תולדות ראש השנה לאילן

אברהם יערי

מחניים מ"ב, תש"ך


תקציר:
משמעויותיו השונות של ט"ו בשבט בארץ ובגולה. תחילתו תאריך לעניין מעשרות. בהמשך יום-הדין לאילנות עם תפילות מיוחדות בימי הגאונים. החג נשכח בצאת ישראל לגולה, ונשאר הימנו רמז במנהגים שונים, ובכללם אכילת פירות, בתחום יהודי אשכנז. קם לתחייה בצפת במאה השבע עשרה עם סדר סעודה ולימודים מיוחדים, צורה שנתפשטה בעיקר בארצות-המזרח. בימינו, הפך ליום של נטיעת אילנות.

מילות מפתח:
יום הדין, פיוטים, הרמב"ם, רבנו גרשום מאור הגולה, ר' יוסף קארו, מהרי"ל, חמדת ימים, תרומות ומעשרות, פרי עץ הדר, בגדאד, איזמיר, כלכותה, קוקז, שאלוניקי, וורמיישא, מאגנצא.


שנינו במשנתנו (ראש מסכת ראש השנה):
"ארבעה ראשי שנים הם:
באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים,
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה...
באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות
באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי,
בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו".
והלכה כבית הלל, שחמישה-עשר בשבט הוא ראש השנה לאילן.
קביעה זו של תאריך השנה החדשה נעשתה תוך הסתכלות בטבע, שכל זמן שישבו ישראל על אדמתם התבוננו בטבע, במזג-האוויר ובגידול הצמחים וראו שבחודש שבט כבר עברו רוב גשמי השנה והשרף מתחיל עולה באילנות, כלומר חלפה-עברה שנת החורף ומתחילה צמיחה חדשה באילנות.

לשם מה נקבע תאריך זה במשנה? שהרי אין המשנה ספר התבוננות בטבע ולא ספר-לימוד לבוטניקה וחקלאות אלא ספר-הלכה. אלא משום שיש בתאריך זה עניין להלכה, כי לפי ההלכה אין תורמין ומעשרין מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת, אלא יש לתרום ולעשר מפירות שנה זו על הפירות של אותה שנה, משום שנאמר בפרשת המעשרות:
"עשר תעשר את כל-תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה" (דברים ד"ה כ"כ),

ומכאן למדו את ההלכה הנזכרת: לפיכך היה אפוא צורך לקבוע מתי מתחילה שנה חדשה לגבי חניטת פירות האילן, כדי ללמד שאין מעשרים מפירות שחנטו לפני חמישה-עשר בשבט על פירות שחנטו לאחר יום זה.

ברור אפוא שכוונת המשנה אינה לקביעת תאריך-לוח לשנה החקלאית של פירות האילן, ולא לקביעת חג, כשם שאחד בניסן שהוא ראש-השנה למלכים, הנזכר באותה-משנה, אינו חג אלא תאריך לגבי שטרות - ותעודות שבהם מונים לשנת המלך המולך; וכשם שאחד באלול, הנזכר באותה משנה כראש-השנה למעשר, בהמה, אינו חג אלא תאריך לוח לגבי מעשר-בהמה; שאין מעשרים מן הבהמות שנולדו בשנה זו על הבהמות שנולדה בשנה אחרת אלא דווקא מבהמות אותה שנה, מהטעם הנזכר לעיל.

וכן ברור שלא הייתה כוונת המשנה, שחמישה-עשר בשבט הוא יום-הדין לאילנות, כשם שאחד בתשרי הוא יום-הדין לבני-אדם, שהרי במשנה שלאחריה (פרק א, משנה ב) שנינו בפירוש:
"בארבעה פרקים העולם נדון:
בפסח, על התבואה,
בעצרת על פירות האילן,
בראש השנה כי באי העולם עוברין לפניו כבני מרון...
ובחג [חג הסוכות] נידון על המים".

הרי לך מפורש, שיום-הדין לפירות האילן הוא בחג השבועות, שהוא תחילת זמן בישול הפירות, כשם שיום-הדין לתבואה הוא בפסח, שהוא תחילת זמן בישול התבואה, וחג הסוכות הוא יום-הדין למים, משום שאז מתחילים ימות הגשמים1.
אף הרמב"ם מזער את ט"ו בשבט רק לעניין תרומות ומעשרות. וזו לשונו:
"אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו, ואם תרם אינה תרומה, שנאמר [דברים י"ד, כ"ב] שנה שנה... וכן אם ליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט עד שלא בא השמש וחזר וליקט אתרוג אחר משבאה השמש, אין תורמין מזה על זה... וט"ו בשבט ראש השנה למעשרות האילן". (יד החזקה, זרעים, הלכות תרומות, פרק ה, הלכה י"א).
שים-לב, שהרמב"ם משנה מלשון המשנה ואינו כותב "ראש השנה לאילן", כפי גרסתנו במשנה, אלא "ראש השנה למעשרות האילן", ללמדך שאין ראש-השנה זה חג או יום-הדין אלא: תאריך-לוח לגבי מעשרות.

אולם מאידך אין ספק שהאמונה העממית ראתה ביום חמישה-עשר בשבט לא רק תאריך חקלאי-הלכתי לעניין מעשרות, אלא גם יום-הדין לאילנות. כשם שאחד בתשרי הוא לא רק ראש-השנה לשנים, אלא יום הדין לבני-אדם; ולא רק בימים שבהם ישבו ישראל על אדמתם כך, אלא אפילו לאחר שנכבשה ארץ ישראל בידי הערביים, ולא נשארו בה אלא כפרים יהודיים בודדים, היו חוגגים את חמישה-עשר בשבט כחג וראו בו יום-הדין לאילנות והתפללו בו תפילות מיוחדות לה' שישלח בשנה הזאת ברכה בפירות האילן.


בספרות התלמודית והמדרשית לא נשאר אמנם זכר לכך, אבל הדבר נתגלה לנו בשנים האחרונות משרידי פיוטים שנתחברו בארץ-ישראל בימי הגאונים. וייזכר לטוב ידידי המנוח, החוקר המובהק של הפיוט הארץ-ישראלי הקדום, מנחם זולאי ז"ל, שגילה בין קטעי הגניזה הקהירית, הנמצאים באוכספורד שני פיוטים לר' יהודה הלוי בירבי הלל, שהם קרובות, היינו פיוטים בנויים על תפילת העמידה, היא תפילת שמונה-עשרה, ליום ראש השנה לאילן. הפייטן אינו הפייטן הספרדי המפורסם ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי מחבר ספר "הכוזרי", אלא פייטן ארץ-ישראל מימי הגאונים שישב בארץ-ישראל כמה דורות לפניו ופייט בסגנון הקליר, ובגניזה הנזכרת נמצאו ממנו גם פיוטים אחרים, מלבד שני הפיוטים לחמישה-עשר בשבט.

בשתי קרובות אלו, הבנויות על תפילת שמונה עשרה, וכל בית מסתיים באחת הברכות של שמונה עשרה, מתפלל הפייטן לפריונם של העצים השונים ולשנה ברוכה לפירות-האילן.

תחילתו של פיוט אחד: "אדר נזלי ישע תזיל להמוניי, אגוז יפריח למעודניי", והוא מסודר לפי סדר א"ב, כל בית מתחיל באות אחת של א"ב. ובכל בית שני נזכר שמו של אילן שהפייטן מתפלל לפריונו. ואלה האילנות הנזכרים בו: אגוז, ברוש, גפן, דלב (=ערמון), הדס, ורד, זית, חרוב, לוז, מור, נרד וכרכום, ערבה, קיקיון, רימון, שקמה, שירוק - כולם אילנות הגדלים בארץ-ישראל, שהרי הפייטן ארץ-ישראלי היה. ובקצת בתים מתפלל הפייטן לשנת ברכה לגידולים מסוימים: יבולים, כרם, סמדר, פרדס. כל בית שלישי מתחיל במלים: "בראש שנה לאילן".

תחילתו של הפיוט השני: "ראש אמרתך אמת במללך", וכל בית מתחיל במלים: "ראש שנה לאילן בצדק". בפיוט זה מרומז גם שמו של הפייטן בגוף הפיוט.
ואלה העניינים המרומזים בפיוט זה:
שנים-עשר חודשי השנה,
שנים-עשר המזלות,
שבעה כוכבי-לכת,
מועדי השנה,
שלושה אבות,
שנים-עשר השבטים,
ומשה ואהרן ופנחס.
כל בית מתחיל בפסוק מן המקרא ויש בו מעין הברכה, כגון: "אנכי מגן לך" בברכת מגן אברהם.

כברוב פיוטי התקופה שואב הפייטן גם כאן מלוא חופניו מהספרות המדרשית, והעניינים הנזכרים בשתי הקרובות האלה לט"ו בשבט "מעלים את ההשערה שהם שאובים מתוך ספרות מדרשית לט"ו בשבט. שנשתכחה ואבדה ככמה מדרשים אחרים" (דברי זולאי 2.)

מתוך שתי קרובות אלו שנתחברו במיוחד לתפילת שמונה-עשרה של יום חמישה-עשר בשבט להתפלל בו על הברכה: שתשלח בפירות-האילן של השנה, ברור אפוא שבימי הגאונים (ולפי המדרשים המרומזים בהם גם בימי התנאים והאמוראים) ראה העם בארץ-ישראל את יום חמישה-עשר בשבט, כיום-הדין לפירות-האילן וחגגו אותו כיום-חג, שבתפילתו כללו פיוטים מיוחדים שבהם התפללו לשנה ברוכה לכל מיני האילנות.

אולם עם כיבוש ארץ-ישראל בידי הצלבנים בשנה האחרונה למאה האחת-עשרה נשמד רוב הישוב בארץ, והנשאר התפזר על פני ארצות-המזרח, ואבדה כמעט כל הספרות הארץ-ישראלית מתקופת הגאונים, ורק שרידי-שרידיה נמצאו שמונה מאות שנה לאחר-מכן בגניזה הקהירית המפורסמת. וכך נשכח גם המנהג העממי הארץ-ישראלי של חגיגת ט"ו בשבט ואבדה הספרות המדרשית והפיוטית שנוצרה ליום זה.

אלא שמנהגים עממיים יש להם עקשנות-של קיום משלהם, ואף-על-פי שהחג עצמו נשכח, נשאר זכר לראש-השנה לאילן בעתם-המנהגים של יהודי אשכנז - שקיבלו הרבה מהפיוט הארץ-ישראלי וממנהגי ארץ-ישראל - ואמנם לא בצורת חיובית, אלא בשתי צורות שליליות.

כשנשאל רבנו גרשום מאור-הגולה אם מותר לגזור תענית-ציבור ביום חמישה-עשר בשבט, השיב שאין לעשות כה משום שהיום נקרא ראש-השנה ודומה בזה לשאר ראשי-השנים שאין בהם תענית.

וזה נוסח תשובתו:
"וששאלתם ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני ופגעו בתענית ראשון ט"ו לשבט, יש לחוש לראש השנה ולדחות התענית או לא. כן דעתי נוטה שהתענית נדחה לשבת הבאה ואין קובעין תעניות בה שלא מצינו תענית בראש השנה כלל. ותנן, ארבעה ראשי שנים הם, וכיון דקתני לנו בהדי הדדי דומיא דהדדי נינהו, הכי נמי כיון דשארא לית בהו תעניות, רביעי נמי לית ליה תענית.. ואף על גב ראינהו נמי עדיפי מיניה, כיון דקתני להו בהוי הדדי, להא סילתא דאידמן להדדי" 3).
בהתאם לתשובה זו פסק ר' יוסף קארו בשולחן ערוך (אורח חיים, סימן תקע"ב, סעיף ג):
"ציבור שביקשו לגזור תענית וחמישי ושני ופגע בתענית ט"ו בשבט, התענית קדמה לשבת הבאה כדי שלא יגזרו תענית בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות" 4.
ברור שההשוואה בין ראש-השנה לאילנות, שהוא ט"ו בשבט, לראש-השנה לשנים, שהוא א' בתשרי - לעניין תענית, אינה אלא אסמכתא בעלמא; שהרי אף לגבי ראש השנה עצמו כתב ר' נטרונאי גאון, והובאו דבריו בהגהות מיימוני, הלכות שופר, ראש פרק א:
"טוב להתענות בשני ימים של ראש השנה".

ואף שר' יוסף קארו פסק בשולחן-ערוך:
"ואין מתענין בראש השנה",
הרי סיים שם:
"יש מקומות שקבלה בידם שכל מי שרגיל להתענות בר"ה,
ומשנה רגילתו ואינו מתענה, אינו משלים שנתו"
(אורח חיים, סימן תקצ"ז, סעיף ב).
אלא שמסורת הייתה בידם של חכמי אשכנז שיום ראש-השנה לאילנות יום חג הוא.

זכר אחר לחגיגיותו של ט"ו בשבט נשתמר, אף הוא באשכנז בלבד, שלא לומר תחינות ביום זה. המנהג נזכר בפעם הראשונה במהרי"ל:
"שבט הוא מלך, משום דחמישה עשר בו הוא ראש השנה לאילנות...
ובחמישה עשר בו אין אומרים תחינה.
אך במגנצא ובווירמייזא אומר תחינה".
ובהתאם לכך בספר המנהגים לר' אייזיק. טירנא:
"בחמישה עשר בו [בשבט]. אין נופלין לילה ועם, כי הוא ראש השגה לאילנות,
ואם חל בשבת אין אומרים צדקתך צדק".
וכן בספר "לקט יושר" לר' יוסף ב"ר משה, תלמידו של ר' ישראל איסרלין בעל תרומת הדשן:
"וזכורני כשחל ט"ו בשבט בשבת, אין אומרים צדקתך צדק באושטרייך,
אבל במישטרי אומרים צדקתך כי בחול אומרים תחינה בערב ט"ו בשבט" 5).
בתחום הספרדי לא היה המנהג קיים כלל, ולא נזכר בספר המנהיג ולא בשבילי הלקט ולא באבודרהם, ואף ר' יעקב ב"ר אשר בעל הטורים אינו מזכירה אבל ר' יוסף קארו בספרו "בית יוסף" (טור או"ח, סימן קל"א) כותב:
"ועכשיו נהגו העולם שלא ליפול על פניהם בו [בט"ו באב]
ולא בט"ו בשבט שהוא ר"ה לאילנות".
ובהתאם לכך קבע בשולחן ערוך (סימן קל"ח, סעיף ו):
"נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ולא בט"ו בשבט".
הדבר בא בהשפעת מנהג אשכנז, שהעולם הספרדי התחיל לבוא במגע הדוק אתו לאחר גירוש ספרד.

אולם מלבד שני רמזים שליליים אלה לחג ביום חמישה-עשר בשבט, בתחום ארצות אשכנז, במניעת תענית ובמניעת אמירת תחנון ביום זה, נשאר גם זכר חיובי לחג במנהג אכילת פירות ביום זה. אף מנהג זה היה נפוץ בתחום יהודי אשכנז בלבד ולא היה ידוע כלל בתחום יהודי ספרד. על מנהג זה אנו שומעים החל מהמאה השש-עשרה. הראשון שמזכיר מנהג זה הוא ר' יששכר ן סוסאן, מחכמי מרוקו שהתיישב בצפת במאה השש-עשרה, ובספרו "עיבור שנים" רשם לא מנהגי בני עדתו בלבד אלא גם מנהגי העדות שמצא בצפת. הוא כותב:
"שבט... יום ט"ו בו... ר"ה לאילנות, לכך אין נופלים בו נפילת אפים בתפילה ולא מתעניין בג והאשכנזים יצ"ו [ישמרם צורם וקונם] נוהגים להרבות בו במיני פירות אילנות לכבוד שמו של יום" 6).,
וכן נזכר המנהג של אכילת פירות בט"ו בשבט בספר מנהגים ביהודית-אשכנזית, שנדפס בפעם הראשונה בשנת ש"נ (1590) בויניציאה, על-ידי שמעון בן יהודה הלוי גונצבורג, ואחר-כך פעמים רבות בוויניציאה, באמשטרדם, בפרנקפורט-דמיין ובשאר ערי אשכנז. שם נאמר:
חמישה עשר בשבט זגט מן קיין תחינה דז מורגן... מן פפלעגט אליר לייא אופש צו הבן, דען עש איז ראש השנה צו דען באומין". (חמישה עשר בשבט אין אומרים תחינה בשחרית... נוהגים לאכול כל מיני פירות, כי הוא ראש השנה לאילנות).

אף על פי שהמנהג נזכר בפעם הראשונה במאה השש-עשרה, אין ספק שלא נולד אז אלא היה מנהג קדום בין יהודי אשכנז.

מצאנו אפוא בתחום יהדות אשכנז שלושה מנהגים המרמזים שחמישה-עשר בשבט היה אצלם בבחינת חג:
המנהג שלא לקבוע תענית-ציבור ביום זה,
המנהג שלא לומר תחנון ביום זה,
והמנהג להרבות באכילת פירות.

וכאן ראוי לציין, שאפילו באותה קהילה שבאשכנז שבה אמרו תחנון ביום ט"ו בשבט, היא קהילת ווירמיישא, כפי שכבר הובא לעיל בדברי המהרי"ל, נהגו בו מנהגי-חג אחרים, שהיה יום זה יום חופש-מלימודים לתלמידים וגם יום משתה ושמחה להם. על כד מספר ר' יוזפא, שמש הקהילה בווירמיישא (נולד בשמת שס"ד 1604- ונפטר בשנת תל"ג 1673-) בפנקסו על מנהגי ווירמיישא. בפרק על "מנהג מקרי דרדקי והמלמדים" הוא כותב:
בפורים ובחמישה עשר באב ובשבט המה יומי דמפגרי בהו רבנן, ובפרט חמישה עשר ול"נ בעומר, למלמדים ותלמידיהם. באותן ימים בטלו בית המדרש של המלמדים ואין הנערים באים לבית רבן ללמוד. והמלמד מחויב לתת לתלמידים ביציאתו מבית הכנסת בשחרית, בחמישה עשר ובל"ג בעומר יין שרף ולק"ח טוב [עוגה מתוקה] מכיסו, לא מכיס התלמידים, כי כן המנהג" 7).
וכן הוא כותב בפרק על חמישה-עשר בשבט (סימן ל"א, סעיף ב):
"חמישה עשר [בשבט] אומרים תחינה אפילו בשחרית, והוא יומא דמפגרי ביה רבנן המלמדים, ובפרט למקרי דרדקי, שהוא יום משתה ושמחה למלמדים, והמלמדים נוהגים לתת לתלמידים יין שרף ולשמוח עמם, וכן בחמישה עשר באב" 8.
אולם כל זה רק בתחום יהודי אשכנז, ואילו בתחום יהודי ספרד לא היו המנהגים הללו ידועים כלל, ואף לא המנהג להרבות באכילת פירות. גם בקבלת האר"י ובכתבי גורי האר"י אין זכר לט"ו בשבט ולא למנהג אכילת פירות בו. (ר יששכר ן סוסאן ראה את המנהג בצפת רק אצל האשכנזים). ואף ר' נתן שפירא הירושלמי, מתלמידיו של האר"י המדבר בספרו "טוב הארץ" בפרוטרוט על מעלות פירות ארץ-ישראל ומביא את דברי ר' חיים ויטאל על שלושים מיני פירות האילן הגדלים בארץ-ישראל, אינו מזכיר אף ברמז את חמישה-עשר בשבט.

מהפכה גמורה בעניין זה חלה בסוף המאה השבע עשרה. מחבר הספר הקבלי-מוסרי הגדול "חמדת ימים", שלפי דעתי נתחבר ברבע השלישי של המאה השבע-עשרה על-ידי המקובל ר' בנימין הלוי בצפת9, אדם שלא היה יכול בשום-פנים לדעת על הפיוטים שנמצאו בגניזת מצרים והמעידים שיום חמישה-עשר בשבט היה יום חג בארץ-ישראל בתקופת הגאונים (כי הגניזה טרם נתגלתה אז), חידש את החג מדעתו, ועשה זאת אף-על-פי שלא מצא סמך לכך בכתבי האר"י ור' חיים ויטאל, שהוא נוהג על-פיהם בכל דבר.

כי ראה ברוח-קודשו שיש בו בחגיגת חג זה משום השפעת שפע רוח ארץ-ישראל ויש בו כדי לעורר כיסופי-גאולה ובזה לקרב את הגאולה, שהיא עיקר מטרתו בספרו. קם והתקין "תיקון" מיוחד ליום זה, מצורף מסעודה חגיגית של אכילת שלושים מיני פירות מפירותיה של ארץ-ישראל, מאמירת ברכות ותפילות על כל פרי ופרי ומלימודי פסוקים מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, ומאמרים מן המשנה ומן הזוהר, פסוקים ומאמרים שיש בהם מענייני העץ ופרי-העץ ומענייני גאולה. ואלה עיקרי דבריו:
"ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן, כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עמדי [חבורת מקובלים שנהגו על-פי האר"י]. ואם כי בדברי כתבי הרב [האר"י] זלה"ה לא נמצא מנהג זה, מכל מקום לדעתי תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר. כי הנה הובא בירושלמי פרק עשרה יוחסין [במסכת קידושין], זה לשונו:
ישמעו ענווים וישמחו - אמר ר' איבון, עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל, רבי אלעזר הווה מצמצם פריטי למיכלל בהון מכל מילי חדש, עד כאן.
וטעם הדבר, שכשם שהנהנה מן העולם הזה בלא ברכה נקרא גזלן, מפגי שע"י הברכה גורם להמשיך שפע עליון ע"י כוח הברכות והשר הממונה על אותו הפרי הוא מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית, ולכן הנהנה בלא ברכה גזלן הוי... ועונשים הללו גם המה ישנן למי שרואה מיני פירות ומגדים... ולא אכל... ולא בירך עליהם... ולתיקון הדבר הזה יאותה לנו בעצם היום הזה לאכול כל מיני פירות ולברך עליהן בכוונה זו, כי חביבה מצווה בשעתה..."
לאחר-מכן הוא מביא את דברי ר' חיים ויטאל, שיש שלושה מיני פירות:
-מהם עשרה שנאכלים קליפה ותוך (כגון ענבים, תאנים ותפוחים),
-עשרה שקליפתם נאכלת ותוכם נזרק (כגון זיתים, חרובים ותמרים)
-ועשרה שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת (כגון שקדים ואגוזים).

ושלושת הסוגים הללו הם כנגד שלושה עולמות:
עולם הבריאה,
עולם היצירה
ועולם העשייה.

ובהתאם לכך הוא קובע סדר אכילת שלושים הפירות שכולן פירות-ארץ-ישראל. וכן הוא רואה באכילת הפירות משום תיקון להשפיע את שפע האילן הקדוש עץ החיים.

וכן הוא קובע תכנית לימודים לסעודה זו של ט"ו בשבט:

מן התורה יש לקרוא את פרשת יצירת עצי הפרי ביום השלישי ליצירה (בראשית א, ט-י"ב) ואת הקטע מפרשת עקב (דברים ח) המתחיל בפסוק:
"כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון וירשתם את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם",
והמסתיים בפסוק:
"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך".
ואחר-כך את הקטע בפרשת בחוקותי (ויקרא כ"ו, ג-י"ג) המתחיל בפסוק:
"אם בחוקתי תלכן ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונחתי גשמיכם בעתם ובתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו,
ומסיימים בפסוק:
ואשבר מטת עולכם ואוליך אתכם קוממיות".

מן הנביאים יש לקרוא את הפסוקים מיחזקאל ("ז, כ"כ-כ"ד):
"כה, אמר ה' אלוהים ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה... בהר מרום ישראל אשתלנו... וידעו כל עצי השדה כי אני השפלתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני ה' דברתי ועשיתי".

ומאותו נביא קטע שני (ל"ד, כ"ב-ל"א):
"והושעתי לצאני ולא תהיינה עוד לבז... ונתן עץ השדה את פריו והארץ תיתן יבולה על אדמתם לבטח... והקימותי להם מטע לשם ולא יהיו עוד אספי רעב בארץ ולא יישאו עוד כלימת הגויים. וידעו כי אני אלוהיכם אתם והמה עמי בית ישראל".

ומאותו נביא קטע שלישי (מ"ז, א-י"ב) המסתיים בפסוק:
"ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עלהו ולא ייתם פריו לחודשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה".

מן הכתובים יש לקרוא ארבעה פרקים בתהילים:
פרק ע"ב, הכולל הפסוקים על המלך:
"יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח.:. ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ"

פרק קמ"ז, הכולל את הפסוקים:
"בונה ירושלים ה' נידחי ישראל יכנס... השם גבולך שלים חלב חיטים ישביעך",

פרק קמ"ח, הכולל את הפסוק:
"ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים"
ומסתיים בפסוק:
"וירם קרן לעמו".
ואחרון אחרון: פרק קכ"ו:
"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים".

כל המתבונן בעיון בבחירת המקראות מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, יראה מיד מחבר התכוון בבחירתו למקראות שיש בהם מעניין העץ וצמיחתו ומעניין שיבת בנים לגבולם: משום צירוף תחיית הטבע, לתחיית העם.

סדר הסעודה והלימוד שקבע בעל "חמדת ימים" נתפשט עד מהרה בכל קהילות ישראל שבאיטליה, שבתורכיה ושבארצות-הבלקן ושבכל ארצות-המזרח, מבוכרה שבמרכז-אסיה ועד מרוקו שבצפון-אפריקה. הפרק על סדר ט"ו בשבט מתוך ספר "חמדת ימים" נדפס בספר מיוחד בשם "פרי עץ הדר", וספר זה חזר ונדפס פעמים הרבה, ידועות לי שלושים ואחת מהדורות של ספר זה שנדפסו בויניציאה, פיסא, ליוורנו, אמשטרדם, קושטא, שאלוניקי, ירושלים, בגדאד וגרבה.


במרכז החג בין יהודי ארצות-המזרח עומד סדר התיקון והלימוד שקבע בעל "חמדת ימים", לפי מה שנדפס בספר "פרי עץ הדר", אלא שבכל ארץ וארץ הוסיפו מנהגים מיוחדים ושוררו שירים ופיוטים מיוחדים שחיברו פייטנים שבאותה ארץ. סדר סעודת ט"ו בשבט הייתה אצלם לסעודה חגיגית גדולה; מעין סדר של פסח, שאליה מזמינים קרובים ושכנים, אורחים נכבדים ותלמידי-חכמים עניים, ומרבים באורות, בקישוטי-השולחן ובשירים ופיוטים.

אנסה לתאר מקצת מאותם מנהגים:
בסלוניקי היו מגישים בסעודה זו צלחות פירות, בהתאם לסדר "פרי עץ הדר", אבל היו מוסיפים מאכל-חמין מורכב מחיטים ומערמונים קלויים. מאכל זה מיוחד ליום ט"ו בשבט. שותים יין לבן ואף מי שאינו שותה בשאר ימות השנה, שותה בסעודה זו. הפירות, בין טריים ובין יבשים, מוגשים בכלים נאים, כשהם עטורי-פרחים בצורה מרהיבה עין. בסידור הפירות והפרחים משתתפים אמנים ואומנים ואנשים בעלי חוש אומנותי. ראש-המשפחה מברך על כל פרי ופרי; וכל המסובים עונים, במקהלה אחריו. אף הילדים הקטנים שבדרך כלל הם מקדימים לישון, משתתפים בסעודת ליל ט"ו בשבט ונשארים ערים עד שעה מאוחרת, כדי לראות את המלאך שלפי האגדה היא מכה על ראשו של כל צמח ואומר לו: גדל. כי מקובל בין יהודי סלוניקי שהמלאך ירד לעולם בליל זה וחותך חיים לכל צמח 11.

אחד ממשוררי סלוניקי, ר' יהודה קלעי, חיבר שיר בלאדינו בשם "קונפלאש די ט"ו בשבט", שנדפס בקונטרס מיוחד בפעם הראשונה בסלוניקי בשנת תק"ם (1800) ואחר-כך פעמים הרבה. השיר כולל שבח לה' שיצר את כל הפירות והצמחים, מונה כמה מיני אילנות, עורך ויכוח בין הפירות וכל פרי משתבח בסגולותיו. ומסתיים בתפילה לגאולה. את קטעי השיר שרים בשעת הסעודה, על כל פרי בשעה שמגישים אותו. אף הילדים משתתפים בשירה.

על מנהגי ט"ו בשבט בין יהודי אזמיר ואסיה הקטנה מספר ר' חיים פאלאגי, אב"ד אזמיר, שחיבר שישים ושמונה ספרים (כמניין "חיים"). ואלה דבריו.
גליל ט"ו בשבט ר"ה לאילנות. ונהגו רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן מכל פירות האילן ופירות הארץ עד אשר תשיג ידו, וכל אחד מברך על פרי אחד.
האיש מברך על החיטה אחר ברכת המזון, חלב חטים ישביעך [תהילים קמ"ז, י"ד], כדי שיהיה לו מזונות ברווח,
והאישה על הגפן, כדכתיב: אשתך כגפן פורייה [שם, קכ"ח, ג],
והבן על הזית, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך,
[שמן, רימון ואגוז לבנותיו, על שם: כל כבודה בת מלך פנימה. [שם, מ"ה, י"ד],
דבש ותפוח לתינוקות, על שם תחת התפוח עוררתיך [שיר השירים ח, ה], דבש וחלב תחת לשונך [שם, ד, י"א],
כמו שכתב כל זה... בני הגדול [ר' אברהם פאלאגי בספרו והוכיח אברהם [בלאדינה נדפס באזמיר תרכ"ב], ושם הביא משם ספר ברכת אליהו, דהעיקר הוא ט"ו פירות, וביארם שם, ושילמוד בכל פרי פרק אחד ממשנה, והם פיאה ח פרקים, ביכורים ג, ראש השנה ד, וגם שיברך על ריח האתרוג..."
פאלאגי ממשיך שם:
"רובא דעלמא אינן נוהגין כן, אלא קורין בספר פרי עץ הדר על הסדר, לפי הפירות שיש לו.
ויש שאינן נוהגין כלל לסדר פירות, ויש נוהגין דווקא ז' מיני פירות דנשתבחה בהן הארץ...
ויש מקומות שאינן לומדים כי אם ט"ו שירים שבתהילים [ק"כ-קל"ד, שירי המעלות]. ונוהגים דהמלמדי תינוקות מלמדים את תלמידיהם כל ט"ו שירים, כדי שילמדו בשולחן אביהם ליל ט"ו בשבט.
כשחל ט"ו בשבט ליל שני, מה טוב למי שחננו ה' בעושר דיעשה חילוק [חלוקת צדקה] לתלמידי חכמים וצנועים ביום י"ד בשבט, לפחות כשחל במוצאי שבת, מפני דיצאו משבת ולית להן כלום כדי לקנות פירותיהם, ועוללים שאלו ואין ידם משגת לקנות ואית להו צערא טפי משאר שנים. ואשרי אדם דיש לו עניים ותלמידי-חכמים סביב לשלחנו בלילה הנאת, ויהיה ברכת ה' בכל אשר לו ויזכה לשנים רבות נעימות וטובות.

ובספר מעשה הצדקה, דף ק"ל, אות ת"ז, כתב, דיפריש צ"א פרוטות לצדקה ביום ט"ו בשבט, כמנין אילן" וגימטריא מי"ם ע"ה [עמ הכולל] וכמנין אמ"ן" 12.
גם בבגדאד נפוץ מאד המנהג לערוך סעודת פירות בט"ו בשבט לפי סדר בעל "חמדת ימים", והספר "פרי עץ הדר" נדפס בבגדאד שלוש פעמים (בשנת תרנ"ד, בשנת תרס"ו ובשנת תרצ"ו). ר' דוד ששון, כותב על בגדאד:
"ליל ט"ו בשבט. מביאים כל מיני פירות, טריים ויבשים, המצויים בעיר, ומניחים על השולחן ועורכים מסיבה וקוראים על כל מין ומין מקרא, משנה ובו מספר פרי עץ הדר. וגם חל בשבת עושים את סדר ט"ו בשבט ביום, מפני שבליל שבת אין רגילים לילך חוץ לביתם" 13.
גדול חכמי בגדאד בדורות האחרונים, ר' יוסף חיים בן ר' אליהו, חיבר תפילה מיוחדת זו לט"ו בשבט:
"אנא ה' הושיעה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' הצליחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' הרוויחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנה ה' הטיבה נח היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אנא ה' ברך נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
אל נא פצה שנה זו משמיר ושית, וברך עץ שמן וזית.
אל נא במטר רווה חרבוני ישימון, וברך גפן ותאנה ורימון.
אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים, וברך אגוז ותמר ותפוחים.
אל נא צדקך מעמד בל יפסק
וברך חרוב וקורסמטל ואפרסק.
אל נא חלץ קהילות אשר אליך תערוג,
וברך התות והאגוז והאתרוג" 14.
וכן חיבר ר' יוסף חים ב"ר אליהו מבגדאד תפילה מיוחדת לט"ו בשבט, שה' יברך את אילנות האתרוג "יוציאו אתרוגים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום" לברכה בחג הסוכות. והוא מוסיף.
שיש קבלה אצל חכמי אשכנז ז"ל שצריך לבקש ביום ט"ו בשבט בפרטות על האתרוג שיזדמן לישראל אתרוג טוב" 15.

וכן חיבר אותו ר' יוסף חמם מבגדד פיוט מיוחד לט"ו בשבט, סימן: "אברך יה חזק". תחילתו של השיר:
"אז ירנן עץ הערים
לפני אל אדיר אדירים
יעיר זמירות. ושירים
יתפאר אל צורנו ושמו יתקדש".
וסיומו של השיר:
"חזקו לבבות שובבות
שמחו בנים עם האבות
כה נזכה לשנים רבות
אשיר שיר חדש".
שיר זה נתחבב מאד על יהודי בגדאד, ובו היו מסיימים את סעודת-החג של ט"ו בשבט, והוא נדפס פעמים הרבה בקבצי שירים שנדפסו בבגדאד ובירושלים.

מנהגם של יהודי בגדאד עבר להודו שרוב היהודים הלבנים בה הם ממוצה בגדאדי, ושם הרחיבו ופיארו את סעודת ט"ו בשבט עוד יתר. הנוסע המפורסם מירושלים ר' יעקב ספיר, שנזדמן ביום ט"ו בשבט תר"ך (1860), בדיוק לפני מאה שנה, לבית הגביר ר' דוד ששון בבומבי, ובשנת שלאחריה, תרכ"א (1861) לבית הגביר ר' יחזקאל יהודה בכלכותה, תיאר בפרוטרוט את הסעודות שהשתתף בהן, אף שדעתו לא הייתה נוחה ממנהג זה, שיסודו בספר-קבלה, והוא עצמו היה מן הפירושים-המתנגדים שבירושלים.

באגרת מהודו לקרוביו שבירושלים הוא כותב:
"אשתעה לכם על אודות... יום ט"ו בשבט, ואספרה, סדר היום הזה ומנהגו שהחזיקו בו אחינו הספרדים בתורכיה, כאשר ידעתם, והבבלים הוסיפו עליו במידה גדושה". אין דעתו נוחה מהמנהג "כי לא נמצא מקור לדין זה לא בפוסקים ולא במקובלים", והוא רואה את שורש המנהג במנהג הקדום של האשכנזים, להרבות באכילת פירות ביום הזה, "אבל האשכנזים עזבו המנהג והספרדים אספוהו והוסיפו. עוד כהנה וכהנה, ויביאו לו גם יין גם לחם וגם מנחה מפרי האדמה וירק עשב והוסיפו לו (על ט"ו) ב' ונעשה יום טוב, ורבים יחשבו שהוא יום הדין עפ"י מה שנאמר במשנה ר"ה: חמישה עשר בשבט ר"ה לאילנות, אשר פירושו לעניין מעשר שנה שנה, אבל לא לאכול ולא לדין, כי בעצרת דנין על הפירות, וכבר נדפס על סדר העם הזה ט"ו בשבט ותיקונו ספר מיוחד, פרי עץ הדר, מבעל חמדת ימים" 16.
אולם אף-על-פי שלא הייתה דעתו נוחה מהמנהג נתגבר הסופר שבו על "המתנגד" שבה ובאיגרתו תיאר בפרוטרוט את סעודת ט"ו בשבט שהשתתף בה בבית הגביר ר' יחזקאל יהודה בכלכותה. ואלה דבריו:
"העריכו היום - כי שבת היום ולא יכלו לעשות התיקון בלילה כמצוותו - שולחן גדול לכבוד יום הדין מכל מיני פירות ומגדים, גם לחם רב, כיד ה' הטובה על הבית הגדול הזה: ונאספו שמה רבים מנכבדי העיר ואציליה, גם עניים הגונים וערב רב, לעשות הסדר כתיקונו.. על השולחן. הזה היו כחמישים מיני פירות, בין מפרי הארץ הזאת, כי רבים הם, ובין מהמובא משאר-ארצות, כי לא תחסר כל בה ואין דבר נעדר מעיר הזאת הרוכלת וסוחרת לכל הארצות הקרובות והרחוקות, גם אין כסף נחשב, אם שני תפוחים קטנים או מלוא חופנים ענבים לחים באחד שילינג. וחביבה מצווה בשעתה יותר מאתרוג ולולב ביום הראשון!"
וזה סדרו:
כל אחד מהחשובים היושבים ראשונה אומר יה"ר וינ"ו [יהי רצון ויהי נועם] ופרק ופרשה מהקריאה המסודרת בספר הזה, "פרי עץ הדר" על כל פרי מהשלושים. ומברך ברכה הראויה לה ואוכלה בכוונה כמצה ומרורים בליל שמורים. וכל המסובין יעשו כמשפטו ואוכלין אחריו מזה המין, מהם מכוונים לצאת בברכתו, ומהם מברכים לעצמם וחוטפים ואוכלים. וכן השני וכן השלישי, גם כל ההדרים על השולחן. על כל פרק פרי חדש ועל כל פרי ברכה, עד תשלום הסדר. ואחר כך מברכים על היין - קדושא רבא - ונוטלים לידים ואוכלים סעודה שלימה, איש אשר כברכתו ובכוונה רצויה".
והוא מוסיף בשמץ לגלוג:
"אז אמרתי מי ייתן אפוא ויודפסו גם עשרת הדברים - כללי תורתנו הקדושה - על ספר מיוחד עם יהי רצון, ויהי נועם, ולשם ייחוד וכו' ואיזה הגדות והערות, אולי יעשו גם להם חוק זיכרון פעם אחת בשנה ויחזיקו בהם כאחד המנהגים האלה" 17.
בימינו אין צריך לומר שלגלוג זה לא היה מוצדק כלל, לא מבחינה היסטוריות, כפי שראינו לעיל, ולא מבחינה מעשית. אם זכינו לימינו וכל יהודי בבל ורוב יהודי הודו עלו למדינת ישראל, הרי יש לסעודות החגיגיות של ט"ו בשבט, המתוארות לעיל, חלק גדול בעליה זו.

על מנהגי ט"ו בשבט בין יהודי קוקז הגיעו אלינו ידיעות שונות. אחד הנוסעים המתאר את מנהגי היהודים בדרבנד לפני מאה שנה, כותב:
"ט"ו בשבט. אוכלים פירות ואין להם שמחה מיוחדה" 18.
ואילו נוסע אחר מספר:
"חמישה עשר בשבט. ביום הזה מרבים מאד באכילת פירות ושתיית יין, ולפנות ערב יתקבצו חבורות-חבורות ועושים סעודות-מרעים והבחורים, והבתולות תצאנה בתופים ובמחולות בשווקים וברחובות" 19.
על מנהגי ט"ו בשבט בין יהודי פרס מספר שליח צפת, אשכנזי, שנזדמן אליהם לפני שנת תרל"ב (1812):
"חמישה עשר בשבט הייתי באקידה (בפרס)... מנהגם כי יסובבו מבית לבית, ובדרך הארובה שבגג ישלשלו מטפחת, ובעל הבית ימלאנה חטים ופירות ויעלנה מעלה, אך אל תוך הבית לא יבואו זה אל זה" 20.
יהודי כורדיסטן קוראים ליום ט"ו בשבט בלשון הארמית השגורה בפיהם בשם "מזדאני אילאני" (בשורת האילנות) או "שמחת אילאני" (שמחת האילנות) או "אידת אילאני" (חג האילנית). מנהגם להרבות באכילת מיני-פירות מרובים ככל האפשר, והם שולחים זה לזה צלחות ועליהן שלושים מיני פירות, ברחובות רבה התנועה של נערים ההולכים למסור את הצלחות. אף הכורדים המוסלמים שולחים פירות ליהודים תוך תקווה שלברכות היהודים תהא השפעה טובה על עצי הפרי, והיהודים עצמם אומרים שברכותיהם "מעברות" את העצים בליל ט"ו בשבט מזמינים לביתם מניין אנשים, וכל אחד מן המוזמנים מברך על פרי אחד, ויש שכל אחד מברך על כל פרי ופרי. בעיר עמדיה מתאספים הגברים בחצר בי-חזאני (קבר חזן דוד וחזן יוסף), מביאים כל מיני פירות יבשים ולחם ועושים לביבות, והחכם דורש בעניין "אז ירננו כל עצי יער".

לנשים בכורדיסטאן יום זה הוא יום של מנהגים מגיים הקשורים בפוריות, כי הן מקשרות את גורלן בגורל האילנות. נשים עקרות מבקשות לזכות בפרי-בטן בזה שהן מנסות להעביר לעצמן את ההריון המתחיל באילנות בליל ט"ו בשבט 21

הספרדים שבירושלים נוהגים כשאר יהודי ארצות המזרח, לפי סדר בעל "חמדת ימים". על כך כותב א.מ. לונץ:
"שבט, בחמישה עשר בו, אשר הוא ראש השנה לאילנות, ילמדו חכמי הספרדים בבתי ישיבותיהם לימודים מיוחדים מכתבי הקודש משנה תלמוד וזוהר המדברים על אודות התבואות והפירות ועל אודות ראש השנה ויעירו כמעט כל הלילה ויהדרו לאכול כל מיני פירות הנמצאים בעיר, ובייחוד פירות משבח ארץ ישראל... הלימודים והתפילות האלה נאספו ונסדרו מהרב בעל חמדת הימים ונדפסו ג"כ בקונטרס מיוחד... בשם, פרי עץ הדר והלימודים האלה ילמדו קודם אכילת כל פרי ולאחריו" 22.
וכן נהגו בירושלים לילך ביום ט"ו בשבט, כמו בל"ג בעומר, אל קברות הסנהדרין וקבר שמעון הצדיק 23.

ועוד נהגו בירושלים לטייל ביום חמישה-עשר בשבט אל באר-יואב,
"לראות במימיו ולשבת בצל העצים הרעננים המחליפים ביום זה נעוריהם".

דוד ילין, המתאר את חג ט"ו בשבט בירושלים בשנת תרנ"ו (1896) מוסיף עוד:
"אחינו הספרדים מהדרים בכבוד היום הזה, ועשו יעשו לו סדרו כראוי לפירות המתוקים והנעימים אשר יובאו אל השולחן הערוך, וטסים מלאים כל טוב מזמרת הארץ יוצאים מבית החתנים אל בתי כלותיהם, וליהודים שמחה וששון" 24.
יהודי תימן לא קיבלו את סדר בעל "חמדת ימים", ואין להם שמחה מיוחדת ביום זה, ומשורריהם לא פייטו שום שירים לכבוד היום.
ורק בעדן המנהג לקרוא -
"בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות משנה פרק א ממסכת ראש השנה ערבית ושחרית"25.

ואילו יהודי צפון-אפריקה נוהגים לפי הסדר שקבע בעל "חמדת ימים", והספר "פרי עץ הדר" נדפס באלגיר ובג'רבה. משוררי צפון-אפריקה חיברו כמה פיוטים לט"ו בשבט: ר' יעקב בירדוגו אב"ד מכנאס חיבר שיר, תחילתו:
"אעורר שיר רנני
למנצח בנגינות
היום עשה אדני
ראש השנה לאילנות".
ר' חיים חלואה חיבר שיר, תחילתו:
"פצחו רננו יחדו זמרו, שם ה' אומה טהורה".

משה חלואה חיבר שיר, תחילתו:
"יום זה שיר מפינו אל יושבת
אפצחה בו שירים גם רננות
גדול הוא לנו יום ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות" 26.
ראינו אפוא את כל גלגולי חג ט"ו בשבט מיום של תאריך לעניין מעשרות ליום-הדין לאילנות עם תפילות מיוחדות בימי הגאונים. ושוב נשכח החג בצאת ישראל לגולה ולא נשאר הימנו אלא רמז במנהגים שונים, ובכללם אכילת פירות, בתחום יהודי אשכנז. ושוב קם לתחייה בצפת במאה השבע עשרה עם סדר שלם של סעודה ולימודים מיוחדים, צורה שנתפשטה בעיקר בארצות-המזרח. ובימינו, עם ראשית שיבת-ציון, הפך שוב החג מיום של אכילת פירות-האילן ליום של נטיעת: אילנות, ועוד נכונים עתידות ליום זה.

הערות:1. ובהתאם לכך קבעו לקרוא פרשת החנוכה לפני חג השבועות: "וזהו שאמרו חכמים רבי שמעון ב"ר אלעזר אומר עזרא תיקן להם,לישראל שיהיו קורין קללות שבתורת כוהנים, קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה, מה טעם, כדי שתכלה שנה וקללותיה, שאף עצרת ראש השנה לאילן, שכך שנינו: "ובעצרת על פירות האילן". (ליקוטי הפרדס מרש"י ב, סימן: המועדות ומסורת שלהם).
2. שני פיוטים אלה נתפרסמו בפעם הראשונה מתוך כתב-יד הגניזה הקהירית על-ידי מ. זולאי ז"ל בספר "לקט שירים ופיוטים" שיצא-לאור לכבוד הבר-מצווה של מיכה יוסף שוקן, ירושלם תרצ"ו, עמ י"ד--כ; וחזרו ונדפסו על ידו בנוסח מושלם: ומתוקן יותר במאמרו: ר' יהודה הלוי שאינו ר' יהודה הלוי. קרובות לט"ו בשבט ויוצר לפורים לפייטן ארצישראלי, שנדפס בקובץ "ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר רביעי, מוגש לנשיא המדינה מר יצחק בן-צבי במלאת חמישים שנה לעלייתו ארצה", ירושלים תשט"ז, עמ 144-138.
3. התשובה, החתומה בידי ר' גרשון ב"ר מאיר, הוא רבנו גרשום מאור-הגולה. נדפסה בשאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג, דפוס פראג, סימן ה' (=במהדורת מ. א. בלוך; בודפסט תרנ"ה, דף א ע"ב), ונכללה גם במרדכי (ראש השנה, פרק ראשון, רמז תש"א, ושם לא נזכר שמו של המשיב), והובאה גם בהגהות מימוני (הלכות שופר, פרק א) בשם תשובות ריצב"א; ונכלל
גם בספר תשב"ץ לר' שמשוו ב"ר צדוק, סימן ק"י, ומיוחסת שם לר' ברוך, אביו של מהר"ם מרוטנבורג - ר' יוסף קארו שקבע דין בשולחו ערוך לפי תשובה זו, הכיר את התשובה מתוך הגהות מיימוני. - וב"ספר האגודה", בראש מסכת ראש-השנה, על המשנה הראשונה:
ארבעה ראשי שנים הן, כותב: "יש גאון שכתב דאין להתענות בכל ארבעה ראשי שנים, זה כזה, מדמני להו בהדדי, עיין לקמן בסוף המסכתא". ובסוף המסכתא הוא מביא את פלוגתת הפוסקים אם מותר להתענות בראש השנה ואם לא, ובזה רמז שלדעת הסוברים שמותר להתענות בראש-השנה, בוודאי, שמותר להתענות בחמישה עשר בשבט.
4. אין הדין בטור, ובטור לא נזכר ט"ו בשבט כלל. התנגדות לדין זה מבחינה. עקרונית הביע ר' יוסף דוד אב"ד שאליניקי בספר-תשובותיו "בית דוד", שאלוניקי ת"ק, או"ח, סימן ש"נ.
5. לקט יושר לר' יוסף ב"ר משה, מהדורת,"יעקב פריימאן, ברלין, תרס"ג, עמ, 153.
6. ספר עיבור שנים לר' יששכר ן סוסאן מערבי, ויניציאה של"ט, דף מ"ח.
7. ש. אסף, מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ראשון, תל-אביב תרפ"ה, עמ קי"ח.
8. סעיף זה הואיל להעתיק למעני מתוך צילום כתב-היד מר א. מ. הברמן. יישר כוחו!
9. עיין: א. יערי, תעלומת ספר ירושלים, מוסד הרב קוק, תשי"ד.
10. דברי ר' חיים ויטאל על שלושים מיני פירות האילן המתחלקים לשלושה סוגים, יסודם במאמר שבמדרש תהילים שנשמט מכל המהדורות שבדפוס ונשתמר רק במקום קיצוני. מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית (תהילים ק"ד, ב"ר) שלושים מיני אילנות הוציא אדם הראשון מן העדן, עשרה מהן נאכלין מבחוץ ולא מבפנים, ועשרה מהם נאכלים מבפנים ולא מבחוץ, וכל אחר ואחד יש בו עשרה מינים ואיו אחד דומה לחברו, סך הכל ג מאות, הדא הוא דכתיב: מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית". (שאול ליברמן, שקיעין, ירושלים, עמ 34). ועל יסוד מאמר זה שבמדרש פייט הפייטן הבבלי ר' נחמיה בן שלמה בן הימן הנשיא (מהמאה העשירית) בסדר-עבודה ליום-כפור:
הוזמנו מגן שורשים / מיני אילנות שלושים
בתבל הם מושורשים / רמז לעידון קדושים.
ומנחם אזולאי. ב"ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, כרך רביעי, תחר"ף, עמ' רכ"ג). ועל יסוד מאמר זה, שבמדרש פייט ר' שלטה ן' גבירול, בשירו "אלהים אל ראשון ואחרון": "רעץ גם שלושים שנויים / ומעגליך ירעפון בשן" (שירי רשב"ג, מהדורת ביאליק-רבניצקי, ספר שלישי, עמ 203, שיר קל"ב, שורה 46,
והמהדירים מעירים בהערה (ספר רביעי, עמ 124): "ואולי רמז בזה לאיזה מספר אגדי מכוון למניין מיני עצים וצמחים שנעלם לפי שעה מאתנו". ויפה שיערו, כי רמז למדרש הנזכר.
ובאלפא-ביתא דבן-סירא נאמר: "שלושים מיני אילנות יש בגניך, עשרה מהם נאכלין הפירות כמו שהן ואלו הן תפוחים תאנים וכו', ועשרה מהן נאכלין מה שבפנים ומה שבחוץ נשלכין ואלו הן רימונים אגוזים שקדים וכו', עשרה מהם נאכלין מה שבחוץ ואלו הן: תמרים זיתים חרובין וכו". וקרוב לוודאי שר חיים ויטאל שאב ממאמר זה.
11. מיכאל מולכו, מנהגיהם והליכותיהם של הספרדים בשאלוניקי, מדריד 1950 (בספרדית), עמ 242-237.
12. מועד לכל חי, לר' חיים פאלאגי. [שאלוניקי] תרכ"א, דף רנ"ב.
13. ד. ס. ששון, מסע בבל, מהדורת מ. בניהו, ירושלים תשט"ו, עמ' רכ"ו.
14. לשון חכמים לר' יוסף חיים ב"ר אליהו מבגדאד, ירושלים תרס"ה, סימן ל"ו.
15. בדבריו אלה הוא מתכוון לספר "בני יששכר" לר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, חודש שבט, מאמר ב, סימן ב.
16. מי יגלה עפר מעיניך, ר' יעקב ספיר, ותראה שבגניזה שבקהיר נתגלו פיוטים מימי הגאונים שמהם נראה שכבר אז היה יום ט"ו בשבט יום טוב ויום-הדין לפירות האילן ואמרו תפילת שמונה-עשרה מיוחדת ביום זה, ובמנהג האשכנזים נשתמר רק רמז למנהג-ארץ-ישראל הקדום! ושוב נתאשר הכלל שאין לזלזל במנהג.
17. אבן ספיר לר' יעקב ספיר, חלק שני, מגנצא תרל"ד עמ ק"ה-ק"ז.
18. יוסף יהודה טשארני, ספר המסעות בארץ קוקז בשנות תרכ"ז-תרל"ה, פטרבורג תרמ"ד, עמ 304.
19. צבי כשדאי, ממלכות אררט, פרשת מסעות... בארצות קוקז, אודיסה תרע"ב, עמ 42.
20. אברהם יערי, מסעות שליח צפת בארצות המזרח, ירושלים תש"ב, עמ ע"ח.
21. א. בראואר, יהודי כורדיסטאן, ירושלים תש"ח, עמ 726--724.
22. א, מ. לינץ, בספר-השנה, "ירושלים", שנה א (תרמ"ב), עמ 43.
23. ב. נוימן עיר-הקודש ויושבי-בה, תרגום ב. גת, ירושלים תש"ט, עמ מ"ג.
24. דוב ילין, כתבים נבחרים, כרך א, ירושלים תרצ"ו, עמ 107.
25. נחלת יוסף לר' שמואל ב"ר יוסף עדני, ירושלים תרס"ז, חלק ב, דף י
26. על שירים אלו ועל שירים ופיוטים אחרים לט"ו בשבט, אני מקווה להרחיב את הדיבור לעת מצוא.