תוללובתההו המרופרה תעונת

(םיעטק)

דלוהטוג באז ברה

א"פ םיינחמ

.תוללובתה ןיבל הז ןיב רשקבו המרופרה תעונת תונורקעב קסוע רמאמה : ריצקת
ריצקתה תורוש ראש

,תוללובתה ,הלכשהה תעונת ,םימרופר : חתפמ תולימ
המרופרה
ולביק םה .ץוחבמ םייוגה לע תלבקתמ העפוהל םינפבמ רותיוהו שואייה ןיב םיקבאנ היללוחמ
תרוסמב רשא ,הליפתה .הליפתה תיבב אוה לקשמה דבוכ .ןחלופכ תדה תסיפת תא םירצונה ןמ
םוקמב אקוודו ,תדה לש ןוילע דסומל תכפהנ ,ארובה תדובע לש תורוצה ןיב תחא הרוצ איה
ןכשהש העשב ,ןושאר םויב הז םירקמ הברהב ;םיללפתמל ןוצר תעו החונ העשבו ירוביצ
.הייסנכ תרוצ שבול הליפתה םוקמ .ותייסנכב ללפתמ ירצונה

םיליעפ ,ריבדה ינפל ,לכיהב םינהוכה - ןבלמה :רוביצה ןוגרא לש תורוצ יתש ועדונ תיבה ימיב
לש ךלמה תשרפב - לגעמה וא ;הליעפ תופתתשה אלל הרזעב םהירוחא םעהו ,שדוקה תדובעב
,ותוא םיבבוס ףטהו םישנה ,םישנאה םעה לכו ,הרזעה עצמאב ץע לש המיב ול ןישוע ,להקה
אלו אקווד שדקמה תיב לש איה ןבלמה תרוצ .הדומילב םיפתתשמ םלוכו זכרמב הרותה
תיב לש איה לגעמה תרוצ .תויסנכה לכל בא-תינכתכ התוא הלביק הייסנכה ךא ,ול הצוחמ
תיתרוסמה לגעמה תרוצמ ורבע המרופרה תעונתב .לארשי תודע לכב שרדמה תיבו תסנכה
"לפמט" הליפתה תיב תא וארקו ,הרותה זכרמ המיבה תא וסרה ,הייסנכה תלחנ ןבלמה תרוצל
.(שדקמה תיבל םוגרת)
לקשמה דבוכ ."חבזמה" דיל הלהקמהו עוצקמ ישנא ידי לע גהנתמ ןחלופה ,הייסנכל המודב
םירמזה יפמ ןזואה עמשמב ןה ,וטושיקו ןיינבב ןיע הארמל ןה ,"תיטתסאה היווחה" לע אוה
ןושל ילילצמ ירמגל טעמכ רהוטמ ןחלופה .בגועב רקיעב ,םילכב יווילו (םיידוהי אקווד ואל)
תרסה ,אצומה שוטשט ,ילאטניירואה אצומה ןמ קותינ הז דעצב ואר תירבעה יבזוע .שדוקה
ומכ םיגהנמ .תוללובתהה לע לקהל ידכ רבעה תחכשהו ,םייוגה ינזאב םורצל הלולעה תורז
המעטהה וסינכה םמוקמב ,וקתשוה תסנכה תיב לש תוניגנמה תריש וא ארקמה ימעטב האירק
יוסיכ וקלוס .להקה לא וינפ ,רמוכל המודב "רוטנק"ה .הייסנכה לש הקיסומל המאתההו
םיבשוי ,הבקנו רכז ,החפשמה ינבו ,םישנ תרזע ןיאו הציחמ ןיא הייסנכב ומכו .תילטהו שארה
.דחי םג

שיא סולואפ ,הייסנכה תובא יבא .ינורקע ןפואב תווצמה לוטיב תא ולביק םה תורצנל המודב
תא םיקמו רבג קדצי תורצנה לש תיחישמה הנומאב יכ ,םימורה לא ותרגאב קמנמ ,שישרת
התייה ןפוא לכב .רמאנ םלועה תומואל הז ילואו ,תווצמה םויקב ךרוצ דוע ןיאו הרותה ירבד
.תורצנה תישארב תווצמה לוטיב ירוחאמ "היגולואידיא"
ינמאנ םע ףתושמ סיסב לע דוע ודמע יכ ובשח רשא םיסרוקיפאו םינימ ויה המרופרה תעונתב
תורודב .בתכבש הרותמ וגייתסה ,הפ לעבש הרותב ורפכ ,וקדטצהו וחכוותה ,לארשי
.םייוגה תקוחל ,םויה חורל תולגתסהו המאתה :תיתמגמה המסיסה קר הראשנ םינורחאה

.םידוהיה תרוסמ תא םיקחמ םהב "תוגהנמ" המכ םנמא וראשנ תווצמה ףקות תעקפה ירחא

דוע םה .תידוהי העדותל בוש םתוא ובריק ,םיללובתמה לש םימויאה תונולשכהו תובזכאה
ןתחתהל ,תבש ללחל ,תופירטו תוליבנ לוכאל םירמומ וראשנ ,תוישעמ תווצמ םויקמ םיקוחר
ץמאמ ןמתסמ ,תולרעה םתכב םהינב תא םיתכהל ולגדש ירחא הנהו .ב"ויכו תבורעת יאושינב
םוי םוקמב החונמ םויכ תבש םוי ינורקע ןפואב לבקל ,הלימ-תירב תואב םהינב תא םיתחהל
,חספ ליל לש רדס ומכ םיסקט ךורעלו (ןושאר םויב םיתבושו תבשב םידבוע השעמל) ןושאר
.רופיכ םויו (רפוש םוקמב ןופוסקס ךא) הנשה שאר

לע םעפב םעפ ידמ שדחתמה ןחלופה ביבס תזכרתמ "םתויתד"ש תווצמה לוע יקרופ וראשנ ךא
.םויה חורל תוליפת רוביח ידי
.תבבוסה תוברתב םיפתתשמכ םמצע תא חיכוהל םיצלאנ ויה וז העונת לע ונמנ רשא םידוהיה
םיעיקשמה .המרופרה תעונת ךות לא הינמרגב םזיציטנמורהו הלכשהה ןמ הברה הסנכנ ןכל
ינפלמ םזינמרג אוצמל רשפא םויה דע .וז העונתבש תורומתהו םילוגלגה ףא לע ורתונ הלאה
םניא הלא םיעיקשמ .לארשיבו הקירמאב "םימדקתמה םידוהיה" לצא רומש יצחו האמ
ןושל" דמעמל המרופרה יגוחב התכזש תינמרגה הפשה שומישב ףא אלא ,"חור"ב קר םייוצמ
.תירבעה תא התחדש ירחא "שדוקה

םיטילתאה יפבו ,םיררושמהו םיפוסוליפה יפמ ,הינמרג עקרק לע זא וחרפש תונויערה ןיב
לואגל דיקפתה -תירוטסיהה תוחילשהו הדועתה :תינמרגה תויחישמה ןויער היה ,םירקנויהו
לש המגמה .המרופרה תעונתב בהלנ דה אצמ תיחישמ תוחילש לש הז ןויער .םלועה לכ תא
.םלוכל ףתושמה תא השיגדה רשא תירצונ-תידוהי-תינמרג תינכת םהילע התרשה תוללובתה
:הכרב אלא הללק וז ןיא ךא ,םייוגה ןיב ונרזופ :םהיתופיאש תא ריבסהל בחרנ רכ ואצמ ןאכ
םיטלוק םתא רשאב םככותב םילטב תויהל ונדועי ;םהיניב ץיפהל ונאבש רואה יחילש ונא
שואיי ,תולגה בויח םושמ הפ שי .םלועה תא שובכת ףתושמה ונתוחילשו (תורצנה) וניתונויערמ
.ב"ויכו תיתרוסמה הלואגה תרותב הריפכ ,ימואל דועימ
,םילשוריו ןויצ לע זמרו הרכזה לכ וטמשוה :המרופרה לש םהיתוליפתב ףא תפקתשמ וז הדמע
םע לש גשומה תא וקחמ ןכ .ב"ויכו םיתמה תייחת לע ,תונברוקה לע ,לארשי ץראל הביש לע
רחב רשא" ןיא "םימעה לכמ ונתרחב התא" ןיא "לארשי ומעב רחוב" ןיא רחבנה םעכ לארשי
.ב"ויכו "םימעה לכמ ונב

הנומא ינינעש ןויכ ,תמכסומ "היגולואית" םצעב ללוש וז העונת לש ינורקעה םזילארבילה
.ןמזה חור תא םימלוה םניא הנומאה ינינע יכ העיד ימימת םה .דיחיו דיחי לכל םירוסמ ןופצמו
ללוש ןמזה חורל המאתה לש ןורקעה ."םירקיע" ללכב םלצא םילבקתמ אל תוניחב המכמ
תענומ ,תורודל גהונה םלוע קוחב ,"הלגתמ רשא קקוחמ"ב ,תווצמב הלילש .תאזכ העיבק
תא םדאה אלו םדאה תא תשמשמ תדה יכ םתסיפתל הריתסב וז השירד תדמוע ןכ .תועיבק
הקדצה תודסומב םיברמ םה ןכל .הרבחה ןוקיתו תודימה ןוקית :איה תילכתה ,הז יפל ,תדה
ףא לע .תודסומ ךותב הלועפכ ,ןמזה חורב ,אלא ,דיחיה לע תלטומה הוצמה םויקכ אל ,דסחו
תודסומו תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לש לוסיחהו תוררופתהה יבגל תיבויחה םתדמע
יבשומ ,תומותי יתב ,םילוח יתב ומכ םיידוהי םיירוביצ תודסומ הברה וחתיפ ,"הליהקה"
.(ז"עלב היפורתנאליפ) תוירבה תבהא ךותמו ,םייוגה לע לארשי יינע ודיבכי אלש ,םינקז
אקווד חתפתהל העונתה הלוכי ןכל .םתלועפל הריזה םה ל"נה תודסומהו המרופרה לכיה
המרופרל םיכייתשמ ,רבד לש ועבטמ ןכ לע רתי .סילופאגימבו ןילופורטמב םיינוריע םיזכרמב
תחתופמ דמעמה תעדות .(leisure class) תמיוסמ תיתלכשה-תוברתו תילכלכ המר ילעב ,םידימא
םהלש רוביצה בכרומ םויה ףא .םמצע ןיבל םניב ןיסוחיי תליגמ לע םירמוש םהו ,םלצא
רשאכ הינשה םלועה תמחלמ ימיב .הינמרג יאצוימ ונייהד ,"רנייטשו רמייה" תוחפשממ
השדחה הדמעל רושיאכו הפוריא חרזמ יאצוימ תומיוסמ תובכש תירבה תוצראב ורשעתה
הלימו תורשכ ,תבש לע ורתווי יכ םותחל םהל הנתוה ,המרופרה ילכיהל ףרטצהל ושקיב םהלש
םידמעומה ולביק אל תונותיעב רסמנש יפכ .םימדקתמ םידוהיל האנ רשא תובייחתהכ
.וז תושחכתה

היצפיצנמא תגשה .ותרוסמלו לארשי םעל םהלש תוברקתה הלח תונורחאה םינשה םישימחב
האצמ היצפיצנמא-וטואל האירקה .תוללובתה ךות לארשי תלואג החיטבה אל תומואה קוחב
.תד אלל תידוהי תוימואלב לוגדל ןורתפה הלע ,תוימואל אלל תד םוקמב .תובושק םיינזוא
הנחמב ךא .הרשפ אלל תובירי תימרופרה העונתהו תינויצה העונתה תויהל תוכירצ םצעב
ןויצל ורזח אלש ויה .הרשפ ואצמו ןמזה חורל וניבה רשא ויה יעצמא רותב תד ילעב םידוהיה
םינרמשה .םינוש םינוויכב םיגוליפל בוש ומרת הלא תורשפ ,הליפתה לא ןויצ תא וריזחה לבא
בוש םיברקתמ םימדקתמה וליאו ,הנש האמ ינפל םהילע ולביקש תויטסל םינומא םירמוש
ןמ םיגייתסמ םה ךא .תווצמה לוע םילבקמ וא םימשה ןמ הרותב םינימאמ םה ןיא .תודהיל
םירוטע םיללפתמ ,ןושאר םויב םוקמב תבש לילב הליפת םלכיהב אצמת .ירצונה ןויבצה
.לארשי תרוסממ תורחא תורוצ תרזחהו ,שאר יסוכמו תילט תורטעב
וא ,עמטיהל םיללובתמה דעב הבכיע תימרופרה העונתה םא הלאשה תלאשנ תימואל הניחבמ
אלל תושימג ,תוריג אלל םייוג תלבק ,תבורעת יאושנל התושידא .םלעהל םהילע הליקהש
רשאב תידוהי איה העונתה .העימט דגנ סירת ורצי אל ןמזה תוחורל תונכפכפהו תונורקע
.המוסח םכרד ךא ללובתהל םנוצר רשא ,םחרוכ לעב םידוהי הל םיכייש

תושרדה" ורפסב .העונתה ישנא ילגרל רנ שמשל וסינ רשא תואבומב המרופרה חור תא םכסנ
תנשב עיפוה רשא ,ץנוצ ןמפיל בוט םויל "תירוטסיה הניחבמ לארשיב שדוקה תדובע לש
'ע ב"המ ,קילאיב דסומ ,לארשיב תושרדה) "לארשי תמכח" לש דסימה רידגמ ,(1832) ב"צקת
הדימעב טילשהל םדיקפת הזש ,םינורחאה תורודב לעופה םרוגה איה המרופרה" :(216
ןמזה חור תא ,ןקותמה ךוניחהו הלכשהה ידי לע תינתומה ,תדה תרוצבו עדמב ,תינידמה
."(קבלא .ח 'פורפ םגרית) תודסומה ידי לע םימדקתמה תונויערה תא םייקלו ,תיתימאה

תבשחנ םויה דע רשא "1885 גרובסטיפ עצמ" תינורקע תינכת הלבקתה הנש םינומשכ ינפל
:(המרופרה תעונת ,ןוספוליפ :האר) העונתה תפיאש לש רורבה חוסינכ
,יוטיב לכבו ,ףוס-ןיאה תא גישהל ץמאמה תא תותדה ןמ תחא לכב םיכירעמ ונא .1
העדותה תא - תד לש תרגסמ לכב םישדוקמכ םיקזחומה תולגתה תליגמ וא רוקמ
ןויער לש הגשהה איש תודהיב תוארל שי ונתעד יפל .םדאה ךותב תנכושה הניכשל
הסיפתב החסונו תחתופמ איה רשאכו ,שדוקה יבתכ ונתוא םידמלמ רשאכ תוקלאה
לכבש הפוקתה חורל םאתהב תיפוסוליפו תירסומ הניחבמ ,לארשי ימכח ידיב תינחור
תדה תתימאכ הז תוקלא ןויער לע הנגהו הרמש תודהיה יכ םיריהצמ ונא .רודו רוד
רשא דודיבהו תואלתהו םיקבאמה תורמל ,םימעה לכל תאז תעדומ ןעמל תיזכרמה
.ונילע ופכ

ותוחילשו ותדועתל לארשי םע תשדקה לע דיעמה ךמסמה תא ארקמב םיאור ונא .2
דמלל רתויב ליעיה רישכמכ הז שדוק רפס םיכירעמו ,שודק יוגו םינהוכ תכלממכו
עבטה םוחתב עדמה ירקחמב תושידחה תוילגתה יכ םיריהצמ ונא .רסומו תד ליעוהל
ףקשמ ארקמהש אלא ,תודהיה לש תועדהו תונומאה תא תורתוס ןניא הירוטסיההו
החגשה לש םיגשומה תא ושיבלה יכו ,ורוביח ןמז לש תיביטימירפה הבשחמה תא
.תואלפנו םיסנ ירופיסב םדא ינב יבגל יקולא קדצו

ובשויב ותדועת דיקפתל לארשי םע ךנחלו רישכהל הטיש השמ תקוחתב םיאור ונא .3
הלא קר םימייקמו ,רסומ יקוח קר םיבייחמכ םילבקמ ונא םויה .הניתשלפ תמדא לע
םניא רשא הלא לכ םילסופו ,ונייח תא שדקלו םמורל םייושע רשא תוגהנמה ןיבמ
.תינרדומה היצזיליביצב םויכ תולבוקמה תוגהנתהלו תועדל םילגתסמ

האמוט ,תולכאמה תורשכל עגונב םינברה לשו השמ לש תווצמה יכ םיריהצמ ונא .4
םויה ונבצמל תורז ןהש תועפשה תחתו תופוקתב ןרוקמ - תשובלת ינינעו ,הרהטו
תורשהלו ינרדומה ידוהיה לע םשור תושעל ידכ ןהב ןיא .חורה יכרעו הלכשהה תניחבמ
תולעתה םדקל םוקמב בכעל ונימיב לולע הלא תווצמ םויק .שודק יוג לש חור וילע
.תינרדומ תינחור
- לכשהו בלה לש תילסרבינוא תוברת ונל האיבהש תינרדומה הפוקתב םיאור ונא .5
תמאה תוכלמב םלוע ןקתל :לארשי םעב תיחישמה הוקתה לש המשגהה בוריק
ןיא ןכל .תיתד הליהק אלא ,המוא דוע ונב םיאור ונא ןיא .םדא ינב לכל םולשו ,קדצהו
תוארל וא ,ןרהא ינב ידיב תונברוקה תדובעל רוזחל וא ,הניתשלפל רוזחל םיפצמ ונא
.םידוהיה תנידמל עגונב םיקוחה תא בוש ףקותב

תושירד יפל לבקתהל ןמזה לכ תפאוש רשא תמדקתמ תד תודהיב םיאור ונא .6
.ונלש ראופמה רבעה םע ונתוהז לע רומשל לודג ךרוצ שי יכ םיענכושמ ונא .הנובתה
תורזוע רשא ,לארשי תד תונב ,םלסיאהו תורצנה לש תוחילשה תא םיריקומ ונא
תוישונא לש חור יכ ,םירשאמ ונא .רסומה תתימאו דחא ל-אב הנומאה רוא ץיפהל
לכל םירבח די םיטישומ ונא ןכל .ונתוחילש םויקב ונתירב תלעב איה ונימיב הבידנ
.תושונאה בקב קדצהו תמאה תוכלמב םלוע ןקתל ונתא הלועפ ףתשל םיצורה

.תוומלא-תב איה םדאה תמשנ יכ תודהיה תעד תא שדחמ םיריהצמו םילבקמ ונא .7
חצנ תומיעה תאצומ רשא םדאה חור לש יקולאה עבטה לע םיתיתשמ ונא וז הנומא
תאו תינפוג הניחבמ םיתמה תייחתב הנומאה תא םילסופ ונא .עשרב הדילסו קדצב
דוסי םהל ןיאש תונויערכ חצנל שנועו רכשל בשומכ ןדע ןגבו םוניהיגב הנומאה
.תודהיב

םירישע ןיב קדצ יסחי ןנוכל תפאושה השמ לש הקוחתה חור םע םאתהה אולמב .8
רותפל תינרדומה הפוקתה לש הלודגה המגמב ףתתשהל ונתבוחכ םיאור ונא ,םיינעו
עשרהו םיכוכיחה ךותמ ונינפב תופקדזמה תויעבה לכ קדצ טפשמ לש תונורקעה רואל
.ונימיב יתרבחה ןוגראב
םתד תא ןכדעלו ןקתל ידכ המרופרה לש העונתה יגיהנמ ופסאנ תונורחאה הנש םינומש ךשמב
ןיב תגלופמ העונתה .םינוקיתה ןמ הברה ולביק אל המרופרה ינמאנ .םוקמהו םויה חור יפל
הצעומה יגיהנמ םהיניבו םיאנק ,םיעבשומ ןויצ יאנוש ןיבל ,תונויצה ישאר םהיניבו ,םינויצ
לוספל תרהצומה םתדמע דבלמ (Americam Council for Judaism) הקירמא חסונ תודהי ןעמל
דוע םה ,"יביטימירפ ךמסמ" הרותב תוארלו ,הפ לעבש הרות לבקל אלש ,תוישעמ תווצמ
םניא םה .תורזממ דודיעו תבורעת יאושינ דודיע ידי לע לארשי םעמ תרכיהל םמצע לע םירזוג
הכלה לש תורמ םילבקמ םניא ,טפשמה תיב םושירב םיקפתסמ אלא םישרגתמל טג םיכירצמ
ןמזה לכ תפאוש רשא תמדקתמ תד תודהיב םיאור :םתוא שמשת תדה יכ םישרוד אלא ,תדו
.הנובתה תושירד יפל לבקתהל