תיאתבשה העונתה

(םיעטק)
ןוריפ יכדרמ ברה

א"פ םיינחמ

.ותעפשה ףקהו ויתולילע ,ויתועיסנ ,חישמכ יבצ יתבש לש ותיילע רופיס תא רפסמ רמאמה : ריצקת

,לארשי-תידוהי הירוטסיה ,היקרוט-תידוהי הירוטסיה ,רקש-חישמ : חתפמ תולימ
תוינחור תורומתל המרגו המואה תא העזעזש ,לארשי םע תודלותב תוניינעמה תושרפה תחא
ובורב םעה תא הפיקהש הרשע עבשה האמב הלודגה תיחישמה העונתה איה ,תוזע תויתרבחו
.יבצ יתבש - דחא םדא ביבס הזכרתהשו לודגה

תיחישמ תובהלתהל המרגו ,ויתוצופת לכב לארשי םע בור תא הפיקה תיאתבשה העונתה
דחו תדדוב איהש הריעסמ העפות - תוילאיצוסהו תוילאוטקלטניאה ןהיתובכש לכב המוצע
.ונמע תודלות לכב תימעפ
תונשב .תילארשיה הירוטסיהב רתויב תויגרטה תופוקתה תחא התיה הרשע עבשה האמה
הפוריאב תובר תוצרא הבירחהש הנשה םישולש תמחלמ הפוריאב הללותשה 1648-1618
רשע העבשמ) םישילש ינשב תינמרגה הירפמיאה לש התייסולכוא תא המצמצו ,תיזכרמה
ינומה ןיב ןוחטב יא לש תיללכ הריוא ורצי ולא תומחלמ .(ןוילימ הששל תושפנ ןוילימ
אישל םלוא .תובר תוליהקב ןברוחו האושל ומרגו ,ילכלכה םבצמ תא ורערע ,םידוהיה
ןדגוב םגיהנמ לש ותושארב ,םיקאזוקה לש דרמה ץורפ םע םירוסייה ועיגה הפורטסטקה
דרמה תא אכדל אציש ינלופה אבצה חצונש רחאל .םיינלופה םהידבעשמ דגנ יקצינלמח
תוליהקה תא ודימשה םכרדבו הירעו הניארקוא תוזוחמ לכב םיקאזוקה ידודג וכפתשה
.רתויב תוירזכא תורוצב םירפכבו םירעב תוידוהיה

תופוקתב אל םג ,םיבר תורוד ךשמב םתמגודכ ויה אלש םידממל עיגהו רבגו ךלה םימדה לושחנ
.בלצה יעסמ
םהילעמ םרוע וטשפ םתצק תורמו תושק תונושמ תותימב םשה שודק לע וגרהנו"
ורבעו ךרדה לא םוכילשהו םהילגרו םהידי וצצק םתצקו ,םיבלכל וכילשה רשבהו
ידכ ויהי אלש הברה םיעצפ םהב ועצפ םתצקו םיסוסב םוכרדו תינורקב םהילע
הברהו .םתמשנ אצתש דע םהימדב ורפרפיו הרהמ ותומי אלש ץוחב םוכילשה ,תימהל
םישנו םיגדכ םיערקל וערק םידלי הברהו .םתומא קיחב םידלי וטחשו םהייחב ורבק
דופשב ובחת םידלי תצקו ...ןהינפב וטבחו רבועה ואיצוהו ןהינטב ועקב תורבועמ
םלועב הנושמ התימ התיה אל ..םהמ ולכאיש םתומא לא םואיבהו שאה לצא םואלצו
.(הלוצמ ןוי) "המש םיעיגמ ויה רשא תומוקמה לכב ושע הזב אצויכ ...םהמ ושע אלש
ח"ת תנשב תויחישמ תווקת
:לארשי ימכח ןיב ןמז ותוא הארנכ חוור היהש ףסונ ןויער יוטיב ידיל אב םידפוסה תניקב
איה תחא ,תיט וית .הלוע אהי ותלחנל שיא שיא הנובשח 'ה ןג הנש תאז ,תיח וית"
לעב ,'ג "תועמדה רפס" רלה ןמפיל בוט םוי 'ר) "הלוח הער וז ףא וז אל ךפשנ ימד הנש
.("בוט םוי תופסות"ה
:"הפע הליגמב" (ןהכה יתבש 'ר) ך"שה לעבו
לבאל ירונכ ךפהנ םינפלו ינפל שדקה לא ןרהא אבי ת"אזב יתבשח רשא ח"ת תנש"
."םינוגיל יתחמשו
ץקל ופצו ח"ת תנשב תובר תויחישמ תווקת ולתש םיבושחו םילודג לארשי ימכח זא ויה םנמאו
.(ץיוורוה יתבש 'ר) "ישפח תאצל יבבלב יתרמא ישישה ףלא רפסמל ח"ת" :הנש התואב םימיה
לש תוירוגטק לע םיססובמו 'ה תרות תשודקב םיקומע םיזר לע םידסוימ ויה םהיתונובשח
אלש - אלא ,האלפנ ןוצר תעש תאז התייהש דאמ ןכתיו תילגנהו תרתסנה הרותה תבשחמ
.ןיבי ימ הנוילעה החגשהה יכרד תאו ארד רשכיא

יפכ דחוימה השובלב לארשי תוצופת לכל תורודה םתואב הרדחש רתסנה תמכחש קפס ןיא
ידי לע הרבסוהו החתופש יפכו ,תפצ ילבוקמ תרובחבש יראה הז - ל"ז י"ראה ידי לע עבקנש
הררועו הבורקה הלואגב תובהלנ תווקת הידמולב החפט ,לאטיו םייח 'ר קהבומה ודימלת
תיתכלהה ותרדגהו ותעיבק ,םימיה תירחא ךילהת תבשחמ לש ןנכותמו ץמואמ רקחל
יליכשמ תא ןהו םעה יטושפ תא ןה ףיקהש ,םעה ךותב חורה ךלהב הז ינייפוא הנפמ .תינחורהו
ילאקולה םייפוא ףא לעש "ט"תו ח"ת תוריזג" לש םימדה יבוקע תוערואמה םע דחיב ,רודה
,תולגה תונכס תא ידוהי לכ יניעל ושיחמהו לארשי תוצופת לכב יללכ ןוחטב יא תשגרה ורצי
תיללכה השגרהה תא םעב ררועל אלש ולכי אל הלא לכ ,תינורכה התוביצי יאו םיארונה הימיא
.תולגתהלמ ורחאי אל "חישמה תומי"ו "חישמה ילבח" תפוקת העיגה הנה יכ

יחישמה ןויערה תכיפהל םיאתמה עקרה ןכוה תינתחדקה הייפצה לש יללכה חתמה תילע םע
וביבס דכליש גיהנמה קר היה ץוחנו המישגמו תישעמ העונת ידיב ריבכ ףונמל יטקרטקסבאה
.יבצ יתבש לש ותומדב אצמנ הז גיהנמו - םינימאמה םינומהה תא
העונתה דסיימ לש וייח תורוק
.םיינע םירוהל רימזיא הבושחה למנה ריעב (נ"הסל 1626) ט"פש תנשב דלונ יבצ יתבש
:םשה ןאכמ) תבשב דלונ תחא הרבס יפל .תחא תוחא םג הארנכו םינב ינש דוע ויה החפשמל
,הכרצ יד תססובמ הניא וז העד םלוא .(תבשב הנש התואב השעמל לחש) באב העשתב (יתבש
דלונ שדקמה תיב ברחש םויב יכ לארשי תורפסב םודקה רמאמה םע הארנכ הרושק איהו
ידי לע "םכח" ראותב ךמסוה ותורגבתה םעו ותוריעצב ידוסי ינרות ךוניח לבק אוה .חישמה
קוסעל לחה ,הפוקת התואב .רימזיא ריעב םינברה יבושחמ הפקסיא ףסוי 'ר קהבומה ורומ
ייח יחו רגתסמו דדובתמ היהו ,הנקה רפסבו שודקה רהוזה רפסב רקיעב ,רתסנה תרותב
רוגס דחוימ רדחב ויבא תיבב םינש ןתוא בשי" יכ םיעמוש ונא הקינורכ יפמ .תוננובתהו םיפוגס
.(תואנקה תרות) "הלבקה תמכחב יקב היה דאמ טעומ ןמזבו ודומילב דאמ דימתהו רגוסמו

ךות ,תוריהזב םהיפלכ סחייתהל שי ,יבצ יתבש לש ותוישיאב םירושקה תורוקמה בור יכ םאו
יכ םויכ ונידיבש תועידיה לכמ ,רורבב טעמכ אצוי ירה ,םידגנתמו םיכמות ןיב הרורב הנחבה
רבכ ולגתנ תאז םע .רתסנב ןהו הלגנב ןה תואיקבו תונדמל לש תמיוסמ הדימל עיגה םנמא
הביצי יתלב ,תלצופמ תוישיא לש תומדל תופרטצמה תוילילשה ויתונוכת איהה הפוקתב
.וינימאמ-ויכמות רוביצ לע םויא הכ ינחור סרה איבהל ויה תודיתעש תינלוחו
וריע ידמולמ להק ןיב טלבתהל לחה ,ןפודה תואצוי ,תוירותסמה ויתוכילהו הרימתה ותמוקב
ופתתשהש ,ובש רזומה לא כשמנש םידימלת לש םצמוצמ גוח וביבס דכלתה טעמ טעמו
תאז םע .תופוכת םיתעל והומכ ולבטו (תפצ ילבוקמ גהנמ) תודשב וירויסל ותא ואצי ,וידומילב
,תינרותה ותונדמלב אל ,הנימב תדחוימ תוישיא הוויה יבצ יתבשש ללכ תעדה לע תולעהל ןיא
ונידיב ראשנ אלש איה הדבוע .ישיאה ומסקב וא תוירסומה וא תוינחורה ויתולוגסב אל םגו
הדיעמה הדבוע ,ותעפשהב וא ודי לע ךרענש יתבשחמ רוביחל וא ינרות רפסל העידי וא רכז םוש
.הכומנה תילאוטקלטניאה ותמר לע לכמ רתוי

תוביסמ שרגתה ןהיתשמו תוטעומ םינש לש הרצק הקספהב םישנ יתש אשנ הפוקת התואב
.תישפנה ותוהמ לע העיבצמ וז הדבוע םג תויתחפשמ

איה רשא ,הרומח חור תלחמ לש םירורב םינמס יבצ יתבש לש תוילטנמב ועבק םיבר םירקוח
הפיחדה דוסי םא תואדוב עובקל השק םלוא .ןפוד יאצוי ,םיעיתפמ םישעמ עצבל ותוא העינה
תועבונה תוערפהמ האצותכ ישפנ לקשמ יווש יאב תועיתפמה ויתוזרכהו םינושמה וישעמל
.תינוציחו תינוציק תוגהנתה ידי לע םסרפתהלו טלבתהל הרטמב םרוקמש וא ,חור תלחממ
:יבצ יתבש יכמותמ םירצממ רודנאג לאומש 'ר לש ותודע הנהו
הגאדב ףדרומ היהיש ןפואב הזב םירוסיב אכודמ אוה ,םינש ט"י הז יכ וילע םירמואו"
םושמ עדונ אלו הז ילחב םינש המכ וילע רבע הזו ...תורקל וליפאו וחור בשה ונחיני לב
ודומלו ותמכח לכ םע" :תרחא העידיבו ."םימשה ןמ ןירוסיב אלא ונממ האופר אפור
תוטש חור וב הסנכנ םימעפל יכ םירמוא ויהו ,תורענ השעמ השועו גהונ וירוענמ היה
הטוש ותוא םיארוק ויהו וירחא םיננרמ ויה תוירבהש דע םיליסכה השעמכ השועו
.(יזנכשא היבוט 'ר) "ליסכו
.יבצ יתבש לש וייח תודלותב עירכמהו לודגה ערואמה הרק (ח"ת תנש ךרעב) הפוקתה התואב
ויצירעמ גוחו ויבורק ינפל תיחישמה ותוחילש לע יולגב רבדל אוה לחה םימיה םתואב
:םצמוצמה
ויתויתואב םשה תא הגהו אנא אחישמ רמול ויפ חתפ בורקב הנש םירשע ומכ םויהו"
לכ :זירכמ היהו ומד ריקפהו וב רעג קהבומה ובר היהש אפאקסיא ףסוי 'ר לודגה ברהו
הז לע בתכו השדח הנומא תושעלו םיברה תא איטחהל דיתעש יפל הכז וב םדוקה
.(שטרופאשש 'רל "יבצ לבונ ץיצ" רפס) "אניטנאטסוקל
קר רתומו לארשי שיא לכל רומג רוסיא רוסאש רבד ,יבצ יתבש ידי לע שרופמה םשה תרכזה
הנבוה תכלה תקיחרמ התועמשמש הלועפ הוהמ ,םירופיכה םויב ,שדקמ תיב ךותב לודגה ןהכל
םלועה ןיבל וניב טלחומ ערקל ךדיאמ המרגו ,ותוא הצירעמה ותביבס ידי לע יוארכ הארנכ
רימזיא ינבר תשירד תובקעבו התופירח לכב להקה תעד ודגנ המק .תינרותה הכלהה לש ינברה
.הבזעל ץלאנו ריעהמ שרוג

יבצ יתבש לש ויתועסמ
ןיב רתויב תילאוטקלטניאהו הבושחה הליהקה זא התיהש יקינולסל הנושארל עיגה וידודנב
םירזומה וישעמ תובקעב הביאו תודגנתה הפ םג ררוע הרהמ דע םלוא .היקרוט תוליהק
הדעה יבושחל הכרענש תודועסה תחאב .ףוריט ירפכ - קדצבו - םיברל הארנש םיינוציחהו
האר אוה .הרותה ןיבל וניב ןישודיק סקט ךרעו הרות רפסו הפוח יבצ יתבש דימעה הינברו
הרותה לעב ותפוחמ אצויה ןתח" :םיתעל םותחל גהנ םגו ."הרותה לש הנתח"כ אופא ומצע
הלודגה הירורעשה תובקעב .(יבצ יתבש ינינע) "הדוסחו האנ אתינורטמ הדומחכו הרקיה
השע אטשוקב .תוברה היתוליהקו היקרוט ירע ןיב םינש המכ ךשמב דדנו ,ריעהמ שרוג הצרפש
לזמב לארשי תלואגל למס - קונית תסירעל ותוא סינכהו לודג גד הנק אוה .ףסונ "השעמ"
קספ יפ לעו ותעדב יופש וניאש םדא לש ףוריט ילולעתכ קדצב הלבקתנ וז הנושמ הלועפ .םיגד
ןמז רובעכו רימזיא ותדלומ ריעל בש אוה .שדחמ הדונו ,יבצ יתבש הקלוה ריעה ינבר לש םניד
.לארשי ץראל וימעפ םישל טילחה טעומ

השאר היהש ,ףסוי ןב לאפר 'ר לש ותיבב ריהאקב עיפוהו םירצמב בכעתה לארשי ץראל וכרדב
עודי היה ףסוי ןב לאפר 'ר .דבכנו בושח חרואכ לבקתנו תוכלמה לש הרבזגו םירצמ תודהי לש
לאומש 'ר תא ,תרחא תמסרופמ תוישיא םג תועיבקב ותיבב חראו רתסנה תרותל ויתויטנב
.לאטיו םייח 'ר לש ונב ,לאטיו

תוחפ אל התיהש השא םע ,יבצ יתבש לש םיישילשה ויאושינ םג םילח ,הפוקת התואבש הארנכ
יכ רסומ "יבצ לבונ ץיצ"ב שטרופשש בקעי 'ר .םיקפקופמ הסוחייו האצומשו ,ונממ הנושמ
תאז התיה
םיקחוש ויהו .חישמה ךלמל אשנת איהש תעד ףוריטב תרמוא התיהש בל תרסח הרענ"
התייהו תוטש לש םירבד היפמ תאצומ התייה רשאכו ...ונרוויל ריעל הל הכלהו הילע
."ףסוי לאפר לצא םירצמב ותויהב ,יבצ יתבשל הז דגוה ,הפי תיארנ
לש ותשאל ילמס םשכ "הכלמה הקבר אנירטמ" ראותב היבתכמ תא המתח וז השאש ונל עדונ
.חישמה ךלמ

םייתנשכ ךרעב ההש הב םילשוריל ותשא םע דחיב יבצ יתבש עיגה (נ"הפסל 1663) ג"כת תנשב
המכ הב ויח יכ םא ,לדו םצמוצמ הפוקת התואב היה ידוהיה הבושיש ,םילשוריב םג .םימי
םלוא .תורזומהו תונושמה ויתוטיש יפל גהנתהל יבצ יתבש ךישמה םיבושח םימכח ידימלת
איה הדבוע .םימכחה יניעב געלל ךופהל וא רוביצה לע ואינשהל ידכ דע דחוימב טלב אל הארנכ
יאדוב - םירצמ ץראל הליהקה לש החילשכ אוה הנמתנ קוחד יפסכ בצמב ריעה האצמנ רשאכש
ףוסאל ידכב - םירצמ ידוהי דיגנ ףסוי ןב לאפר 'ר םע םיקודהה םייתודידיה וירשק תובקעב םג
.הליהקה רובע םייפסכ םיעצמא

ןורשכ לעב ריעצ םדא ,היתובישימ תחאב דמל םילשוריב יבצ יתבש לש ותבש תעב
דחאל ןמזה תצורמב ךופהל היה דיתעש ,רתויב הרופ ןוימד לעבו טעומ אל ילאוטקלטניא
דימלת .יזנכשא ןתנ םהרבא - תיאתבשה העונתה לש םייזכרמה םייגולואידיאה ךוותה ידומעמ
עפשוהו םילשוריב יבצ יתבש םע תופוכת הארנכ שגפנ תומולחו תויזהב עוקש היהש הז רזומ
התעמו תידוהי הליהק זא התיה הבש הזע ריעב רוגל רבע השא אשנש ירחא .ושפנ יקמעב ונממ
.רתסנה תרות דומלל ונואו וצרמ בור שידקה
םייח עשילא ןב ןתנ לש ותופרטצהל המרג תחדוק תישפנ תוחיתמ וזיא ןיבהל אוה דאמ השק
ךפהל ותוא לגסש תינוימדה וכרדב ינכפהמ ןיכרע יוניש ותואל עיגה ןינמו יבצ יתבש ידיסחל
.יבקעה יתבשחמה החנמלו ,תואתבשה תטיש לש ירקיעה ינויערה הססבמלו ינושארה הרשבמל
ידי לע ,וירבד יפל ,ומרגנש תורומתה רשפ ומצעב ןתנ ריבסמ וב רתויב ןינעמ רוקמ אצמנ םלוא
םולש .ג י"ע םסרופ) ,תוכיראב םיראותמה ,"םיימימש" םייוליגו םיאלפומ תונויזחו תוארמ
אקווד הנקרופ האצמש תינלוח הזוכיספ ןאכ הלעפ הארנכ .(די בתכמ יבצ יתבש ורפסב
.םינושמהו םירזומה וישעמו ,יבצ יתבש םע תורשקתהב

"בקעי יקולא חישמ" ונונגס יפל וא ,חישמה לעכ הדעו להק ינפב ומצע לע זירכמ יבצ יתבש
עציב זאו .םתעונתל "םינימאמ" שוכרל לארשי ץרא ירעב רייסל םיליחתמ "איבנ"הו אוהו
.העודיו הרורב הכלה לטבל זעמ אוה "םירזה וישעמ" תרשרשב ףסונ עירכמ השעמ יבצ יתבש
ליגרה יתרוסמה םוצה תא ותארוה יפ לע הזע תליהק תלטבמ ה"כת זומתב ז"י םוצ םויב
אצי ןתחהו םידוד תע עיגה יכ" הקמנהב "םיסדרפו תונגב וחמשו לודגה ללה ורמא" ומוקמבו
תובר תולועפו הז ףצוחמ השעמ ."ליגו החמש םא יכ לארשי תונועמב היהי אל ןכ לעו ותפוחמ
תא וררוע םישרופמ הרות יניד לע הריבעו תינברה תוכמסב תינורקע העיגפ ןהב התיהש תורחא
לולע רשא הרותה ירקיעב רפוכ - קדצב - וב וארש הימכחו םילשורי ינבר לש הזעה םתמח
םרחוה אוה .המואה שפנ תא ןכסלו םיטושפה םעה ינומה תא םירזומה ויטוטהלב ללוש ךילוהל
.הפרחב ריעהמ שרוגו ףדגמו ללחמכ
הפיקהש המוצע תובהלתהבו םיכלמ דובכב לבקתנ ןאכו בלחל יבצ יתבש רבע םילשורימ
םיעמוש ונא ראשה ןיבו םינומהה תא הרזומ הזטסקא הזחא םוקמב ותוהש ןמזב .םינומה
םלוכ ןבומכ "ואבנתה"ש "תואיבנ עבראו ...םיאיבנ םירשע בלחב םויה שי" יכ תונוש תורגאמ
תנשמ ,השדח םינש תריפס וינימאמ םייתניב ועבק לארשי ץראבו .שדחה "חישמה" לש ונונגסב
ירפ םיסנ ישעמו אלפ תודגא םקרתהלו םסרפתהל וליחתה ןכ ומכו "ונכלמ ונינודא תכלממ"
תא חתפל זוע רתיב יתזעה ןתנ ךישמה הפוקתה התואב .בהלושמה ןומהה לש ישפוחה ונוימד
"ויתונויזח" תועצמאב תויארו תוחכוה ידי לע לוכיבכ - הססבלו "תיאתבשה היגולואידיאה"
ןתנ ריבסמ םירצמב ףסוי ןב לאפרל החלשנש הכוראו תטרופמ תרגאב .תומיהדמה ויתויולגתהו
ז"כת תנשב לוחת תיפוסה הלואגה יכ ראשה ןיב עידומו תינוימדה ותטיש ירקיע תא יתזעה
תרגאב םילולכה הריפכה ירבד לע ביגמ (יבצ לבונ ץיצ) שטרופשש בקעי 'ר וליאו .('סל 1667)
..."ויפ ךותל חתור ריס קצוי" :םילימב

רימזיאב הירורעשה
הרומחה המרחהה רבד רימזיא ינבר תא גישה רבכש תורמלו ,רימזיאל יבצ יתבש עיגה םייתניב
םיטושפה םינומהה לע תמייאמה תינחורה הנכסה לדוג תא וניבהש םילשורי ימכח י"ע ,ולש
תאז לכב ,תינצחשו תינלוח תוברברתהמ ועבנש תונימהו הריפכה ירבד תא תופירחב ועיקוהו
יאשחב עיפוהש ןכתי .ריעה ךותב תינסרהה ותוליעפ עונמל - הליחתב תוחפל - עבצא ופקנ אל
תליהקב הארונ הירורעש הצרפ ו"כת הכונחב םלוא.הליהקב םיידוהיה תונוטלשה תעידי ילבו
תעשבו הרמזו הרישב חתפ ראפו גח ידגב שובל תסנכה תיבב עיפוה יבצ יתבש ,רימזיא
לכאו ויתויתואב םשה תא הגוה היה ,םירז םיארנ םירבד תושעל ליחתה" ןועגישה תורבגתה
ןורכז) "םיערה וישעמכ תושעל ,םירחאל םג ריצפהו ותרותו 'ה דגנ םירחא םירבד השעו בלח
.(וצראמ ךורב 'רל לארשי ינבל
ךושמל םינווכמ ויה ןיעה תא םיכשומ םיראופמ םיסקטב םיוולמ םייטוזקאה םירזומה וישעמ
- םיצירעמ לש הלודג העונת המק ריעבו וז המגמב יבצ יתבש חילצה םנמאו ,ןומהה בל תא
.ריעה ידוהי לש רתוי תוטושפה תובכשהמ הרקיעב תבכרומ התיהש םינימאמ

יכ לילעב וחיכוהש תודבועה תוברתה חכונל תצרמנ הלועפל הליהקה ינבר םג וררועתנ התע
לע הריבע וישעמב שי יכו היתווצמו הרותה תודוסי לכ תא לטבל יבצ יתבש ןווכתמ םנמא
'ר םסרופמה לבוקמה ברהו אפפל ןורהא 'ר ישארה הבר םשארבו ריעה ינבר .תרוסמה תוכלה
איטחמה ףדגמה תא תימהל שי יכ םילשוריו אטשוק ינבר תצלמה יפ לע וטילחה יזגלא המלש
תובהלתה העיגה םייתניב יכ ,ועיגה אל עוציב ללכלו ,רינה לע וראשנ םהיתוטלחה .םיברה תא
"םירפוכה" םיסנרפהו םינברה תא דירוה ,הליהקה לע טלתשה יבצ יתבשו האישל םינומהה
אלא ,ויכמותמ הארנכ היה אלש יתשינבנב םייח ברה תא רימזיא לש הברכ הנימו ותויחישמב
יבצ יתבש בזע םייתניב .שישיה אפפל ןורהא 'ר ןיבל וניב םיישיא םידוגינ םג ןאכ ולעפש ןכתיי
ואבנתה םישנאו םישנ תואמ עבראמ רתוי"ו החקרמכ הלוכ רימזיאו ,אטשוקל וכרדב ריעה תא
."אובל הדיתעה יתבש תוכלמל

ריעו ריע לכב .הלוגה תוצק לכב לארשי תוליהקב רקשה חישמ לע העומשה הטשפתה םייתניב
.םינימאמה תורושל ופרטצה רשא ,םעה יטושפמ רקיעב ,םיבר םינומה דימ ואצמנ
תוידוהיה תוליהקה לכב םיבהלנו םיבר םיכמות תיאתבשה העונתה האצמ הילטיא ירעב
זא התיהש דנלוהבש םדרטשמאב .דועו יצנריפ היצנו ,ונרוויל ןוגכ רתויב תובושחה ןהיניבו
םיאישל תובהלתהה העיגה םיינחורה היסכנב ןהו ילכלכה הרשועב ןה רתויב הבושח הליהק
:םידירחמ
םיקוושב תולוחמבו םיפותב החמשה ולידגה .םיקולא תדרחל יהתו ריעה לכ םוהתו"
ןיטישכתב לכיהל ץוח םיאצומ םלוכ הרות ירפסו לוחמו דוקר תסנכה תיבבו תובוחרבו
םיזירכמ ויה אברדאו ,תומואה תאנשו תאנק לש הנכסה בל לע םש יתלב ,םיאנ
בקעי 'רל "יבצ לבונ ץיצ") "םהיניעב ונייה קוחשלו עמשנה לכ תומואל םילגמו יבמופב
.(שטרופשש
תוצרא רתילו הינמרג ,הילגנא ,תפרצל הפוריא תוצרא רתיל העומשה הטשפ םדרטשמאמ
.הידה ועמשנ דרפסב תירזכאה היציזיוקניאה יסונא ןיבמ וליפאו היסור ,ןילופל ,זנכשא

תוינוויה תוליהקהו ןקלבה תוצרא ידוהי ןיב הלודג תוררועתה לע תורוקמ ונידיב ןנשי ןכ ומכ
,סרפ ידוהי ןיב םיכמות הל הרציו תינופצה הקירפאו היסא תוצראל םג הטשפתה העונתהו
.העיגה ןמית ידוהיל וליפאו םירצמו וקורמ ,רי'גלא

תידרפסה הליהקה סקנפב םושר ךותמ תלבקתמ גרובמה תליהקב בצמה לע תניינעמ הנומת
:ראשה ןיב בותכ ובש וז ריעב
אוה יכ רומאל תוצראה ראשו הילטיאמו חרזמהמ ואבש תושדחה םלוע ןודאל חבשה"
תושדחל םינימאמ ונא רשאו ...חישמ ךלמו ...לארשי ץראב איבנ ונל ןתנ ודסחב ךרבתי
ןכ לע .ךלמהו איבנה ,(!)ונל םיבתוכש יפכ ,ושעש םיברה םיסנהו תותואה ללגב ולא
הלא םירבדה ..."םויה הרות תחמש וליאכ םינוגינב ללה תליפת לכ תא םויה ונארק
.('סל 1665) ו"כת תבטב ובתכנ
םירכומ לארשי ץראל תולעל םיננוכתמ הלוגב תובר תוליהקב לארשי תיבמ םינומה דועבו
רקשה חישמ אבוה "םיינוליח" ןתמו אשמו רחסמ יקסעב ללכב םיקיספמו םשוכרו םהיסכנ
.תוינדרמ תונווכ תמשאב ןאטלושה ינפב

יתאבו םילשורי ימכחמ ינא םכח" :ןעטו "ותויחישמ" רבד יבצ יתבש ריתסה לשממה יגיצנ ינפב
ןכ ירחאו אטשוקב הליחת ,רסאמב םשוה אוה ."לארשי ץרא יינע דעב תובדנ שקבל חילשכ
ורסאמ םוקמ ךופהל למע וכסח אל וינמאנו יבצ יתבש יכמות םלוא .ילופילאגב רצבמל רבעוה
הדימ ורובע גישהל וחילצה םימוצע םידממב דחוש תרזעבו ראפו רדה בורב .םיכלמ ןומראל
תליהקמ םיחילשו תוחלשמ תרותב ועיגהש וירקבמ לכ לבקל תושרה ןכו ישיא שפוח לש הבר
"םיאלפומה" םיניינעה תוהמ לע םינמיהמ םירואיתו קיודמ ןובשחו ןיד לבקל וצפחש תובר
.תוערואמה תולשלתשהו

וינימאמו יבצ יתבש לש "ותוכלמ רצח"ב הבר תויגיגחב באב 'ט םוצ לטוב הנשה התואב
ןכוה םגו "הלודג החמש םויו לודג התשמ םויכ" וילע וזירכה "תיפוסה ותולגתה"ל וננוכתהש
ךנבו ךדבע ,יבצ יתבש ונחישמ ונכלמ תדיל ןמז" ראשה ןיב רכזומ ובש דחוימ הליפת חסונ
."ךרוכב
יבצ יתבש ינפב .ויתודוקנ בורב רורב יתלבו םותס ראשנש עיתפמו יטמרד ערואמ ערא זאו
ותוא םיבשוח ויהו אבנתמכ הז םדוקמ היהש דחא שיא" הימחנ 'ר םשב םדא עיפוה
ותפקשהו ויתועדל הימחנ 'ר תא ברקל הסינ יבצ יתבש .(שטורפשש בקעי 'רל ץ"נצ) ..."ףרוטמל
לש םירע םיחוכיו ירחא םלוא .וינימאמל ףרטציו "חישמ" ותוא לבקיש וילע עיפשהל לדתשהו
םיירסומ יתלבה וישעמו יבצ יתבש לש ותביבסב רקבמה ןנובתהש רחאו םיפוצר תולילו םימי
ןוטלשל הנפ ןכו "לארשי רכוע" ול ארקו ןאכ המרמו רקש ןכא יכ תיפוס הנקסמ ידיל עיגה
.יבצ יתבש לש תוינדרמה תוינידמה ויתוינכת ול הליגו יכרותה

ןימזהו דימ לועפל טילחה םירחא תורוקממ םג תוטרופמ תועידי וילא ועיגה יאדובש ןוטלשה
זא" .ותד רימהל וא םוקמב וב תומל הרירבה ול הנתנ ויטפוש ינפל ודמועב .יבצ יתבש תא וילא
קוריו הצרא ועבוכ ךלשיו ותנומא יפנכ תחת תוסחל ותאמ לאוש ךלמה ינפל הצרא וינפ לע לפנ
עירכמ עקר - (שטרופשש .י 'רל ץ"נצ) "איסהרפב םימש םש ללחיו לארשי תד זביו וילע
ותשא םג המלסאתה יבצ יתבש תובקעב .ללכב לארשי םע תורוקו תיאתבשה העונתה תודלותב
.םימלסומה גהנמכ הינש השא אשנ ןכו
וסינש וינימאמ ןיב תועד דימ ועמשנ .לארשי םע לכ תא םיהדה יבצ יתבש לש הרמהה השעמ
הרמה הדבועב וריכה וינימאמ לש םבור בור םלוא .תינמז הלובחתכ הרמהה תא דימעהל
ברקב הלודג העונת המק .(ץ"נצ) "םיאנושל וכפהנ ותבהאב וגשש םיבר" ,לכונ ידי לע ומורש
לארשי ינבר .החילס תשקבו תומוצ ,תוליפת ידי לע ותרות לאו 'ה לא הביש לש םיבר םינומה
לש הפוגב םיעצפה תא תואפרל ידכב לכה ושעו ,תוחותפ תועורזב הבושתב םירזוחה תא ולבק
.לבוקמה םלולסמל םיידוהיה םייחה תא ריזחהלו ,המואה

תטלחומ הלפממ העונתה תא ליצהל התע םג הסינ יתזעה ןתנ םשארבו םינימאמ ץמוק םלוא
עיגהו לארשי ץרא תא בזע יתזעה .תבחרנ הרבסה תלומעת תועצמאב שדחמ התוא תויחהלו
,יקינולסב רקיב םיברה ויתועסמב .תונוטלשה תמיאמ דימ חורבל ץלאנ םלוא ,הנרימסל
תומיאל םיבורק םיסינ חיטבמ אוה םוקמ לכבו לארשיב תורחא תוליהקו היציניו ,לופונאירדא
הכלה רקשה איבנ דגנ ולוכ ידוהיה רוביצה תביאו ,תותמאתמ ןניא "ויתואובנ" םלוא ,ויתונעט
.('סל 1680) ם"ת תנשב תמ םשו היפוס ריעב עקתשה ףוסבל ,הלדגו
ןווכתמ יכ ,רפס םיכרותל .ותומלסאתה השעמ ירחא וליפא םידי קוביחב בשי אל יבצ יתבש םג
תיארמכ ותד תרמה תא ריבסה םידוהיה ןיב וינימאמל וליאו השדחה ותדל תושפנ תושעל אוה
םישעמ" ןיגפה ןהבשו בר להק וביבס ףסא ןהבש אטשוק תליהקב תופוכתה ויתועפוה .דבלב ןיע
לארשי ימכח .תונבצעו טקש יא לש םיזכרמ ורצי תדסחתמ תוקידא לש הדצב םיינוציחו "םירז
השדחה הנכסה חכונל וררועתנ
םוקמ לא ,קוחר םוקמל ותוא שרגל ךלמה תאמ ושקיב השודקה הליהקה יסנרפ"ו
ןושלב רהוזה רפס םייוגל דמלמו םש עקתשנו .וירחא תכלל םילוכי םידוהי ויהי אלש
.(ןדמע בקעי 'רל תואנקה תרות תאז 'ס) "םש רגפנש דע יקרוט
ותולגהל וטילחה רמומה ידוהיה ילולעתמ החונ התיה אל םתעד םגש ,םייקרוטה תונוטלשה
.(1675) ו"לת תנשב בוזעו דדוב יבצ יתבש תמ ןאכ .הינבלאב אניצליד ריעל