ינבוארהו וכלומ ,יאורלא לש תויחישמה תועונתה

םיובצראוש םייח

א"פ םיינחמ

ןויסינ ךות ,ינבוארהו וכלומ ,יאורלא לש םהיתולילעו םהיתורוק תא רפסמ רמאמה : ריצקת
םיידוהיה רקשה יחישמל םיפתושמה ,תודגאהו םירופיסה ןיב םיווש םיטנמלא אוצמל
.םיימלסומהו

יעסמ ,קאריע-תידוהי הירוטסיה ,הילטיא-תידוהי הירוטסיה ,הלואג ,רקש-חישמ : חתפמ תולימ
,בלצה

יאורלא דוד .א
תושונאה ימי ירבדב תורעוס תורומתו םיעוזעז תרה תיטמרד הפוקת הוהמ בלצה יעסמ תפוקת
ןייצמ 1099 תנשב בלצה יעסונ י"ע םילשורי שוביכ םנמא .טרפב לארשי תודלותבו ללכב
בלצה יעסונל םהל הלעש יערא ןוחצנ הז היה םרב ,בורקה חרזמב תורצנה לש הנוחצנ הרואכל
,היטנזיב ןיבל בלצה יעסונ יגיהנמ ןיב םיכוסכס ןוגכ) תונוש תוביס ללגב .םירקי םימדב
אל ('וכו 'וכו ,הפוריאב םיזכרמהמ םנוטלש םוקמ קוחיר ,םינושה םיגיהנמה ןיב םיכוסכס
ץקה אב ב"יה האמה לש הפוסב רבכו ,ןוכיתה חרזמב דמעמ קיזחהל בלצה יעסונ וחילצה
לש םנוטלש לע ללוגה םתסנ ןכ ירחא הנש האמכו ,ןיד לא חאלצ י"ע םילשוריב םנוטלשל
.(1291 תנשב וכעב ןורחאה םרצבמ שובכ םע) ללכב בורקה חרזמב םירצונה
דה וררוע הל תוכומסה תוצראבו לארשי ץראב ב"יה האמבו א"יה האמב םיילרוגה םיעוריאה
גוג תומחלמ ,חישמ ילבח םהה םימיה לש םיבורמה םיעוזעזב וארש חרזמה ידוהי ברקב קזח
ןירותסמה ילעב תא הררוע המחלמו המחלמ לכ .לארשי םעל הלואג תורשבמ תותוא ,גוגמו
לאעמשיו םודא ןיב בירה ."ץקה תא תולגל" תנמ לע תונובשח בשחל לארשיב הלבקה ילעבו
םירוסיב יורשה לארשי תא לואגל דיתעה לאוגל ,חישמה ךלמל ךרדה תא תונפל אלא אב וניא
ידוהי לש םנוימד תא וביהלה ב"יו א"יה תואמב םייטמרדה תוערואמה .המויא הקוצמבו
תונוטלשה ידי לע םיצחלנו םיפדרנ דימת ויהשו לארשי ץראל תוכומסה תוצראב ונכשש חרזמה
.דחי םג םיימלסומהו םיירצונה
דיב וליבוהלו םעה תא לואגל ורמייתהש רקש יחישמ דימת ועיפוה בקעיל הקוצמו הרצ תעשב
ויה םייואר "רקש יחישמ" םשב ונוכש םיעותהו םיזוהה םתוא לכ אל םרב .לארשי ץראל הקזח
םישיאה דחא .םחצמ לע םהל הקיבדה אבס לארשי לש הבואכהו היוודה הירוטסיההש הז ותל
ללגב האלמ הכרעהלו הראהל התכז אל הכ דע וייח תשרפש יאורלא דוד אוה רתויב םייגארטה
.טרפב ב"יה האמהו ,ללכב םייניבה ימי ,םהה םימיהמ ודרשש תורוקמהו תודועתה טועימ
םישדח תורוקמ ולגתנ תונורחאה םינשבש םגה ,םויה דע הזה שיאה ונל אוה המותס הדיחכ
דודל ביבסמ ומרענ תודגא הברה .וז הלוגד תוישיא לע בר רוא םיכפושה תיברעבו תירבעב
ונאש יפכ ,תודגא יבג לע תודגא ופסוותנ ןמזה ךשמהבו ,ורוד ינב י"ע וייח ימיב דוע יאורלא
,"הדוהי טבש" לעב ,אגריו ןבא המלש יבר ,הלידוטמ ןימינב יבר לש םהירואיתב ,תאז םיאור
תלשלש" לעב ,איחי ןבא הילדג 'ר ,ירבמס ףסוי יבר ,"אכבה קמע" לעב ,ןהכה ףסוי יבר
.'וכו יקשוא לאומש ,"הלבקה
,יאורלא דוד לש ורוד-ןב לש ורואית אוה תירוטסיה הניחבמ רתויב םיניינעמה םירואיתה דחא
ינפלו ,(רבמבונב 8 -ב) 1163 תנשב םלסאתהש יבירגמלא איחי ןבא לאומש רמומה אוה אלה
.ןובא ןבא הדוהי ןב לאומש םשב ארקנ ותומלסאתה

לארשי םעל הזע האנש םירודח (לארשי ימי ירבדב םידמושמה בור ירבדכ) הז רמומ לש וירבד
בר רמוח ליכמה דוהילא םאחפיא די-בתכה תא םסרפל היה יאדכ תאז לכב .לארשי תרותלו
לע שדח רוא ךפוש אוה יכ רתויב ןיינעמ יאורלא דוד רבדב עטקה .ב"יה האמב לארשי תודלותל
םסרופש יברעה חסונה ךותמ הזה עטקה לש ילולימ םוגרת הזב ןתונ יננהו ,וז המותס השרפ
,1858 גיצפיל ,ןהכה ףסוי 'רל אכבה קמע רפסה לש ינמרגה ומוגרתל חפסנ רותב) רניו .מ י"ע
:(ד"כ-ב"כ 'מע
םירבדב ןימאהלו לבקל םתייטנו [דאדגב ידוהי לש] םתעד תולקו םתוזיזפל סחיב"
המ הנהו .הפרה םלכשו םתנובת רסוח לע דיעמה עוריא הזב ריכזנ ירה םיבזכבו םילטב
דחא לכונ :דאדגב ידוהי ןיבש םימורעהו םיניוצמה ,םיבוטה לצא הזה ןמזב הרקש
,ןאמילוס ןב םחנמ ומשו ,לוצומ ריעה תוביבסב ךנוחו לדגש ,םידוהיה יריעצ ןיבש
יפ לאמ'ג א'ד ןאכ" :רוקמה) ינוציחה ויפויב ןה ןייטצה ,"יחורלא ןבא" םשב םג עודיו
םינכושה םידוהיה תדעל האוושהב ,לארשי תרותב יקבו ןיירוא-רב רותב ןהו ,("התרוצ
ימוקמה רצבמה לש לשומה .לוצומ ץראב רשא הידאמעלא םשב עודיה ץרא לבחב
וב ןימאה יכ ,דאמ ובהא םגו ,הז יאמרל דסח הטונ היה ("ךאנה העלקל יללותמלא")
ילאוה ןכ לע רתי .םהב ראפתהלו תואגתהל ליגר היה שיאהש םייתדה םייוליגבו
לש ובתכב ושפנ הקשח הז לכונ םרב .תופי םינפ רבסב ולבקל ליגר היה (לשומה)
לקנב לכויש ובבלב רמייתהו הנובתו העד רסח שיא לאכ וילא סחייתהו "ילאו"ה
םיבשויה םידוהיל בתכ ןכ לע .הב רצבתהלו הדכלל ,הבגשנה הדוצמה לע לפנתהל
דוהי" :רוקמב) סרפ ידוהיש עדי עודי יכ ,היתוביבסו ןא'גיברזא ץרא ירוזאב
ויתורגאב ריכזה אוה .תוצראה ראש ידוהימ תורעבב םיעוקש רתוי הברה ("ם'גאעאלא
וירבד .םימלסומה לועמ םידוהיה תא ררחשל תנמ לע תוכלמב דרומו םמוקתמ אוה יכ
אוה ראשה ןיב יכ יתיאר ןכ ומכ .("אעידכלאו רכמלא") תעדה תבינגו תואמר יאלמ ויה
וא המחלמל ,הרזעל םיארקנ ונא המ םשל ,םכבבלב ורמאת אמש :ןלהלדכ בתוכ
םכילע !ברקל וא המחלמל [םכדי ונתתש] םכתא םיצור ונא ןיא םינפ םושב !אל ?ברקל
."ונומרא רעשב םיאבה םיכלמה יחילש םכוארי ןעמל הזה לשומה ינפל תוארהל קר
רחא ןייז ילכ וא (ברח) ףייס היהי םכמ דחאו דחא לכלש ץוחנ" :רמאנ בתכמה ףוסב
.("הבאותא תחת היפכיו" :רוקמב) "וידגב תחת וריתסיש
ירוגח וילא ורהניו ותאירקל ונענ לוצומלא רוזאו הידאמעלא זוחמ ישנאו סרפ ידוהי
.םע ןומה וביבס טקלתהש דע ,קירבמו דח קשנ
.א .ז) וילא ורהנש םישנאה הלא לכש בשח וב ונומיאו ותמות בורב (לשומה) ילאוה
ךלה ומשש (רבחלא) לודגה דמולמה תא רקבל תנמ לע קרו ךא ואב (ןאמילס ןב םחנמל
תפשכנא) םהיתופיאשו םהיתומיזמ תא לשומה הליג ףוס ףוס .םצראל דע עיגהו וינפל
קרו ךא גרה ןכ לע ,םימד תוכיפשמ רהזנ ,בל בוט שיא היה לשומהו ,(םהעמאטמ הל
לש] וידיסח .("הנתפלא בחאצ") תומוהמה תאו תוממוקתהה תא ךרעש לכונה תא
,ינועו רוסחמ ייח ,םירוסיו רעצ ייח ויחו הביבסב דודנל וכישמה [ןאמילס ןב םחנמ
תוארמ םניע וחט םחנמ לש וידיסח ,תעד-רב לכל יולגו רורב הז השעמ רופיסש םגהו
.םהיאיבנ תא םיצירעמ םה רשאמ רתוי םויה דע ותוא םיצירעמ הלא .תואיצמה תא
חיסמלא) הווקמה חישמה תא הז םחנמב םיאורה הידאמעלא ידוהיל יתנווכ
,יוו'כ ןוגכ םירעב ,סרפב םידוהי הברה יתיאר הארו ;ומצעבו ודובכב (ר'טתנמלא
םהל שודקה לכב םיעבשנש העשב םחנמ לש ומשב םיארוק הגארמו זירבת ,סמאלס
ושענ םה ירה הידאמעלא ידוהיל עגונש המו .(ם'טעאלא םהמסק המסא אולע'ג דק)
רתוי תוזוחמה ראש ידוהיל רתויב םיפירחה םידגנתמה [םחנמ םגיהנמ תעפשהב]
םחנמ לכונ ותוא לע תסחייתמה תכ תמייק (הידאמעלא) זוחמ ותואב .םירצונה רשאמ
םידוהיה תדע ינקז ךותמ םיאמר ינש ומק דאדגב ריעל םחנמ עמש עיגהב יהיו .ל"נה
םירשבמ םה הז בתכמב .דאדגב ידוהי לא םחנמ םשב בתכמ ופייזו םהידבכנו דאדגב
םה םג ובו ,תורוד ירודמ ופיצ הל רשא ('גרפלא) הלואגה אוב תא דאדגב ידוהיל
םגה .(סדקמלא תיב) שדוקה ריע םילשורי לא םלוכ ופועי וב הלילה תא םיעבוק
רבדב ןימאהל וטנ תאז לכב םלכש חוכו םתנובתב םיאגתמו םירהיתמ דאדגב ידוהיש
תא וקלחיש תנמ לע הלאה םישנאה ינשל ןהיידעו ןשוכר לכ תא ואיבה םהיתושנ .הזה
.םשוכר לכ תא םידוהיה וזבזיב וז ךרדב .םשפנ תוואכו םהיניע תואר יפל שוכרה לכ
םייניע ןויליכב וכיחו [םיתבה] תוגג לע אוהה הלילב ופסאתהו םיקורי םידגב ושבל םה
ילא הכיאלמלא תחנ'גא ילע) םילשוריל רשי םיכאלמה יפנכ לע וסוטיו ואדי וב עגרל
ןה אמש וששח יכ ,ןהיקנויו ןהיללוע ללגב יכבב ןלוק ומירה םישנה .(סדקמלא תיב
ולבסי זאו ,הליחת תודלוה ופועי אמש וא ,ןהידלי ינפל סוטל הנמדקת ןמצעב
וממותשה ריע התואב םימלסומה .םתוא קינייש ימ היהי אל יכ ,בער וללה תוקוניתה
תוחטבה תא וליגש דע םהילע לפנתהלמ וקפאתהו ,םידוהיל עריאש המ םתוארב דאמ
הייפצ ךותמ הנאו הנא עונלמ וקספ אל םידוהיה םרב .ןהל ורסמתה םידוהיהש אוושה
םילכונה ינש .הרמ הבזכא ותא איבהו רחשה ריאה רשא דע ,אובל הבורקה םתסיטל
רבד םהל הלגתנ זא קר .םדיב םידוהיה שוכרו םשפנ לע טלמיהל וחילצה הלאה
םעא) "הסיטה תנש" םשב העדונ וז הנש .הלאה םישנאה לש ןודזהו עשרה ,תואמרה
הריפסה יהוזו , םהיריעצו םהינקז תונשב ומכ וז הנשב םיבשחתמ ויהו ,(ןארטילא
.[הזה ערואמה ילגרל] הזה ןמזב דאדגב ידוהי לש השדחה
םפרחלו םקיתשהל תנמ לע קיפסמ הזו דאדגב ידוהיל םלוע ןוארדל ראשי הזה רופיסה
"...םפדגלו
םג עודיה ןאמילס ןב םחנמ לש ורוד ןב ,יבירגמ לא איחי ןבא לאומש רמומה לש ונושל הכ דע
."יאורלא ןבא" ,וא "יחורלא ןבא" םשב

םהמ דומלל ןוירוטסיהה לכוי ,הלא תורוש ךותמ םיצבצבמה לארשיל האנשה ייוליג לכ ףא לע
.הכ דע ונל םימותס ויהש םירבד המכו המכ
,םחנמ הליחתכלמ היה יאורלא דוד לש ומש יכ איחי ןבא לאומש לש ורופיסמ םידמל ונא
.('ד ,'ב ,תוכרב ימלשוריו ,ג"כ ,ד"ל לאקזחי ;'ה ,'ג עשוה הושה) דודל ומש תא הניש יכ ןכתיו
דיתעה חישמכ ומצע לע זירכהש ירחאו ,לבבו סרפ ,ןטסידרוכ ידוהי לש םגיהנמל השענש ירחא
.לארשי ץראל תויממוק םעה תא ליבוהל
חקנ םא דאמ ןבומ הז שוביש ."יחורלא" תיברעה הלמה סוריסו שוביש אלא וניא "יאורלא"
.אטבמב ןפילחהל דואמ לקש "ח"ו "א" תויתואה תא ןובשחב
ולש תועסמה רפסב הלידוטמ ןימינב יבר לש ח"ודה .ןיירוא-רב ,ןדמל היה דוד וא םחנמ
שאר ינפלו יאדסח הלוגה שאר ינפל דמל הידאמע ריעמ יאורלא דוד :וז הדבוע ונל רשאמ
תמכח לכבו דומלתבו הכלהב לארשי תרותב ריהמ היהו ,דאדגב תנידמב בקעי ןואג לש הבישיה
.םיפשכמהו םימוטרחה ירפסב ,םינוציחה ירפסבו לאעמשי ינב

ןבא לאומש שיגדמש יפכ .קהבומ ינידמ ןויבצ תלעב התיה יאורלא דוד לש תיחישמה העונתה
."םימלסומה לועמ םידוהיה תא ררחשל" הצר דוד איחי

הלידוטמ ןימינב יבר אטבתמש יפכ
תאצל ,ןוטפח ירהב םיבשויה םידוהיה ץבקלו סרפ ךלמב די םירהל ותעדב הלע"
תותואב םינמיס םידוהיל ןתונ היהו .םילשורי תא שופתלו תכללו םייוגה לכב םחלהלו
,"םייוגה לוע תחתמ םכתא איצוהלו םילשורי שובכל ינחלש ה"בקה יכ" רמואו רקש
,ומע רבדל אובל וילא חלשו רבדה סרפ ךלמ עמשו .ונחישמ ותוא וארקו וב ונימאהו
לש ךלמה התא" :[ךלמה] ול רמא ךלמה לא ורבחתהבו ,דחפ אלב וילא ךלה אוהו
,רהוסה תיבב ומושלו ותוא סופתל הויצו ךלמה סעכ ."ינא" :ול רמאו הנע "?םידוהי
רשא (Tabaristan) ןאתסרבד ריעב ,םתומ םוי דע םש םירוסא ךלמה יריסא רשא םוקמ
רבד לע וירש םע רבדל ךלמה בשי םימי השולש ץקלו .לודגה רהנה ,ןזוג רהנ תפש לע
אלב רהוסה תיבמ ומצע ריתהש ,םהינפל אב דוד הנהו ,וב די ומירה רשא םידוהיה
:ול רמא "?ךריתה ימ וא הנה ךאיבה ימ" :ול רמא ךלמה וארש תעבו ,םדא ןב תושר
וידבעל ךלמה קעצ דימ ."ךידבע לכמ אלו ךממ ארי יניא יכ ,יתלובחתו יתמכח"
חסונ) ןזואה תעימשב אלא םדא םיאור ונא ןיא :וידבע ול ונעו "!והושפת" :רומאל
ךלוה יננה" :ךלמל רמאו ,ותמכח לע וירש לכו ךלמה המת דימ .("דבלב לוק" :רחא
תפש לא םאוב דע םכלמ ירחא םיכלוה וידבעו וירשו ,וירחא ךלמהו ,ךלה אוהו ."יכרדל
ךלמה ידבע ותוא ואר העש התואב .וב רבעו םימה ינפ לע שרפו ורדוס חקל אוהו .רהנה
:ורמאו ,ולוכי אלו ובישהל תונטק תויגודב וירחא וגלדו רדוסה לע םימב רבוע היהש
םשב הידאמע ריע לא םימי הרשע ךלהמ ךלה םויה ותואבו "!הזכ םלועב ףשכמ ןיא"
ךלמ חלש ךכ רחאו .ותמכח לע םלוכ והמתו ,והרק רשא לכ םידוהיל דיגהו ,שרופמה
שאר (לא) לע רבדל ,םילאעמשיה ןודא ,דאדגבב רשא (ףיל'כה) ןינימומלא רימאל סרפ
םאו" ,הזה רבדה תושעמ יאורלא דודל עונמל בקעי ןואג תבישי שאר (לא)לעו הלוגה
רעצב סרפ ץרא תולהק לכ ובשיו ."יתוכלמ לכב םיאצמנה םידוהיה תא גורהא ואל
("תולהקה" "רחא חסונ) תובישיה ישאר לאו הלוגה שאר לא םיבתכ וחלשו ,לודג
תא וענמ ?תוכלמב רשא תוליהקה לכ םג ונחנא םג םכיניעל תומנ המל" :דאדגבבש
דוד לא בקעי ןואג תבישי ישארו הלוגה שאר ובתכ זא "!יקנ םד ךפשי אלו הזה שיאה
אל יכ ,וניאר אל וניתותוא יכ ,הלואגה ןמז עיגה אל יכ ךל עד" :רומאל בתכ יאורלא
היהת - ואל םאו ,הזה רבדכ תושעמ ךמצע ענמתש ךילע םירזוג ונחנאו ,שיא רבגי חוכב
יברלו (לוסומב .א .ז) רושא ץראב רשא אישנה יאכז לא וחלשו ."לארשי לכמ הדונמ
בתכה רגשל םש רשא (גולורטסאה ,םיבכוכב הזוחה .א .ז) הזוחה ךלפלא ןאהרב ףסוי
דע ,לביק אלו ,וריהזהל וילא (ןאהרב ףסוי 'רו אישנה יאכז .א .ז) םה ובתכ דועו ,וילא
חלשו ,סרפ ךלמ דבע ,םימרגות ךלמ ,ןידלא ("ףיז" :ל"צ) ןיז ומשו דחא ךלמ םקש
,רתסב ותוא גורהל םיבוהז םיפלא תרשע דחוש ול ןתנו ,יאורלא דוד לש וימח ליבשב
םידוהיה לע סרפ ךלמ אבו ,ותצע הלטבתנו ,ותטמ לע ןשי אוהו ,וגרהו ותיב לא אבו
סייפתנו ,וסייפלו ךלמה לצא םרזעל אובל הלוגה שאר לא וחלש םהו ,רהב םיבשויה
."ןכ ירחא ץראה טוקשתו ,ול ונתנש בהז רככ האמב
יבר .דרפסב רשא הראבנ ץראמ הלידוטמ ןימינב יבר תועסמב יאורלא דוד תשרפ תראותמ הככ
תומישרו היליטסקל רזח הנש הרשע שולש רובעכו ךרעב 1160 תנשב ויעסמל אצי עודיכ ,ןימינב
רואית ךותב בליש ןהמ תודחא ,יאורלא דוד לע תובר תודגא עמש ןימינב יבר .ודיב ויתועסמ
לזרב ןאצ יסכנל םיכייש ןימינב יבר לש םיידגאה םיביטומה םרב .םהה םימיה לש תוערואמה
.ימואלניבה רולקלופה לש
.יאלפ חרואב םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ יאורלא דוד םג הדגאה ירוביג ראש ומכ
לע ושרופו רדוס חקול יאורלא דוד םג לארשיבו םלועה תומוא לצא הדגאה ירוביג ראש ומכו
.וב רבועו רהנה ינפ
.הארנ וניאו האור אוה הדגאה ירובג ראש ומכ
.יבירגמלא איחי ןבא לאומש רמומה לש ףלוסמה ורואיתב םג םיאצמנ םייסופיט םיידגא םיווק
ידי לע םג רפוסמ םילשוריל םתסיט רבדב דאדגב ידוהי לש םתנומא לע רפסמ אוהש המ בגא
,םייניבה ימיב תובר תוימלסומ תותכ לע םג אלא ,םידוהי לע קר אל םירחא םימלסומ םירפוס
.םהלש הווקמה חישמה לש הסיטהו ףועמה חוכב ונימאה ןהידיצמש

ןהו םאלסיאב רקשה יחישמ לצא ןה יוטיב ידיל האב יאלפ חרואב הסיט לש תאזה הנוכתה
,לשמל ,הככ) חרזמה תוצרא ידוהי לצא רקיעב ,םייניבה ימיב לארשיב רקשה יחישמ לצא
וא חורה יפנכ לע םליבוהל ויצירעמל הירוסב תינימשה האמב יחש יניריס רקשה חישמ חיטבה
'עו ,ךליאו 169 'מע 'ה ךרכ ,תינמרגב ,לארשי תודלות ,ץרג הושה) לארשי ץראל תיאלפ הסיטב
לודגה ירוטסהה ורפסב בתוכ ריתאלא ןבא עדונה יברעה ןוירוטסיהה יכ ןיינעמ (ךליאו 457
ואר ר'כלא עיבר שדוחב הר'גה 487 תנשב" יכ (162 'מע ירישע ךרכ גרבנרוט תרודהמ) למאכ
ורזיפ םלוכו ,םהיחאל תאז ועידוה םה .ריואב סוטל םה םידיתע יכ םמולחב םידחא םידוהי
ןיב קוחצל ושענו ללכ וסט אלש היה ףוסהו ,הבורקה הסיטל הייפיצ ךותמ םשוכרו םנוה תא
.("םמאלא ןיב א"כח'צ וראצו)" םימעה

ידוהי וצירעהש הקומעה הצרעהה רבדב איחי ןבא לאומש לצא העידיה רתויב תניינעמ
.הווקמה םחישמ תא הידאמעלא
תא וצירעה רשאמ רתוי ותוא וצירעהו ,יאורלא דוד לש ומשב ועבשנ הידאמעלא ידוהי
ךותמ ותולגתהל ,שדחמ ותעפוהל ופיצו וויק אלא ,ותומב ףא ונימאה אלש הארנכו ,םיאיבנה
םאלסאה ירקוח לודג לש ותעדל .םיימלסומה םייעישה לצא םג תחוור התיהש הנומא ,ואובחמ
תא הערל ולצינש םיאמרה ינש לע רופיסה םג ,ל"ז רדנלדירפ לארשי 'פורפה ,דחי םג תודהיהו
רחאלש הפוקתל סחייתמ ,יאורלא דוד לש בתכמ םפייזב דאדגב ידוהי לש םבל םותו םרשוי
לש ותולגתהב דוד לש ויצירעמ תנומא תא ולצינ םיאמרה .יאורלא דוד לש יגארטה ותומ
.ואובחמ םוקמ ךותמ ובושל תדמתמה םתייפיצו םחישמ

ךותמ םידמל ונא המ ?יאורלא דוד לש תיחישמה ותעונת הליחתה יתמ :הלאשה תלאשנ
תקירז ירחא ראשנה קהבומה ירוטסיהה ךותה והמ ?הדגא לש הבע הטעמ םיפלועמה תורוקמה
?תירדנ'גל - תידגאה הפילקה

ןוירוטסיהה .יאורלא דוד תעפוה לש קיודמה ךיראתל סחיב םירקוחה לצא אתגולפ תמייק
.א .ז) םשו" :םילימב ורואית תא ליחתמ הלידוטמ ןימינב יברו תויה יכ רעשמ ץרג עדונה
רקיב ןימינב יברו תויהו ,"יאורלא דוד ומשו שיא םינש רשע םויה םק (ןתסידרוכבש הידאמעב
תנשב דוד לש ותעפוה ךיראת תא עובקל שי ןכ םא ,1170 תנשב ךרעב בורקה חרזמה תוצראב
.ךרעב 1160

רכזנה ןידלא ףיס לשומהו תויה ,הזה ערואמה תא םידקהל שיש םירובס םירחא םירקוח םרב
בלח לשומ ןידלא רונ לש ויחא היה לוסומ לש הזה לשומה .1149 תנשב תמ יאורלא דוד תשרפב
ףסוי בר" ש שיגדמ ומצעב ןימינב יבר .יגנז םסרופמה קבטאה ינב ויה םיחאה ינש .קשמדו
."קשמד ךלמ ןידלא רונ לש ויחא ,ןידלא ףיז ךלמה הזוח אוה ךלפלא ןאהרב הנוכמה

דוד לש תיחישמה העונתה תא םידקהל שי ,ל"ז ןנאמ בקעי 'פורפ ,לוגדה רקוחה לש ותעדל
ץיקב וליחתה הפוריא ימע לצא הז עסמל תונכהה .ינשה בלצה עסמ םע רשקב האיבהלו יאורלא
םי ךרד עיגהל םעפה ופאש בלצה יעסונ .1147 תנשב ליחתה היטנזיבל עסמה םצעו ,1146
ופוסב .אססדע ריעה תא םהמ שובכלו םיברעה לע הנממ רעתסהל ,הנטקה היסאל סורופסובה
לש םנוטלשו םימלסומה ידיב הראשנ אססדע .המלש הסובת בלצה יעסונ ולחנ רבד לש
ןיבש וללה תומחלמה .אעמק אעמק טטומתהל ליחתה בורקה חרזמה ירוזא ראשב םירצונה
ריעב זא בשיש יאורלא דוד לש תרעוסה ושפנ לע הזע העפשה ועיפשה םימלסומהו םירצונה
.ןאתסידרוכ ירה ןיב לוסומל ןופצמ תאצמנה הידאמע

ידוהי ,עודיה ורפסב ,ל"ז ראוארב .א ר"ד גולונתאהו לוגדה רקוחה לש ותפקשה יפל
(ח"שת ,היגולונתאו רולקלופל ילארשי-יצראה ןוכמה) ,םילשורי ,יגולונתא רקחמ ,ןאתסידרוכ
תיטילופ תולת-יא גישהל תוסנל ידכ רשוכ תעש וב הארש ןמזב שמתשה" יאורלא דוד ,43 'מע
ראוארב לש ותעדל ."םהיתודלות לכ ךשמב ןאתסידרוכ ידוהי וגישה אלש רבד ,םידוהיה ליבשב
ישאר לש םהיתוחלצהו םהיכוסכסו ,הב ולשמ םיטבש ישארש ץרא דימת התיה ןאתסידרוכ"
."םנעמלו םידוהיה תרזעב ונויסינ תא תושעל יאורלאל הפיחדה תא תתל ולכי הלא םיטבש
ריהאקבש תמסרופמה הזינגב הבושח הדועת תולגל ל"ז ןנאמ בקעי 'פורפ חילצה ונרשואל
הדועת יפל .91-90 'מע ,א"ע ךרכ Revue des etudes juives ,עודיה ידוהי-יתפרצה ןועברב המסרפו
תמ) לאדפאלא םשב םג עודיה ,האשנהש םסאקלא ובא ,רידאה ירצמה ריזוה ימיב יכ אצוי וז
םחנמ ונב םשו ,יגוד ןב המלש ומשו אירזכ ץראב דחא ידוהי עיפוה (1121 תנשב
םיבתכ ובתכיו ,ןולהס ןבב עודיה ימלשוריה הירזע ןב םירפא ומשו ןושל שיא םהמעו"
םהיתורגא ."םהיתוביבס רשא תוצראה לכב םיקוחרהו םיבורקה םידוהיה לכ לא
לצא םיאצמנ םידוהיה םש רשא המדאה ינפ לע רשא תומוקמה לכב םיקחרמל ועיגה
תוצראה לכמ לארשי ומע תא 'ה ץובקי רשא תעה האב יכ רמאנ וללה תורגאב םימעה
רשאכ יהיו" .חישמה ונבו ,והילא אוה יגוד ןב המלש יכו ,שדוקה ריע ,םילשורי לא
םימי וליחיו דאמ וחמשיו םהיבתכ ירבד תא תוצראה לכב רשא םידוהיה לכ ועמש
יכ ,םידסחו תוליפתבו תומוצב וברה םידוהי הברה ."רבד ואר אלו ועמש אלו םישדוחו
רבד ואר אל רשאכו .םיאיבנה וידבע י"ע רמא רשאכ ,םיקולאה תעושי תא םיכחמ ויה
םייוגה לכ ועמש יכ ,םייוגה לכ ינפב םידוהיה ושייבתיו דואמל דע םברקב םבל רבשנ
םידוהיה לע םיגיעלמו םיקחצמ םלוכ ויהו םידוהיל ואב רשא תועומשה תא םילרעהו
שדחל ופיסויו .םצרא לא ףועל םהל ןיא רבאו ףועל וצפחי םידוהיה הנה" :ורמאיו
."אוושו רקש םידוהיל רשא רבד לכ יכ םייוגה ורמאיו ,םידוהיה תא ללקלו ...תונשלו
'פורפ לש ורמאמב 'יע) ב"יה האמב ומקש םינוש רקש יחישמב הנדה הליגממ קלח אוה הז עטק
347 'מע ,ד"כ ךרכ ,הפוקתה ,"םינושארה בלצה-יעסמ ימיב תויחישמה תועונתה" ,ןנאמ .י
הררועתנש תיחישמה הסיסתהו העונתה לש הלרוג היה המ ללכ הריכזמ הניא וז הדועת .(ךליאו
.ונלש יאורלא דוד םע ההזה ,םחנמ ונבו יגוד ןב המלש י"ע

(יאורלא דוד םג הנוכמה) םחנמ לע בוש םיעמוש ונא 1147 תנשב הארנכ ,םינש הברה רובעכ קר
תורגאב קרו ךא קפתסה אל יכ ,המלש ויבא ימיב רשאמ ליעפ רתוי הברה םעפה היה הארנכש
חוכ רוצילו םע ןומה וביבס ףוסאל םג חילצה אלא ,ןא'גיבר'דא ידוהיל םינפומה םיזורכבו
סחייתה הלחתהב ,יברגמלא איחי ןבא לאומש רמומה ירבדמ םידמל ונאש יפכ .ישממ יאבצ
דוד לש ותרטמ יכ ,הוקת ךותמ הארנכ ,הדהאב יאורלא דוד לש ותוליעפל ימוקמה לשומה
.םירצונה בלצה יעסונ דגנ לועפל איה יאורלא
(1957 קרוי וינ) 'ה ךרכ A Social and Religious History of the jews ורפסב ,ןוראב .ו .ש 'פורפ
םירכזנה םיחאה ינש לש םהיבא) י'גנז ןידלא ראמע לשומהש הדבועה תא שיגדמ 203 'מע
תישאר תא הווהמ הז רבד .1146 תנשב ,שדחמ אססדע תא םירצונה ידימ שבכ (ליעל
שולש י'גנז לשומה בישוה שוביכה ירחא .בלצה יעסונ לש תיניטאלה הכלממה לש התוטטומתה
ןוראב .ריעה תא ואציש םירצונה םינמראה לש םמוקמב אססדע ריעב תוידוהי תוחפשמ תואמ
ירצונה ןוטלשה דגנ םימלסומה םע הלועפ ופתיש הידאמעלא ידוהיו יאורלא דוד יכ רעשמ
דודו ,םימלסומה ןיב הבר הכובמו המוהמ המק י'גנז לש וחצרה ירחא םרב .לארשי ץראבש
הניחבמ הבושחה ,הידאמעבש הדוצמה לע טלתשהל חילצהו ותבוטל וז הדבוע לצינ יאורלא
תוברה תומוהמה יכ ,הארנכ ,הויק דוד .לוסומ לש החרזמ ןופצב תאצמנ איה יכ ,תיגטרטסא
תא שובכל רבד לש ופוסב ול ורשפאי םירצונהו םימלסומה ןיבש תוקסופ יתלבה תומחלמהו
הזע תודגנתה רבד לש ופוסב הררוע וז הפיאש .לארשי ץראל ךרד ול סלפל םשמו ,אססדע ריעה
דוד תא ולסחיש לבב ידוהי לע םגו סרפ ידוהי לע ץוחלל וליחתהש ,םייברעה םילשומה לצא
הארנכ .זעונה יאורלא דוד תא ותימי אל םא ,לארשי ללכ לע ומייא םה .ויצירעמו יאורלא
יאורלא דוד לש ונתוח תא ימוקמה לשומה דחיש ,םידוהיה יפסכב .א .ז ,םידוהיה תרזעב
.בורקה חרזמה תוצראב לארשי תלוגל החוורה האב הככו ,ותנש עצמאב וגרה הארנכש

הרוצב יאורלא דוד תשרפ תא םייסמ (1496 תנשב דלונ) ןויניוא ריעמ אפורה ,ןהכה ףסוי יבר
:וז
לע רתוול הצר אל יאורלא דודו תויה) איהה תעב בקעיל הקוצמו הרצ תע יהתו"
רשא דחא רגת ךלמ םקיו ,םתקעצ עמשיו ,'ה לא וללפתיו ,םשפנ תא ונעיו ,(ותוחילש
ןתוח לא ארקיו ,איהה תעב סרפ ךלמ לא החנמ הלעמ אוהו ,ומש ןידלא (ףיז :ל"צ) ןיז
וא ,דוד תא גורהת םא ךל ןתא םיפלא תרשע" :וילא רמאיו וצראב בשויה יאורלא דוד
ובל לא ונכיו ,םה ערב יכ סרפב רשא םידוהיה תא שיאה אריו ."ילא ונאיבת םא
ונתיו ,איהה תעב הרואל הלפאמ סרפב רשא םידוהיה ואציו ,תומיו ,הליל ןשי ותויהב
אשיו ,דוד ירחא וטנ רשא םישנאה םע םילשיו ,דאמ ובלב סרפ ךלמ חמשיו .'הל הדות
"...הככש ךלמה תמחו ,ויה םירישעו םיבר יכ ,בהז ירככ האמ ול ונתיו ,םתאטח תא
'יע) יאורלא דוד תשרפל ולשמ ךפונ דוע ףיסוה הדוהי טבש עודיה ורפסב ,אגריו ןבא המלש 'ר
ןיינעמ דחא טרפ .(ךליאו ד"ע 'מע ,ז"שת םילשורי קילאיב דסומ תאצוה טחוש לאירזע תרודהמ
סחוימ ללכ ךרדב אוהש רופיס יאורלא דודל סחי אגריו ןבא המלש 'רש אוהו ,ןאכ ונתוא
:ם"במרל תמסרופמה ןמית תרגיאב רכזנה רחא רקש חישמל
המו" :ךלמה ול רמאו "!ןה" :(דוד) רמאו ,חישמ אוה םא (דודל) ול לאש ןטלושה"
,ורמאו .תמו ושאר ותרכו ךלמה הויצ זא .היחיו בושיו ושאר ותרכיש בישהו "?תואה
ןיידעו היחיו בושיש םיניתממ םיאתפה ןמ תצקו .םישק ןירוסיב תומל אלש ול הז יכ
..."אב אל הטושה
רקוש ירמ אוהו ,1868 תנשב ןמיתב עיפוהש רחא חישמ לע ריפס בקעי ונל רסומ המוד רופיס
.('וכו 149 'מע ,'ב ךרכ ,ריפס ןבא ורפסב) ליחוכלא

ימיב חרזמה ידוהיש םידע האמכ החיכומ איהו ,רתויב תפלאמ יאורלא דוד לש וז השרפ ןכא
.תויולג דובעש לועמ רורחשל תירותסמ הגרעו ףוס ןיא הלואג יפוסיכ םירודח ויה בלצה יעסמ
ןגראל (!קהבומ יחישמ םש - "םחנמ" םג הנוכמה) יאורלא דוד תא הנברדש איה ,איה וז הגרע
ןוטלשמ לארשי ץרא תא ררחשלו עורזה חוכב הלואגה תא איבהל תנמ לע ישממ יאבצ חוכ
.םירז

וכלומ המלשו ינבוארה דוד .ב
(נ"הפסל ז"טה האמב)
אסכ לע בשוי אוהו ,ינממ לודג ףסוי ךלמה יחאו ,ל"צז המלש ךלמה ןב דיוד ינא"
טבש יצחו ןבואר ינבו דג ינב לע ,אוביר םישלש לע ךלומ אוהו רובח רבדמב ותוכלמ
אמורב הליחתב ךלא יל ווצו ,םינקז םיעבש ויצעויו יחא ךלמה ינפ תאמ יתעסנ ,השנמה
. "ה"רי רויפיפאה ינפל
די בתכב ט"יה האמב הלגתנש רופיס ,ויתועסמ רופיס תא ינבוארה דוד חתופ הלא םילמב -
היה המ םויה דע עדונ אלו תוטעומ םינש רובעכ םלענשו ,גרובמהב לכימ םייח תיירפסב דיחי
.הז די בתכ לש ופוסב

לכימ-םייח ירפס רצוא לכ םע דחיב רבעש ,הזה דיה בתכ תא ןהכ .י .י קיתעה 1867 תנשב דוע
לע ,בתכה ינפ לע סומלוק תרבעה י"ע התשענ ןהכ לש ותקתעה .דרופסקואב יילדוב תיירפסל
יילימיסקפב אל ,הינש הקתעה השע םג אוה המ ןמז רובעכ .יילימיסקפב .א .ז ,ףוקש ריינ יבג
דוד לש ונמוי וא ורופיס תא ראואביונ םהרבא איצוה 1895 תנשב .דבלב האירקה יפ לע אלא
,ראואביונל םימיה תורוקו םימכחה רדס 'יע) דרופסקואבש יילימיסקפה יפל ינבוארה
ל"ז ילוכשא באז ןרהא ר"דה בוש ומסרפ 1940 תנשבו (233-133 'מע ,ג"נרת דרופסקוא
.(היפרגונתאו הירוטסיהל י"אה הרבחה תאצוהב)

הברה יכ שארמ שיגדהל שיש םגה ,וז המותס השרפ לע בר רוא ךפוש ינבוארה דוד לש ורופיס
הזיחא לכ םהל ןיאש םירופיס ,ונמוי ךותל ינבוארה דוד י"ע וסנכוה םיידגאו םיינוימד םירופיס
םירחא תורוקממ רושיאו עויס םילבקמ דוד י"ע םירפוסמה םירבד הברה םרב ,תואיצמב
העונתה תרכהל קר אל אוה ינבוארה דוד רופיס לש וכרע .תונמיהמ תוירוטסיה תודועתמו
ידוהיה ץוביקה ייח תרכהל םג אלא ,וכלומ המלש ורוד ןב ידי לעו ודי לע הררועתנש תיחישמה
.הרשע-ששה האמה לש הנושארה התיצחמב הילטיאב
דוד לש ואצומ תא אל ףאו ,ירוקמה ,יתימאה ומש תא תוהזל םירקוחה וחילצה אל הכ דע
םתמועלו ,הדילמו ןטבמ יחרזמ ידוהי היה אוה יכ םירובסה םינוירוטסיה םנשי .ינבוארה
לכ תא ומצעל לגיסש יזנכשא ידוהי היה אוהש ,ראואביונ ןוגכ םירחא םידמולמ םירובס
.ןוצר-עיבשמ ןורתפל הכ דע התכז אל ואצומ לש וז הדיח .חרזמה לש םינממסה

ריעצה ויחאו ,המלש ךלמה לש ונב אוהש ומצע לע ונל רפסמ ינבוארה דודש המ יכ קפס לכ ןיא
- רובח ץראב השנמה טבש יצחו דג ,ןבואר ינב אוביר םישולש לש טילשה ףסוי ךלמה לש
םתוא לכב םיצוענ הישרושש תיטנמורה הדגאהו ןוימדה םלועל ךייש - 11 ,6 ,ז"י ,'ב םיכלמ
ץראב םיבשויה השמ ינב לעו םיטבשה תרשע לע םהה םימיב וחוורש םיבורמה םירופיסה
תידגא תורפס התואמ דאמ עפשומ היה ינבוארה דוד .םיזעונ םירוביג ייח םייחו תחדינ
.'וכו 'וכו ינדה דדלא לש ורופיסב קהבומ יוטיב הל תאצומה
דוד יכ שגדומ 130 'מע ל"נה ורפסב ילוכשא ידי לע המסרופש ,תחא תיזגוטרופ הדועתב בגא
לש ותעיסנ התיה הליחתכל" ש ןכתיי יכ ,ושיגדהב ילוכשא .ז .א קדצ .יכרות ידוהי היה ינבוארה
"םיריית" ואצמנ םינורחאה תורודה דע :םיטבשה תרשע ןינעב הרושק חרזמה לא ינבוארה דוד
ויה םיברו ,םיטבשה תרשע תא שפחל ,תוירבדמו םימי ינפ לע ,לבת-יקחרמ ינפ לע דונל ואציש
תא ולצינ אלו ,העש תאנהבו האנ רופיסב וקפתסהש אלא ,םתוא םאצמ לע ועידוהש םהיניב
דוד לש ועבק רבד יכ ,רובס םג ילוכשא ."תילאיר הקיטילופ יכרוצל םהישופיח תואצות
אל ופוג אוהש ךכל תיגולוכיספ היאר םושמ הב שי ,ברעב םיטבשה תרשע ץרא תא ינבוארה
.םשמ היה

האמה ףוסב דלונ יכ ,רעשל שי .ינבוארה דוד דלונ הנש וזיאב קוידב םיעדוי ונא ןיא
ןבכ אוה היה הפוריאב ותעפוה תעשבש ורוד ינב ירואית ךותמ םידמל ונא יכ , הרשע-שמחה
.1523 תנשב .א .ז ,ד"פר ולסכב היה הז .ונל עודי הפוריאב הנושארה ותעפוה ךיראתו ,םיעברא
יכ ,רויפיפאה לצא לבקתהל ול ורזעיש היצנו ידוהיל הנפו היצנו ריעב ינבוארה דוד עיפוה זא
הדמע ילעב םידוהי המכו המכ םנמאו ,תובושח תועצה ול עיצהלו ותוחילש תא ול ריבסהל וילע
אוה 1524 תנשב .א .ז ,ד"פר רדא שדוחב .רויפיפאה רצחב ורובע ולדתשהו דודב וכמת המר
היהש ,וברטיו יד וידי'גא ןמשחה י"ע לבקתהל הכוזו ,ןבל סוס לע בכור אוהשכ ,אמורל עיגמ
והילא יפמ תירבע דמלו ,לארשי תרותבו תודהיב ןיינעתהש ןטסינמוה ,םלועה תומוא ידיסחמ
רויפיפאה לצא לבקתהל ינבוארה דוד הכז ףוס ףוס הזה ןמשחה לש ותצלמהל תודוה .רוחב
.(1523-1533) יעיבשה סנמלק

:וז השיגפל סחייתמה ינבוארה דוד לש ורואית הנהו
ב"י ומכ ינפבו ,ואידוג ןמשחה תיבב יתסנכנו רויפיפאה תיבב יתכלה תועש 'חב"
אוהו ינא ונכלהו ,ואסכמ דמע ןמשחה יתוא הארשכ ףכתו .םידבכנו םינקז םידוהי
'ה תאמ" :רמאו ,תופי םינפ רבסב ירבד לביקו ,ומע יתרבדו ,רויפיפאה תריד םוקמב
םולש השעתש ךילא רבדא יתוא ווצ וינקזו ףסוי ךלמה ךיא :ול יתרמאו ."רבדה אצי
...םינפ לכ לע (ןושארה האוסנרפ) יתפרצה ךלמה ןיבו (ישימחה לראק .א .ז) רסיקה ןיב
.ז) "ןאוג טריפ ךלמ לא ןכ םג יל בותכתו ...םירכזנה םיכלמה ינש לא בתכ יל בותכתו
.(לגוטרופ ךלמל .א
ןושארה האוסנרפ לעו ישימחה לראק לע עיפשיש רויפיפאה תאמ שקיב ינבוארה דוד ןכ םא
תנמ לע ,םיכרותה דגנ שדוחמ "בלצ-עסמ" ןימל םיפתושמ תוחוכב ואצישו םהיניב ומילשיש
לראק רסיקל הצלמה יבתכמ שקיב םג אוה .םימלסומה לועמ שדוקה ץרא תא ררחשל
ויתועצה תא עיצהל ול ורשפאי הלא םיבתכמ .לגוטרופ ךלמלו ןושארה האוסנרפל ,ישימחה
םילשהל ודי לאל ןיאש ול הנע רויפיפאה ,ינבוארה דוד ירבד יפל .םהה םימיב תורצנה יטילשל
,ל"נה םיכלמה ינש ןיב
השעי אוהו וילא בותכא ינאו ,ךל קיפסי לגוטרופ ךלמ ירה - הרזעל ךרטצת התא םאו"
,הנש לכב הב תכלל םיליגר םה לודגה םי ךרדו ,ךצרא לא הבורק רתוי וצראו ,לכה
.."תרמא רשא םיכלמ םינשמ רתוי
רתוי ויתוינכתו ינבוארה דודל רוזעל לולע לגוטרופ ךלמש ןימאה רויפיפאהש אופא םיאור ונא
ןלהל חכווינש יפכ .ןושארה האוסנרפו ישימחה לארק םיכלמה ינש תאז תושעל םילולע רשאמ
שיגדהל יאדכ .ישימחה לראק ידימ ול אב (וכלומ המלש לש םגו) ינבוארה דוד לש לודגה ונוסא
,לגוטרופ ךלמל הצלמה יבתכמ ינבוארה דודל תתל חיטבה רויפיפאהש הדבועה ףא לע יכ ןאכ
לק היה אל יעיבשה סנמלק רויפיפאהש רבתסמ .אמורל ואובל הנש רובעכ אלא ול םקינעה אל
םינפ רבסב דוד תא לביקש םגהו ,ינבוארה דוד לש ותינכת תא בטיה לקש אוה .ללכו ללכ תעד
ףוס ףוס קינעמ אוהש הצלמהה יבתכמב ןכש ,וירבד לכב זוחא האמב ןימאה אל תאז לכב ,תופי
:לגוטרופ ךלמל ראשה ןיב בתוכ אוה ינבוארה דודל
,וללה תומוקמה ןמ בר קחרמ םיקוחרה ,ונחנא ,(ינבוארה דוד רפיסש) הלאה םירבדה"
אל אסיג ךדיאמו ,םביט המ ידוסי ןפואב ,הז דוד לש ורופס ךותמ ריכהל ונלוכי אל
ךל שי רשא ,ךתלעמ לא ותוא חולשל ונטלחה ךכיפל .ירמגל םירבדה תא לטבל וניצר
לכות םהמ ,םהה תוזוחמב םירקבמו הלאה תומוקמה לא רידת םיעסונה םישנא ןומה
."תואדו רתיב הז לכ תעדל
הנושארו שארב רויפיפאה אופא שקבמ (שבח ךלמל ינשהו לגוטרופ ךלמל דחא) םיבתכמה ינשב
ול שיגהל הלאה םיכלמה לע זא קר - ותמאתי וירבד םאו ,ינבוארה דוד ירבד אדוולו תמאל
.לגוטרופל וינפ דוד םש ,הצלמה יבתכמב דיוצמ .םתרזע

ךלמל ינבוארה דוד חלשש בתכמ לאגוטרופבש "ובמוט אד יררוט" ןויכראב הליג ץראוש לאומש
בתכמה תא םסרפ הדוהי .ש .א 'פורפו) 1525 רבוטקוא שדוחל ד"כב ,הליואטל ואובב לגוטרופ
:בתכמה ןושל וזו .(624 'מע ה"ל-ד"ל ,"הפוקתה" האר ,ירבע םוגרתבו רוקמב
,ללוהמה לאגוטרופ ךלמ ,הצרענו השודק תוכלמ דוה"
!ךל םולש
יכו ,השודקה ךתוכלמ ץראל ,ןאכל עיגה ךדבע יכ ךתוכלמ דוהל עידוהל תאז ינא בתוכ
,ויטפושו ויצעוי םינקזה םיעבשו ףסוי ךלמה יחא תוצמב רובח רבדממ הנה חולש ינא
ששל בורק (רובח ךלמל) ותונדא דוהל םנשי .ךתוכלמ דוה תדוקפל םידמוע םלוכו
קדצל ,טפשמל בשוי אוה ישימחו ינש םוי לכבו ,המחלמה ישנא בטיממ ףלא תואמ
.רושימלו
דוהל רומאל ריעצה ךדבע ינא יתחלשנ ויצעוי םיעבשו רכזנה ףסוי יכלמ תמכסהב
ויניעב בטיי רשא יפל ,ןוכנל אצמי ךתוכלמ דוה רשאכ םיידוסו םיבושח םירבד ךתוכלמ
ןכומ דימת היהא ךדבע ינאו ,ךתוכלמ דוהל תראפתלו דובכל היהי הז יכ ,םתוא עומשל
.השודקה ךתוכלמ דוה תא ידואמ לכב תרשל
,הז שדוחל ב"כה םויב הילא יתעגה רשא ךתוכלמ דוה ץראב (הריואט) הליואטב בתכנ
.1525 רבוטקוא שדוחל םירשעו עבראה םויב בתכנו ,םיה ךרד
".המלש ךלמה ןב ידוהיה דוד ריעצה ךדבע ינממ
וביבס ודכלתנ וז ץראב ותעפוה םע דימ .לאגוטרופ ךלמ ידי לע תופי םינפ רבסב לבקתנ דוד
אקווד יכ ןיבהל לק תיגולוכיספ-תישפנ הניחבמ .ותוחילשבו וב ונימאהש םיבר םיסונא
ורסמ ירה םיסונא הברהו) ,הבכית אלש תודהיה תלחג לע שפנ תוריסמב ורמשש םיסונאה
לכ אלה .ותא איבה ינבוארה דודש הלואגה תרושב תא ךירעהל ועדי (!םשה שודיק לע םשפנ
םינפ תדמעה ירוסימו היציזיבקניאה תולבסמ תודפו הלואגל םייניע ןוילכב ופיצ םינשה
.םירצונכ

קיחל רזחש ירחא ארקנ אוהש יפכ וא ,סריפ וגויד המשש האלפומה השרפל םיעיגמ ונא ןאכ
.וכלומ המלש ,תודהיה
,לאגוטרופ יסונאמ רשכומה ריעצה לע זע םשור התשע לאגוטרופב ינבוארה דוד לש ותעפוה
הלואגל םיפוסיכו הגרע ,לארשי םע לש ודיתעב הבהלנ הנומא וברקב החיפהו ,סריפ וגויד
יתוכלמ ריכזמ רותב הנידמב הבושח הדמע זא ספת סריפ וגויד .תויוכלמ דובעש לועמ הריהמ
,תימינפ הרכה ךותמ תודהיה קיחל רוזחל ונממ ענמ אל הז רבד .קדצל הובגה טפשמה תיבב
.ישפנ ןוזחו דועי

עמש הזו היציזיבקניאה דחפ ךותמ לאגוטרופ תא בוזעל וכלומל ץעי ,הארנכ ינבוארה דוד
לודג דובכב לבקתנ םשו יקינולסל ךלהו (ומצעב שיגדמ אוהש יפכ - "ויתומולח לוקב"ו) ולוקב
יכ הליג םהב ויבתכו ויתושרד תא םסרפו הלבקה ירפסב קמעתה םש .דוסהו הלבקה ישנא י"ע
םיבוט םישעמו הבושתב ןנוכתהל לארשי םע לכ לעו ,בורקב עיפוהל דיתע חישמה ךלמה
.ואוב תארקל

ףסוי יברכ הלודג תוישיא וליפא ,המוצע התייה חרזמה ידוהי לע וכלומ המלש לש ותעפשה
.תפצ ,ןירותסמה ריעב עקתשהו לארשי ץראל וכלומ עסנ המ ןמז רובעכ .ונממ העפשוה וראק
לארשי ץרא תא וכלומ בזע אמור תא ושבכ ישימחה לראק רסיקה תואבצ רשאכ ,1529 תנשב
ךלמה לש ואוב תא תרשבמ ,םודא איה ,אמור לש התליפנש הייפיצ ךותמ ,אמורל רהמ עסנו
לומ ,רביט רהנה ינפ לעש רשגה י"ע וכלומ בשייתה אמורל ועיגהב יכ ,תרפסמ הדגאה .חישמה
םיינע ןיב (א ח"צ ,ןירדהנס 'סמבש תרוסמל םאתהב) בשיו םיערק שובל ,רויפיפאה ןומרא
.םיאלח ילבוס
המייקתנ וז ותאובנ .והובו והותל אמור תא ךופהיש םויא לובמל אבינ רויפיפאה לצא לבקתנשכ
המלשל הבר הדהאב סחייתה יעיבשה סנמלק רויפיפאה .1530 רבוטקואל ינימשב האולמב
ורפסב םיאצומ ונא ומוגרת םגו תירוקמה ותחסונ תאש "ןוחטב בתכמ" ול קינעהו וכלומ
.(ךליאו 181 'מע) ל"ז ילוכשא .ז .א לש ןיוצמה

רשא ,הלא םישיא ינש לש םהישעמו םהיתולועפ יבלש לכ תא טורטורפב ראתל םוקמה ןאכ ןיא
ענכשל תנמ לע (ןובסיטר) גרובסנגר ריעל 1532 תנשב אתווצב םתכלב ,תינש םתוא שיגפה לרוגה
היכרותב המחלמ םשל לודג אבצ סייגלו ןגראל םתינכת תקדצב ישימחה לראק רסיקה תא
יגארט ןפואב םייתסנ הז עסמ .לארשי םע תבוטל םיכרותה ידימ לארשי ץרא תא ררחשלו
ונל ראתמ הפי .הילטיאבש הבוטנמ ריעל םיקיזאב ורבעוהו םהינש ורסאנ לראק תדוקפב .ידמל
:תאזה השרפה תא "ןאמוטוא תיב יכלמו תפרצ יכלמו י"הד" ורפסב ןהכה ףסוי יבר
.בטיה ראב תונומאה רבד לע [ישימחה לראק] רסיקה לא רבדל [וכלומ] המלש לאויו"
עמש אלו רסיקה בל קזחיו .םש ומע רבדיו הנובשיטארב רסיקה תויהב וכרדל ךליו
,וישנא תאו ,והערמ [ינבוארה] דוד רשה תאו רובב והומישיו וציו ,חור רצוקמ וילא
עסיו ,החוורה התיה יכ וילעמ רגותה בוש ירחא רסיקה אריו .םידחא םימי םש ובשיו
םהילע םשיו האוטנאמל תולגעב םירוסא םאיביו הילטיאל בשיו ,אוהה םוקמה ןמ
:ורמאיו .תומ טפשמ אטח וב ואצמיו ,ךלמה רבד ןכ יכ ,םימכחל רסיקה רמאיו .רמשמ
,הצוחה והואיצויו ,[וכלומ לש] וייחלב ןסר ומישיו םויה יהיו ."ףרשיו והואיצוה"
ןסרה וריסה" :רסיקה ירשמ דחא רמאיו ,תרעוב וינפל שאהו וילע ריעה לכ םוהתו
ךילא ינחלש רסיקה" :וילא ורמאיו .ןכ ושעיו ."ךלמה תאמ וילא יל רבד יכ ,ויניש ןיבמ
אלו ."הערה ךילא התלכ ןיא םאו ,וינפמ היחתו ךיחיו ךכרדמ בושת םא אלה" :רומאל
.א .ז] איהה תדב יתכלהתה רשא לע" :'ה ךאלמכ ,שודקכ רמאיו ןעיו ,ונממ עז אלו םק
,הירוענכ היבא תיב לא בושת ישפנו ,ושעת םכיניעב בוטכ התע ,ףעזו רס יבל [תירצונה
שאה לע רשא םיצעה לע והוכילשיו ,המיח וילע ואלמיו ."התעמ זא הל בוט יכ
,הרוהטה ותמשנ ףוסאיו ,חוחינה חיר תא 'ה חריו .רטקת לילכ 'הל הלוע והובירקיו
."תע לכב וינפל תקחשמ ,ןומא ולצא יהתו
המלש יבר לצינ יכ" םהה םימיב ונימאה הילטיאב םישנא הברה יכ ,ףיסומ דוע ןהכה ףסוי יבר
דיעה רשא שיו (ופוגב הטלש אל שאה .א .ז) הימשגב ארונ טלש אלדו ...ושפנ ישקבמ דימ וכלומ
אלו וכרדל ךלה םשמו ,םימי הנומש הפירשה רחא ותיבב דמע וכלומש הדעו להק ינפב עבשנו
תונוש תופוקתב םינוש םיחישמל סחיב תחוור התיה וז הנומא יכ ליעל וניאר רבכ ."דוע והאר
.םאלסיא םלועב ןהו חרזמה תודהיב ןה

ץראל םיקיזאב לבוה אוהש קר עודי ירה "םידוהיה רש" ינבוארה דוד לש יגארטה ולרוגל סחיב
רבד לש ותימאל ."רהוסה תיבב תמ םיבר םימי םש בשיו" ןהכה ףסוי יבר בתוכש יפכ ,דרפס
וימי לע רבד םיעדוי ונא ןיאש ומכ ,ינבוארה דוד לש םינורחאה וימי לע המואמ םיעדוי ונא ןיא
,ןייצל שי ןכא .('וכו ותורגבתה םירוענה ימי ,ותודלי ,ותדלומ ץרא ,ואצומ לע .א .ז) םינושארה
ךרוצבו חישמה ימעפב םהידיג ה"סשו םהירביא ח"מר לכב ושיגרה הלאה םישיאה ינש יכ
תואמ עבראכ ,יאורלא דוד םגו ,םה םג .תויוכלמ דובעשמ חנאנהו יוודה לארשי םעל הלואגה
הגרע ,הבהל שא םירודח ויה םהירבדו לארשי םע לש תודפה ןוזח תא וזח ,םהינפל הנש
,אובל הבורק העושיהו "ץק"ה עיגה יכ ,ושח םה .תובאה ץראב אבס לארשי תלואגל םיפוסיכו
.םתוהמו םייפוא ,םעבט ויה םינושש ומכ םינוש ויה םתלועפ יכרד םנמא