ןמיתב תויחישמ תועונת

(םיעטק)

ירעי םהרבא

א"פ םיינחמ
תורעה אלל ספדנ

, רקשה יחישמ תא ,ןמיתב תויחישמ תועונת תחימצל עקרה תא רקוס רמאמה : ריצקת
.םתליפנו םהיתולילע

הלואג ,ןמית-תידוהי הירוטסיה ,רקש-חישמ : חתפמ תולימ
עצמאמ .לארשי תוצופתב תרחא ץרא לכבמ רתוי ןמיתב תויחישמה תועונתה ויה תובורמ
םהמ ,"םיחישמ" לש הרוש אפוג ןמיתב ומק הרשע-עשתה האמה ףוס דע הרשע-םיתשה האמה
אלא ויה אלש םהמו ,לואגל םדיב שיש םיחוטב ויהו םתויחישמב םמצעב ונימאהש
לש םעמש םג .םמצעל תלעות קיפהל ידכ םיחישמ םמצע םימישמ ויהש םילכונ-םיאמר
.יבצ יתבש ימיב דחוימבו - הלואג תווקת וררועו ןמיתל ועיגה תורחא תוצראב ומקש םיחישמ

.ול ויה תורוקמ המכ ,לארשי תוצופת ראשבמ רתוי ןמיתב "םיחישמ"ה יוביר
דובעיש .םיאנק םינכשו םיצירע םיטילש ידיב יוכידה םצועו ןמית תולג לש דובעשה ישק ,דחאה
,חטבומה לאוגב הנומאה תא םינועמהו םיאכדנה לש םבלב ביהלהו רזחו ביהלה הז השק
.לאוג ומצע םישמ היהש ימ לכ ירחא וכלה ,אובל לאוגה המהמתהשמו

תונומא .ןמית ידוהי ןיב םימסוקו םיפשכמ ישעמב הנומאו תולפת תונומא תוטשפתה ,ינשה
חישמה אוהש םחוכב חיכוהלו תואלפנו םיתפומ תושעל םייניע-זחאמ לכ לע ולקה ולא
.הווקמה

םילשורי חילש ,ריפס בקעי 'ר דמע רבכ ,ןמיתב תויחישמ תועונת תוררועתהב וללה תודוסיה לע
שיא לכמ רתוי ןמא טרחב םראתלו ןמית ידוהי לש םתוהמו םייפוא לע דומעל חילצהש ,ןמיתל
:בתוכ אוה .וינפל
םילשוכה הלא וניחא לע רשא םירשו ךלמ אשמ לטנ דבוכו תולגה לוע תמצעכ"
תאיב תנומא לא ...םבבל קזח ןכ ,ןמיתה ץראב םיקנאנו םיחנאנה םיאכודמה
אבנתמו חור ךלוה עגושמ לכלו םולח םלוח לכל ןימאהל ומל לקנ ןכ לעו ...ונחישמ
'מ .ד"לרת אצנגמ ,ינש קלח ,ריפס בקעי 'רל ריפס ןבא) ."רצי"ה ןמ םצלחל םהלו בוטל
.(ט"מק

ףסוי לש ותיול-ןבו ןמית ידוהי ןיבש םינושארה םיליכשמהמ ,שושבח איחי ןב םייח 'ר בתכ ןכו
תורוק" ורוביחב ,(1899-1833 ,ט"נרת-ג"צקת תונשב יח) (1870) ל"רת תנשב ןמיתב יולה
:"ןמיתב לארשי
םיאתפה םגו ,םק הז לפונ הזש תע ,תע לכב םיחישמ תדלויו הרה וניצראש הנוכנ עד"
םחישמ ןוצר תאלמל םהיתחת םירחא ודמעי ,םהיסכנמ ודרישכ ,םהב םינימאמה
תמלעה ןעי ,דומילה ןורסח ןעי ,הסנרפה טועימ ןעי ,תולגה ףקות ןעי ...םניינקו םפסכב
."...הקחר הלכשההו ,הררוש תולכסה הז רובעב ,םינברה ןיע
.ןמיתבש םימלסומה ןיב "ידהמלא" תאיבב הנומאה תוטשפתה :דחא רוקמ דוע ןאכ היה םלוא
לחה ,םהינכש םייוגה ןיב םג םיבר םינימאמל הכז ןמיתב םידוהיל םקש "חישמ" לכ טעמכ
םישנא" וביבס וצבקתנ יכ ,ם"במרהל ןמית ידוהי ועידוה וילעש הרשע-םיתשה האמב חישמהמ
תומוא" יכ ועידוה וילעש ,(1870) ל"רת תנשב ליחכ רכש "חישמה" דעו ,"םיברעו םידוהי הברה
םינוש תורודב ומק ןמיתב םמצע םימלסומה ןיבמ ףאו ."ול םידומ דחא הפב םלועה
.םהילא םעה בל תא תוטהל וחילצהש הלאכ רקש-יחישמ

ןב ילע ןמ לחה ,הלאכ םימלסומ רקש-יחישמ לש הרוש ריכזמ ,ןמית לש ןוירוטסיהה ,יעסאולא
ךשמב ןמית לע טלתשהש ,(םירצונה-תריפסל 903) הר'גהל 290 תנשב ןמיתב םקש ל'צפלא
םקש ,ןאצ-העור ,הלובס ילע דעו ,תוירע המכו םירוסא תולכאמ המכ ריתהו הנש הרשע-שולש
אלש ףא ,ןמית ידוהי ,אופא ,ושע םהינכש השעמכ .שודק דחא וב האר םעה ןומהו 1913 תנשב
ןימאה םימלסומה ןומה וליאו ,םיימלסומה רקשה-יחישמל ונימאהש םהב וניצמ
.םתלועפ תא םהילע לקה ךכבו ,םיידוהיה רקשה-יחישמב
ם"במר ימיב ןמיתב םקש חישמה
(ךרעל 1172 תנשב)
ןמית ידוהי ועידוה וילעש הז אוה ,ךרעל 1172 תנשב ,ןמית ידוהיל םקש ןושארה "חישמ"ה
.תמסרופמה "ןמית תרגא" תא הבושתב םהל בתכ אוהו ,םירצמב בשיש ם"במרה לא תרגאב
לע דומעל ונל ןתינ תצקמב לבא ,ם"במרהל ןמית ידוהי ובתכש תרגאה ונידיל העיגה אל
ופוס לעו ותלועפ לע םיפסונ םיטרפו ,ותרגאב ם"במרה תבושת ךותמ הז "חישמ" לש ויתונוכת
:ם"במרה בתוכ וז תרגאב .תונינגטצאה לע אצניבורפ ימכחל ם"במרה תרגאב םיעמוש ונא
היה חרזמב אלו ,השעמה ךכ היה אל ,ימשמ םכילא ועיגהש חישמה יקסע לעו"
אוהש רמאו ,םינש םירשעו םיתש ומכ הזה רבדל שי ,שיא דמע ןמיתב לבא ,ןאהפסאב
םישנא וצבקתנו .ןמית ץראב חישמהש םהל רמאו ,חישמה ךלמה ינפל ךרד רשימ חילש
ועידוי ,לודג בתכ ןמיתבש וניחא יל ובתכו .םירהב בבסמ היהו ,םייברעו םידוהי ,הברה
ואר רבכש ורמאו .רמוא אוהש המו ,תוליפתב םהל שדחיש וישודיחו וטפשמו וכרד יל
רסח ינעה שיאה ותואש ,םירבדה לכמ יתנבהו .הז לע יל ולאשו .ךכו ךכ ויתואלפנמ
,ודי לע הארנ וא השעש םירמואש המ לכשו ,ללכ המכח וב ןיא לבא ,םימש אריו תעד
םיסרטנוק עברא שלש ומכ םהל יתרבחו המש רשא םידוהיה לע יתדחפו .בזכו רקש
אמש שיאה הז וריהזיש םתוא יתרהזהו וב האריש ןמזה ינמיסו וינמיסו חישמה ןיינעב
רמאו .וילא םיולנה לכ וחרבו שפתנ הנש רחאל ,רבד לש וללכ .תוליהקה דבאיו דבאי
.יתישע 'ה רבדכו ,יתישע תמא :ול רמא ?תישעש הז המ :ושפתש םיברעה ןמ ךלמ ול
ךל ןיא :ול רמא .דימ היחא ינאו ישאר ךותחת :ול רמא ?ךלש תפומה המו :ול רמא
ותוא וגרה דימ .יתובא ולחנ רקש יכ עדאו ןימאא םלוע לכו ינא יאדו ,הזמ לודג תפומ
דעו .ןוממ תומוקמה ברב םידוהיה ושנועו .לארשי לכלו ול הרפכ ותתימ אהת ,ינעה
."דומעיו היחי התע ורמאי ,תעד ירסח םש שי התע
(1495) ה"נר תנשב ןמיתב םקש חישמה
יתשל תודוה ,וילע ונל עדונ הברה ךכ-לכש ,ם"במרה ימיב ןמיתב םקש "חישמ" ותוא וליפא
םהל ראשנ אל וירחא ומקש "םיחישמ"המ םיבר םלוא .ומש רסמנ אל - ם"במרה לש ויתורגא
ורזגנ םללגבש הלא קרו .היישנה םוהתל ודריו ומלענ ךכ םואתפ ועיפוה רשאכו .אוהש-לכ רכז
.ןמית ידוהי תורוק לש םיטעמה םהיבתוכ ידי לע הערל ודקפנ ןמית ידוהי לע תושק תוריזג

םיחישמה יובירל הביסה לע וירבד תא ליעל ונאבה רבכש ,שושבח איחי ןב םייח 'ר ותוא
חרזמ-םורדבש תומרצח תנידמב םקש "חישמ" לע ולש "ןמיתב לארשי תורוק"ב רפסמ ,ןמיתב
:וירבד הלאו .(1495) ה"נר תנשב ןמית
באהולא דבע 'ן ראמע אענצ ךלמ םע ,ברע יבאז היבשות רשא הקיתעה תומרצח"
םיאצמנה םידוהיל וגרה [ןידילא ףרש איחי לכותמלא ךלמה םעטמ אענצ לשומ תמאב]
רקשה חישמ רבד לע ,םלוע תאירבל ה"נר'ה תנשב םהילע םילשומה ףא ןורח םויב םש
זיגרה םיברה ויתולייח חוכבו ,ומע הלע בר ברעו ,ןאחיב ריע דעו םשמ אצי רשא
םע [ןמיתב םיברעה יטבשל םייוניכ] ןידמ תאו ןדמ תאו ןשקי תאו ןרמז תא שיערהו
רקשמה חישמהל וחצנ תוארונו תוקזח תומחלמ ירחאו .ללכב ןמית יבשוי םהיחא ראש
אל [ידוהי] לגר םויה דעו ,טילפו דירש וריאשה אל ,םיאצמנה יטבש וירחא וללועו
."םש רובעת
חרזמ-םורדבש ברע יטבשב םחלנ ףא אלא הלואג תורושבב קפתסה אלש ,הז "חישמ" יבגל ףא
.ומש רסמנ אל ,ןמית

יבצ יתבש ימיב
(1669-1666 ,ט"כת-ו"כת תונשב)
.ותרמה רבד עדונ םרטב ,(1666) ו"כת תנש ףוסב רבכ םירצממ ןמיתל העיגה יבצ יתבש תעונת
,"ןויזח איג" םשב לודג הלואג-ןוזח בותכל ןמית ילבוקממ דחא לש ובלב הררוע הרושבה
לש רישעה ונוימדמו םירצממ ולבקתנש תורגאב תולולכ ויהש תוישממ תועידימ ףרוצמה
תנשב ןמית ץראב דיתעל ואובב" :ןמיתל ז"כת תנשב אובי יבצ יתבשש וחורב הזח אוה .בתוכה
יתבש תעונת תודלותל רתויב הבושחה הדועתה יאדוב אוה הז ןוזח ."ארקא ה"והי ם"ש י"נא
ידכ םלוא .חישמכ יבצ יתבש לש ותעפוה תנשב ,םהה םימיה םצעב הבתכנ ןכש ,ןמיתב יבצ
ונילע ,םירצממ יבצ יתבש לע תורושבה עיגה םע ןמיתב תוררועתהה לע ונכרצ לכ דומעל לכונש
,םיטרפב דימת םיקיודמ םניא םא ףאו ,רתוי םירחואמ תורודב םנמא ובתכנש תורוקמל תונפל
םיעמוש ונא ןכו .םהה םימיב ןמית ידוהי ןיב תוחורה בצמ לע םהמ דומלל םילוכי ונא ירה
תוכלמה הרזגש תוריזגה לעו יבצ יתבשמ הבזכאה רחאל תושקה תואצותה לע וללה תורוקמהמ
.הלואגל םתלחות הבזכנשמ םהילע

םייס (1650) י"ת תנשב ןמיתבש ןאבטע ריעב בתכנש ינמית (הליפת-רודיס) לאלכת לש די-בתכב
,ונילע םחרי ה"ב םשהו" :הלואגל וז הליפתב ,גהנמכ ,(ןופולוק) ולש המיתחה-ירבד תא רפוסה
ךלמה ,ונלאוג הרהמ ונל חלשיו ,ונריע םילשורי ךותל ,ונירוזפ תא ץבקיו ,וניחא לארשי לכ לעו
וארי ןיעב ןיע ":ביתכדכ ,וניניעב הניכש הארנו ,ונתראפתו ונשדק תיב הנביו ,ונכלמ חישמה
ביבסמ ."אימש ימחר ומילש אלו םולש ,ןמאו ןמא ,םוחר רמאי ןכ ,"ןויצ 'ה בושב
יתבשמ הבזכאה רחאל ,תרחא דיב הפסונ ,הלואג תווקתב םימייתסמה וללה המיתחה-ירבדל
:הלא םירבד ,היתובקעבש תוריזגהו יבצ
ונחישמ תאיב הרחאתנ םיברה וניתונוועבו ,הריציל ז"כתה תנשב הרושבה תנש התייה"
עבראכ] ןמז ועבקו ח"לתה תנשב ונתוא שרגל תומואה יכלמ ושקבו תושק תורזג המכ ושדחתנו
ומש ןעמל ונמע השעי םיברה וידסחו וימחרב אוה ותעושיל םיפצמו םיכחמ התע ,[תורסח םילמ
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :איבנה רמאמ םייקיו תומואה ןיבמ ונדפיו ונחישמ תאיב שיחיו
."[ןוצר יהי ןכ ןמא] ר"יכא ,"תואלפנ ונארא
םירצממ ועיגהש יבצ יתבש לע תורושבה עמשמל ןמיתב תוררועתהה לש רתוי טרופמ רואית
ןורחאה עברב הבתכנש ,שושבח םייח 'ר "ליכשמה" לש הקינורכב םיאצומ ונא ,לארשי ץראמו
:וירבד הלאו .ןמית ידוהי ברקב הפ-לעבש תורוסמ דוסי לע יאדוב ,הרשע-עשתה האמה לש
...יבצ יתבש תועומש ןמיתה ץרא לא ופפוע [ו"כת תנשב רבכ תמאב] ח"כתה תנשב"
םיינעו םקחדו תומואהמ םרעצ בורמ ןמיתבש םידוהיהו ,חישמה ךלמה הלגתנ רבכש
םה יכ ,םילבהו רקש תועומש לא תקקותשמו הציפח םשפנ דימת םייברעה םהינכש ןיב
דועיו לעו חישמה תאיב לעו םתלואג לע ,םינב םע תובא ,םינימאמ ינב םינימאמ
,תותכ תותכ םישחלתמ ויהיו .םימתבו בל רשויב המלש הנומאב ,םימכחהו םיאיבנה
אלו ץקה תא רהמיש 'ה לא ןיללפתמ ויהו ,םיצלועו םיחמש םיצבקתמ ,םישנו םישנא
ילצ םא יכ לשובמ רשב ולכאי אלש ורזגו ,םשפנ לכבו םבבל לכב 'ה לא ובושיו ,רחאי
."חלמ ילבמ לפת לכאמ לכ ולכאישו ,חספ לילב וליפאו ,ןיי ותשי אלשו ,שא

וטש םיללמואה יחא .ןמיתה ץרא לכ ינפ לע ונחו תיסמה תורושב רשנכ ואד םירצממ"
תאז םג ףאו ,האכנה םחור םהב תויחהל רובעב םכרצ ידכמ רתוי תועומש וטקלו
תוזילע םהינכש םייוגה ינזאב רבדלמ םתפש תשרא וענמ אל םהיביוא ץראב םתויהב
םישנ דוע יל וזח יתומולח לעו יתונויזח לע ףסונ ...יתיברה ןוזח יכנאו ...םהיתוילכ
,קסעמו הכאלממ ותבש ומש ןעמל םבור םבבל תחמשב ...םה ימעמ אל רשא םישנאו
םירמוח ורבצי םשמו ןדריה תא םריבעי דע תואולהו תובדנב ורזפ םניינקו םפסכו
."..םחור לע הלועה לככ הרקי ןבאו בהזו ףסכ םירמוח
הנקז השא לע ,תונוש תואחסונב ןמית ידוהי ברקב ץופנ היהש ,יממע רופיס דוע ףיסומ אוהו
ףסכה תא הררצו הל רשא לכ הרכמ הבורקה הלואגה לע תועומשה הינזואל עיגהבש תדדוב
לודג רפושב עקתי תע הל רשא לכ תאו התוא תאשל" רומח הל התנק ףא ,העיסנה ךרוצל הדיב
ידגב השבלו השדקתהו הצחרתה חספ ברעבו ."םילשורי יככותל רושא ץראב םידבואה ואבו
ץיקת אל ילוא" הששח ןושיל הבכשבו ,חספ-לש-רדסל הינכש-תיבל הכלהו היטישכתו התראפת
,"םימעה ץראב הדבל ראשת איהו ,הלחנה לאו החונמה לא להקה לכ תא ךילוהל חישמה אובב
םע 'ה תואבצ ואצי תע" התמדרתמ התוא ריעיש ידכ רומחה ראוצ לעש לבחל המצע תא הרשק
,יל טאל" :הרמאו רומח רעש לבחב הבחסנשמ הררועתנ הלילה עצמאב ."םניינקו םתמהב לכ
."יתקרפמ רבשת ןפ ,טאל ,חישמ

לע ץצולתהל וב ונחנש רומוהה-שוחב ןמית ידוהי ועדי המכ םיאור ונא הז יממע רופיס ךותמ
.הבזכאה האבשמ םמצע תומימת

ףוצקיו ,ךלמ םהל וכילמה םידוהיה" יכ ןמית ךלמל העומשה עיגהב .דאמ השק התיה הבזכאהו
ירע לכ לא ויתוליח םע םיניוזמ םיסוס יבכור ויסירסו ויחולש חלשיו ...דאמ םידוהיה לע
לכ תא זובלו וילא םאיבהלו לזרב לש תואלשלשב םתונעלו םתוא תחקל םהיתובשומו םידוהיה
,םלסאתהל םהמ שרד םש ."הדוסלא ריע לא ותלשממ תומוקמ לכמ םתוא ואיביו ...םשוכר
ינימ לכב םתוא הניע .לאמ'גלא המלש םדיגנ תא גרוהל איצוה ,םתנומאב ודמעו וברסשמו
יאל (1669) ט"כת תנשב םתוא הלגה םתנומאב דומעל וכישמהשמו ,םיירזכאו םישק םייוניע
םואצמ רשא תואלתהמ ותמ" םהמ םיברו המימת הנש ובשי םשו ,ףוס םיבש םמוש
."םהיביואמ

םיבר ותמ םש ףאו ,המאהית ףוחה תלפשב עזומל ןמית ידוהי לכ ולגוה ןכמ רחאל םינש רשע
ואבש רתויב תושקה תוריזגה תחא "עזומ תולג"ב ןמית ידוהי םיאור םויה דעו ,םילוגהמ
םג האר "לאלכת"ה לש דיה-בתכב המיתחה-ירבדל תפסותה בתוכש ,ליעל וניאר רבכו .םהילע
.יבצ-יתבש ימימ הבזכאה לש האצות וז הריזגב

יזבש םולש 'ר לש הלואג-יריש המכ ךותמ םג םיעמשנ יבצ יתבש ימיב ןמיתב תוררועתהה ידה
.(91 'מע ,ןמית יריש ,ןוסלדיא .צ .א) םהה םימיב ובתכנש ותלוזו
ןמיתב םיחישמ ינש
(1875-1859 ,ה"לרת - ט"ירת תונשב)
הכשמנו ,הרשע עשתה האמה לש ישילשה עברב ןמיתב הררועתנ הנימב תדחוימ תיחישמ העונת
.חרזמה תוצראלו הפוריא תוצראל התעשב רבכ עיגה וז העונת לש העמש .הנש הרשע שמחכ
ויוניכב רתוי עודי היהש ,םולש ןב הדוהי דחאה ,"םיחישמ" ינש ביבס הזכרתה וז העונת
תיחישמה ותלועפ רקיעו ,(1859) ט"ירת תנשב אענצב הלגתנ אוה .ליחכ-לא רכש :יברעה
בירח לילגב רב'ג ינב ץראב לאיטלא רהב גרהנו (1861 ,ק"פל ת"ירחאב) א"כרת תנשב הליחתה
-לא רכש ומצע םישמ היהו ,ונל עדונ אל יתימאה ומשש ,ינשה .(1863) ג"כרת תנש לש זומתב
םענתב עיפוה אוה .גרהנש ירחא היחתל םקש ליחכ- לא רכש אוה-אוהש ןעט אוה ,רמולכ ,ליחכ
ךישמהו (1870-1868) ל"רת-ט"כרת תנשב התיה ותלועפ רקיעו ,(1868) ח"כרת תנש עצמאב
םיטעמ קר ועדי םתעשב .םלענ אוהו טאל-טאל עקתשנ ורכזש דע (1875) ה"לרת תנש דע לועפל
םישנא ינשש הליחת עדי אל וז העונתב ירקיעה םחולה ,ריפס בקעי 'ר ףאו ,םה םישנא ינשש
ןמיתב רבעשכ וריכה ומצע אוהש שיאה אוה-אוה ל"רת-ט"כרת תונשב לעפש שיאהש רבסו םה
ןיב יוארכ ןיחבהל ונל רשפאמ תורוקמב יתרוקב ןויע םלוא .ט"ירת תנשב םילשורי תוחילשב
:םהיתונוכתבש םיידוסיה םילדבהה הלאו .םהינש
לעב" היהו "יראמ" ראותב הנוכמ היהו םימכחה ןיב הנמנש ,אענצמ םכח-דימלת היה ןושארה
ץראה-םעו רוב היה ינשה וליאו :"תואירטמיגו םיפורצב תישעמ הלבקו רהוז ,הדגאו ארקמ
.אענצמ אלו
.תומיזמ-שיאו ףיקתו ןצחש היה ינשה וליאו ; תכל עינצמו טושפ םדא היה ןושארה

.הרכשל התשו תואתשמב הברה ינשה וליאו ; תוינעתב בשויו ןפגס היה ןושארה

.ורעשב לסלסמו ףוג-לעב ינשה וליאו ; הזר היה ןושארה

.םלעיהל יתמ עדיו חילצה ינשה ; גרהנו לשכנ ןושארה

וליאו ; "ותויחישמ"מ תירמוח האנה םוש הנהנ אלו תונתמ אנושו ןוממ אנוש היה ןושארה
תורשעמ תייבג ידי-לע ףסכ תורצוא וב רופחל םודרק "ותויחישמ" תא השע ,עצב ףדר ינשה
.חרזמה תוצראו ןמית ידוהי ירישעמ

םיחולש תועצמאב ,ותשר שרפ ינשה וליאו ;ןמיתל ץוחמ לא טעמכ עיגה אל ועמיש ןושארה
.לארשי-ץרא ףאו םירצמ ,ודוה ,ןדע ידוהי לע םג ,תורגאו

.ינשה לש וירחאו ,ןושארה לש וישעמו ויתורוקמ תא הליחת ,םינושאר תורוקמ יפל ,ןאכ ראתנ

ןושארה ליחכ רכש
(1863-1859 ,ג"כרת-ט"ירת)
:וילע רפסמ ,יסורעלא ףסוי ןב דיעס ,ןמית תורוק בתוכ
לבלבו ,ומש ליחכ רכש ,דחא שיא םק [1859 ,ט"ירת איהש ,תורטשל] ע"ק'ב תנשב"
םיאצמנש םוקמ לכל םוקמל םוקממ עסונ היהו ,חישמה אוהש ורמאב םדא ינב תועד
לכ דיחפהו ,שדוח ב"יל בורק םש בשיו ,בירח ומשש םוקמל עסנ ךכ רחאו .םידוהי
.ונימאה אל םתצקמו וב ונימאה םידוהיה תצקמו ,וביבס תומוקמה [ילשומ] יאישנ
לכ ,ארמגה ןמ וא ארקמה ןמ תויאר םהל ןתונו וב םינימאמה לכ לע ותיתח ןתונ היהו
ודמע ןמז רחאלו .ןארוקה ןמ תויאר איבמ היה םלועה תומואלו ,וללהמ יפל שיא
."[1863] ירטשל ד"עקב ,ג"כרת תנשב והוגרהו
ויתועסממ רזחשכו ,(1859) ט"ירת תנשב ןמיתב ותוחילשב ורבעב ותוא ריכה ריפס בקעי 'ר
ןושאר רדא ח"כ םוימ תרגאב ךכ לע דימ עידוהו ,ותויחישמ לע עמש ,ןדע ךרד קוחרה חרזמב
:וירבד הלאו (1863) ג"כרת
הזה שיאה .ןמזה תרומת לעו הלואגה לע רשבל דחא שיא םק אענצ הלודגה ריעב"
,תאזה ריעה ימכחמ דחא אוהו ,ליחכ-לא רכש יראמ :תיברעבו ,םולש רב הדוהי ומשב
שיאה תא יתעדיו .תואירטמיגו םיפורצב תישעמ הלבקו רהוז ,הדגאו ארקמ לעב
הנק לע שרח ילכ רצוי אוהו .יצחו םינש 'ג ינפל אענצב ותויה זאמ יתייה וריכמו ,וחישו
ינפל .דחי םג םידבכ םתונמואו םתרות רשא ,תאזה ץראה ינבר לככ ,קאבאטה תרטקמ
הזחמב ומולח תא םהל רפסיו אבו ,הזה שיאה לע תואבצ 'ד תאנק חור רבע םיחרי
רוזנלו תותירכ רפסב יתשא תא חלשל ינווציו ,ליל ןוזחב יל הארנ ךאלמכ :רמאל ארונ
,הבושתה לע םררועל לארשי ירעב בבסלו םישנא ןיאש םוקמב דדובתהלו םלועה ךרדמ
תואלממ ורחא אל ,הז רבדב םימכח ועמששכו .אובל הבורק יכ ,הלואגה לע םרשבלו
ןוצרב אלש םג ףאו הברמלו תוזירזב המש םישענ ןיטיגה) ".ותשא תא שרגל ונוצר
.(השאה

שיאל ךרבי אל ,בשי דדב .ובשומ הנחמל ץוחמ ןיכהו וטוקליו ולקמ ומע חקל רשבמהו"
וא ןורגב ארקי :המש אובי רשא םוקמ לכב וכרד הכו .ריעל ריעמ בבסמו ,וננעי אלו
וררועתה ,הליפתב ולדתשה :רומאל ,ןמית ץראב םידי ייופרו חור ירצקל רפסב בותכי
הככ ,ותרבד הרז ומכו .רחאת אל ונתלואגו אובל לארשי תעושי הבורק יכ ,הבושתב
םימו ומצעל הפאי שבי םחל לכאמ ,לכאי אל םישנא םחל ,ןילי אל ריעב .ותדובע הירכנ
הזה עגושמה אבי ןדע הפ םג .רפסמ ומצע ,תואלפנ תושעל אילפמו ,ותעלדמ התשי
,והואצמ אלו ,ו"צי השמ םחנמ יראמ דבכנה ריבגהו רקיה ברה אישנה תיב לאשו
םוי רחאתי אל יכ ,ועדונ אל ויתובקעו ול רבעו רבעתה ,והאצמ אלו תינש ואובבו
."דחא םוקמב םיימוי
ויתפומ לע םירפסמ ןיעל ןמית םינפמ םיאבה םידוהיהש ,םש רפסל ףיסומ ריפס בקעי 'ר
ליחתהש ,שדחה ןמית ךלמל םרגש ,השעש דיחיה תפומה םייתניבש ,גולגלב ריעמו ,ויתואלפנו
."ףסכ שנוע םהילע ןתיו םידוהיה לע ול הרח בטיה" יכ ,ויתורזג שדחיש ,לארשיל בוט ךלמכ
אלו ונניאו רובעיו" :ליחכ רכש אצמנ ןכיה עודי היה אל ותרגא תא ריפס בקעי 'ר בתכש העשב
."...היא ומוקמ עדנ

,שיאה תומד לש ןוכנ רואית םהב שי ןכ יפ לע ףאו ,העומשה יפמ וירבד תא זא םנמא בתכ ריפס
:ונמזל ךומס ובתכנ וירבדו ,ןמית םינפמ ואבש םידוהי יפמ ןדעב עמשש המ תונמאנב םשר יכ
תויודעה ראש בורכ אלש ,ינשה ליחכ רכש לש ותעפוה ינפל ובתכנש םושמ םה םיבושח דחוימבו
.היבוברעב םהינש תויומד תושמשמ ןהבש

:וחיש לעו שיאה לע אענצ ילוע יפמ עמשש המ ףיסוה םילשוריל ריפס בקעי 'ר עיגהשמ
תדגהב וירבד לכו ...תואבנתהל ליחתה ...[1861] א"כרת תנש תועובשה גח רחא"
,ל"צ 'שרכל וחישמל 'ה רמא הכ, (ה"מ והיעשי) קוספבש רמאל ובל ואלמו ...תודיתע
הילאמ חילש קר אוהש רמוא היה םימעפו ,חישמ אוהש רמוא היה םימעפ .'רכושל'
,'דוד ןב חישמ, ,תינמיה ודי ספ לע בתכו .הבושת לע ררועלו הלואגה לע רשבל איבנה
ךלמ דיב לופי הזש ובלמ הדב רשא לאעמשי יכלממ ךלמ םש תילאמשה ודי ספ לעו
...םיאלפנ םירבד ונממ ורפסו וב ונימאה ןמית יבשוי םידוהיה לכ טעמכ .חישמה
םוי ךלהמ המורד אענצמ קוחר ול בשי ...םירפכו תוריע לע םישדח המכ בבס ןכ ירחאו
השק המואה םשו ,םדבל םיבשוי םיינע םידוהי הרשע קר הב רשא ,רבוג ינב ריעב יצחו
םלצב תוסחהל םיאבה םירגהל םיבוט לבא ,םירובגו לייח ישנא ,םייברע לש הזעו
וישעמ תאלפהמ תולודג תועומש אענצל ועיגה םשמו .םיתנשל בורק םש בשיו .םעבטכ
וילע תולעל םידחפמ ץראה ישנאש ,תאזה ריעה לצא רשא םרה רהה שאר לע םוי לכב
ףוסבש דע ...םיריעשה תא חבוזו דחפ ילב הלוע אוהו ,םש ודקרי רשא םיריעשה ינפמ
ושאר תא וריסהו והוגרהיו הבור הנקב וילע ורויו םייברעה וילע וברא רהב היה רשאכ
ךלמה יכ ,םידוהיה לש חישמה וגרהש םתרובג תא תוארהל אענצ הריבה ריעל וחלשו
ויה לבא ...םתרובקב והורבק םש םידוהיה וחקל ותיוג תאו ,תאז לע ןתמ םהל חיטבה
גרהנש ורמא םהמו ,והוגרה םינפל קרו םידי וב ולח אלו גרהנ אלש ורמאש םיאתפהמ
."ומצעב אבנ ןכש תואלפנ השעיו היחיו בושי לבא
רישע ינמית ידוהי ,יחרזמ איחי לביק הז "חישמ" לש ותומד רואיתל םיפסונ םיטרפ
:וירבד הלאו ,אירדנסכלאל ונמדזנש אענצ ידוהי יפמ ,אירדנסכלאב
דחא לכ ,םדא ינב םירשע ומכ ,אענצ תארקנה וריע ישנא הרומג תודע ינפל ודיעה"
,ויפ קוחש אלימ אל ,טעומב קפתסמ ,וימי לכ תילכתב םימש ארי אוהש ...דבל ןמזב
תיוז ןרקב בשוי ,שרדמה תיבל סנכנשכ .םושר םכח דימלת ,הפוקז המוקב ךלה אל
דועסל ותוא םינימזמשכ ,הצור וניא הלעמל הלעיש ותוא םידבכמשכ ,הלפש רתויה
שיא אוה ,ועיגימ םא יכ ,ארבנ םושמ הנהנ אל וימימ ,ךלוה וניא הוצמ תדועסב וליפא
תאצוהל ול קיפסיש דע חיורהש ןמז לכ ,טעמ תונחב בשוי ,תורוע רפות ותכאלמ ,ינע
הליל .ושובלב דבכתמ וניא ,הנש םיעברא ןבכ אוה התעו .דומלל ךלוהו רגוס ,םויה
תוחא ול שיו ...ותשא תא שרגיש ותוא הווצו ל"ז איבנה והילא ונינודא וילא הלגנ תחא
ויה ובובס ןמזבו .רפסה תיבב הרות דמול לודג ןב ול שיו ,טג הל ןתנ ותשאו ,האושנ
םוש ללכ לבקמ היה אלו ,שובלל הלמשו לוכאל םחל ול ןתיל המש םוקמה ישנא םיצור
:וילייחל רובד ןתנ ,ודבל רהל הלעש אענצ ךלמ עדישכ ףכית ...ארבנ םושמ האנה תבוט
הברה וכלהו .הלודג הנתמ חקי ,ושאר יל איביו ליחכ ירכוש ידוהיה הז תימיש ימ לכ
הנה ,ושאר ונכתחו ותוא ונאצמ :םרמאב ודריו םימי ינש ומכ ובשי ,רהל ולעו םדא ינב
השולש םידוהיה יובמב ותוא הלת ךלמהו ,הנתמ וחקלו אענצ ךלמל וכילוה .ונידיב אוה
,וילע ולבאתה אל ונבו ותוחא םלואו .ושאר תא וכתחש תומואה ןיב לוקה אציו .םימי
םהל הארמ ינא אלא ,ישאר וכתחש ונימאת לא :םדוקמ םהל רמאשכ םהל אירב ןעי
."ה"עב הלגתאש דע יתמלעה ןמזב לארשיל ורעצי אלש ידכ ךכ
רחאל דוחיבו ,ליחכ רכשב ונימאה ,הירדסכלאב יחרזמ איחיל תאז לכ ורפיסש אענצב ידוהי
ךותמ ליעל יתאבהש תודבועה םלוא ,ויתואלפנמ רפסל םש םיכיראמ םהו ,ינשה הלגתנש
.ותליחתמ ללכ וב ונימאה אלש םישנא יפמ םג תורשאתמו ןה תונוכנ יאדו םהירבד

ריבסהו הביס אלל ותשא תא שריג (1859) ט"ירת תנש ףוסב :םייחישמה ויתוערואמ רדס הזו
ליחתה (1861) א"כרת ןויס עצמאב .ול הלגתנש איבנה והילא תוצמ יפ לע תאז השוע אוהש
הלואג לעו בורקה ןמזב םישק חישמ ילבח לע ותאובנ רקיעו ,אענצ ימכח וירבח ינפב אבנתמ
תליחתב .הלואגל תובבלה תרשכהלו הבושתלו הליפתל ותאירק רקיעו ,םהיתובקעב הבורק
,ויתואובנב ונימאהש אענצ ימכחמ ויה .חישמ ומצע אוהש זמר אל ףאו רמא אל אענצב ותעפוה
יצחו שדוחכ ונייה ,א"כרת זומת ףוסב .הבושתל ותאירקב ער לכ ואר אל ונימאה אלש הלא ףאו
םוקמ לכבו ןמית תולילג לכב דדונ ליחתהו אענצ תא בזע ,רשבמו איבנכ אענצב ותולגתה ירחא
.הבושתל ארק

ריבגה תא אלו השמ םחנמ יראמה תא תוארל חילצה אל םשו ,ןדע למנה ריע דע עיגה וידודנב
ותאובנ תא הליכ אלא תוירבה םע ברעתה אל וידודנ ימיב ףא ,הליהקה יגיהנמ ,יולה ךונח השמ
וידודנ .האנה תבוט םוש לבקמ וניאו ,וינרופצו ורעש תא ערפ לדגמ ,םוקמל ץוחמ ןלו שרפו
בשי םש .לאיט-לא רהב רב'ג ינב לילגב בירח ץראב ותבישי עבק ףוסבלו ,םייתנשל בורק וכשמנ
ןמיתב הליהתל ומש אצי רהב ותבש ימיב .םיריעש ןכשמכ עודי היהש םמשו הובג רה לע דדב
.םידש עינכמו תואלפנ השועכ םימלסומו םידוהי ןיב
אענצ ךלמו טשפתמ ומש ליחתהשמ .שממ חישמכ ומצע תא האור ליחתה הארנכ םהה םימיב
ושארו (1863) ג"כרת תנש ףוסב לאיט-לא רהב גרהנ אוהו ,וגרהל םישנא רכש ,רבדב הנכס האר
ולכנתיש וייחב אבנתה ומצע אוהש רחאמ םלוא .דוע םייק אוה ןיאש תוארהל ידכ אענצל אבוה
.היחתל םוקיו גרהנש וא תמאב גרהנ אל אוהש ויבורקו וידיסח ונימאה .ול ולכוי אלו ותימהל

ינשה ליחכ רכש
(1875-8168 ,ה"לרת-ח"כרת)
אוהו ,ונל עדונ אל יתימאה ומשש ,רחא שיא לש ותעפוה הצוענ יתימאה ליחכ רכש לש ופוסב
אוה .סנ ךרדב היחתל םקו גרהנש ליחכ רכש אוה-אוהש ומצע לע רמאו ליחכ רכש ומצעל ארק
חישמה" :שושבח םייח 'ר ודגנתמ גולגלב רמאש יפכ וא ,ןושארה לש האובב אלא וניא ולוכ
היהש ןושארל דוגינב ."םקצב היה ינשה הזו םיחישמל רואש היה ליחכ רכש ןושארה
אלו ותוחילשב ןימאהש ןושארל דוגינבו ,תעד-לקו רוב ינשה הז היה ,םימש-אריו םכח-דימלת
דוגינבו ,עצב םשל אלא ןווכתנ אלש תומיזמ-שיאו יאמר הז היה ,ומצעל האנה-תבוט םוש הצר
הז רהזנ ,ריעה ינבל עודיו אענצ ןב היה ןושארהש רחאמו .דאמ הז חילצה ,לשכנש ןושארל
םגו ,וינפ לע ורקש ול וחיכוי אלש ידכ ,ותלועפ ימי לכ ךשמב ללכ אענצב עיפוהל אלש ןפייזה
ותוא היחהש םויבש ינשה זירכה ,םכח-דימלת ןושארה היהש רחאמו .ןוטלשה דחפמ יאדוב
ח"כרת ןסינ שדוחב םענת ריעב הלגתה אוה .דוע הרותב קוסעל אלש וילע רזג איבנה והילא
חישמה לש ולרוג תא בטיה עדי אוה ןושארה גרהנש רחאל הצחמו םינש עברא ךרעל ,(1868)
ךכיפלו ,דוע םק אלו ,חישמ אוהש תואל ושאר ךותחל ךלמל רמאש ,ם"במרה ימיב ןמיתב םקש
.הז תפומ םייקתנ ומצעב ובש ראפתה

ומצע ןיד לעב תאדוה ונינפל תחנומ אלא ,םידע יפמ םייח ונא ןיא ויתוערואמו ותומד רואיתב
.ינשו ןושאר לוגלגב ויתוערואמ תא טורטורפב ראתמ אוה ןהבשו ,ונידיל ועיגהש ויתורגאב

רשא לכ" םהינפל ראתמ אוה ,(1869 ףוס) ל"רת ולסכ ג"י םוימ םילשורי ינברל הכורא תרגאב
ךולהל ינרגששכ ל"ז [והילא] ינודא ילע הלגנשכ ה"בקה לש תוחילשב יתכלהש םוימ יתוא הרק
ליחכ רכש לש ותואבנתה תישאר תנש ,א"כרת תנשמ ליחתמ אוהש ןבומ ."לארשי לצא
בגא םתיווהכ ראתמ אוה ותגירה םוי דע א"כרת תנשמ הז לש ויתוערואמ יטרפ .יתימאה
:רפסמ אוה ותומ תשרפל עיגמ אוהשמו .תואלפנ ירופיסו םיטרפ יטושיק תפסות
םרגש אלולא הלודג העושת יל השוע ה"בקה היהו ,לאיט לא ומשש רהל יתילע כ"חאו"
ליבשב הז לכו ,ישאר תא וכתחו יתוא וגרהו םיביואה ילע ואבו ,לארשי לש אטחה
דימו .הרותב קוסעל אלש ילע רזג םויה ותואמו ,יתוא היחיו והילא ינודא אביו .לארשי
הצחמו םינש שמח ומכ ץראב יתבשיו .הנושארב ומכ ץראב ךלהתה םוק :ילא רמא
הנידמו ריע םוש יתחנה אלו ...יב םדא םוש עדי אלו ,ינודא יתוא הווצש ומכ ךלהתמ
הננוכי] א"עי ,םענת המשו ןמית ירעמ ריעב הלגתאש יתוא הווצו ...הב יתכלה אלש
ושקבו ,תומואל יתוא ורסמו םידוהיה וכלהו .ןסינ שדוחב ח"כרת תנשב [ןמא ןוילע
תוסנל לארשי םיאב ויהו ,הנש ומכ םש יתבשיו .םדימ ינליצמ ה"בקהו ,יתוא גורהל
קיזהל שקבו ,יקאשלא הדוהי ומשו ,לודג ףשכמ ,לארשימ עשר םדא ילע דמעו ,יתוא
,לודג דובכב א"עי ,םענת ריעמ יתכלה כ"חאו ...ימע 'ה די יכ ,לוכי אלו ויפשכב יתוא
לזוא ךלמ םרכשש ,ךרדב ילע םיברוא תומואהמ שיו .םלועה תומואמ תצק ימע ואבו
יתילעו .הליוטלא ריעל ינעיגה דע ...המואמ יב תושעל ולכי אלו ,יתוא גורהל [אענצ]
דחא יוג הב שיו .לודג דובכב םש יתבשיו ,תומוא לש םחרכ לעב הלש ךרכב יתבשיו
שקבמו ויפשכב ילא אב היהו ,[ורכזו ומש חמי] ו"שי לאזזע ומשו ,רורא לודג ףשכמ
ירע לכל םיחולש חלשאש ,[והילא] ינודא יתוא הוצ כ"חאו .לוכי אלו יתוא קיזהל
.ילע םיסיעלמ םהמ שיו ,ואיבה לארשימ ימ שיו .יתחלשו .רשעמ םהמ ץבקל לארשי
,יתישע לארשי דובכל אלא יתישע ידובכל אלש ,םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולגו
לזוא ריעמ םידוהיה ילא וחלש כ"חאו ...ה"בקה לש ויוויצב הזו ,םמצע תא ודפיש
ו"ח ינאש ורמא םה יכ ,םיפשכ לוטב ודיבו ,ידמח לא העושי ומשו ,דחא םכח [אענצ]
יראוצ ושענש ,םה אלו אוה אל ,לוכי אלו ,יתוא גורהל תומואה ילע רכשו ,ףשכמ
ינאש םישעמ לכו ,ילא אב אוה ול ךרצנ ינאש תע לכב והילא ינודא ...שיש לש דומעכ
אלו תוחפל אל לוכי יניא ,ל"ז והילא ינודא לש ויוויצו ה"בקה לש ורובד י"פע םה השוע
."...לארשי לש ןתלואגל ןמזה ברקו דעומה ברק התעו .ריתוהל
םדא :ותלועפו ותוישיאב יפוא יווק המכ לע דומעל ןתינ ,ןפייזה םשרש הז טרטופוטוא ךותמ
וילע רזג והילאש עידומ אוה ,ותורוב לע תופחל ידכ ;תואלפנ ללוחל ותלוכיב ראפתמ ,ףיקת
לוכי וניאש עידומ אוה ,"תפומ וא תוא" תושעל ונממ ושרדש ולא דגנכ ;הרותב קוסעל אלש
המכו המכב רזוח אוה הז ץורית לע) והילא ותוא הויצש המ לע "ריתוהל אלו תוחפל אל"
אוה ,ןורחא ןורחאו .ויתומיגפ לע תופחל ידכ ,והילא לש םוידמכ ומצע גיצמ אוה ללכבו .(תורגא
תוצמב ,ןבומכ ,הז םגו) .לארשי ירע לכמ רשעמ ץבקל :ותלועפב תירקיעה ותרטמ תא ןאכ הלגמ
.(והילא

דע ןיתמהש רעשל ןתינ .יתמאה ליחכ רכש גרהנש רחאל הצחמו םינש עבראכ הלגתנ אוה
בר המ הארש רחאל המרמה-השעמל ררועתנ ילואו .ןושארה לש וינפ ףוצרפ תצקמב חכשיש
.תמ אל אוהש םינימאמה ובר יכ ול ררבתנש רחאלו ןמית ירפכב ןושארה ריאשהש םשורה
התוא אשנ ,אענצמ האיבהל חלש אוה .ןושארה לש ותשורג ריזחהל התיה וישעמ תישאר
והילא וליאכ ,אלפ-השעמ לש הזחמ רדיס הז ןב לש הלימה-תירב תעשב .רכז ןב הנממ דילוהו
היה לוכי ,תועידיו תועומש וילא ואיבהש םינוש תומוקמב וינימאמ תרזעב .ןבה תא למ ומצע
דחוש תרזעב ,הלא לש םתרזעב .תונופצ הפוצו קוחרמל האור אוהש תוארהלו "תואלפנ" ללוחל
,ןמיתב הרהמ דע טשפתה ותרובגו ויתואלפנ עמש .וידגנתמב םקנתהל היה לוכי ,םיברעל ןוממ
אוהש רמוא וניא ומצעב אוה לבא ,חישמ אוהש" וב ןימאה םירפכה-יבשוי ןמית ידוהי בורו
ואב ןמיתב םיבר תומוקממ ."השוע אוה איבנה והילא וננודא ול רמואש המ לכ םא יכ ,חישמ
אל .וינפמ ודחפ וא וב ונימאה בר רפסמב םיברע םגו .תודועס םהל קפסמ אוהו ,וינפ ליבקהל
.םימכחה-ידימלת דוחיבו ,אענצ ידוהימ םיבר וב ונימאה

םינימאמה תמחו ותמח ינפמ ןמית תא בוזעל ץלאנש ,אענצמ רמע ןאמילס ןב ןאמלס ודגנתמ
:הלא םירבד םילשוריב ןידה-תיב ינפב רפיס ,וב
אובי רייא ח"ר ברעבש ,םידוהיהו םיוגה ןיב העומש אצי ח"כרת תינש לש חספה גחבו"
םיבשויה םיוגה ןמ שי ,דאמ דאמ בר ליח ומע ול שיו ,אענצ ריע לע רוצל וליח לכו אוה
תאז ינפמו .בורל םיה תפש לע רשא לוחכ םיבר ןבואר ינבמו דג ינבמ שיו ,ויתוביבס
תא דבאלו גורהל דימשהל [ןמית תולילגמ דחא] הלאה תונידמהמ ךלמ שקיב העומשה
דימעהו ...ונל היהש 'ה ילול ...ומע ומתח תונידמה ירשמ הברהו ...ו"ח םידוהיה לכ
ינברל ארקו תאזה ריעה רש חלש חספ רחאו ...אענצ לש ריעה רש אוה ...בשוי ץילמ
.הז ןינע לע 'ה ינפל ללפתהל םתא םיביוחמ :םהל רמאיו ,םידוהיה ריעה ישארו יניידו
,שממ םהב ןיאש םירבד םה םאו ,ונילע םילבקמ ונחנא םג ,םימשה ןמ חילש אוה םאו
חטתשהל םייחה תיב לע םימי השולש ואציו ,ןכ ושעיו .םלועה לבלבי אלו וחוכ שלחי
ח"ר ברע אוהש 'ג םויבו .ךרבתי 'ה ינפל תולודג תוקעצ וקעציו ,םיקידצה ירבק לע
תועומשה ןתואמ ראשנ אלו ,םתקעצ 'ה עמשיו ,ףטו םישנו םישנא ,להקה לכ ונעתנ
רש לצא הזמ תואצוה ונל היה אענצב רשא םידוהיה םלואו ...רבד םוש תולהבה
לכ לא םיחולש חלושו הליוטלא [ריעב] הנידמב בשוי אוהש ורמא ז"חאו ...ריעה
."...םנוממ רשעמ ונתיש תומוקמה

תורגא חלושו חרזמה תוצרא ראש ינפ לע ותשר שרופ ליחתה ,ןמית םינפב ובצמ ססבתהשמ
הויצו םידחוימ םיחולש חלש ףא אירדנסכלאלו ןדעלו .לארשי ץראל ףאו םירצמל ,ודוהל ,ןדעל
לכבש הושה דצה .(1870-1869) ל"רת-ט"כרת תונשב ץרמב הכשמנ וז ותלועפ .םדובכב רהזיהל
ךרד םיתע ,םינוש תונונגסב תובותכ תורגאה .ףסכ רשעמ תשירדב תומייתסמ ןלוכש ,תורגאה
ירמ" :םתח הלא ויתורגא לכב .ךרוצה יפל לכה ,העיבתו תופיקת ךרד םיתעו ,החכוהו יותיפ
ומש ירחא בותכל םיגהונש הכרב (םלועל ותוכלמ אשנתו ודוה םורי) "ל"מתו ה"רי ליחכ רכש
.ךלמ לש

תושעל ידכ ,רהוזה ןושל ,תימרא הבור הבותכ ,ט"כרת תנש תישארב הבתכנש ןדע ינברל ותרגא
תירבעה ןושלל רבוע אוה ,ףסכ תעיבת לש ישעמה דצל הב רבוע אוהשמ םלוא ,דחוימ םשור
ותדועת תאו ותגירה רחאל ותולגתה תא ראתמ אוה הליחת .תורגאה ילבקמל רתוי תנבומה
,תבש תרימשל ,םילהת תרימאלו ,רהוזה דומילל ,הבושתל ףיטמ אוה ךכ-רחאו ,הלואגה רשבל
:הלואגהמ תושאייתה ינפמו ,רקש-תודעו רקש תעובש דוחיב ,תוריבע המכ ינפמ ריהזמו
ךומסל ידכ ,הבדנ אלו חרכהב ,תאזה תרגאה ירוחא רכזנה םוכס תתל 'ה יווצ םייקל םכילעו"
יפלכו ."וילע תלטומ הבוח הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא" ,"וניזוע תניכשל הלואג ךומתלו
ולאכ ויהת לאו ..הרז הבשחמ םוש ו"ח ובשחת לאו" :ריהזמו םידקמ אוה ,תוקפס ילעב
םיפרחמו םישיחכמו םירסומ הער םיבשחמו םהיפ לבהב םלועה םיבירחמו תונרק-יבשויה
םתרכזש המו" ."הלואגה ןמ םישאייתמ םתצע רחא ךלוהה לכו םה ,םישאייתמו םיפדגמו
רבכ תולגל תושר יל ןיאו יח לכ ןיעמ המלענ וז הלואגה דוסש ועדת ,תוא ינממ םישקבמ םתאש
.הבורק הלואגהש זמרמ אוה םלוא ,"ינא עבשומ

,ט"כרת ןויס 'ד םוימ ,הב בשיש רישע ינמית ,יחרזמ איחיל דחוימבו ,אירדנסכלא להקל ותרגא
ול שורד ףסכהש רבסה תפסותב ,רשעמה םוכס הב שרופמו ,רשעמב תמייתסמו רשעמב הליחתמ
קרשו םייוגל סנ אשנו ,היתמח אככשל ,היתאס תאלמל ,היליד אדניגו מ"סל םתוא חולשל"
תלבותמ וז תרגא םג .דחוש ןתמ םשל ,רמולכ ,"'וכו אבי הרהמ הנהו ץראה הצקמ ול
ףאו ."תבש לוליחמ ...הלואגה שואימו אווש תועובשו הפונחמ רהזיהל" העיבתבו רסומ-ירבדב
הדיצ" ןיכמ אוהש זמרמו ,תוא ןתיל ברסמ אוה ןאכ ףאו ."וצצולתת לא" :ריהזמ אוה ןאכ
םיאצוי םה הלגעב םירשמ הניזחת םכיניעו (בוטל רוכז) ט"לז [והילא] ירבחו ינא יכרדל ךרדל
."תומרצחמ

,קנרפ ןוילימ םישמחל זא ךרענ ורשעש ,ארזע ףסוי דוד ריבגה לא הבתכנ אתוכלכל ותרגא
יפ תורמהל דחפ ךדיאמ לבא ,ןתיל הטנ אל ריבגה .ונוה לכמ רשעמ ול חולשל עבת ונממו
הלהו ,ודוהב עבק תבישי זא בשיש היצילג שיא ,ןמניר המלש לש ותצעב לאש ךכיפלו ,"חישמה"
.העיבתל תונעיהל אלש וצעיו ובלמ דחפ לכ איצוה

,ךכ לע עידומה ,ןדעמ יולה ךונח השמ ריבגה .(רלאט) לאיר םייתאמ ול וחלש ןדעמ וליאו
ונחלוש ןעי ,םייוגלו םיינעל םתוא קלחל רשעמ לארשי לכ ןמ שקבמ םימיה ולאב" :ףיסומ
הליפתה תיבב ץבקנה לכ תא" ול וחלש ןדעמ ."ולצא םילכוא םירש תואמ ינשמ רתוי ,לודג
וברה וב םינימאמהו ,ףסכ ץבקל ויחולש תא חולשל ףיסוה ושדוחב שדוח ידמו .ותונביה םוימ
."םיפלאל םהיתובדנ איבהל

םויו םוי לכב התעו ,םיעמושה בלב לודג םשור ושע וירבד" :אירדנסכלאל ותרגא תואצות הלאו
תעלו ,םיקסע ילעב םהש םתוא וליפא ,םילהת םידמולו תוצח רחא תויסנכ יתבב םיפסאתמ
ול וחלש אל ףסכ לבא ."הלמב הלמ םילע רשע ךרעל רהוז םידמולו םיפסאתמ ברע
םייושעה תוקפסה יפלכו ,םשל בתכש הינש תרגאב ונוהמית עיבה ךכ לעו .אירדנסכלאמ
,חישמה לע םיאיבנהו םימכחה ורמאש המ לכ יכ םכל ועד" :םיצורית םידקמ אוה ררועתהל
דציכ םכח םשו איבנ םוש עדי אל התעב איהש ןמזב לבא ,הנשיחא איהש ןמזבש אלא ורמא אל
ףלאל א"כרתב יכ זומרל ,םימיה תירחאב אלא ורמא אל םיאיבנה ואבנתנש המ לכש ...אבי
המו ..א"כרת הלוע תירחאב ...[חישמ :שוריפב ומצעל ארוק אוה ןאכ] חישמה הלגתי יששה
לכ לבא ,תמא ירבד ה"ע וירבד ,לילגד אעראב תולגתהל דיתע חישמהש שודקה רהוזב רמאש
ףאו "...ץראל ץוחב אלא הלגתמ וניא םלועה הזב לבא ,ןוילעה םלועב אקווד אוה בתכש המ
חילשה דיב םכתא יתיווצש ומכ םכשפנ תודפ ונתתש" :הליגרה העיבתב תמייתסמ וז תרגא
."ותוא ורחאת לא ,ו"צי יסירמ-לא השמ ןב ןרהא

ןדעמ :הליהקל הליהקמ וחלשנ ןהמ םיקתעה ,הרהמ דע טשפתנ וללה תורגאה עמש
תאצל םילשוריב ריפס בקעי 'ר ררועתנ זא .םילשוריל אירדנסכלאמו ,יבמובלו אירדנסכלאל
תרגאה .(ם"במרה לש "ןמית תרגא"ל זמרל) "תינשה ןמית תרגא" םשב רביחש תרגאב ודגנ
'ר לש ונתחו ,ץניימב ספדנ "ןונבלה" ךרוע לירב לאיחיל החלשנ לבא ,אענצ ימכח םשל הבתכנ
ןמית ירע לכל וצופי םשמ רשא" ןדעל תונויליגה תא חלשיו ונותיעב הנמסרפיש ,ריפס בקעי
.ריפס ירבד לכ ורשיא הבש םילשורי ינבר תרגא החפסנ ותרגאל ."המינפ
לע בטיה ודמעת רשא הזה לודגה רבדל" םבל םישל אענצ ימכחמ ריפס שקבמ ותרגא שארב
רבד ונתוא ועידוהו ,ויתפומו ויתותוא ,ויגהנמ ,ויתוכולהתו ויכרד לכב הזה שיאה ישעמו ןיינע
אל הלואגהו לאוגה יכ ,םינופ ונחנא הנא ,ונחנא םג עדנו ,השענה לכ תאמ ,ותמאל תמא ,רורב
םימעפ ףלא ילוא םהש ,םימשה תוחור עבראב םירוזפה לארשי לכל לבא ,דבלב ןמית תלוגל
,"חישמה ינינעו תוכיא" טורטורפב םהל ראתמ אוה ךכ רחא ."םלוכ שארב םילשוריו ,םככ
םייוצמ םניא וללה םינמיס לכש קיסמו ,"ןמית תרגא"בו "הקזחה"ב ם"במרה ירבד יפל רקיעב
דומעל ורבעב .אקווד לארשי-ץראב הלגתי חישמהש שיגדמ אוה ותעשב ם"במרהכו ,ליחכ רכשב
ףא) חישמה אוה ונניאש תמא דיגהל והיפ ליכשה" םנמא הזש ריפס שיגדמ ,הז לש ותעפוה לע
אוהש רמא אלא ,"איבנה והילא אוהש רמאל הצר אל םגו (חישמ אוהש כ"ג םינימאמ םירחאש
,חילש השעי והילאש םוקמ םושב ונעמש אלש ,רמואו ריפס געול ךכ לעו ,והילא לש וחילש
תא שובכי ...והילא רותסי הז עודמו, :ףיסומו הדימה לע ריפס זירפמ וגולגלבו ,חילש ול המלו
..."[ינמית] ינימאי שיא דיב ורבד חלשיו ...ותאובנ
לבהה תאו תועומשבש תוריתסה תא תוארהלו ויתואלפנו ויתפומ תא חתנל ריפס רבוע ךכ רחא
תאו המכח רדעה לע דיעמה יוקלה ןנונגס תא תוארהל ויתורגא תא חתנלו ,ןתצקמ תוהמבש
.שיאה לש ותוהמל רודחל ביטהו תרוקיבו חותינ חוכ ריפס הארה ךכב .ןהבש שוטשטהו לפרעה
וריכה ומצע אוהש ליחכ רכש ותוא תורגאה בתוכ ןיאש ריפס ריכה אל תאז לכ תורמלש אילפמו
ותעד לע הלע אל יכ ,ןיע-תיארמל אלא גרהנ אל ןושארהש ,היה רובס אלא ,ט"ירת תנשב אענצב
.טושפ יאמר ידיב םמצע תא ןמית ידוהי ונתי ךכ ידכ דעש

,ל"רת ולסכב ג"י םוימ םילשורי ינבר לא תטרופמ תרגאב ליחכ רכש בישה ריפס לש ותרגא לע
ינברל ותרגאמ .ןדעב יולה ךונח השמ 'רל תרגאבו ,תפצ ד"בא רילעה לאומש 'רל תרגאב
תמוערת ירבד תופילח ואב וז תרגאב .םייפרגויבוטואה םיטרפה תא ליעל יתאבה רבכ םילשורי
םתרתעה ,םכיפמ קתע ורבדת יתמ דע ,יער ועמש ,יחא ועמש" :תוספרתהו תופיקת ,הניחתו
ינובלע עבתי אוהו םכילא יתוא חלשש ימ אוביש דע ,םכתא תונעל חוכ יב ןיא ינאו ,םכירבד ילע
זאו ,םכתא לואגל עישומ םכל ןתנו ,םכתולגב ודסח בזע אל רשא ,םכתא רשבל ינוחלש .םכמ
םכמ דומעיה ,הלאכ האר ימ ,תאזכ עמש ימ"
:ךדיאמו ."םתאו ינא ליגנו חמשנו םכיניע וארי
,רורד םייובשל ארקל יתוא חשמ ןעי ילע 'ה חור" :ןאכ רמול זיעמ ףא אוהו "?גרהיש דחא
ארוק אוה ןאכ "רפא תחת ראפ ןויצ ילבאל םושל ולגה ךשחב רשאל ,ואצ םירוסאל רמאל
.םילשורי ינבר ינזאב "חישמ" שוריפב ומצעל ,אופא
קר הלגתי חישמהש הנעטה יפלכ דחוימב בישמ אוה תפצ ד"בא רילעה לאומש 'רל ותרגאב
היאר איבהל ףיסומו .ןוילעה םלועב קר םתנווכ הז ןינעב רהוזה ירבדש רמואו ,לארשי-ץראב
אלו ,םארה ינרק ומכ םיינרק ול שיש רהב תולגתהל דיתע חישמה ךלמהש" שדח רהוזה ירבדמ
םשש אלא דוע אלו ,ןמיתה ירעב אוהש לאיטלא ומשש רה אלא םלועב [הזכ] רה םוש ונאצמ
עידומו רזוח אוה וז תרגאב ףא ."ןמאנה העורה םיאיבנה לכ לש ןברו וניבר איבנה השמ רובק
הרותב םיקסוע םניא לארשיו הרותב קוסעא םאש" ,הרותב קוסעל וילע רסא והילאש
חכ ץוריתב ."ו"ח לארשי לע גרטקל ןידה תדמל הפ ןוחתפ היהי זאו ,יוארכ היתווצמ ןימייקמו
.תווצמה לוטיב ץרתל םג היה לוכי הז םכוחמ

ול היה תואיצמ שוח .רשעמ תעיבתב תומייתסמ ןניא תפצלו םילשוריל ויתורגאש ןייצל שי
.לבקל הבורמ הוקת ול ןיא םשמש עדיו הז "חישמ"ל
רחוס ,ןדעב יולה ךונח השמ םע ינשה ליחכ רכש לש ויסחי תשרפ היואר תדחוימ בל-תמושתל
והונתנ אלו ןושארה ליחכ רכש אב רבכ הז ריבג לא .ודוהו םירצמ םע רחסמ ירשק לעבו
םקשכ .דוע רזח אלו ךלהו לבקל בריס אוה לבא ,הבדנ ול ןתיל וצרו ותיבל סנכיהל םיתרשמה
השמ ריבגה וב ןימאה אל ןיידע ,תורשעמ שקבל ןדעל םיחולש חלוש ליחתהו ינשה ליחכ רכש
ןמיתמ" :רמאו ,ט"כרת תוכוסה גחב ותיבב ודעסש םיחולשה ינפב ודגנ רביד ףאו ,יולה ךונח
רכש דגנ םירבד סירתהש לע שנוע הז היהש ןימאהו גגמ לפנ ןכ-ירחא ."חישמ אלו ןמה אצי
ירומ וננודאל םגו לארשי יקלא 'הל יתאטח" :הדותהו תבשב הרות-רפסל הלע ךכיפל ,ליחכ
םשורה תא קזיח ןבומכ אוהו ,ליחכ רכש ינזואל עיגה השעמה עמש ."הליחמ שקבמו ליח ירכוש
ריבגה היה זאמ .הליפנה השעמ ידיל איבהש אוה-אוהש ,ויחולש ידיב תועומש תצפה ידי לע
עידוה ךונח השמ .וילא אובל והויצ ףאו ,בר ףסכ ונממ עבת ,תאז לצינ אוהו ,ודיב
ינשקבו ימש לע יל תרגא ןכ םגו ,בורל תורגא ןדע ישנאל בתכו ףיקת אוה וישכע" :אירדנסכלאל
וב רבגתה םש לבא ,אדיידוחל ןדעמ אציו ריבגה תייצ ןכ יפ לע ףאו ."דחפתמ ינאו ולצא תכלל
ךכ לע .ןדעל רזחו ,רכש לש ותויחישמ יבגל תוקיפס וב וררועתנו ןמית םינפל סנכיהל דחפה בוש
תא חינמ אוה ,ודימ טלמנ ריבגהש האור אוהשמו ,ל"רת ולסכב ד"י םוימ תרגאב רכש וחיכוה
יבר ברה לצא בתכ תחלשו ןדע לא הדיידחלא ןמ תרזחו" :תוכר וילא רבדל רזוחו ותופיקת
ישנא ךל ובישהש הבושתה יפ לע ,ו"ח ףשכמ ינאש ול תרמאו [אירדנסכלאב] ו"יה יחרזמ איחי
םכל השעאש ליבשב אלא ךכ םירמוא םתא ןיאש עדוי ינאו ,םולכ ךילע יבלב ןיא לבא ,זארח
לדתשמ אוה ןכו ."םעז הלכו טעמ דוע יכ ,תואלפנו םיסנ הארת בורקב יכ ךרשבאו ,תותוא
:גרהנש רחאלו היחתל םק אוהש ותייאר רקיעו ,תונעט ןניא םידגנתמה תונעטש ול חיכוהל
ן"במרה ימיב יכ ,ם"במרה ימיב םקש ינמיתה תביסמ םימכחה ונימאה אלש יל תרמאש המו"
ל"זח ורמאש םינמיסה לכ יכ ,ץקה תע עיגה רבכ הזה ןמזב לבא ,הלואגה ןמז עיגה אל ןיידע
לבא ,םלועה ןמ לטבו רבע [ם"במרה ימיב חישמה לש] ושאר תא וכתחש ןויכ היארהו ,ואב רבכ
ףסכ שרד אל וז תרגאב .גרהנש רחאל היחתל םק ומצע אוה ,רמולכ ,"ובל לא ןתי יחהו וישכע
.וילא ריבגה בל בישהל קר הב ןווכתה יכ ,ריבגהמ

ףוגב ונידיל עיגהש תרגא ,ל"רת רייא ז"י םויב ,ןדעמ ריבגל רכש בתכש תרחואמ תרגאב וליאו
תורגאה לע בישה ,ל"ז ןושש דוד 'ר םכחה י"ע ילגנא םוגרתבו לימיסקפב הספדנו ודי-בתכ
;םיתפומו תותוא תושעל תושר ול ןתנ אל והילאש :ריפס לש ויתונעטמ תצקמ לעו םילשורימ
תונוטלשה םע םיבוטה ויסחיב ראפתמ אוה ןכו .ץראל-הצוחב םג תולגתהל לוכי חישמהש
יבמובמ ןושש דוד הדבוע ריבגה םע דחיב ,אוהש ,ריבגהמ עבות אוה ףוסבלו ,ןמיתב םיימוקמה
אוה ןיא םעפה לבא ,םוצע םוכס ,לאייר ףלא ול וחלשי ,אירדנסכלאמ יחרזמ איחי ריבגהו
תוצמ" אלא "הבדנב אלו חרכהב" רשעמ תרותב ףסכה תא ,ןדעל הנושארה ותרגאבכ ,שרוד
תא םילשורימ ריפס בקעי 'ר לש ותרגא הלעפ םייתניב םלוא .בורקב ערפיש חיטבמו "האולה
לטינ ךכבו ,רכש לש ויחולש דיב ףסכ ןתיל ובריס םירצמו ודוה ,ןדעב םידוהיה ירישעו התלועפ
.ל"רת רייא עצמא ירחא חרזמה תוצראל בתכש תורגא דוע ונל ועדונ אלו ,וחוכ
ךותו תופיקתבו ,(1875) ה"לרת תנש דע תוחפל לועפל ליחכ רכש ךישמה אפוג ןמיתב םלוא
,אענצ ימכח ישארמ ,רמע ןאמילס ןב ןאמילס םכחה תא ליעל ונרכזה רבכ .וידגנתמב תומקנתה
לש ותיול-ןב ,שושבח איחי ןב םייח .םילשוריל הלעו ,רכשל וגעל ללגב ןמית תא בוזעל ץלאנש
םע סנכיהל דחפ ,ליחכ רכש ידגנתממ היהש ,ל"רת תנשב ןמיתב ויתועסמב יולה ףסוי רקוחה
ירומ רמא םכשה תרחמל" :רפסמ אוה .רכשב םינימאמה לש םתמקנ דחפמ םענתל יולה ףסוי
יכנא ארי יכ ,םענתב ךמע עיפוהל לוכי יניא :ול יתרמא ...םענת לא עסנ הבה :[יולה ףסוי]
תקולחמהו בירה ליבשב ,רקשה-חישמ ליחכ אוהש רמייתמה שיאה יער םידוהיה תצקממ
ךילשנ 'ה לעו ,ונישעמ הלכנו ימע אוב ,ארית לא :רמא .תמדוקה הנשב םהיניבו יניב ורקש
גורהל ושקבש וירבחו רקשה חישמ דחפמ הלודג הנכסב יתייהש יפ לע ףא ,ול יתינענ .ונבהי
רפכה לשומ י"ע יולה ףסוי רסאנ אערש רפכבש ,שושבח רפסמ רחא םוקמב ."רבעה ןמזב יתוא
אוהש ותנעטב ליחכ רכש ומצע ארקו םישנאה תעד לבלבש ידוהיה אוה ףסוי ירומש" ןעטש
."הווקמה חישמה חילש

תוצראהו ןמית תולובגל ץוחמ לא עיגמ ליחכ רכש לש ומש היה םא קפס ריפס בקעי 'ר אלמלא
ףסאש תועידיהו ריפס לש ותרגא .הפוריאל אל יאדובו ,(םירצמו ודוה ,ןדע) םינמית ובשי ןהבש
ריפס .ידוהי בושי םוקמ לכב רכש לש ומש תא וציפהש ןה ,םיברב םסרפו ןדעמו םירצממ וילע
םג הצר לבא ,ןמית ידוהיל "חישמה" לש ותוספא תא חיכוהל ידכ ,המשל ןווכתנ יאדוב
תרגאה תא חולשל היה יד הנושארה הרטמה םשל יכ ,ןמית יניינעב אוה ותואיקב תא תוארהל
עיגה אל רקשה חישמ עמשש ,הפוריא ידוהי ןיב המסרפל ךרוצ לכ היה אלו ,אענצלו ןדעל בתכב
תא לידגהל רקיעב ןווכתנ ,"ןונבלה" ךרוע ,לירב לאיחי ,ריפס לש ונתח וליאו .ללכ םהינזואל
םימעטמ "ןונבלה" לש ןויליגו ןויליג לכב טעמכ שיגה םימי םייתנשמ הלעמלו ,ונותיע תצופת
לש המינב הליחת) "חישמה" דגנ םיבותכ ויה םירמאמה יפוג םאו ."ןמיתב שדחה לע" ויאורקל
הוקת וררועו הזמ ךפיהה תא וגישה וילע םיחוכיוהו תועידיה יוביר םצע ירה ,(רכינ סוסיה
וקלח ונמזב רבכו ."ןמיתמ שדחה" לש ותויחישמ תורשפאב ןימאהל ןוצרו םיארוקה תובבלב
.וירמאמב ךכ לע קדטצהל בייח ומצע תא הארש דע "ןונבלה" ךרוע לש הז והשעמ לע םיבר
(1893) ג"נרת תנשב ןמיתב םקש הללאדבע ףסוי
םייח 'ר רפסמ וילע .ג"נרת תנשב הללאדבע ףסוי היה ןמיתב ומקש "םיחישמ"ל ןורחא
:הלאה םירבדה תא ,ומש ריכזהל אלב ,שושבח
טפשמה תיב לא התע ונואיבה רשא ,שדחה חישמה םאה ,ונממ רוזמ ההגמ ימ ההא"
ויבהוא ןועבו ,וילבה יממז תשרפ וינפל ונחתפו ג"נרתה תנשב חספ לש יעיבשב
וינימאמו ויבהוא םע ותביסמ תחתו ,והובישוה אלכה תיבבו ושפנ האב לזרב וינימאמו
הלשממה םא ףא ,טפשמה תיב יביוחמ םע בל הבוגבו שארב בסימ םויה אוה םיקירה
תוכזב והקנת ןפ ןימאנ אל דוע ונחנא ,הריזג ץרא לא םעפה דוע וכילותש ונל החיטבה
םירוסאה תיבמ והוליצה רשאכ תוצורפה תובדנתמהו םילפטה םיבדנתמה ףסככ
לצב ובשח רשא ,ויתותיחשב דכלנ יכ ,םיאתפה תלד חישמ לע יוא .רבעה טבש שדוחב
".הסכנ אל וינימאמל םיתואנהו ונל םירזה וישעמ תאו ,םהיחא ןיב ויחי וילבה

םירעב רשא םידוהיל חלשו ,סנאא ץרא ירעמ תחא ,לאלחא ריעב ןסכאתנ תחא םעפ"
וא ףסכ םא שבכ םא הש םא ,םתא אצמנש המב םרפכלו וינפ תוארל אובל םהה
רובעבו ,ותיבב בשי רשא לב'כאלא איחי ירמ םע ותחשומ תחמשב ומע חומשלו ,תלוזה
ךשחבו ,שמשה תעיקש תעל םמצע םיניכמ המה םתריפתו תורועה דוביעב םנוזמ תדרט
תנומאב םבל בוטכ יהיו .םש וליגי רשא ןדקרו ןרמז םוקמ רפכו ריע לכמ ןוכלהתי
,םלצא אצמנב וניאש ינפמ רכשמה רחא רבדב אלו רכשו ןיי התשמב אל םרקש חישמ
לע חיכוהל תיבה לעב לב'כאלא איחי ירמ םע ותרשמ דומעיו ,תולכסו תוללוהב םא יכ
םכיתונבו םכישנ תומדיהב הלודג האטח םתאטח םתא :רומאל חישמה םשב םעשפ
,אתולג יב אתניכש םכיתונועב ,םברקב םיבשוי םתא רשא םייוגה תונבל םהיטישכתב
ליגע תעבט דימצו הדעצא התא אצמנ רשא לכו ,םככותמ רכנה יהלא תא וריסה התעו
ותריזג םהילע ולבקו ומייק הציפח שפנבו בוט בלב .םכתרפכ אהיו ילא ואיבה זמוכו
,לזרבה ,תשוחנה יטישכת לע ףסכה טעמ ,םהיתונבו םהישנ ידע תא לצנל השקה
םמשו םלזג רשא רחאו .םתאטח דעב םהב הרפכי ןעמל ,םהילע רשא תרפועה ,לידבה
קהנ םיעגושמ שגרבו ,םיצבקנ םהש דועב םדעב ללפתיש רכזנה ירמהל הווצ ותחתמאב
עאע וירחא ונע עגושמה תוצמבו ,עאע עאע עאע ירמוחכ ןנינע רמאו רמוחכ חישמה
.ותומכ עאע עאע

'ה ךסמ אל םא ,הדעו להק ךותב הלאכ םיעגושמ השעממ דרחיו דחי אל ימ בל ,ההא"
לעמ וחלשלו ושרגל לארשי הרוזפ השל םידרחהו םיאריה היא .םיעוע חור םברקב
הז ימיבה .םייוג לש תואכרעב טפשמו ןיד וב תושעל ולכוי אל םא הריזג ץרא לא לובגה
"...חטבל ןוכשי לארשיו הדוהי עשות עגושמה
.הללאדבע ףסוי היה ומשש םיעדוי ונא םלוא ,הז "חישמ" לש ומש תא ריכזה אל ףא שושבח
,וילע עמש (1910) ע"רת תנשב "םירבח לארשי לכ" תרבח תוחילשב ןמיתב רבעש ,חמצ בוט םוי
תויח הז לש ותבו ותשא" יכ רפסמ אוה ןכו ."םימלסומה ברקב םג םיצירעמ" ול ויה וירבד יפלו
םירפסמ ןכו ."ןשפנ תא תויחהלו ןתסנרפ תא חיורהל ידכ ,חמק תונחוט ןהו ,ןאכ םויה דע
"הללא דוע" ול וארק ,('ה דבע) "הללא דבע" ול וארקת לא :וילע רמא חרק םייח 'ר ברהש
.('ה ביוא)

ותפתיש ידכ ,ןמית ידוהי לש םהיתובלב הלואגה יפוסכ תויהל םיכירצ ויה םיקומע המכ
האמה תישארב לארשי-ץראל ןמיתב לארשי ינומה תילע תליחת םע ;הלאכ םילכונב ןימאהל
.ןמיתב עיפוהל "םיחישמ" וקספ תאזה