רסומה תעונת לש ירוטסיהה עקרה

יגח לאומש

א"פ םיינחמ

,רסומה תעונת המקש הפוקתב היסורב ויהש םידוהיה דגנ תורזגה תא רקוס רמאמה : ריצקת
.רסומה תעונת תונויער ןיבל תורזגה ןיב רשק גיצמו

,רסומ ,היסור-תידוהי הירוטסיה ,תוימשיטנא : חתפמ תולימ
תא העונתה דוסיכ האור לארשיב רסומה תעונת לש הלודיגו התחימצ תא ראתל אבש ימ לכ
(1810) ,ע"קת דלונ) ,ל"ז טנאלסמ לארשי יבר ,העונתה דסיימ לש הנימב תדחוימה ותוישיא
.(ג"מרת תנשב רטפנ

הברה בתכנ אל לבא ,םתדובע יכרדו םתרות ,םהיכרד לע ,וידימלתו לארשי 'ר לע בתכנ הברה
תוכופהת תבר הפוקתב החמצ רסומה תעונת יכ .וז העונת החמצ וילע ירוטסיהה עקרה לע
ידוהיה יווהב םישרש תלעב העפות הב תוארל שיו ,ידוהיה םעה לש תינחורה הירוטסיהב
.תיתרוסמה תודהיה לש תדמועו העובקה תרגסמה ןמ הגרח אל יכ םא ,יללכה
,הנש םישולשו האמכ ינפל הפוריא חרזמ תודהי לש הבצמ לע דומעל םיסנמ ונא הז ונרמאמב
תורשעב םג בר יוניש םהב לח אלש ,לארשי ייחב זא וררשש םנימב םידחוימה םיאנתה לעו
וטיבנהו עקרקה תא ורפה דיחיה ידוהיה זכרמב זא ועריאש תוערואמה .ןהירחאל ואבש םינשה
לש ינחורה רתסלקה תא ועבק הבר הדימבש ,לארשיב תועונתל ויהו ולדגו וחמצש םיטבנ הברה
.הזה םויה דע םעה

תונערופהו לפואה תפוקת
יכ ,ןוטלשב היצקאירה הרבגתה (1825-1815) היסור ךלמ ןושארה רדנסכלא לש וימי ףוסב
,תוילרבילה לש םינורחאה םינצינה ומלענ 1812 תנשב היסורב ןואילופנ לש ותלפמ רחאל
תותדה רטסינימ זא ןהיכ ראצה תלשממב .םדוקה הרהוזמ הברה הדביא תיתפרצה הכפהמהו
ךלמה .תירצונה תדל םידוהיה לכ תא ריבעהל ןויער הגהו ןירותסמ שיא היהש ןיצילוג
תודהי התיה םימיה םתואב .םידוהיל וסחי לע םג עיפשה רבדהו ,ונממ עפשומ היה רדנסכלא
.םיירצונה םהינכש לע ועיפשה ףא הרותה ייחו ,םלשו ינגומוה ימואלו יתד דוחי תלעב היסור
ישנא ברקב הדרח ומרגש ,םירצונה ברקמ "תבש ירמוש" לש הלודג העונת המק ףא זא
שוריג תדוקפ האצי 1824 תנשב .םידוהיה ייח לע תורומח תולבגה לש הרוש איבה הזו ,הרומכה
וישכע היה יכה ואלב עורג היהש ילכלכה םבצמו ,םינוש תוזוחמב םידוהי יפלא דגנ תירזכא
תנשב ןוטלשל ןושארה יאלוקינ רסיקה לש ותיילע םע המכ יפ רימחה בצמה לבא .ער לכב
יפלכ השקה ותוינידמ תא עצבל ליחתהו ,הקזח דיב םיטסירבקדה דרמ תא אכיד אוה .1825
.םידוהיה
- ףתושמ לרוג לע הרכהה תא וריבגהו ,לארשיב תודחאה תא תולשחמ ויה תוריזגה לכ םא
הדיריל םג המרג המצעלשכ הרומח התויה םעש ,השדח הריזג םידוהיה לע האבו השגרתה
תואיצמל ויה תועפותה לבא ,דואמ יגארט םנמא היה םרוקמש ,תוילילש תועפותלו תירסומ
המצע היסור לש הירוטסיהה לע םג ועיפשה העודי הדימבש תובוגת לש הרוש וררועו תירזכא
.םש הכפהמה תשחה לעו

םיטסינוטנקה תריזג
תליחתב הפוריא חרזמ תודהי לע וכתינש תושקה תוריזגה תחא התיה "םיטסינוטנקה" תריזג
היה אוה לבא .םייאבצ םיכרצ ךותמ קר ןתינ וליא ףא ומצעלשכ ארונ היה קוחה .ח"יה האמה
לככ היסורב םידוהיה רפסמ תא טעמל" רתוי הבחר המגמב בלתשנ אוהש ןוויכמ המכ יפ ארונ
םידליה תא ריבעהל תינטש תינכותב הוולמ היהו ,ןושארה יילוקינ אטבתהש יפכ ,"רשפאה
התואב יכ ,רתויב תושקה תוריזגה תחא הב םיאור ויה םידוהיה - םהיתובא תד לע םיידוהיה
קתני לב רשקב רושק היה ימואלה דוחייהו ,תווצמו הרות תרמוש הלוכ תודהיה התיה הפוקת
.דבלב יאבצ קוח לאכ הריזגל וסחייתה אל םה ןכלו ,יתרוסמה דוחייה םע
יפל .לודגה רטפ ימיב דוע היסורב םייק היהש ןשיה יאבצה קוחב הרושק הריזגה תודלות
ןומיאל וסנכוה םהבש ("םינוטנק") םיירוזא רפס יתב 1721 תנשב ודסונ הזה קוחה תדוקפ
היסורב הדסונ ךכו ,םייאבצ םיטנמיגרב םתוא ובליש 14 ליגל ועיגהשמו .עבש ליגב םידלי יאבצ
.הנש םישולשו האממ רתוי תמייק התיהש םיטסינוטנקה תטיש

םתוא ךפהו הלאה םייאבצה רפסה יתב תא ןגריאו רזח (1796-1801) לבפ ךלמה
אלו ,םיניטקה סויגב רתוי ישונא יוניש סינכה רדנסכלא ךלמה ."תויאבצ םימותי-תוקלחמ"ל
.רשע ליג ינפל םתוא םיסייגמ ויה

.דאמ החתפתה יטסינוטנקה סויגה תטישו ,יאבצה רטשמה תא ריבגה ןושארה ילוקינ ךלמה
םיבשחנ םה ךליאו 14 ליגמו ,אבצל םיכייש אבצה ישנא לש םינבה לכש ןורקע עבק אוה
ןומיאל םיטנמיגר העברא ודסונ .ןידה רמוח לכב העצבתה הדוקפהו ,"םיטסינוטנק"ל
,תודחוימ תודגירבו םינוילטב ,תוגולפ יפל םיקלוחמ ויה םה .היסורב תונוש םירעב םיניצק-תת
ישנא ןומיאל םידחוימ םייאבצ רפס יתב ויה ןכו ,לרנג תגרדב דקפמ היה םהמ דחא לכלו
דרשמה היה המחלמה ןוירטסינימ .'וכו םינגנמ םישבוח םידיקפ ןוגכ .םייאבצה תורישה
.הנש שמחו םירשע היה תורישה ןמז .תדחוימ הקלחמ םע ,תאזה תכרעמה לכ הדמע ותושרלש
שוכרכ ובשחנש םייאבצה םיניצקה לש םהידלי .18 ליגל סיוגמ עיגהש ןמזה ןמ בשחנ היהו
תואמל םיסיוגמה רפסמ עיגה ךכו .18 ליג דע םהירוה תיבב ראשיהל ושרוה ,רומאכ ,אבצה
.םיפלא
?םיידוהי םידלי סייגל וליחתה יתמ
לע ןושארה יאלוקינ הלעשמ לבא .םידוהיה לע סויג תבוח הלח אל ןושארה רדנסכלאו לבפ ימיב
,הייסולכואה לש "קיזמ קלח"כ םידוהיל סחייתמ ליחתה אוה ,(1825 תנשב) ותוכלמ אסכ
לש ךרדב תוללובתהה התייה ךכל םיעצמאה דחא .םידוהיה ןמ רטפיהל דציכ םיכרד שפיחו
תאצוה תא שיחה אוה .סויגה ידי לע רקיעב לבא ,םיכרד ינימ לכב רבדה תא דדוע אוהו ,דמש
אל םידוהיה ליבשב ןכוהש סויגה תדוקפ .םיברב םסרופש וצה רשיא 1827 תנשבו סויגה תדוקפ
בתכנ וליאכ ףיעסו ףיעס לכו ,ןישנוע תדוקפל רתוי המוד היה אלא ,יללכה קוחל המוד היה
.(שידיאב) ג"ח "םיירוטסיה םיבתכ" ורפסב גרובזניג .ש ןוירוטסיהה בתוכש יפכ ,"בלגמ"ב

.18 ליגמ ליחתה ליעפה םתוריש לבא ,םילייחל 12 ליגב םיידוהי םידלי ובשחנ הזה קוחה יפל
לש םלרוג היה הז ינפמו .ריעצ ליגב םתד לע םריבעהל המגמב םידוהיה לע הלח וז הריזג
תיבב לבקתמ היה יסורה סיוגמה יכ ,םייוגה םהירבחמ עורג רתוי הברה םידוהיה םידליה
יבחרמב ,םיקחורמ תומוקמל וחלשנ םידוהיה םידליה וליאו ,ותדלומ ריעבש יאבצה רפסה
.ותד לע םירוסיב דומעל ךירצ היה ףאו ,המויא תודידב דליה שח םשש ,היסור

הזב ואר םידוהיה .הפוקת התוא לש םעה ירישב הברה הפקתשה וז הריזג התשעש םשורה
ךוניח לע ירהו .השק העיגפ ועגפנ ידוהיה ךוניחהו החפשמה יכ ימואלה םמויק םצעל הנכס
.םניע תבב לע ומכ םידוהיה ורמש םהידלי

הנוש היה םימיה םתואב םירגובמ לש וליפא יאבצ תוריש יכ ,רוכזל ונילע רבדה תא ןיבהל ידכ
,ףוג ישנועלו ,תולפשה ינימ לכל ןותנ היה םימיה ותואב יסורה לייחה יכ ;םויה לש הזמ ירמגל
.יאבצ תורישל ותוא םירסומ ויה הרומח הריבע עציב םדאשכ .םדאכ תויוכז ול ויה אלו
רפסמ אבצה תושרל דימעהל הליהקה לע תלטומ התיה הבוחה ,תינטש הרוצב הנתינ הריזגה
הליהקה ייחב הזה קוחה סינכה היצזילרומד וזיא רעשל ןתינו .םיסיוגמ םידלי לש לודג
תא ומילעה וא וטלמנ םיברש רחאמו .ןדסהו שיטפה ןיב םינותנ ויה להקה ישאר .תידוהיה
הארש ויתונורכזב רפסמ אוהה רודה ינבמ דחאו ,עשת ינב םידלי םימעפל םיחקול ויה ,ליגה
.אבצל שמח ןב דלי םיסייגמ דציכ

,םתוא הדילוה השקה תיתולגה תואיצמה קרש תוידגרטה תועפותה ןתואל תכייש וז העפות
תוישרפל ויה יכ שיחכהל ןיא לבא .המצע הריזגה ןמ התוחפ אל תוינטשב הולצינ לארשי יאנושו
לכש ,היסורב זא וטלשש םייביטרטסינימדאה םיאנתב .םיבר םילפא םידדצ םג הלאה תומוגעה
.רתויב םיללמוא תונברוק םיכרה םידליה ויה םינומלש יפדורו דחוש ילטונ ויה םידיקפה

"םיפטוח" תרכוש הליהקה התיה ,ולאכ םידלי םהל ויהש םידוהיה לש תינומהה החירבה חכונ
.ןמזה אוב דע רסאמב םתוא םיקיזחמ ויהו ,סויג םיבייחה םידליה תא םיפטוחו םישלוב ויהש
דלי ררחשל ידכ דלי "םירכומ" םירחא ויה םידוהיה ןיב הטלשש המויאה תולדה חכונ לבא
.בער תפרחמ החפשמה ראש תא ליצהל דבלבו רחא
ידכ ריעה לע ךרענש יאבצ רוצמ לע רפסמ רודה ינבמ דחאו ,דאמ קזח היה תונוטלשה לש ץחלה
התואמ וחקי - ןתינ אלש דלי לכ דגנש הדוקפ איצוה רסיקהו .םידלי ומלענ אל םא קודבל
- ךלמל םיסמ תבייח הראשנ הליהקה םא לשמל .שנוע גוסל םג ךפה רבדהו .םידלי ינש הליהק
םידבכ םיסמה ןמ :תוליהקה לע םימסק לגעמ רצונ .םיפסונ םיידוהי םידלי שנועכ םיחקול ויה
תוכלמהש היה לכמ עורגהו .תובוח הרצי בוש וז הבוחו ,םידלי סויג לש םישדח םיסמ ופסונ
ךכמ ולבסש לזגהו קשועה לכ ןאכמו אבצל םהידלי ןתיל וז הבוחמ םירישעה תא הרטפ
היה רבדהש רחאמו .םירחוסה דמעמל ומצע םשור היה ףסכ ול היהש ימ יכ .תוינעה תובכשה
.תותיחשלו הילפהל חתפ חתפנ הליהקה יסנרפ ידיב יולת

:המחלמ בצמב זא היורש התייה היסור .יאלוקינ לש וימי ףוסב רתוי עורג השענ בצמה
היהו .לופוטסבס תמחלמ ,תולודגה תומצעמה םעו ,היכרות םע כ"חאו הירגנוה םע הליחתמ
ודיב התיה אלש ידוהי לכ אבצל סופתל רשפאש הדוקפה האצי זאו .םילייח הברהב ךרוצ
םידוהי לע דיצ םיכרוע ויה עצב יפדורו םיתחשומ םישנא .ליהבמ םישנא דיצ רצונו ,"הרישא"
הברה שי .םידלי םיפטוחו םילזוג ויה ןכ .תונוטלשל םתוא םירסומו םתוא םילזוג ויהו ,םידדונ
,"םיפטוחה" ןהכ בקעי לש וריש םהיניב :תובר תומאופו םיריש ורבחתנו ,ךכ לע םירופיס
רשויה ןמ ירה - הבוחל תאזה העפותה תא ונבלב ןודנ םא .דועו ןודרוג .ל .יל "אכבה קמעב"
תוהמאהו תובאה לש םשפנ תא ןיבהל ידכ אוהה יווהה ןמ תועזעזמ תונומת המכ רוסמל אוה
םיעזעזמ םהינשו ,הרצל םידדצ ינש שי דימת :תיתולגה תונערופה לש הכרד ךכ יכ .םיידוהיה
.םילמרונ םיבצמ ךותמ םירבד לע ןודל ונל ןיאו ,הדימ התואב

:אבצל וחקלנש םהידלימ תוהמאו תובא ודרפנ דציכ רפסמ היארה ידעמ דחא
ןמ וליבוה םילייח .םיסוס המכ הל םימותר הקומעו הלודג הרכרכ הדמע תיב די לע"
ויה םידליה .דימ האלמתנש הרכרכב םובישוהו ינשה רחא דחא .םידליה תא תיבה
,תובא תפקומ התיה הרכרכה .תיבחב םיחולמ םיגד ומכ הזל הז םיצוחלו םיבכוש
- תולליה תא עמש אלו הזחמה האר אלש ימ .םירחא םישנא ןומהו ,םיבורק ,תוהמא
!ידוהי ראשיה !ידוהי ראשיה ,ןיליפת גוז ול טישומ דחאה ,בל ערוק הזחמ האר אל
."באה קעוז
."תויכבה תא ןיידע ונעמש תואסרפ המכ ונעסנש ירחא ":דחא טסינוטנק רפסמו

םיליבומ ויהו ףסכה תא ובנג םיניצקה לבא .תולגעב םידליה תא עיסהל םיכירצ ויה קוחה יפל
דציכ ראתמ הזכ העווז הזחמ הארש ןצרה רדנסכלא יסורה ינכפהמה רפוסה .ילגר םידליה תא
םיחדוק םהש היה רכינ םהיניע הארמ יפלש ,םינש עשת-הנומש ינב םיכר םידלי לש הגולפ האר
חכונ עזעדזה הזה רפוסה .רבק ילא םמוד - רזע ילב ודעצ םידליהו הקזח חור הבשנ .רוקמ
.רסיקה תלשממ לש וז תוירזכא

הסיסתל םרוגה
םירמכה ילולעת לע .תונחמה לש םונהיגב םיכרה םידליה לש םייוניעה תשרפ לע ןאכ רפסנ אל
תמגמל ךייש אל הז לכ יכ ,םידליה לש םשה שודיק תשרפ לעו ,םיינפוגה םייוניעה לע .םתועשרו
הברה תורירמה .םידוהיה לש ימינפה בצמה לע תיללכ הנומת תתל אלא דעונ אלש הזה רמאמה
ןיב םוהתה תא וקימעה הישארו הליהקה יסנרפ לע םידוהיה םינומהה ברקב זא הרבטצנש
םינשה האמב לארשיב ומקש תולודג תעונתל דאמ חונ עקר ורציו ,ידוהיה םעה יקלח
.רסומה תעונתו הלכשהה תעונת ,תיטסילאיצוסה העונתה :תונורחאה

ןב טנאלסמ לארשי יבר היה םידליה סויג תבוח רבד לע םינושארה םיקוחה ומסרפתנש העשב
ןיא .(1827 תנשב המסרפתנ הנושארה סויגה תריזגו ,1810 - ע"קת תנשב דלונ אוה יכ) הנש 17
לזגהו קשועה הארמל תוקומע העזעדזנ טנאלסמ לארשי 'ר לש וז ומכ השיגר שפנש קפס
- קידצו יתימא ןימאמ ותויהבו .הפוריא חרזמב םידוהיה ייחב הררתשנש היצזילרומדהו
תינרותה תוכמסה לכש םירבדה ולגלגתנ ןכיה דעו ,תודהיה תרות לש התוהמב רהרהל ליחתה
הלע טאלסמ לדנוז 'ר קידצה וברש רמול בורקו ...תירזכאה תואיצמה לומ םינוא תרסח התיה
יכ הז דגנ לועפל לוכי היה אלש ירחא ,הז בצמב תוארל אלש ידכ - ח"צקת תנשב שדוקה ץראל
.תירוביצה תוליעפה שיא היה אל

רסומה תטיש לש התוהמ
התואבש ירחא ,לארשי תרותבש יתרבחה קדצה תא השעמל הכלה םייקל הדעונ רסומה תטיש
תובכשב רקיעב ועגפ תולחמהו תולדהשכ םימיה םתואבו .יתכלהה דצה דחוימב שגדוה הפוקת
ןובשח לע התיה אל וז המחלמ לבא ,םיינעה תמחלמ תא וכרד יפל לארשי 'ר םחל - תוינעה
האר םימת קידצ ותויהב יכ ,ךכ רחא תוינוליחה תועונתה ושעש יפכ םירישעה תודמעמה
הנבוה אל וז הרותש אלא ,ללכה לשו טרפה לש םייחה תרדסהל ידיחיה רוקמה תא הרותב
הווצמה תא שיגדה דוחייבו ,הכלהה לש ירסומה דצה תא שיגדהל ותלועפ לכ התיה ןכלו .יוארכ
.םירומח םירוסיא החודה שפנ חוקיפ לש

םוצל רסאשכ אנליוב ערילוחה תפגמ ןמזב ולש הכלהה קספ םעה ןורכזב תורח ראשנ םניחל אל
ויתומחלמ לעו לודגה ישפנה עוזעזה לע םירופיסה םיעודי דוחיב לבא .םירופיכה םויב
רפסב רסמנש רואית ןאכ איבנו ."תופיטחה" ןמזב םינברהו להקה ישאר דגנ םחלש "תויטרפה"
:ןמרב בקעי 'ר יפמ רסומה תעונת
יניע .אבצל דחא דלי תתל הכירצ התיה לארשי 'ר לש ולודיג םוקמ ,טנאלס הרייעה"
העלקנ זאו .םהה םימיה גהנמכ םילדה תונכשמ רבעל לוזפל וליחתה להקה ישאר
הדלי המעו ,הניגנ תביתב תנגנמו םיחתפה לע תרזחמ התיהש היינע הנמלא הרייעל
להקה ינוממ .הל םיקרוז ויה םינמחר ינב םידוהיש תוטורפה תא ףסאמ היהש ,ןטקה
,םוקמה ידילימ דחא םשל ומש תא וניש ,ומא דימ דליה תא ופטח ,הרקמה לע וחמש
עיגה הינעה הנמלאה תוקעז .תוכלמל םתבוח יולימ םשל ,אבצה תדובעל ותוא ומשרו
הצצורתה ,היתורעש תא השלת ,הרשב תא הטרמ איה .הילע הפרטנ התעד .םימש דע
."הילא בל םש אל שיאו ,ריעה יאבג תותלד לע הקפד ,תיבל תיבמ

םינפ אושנ שיא השאה התארשכו .הרייעב רוקיבל טנלסל לארשי 'ר ןמדזנ תבש התואב
התוא עיגרה ,הירבד רופסל בישקה לארשי 'ר .הדלי תא ליציש הננחתהו וילגרל הלפנ
תסנכה תיבל לארשי 'ר ךלה רקובב ותרחמלו תבש לילב .תבשה רחאל אובל השקיבו
ידבכנ לכ ואב תירחש תליפת ירחא .הזה ןיינעה ןמ םולכ שיא םע רפיס אלו ללפתהל
םואתפ םק ןייה לע ושדיקש ירחא .שודיק תביסמל לארשי יבר לש ותיינסכאל םוקמה
השעמבש תאזה הארונה הירורעשה לע םיבוסמב ףוזנל ליחתהו ארונ ףצקב לארשי 'ר
תא ריכמ ותויהבו !תושפנ יבנוג !םיחצור :יאנג תומשב םתוא הנכמ ליחתהו ,הפיטחה
לע ךתחפטמ רשוק התאו התא קידצ ירה" :רמא דחאל ,ישיא ןפואב להקה ישאר
רובעל ךל תפכיא אלו ,בוריע שיש םוקמב ףא רבד םוש איצוהל אלש ידכ תבשב ראוצה
ירה" :רמאו לארשי 'ר הנפ ינשלו ."תמוי תומ ורכמו שיא בנוגו" הרותב קוספה לע
לארשימ שפנ רוכמל וליאו ,הרומחבכ הלקב קדקדמו הוצמ ירודיה רחא התא רזחמ
.רדוהמ גורתאבו הרומש הצמב קדקדמ התא ירה :רמא ישילשל ."?רתומ - דמשל
הז לע שי ירהו ,ששוח התא יא - "ונעת אל םותיו הנמלא לכ" ואלה לע רובעל וליאו
.םימש ידיב שנוע

,שחנ ושיכה וליאכ ץפק םג לארשי 'ר .והנעיש ימ היה אלו ,וינפמ להבנו ,םהדנ להקה
!םיצירפ תרבחב אצמיהל רוסא :רמאו ,הרמו הלודג הקעז קעז
.ריעה תא בזע תבשה םוי עצמאבו ,תיבה תא הלהבב בזע אוה
לארשי 'ר לש תברוצה ותפיזנ .הרייעב הלפנ הלודג המוהמו תיבל תיבמ הרבע העומשה
דע דרויו בקונ ןובלע םתוא הבילעה - הרייעה ןמ ותחירבו ,רודה קידצו ןואג היהש
תרחא ךרד ואר אלו םתותוועב וריכה רבדל םיארחאה להקה ישאר םג .םוהתה
שיא אצמנ אל םלוא .לארשי 'ר תא סייפלו ףוטחה דליה תא ררחשל םא יכ םהינפל
ותואב היהש הגניטרקמ והילא 'ר .לארשי 'ר תא סייפיו ךליש הזכ זוע לעב הרייעה לכב
ןיב העות לארשי 'ר תא אצמ םיבר םישופיח ירחא .הזה דיקפתה תא וילע לביק דמעמ
לוק-תבה ירבדב וילא הנפ אוה .תוגונ תובשחמב עוקש אוהשכ ,ריעה ימוחתבש םירהה
"?תאצי ימלוע בירחהל" :הרעמה ןמ אציש רחא יאחוי רב ןועמש 'רל התנפו האציש
ףרשנ היה ויניע וב ןתנש םוקמ לכבו הרעמה ןמ אצישכ יאחוי רב ןועמש 'ר םג :ףיסוהו
יכ ,םכתרעמל ורזח :וילע הזירכה תאז לכבו ,ףרוש היה אל תרחא ירהש ,קדוצ היה -
.הנידמ תכמ יהוז ירהש ,וז ךרדב ,םייקתהל םלועל רשפא יא

םנמאו .הרייעל רוזחל תואנ - ררחוש ףטחנה דליה יכ לארשי 'רל וליגש רחאל קר
.(206 א"ח רסומה תעונת) הריזגה לוטיבל לדתשהל דאמ הברה לעפ אוה יכ ,רסמנ
,הריזגה לוטיבל עיפשהל לוכיש רש שי היסור יבחרמב דחא םוקמב יכ ול עדונ םעפו
".(םש) וינפל ןנחתהל ידכ דחוימב םשל עסנ אוה
.המויא תואיצמ לומ ןופצמ לש הלודגה הידגרטה תאו ,ירוטסיהה עקרה לכ תא עיבמ הז דמעמ
.הז םע םילשהל הצר אל לארשי 'רו הידגרטה תא האר והילא 'ר

םינומה תעונת אל
ררבל ,רודה ידיחי לש תילאוטקלטניא העונת אלא ,תינומה העונת התייה אל רסומה תעונת
.םעה תובכש לכ ןיב תאזה תירסומה הרכהה תא רידחהלו הרותה לש יתימאה יפואה תא ןבללו
הבשחמה לא רתוי התנפ איה ירהש ,ללכה תלחנל ךפהיל הלוכי התיה אל תודיסחל דוגינב
העונתהו ,םינומהה ןמ הקחרתנו הכלה איה ןמזה ךשמב :ךפיהל .הקימעמה הייארהו הלולצה
תדגונ תומד "םיתבה ילעב"ב התארו הפורצ תינתלכש התיה ,תובישיב הימי ףוסב התיהש יפכ
יכ ,השדח תומד הלביק לבא ,םישרש התכיה אל ךכ םושמש ןכתי .תירסומה תומלשה תושירדל
לש ירסומה בצמה תא םירהל הדעונו ,התוהמב אל םא - התמגמב תיממע התיה התישארב
- חפיט לארשי 'רש "תודיגמ"ה םגו ,ריע לכב םיבר "רסומ ירדח" ודסונו ,יוקל היהש םינומהה
."םיללוכ" יכרבאלו תובישי ינבל ,הלוגס ידיחיל ןינע התשענ - ףוסבל וליאו ,וז הרטמל הדעונ

המכח" םשב רבכ אל הז אציש רפסב תופקתשמש יפכ הפוקת התואמ תוירסומה תוחישב
,וריבח רעצב תופתתשהה לש רקיעה רפסה לכב שגדומ םלקמ לסיז החמש 'ר תוחישמ "רסומו
רשפא הז םג ."םתולבסב אריו" וילע רמאנש וניבר השמ לש ודיקפת טעמכ החיש לכב שגדומו
ףתתשהל הבוחה השגדוהו ,םימיה םתואב םהב יורש םעה היהש םידחוימה םיאנתב תוארל
.רוביצה רעצב