ,יגיגחה יטויפה
.ןהלש דוחייהו שודיחה