ףסוי ןב חישמו דוד ןב חישמ

רדות ןועמש

ד"כק םיינחמ


ינש לש םינושה םידיקפתה ,ףסוי ןב חישמ לע הדגאה תדיל תא ןחוב רמאמה :תיצמת
.םהיניב םואיתהו םיחישמה

םיניינעה ןכות
דיתעל הלואגו םירצמ תלואג
ןרהאו השמ
חישמה תומי
תויחישמ
ותעפוה םוקמו חישמ לש וסוחיי
חישמה תומש
דוד ןב חישמ
ףסוי ןב חישמ
?והימ "םירפא" "ףסוי"
"הדגה"ה ןמ השמ םשה תטמשה
םירפא ינבו השמ


עיפומ תאז תמועל ;לאוגה תא םיריכזמ םניאו טעמכ ,הלואגה לע רבדל םיברמש שדוקה יבתכ
.תישרדמה הדגאבו תיארקמ-תתה תורפסב תונוש תויומדב חישמה

דלונ שדקמה תיב ברחש םויב" :ורמאו ,ןברוחל חישמ לש ותדלוה תא ודימצה הדגא ילעב
לש ותדלוה םוי תא עובקל ןווכתה אל רמאמה לעב יכ אוה רורב .(זנ-א ר"כיא האר) "חישמ
ימ קר יכ ,ללכ ןיעמ ועבקו ,לאוגה חישמל דוסיו הביס שמשמ ןברוחהש ןייצל םא יכ ,חישמ
לש ולבח" לע םירופיסה לכ ןאכמ .הלואגל ףאוש אוה קר ,תודבעב שיגרמו תולגב אוהש עדויש
ויגהנמו וישעמ לכבו ,וצרא תא וידודנ לכב חוכשל לוכי וניא רשא םעה םע דחי לבוסה "חישמ
."ןברוחל רכז" ןייצ

םינושארה םירצונה-תכ לש םתעד לע ביגהל התמגמ ,ןברוחה םע דלונ חישמש ,וז השגדה
דוד תיב תוכלמ ריעכ םילשוריו ,תופוקת יתש ןיב לידבמה אוהו הלואגה תא ומצע ןברוחב וארש
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש ,תילמסו תינחור "םילשורי"ל תנתשנ

לוסיח םע קרו ותולגתהל הכחמ ןיידע אוה לבא ןברוחה תעשב חישמ םנמא דלונ ל"זח יפל
.ותראפתו ורדה לכב עיפוי אוה ןברוחה

שודיחל הפצמה לארשי םע תלואג ,תויולג ץוביק רקיעב איה תודהיב "חישמ" לש תועמשמה
.ךכמ תועבונה תואצותה לכ לע ,םדקכ םימיה

תואמצעל למס השמיש איהש ,דוד תיב תוכלמב לארשי םע האר םדקכ םימיה שודיח תא
ץראל לארשי ןיב תיחצנה תירבה לע המואה תובאל ה"בקה ןתנש החטבהה תומשגתהו האלמ
לכ ףוס דע תיחצנ היהת ותוכלמש וערזלו דודל החטבוהש החטבהה לע ףסונ הזו ,לארשי
תוכלמלו תחטבומה םצראל לארשי ינב ובושי וב דיתעב םעה תווקת ובלתשה ךכ .תורודה
"דוד ןב חישמ" יוניכב םייוטיב תא ואצמו הזל הז םידומצ וכלה םירבדה ינשו ,תחטבומה
.ללכב "חישמ"ב הנומאהו טרפב

תמגודכ לארשי םעב םוקי רשא ימואל רוביג ידי לע עבטה ךרדב םג אובל הלוכי וז הלואג
."אחישמ אכלמ אוה ןיד" וילע זירכה אביקע יברש "אבכוכ-רב"

םע דחי רשא ,רתוי בחר גשומ לאוגה חישמב וארש םושמ ,וז השיגמ וגייתסהש םימכח ויה לבא
ערה תריקע היהי ,הז חישמ לש ודיקפתו ,עשרב עוקשה םלועל הלואג םג היהת לארשי תלואג
:רמאמב יוטיב ידיל אב רבדהש םשכ ,יעבט-לא חוכל תקקזנ וז ןיעמ הלואג .ללכב תוישונאהמ
תוסיפתה יתשל תובר תוכלשה .(ב-ס ק"ב) "שאב התונבל דיתע ינאו ןויצב שא יתצה ינא"
.דיתעב 'וכו ודועי ,לאוגה תומדל ,תוחישמה תוהמל עגונב ,ונרכזהש

םיתעל רשא ,"םירצמ תאיצי" גשומב הנוכמה רבעב הלואגה תא םג וראית הלאה תומגמה יפל
קר הווהמה "תובא השעמ" תא הרצקב אופא רוקסנ .דיתעל המגוד שמשלמ הנממ וגייתסה םג
.דיתעב תויחישמה תומדל עקר

ןרהאו השמ
השמו ,םירצממ לארשי ינב תא איצוהל תוחילשה תא השמ לע ליטה ה"בקהשכ :רפסמ בותכה
רביד"ו ,ויחא ןרהא תא וילא ה"בקה ףריצ ,"חלשת דיב אנ חלש" ןעטו הנממ קמחתהל הסינ
ןיעמ ןאכ שי .(זט-ד תומש) "םיהלאל ול היהת התאו הפל ךל היהי אוה היהו םעה לא ךל אוה
לא רבדי רשא ,לוכיבכ השעמה שיא ,ןרהא ןיבו "םיהלאל" היהי רשא השמ ןיב םידיקפת תקולח
דוגינה למסכ םאו המלשהו המאתהב םא .לארשימ "תוגוזה תכלממ" הקספ אל זאמ .םעה
.תורשמה יאשונ ןיב תושגנתההו

ימי תירחא תא ;םינהכה ריע בונו לואש תשרפ ןוגכ ,תודבוע הלא יא קר ןייצנ המגדה םשל
הזש םשכ ,דוד-תיב יאצאצב םיכמותה דצמ םהל תודגנתההו םיאנומשחה תפוקתב הכולמה
.(דועו םילבויה רפס ,יול תאווצ 'ר) םינוציחה םירפסב יוטיב ידיל אב

"ףסוי ןב חישמ"ו "דוד ןב חישמ" :הזכרמב תויומד יתש ודמעוה ,דיתעב הלואגל םיעוגעגב םג
דחא לכ לש םלרוג לבא ינשל דחא םידומצ םנמא םיחישמה ינש ."םירפא ןב חישמ" םג הנוכמה
חוכ לע דיעמ "חישמ" םשהש ףאו ,תיחצנ הניא ותוכלמו אובל םידקי "ףסוי ןב חישמ" :הנוש
רמש םעה .תיחצנ איה ותוכלמו אובל רחאי "דוד ןב חישמ" וליאו ;גרהיל ופוס ,יעבט-לע
.דחי םכרכו םהינשל םינומא

ןוימד טעמ אל םהב שיש ,הלואגב תויומדה יתש לש םידיקפתה תא ררבנ םירבדה ךשמהב
."םירצמ תאיצי"בש תורחא תועפותל ןכ ומכו "ןרהאו השמ" לש םדיקפתל

הלאשה :"ףסוי ןב חישמ"ל עגונב תויעב רפסמ עיצנ "םיחישמ"ה ינש לע רבדנש ינפל ךא
וא "ףסוי ןב" יוניכה רוקמ המ ?רבעב םילאוגה ינשל ירוטסיה עקר םייק םאה איה תירקיעה
דמועה חישמב לבוסה םעל תלעותה המ ?תוומ וילע רזגנש "חישמ" לש ודועיי המ ?"םירפא ןב"
?יחצנה חישמה תעפוהל רובעי לב יאנת איה ףסוי ןב חישמ לש תמדקומה ותאיב םאה ?גרהיל
.םירבדה ךשמהמ וררבתיש תולאש רפסמ דועו

הלואגה לע ותכלשהו "םירצמ תאיצי" ומשש ערואמה תא ןחבנו ונלחתהש ךרדב אופא ךישמנ
.הדיתעה

דיתעל הלואגו םירצמ תלואג
לש ירוטסיהה ערואמהמ םיחוקלה םיטעמ אל םייומידב הדיתעה הלואגל וסחייתה םימכחה
ןה ,"יתאבהו ,יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו" :תונושל שמחב אטבתהש ,םירצמ תאיצי
םיבותכה ישרדמל בל םישנ םא .דיתעבש וזל המגודו ,רבעב הלואגה רדסל המסיס ושמיש
תא איבהל רשפא יא ,וז המישר תרגסמב .תורומאה תולואגה יתש ןיב לידבהל םתמגמש אצמנ
.הלאה םירמאמהמ םידחאב קר אופא קפתסנ ,תועדה יתשל םיזמרמו הז אשונב רמאנש המ לכ

ר"ומש) לאגהל ןידיתע "יכנא"בו ולאגנ "יכנא"ב ,םירצמל "יכנא"ב :םיארוק ונא ןוימידה לע
:םירבד ינש שיגדהל ןווכתמ הז רמאמ .(ו-ג
ידיב אלו םימש ידיב השענ ,הלואגה םגו הדיריה םג רמולכ ,"יכנא" ידיב השענ לכהש
;םדא
םדוק" :רחא םוקמב ורמאש ומכ .אובל דיתעב הלואגה היהת םירצמ תלואגל המודבש
דבעשמה ןיב האלמ תוהז ונייה ,(ב-הפ ר"רב) "ןורחאה לאוג דלונ ןושאר דבעשמ דלונ אלש
.ןורחאה לאוגה ןיבל ,הלואגה םג ןבומכו ,ןושארה

ךשמה האבה הלואגב םיאור ןיאו לדבהה לע םיזמרמה םיבר םירמאמ םיאצומ ונא ךדיאמ
םירצמ תאיצי םיריכזמ יכו :הלאשנש הלאשה .ןהיניב ןוימידל םידגנתמו "םירצמ תאיצי"ל
יכ החיכומ ,הלואגה אשונל תמיוסמ תוילאוטקא הב שיש ,(ב-ב"י תוכרב) ?חישמה תומיל
הזה ירוטסיהה ערואמה ןמ הייאר איבהל ןיאש םתעד ועיבה ךכבו ,ןהיניב ןוימידל ודגנתה
.דיתעב הלואגל

,המגוד שמשל הכירצ "םירצמ תאיצי" ןיאש העדה תא טילבמ תולואגה יתש תואצותב לדבהה
םכל היה הנושאר הלואג :הנורחא הלואג הנושאר הלואגכ אל" :רמאמב תאז ורידגה ל"זחו
הירחא האיבה םירצמ תלואג ,ושוריפ ,(ט"צת היעשי טוקלי) "הירחא תוכלמב דובעישו רעצ
.תרחא תויהל האבה הלואגה הכירצ ,דיתעב ךכמ ענמהל םיצור םאו ףסונ דובעיש

אובל דיתעל לבא ,הליחת הבשחמ ילב חרוכ ךותמ ונייה ,ןוזפחב לכאנ םירצמ חספ :רחא דוגינ
ל"זח יפב הלאה תושרדה .תוננוכתהו ןונכתל םוקמ שי רמולכ ,(ז-ט ר"ומש) "ואצת ןוזפחב אל"
תפוקתבש רודו רוד לכב תוילאוטקא םושמ ןהב שי אלא ,ורמאנ אדירג תונשרפ םשל אל
אשונ רורבל שגינש ינפל ךא .םוי םוי ואובל םיווקמש חישמה יבגל הכלשה םגו ,תולגה
עקרה ירה ונירבד תישארב רומאה רואל יכ ,חישמה אוב ינפל םימיה תא רוקסנ תויחישמה
.םיוסמ בצממ האצות אוה יחישמה

חישמה תומי
םרטב ךא .ישיא "חישמ"ל ןוכנ רתוי ,תויחישמל הדומצ תיארקמ תתה תורפסב הלואגה
ואוב לע וליאכ םידיעמ הינמיסש ,הינפלש הפוקתה תא ראתנ "תויחישמ" גשומה תא ןוחבנש
.חישמ לש

"חישמה תומי"ו ארקמב "םימיה תירחא" :יחישמ-םדקה דעומל םילבוקמ םייוניכ ינש
םייק תאז לכב ,םימיה םתוא תוערואמב הרואכל םיקסוע םהינש .תישרדמה הדגאה תורפסב
תומי" וליאו ,ינויער חישמו ימסוק םולשל המדקה ןיעמ אוה "םימיה תירחא" .םהיגשומב ינוש
םולשה תא םדקל םג ודועיש ימואלה חישמה עיפוי ונממ האצותכש בצמ םינייצמ "חישמה
הנכה ןיעמ םישמשמ םהו ,חישמה אוב ינפלש ןמזל אופא םינווכתמ "חישמה תומי" .םלועב
.דיתעל חישמה לש ותומד תעבטה םושמ שי הנכהב רבכ לבא .ומצע חישמל

א"ר ,הנש םיעברא :רמוא ע"ר" :תמיוסמ הפוקתל לבגומ םנמז "חישמה תומי" ל"זח ירבדל
םירפסמבש םילמסה תא חתנל ןאכ וננינעמ ןיא .(ז-א ר"קיספ)" 'וכו הנש תואמ עברא :רמוא
םדוסי ,םימכחה םיקולח םהב ,"חישמה תומי"ל םיבשחנה םינשה יניינמ יכ קר ןייצנ .הלא
דעומ לש הדבועה .ךדיאמ ודועייו חישמל תונכהה לעו דחא דצמ תולגה לע תונושה תופקשהב
.דחי םג הלואגלו לאוגל "המדקה" ןיעמ םיווהמ םהש הדיעמ "חישמה תומי"ל לבגומ

תוכיפהמ :םימוצע תוערואמ םלועב ושחרתי הב והובו והות לש תעכ הרדגהל תנתינ וז הפוקת
דרי לארשי םעב ינחורהו ירסומה בצמה םגו לבת ימע ןיב תושגנתה ;תויתרבחו תוילאיצוס
.םיאלפ

לכמ רתוי לבוסה לארשי םעל הלואגה תא איביש ,חישמ לש ורוא ץיני הזה ללוכה שואיה ךותמ
.ולוכ םלועל םולש םגו תומואה

תויחישמ
םא תעדל ידכ ,ומצע חישמה לע רבדנש ינפל ,תויחישמה לש הדועי לע בכעתהל יוארה ןמ
ןיב רמולכ "ךשוחל רוא ןיב" הנחבהה תא ןייצל קר תואב "חישמה תומי"בש תויושחרתהה
חישמ לש תולועפה תוארנ ךיא ררבל ונילע ןכ ומכ .יתוהמ אוה רשקהש וא דיתעהו רבעה
.הענכהו המחלמ לש ךרדבו הקזח דיב וא עונכשו העפשה ךרדב ;והובו והותה לוסיחל

אבשמ רתוי ,םיילאוטקא יתלב םיניינעל םימכחה ושמתשה וב "אחישמל אתכלה" יוטיבה
תומד תא םיגדהל יכה בגא אב אוה ,חישמה ןמזל סחייתמ םפקותש םיאשונ לע עיבצהל
לש ותויחישמ תא וקדב םימכחהש םיאצומ וננה ךכל זמר .תוכלה קסופ וליאכ אוהש ,חישמה
לע חישמה ךלמ לש ותעפשה םג ןאכמ .(ב-גצ ןירדהנס) "ןיאדו הרומ" אוה םא "אבכוכ-רב"
חישמה ךלמ דיתע"ו ,(א"כ ט"חוש) "םייוגל תווצמ תתל אב אוה" :ראותמש םלועה תומוא
הנכה אלל תימואתפ היהת חישמ לש ותעפוה .(י-ז ר"שהש) "הבושתב םלוע יאב לכ ךירדהל
ןיאש רבדה שוריפ .(א-ז"צ ןירדהנס) "חישמו ...תעדה חסיהב ןיאב םירבד השולש" :תמדקומ
חוכ הז חישמל .יופצ יתלב ןמזב ומצעמ אובי אוה אלא ,חישמ תא איבהל ידכ יהשלכ הלועפב
ולש הרטע תא ול שיבלמ ה"בקה קרו הלעמלמ ול עבקנש המ יפל לעופה יעבט-לע ,יאליע
.הטמלמ םדאה תרזע לכ אלל ןוילע חוכמ אופא ול אב חישמ לש וחוכ לכ .(ב-ח ר"ומש)

םגו ירמגל הנוש תומדב חישמה תא ראתמה ,ינש דצ םג םייק ותמועלו עבטמה לש דחא דצ והז
:הלאשה .ותלואגו לארשי ןעמל רקיעב לעופה ימואל אוה "ינשה" חישמה .רחא אוה ודועיי
ןוצרה לע תודיעמ ,(א-חצ ןירדהנס) ואוב דעומ לע תונינעתההו (ב-טי אמוי) ?אב אל חישמ המל
"תויולג ץבקל אלא לארשי תא דמלל אב חישמ ךלמ ןיא" יכ .חישמ לש ואוב תשחה םשל לועפל
אצמנו (ב ט"חוש) ודרמש םימע בירחי אוה ,(ג"י םש) ם"וכע יניש ההקי אוה ;(די-חצ ר"רב)
הלואגל םעה תא ררועמו ק"מהיב גג לע דמועו (ק"ת היעשי .קלי) םייוג טפשמב טפשוהי קמעב
ךלמל הנווכהש ,"ךרדח" חנומה תא ריבסה ,ע"ר לש וידימלתמ דחא .(ו"פקתת ש"הש טוקלי)
.(י-ז ר"שהש) לארשיל ךרו םלועה תומואל דח ,ךרו דח אוהש ,חישמה

ןתינ ןהמש ,רבעב הלואגה לע םעב וכלהתהש תונושה תורוסמב םיבלתשמ ל"נה םירואיתה לכ
.חישמ לש וסוחיי רוקמ רבדב ינושה ןאכמו ,דיתעב לאוגה לע דומלל

ותעפוה םוקמו חישמ לש וסוחיי
,םיבותכ ישרדממ תונקסמ קר םניא חישמ לש יטבשה וסוחיי רבדב םימייקה תועדה יקוליח
.דיתעב ודועיל תועמשמו חישמה תוהמ לע הסיפתל קודה רשק םהל שי אלא

הסיפת לע הדיעמ ,(א-ב"י הליגמ) ?היה חישמ שרוכ יכו :שרדמה תיבב הלאשנש הלאשה
םע רדתסהל ןתינ יכ ובשחש םישנא דגנ הבוגת איה וז הלאשש חינהל שי .חישמ גשומב תדחוימ
ןיבו םניב םיסחיה תערה לע ןרהאו השמ תא ומישאהש םירצמב םישנא ויהש םשכ ,אמור
"תעבט תרסה"ב העושיה תא ולתש םירחאו ,"תומצעמ" תרזעב הלואגה תא וארש שי .םירצמה
לארשיל ןיא ,רמאל הבוגתה האב םייוגב םהיתווקת ולתש הלא לכ דגנ .המודכו (א-די הליגמ)
הדבועה .םחישמ תא איבהל ידכ לועפל ךירצ לארשי םע קרו ,םייוגה תועצמאב הלואגל תופצל
"אבכוכ-רב" ,(א-ד"צ ןירדהנס) ךלמה והיקזח :םינוש םיירוטסיה תומש וללכנ חישמ יוניכבש
תורודב םימכח ןכו .(ח"י ר"אדס) והילא ידי לע האפרנש השאה ןב ,(ה-ד תינעת .שורי)
:חישמ לש וסוחיי לע חוכיווה ךכל המוד .חישמ לש ותוהמו ויפוא לע דומלל ךכב שי ,םירחואמ
ילשמ 'דמ) "הדוהי" (ב-ד"י ר"מב) "השנמ" ,(א"י-ג"י ר"ומב) "ןושחנ" ,(ב-ל ר"ומש) הדוהי-ץרפ
לש דועיהו תונוכתה רבדב תועד יקוליח לע דיעמ הז לכ ;(םק יחיו טוקלי) "ןדו הדוהי" ,(ט"י
ןירבוג תיבב אצמנ ,(ב-ט ר"קיו) ןופצב ןותנ :ןייצנ םא קיפסמ ,ותעפוה םוקמל רשאב .חישמ
תמייק יכו ,תונוש תופקשה לע חיכומ הז לכ ,דועו (קלב ז"ספ) לילגב ,(ג"לק חלשיו .קלי)
תישארש רבדה םצע .הלואגה ביט יבגל חישמ לש ותעפוה םוקמ ןויצב תדחוימ תועמשמ
.ותרטמל חישמה אוב דע תמיוסמ תוליעפ לע הארמ םילשוריל ץוחמ אוה חישמ לש ותעפוה

חישמל ונתנש םינושה םייוניכה ונדמלמ ךכ תויחישמל עגונב תופקשה ילדבה ונאצמש םשכ
.תמיוסמ תועמשמ םושמ שי םהמ דחא לכב רשא ,ישיאה

חישמה תומש
םירכזנה "ןושאר" השולש תוכזב :ורמאו "חישמ לש ומש" גשומה תא דואמ ובישחה םימכחה
חישמ לש ומשלו שדקמה תיב ןינבל ,ושע לש וערז תירכהל :"ןושאר" השולשל וכז ,לארשי יגחב
.(א-ה םיחספ)

תופידעה רדס קר אל ןייצל ,בגא ךרד ןווכתה רמאמה יכ ענמנה ןמ הז ןיאש חינהל םוקמ שי
תיב ןינב ,לארשי יאנוש תדמשה :דיתעה לאוגה תאיבל תוישעמה "תונכה"ה לע דומלל םג אלא
הלואגה איש אופא הווהמ "חישמ לש ומש" .חישמ לש ונוטלש ססבתי ךכב קרו שדקמה
.םימיה תירחאב תיפוסה הרטמהו

ןיב הנמנ "חישמ לש ומש"ו .םלועה תאירב תישארמ ,תרוסמה יפל העבקנ וז תיפוס הרטמ
.(א-ד"נ םיחספ) םלועה ארבנש םדוק וארבנש םירבדה העבש

םינמנ ,(ב-חצ) ןירדהנסב .חישמה תומד תא ןוחבנ םהיפלו םייוניכה לע התע רובענ
:םיאבה תומשה
,...ומש הליש :ורמא אליש יבד"
,...ומש ןוני :ורמא יאני יבר יבד
,...ומש אנינח :ורמא אנינח יבר יבד
,ומש היקזח ןב םחנמ :םירמוא שיו
."ומש יבר יבד (י"שר - ערוצמ) ארויח :ירמא ןנברו
:בר רמא םירבדה ךשמהב .חישמ תויהל יוארה שיאה תא וגיהנמב האר "שרדמ תיב" לכ רמולכ
".תודומח שיא לאינד - םיתמה ןמ םאו ,שודקה וניבר ןוגכ - אוה םייחה ןמ םא"

,(ז"נ-א ר"כיא) שרדמב
,...ומש 'ה :אבא 'ר רמא"
...ומש חמצ :רמא ל"ביר
,ומש םחנמ :רמא ןדוי 'ר
,(138) ןובשחה ותוא םהינש יכ ,"חמצ" םע ההז םחנמ םשהש :רמא הנינח 'ר
:ומש אריהנ :רמא אביב 'ר
:י"ר ףיסומו
".ומש דוד - םיתמה ןמ םאו ומש דוד - םייחה ןמ םא
תוהובג ויתונרקש םארל לשמנ אוהו ,ףסוי ןב לאימע ןב םחנמ :ומש רכזנ (ט"י) א"רד יקרפב
"וינרק םאר ינרקו ול רדה ורוש רוכב" :השמ רמא וילעו ,םלועה תוחור 'דל חגנמו המהב לכמ
.(ג"ל םירבד)

,דוד ,םחנמ ,חמצ ,ונקדצ 'ה ,ןוני :חישמל תומש העבש םינמנ (ט"י רבוב .צוה) ילשמ שרדמב
.והילא ,הליש
,דע יבא ,רובג ,לא ,חישמ ,ץעוי אלפ ,חמצ ,ןוני :תומש הנומש הנומ (100 ,ב"ח ד"מהיב) קינלי
.םולש

ךשמה לכ אלל ,םירגסומ םירמאמב ורמאנ הכ דע ונינמש תומשה לכ יכ ,הדבועה תא ןייצנ
יפב רכזנ חישמ לש ומש תא םיאצומ ונא דחא רוקמב קר .םהירחאל אלו םהינפלש הלאל
:רפוסמ (ול"פ ,םלש שיא .צוה) יתבר אתקיספב .ויתולועפו ותוהמ לע חיש-ודב ,ה"בקה
?ימל ךלש דובכה אסכ תחת זנגנש רוא :ה"בקה ינפל ןטשה רמא"
,םינפ תשובב ךמילכהלו ךריזחהל דיתע אוהש ימל :ול רמא
!יל והארה :ןטשה רמא
.ותוא הארו אוב :ול רמא
יל ליפהל דיתע אוהש חישמ והז יאדווב :רמאו ,וינפ לע לפנו עזעדזנ ,ותוא הארש ןוויכו
.םנהיגב םלועה תומוא ירש לכלו
?וביט המ ?ומש המ ,ודיב םילפונ ונחנאש הז אוה ימ !םלוע לש ונובר :וינפל ורמא
ורוד תמוקו ותמוק היבגמו ,יקדצ חישמ םירפא ומשו חישמ אוה :ה"בקה םהל רמא
."וב דומעל הלוכי ןושלו המוא לכ ןיאו ומע עישומו לארשי יניע ריאמו

ליח" :בותכה לע .תרחא הדגאב רכזנ םלועה תומוא לע "םירפא ומשש חישמ" ליפמש דחפה
ןיאב ןה וישכע :ורמא ,ץראל ןיסנכנ לארשיש ועמשש ןוויכ" :רבסה אב ,"תשלפ יבשוי זחא
.(א"נר חלשב טוקלי) "םירפא ינב לש םתרבע ררועל

ריאהל ןהב שיש ,תויללכ תורעה רפסמ קר ריענ ,םשו םש לכ תוהמ לע רובידה תא ביחרנ אל
.תיחישמה הסיפתב תומיוסמ תודוקנ

דוגינב הזו ,חישמ תויהל לוכי םדא לכש זמר ךכב שיש ןכתי ,חישמל וסחייש םינושה תומשה
תיבל "שיאה ותוא" תא םג וסחייש תורצנה דגנ תאזב ביגהלו ,"דוד תיבמ חישמ" לע תרוסמל
ןויצש וא ;םימשה ןמ ודועיל שדקומ תויהל ךירצ םדאהש ונייה ,"םיהלא ןב" דגנ םג ןכו דוד
חישמה תומד תא עבוק ותריחבב אוהו םעב יולת חישמה תאיב יכ שיגדהל אב םיילאיר תומש
.הלואגה תא שיחהל םעה ידיב ,רמולכ ,"הנשיחא-וכז" ןויערה ךכב שיו

אוהש "ןוני" םשה אוהו ,םיאולפה תומשה ןמ דחא ריכזנ לבא ,םש לכ לע בכעתנ אל רומאכ
,(ח"מ א"רדפ) "ןוני" םשב ארקנ םגיהנמש םירצממ םירפא ינב תאיצי לע רופיסב םג רכזנ
ןב"ו "דוד ןב" תומשה ינשש ךכב תוארל שי תפסונ ההימת .םהיניב רשקה תא חיכונ ןלהלו
םא ,ונינמש תומשה תמישרמ ללכב ורדענ ,תוחישמה תורפסב תוירקיעה תויומדה םהש ,"ףסוי
.ל"זח ירמאמ רואל הלאה םיחישמה ינש לש םביט תא אופא קודבנ .םהל זמרנ יכ

דוד ןב חישמ
ותעפוה לע רבדל םיטעממ ךא ;ותעפוה ינפל ,רמולכ ,אב דוד ןבש רודב השענה לע רבוד תובר
והותה ןמ ירותסמ םדאכ עיפומ וליאכ אוה .תורתסנ ויתולועפו עודי וסוחיי .ומצע דוד ןב לש
תיב הנביש רחאלו תומחלמ רחאל דוד ןב עיפוי ,הדגאה יפל .הנתשמ םלועה ותעפוה םעו והובו
,שדקמה תיב ןיינבב אלו המחלמב אל ףתתשמ וניא אוה לבא ,(א-י אמוי ,ב-ז"י הלגמ) שדקמה
חילש קר אוה ;םלועה רדס יונישב קלח ול ןיא ,שעמ רסוחמ אוה "דוד ןב" .ןכומה לא אב אלא
חישמ לש וקלח תנמ איה הוולשה .וילע רומשלו םיאיבנה ואבינ וילעש דועי אלמל אבה םורממ
יוניש ןכתיש הדבועה וליפאו ,שארמ עובק םלוע רדסמ קלח וליאכ הווהמ "דוד ןב" .ורודו
אוה ."התעב-אל םא ,הנשיחא-וכז םא" רשא ,םעה אלא םרוגה אוה אל זא םג ,ותאיב דעומב
.הלואגה תשחהב םרוג םוש הווהמ וניא ומצעב

ףסוי ןב חישמ
תומד אוה ורואית ."ףסוי ןב חישמ" לש ותעפוה לע רפסל תרוסמה הברמ דוד ןב חישמ תמועל
תעשב ללכהמ אצוי ערואמל רכז ןיא ,עודי יתלב וסוחיי ;רתויב םייגרטה םירוביגה דחא לש
וישעמו ומוקמ םגו םולכ אלו וילע עדוי שיא ןיא ותעפוה דעו .םע-ירוביג לצא ליגרכ ,ודלווה
"ףסוי ןב חישמ" התיה איהש תמיוסמ תוישיא לע עיבצמ רודו רוד לכ תאז םע דחי .םירתסנ
םדא לכ תומכ איה ותתימו ןוילע חוכמ האב אל וליאכ ותרובג .ךכל יואר היה אל רודהש אלא
ותמחלמו וקבאמ .וינפמ םיארי םלוכו םייוגה לע לודגה ונוחצנ תא לחנש ירחא הזו ,המחלמב
רשג וליאכ שמשמ ךפשנה ומדו ,רוד לא רודמ םירפוסמ ,םהילע ונוחצנ ,םלועה תומוא םע
ךזנגב םירומש וישעמ ךא רתסנ ומש .ותומ תא דיפסמו וילע הכוב םעה לכו ,"דוד ןב חישמ"ל
.המואה

:רפוסמ .םהיניב לדבהה טלבתמ ךכו ,תחא הפיפכב םיחישמה ינש תא השיגפמ הדגאה
!ךל ןתאו רבד ינממ לאש :דוד ןב חישמל רמוא ה"בקה"
אלא ךממ שקבמ יניא !םלוע לש ונובר :וינפל רמא ,גרהנש ףסוי ןב חישמ הארש ןוויכ
.(א-בנ הכוס) "םייח
הנופ ןמז ותואבו ;ותליחת לע חיכומ ופוסו ,הלואגה תא איבהל ידכ םחול "ףסוי ןב" רמולכ
לש יגרטה ופוס תא האר "דוד ןב" לבא ,שקביש המ לכ תא אלמל ןכומו "דוד ןב"ל ה"בקה
תורחא תולאשמ ןיא חישמל יכ ,רבדה שוריפ ,םייח איה הדיחיה ותשקב זאו ,םדקש חישמה
.םייח דבלמ וז הלודג העשב

:בותכה לע השרדב ראותמכ םיטבשה ינש לש םלמס תא ריכזהל יואר ךכל רשקב
:רומחו רוש יל יהיו"
;ול רדה ורוש רוכב :רמאנש ,המחלמ חישמ הז רוש
.(ז-ח"ע ר"רב) "רומחה לע בכורו ינע :רמאנש ,חישמ ךלמ הז רומח
ךלמ" ודגנכו המחלמ שיא אוהש (ורוש רוכב) "ףסוי ןב חישמ" לש ותומד תא האור וז השרד
םימכחה וצר הז תמועל הז םיחישמ ינש תעיבקב .ולמס שמשמ לבוסה רומחה רשא ,"חישמה
.הלואגל עקרקה תא ןיכיו םדוק םחלי "ףסוי ןב"ש ילב "דוד-ןב" לש ותאיב ןכתי אל יכ שיגדהל

?והימ "םירפא" "ףסוי"
תוהמ רוריבל .םהיניב האלמ תוהזו תחא תומדל םינווכמ תומשה ינש יכ עובקל ונילע תישאר
םהב םימודק תורוסמ תורוקמ קודבל ונילע ,"םירפא" םעפו "ףסוי" ארקנ םעפש חישמה
ןועדג םע םיכוסכסה לע םירופיסה .םיטבשה ראשמ ,ףסוי ךרי אצוי ,םירפא טבש טלבתמ
יטבש ןיב הרוכב הדמע םמצעל ועבתש ,םירפא ינב לש םתוואגו םנואג לע םידיעמ חתפיו
הכימתב הכזו הבר הדימב חילצה םעבחר ןמזב םעב גוליפהש ,הרקמ הז ןיאש יאדוו .לארשי
לש םתרובג .םירפא ינבמ היהש ,םעברי ידי לע עצוב אוהש םושמ ,ךכל תוביסה תחאו ,הבחר
,םעב םיבדנתמה ישארמ ויה םה הרובד תמחלמב ;םימעפ רפסמ ארקמב הניוצ םירפא ינב
דוחיאל הוקתה לע רבדל ולדח אל גוליפה רחאל .דועו םיטבשה ןיב "ריקי ןב"כ רכזנ םירפאו
םהיתופיאשב םיאיבנהש רעשל םוקמ שי ."ףסויו הדוהי" וא "םירפאו הדוהי" םיטבשה
תואובנו ,לארשיב הז טבש לש ודוחיי רבדב ,תיממעה תרוסמה לע םג וכמתסה םעה דוחיאל
לארשי ןיב דוריפהש םשכ יכ .רתוי םירחואמ תורודל דע ,םעה תעדותב ירפ בינהל וכישמה הלא
האל ינב ןיב ותליחתש ססותה דוגינל ךשמה אלא ,ןושארה היה אל םעברי-םעבחר ןמזב הדוהיו
הלואגה םג ךכ ,דוד לש ותוכלמל לחר ינב לש םתודגנתהל דע ףסוי תריכמ ךרד ,לחר ינבו
םג תיחרכה םג איהו ,םיאיבנה ירבדב תאטבתמ איהשמ רתוי המודק "םירפאו הדוהי" דוחיאב
.םירבדה ךשמהב ריבסנש יפכ ,אבהל

ינבמ דחא ,רתוי קיודמ ,ףסוי ינבמ דחא ידי לע העצוב ,תרוסמה יפלש ,הלואגל םיעיגמ ונא ןאכ
,םעב המודר התיה ,"םירפא ינבמ דחא" לש ותגהנהב "םירצמ תאיצי" לע וז תרוסמ .םירפא
ימור ןוטלשו תיבה ןברוח לש תוערואמהש אלא .םינוש םינפואב הז ערואמל וזמר םיאיבנה קרו
דגנ תנווכמ םג התיה בגאש ,הנשיה תרוסמה תא ררועל הפיחד ונתנש םה ,המודכו לארשי ץראב
תאיצי" תשרפב לפטל הברמ הדגאה .רזה ןוטלשה דגנ ירמל ודגנתהו ,דוד תיבל וסחייתהש הלא
השעמלש ,היפלכ תיבויחה התדמע תא העבקו ,םירפא ינבמ דחא ידי לע השמ ינפלש "םירצמ
,"םירפא ינב" יפלכ וז תיבויח הדמע ."אבכוכ-רב" לש רורחשה תעונתל טעמ אל ןוימד הב שי
.רמאנ אלש המב םג אלא רמאנש המב קר אל האטבתה ,ףסוי ךרי יאצוי

"הדגה"ה ןמ השמ םשה תטמשה
.םיבר בלב האילפ ררועמ "חספ לש הדגה" ןמ ,ונבר השמ ,םירצמ תאיצי "רוביג" לש ורדעה
המסיסה תא שיגדהלו לכשה רסומ תורוהל אב הז רבד יכ ,םתבושת תא ונתנ תרוסמה ילעב
.ןוילעה חוכב קר השענ םירצמ תאיצי השעמ לכשו ,"חילשה אלו ינא"

השמש עדוי דחא לכ יכ .תדמוע המוקמב הלאשה ןיידע ,הנוכנכ וז הבושת לבקנ םא םג לבא
.וז תועמשמ תתחפה םושמ ךכב התיה אל ומש תרכזהו ,'ה םשב לעפ

תאיצי"ב תורושקה תולועפה לכש םושמ אקוודו ,הנווכ ךותמ םשה תטמשה המרגנ ,יתעדל
"דעומ"ל תוכחל שיש הפקשהה ןמ וגייתסהש םימכח ויה יכ .ה"בקה יפ לע ושענ "םירצמ
הלא יכ .הדיתעה הלואגה אשונל תילאוטקא הכלשה ךכל שיש תויה ,םימש ימחרל קר תופצלו
,השמ ידי לע התשענש יפכ "םירצמ תאיצי" לש התרוצל ודגנתה "הדגה"ל דוסיה תא וחינהש
,תויולגה ראשמ רורחשה לע הנממ דומללו "םירצמ תאיצי רפסל" הוצמה תא ומייק רשאכו
למס השמיש איה קרו השמל המדק רשא ,רחא ןפואב "םירצמ תאיצי" םהיניע דגנל התיה
."חספ לש הדגה"ה ירבחמל

תא וטימשה םהו ,וירבחו אביקע יבר לש ושרדמ תיבב הרוקמ "הדגה"ה יכ חינהל דוסי שי
דמלל ידכ הזו ,הלילה לכ הילע רפסל וברה יכ םא ,םירצמ תאיצי לע רופיסהמ "השמ" םשה
.השמ ימיבש הלאל ןוימד אלל רורחשה יאנת

םירפסמ ויהו קרב-ינבב ןיבוסמ ויהש םימכחה לע רופיסל בל םישל ונילע ,וז החנה סוסיב םשל
תאירק" ןמז עיגה !וניתובר :םהל ורמאו םהידימלת ואבש דע ,הלילה ותוא לכ םירצמ תאיציב
.תירחש לש "עמש

:רמאנ םשו (ב"י-י םיחספ) אתפסותב אצמנ הז רופיסל הליבקמ
םיקוסע ויהו ,דולב ןינוז ןב סותייב לש ותיבב ןיבוסמ ויהש םינקזו לאילמג ןברב השעמ"
וכלהו ורעונו םהינפלמ (ןחלושה) והיבגה ,רבגה תורק דע הלילה ותוא לכ חספה תוכלהב
."שרדמה תיבל םהל

םיקסוע וירבחו ע"רש תעב .םירופיסה ינשבש םייונישה לש םתועמשמ לע אופא בכעתנ
רורחש לע הנממ דומלל ,יכה בגאו ,הלואגה תשרפב םיקמעתמ רמולכ ,"םירצמ תאיצי"ב
ינינעמ תווצמה תחאב ונייה "חספה תוכלה"ב םינדו םינקזהו ג"ר ןיבוסמ העש התואב :אמורמ
ודמע רבחמה יניע ינפלש ןכתי "םינקז" םשב ג"ר לצא הביסמב םיפתתשמה ןויצב .אמויד
רשא לע םכתא טופשיו םכילע 'ה ארי" :ןרהאו השמ יפלכ ונעט רבעבש םינקזה םתוא
ןוימד ךכל שיו ."ונגרהל םדיב ברח תתל ,וידבע יניעבו הערפ יניעב ונחיר תא םתשאבה
'ר לש ויפמ ,"אחישמ אכלמ אוה ןיד" :אבכוכ-רב לע זירכהש העשב .ע"ר עמשש םירובידל
.(ה-ד תינעת .שורי) "אובי אל דוד ןב ןיידעו ךייחלב םיבשע ולעי" :ע"רל רמאש ,אתרות ןב ןנחוי

עיגה :םהל ורמאו םהידימלת ואבש דע "םירצמ תאיצי"ב םירפסמ ויה וירבחו ע"ר :רחא ינוש
."םירצמ תאיצי" לע ןוידב ופתתשה אל םידימלתה ,רמולכ ,תירחש לש "עמש תאירק" ןמז
וסנכנ רקובה ריאהשכו ,םיאמורה תשלוב לש "אשיב אניע" ינפמ רומשל ץוחב ודמע אלא
היהש "לארשי עמש" תאירקל ונווכתה םג ילואו .שפנ תוריסמו םישעמ לש ןמזה עיגהש ועידוהו
רבגה תאירק רחאלו ,תודוס ויה אל ג"רל לבא .(א-ב"מ הטוס האר) םעל המחלמ חושמ עימשמ
.םדומיל תא ךישמהל שרדמה תיבל וכלהו םלוכ ומק

םירפא ינבו השמ
םירצמ תאיצי תא תוולמה תולילעה לכ ,'ה חילשכ ארקמב תיארנ ,לאוגכ השמ לש ותימדת
גשומה לע המתוח תא העיבטהש איה ,םירצממ לארשי ינב תאצוהב ותחלצה .ןוילע וצב ושענ
."םירצמ תאיצי" הנוכמה

חילצהו השמ עיפוהשכו ,הלשכנש ,השמ ינפלש תרחא האיצי לע תרוסמ הכלהתה םעב לבא
םיזמר קרו ,המודקה תרוסמה תא החיכשה הנורחאה וזו ,ומש לע תארקנ איה ,ותמישמב
הרושק ,הינשה וז םירצמ תאיצי .תורוד ךשמב ורמתשנש תודגאבו ארקמב םיאצמנ ערואמהמ
.אובל דיתעב הלואגה תוהמל תוכלשה ולא תורוסמ יתשל .ליעל ונזמרש יפכ ,"םירפא ינב" םע

הכירצ הניא "םירצמ תאיצי"ש תועדה לע ("דיתעל הלואגו םירצמ תלואג") הלעמל ונעבצה רבכ
ותנווכ ,"לאגיל ןידיתע ירשתבו ולאגנ ןסינב" :רמאמה םג .הדיתעה הלואגל המגוד שמשל
הנומגהה לע םהיניב םירחתמה םישדח ינש םה ירשתו ןסינ .תולואגה יתש ןיב יתוהמ יונישל
רג" :םירתבה ןיב תירבב םרבאל עבקנש "דעומ"ב הלואגה התיה וב ןסינ .תידוהיה העדותב
תעשב םלשנ הזה דעומהו ,"הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז ויהי
:ול ורמא !םילאגנ םתא הז שדוחב רמאו אבש העשב .השמ ידי לע םירצמ תאיצי
עברא םתוא ונעו םודבעו :םהרבאל ה"בקה רמא ךכ אל ?ןילאגנ ונא ךיאהו !השמ ונבר"
?רשעו םיתאמ אלא ונידיב ןיא אולהו ,הנש תואמ
לע ...גלדמ אלא ,תונובשחב טיבמ וניא ,םכתלואגב ץפח אוהו ליאוה :םהל רמא
(ו"פקתת ש"הש טוקלי) "תונובשחה
.םילשכנה יבגל קר םה "תונובשח"ה ,"תונובשח" םישוע ןיא חילצמה יפלכ ,רמולכ

ה"בקהו הטמלמ םיעבוקש תעב לח ולש "הנשה שאר"ו "דעומ"ב לח וניא םעפ ףא ירשת לבא
.עובק ונמז ןיאש - תוכרעמה דודישו םלועה תאירב לש דעומ אוה ירשת .םהידי לע םיכסמ
םירפסמ םלוכ ,ןאכמ .הלואגל ךרדב יוניש השוריפ ,ירשתל ןסינמ הדיתעה הלואגה תרבעה
.תרחא ךרדל ליבומ לכשה-רסומ לכו תונוש תונווכה לבא "םירצמ תאיצי"ב

םהרבאל ה"בקה עבקש "ןמזה ינפל" התיהש "םירצמ תאיצי" לע םיבר םיזמר םירוזפ תודגאב
,וביבסמ םעה בור תא זכיר תמיוסמ הפוקתבש ,טבשל וסחוי וז "האיצי" .םירתבה ןיב תירבב
.םירפא טבש אוהו

רמאנ ,םירצמה לע ה"בקה איבהש תוכמה לעו םיסנה לע רבודמ וב רומזמב ,(ח-ח"ע) םילהתב
וכפה רשק ימור יקשונ םירפא ינב" תמגוד "הרומו ררוס רוד םתובאכ ויהי אלו" :לארשי ינבל
ינפל" ואציש םירפא ינב לע ,בותכה תא שרפמ ,תונוש תודגא לע וכמתסהב ,י"שר ."ברק םויב
םויב ולקתיאו" :ףיסומ םוגרתה .ברק םויב סונל וכפה םפוסו םתיצחבו םתרובגב וחטבו "ץקה
.המחלמה תכרעמב וגרהנ - "אברק ירדס

ורזג ,םד ילחנב אכוד ןורחאה דרמהש רחאלו לארשי לע אלמה הנוחצנ תא הלחנ אמורש רחאל
ונממ עונמלו םעה חור תא אולכל ולכי אל לבא ,םהל רושקה לכו ץקה יקחוד לע םרח םימכחה
רב ימי לש םמוצעב םעב וכלהתהש םירופיסה םתואו .רבעבש םיירוטסיה תוערואמ לע רפסל
ירבד םג אולה .ראופמה רבעה לש הרובג ירופיסכ ךכ רחא םג םעה יפב תויחל וכישמה ,אבכוכ
הוקתו ,רבעב ונמע לש םימיה ירבדמ תואמגוד םאיבהב ,דיתעב הלואג ירואית םיאלמ םיאיבנה
.(וט ,ז הכימ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"

םרכז רשא "םירפא ינב"מ "ץקה יקחוד" לע תרוסמה םג תודגאה ךותל הבברתשה הזכ ןפואב
"הרומו ררוס רוד" לאכ הז ערואמל סחייתמ בותכהש דועב אלא .זמרב קר םיבותכב אב
בר רעצ רעטצמ ה"בקהו ,"ןמזה ינפל" ואציש לע "םירפא ינב דצמ תועט" לע הדגאה העיבצמ
.םנולשכ לע

:שרדמה רמוא "אוה בורק יכ ,םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו" בותכה לע
םהמ וגרהנו ,ץקה םלש אלש דע םירצממ ואציו םירפא לש וטבש ועטש אלא ?המל"
םישולש ועטו םירתבה ןיב םהרבא רבדנש םוימ ובשחש ?וגרהנ המלו .אובר םישולש
איצוהל ץפח היה ימ ,ואצי אל ועטש אלול .תשק ימור יקשונ םירפא ינב :רמאנש ,הנש
םוגרהו .(גי - א עשוה) "וינב גרוה לא איצוהל םירפאו :רמאנש ,םירפא ?וינב גרוה לא
ןיחוטש םהיתומצע ויהו ,תג ישנא םוגרהו ...חלתוש םירפא ינבו" :רמאנש ,םיתשלפ
,םירפא ינב לש ןתמקנ םוקנאש דע םחנתמ יניא :ה"בקה רמא .םירמח םירמח ךרדב
.(י - כ ר"ומש) "םיקלא םחנ אלו :רמאנש

ויה אל "תועטה" אלולו "ועט" םה אלא ,"הרומו ררוס" ויה םירפא ינבש רכז ןיא וז הדגאב
םוקיש דע םחנתהל לוכי ה"בקה ןיא ,תאז םע דחי .םיטבשה ראש ומכ םיכחמ ויה אלא םיאצוי
.הלאה "םיעוטה" לש םתמקנ תא

לוע תא םהילע ולביק אל םגש םירוביגו םיסחוימכ םירפא ינב םיראותמ תרחא תרוסמב
:רמאו םירפא לש וינב ינבמ "ןונ" אבש דע :רפוסמ חלשב טוקליב .דובעישה
הכולמה ערזמ םהש םבל תוואגב םירפא ינב .םירצממ םכתא איצוהל ה"בקה ילע הלגנ"
ודמעו ,םירצממ ואציו ,םהיתונבו םהינב ,םהישנ וחקלו ודמע ,המחלמב חוכ ירוביגו
.(ז"כר חלשב טוקלי) "םהירובג לכ וגרהו םירצמה

חכוש וניא אוה תאז םע דחי לבא ,םירפא ינב ועטש "תועט"ה תא םנמא איבמ טוקליה לעב
אל ןכ לע יכ ,"המחלמב חוכ ירובג" םתויה לעו "םבל תוואג" ךותמ םהל אב הז יכ ןייצל
לא" :בותכב אטבתמה ביטומ ,םתוואג לע םהל אב שנועה רמולכ .םיטבשה ראשכ ודבעתשנ
דגנ הבגה רדענ ,ערואמה תרבסהל םינמיסה דחא הז םג ,(ט הימרי) "ותרובגב רובגה ללהתי
יפכ וא "ןונ" גיהנמה לש ומש הלגתנ הז רוקמב .הואג לש ירסומ םגפ אלא המצע האיציה
.אובל דיתעל חישמה לש ילמסה ומש ,"ןוני" "רשיה רפס" תסריג

םילולכ "םירפא ינב" לש םהיתומשו ,ץקה יקחוד ינפמ לארשי ינב ורהזנ ןברוחה רחאל יכ רורב
:ושרדו ,אבכוכ רב םע תחא המישרב
תורוד העברא דגנכ ,ץקה תא וקחדי אלש ,לארשי ינב תא ה"בקה עיבשה תועובש עברא"
ימיב דחאו אבזוכ ימיב דחא ,יניד ימיב דחא ,םרמע ימיב דחא :ולשכנו ץקה וקחדש
...ץקה תא ןיבשחמ ויה ןהו .תשק ימור יקשונ םירפא ינב :רמאנש ...םירפא ןב חלתוש
אלו 'הב ונימאה אלש ינפמ .הברה םיללח םהמ ולפנו המחלמל ואציו וצבקתנ ?ושע המ
.(חי - ב ר"שהש) "העובשה לע ורבעו ץקה לע ורבעש לע ותעושיב וחטב
,היתואצותו "ץקה תקיחד" ינפמ העיתרה תא רקיעב טילבמ ,תונושה תויומדה ןיב רשקה
םהישעמ יכ ףא ,ןוחטב רסוחבו 'הב הנומא רסוחב "ץקה יקחוד" תא ומישאה םימכחהו
.הזמ ךפיהה לע םידיעמ

ךכ "ןמזה ינפל" םירצממ ואציש "םירפא ינב" תשרפ תא קיתשהל וחילצה אל םימכחהש םשכ
םעב הרצונ ךכ .םימיה תירחאבש הלואגב ץקה קחודכ טבש ותוא לש ודיקפת לע םעה רתיוו אל
ינב ואלמש םידיקפת לע תודגאה ןתואב הרוקמש "םירפא ןב" וא "ףסוי ןב חישמ"ב הנומאה
.קוחרה רבעב םירפא

:תודגאה דחאב ונל הרסמנ ,דיתעב "ץקה קחוד" חישמ ותואל הדהא
,יקדצ חישמ םירפא :ה"בקה רמוא ,חישמ תא תופיקמ תויוכלמ םירשעו האמש העשב"
.(וטש ,הימרי טוקלי) "ותומי םיתפש חורב הלא לכ יכ םהמ ארית לא

:לילגב עבקנ ףסוי ןב חישמ לש ותעפוה םוקמש הרקמ םג הז ןיא
,לילג ךותמ ףסוי ןב חישמ םהילע הפצמו ןוילעה לילגב םיצבוקמ לארשי היהיש דמלמ"
.(קלב ז"ספ) "םילשוריל לארשי לכו םשמ םילוע םהו
הנבי אמש ,תוחנמל םנמשו םיכסנל םניי םירהטמ ויהש ,םירפא ינבל וסחייש הרובגה דבלמ יכ
.(א-ה"כ הגיגח) הרהמב ק"מהיב

ודבעתשנ אלש םירפא ינב לע תרוסמבש םיאוריהה םירופיסה ןיב תידדה תעפשה תמייקש רודב
רשא ףסוי ץע" וב םויה לע םיאיבנה לש המחנ ירבד ןיבל ,רבעב הלואגה יצולח ויהשו םירצמב
.(ז"ל לאקזחי) דחא ץעל ויהי "הדוהי ץע"ו "םירפא דיב

לש םתומל דעו "אבכוכ רב" דרמל דעו "םירפא ינב"מ לחה "ץקה יקחוד" תא ןמיסש ןולשכה
רומאל ,דיתעב "ףסוי ןב חישמ"ל םג רזוח אוה ,םירחואמ תורודבש "ףסוי ינב יחישמ"
אקווד ואל םירפא ינב ןולשכ תא וקמינש םשכו ,תיחרכה איה הלואגה ינפל םתעפוהש
ןב חישמ" לש ונולשכ תא וראית םג ךכ ,הוואגה אטחכ אלא "ןמזה ינפל" ואציש "תועט"ב
ללכ לע ושפנ תוריסמ אקוודו הלועפ ותא ופתיש אלש ומע ינב ידי לע המרגנש הביסב "ףסוי
.תוומה תא וילע האיבהש איה לארשי

:תרפסמ הדגאה
םהל רמא ?ודיב םילפונ ונאש הז ימ :ורמאו םלועה תומוא ושגרתהש העש התואב"
עישומו לארשי יניע ריאמו ורוד תמוקו ותמוק היבגמ ,ומש יקדצ חישמ םירפא :ה"בקה
.וינפלמ םיחרובו םילהבתמ וירצו ויביוא לכו .וב דומעל הלוכי ןושלו המוא לכ ןיאו ,ומע
ךסינכהל םידיתע םהיתונווע ךלצא םיזונגש וללה :וחרבשכ ומע הנתמ ה"בקה ליחתה
ךנוצר ,ךכחב קבדהל ךנושל דיתע הלא לש םהיתונוועבו ךחור תא ןיקנשמו ...לזרב לועב
יבל תליגב !םלוע לש ונובר :וינפל רמא .וישכעמ ןדרוט ינא ,בצע ךשפנ םא ...?ךכב
.(ט"צת ,היעשי טוקלי) "לארשימ דחא דבאי אלד תנמ לע ילע לבקמ ינא ,יבל תחמשבו

:דחוימ יוניכב םהמ דחא לכ ראתמה (אטוז ט"חש) םישרדמה דחאב האצמנ תקיודמ הרדגה
םימיאתמ הלא םייוניכ .ףסוימ דמוע אוהש המחלמ חישמ ...הדוהימ דמוע אוהש קידצה חישמ
םואית םייק ,רמולכ ,הזל הז ןיאנקמ ןניאו :ךשמהב רמאנ תאז םע ,םיחישמה ינש לש םביטל
.ינשה תא םילשמ דחאו םהיניב

:רופיס תוטשפב רסומ אוה "םימיה תירחא" ךילהת תא ןואג יאה בר ראתמשכ
םיבר םישנא וילא וצבקיו ."'ה חישמ" ארקיו ארבדב ףסוי ינבמ שיא דומעי איהה תעבו"
הנידממ השולשו םינש ול וטקלתי םירחא םישנא ףאו ךלמל םהל היהיו ןוילעה לילגב
אב יכ ומל ררבתי אל יכ ,םתולגב ראשי לארשי בור לבא ...תאז הנידממ 'הו 'דו תחא
וגרהיו ,םילשוריל לילגה ןמ וילא םיטקלתמה םישנאה םע ףסוי ןב חישמ הלעי זא .ץקה
ךלמ דמע יכ םימעה לכ ועמשי יכו ...ותא רשא םעה תאו םודא ךלמל רשא דיקפה תא
וישכע דע :םהל ורמאיו ,םושרגיו תונידמה ראשב םהילע ודמעי ,םילשוריב לארשי ינבל
ובשת אל - ךלמ םכל שיש וישכעו ;רש אלו ךלמ םכל היה אלש ,ונמע הנומאב םתייה
,םילהאב םש ובשיו ,םהיתונידמ דגנכ רשא תוירבדמל ואצי לארשימ הברהו !ונצראב
יכ ,לארשי תירבמ ואצי םיברו ,םהישעמ יפכ ורעטציו םימו םחל ורסחי םהמ הברהו
"...םהייחב וצוקי

לש ויתולועפל תוניצרב םיסחייתמ םלועה תומואש העשב ."תונויצ"מ ילאיר רואית ונינפל ירה
ןמז ותואב ,םילשוריב רשא ךלמה ללגב "תונמאנ" רסוח םצרא ידוהיב םיאורו "ףסוי ןב חישמ"
"םינמאנ םיחרזא" תויהל םיסנמו ,אמצו בער םילבוסו תוירבדמל ,ושרוגש לארשי ינב םיכלוה
.ףסוי ןב חישמ םע הלועפ ףתשלו םילשוריל םילוע םניא לבא ,לרש תירבמ האיצי ידי לע
אב םייתניבו ,"דוד ןב חישמ"ל םיכחמו "ץק"ה עיגה םא םילפלפתמ הלוגה תוצראב םידוהיה
םה ןוסאה רחאל קרו .וגרוהו םילשוריב ךלומה ףסוי ןב חישמ לע לפנתמו עשרה סולימרא
."דוד ןב חישמ" ינפ תא םילבקמו םהיניע תא םיחקופ

חישמ" לש ואצומ לע "רהזה" ירבד םה םינינעמ .הלבק ילעב קוסעל וברה םיחישמ ינש תשרפב
:"ףסוי ןב
האמ ולטנ םשו רבדמל םעברי תיבמ לטינו ןב ול דלונ םעברי ןב היבא תמש םוי ותוא"
לש ןב ותואמו ,םעברי אטחב ואצמנ אלש םירפא טבשמ םיאכז םלוכ ,םירבג םיעבשו
'מע םישרדמה רצוא) "אובל דיתעל האובנו אתעשל האובנ יאה ...חישמ אה אצי היבא
.(386

:רפסמ לטיו ח"ר
"ךדבע דוד אסכו" םילמב ןווכל הליפת לכב ריכזנש דאמ ונל ריהזה (י"ראה) ל"ז ירומ"
,(הדימעה רעש ,םייחה ץע ירפ) "תומי אלו ףסוי ןב חישמ היהיש ,(ח"י תליפתב)
םחולה "ףסוי ןב חישמ" ופידעה ן"ח ילעב יכו ,תומי ףסוי ןב חישמש יחרכה ןיאש רמולכ
שרפמהו "ףסוי ןב"ל ונווכתה "דוד אסכ" תא וריכזהשכ םגו "דוד ןב" ינפ לע ץקה תא קחודהו
רודב םיקידצ שי םא ,לוגלגב ףסוי ןב חישמ רודו רוד לכב :בתוכ ,אריפש נ"ר ,םייחה ץע ירפ לש
,רמולכ .תומל אוה חרכומ ,וילע ןגיש ימ אצמנ אלש רחאמו .תומי אלש וילע םיניגמ ויהיש
המ והזו ,תומל חרכומ אוה וילע ןגמ וניאש םעה תמשאב קרו רוד לכב אצמנ "ףסוי ןב חישמ"
.התעב - וכז אל ,הנשיחא - וכז :ורמאש

ומקש הלואג יפאוש לכל דע אבכוכ-רב ךרד "םירפא ינב" לש ץקה יקחודמ ךשמנ ליבקמ וק
.ךכל םיאכז ויה אל םעה קר ,ותולג תונש ךשמב לארשי םעל

ולמע ירפמ תונהיל הכוז וניא םנמא אוה ,םעב שפוחה חור תא חיפמה אוה "ףסוי ןב חישמ"
ןב"מ לאוגה תאיבל רשג שמשמו ערזה תא ערז אוה לבא ,יואר היה אל ןיידע רודהש םושמ
.ונימיב הרהמב הנמשגתת לארשי םעל ה"בקה תוחטבהו ,תיחצנ היהת ותוכלמ רשא "דוד