וטנירט טפשמ

יפראק לאינד

(גס-ס םידומע ) ז"כשת י"ק םיינחמ

,הלילעל עקרה תא ראתמו 1475 תנשב וטנירט ריעב םד תלילעב קסוע רמאמה :ריצקת
.רוזאה ידוהי יבגל היתוכלשהו הכלהמ

.תוימשיטנא ;התסה ;םד תולילע ;וטנירט :חתפמ תולימ


ןחלופה יכ עבקנ הבש ןקיתוה םעטמ תימשר העדומ אמורב המסרפתנ ,1965 רבוטקואב 28 -ב
.ירוטסיה קודיצו יטפשמ דוסי ללושמ (Trento) וטנירטמ ןועמש "שודקה" רענה יבגל גוהנה
השרפה תא האור אוהו ,ךרוצה יד הנורחאל ורהבוה רענה לש ותומ תוביסנש רובס ןקיתוה
.תיתד הניחבמ ןהו תירוטסיה הניחבמ ןה הרוגסכ הלוכ

רוקמ הנש 500 -ל בורק ךשמב התיהש הכוראו תיגארט השרפ המויס לע הרואכל האב הזב
התניחבמ המויסל האב איה ,קויד רתיל וא ,תובר תוצראב םידוהיל םייוניעו לבס ,התסה לש
.תילותקה הייסנכה לש

"שודק"ל ןחלופה לוטיבש העדומ התואב תועבומה תווקתל םנמוא םיפתוש ,םידוהיכ ונחנא
םע דחי ךא ."םלוכ םדא ינב ןיב הווחאו קדצ ,םיידדה דובכ ישגרו יסחי תא קזחי" ןועמש
דע תמייק התיה אל ,ונדידל ,ירהש ,יהשלכ תימינפ תועמשמ לעב וניבגל הז "רוהיט" ןיא ,תאז
500 רובעכ - התע "םמש רוהיט" ןיא אליממו ,בעותמה חצרב םידוהיה לש םתמשא תלאש הכ
.םירשימב ונב עגונ - !הנש

םידוהיה ולא ויה ,םישודק השרפ התואב ויה םאש ,תידוסיה הדבועה תא םיעדויו ונעדי ונא
אל ,וז הדבוע .םתד תא רימהל םבוריס לשב דקומה לע ולעוהו םיארונה םייוניעב ודמעש
יוטיב איה :תידוהיה הירוטסיהה ןמ קלח איה וטנירט טפשמ תשרפ .הנתשת אלו התנתשה
רבדה היה ךכ .'ה שודיק לע םשפנ ורסמש םישלחו םיטעומ לש םתדימע חוכלו םתנומאל
.אבהל םג ראשי אוה ךכו הכ דע וניניעב

האמה לש הינשה תיצחמב .ינמרגה לובגה תברקב ,הילטיא ןופצב הנטק ריע איה וטנירט
היבוטו הנוריוומ יכדרמ ,גרבנרינמ לאומש :םידוהי בא יתב השולש לכה ךסב הב ובשי ו"טה
.שפנ םישולשכ ,םהילא םיוולנה ראשו םהיתוחפשמ םע דחי ;גרובנדלאממ

ינשמ םתסנרפ תא ולא םידוהי ואיצוה ,םימיה םתואב הילטיא ןופצב םידוהיה םיבושיב גוהנכ
תצעומ ידי לע םוקמל וארקנ יכדרמו לאומש .האופרו תיבירב האוולה :םיירקיע תועוצקמ
הלועפב םש ול שכר היבוט .חונו לוז יארשאל הקוקזה תימוקמה הייסולכואל עייסל ידכ ריעה
.החמומ אפורכ

ינב ראש ןיבל םהיניב וררש ןמזה ותוא לכ ךשמבו ,ריעב םידוהי ויח הנש םירשעמ הלעמל
.תידדה הכרעהו דובכ יסחי םוקמה

םיריזנה לש םתלועפ תובקעב הילטיאב טשפתנש םידוהיה דגנכ העורפה התסהה לג םלוא
ודדנש ,םינקינימודהו םינקסיצנארפה ירדסממ ,ולא םיריזנ .םהילע ףא חספ אל םיפיטמה
תא ןקתל הנושארבו שארב דועיכ ושקיב ,תובר םינש ךשמב ץראה לש הבחורלו הכרואל
,תובהלנה םהיתופטה םלוא .התנומא תא שדחלו תירצונה הרבחה לש ימינפה המלוע
תוולמ ויה ,םינומהה לש םהיתובילל קומע ורדחשו תינוציק תירצונ-תיתד חורב ונייטצהש
.םידוהיה ללכ דגנ תרוויע האנש תעירז בורל

,(De Feltre Bernardinus) ירטליפמ סונידראנריב ריזנה וטנירטב רקיב 1475 תנש תישארב
ותפטה תא וכרדכ אוה ךרכ ,וטנירטב םג .לארשי יאנוש לודגו ,ורודבש םירצונה םיפיטמה לודג
םיבשויה םידוהיהש םיחכונה דחא ול ריעהשמ .םוקמה ידוהי דגנ םישק החכות ירבדב
סונידראנריב ץרפתה ,םתדובעל םירוסמו םיטקש ,תודימ ישנאכ רוביצב םיעודי וטנירטב
אחספה אוב םע ךא ;םכל םישוע םהש הערה לדוג םיעדוי םתא ןיא" :תמסרופמה "ותאובנב"
."םהישעמ ביט המ םכמצעב וחכוויתו וארת

תקפסמ הרהזא שמשל היה ךירצ ,סונידראנריב ריזנה לש ויפמ אצי אוהשכ ,הזכ טפשמ
הרקמ םוש הילטיאב היה אל זא דעש הדבועה ,םרב ,שחרתהל דיתעה לע רשבמ תואו םידוהיל
תובישח סונידראנריב לש וירבדל וסחיי אל וטנירט ידוהיש ךכל הארנכ המרג ,םד תלילע לש
לשו האנש לש עקשמ" סונידראנריב לש ורוקיב ריתוה ,ןמז ותואמ תודע יפל ,םלוא .הריתי
."ריעה ינב שפנב םידוהיל סחיב תונדשח

ומלעיה לע העידיה ריעב הטשפתנ ,הלילב 10 -ב ,1475 סראמב 23 -ב ,ןכ ירחא םידחא תועובש
לש ותעידיל הרקמה אבוהשמ .םוקמבש םילעופה ןמ דחא ,האירדנא לש ונב ןועמש ,דלי לש
אוה קספ ,ריעה לשומ םג היהש ,(Mons. Hinderbach) ךברדניה ינמרגה ,ימוקמה ףושיבה
חלש ,םוקמב וב ."תורצנה יביוא ידיב קפס אלל עצוב ךכ לכ בעותמ עשפ" יכ סוסיה אלל
םידוהיה ויה העש התואב .רבד אצמנ אל ךא ,לאומש לש ותיבב שופיח ךורעל םירטוש ףושיבה
תא לאומש לש ותיב ינב ואצמ רקובה תרחמל קר .תויולג לש ינשה רדסה תא ךורעל םיבוסמ
היה םאה .תונוטלשל ךכ לע עידוהל ורהמו ,לאומש לש ותיב רצחבש ראבב הפצ דליה תפוג
הביתכה םתסה ןמ ,תויקנ ויה םהידיש הדבועה ךא .רשפא ?הריתי תויביאנ םושמ ךכב
.וז הרשי תוגהנתה םידוהיל

,םידוהיה םירבגה ראש לכ ןכמ רחאלו ,תוחפשמה ישאר תשולש דימ ורסאנ ,ןכ יפ לע ףא
.אתווצב גחה תא תולבל ואבש םיחרוא ויה םקלחבש

ויהש תוריקחה וכשמנ תועובש השולש ךשמב .בעותמה טפשמה יטרפ לע ןאכ דומעל ךרוצ ןיא
ןמ קלח .רעיש רמסמ טפשמה תיב לש םילוקוטורפב רומשה םרואיתש ,םיארונ םייוניע תוולמ
ףוסבל ודוה םירחאה ,ושפנב די חולשל חילצה םהמ דחא ,תוריקחה ןמזב ותמ םידוהיה
.ותד תרמה ידי לע ושפנ תא ליצהל םיכסה אל םהמ שיא .תונושמ תותימ ינימב גרוהל ואצוהו
םידוהיה ייחו תונוש םירעב וצרפ תומוהמ .םילג הכה - הילטיאב וגוסמ ןושארה - הז השעמ
התעמ ולכי םהו ,םוצע ןוחצנב וכז ורדסמ ינב ראשו סונידראנריב ריזנה .רקפה ויה םשוכרו
.םהיתונעט תקדצ תא - לוכיבכ - חיכוהשו ,ןתינש ןידה קספב ףפונל

היה המ ןמזלו ,םימיה םתואב הבכ םרט סנסנרה תפוקת לש תונלבוסה חור ,תאז םע דחי
הריקח דיימ וכרע האיציניו לש הקילבופרה תונוטלש .לאל םשות הננכותש המיזמה יכ הארנ
Tommaso) וגיני'צומ ה'גודה םסריפ ,1475 לירפאב 22 םויבו ,תדחושמ יתלבו תידוסי
יחרזאל םהל לאו ,הבעותו המרמ השעמ היה ולוכ טפשמה לכש תעבוקה העדומ (Mocenigo
חילש וטנירטל רגיש ,4-ה סוטסקיס ,ומצע רויפיפאה .םידוהיב הערל עוגפל וב ןימאהל ותנידמ
1476 תישארב הרסמנש ותעד תווח .םידעה תא רוקחלו טפשמה לש םילוקוטורפה תא קודבל
שיאה תא תואדווב ההיז ףא אוה .עשפמ םיפח ויה ותמוהו ונועש םידוהיהש ,תונקספב העבק
.ןידל ותדמעה תא עבתו חצרה תא עציבש

הלבקתנ - 1478 -ב ומצע רויפיפאה ידיב הרשוא ל"נה תעדה תווחש יפ לע ףאו - תאז לכ תורמל
ןכו רויפיפאה חילש יכ םיפיטמה םיריזנה וזירכה םוקמב וב .תרערועמ יתלב תמאכ הלילעה
התעיקש םע רצק ןמז רובעכ .ןומא םהב תתל ןיאו םידוהיה ידי לע ודחוש האיציניו לש ה'גודה
לש ותשודקב תימשר היסנכה הריכה ,תירצונה תיתדה היצקארה חור תוטלתשהו סנסנרה לש
יטושפ ינומהו ,ריעה תויסנכמ תחאב הגצוה דליה לש הטונחה ותפוג .וב רושקה ןחלופבו דליה
לא תוינפה תובקעב ועריאש םיסינה לע תודגא השודג תימוקמה תרוסמה .לגרל וילא ולע םע
.תירצונה הברקהה לש למסל ךפהש דליה ,ןועמש "שודקה"

תודגאה םגש תווקל שי .המוקממ הרסוה ללמואה רענה לש ותפוג .התע לטוב הז ןחלופ
וטנירט ידוהי לש םתדימע רכז ךא .היישנה םוהתל הנדרת ,וב תורושקה המיאה תוררועמ
דע תורודה לכמ םידוהיה דצמ ,הברקהו הדימע ישעמ ראש םע דחי ,רמתשהל ךירצו ,רמתשנ
.ונימי