חישמה ךלמהו - םימיה תירחא תרוסמ

רזייו רשא

ד"כק םיינחמ


םדא ימימ דוע הקיתע תרוסמכ םימיה תירחא תרוסמ יוהיזב קסוע רמאמה :תיצמת
.וערזמ רצנ וא ,ךלמה דודכ חישמה ךלמ לש יוהיזו ,ןושארה

ןכותה .(א ,טמ תישארב) בקעי תכרבל החיתפב םימיה תירחא יוטיבה אצמנ הנושארה םעפב
םג וב םימייק ךא .וצראב בשויה םעכ לארשי יטבש לש םדיתע ןוזח אוה בקעי תכרב לש
.עפשו םולש לש םייחל ועיגיש דע םצראב תושק תומחלמל םיזמר

.הכרבה תריש לש ןכותה ןיבל םימיה תירחאל הבותכה החיתפה ןיב ל"זח םיניחבמ עודיכ
:ל"זח תובקעב י"שר .םינוש םינמז ינש ךכב םיאור םה רמולכ
.םירחא םירבד רמוא ליחתהו הניכשה ונממ הקלתסנו ץקה תא תולגל שקיב"
היהת םימיה תירחאב (חל לאקזחי) א"דמה םהל הארה גוג תלפמ רמא ןמיס 'ר
.'וגו יצרא לא ךיתואיבהו
םימיה תירחאב היהו (ד הכימ) א"דמה ,םהל הארה שדקמה תיב ןינב רמא הדוהי 'ר
.ןוכנ 'ה תיב רה היהי
ארקיו ל"בשר רמאד .(ג ,חצ ר"רב) ונממ הסכתנו ץקה תא םהל תולגל אב ירמא ןנבר
הקלתסנו םימיה ץק וינבל תולגל בקעי שקיב - םכל הדיגהו ופסאה רמאיו וינב לא בקעי
.(א ,ונ םיחספ) "הניכש ונממ

:ן"במר
.םה חישמה תומי תירחא לכה ירבדל

:סולקנוא
.אימוי ףוסב

:ו ,וכ ארקיוב ן"במר רמוא ךכ לע ?זא היהי המ
לש ואטח םדוק ותליחתמ םלועה היה רשאכ תווצמה םויק תעב לארשי ץרא היהת יכ"
ישי עזגמ אצויה לאוגה ימי לע בותכה רמא ןכ לעו ...םדאה תיממ שמרו היח ןיא ,םדא
םעבטב היה רשאכ שמרו היח לכו המהבה תערו ףרטה לדחיו םלועב םולשה בושיש
םתוכז התלע אלו חישמ ותושעל ה"בקה שקיבש היקזח לע וב התיה הנווכהו .הליחתמ
."אובל דיתעה חישמה לע השעמה היהיו ,ךכל

דרטנו אטחש ינפל ןדע ןגב םדאה לש םולשלו רשואל הרזח איה ארקמב םימיה תירחא רמולכ
.חישמה תומי םהו .ונממ

ימי לש ןידה ימי תירחא - ערה םלועה ץקכ ,בקעי תכרבב םימיה תירחאב ןינע תשיפת תמועל
תא תמאות בקעי תכרב לש תרתוכה רמולכ ."םתלחנו םתרובג ןינע" :ם"בשרה בתוכ ,'ה
."דיתעל איבנה רבד" :ע"באר זמור םג ךכלש הארנכו .הנכת

:רמוא וירבד ףוסב םעלב
.(די ,דכ רבדמב) "םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעי רשא ךצעיא הכל"
:ם"בשר
."חישמה ךלמ הז טשפה יפל-ונארא ...םהמ ארת אל ךייחב בורקב התע לבא"
:ן"במר
."איה חישמה תומיל תאזה האובנהו"
:ע"באר
...התיה הנש תואמ עברא ירחא יכ התע אלו רמאו דוד לע האובנה תאז יכ ילא בורקה"
הלילח .חישמה תאיב שיחכמ אוה דוד לע בכוכ ךרד שרפמה יכ ובשחי תעד ירסחו
איבנל ךרוצ ןיאו ...יתשריפ רשאכ לאינד תואובנב בטיה ראובמ חישמה יכ ,הלילח
תא ךיהלא 'ה בשו םימשה הצקב ךחדנ היהי םא רקיעה אוהש השמ ירבד םע םלועב
היה אלו ,השמ אבינ חישמה אובב םימיה תירחאב היהתש הלואגה לע ,רמולכ .ךתובש
באוי היה הזו ,םודאמ םעטהו ריע לכמ - ריעמ דירש דיבאהו .םעלב לש ויתואובנב ךרוצ
סחיב םימיה תירחאל ובשחנ ךלמה דוד ימי רמולכ .םודאב רכז לכ תרכה דע בותכ ןכ יכ
."לארשי לש ורבעל

דע וניארש הממ רחא אוה לוכיבכש ,םימיה תירחא לש גשומה תא םיאצומ ונא םירבד רפסב
דיתעה ןמ דואמ גאדומ אוה ,ומעמ דרפנ הרותה ןתונו הלואגה חילש םיאיבנה יבאשכ .הכ
,ומע לש וכות ךותל רדח יאדו .ינחורה ןבומב דמעמ קיזחי אל םא ,וצראב לארשי לש ירשפאה
ריהזמ אוהו ,וילע האוש איבהל תולולעה תוער תוחור ינפב ידמל ןסוחמ וניאש תעדל חכונו
.םימיה תירחאב עיגי ואישלש לבסו תולג לש השק ןוזח תעבה ךות ותוא

ילבחב ןואר ל"זחש המ ןיעמ ,תומויא תורצ לש תירחא ןיעמ םימיה תירחא ןאכ רמולכ
:חישמה
...המש םכתא 'ה גהני רשא םייוגב רפסמ יתמ םתראשנו םימעב םכתא 'ה ץיפהו"
.ךשפנ לכבו ךבבל לכב ונשרדת יכ תאצמו ךיהלא 'ה תא םשמ םתשקבו
"לוקב תעמשו ךיהלא 'ה דע תבשו םימיה תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב
.(ל-זכ ,ד םירבד)
תארקו םכתא יתיוצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותיחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ"
םש) "םכידי השעמב וסיעכהל 'ה יניעב ערה תא ושעת יכ םימיה תירחאב הערה םכתא
.(טכ ,אל

םניא םילודגה םישרפמה .אימוי ףוס :ילולימ ןפואב ןאכ םג םימגרתמ םיימראה םימוגרתה
לש תורצה ירחא הלודגה העושיה לע ןאכ תרבדמ הרותה ןיא ירהש .לבחו ,ךכ לע םידמוע
לע רבודמ בקעי תכרבב םימיה תירחא ירחאש דועב .זמרב קר תקפתסמ איהו ,םימיה תירחא
בכוכ לע רבודמ םעלב תרישבש םימיה תירחא ירחאו .םצראב לארשי יטבש לש םתולחנתה
.ויאנושב םיטפש השעיו בקעימ ךורדיש

םיאצמנ םימיה תירחאבש ולוכ םלועה לכ לע היתוכלשהו לארשי תלודג לע םיבחר םירויצ
לש ותומד תפחרמ םלוכ ינפלו .ילבבהו ירושאה סומלופה ימיב םיאיבנה לש םילודגה תונויזחב
.םימיה תירחאב לארשי ךלמ לש למסכ ישי ןב דוד

םהילאש ,תובאה לש תרוסמב היהו דואמ קיתע אוה םימיה תירחא גשומהש חינהל שי ןכ םא
בושי םלועהו ,הלכי אטחהו םוי אוביש ,אוהו .תבשה ומכ ןושארה םדאה לש תרוסמב עיגה
,וכ ארקיוב ן"במרה ותוא ריבסמש ומכ ,ןדע ןגב יח היה םדאהשכ םימיב היהש רשואלו בוטל


ידי לע ותוא ריבסהל ךרוצ היה אלו ,ןבומו עודי םימיה תירחא חנומה היה הרותה תניתנ ימיב
וריבסהל ורזח המואל םישק םימיב ויהש םיאיבנהו ,חכשנ הארנכ ןמזה םע .יאול תפסות
.הערה ימיב ותוא דדועל ידכ ,םעל

םהירבדכ םא .בקעי תכרב לש ןכותל םימיה תירחא ןיבש רשקה לע םידמוע ל"זח ןיאש לבח
ץקל םג תזמור איה יאדו ,ןידהו הערה ימי ףוס לש קוחרה ץקל הרומ החיתפבש םימיה תירחא
.םצראב הלחנה לאו החונמה לא םאוב םע ןמתסיש בקעי ינב לש תורצה

ןיב תירבב 'ה רבדב הב דכלנש האר יאדו ,םירצמב הנש הרשע עבש תבישי ירחא בקעי
דוע אצי אלש וכבתסנ םיניינעהו ,בערה ימיב הב רוגל קר םירצמל אב אוה ירה .םירתבה
ךכיפלו ,םירצמב רבקיהל אלש הליגר ךרדב תורשפא האר אל םגש אלא ,דבלב וז אלו ,הנממ
."םירצמב ינרבקת אנ לא תמאו דסח ידמע תישעו" :ףסוי תא עיבשהל חרכומ היה

םירצמב םיאולכ ויחא תאו ומצע תא וימי ףוסב האור םירצמב תוברה תויוכזה לעב ףסוי םג
:םלאגיו םתוא דוקפי דוקפ 'הו אובי םויש הנומאב םימחנתמו םירזו םירגכ
תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דקפי דקפ םיהלאו ,תמ יכנא ,ויחאל ףסוי רמאיו"
דקפ רמאל לארשי ינב תא ףסוי עבשיו .בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא
.(הכ-דכ ,טמ תישארב) "םכתא הזמ יתומצע תא םתילעהו םכתא םיהלא דקפי

ידכ ,זא לש םיידדהה ןהיסחיו ןענכ ימי ירבד לכו םירצמ ימי ירבד לכ תא םיעדוי ונא ןיא
לילב םיארוק ונא םויה דעו .םירצמב וינבו בקעי וראשנ היטעבש תילאירה הביסה תא תעדל
דציכו עודמו .(ד ,בנ היעשי) "םש רוגל הנושארב דרי םירצמ" :קוספה תא איבנה םע רדסה
לש םימיה תירחאב וינב תא םחינ ותומ ינפל בקעי יאדו ?השק דובעיש ידכ דע םש ורצענ
,םירצמל תדרל ששח בקעי ירהו .םהל תתל חיטבה 'הש ץראה תלבקו השקה תולגה ןמ הלואג
יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא ךיבא יהלא לאה יכנא רמאיו" :רובידה יפ לע קר הילא דריו
."ךיניע לע ודי תישי ףסויו הלע םג ךלעא יכנאו ,המירצמ ךמע דרא יכנא .םש ךמישא לודג
תלואג .הכרבה ירבדב אטבתמש המ ,רורבו בורק דודיעל םיקוקז בקעי ינב ויה הזכ בצמב
דוע ורבע הלחנה לאו החונמה לא ועיגהש דע ךא ,לארשי ינב לש תודבעל ץק המש םירצמ
.המלשו דוד ימיב קר ונייה ,הנש םישמחו תואמ עבראכ

ואר המלשו דוד ימיו ,ולוכ םלועלו לארשיל הערה ימי ץקכ םימיה תירחא וניבהש ל"זח
אלש ,ךכ לע ודמע יאדו ,םדיב תרוסמה התיה תאזשכו ,לודגה דיתעל למסכו הלודג הדיקפכ
התוא ורקע אלו ,םימיה תירחא ללכמ הכרבה תא ואיצוה אל םג ךא ,רקיעה שטשוטי
.םירחא םירבדכ התוא ונייצ קר םה .הלואג לש רחא גשומל התוא וכייש אלו ,המוקממ

הלאב םחלנו דוד ימיל הבש םימיה תירחא תא שרפמ ע"בארש ,םעלב תרישב רבדה אוה ךכו
רתוי םאות יותיע ןיא םירבדה לש םטושפ יפל .חישמה תאיב תשחכה הז שוריפב םיאורה
אהת אל ,הקוחרה םימיה תירחאב .דוד ימיב באומב לארשי תמחלממ וז םעלב תאובנ םויקל
.באומבו םודאב םיטפש ושע דוד ימיב קר ירהו .םלועה ןמ המלענ באומ ירהש ,תיתואיצמ דוע

זמרבו ,תולגו תורצ לש תירחאב רבודמ הבש ,םירבד רפסבש םימיה תירחא ןכ אלש המ
.ידש תוכלמב ןקותי םלועהו ץראה ןמ ערה רעוביש דע ךשמייש המ ,העושיו הלואגל

,םימיה תירחאל םיאבנתמ המואל םישקה םינמזב ויחש םיאיבנה קר וליחתה ,ונרמאש יפכ
'ה םוי לש גשומ םייק הלא םיאיבנב .ישי ןב דוד תוכלמ ימי םה תילכתהו הרטמה םלוכבשו
,הלאה ןידה ימי לש םפוס - םימיה תירחא תא ןיבהל שי הז יפלו .םיעשרב 'ה לש ןידה םויכ
ישי עזגמ רטוח םשארב דומעי םצראב ךא ,ומצעב 'ה היהי לאוגה .הלואגה אובת םהירחאלשו
:ץרא ילע גישהל לוכי םדא ןבש רתויב תולענה תונוכתב ןייטציש
רדעכ הרצב ןאצכ ונמישא דחי ,לארשי תיראש ץבקא ץבק ,ךלכ בקעי ףסאא ףסא"
רבעיו ,וב ואציו רעש ורבעיו וצרפ םהינפל ץרופה הלע .םדאמ הנמיהת ורבדה ךותב
.(גי-בי ,ב הכימ) םשארב 'הו ,םהינפל םכלמ
"לארשי יהלא םכפסאמו 'ה םהינפל ךלוה יכ ,ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפחב אל יכ
.(בי ,בנ היעשי)

;זי ב עשוה ;די-אי ,גס היעשי ;ח ,בי א"ש) השמכ לודג דובכב לארשי יעישומ םירכזנ ארקמב
תורצל ץק םשה 'ה חור לעב לשומ לש למסל ךא .(אי ,בי א"ש) ןועדגו .(ב ,ב הימרי ;ד ,ו הכימ
םימיה תירחאב םעה שארב דומעל יוארה וב ואר רחואמבש דע ,ישי ןב דוד קר ךפה ומע
.תורודה לכב היוזחה

המ .איבנ ידי לע חשמייש ךלמ שורדל םעה ליחתה םיטפושה תפוקת ףוס לש םיעגיה םימיב
זע ןתיו ץרא יספא ןידי 'ה" :ילע לא םיהלאה שיא רבדבו :הנח לש הידוהה תרישב אטבתמש
האר ישי ןב דודב .(הל , י ,ב א"ש) "םימיה לכ יחישמ ינפל ךלהתהו .וחישמ ןרק םריו וכלמל
תא ררחיש ,ןושארה חישמה ךלמה לואש רחא אבש ,דוד .הפוצמה חישמה ךלמה תא םעה
לש אבצ הנבו (וט ,ה ב"ש) ץראב טפשמ יתב ןגריא ,ביבס ויביואמ תומחלמה ינפמ טויסמ םעה
ףא ,הרצבמ תא שובכל וששח םימיה לכש ,לארשי תריבכ םילשורי תא הנב ,םירוסמ םירוביג
יאדו .(טכ ,ח ,א םיטפוש ;ק"דרו י"שר םש האר .גס ,וט עשוהי) עשוהי ימיב דוע השבכנ ריעהש
תדובע תא ןגריא .תונוש תותדל םויה ומכ ל"וחבו ץראב םייוגל שודק היה הירומה רהש ינפמ
היהו ,(טכ-אכ א"יהד) וייחב תונבל ול ןתינ אלש שדקמה תיב ןינבל רמוחה תא ןיכהו שדוקה
בורקה םדאה לש הלודגה חורה תאטבתמ ובש םילהת רפס לש רבחמ - לארשי תורימז םיענ
אלפ ןיאו .וימימ ותוא עדי אל לארשי םעש המלש ימיב םולשל סיסבה תא ןיכהו ,ויהולאל
הולשהו םולשה תא ומעל ןתיו ץק תעל אובי תרוסמה יפלש 'ה ריחב תא וב האר םעהש
.וצראב רשואהו

וכרע לדוג תא םדיב התיהש תרוסמה דיכו יאובנה םחוכב ראתל וברה םהיתונויזחב םיאיבנהו
.םימיה תירחאב ויתומישמו

:רמוא ,לעבה תדובע לש תותיחשב םחלנו םירפא תכלממב יחש ,עשוה איבנה
ובוט לאו 'ה לא ודחפו םכלמ דוד תאו םהיהלא 'ה תא ושקבו לארשי ינב ובושי רחא"
.(ה ,ג 'שוה) "םימיה תירחאב
.דוד תיבל הבישה םג איה 'הל הבושתה רמולכ

רמוא סומע
היתינבו םיקא ויתוסירהו םהיצרפ תא יתרדגו תלפונה דוד תכס תא םיקא אוהה םויב"
.(אי ,ט) "םלוע ימיכ

תא וארש ,והיקזח ימיב םילודג לש רוד הנבשו רושאל ענכיהל ןתנ אלש ,ץומא ןב היעשי איבנה
תירחאב היהיש חישמה ךלמה תא ראתל םילודג םיאישל םמורתמ ,םילשורי דיל לודגה סנה
םילשורי לע האובנב .ול האובב שמשמ היקזח ךלמהשו ,דוד לע תרוסמה יפל יאדו ,םימיה
ןיב טפושכ הכלמ תעפשה לעו ,םלועה לע םילשורי לש התעפשה לע דמוע אוה םימיה תירחאב
:המחלמה חור תתבשה ידכ דע םייוגה
,תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב טפשו"
.(ד ,ב היעשי) "המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג אשי אל
.םילק םייונישב ונמז ןב הכימ איבנה רזוחש המ לע

:רמוא אוה םימיה תירחאבש ךלמה לע
.הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו"
."'ה תאריו תעד חור ,הרובגו הצע חור ,הניבו המכח חור ,'ה חור וילע החנו
םדאהשכ םימיב היהש ומכ םולש לש בצמ רצווי לארשי ץראב .'ה תאריב קדצ טפוש היהי אוה
:ןדע ןגב יח
...שבכ םע באז רגו"
.םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל
ושרדי םיוג וילא םימע סנל דמוע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו
,אי) ,"ומע ראש תא תונקל ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה םויב היהו דובכ ותחונמ התיהו
.(אי-א
הירומה רהל ךומס ןדע ןג לש רעשה היה תרוסמה יפל ירהש .ישדק רה לכב :איה השגדהה
היראו ,דחאכ וערי הלטו באז" :תומחנה רפסב וז האובנ לע הרזחב ךכו .(כ רזעילא יברד יקרפ)
.(הכ ,הס) "'ה רמא ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל ;ומחל רפע שחנו ןבת לכאי רקבכ
אל" :ןומדקה אטחה ינפל יוזח היהש ומכ םדאה לש םימי תוכירא םג איבנה הזוח וז האובנב
אב אטוחהו ,תומי הנש האמ ןב רענ יכ ,וימי תא אלמי אל רשא ןקזו םימי לוע דוע םושמ היהי
.(כ ,םש ,םש) "ללוקי הנש האמ

:רמוא לאקזחי
,ידבע דוד תא ,ןהתא הערו דחא העור םהילע יתמקהו"
.הערל םהל היהי אוהו םתא הערי אוה
.יתרבד 'ה ינא ,םכותב אישנ דוד ידבעו ,םיהלאל םהל היהא 'ה ינאו
חטבל רבדמב ובשיו ץראה ןמ הער היח יתבשהו םולש תירב םהל יתרכו
.(זכ-גכ ,דל) "...םירעיב ונשיו

ןגמ אציש רהנה ישארמ דחאכ ןוחיגה תא ריכזמש המ ,םילשורימ ואציש םימ לע ואבנ םהמ
:ןדע
;(חי ,ד לאוי) "םיטשה לחנ תא הקשהו אצי 'ה תיבמ ןיעמו"
םיה לא םיצחו ינומדקה םיה לא םיצח םילשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו"
.(ח ,די הירכז) "היהי ףרחבו ץיקב ןורחאה
...המידק תיבה חתפ ןתפמ תחתמ םיאצוי םימ הנהו תיבה חתפ לא ינבשיו"
םי) המיה ואבו הברעה לע ודריו הנומדקה הלילגה לא םיאצוי הלאה םימה ילא רמאיו
.םימה ואפרנו םיאצומה המיה לא ,(חלמה
יכ דאמ הבר הגדה היהו ,היחי םילחנ םש אובי רשא לכ לא ץרשי רשא היח שפנ לכ היהו
םיגוד וילע ודמעי היהו .לחנה המש אובי רשא לכ יחו ואפריו הלאה םימה המש ואב
הבר לודגה םיה תגדכ םתגד היהת הנימל ,ויהי םימרחל חוטשמ ,םילגע ןיע דעו ידג ןיעמ
ץע לכ הזמו הזמ ותפש לע הלעי לחנה לעו .ונתנ חלמל ואפרי אל ויאבגו ויתאצב דאמ
םיאצוי המה שדקמה ןמ וימימ יכ ,רכבי וישדחל וירפ םתי אלו והלע לובי אל ,לכאמ
.(בי-א ,זמ לאקזחי) "הפורתל והלעו לכאמל וירפ ויהו

לש עגרב ךא ,וצראב רבכ בשישכ םימיה תירחאב לארשי לע אוביש לודגה לבסה תא ואר םהמ
לש תכרובמה הפוקתה ליחתתו הערה רמגית ךכבו ,ודבאי םיביואהו סנ שחרתי השקה רבשמה
.םימיה תירחא
רשאב יכ .שא יבהלב ותרעגו ופא המחב בישהל ויתובכרמ הפוסכו אובי שאב 'ה הנה יכ"
ץבקל האב םהיתבשחמו םהישעמ יכנאו ...'ה יללח וברו רשב לכ תא וברחבו טפשנ 'ה
םהמ יתחלשו תוא םהב יתמשו .ידובכ תא וארו ואבו תונושלהו םייוגה לכ תא
.(אכ-וט ,וס היעשי) ..."'הל החנמ םיוגה לכמ םכיחא לכ תא ואיבהו ...םיטילפ
- ןופצ יתכריבש גוגמ ץראמ גוג םימיה תירחאב לארשי לע אוביש ביואה תא הנכמ לאקזחי
:גוג לא הנופ אוה .םיקרפ ינש ול שידקמ אוהו ,גוגמו גוג םשב עודיה
םימעמ תצבקמ ,ברחמ תבבושמ ץרא לא אובת םינשה תירחאב .דקפת םיבר םימימ"
.םלכ חטבל ובשיו האצוה םימעמ איהו ,דימת הברחל ויה רשא לארשי ירה לע םיבר
...ךתא םיבר םימעו ךיפגא לכו התא ,היהת ץראה תוסכל ןנעכ אובת האושכ תילעו
םהה םימיב םיאיבנה לארשי יאיבנ ידבע דיב םינומדק םימיב יתרבד רשא אוה התאה
...םהילע ךתוא איבהל םינש
ויפגא לעו וילע ריטמא תירפגו שא שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו
ינא יכ ועדיו םיבר םיוג יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגתהו .ותא רשא םיבר םימע לעו
.(טל-חל לאקזחי) "'ה

המחלמל םילשורי לא םיוגה לכ תא יתפסאו .ךברקב ךללש קלחו 'הל אב םוי הנה"
תרכי אל םעה רתיו הלוגב ריעה יצח אציו הנבכשת םישנהו םיתבה וסשנו ריעה הדכלנו
לע אוהה םויב וילגר ודמעו .ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו .ריעה ןמ
איג המיו החרזמ ויצחמ םיתיזה רה עקבנו םדקמ םילשורי ינפ לע רשא םיתיזה רה
תורקי רוא היהי אל אוהה םויב היהו ...הבגנ ויצחו הנופצ רהה יצח שמו דאמ הלודג
הירכז) "רוא היהי ברע תעל היהו הליל אלו םוי אל 'הל עדוי אוה דחא םוי היהו .ןואפקו
.(ז-א ,די

םיאיבנה לארשי יאיבנ ידבע דיב םינומדק םימיב יתרבד רשא" :לאקזחי איבנה לש ותרעהמ
ואבינ תובר םינש ךשמב םיאיבנ הברהש דומלל שי ,"םהילע ךתוא איבהל םינש םהה םימיב
הברה םתוא קיסעמ היה רבדה רמולכ .וצראב בשוימ רבכ היהישכ לארשי לע ביוא תאיב לע
.החונמה לא 'ה םע אב ךכבש תופצל היה רשפא ץראה תוברח תינבו תויולג ץוביק ירחא .ןמז
תא בוש תוסנל םייוגה תא ררועת תשדוחמה וצראב חילצמה 'ה םעל םייוגה תאנש .איה אלו
דמשוי ,ביואהו ,לודגה סנה שחרתי זא ךא .היבשוי תא דימשהלו ץראה תא בירחהלו םחוכ
םלועהו ,'ה םעל האנשה חצנל קיספתו םתועטב ודוי םייוגה יעשר וליפאש אלפנ הכ ןפואב
ןדע ןג ייחו ,הליחתכלמ דעונש המל לארשי עיגי זא קרו ידש תוכלמב ומצע ןקתל ליחתי
.תומדא ילע וליחתי

'ה דבע
אל ןאכ .תומחנה רפסב 'ה דבע לע ןוזחה אוה םימיה תירחא לע תונויזחב ונימב דחוימ והשמ
'ה דבע לש למסל ולעתיש לארשי יבוט לע אלא ,תממורמו הלענ תחא תוישיא לע רבודמ
ןיא .הבושתב הרזחלו אטחב הרכהל םואיביו םלוועו םעשר תוארל םייוגה יניע תא וחקפיו
העושי האור איבנה וליאו ,לארשיל וערה דחאכ םלוכ ירהש ,םהיהלאו םייוג םשב הנכמ איבנה
.היחתל םקה לארשיל תודוה םלועה לכל תיללכ

קעצי אל .איצוי םיוגל טפשמ ,וילע יחור יתתנ ,ישפנ התצר יריחב ,וב ךמתא ידבע ןה"
תמאל ,הנבכי אל ההכ התשפו ,רובשי אל ץוצר הנק .ולוק ץוחב עימשי אלו אשי אלו
היעשי) "ולחיי םייא ותרותלו טפשמ ץראב םישי דע ץורי אלו ההכי אל .טפשמ איצוי
.(ד-א ,במ

,בחרומ רתוי ךא ,(א ,אי ,םש) ישי עזגמ רטח אציו ןוזחבש יהולאה טפושה לע ןוזח ותוא ןכבו
.ישי עזגמ אציש דחוימהו דחאה לש ותעפשהב יאדו .הגרדמ התואל םיעיגמ םיבר

:הגרדהב 'ה דבע לש ותוחתפתה תא ראתמ איבנה
ימ ,חלשא יכאלמכ שרחו ,ידבע םא יכ רוע ימ תוארל וטיבה םירועהו ועמש םישרחה"
ןעמל ץפח 'ה .עמשי אלו םינזא חקפ רמשת אלו תובר תואר .'ה דבעכ רועו ,םלשמכ רוע
.(אכ-חי ,םש ,םש) "רידאיו הרות לידגי וקדצ

ךירעהל עדיש ולוכ םלועל עישוהלו לארשי תיב תא םיקהל ,לארשי יבוט - 'ה דבע לש ודיקפת
:'ה דבע תא
'ה ינייעב דבכאו ףסאי ול לארשיו וילא בקעי בבושל ול דבעל ןטבמ ירצי 'ה רמא התעו"
לארשי ירוצנו בקעי יטבש תא םיקהל דבע יל ךתויהמ לקנ רמאיו .יזע היה יהלאו
לארשי לאוג 'ה רמא הכ .ץראה הצק דע יתעושי תויהל םיוג רואל ךיתתנו ,בישהל
'ה ןעמל ווחתשיו םירש ומקו וארי םיכלמ םילשמ דבעל יוג בעתמל שפנ הזבל ושודק
.(ז-ה ,טמ םש) "ךרחביו לארשי שודק ןמאנ רשא
םייוגש דע םוצע אישל עיגת ךא תונטקמ ליחתת תשדוחמה וצראב 'ה דבע לש ותוחתפתה
:רבעב לארשיל אטוחה םסחיב ודויו וממותשי וצראב ותוארל ואוביש
שיאמ תחשמ ןכ םיבר ךילע וממש רשאכ .דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי הנה"
רפוס אל רשא יכ .םהיפ םיכלמ וצפקי וילע םיבר םיוג הזי ןכ .םדא ינבמ וראתו והארמ
לעיו .התלגנ ימ לע 'ה עורזו ונתעומשל ןימאה ימ .וננובתה ועמש אל רשאו ואר םהל
הזבנ .והדמחנו הארמ אלו והארנו רדה אלו ול ראת אל היצ ץראמ שרשכו וינפל קנויכ
ןכא .והונבשח אלו הזבנ ונממ םינפ רתסמכו ילח עודיו תובואכמ שיא ,םישיא לדחו
ללחמ אוהו .הנעמו םיהלא הכמ עוגנ והונבשח ונחנאו םלבס ונבואכמו אשנ אוה ונילח
שיא וניעת ןאצכ ונלכ .ונל אפרנ ותרבחבו וילע ונמולש רסומ וניתנועמ אכדמ וניעשפמ
.(גנ-בנ םש) "ונלכ ןוע תא וב עיגפה 'הו ונינפ וכרדל
:היהת אל השדח תולג
רעגמו ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ רבעמ יתעבשנ רשא ,יל תאז חנ ימ יכ"
.(י ,דנ םש) "ךב

:דוד לש ונמז אוה םיאבה רשואה ימיב 'ה ידסחל למסה
הוצמו דיגנ ,ויתתנ םימואל דע ןה .םינמאנה דוד ידסח ,םלוע תירב םכל התרכאו"
.(ד-ג ,הנ םש) "םימאל

המ םותסל הוטצנ דועו ,תומותס תונומת לאינד הזח תוריהב תונומת ואר םיאיבנהש דועב
:לאינדל רמוא ךאלמה .ןיבהו הארש
.(די ,י) "םימיל ןוזח דוע יכ ,םימיה תירחאב ךמעל הרקי רשא תא ךניבהל יתאבו"
:ףיסומ אוה תושק תומחלמ לע רבדמ אוהש רחאו
התיה אל רשא הרצ תע התיהו ,ךמע ינב לע דמעה לודגה רשה לאכימ דמע איהה תעבו"
ינשימ םיברו .רפסב בותכ אצמנה לכ ,ךמע טלמי איהה תעבו ,איהה תעה דע יוג תויהמ
רהזכ וריהזי םיליכשמהו .םלוע ןוארדל תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא ,וציקי רפע
דע רפסה םתחו םירבדה םתס לאינד התאו דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו עיקרה
.(ד-א ,בי) "תעדה הברתו םיבר וטטושי ,ץק תע

:רפסמ אוה ףסונ םותס הזחמ ירחאו
םימותס יכ לאינד ךל רמאיו .הלא תירחא המ ינדא הרמאו ןיבא אלו יתעמש ינאו"
וניבי אלו ,םיעשר ועישרהו םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי .ץק תע דע םירבדה םימותחו
.(י-ח ,םש) "וניבי םיליכשמהו םיעשר לכ
.וכותל רודחלו וניבהל וצרי םיברש ינפמ ,תעדו לכשה הברי םימיה תירחא לש ןויערה רמולכ

םהיניב םיניחבמ ,יכאלמו הירכז ,יגח םינורחאה םיאיבנה ימיב לאינד תא םיאורה ,ל"זח
ויה םה יכ וילע םילוע םה לבא ,םהמ רתוי הזח תונויזחבו ,הברה הזח לאינדש ,םירמואו
תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו" :קוספה לע .םיאיבנ
והנינ ןאמ :ולאש ,(ז ,י ליאנד) "אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלודג הדרח לבא ,הארמה
,הינימ יפידע והניא .יכאלמו הירכז יגח הז אבא רב אייח יבר אמיתיאו ,הימרי 'ר רמא ?םישנא
אל והניאו ,אזח והיאד והיינימ ףידע והיא .איבנ ואל והיאו יאיבנ והניאד ,והיינימ ףידע והיאו
.םיאיבנל לאינד רפס סנכוה אל ךכו .(א ,ג הליגמ) "וזח

ףאושו םימיה תירחא לש ןויערב קימעמ לארשי םע םויה דעו זאמ .םייקתנ לאינד לש ונוזח
.םישקה םימיב דודיע

תורפסב אצמנה ינויזח-ינוילג דחא .םינוויכ ינשב ךלה םימיה תירחא לש ןויערה רקח לש םרזה
םנויע לכש ,םיבותכה ירבחמו םיאיבנה לש תרוסמב וכישמהש ל"זח לש דחאו .תינוציחה
םוקמה תא שפות ליחתה םימיה ץק ,ץק תע ,ץק לאינד לש גשומה .שרפלו ןיבהל היה םצמאמו
דובכ ךותמ יאדו ,חישמ ארקהל ליחתה ישי רטוחמ אציש ימ לש םשה םג .םימיה תירחא לש
עדתו" :לאינד וב שמתשהש גשומ .הנושארה םימי תירחא למיסש לודגה חישמה ךלמה דודל
.(הכ ,ט לאינד) "דיגנ חישמ דע םלשורי תונבלו בישהל רבד אצומה ןמ לכשתו

יבושחמ דחא חישמב וארש ונניינעל בושח חישמה לע ל"זח ורמאש םיברה םירבדה ןיב
:ןה ולאו ,םלועה ארבנש םדוק וארבנ םירבד העבש" :םלועה ארבנש םדוק וארבנש םירבדה
חסונ .(א ,דנ םיחספ) "חישמ לש ומשו שדקמה תיבו דובכ אסכו םנהיגו ןדע ןגו הבושתו הרות
:רחא
הבשחמב ולעש ןהמ שיו ,וארבנש ןהמ שי .םלועה תאירבל ומדק םירבד השש"
חישמ לש ומשו שדקמה תיבו לארשיו תובאה ...וארבנ דובכ אסכהו הרותה .תוארבהל
.(ה ,א ר"רב) "תוארבהל הבשחמב ולע

תובאה לש לודגה םנב י"ע לקלוקמה םלועה תלואג לש לודגה ןויערה ,ךכ חישמה לש ומש םא
.המכו המכ תחא לע

אל בקעיש דע ,המודק תרוסמב תובאל עודי היה םימיה תירחא לש גשומהש ונרמאש המ הז
בקעיל עודי היה לאוגה תאיב לש ןמזה קר ,וינבל עודי היה יכ ,םירבסה ףיסוהל ךירצ היה
.וינבל ותולגל ונממ ענמנו ,תובאה ןורחאלכ ודבל

:חישמה ךלמה לע ם"במרה לש ותעד תא קר ףיסונ ףוסבלו
הנובו הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה"
ןיבירקמ ,םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו לארשי יחדנ ץבקמו שדקמה
,וב ןימאמ וניאש ימ לכו ,הרותב הרומאה התוצמ לככ ,תולבויו ןיטימש ןישועו ,תונברק
השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא
ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו רמאנש וילע הדיעה הרותה ירהש .וניבר
ידי לע ורמאנש םירבדה לכ םיללוכ םה הרותב םישרופמה םירבדה ולאו .'ה ךאיבהו 'וגו
אוהש ןושארה חישמב ,םיחישמה ינשב אבנ םשו ,רמאנ םעלב תשרפב ףא .םיאיבנה לכ
לארשי תא עישומש וינבמ דמועש ןורחאה חישמבו ,םהירצ דימ לארשי תא עישוהש דוד
אלו ונורשא .(ע"באר - שריפש ומכ) דוד הז - התע אלו ונארא רמוא אוה םשו .הנורחאב
.(א ,אי םיכלמ תוכלה) "...חישמה ךלמ הז - בורק