לארשי תבשחמב הפ לעבש הרותה

רגניז יבצ

א"כשת ז"נ םיינחמ

:ןכותה
לארשי תבשחמב הפ-לעש-הרות לש המוקמ
תרוסמ לע תוכמתסהבש ןויגהה
ובלא ףסוי יבר
הדגהו הלבק
(ק"דר) יחמק דוד יבר
הפ לעבש הרות לש התוהמ
הפ לעבש הרותה תביתכ
?תויועטל םורגי םירסומה יוביר ילואו
הבושת
תדמתמ הריצי
"ישונא דצ" הפ לעבש הרותב שי
?ונוויצ ןכיהו
?ונווצ ןכיהו :הכונח רנ לע הכרבה
האובנל המכח ןיב
איבנל םכח ןיב
איבנל סחיב םכחה לע גארפמ ל"רהמה

לש תויטמלבורפב ,לארשי תבשחמב הפ לעבש הרותה לש המוקמב קסוע רמאמה :תיצמת
.וזה תיקולאה הריציב תישונאה תוברעתהבו הפ לעב תרוסמ

.הרותה תלבק ,האובנ ,האובנו המכח ,הפ לעבש הרות תביתכ ,הכלהה תרוסמ: חתפמ תולימ


לארשי תבשחמב הפ-לעש-הרות לש המוקמ
הרותב הנומאהש איה תינורקעה הבושתה ?לארשי תבשחמב הפ-לעש-הרות לש המוקמ המ
התרדגה תא ם"במרה חסנמ ךכו .םימשה ןמ הרותב הנומאה ןמ דרפנ יתלב קלח איה הפ לעבש
ירקיע לש) ינימשה דוסיהו" :(ןירדהנס תכסמב "קלח" קרפ) הנשמה שוריפב וז הנומא לש
.הרובגה יפמ ןכ םג לבוקמה הרותה שוריפ ןכ ומכו ...םימשה ןמ הרות איה (היתודוסיו תדה
ומצעב אוה םתלוזו ןיליפתו תיציצו רפושו בלולו הכוסה תינבתמ םויה םישוע ונאש הזו
איבהש השמ) תוחילש עיגמה אוהו .ונל רמא אוהו ,השמל ךרבתי םשה רמא רשא תינבתה
רמאנש המ אוה הזה ינימשה דוסיה לע הרומה רמאמהו ,ותוחילשב ןמאנ (תוחילשה תא ונילא
אל יכ ,הלאה םישעמה לכ תא תושעל ינחלש 'ד יכ ןועדת תאזב השמ רמאיו :(חכ ,זט רבדמב)
."יבלמ

הרותה ןיבל בתכבש הרותה ןיב סחיה תא ראבמו ם"במרה ביחרמ הנשמה שוריפל המדקהב
היה ,השוריפב ול הנתנ ה"ע ונבר השמל אוה-ךורב-שודקה ןתנש הוצמה לכ יכ עדו" :הפ-לעבש
ם"במרה ."הרות-רפס ללוכ אוהש המ לכו ,הנינעו השוריפ ול רמוא ךכ-רחאו הוצמה ול רמוא
דע רודל רודמ הפ-לעבש הרותה תריסמ יכרדו השמ ימיב דומילה תטיש תא טרופמב ריבסמ
יפ לע ףא תקולחמ ןהילע ןיאש תוכלה לש תואמגוד המכ לע עיבצמ אוהו ,דומלתה תמיתחל
ןיאש ,"רדה ץע ירפ" תוכוסה גחב תחקל הוצמה ןוגכ .רחא שוריפל םינתינ בותכה ירבדש
ךכ בותכ אל יכ םא ,"גורתא" אוה הזה ירפהש הפ לעבש הרותה לש לבוקמה שוריפה לע חוכיו
:"הוצמ" ןיבל "הרות" ןיב ם"במרה ןיחבמ הרות-הנשמל ותמדקהב .בתכבש הרותב שרופמב
וז הוצמהו ,הוצמה יפ-לע הרותה תושעל ונוויצו ,השוריפ וז הוצמהו בתכבש הרות וז הרות"
."הפ לעבש הרות תארקנה איה

,בותכה לש ךמסומה שוריפה אלא בתכבש הרותל תינוציח תפסות הניא הפ לעבש הרותה
,וכ ארקיו) תורותהו םיטפשמהו םיקוחה הלא" .בתכבש הרותה תניתנ םע רסמנ הז שוריפו
ונתינ תורות יתשש דמלמ תורותהו ,םינידה ולא םיטפשמהו ,תושרדמה הלא םיקוחה .(ומ
,לארשיל םהל ויה תורות יתש יכו :אביקע יבר רמא .הפ לעב תחאו בתכב תחא .לארשיל םהל
תרות תאז ,החנמה תרות תאז ,הלועה תרות תאז ,לארשיל םהל ונתינ הברה תורות אלהו
ינב ןיבו וניב 'ד ןתנ רשא .להואב תומי יכ םדא הרותה תאז ,םימלשה חבז תרות תאז ,םשאה
,(םש) השמ דיב יניס רהב .םימשבש םהיבאל לארשי ןיב חילש תושעיל השמ הכז ,(םש) לארשי
,ח יתוקוחב ,ארפס) "יניסמ השמ ידי לע הישוריפו היקודקדו היתוכלה הרותה הנתינש דמלמ
.(בי

,השורי ןוגכ ,הפ לעב םיעודיה םיקוחל תזמור בתכבש הרותהש ונא םידמל ומצע בותכה ךותמ
םיניד דוסי לע וללה םינידה תא בתכב תשרפמ הרותה יכ ,דועו הריכמו היינק ,ןישוריג ,םובי
ילב ןתוא ןיבהל רשפא יאש הברה תווצמ הרותב ונא םיאצומ ןכו .םיבותכ םניאש םירחא
הרותל םיקוקז ונא ךכ םשלו ,תבשב הרוסאה הכאלמה רוסיא ןוגכ ,ןהילא הוולתמה שוריפ
טעומ ארקמ ןהש הרעשב ןייולתה םיררהכ ןה תבש תוכלהש תעבוק הנשמהש דע הפ לעבש
םישרפמה םיבותכ יתלב םיקוח הדצב שי בתכבש הקוח לכ .(ח ,א הגיגח) תובורמ תוכלהו
רבתסמ הז רבד .תללוכה הקוחה לש תיצמת אלא וניא בותכהש שיו ,בותכה תא םימילשמהו
םיבר םייתורפס םיגוס ליכמ אוה רשאב - הקוחמ רתוי אוהש ארקמהו ,הקוח לכב ןויע ךותמ
.הפ לעבש הרות ילב וניבהל ןיאש יאדו -

ונא םיאצומ ןכלו ,הפ לעבש הרות לש המויק לע ןיררוע ואצי ארקמל עגונב אקווד ,םרב
םה הלא .הפ לעבש הרותב הנומאה תקדצ תא חיכוהל םיאבה ןועיט ירבד תיתוגהה ונתורפסב
ךכו .הפ לעבש הרותב תורפוכ ךא ארקמב תונימאמה םיקודצהו םיארקה תותיכ םע םיחוכיוה
ןכ :ירזוכה רמא" .ירזוכה יפב םש אוהש ,"הלבקה ישיחכמ" תפקשה תא יולה הדוהי יבר גיצמ
בישמ ךכ לע ."הלבקה לא םיכירצ םניא המילש הרותה ואצמש רחא לבא ,םיארקה םירמוא
לעבש הרותה ילב המילש הניא הבותכה הרותה יכ חיכוהל ןתרטמש תולאש המכ ידי לע רבחה
בותכה ןמ החכוה איבמ אוהו ."ול המודהו הז לע תקפסמ הבושת ינובישיש הצור יתייה" :הפ
הזיאל םעה עדי הרותה ןתמ תעשבש יאדו רשא ,"םישדח שאר םכל הזה שדוחה" (ב ,בי תומש)
הרותהשכו .תרחא הטיש יפ לע וא חריה וא המחה יפ לע ,תנווכתמ הרותה םישדח רדסו חול
שיא אצי לא" תבשב רוסיאה .וז החיבז לש הביט המ שרפל ךרוצ שי ירה החיבז לע הווצמ
הלמ אלה ?ריע וא הנוכש ,רצח ,תיב הז םאה ?"םוקמ" הלמה תרדג המ .שוריפ ןועט "ומוקממ
ןוגכ תולאש דוע לאוש יולה הדוהי 'ר .וללה תויורשפאה ןמ תחא לכ יפ לע שרפתהל היושע וז
ויה אל יכ .םותסה ןכש לכ ,םותס אוה הרותבש טושפהו" :הנקסמה תא קיסמ אוהש דע ,הלא
הרותה יכ חיכומ אוה הלא םיקומינב .(ה"ל-ד"ל ,ג ירזוכה) "הפ לעבש הרותה לע אלא םיכמוס
ול שי וחרכ לע םימשה ןמ הרותב ןימאמה ןכלו ,בתכבש הרותב הבולשו הזוחא הפ לעבש
.ול ןיא בתכבש הרות ףא הידעלב יכ ,הפ לעבש הרותב םג ןימאהל

בור .הפ לעבש הרות לש המויק םצע לע בסנ אל "הלבקה ישיחכמ" םע חוכיוה רקיע םלוא
דומלתה ימכח ידי לע הרסמנש וז תרוסמ לש התוכמסל ודגנתה אלא ךכב ורפכ אל תותיכה
תצובק ןוגכ ,הרותל עובק שוריפ םוש םמצע לע לבקל וצר אלש ויה םנמא .םינואגהו
ריפש ושיפח" המסיסה האצי םהמש רשפאו ,תירישעה האמב םילשוריב ובשיש "םינשושה"
ימיב םידוהיה תודלותב םיקרפ ,ןשוש ןב .ה .ח :האר) "יתעד לא ונעשת לאו אתיירואב
אלא ,םהלשמ םישרופמ םיניד יפ לע וגהנ םיארקה לש םבור-בור ךא .(167-161 'ע ,םייניבה
הרותל יתימאה שוריפה לע תדסוימ איהש ינפמ תכמסומה איה םהלש הכלהה יכ ונעטש
תכרעמ ולש תכה ישנא ליבשב עבק ובו "תווצמה רפס" רביח ,ןנע ,םיארקה לש םגיהנמ .בתכש
יכ ןעטו תכל קיחרה ןנע ,ןכ לע רתי .ארקמל םישוריפ דוסי לע ריבסה ויתווצמ תאו ,תווצמ
שרפמהש רמול ותנווכ ,(ט"ל ,ו"ט רבדמב) "םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" בותכה
לעב שוריפ שי ארקמל יכ םיכסה אוה ףא יכ עמשמ .התימ בייח ןוכנ יתלב שוריפ הרותה תא
.םינואגהו דומלתה לש תרוסמב רפכש אלא ,יניסב השמל רסמנש הפ

הרמתשנש תרוסמה לש תומיאו סוסיב םשל ונתורפסבש הקמנהה ירבד בור םינווכמ ךכיפל
.ונידיב

תרוסמ לע תוכמתסהבש ןויגהה
הדימ וזיאב :הלאשה הב הללכנש דע ונימכח ידי לע הבחרוה תרוסמה תומיע לש וז היעב
?םירחא ידי לע ונל תרסמנה העידי לע ךומסל רשפא

המכ :ירכנה לאש" .רייגתהל ידכ יאמש ינפל אבש דחא ירכנ לע רפוסמ (א"ל) תבש תכסמב
בתכבש :ירכנה רמא .הפ לעבש הרותו בתכבש הרות ,םייתש :יאמש ול רמא ?םכל שי תורות
ואיצוהו וב רעג .בתכבש הרות ינדמלתש תנמ לע ינרייג ,ךנימאמ יניא הפ לעבשו ךנימאמ ינא
ינשה םויב :תלד למיג תיב ףלא ללה ודמיל ןושארה םויב .ותוא רייגו ,ללה ינפל אב .הפיזנב
דומילב תכמס ילע אל :ללה רמא !ךכ יל תרמא אל לומתא אלהו :ירכנה ול רמא .רדס תא ךפה
."הפ לעבש הרותה ןיינעב םג ילע ךומס ?תיב ףלאה

.םימכחה ידיבש תרוסמה יבגל תונקפסב הצוענ הפ לעבש הרותב ירכנה לש ותריפכ הז רופיסב
לעבש הרותה תמאב איה םימכחה תרוסמש ןימאהל בריס ךא םימשה ןמ הרותב ןימאה אוה
אלא הפ לעבש הרותב רפוכ היה אלש" :י"שר שריפ ךכו .בתכבש הרותה םע דחי הרסמנש הפ
."וילע ךומסי ונדמליש רחאש (חוטב היה) חטבוה ללהו ,הרובגה יפמ איהש ןימאמ היה אלש
םהל שי ןכו ,םהמ םידמולש ןינע לכב םהירומ לע םיכמוס םדא ינב :טושפ היה ללה לש וקומינ
תוכמתסה תבוטל קומינה יכ םידמל ונאצמנ .רודל רודמ תרסמנה תרוסמה תרשרש לע ךומסל
.דומיל לש ןינע לכב תיחרכה איה וז תוכמתסהש אוה ונימכח תרוסמ לע

"תועדו תונומא" רפסב ןואג הידעס בר לצא ינויע סוסיבו בחרנ חותיפ ול אצומ הז ןויער
ןמזה ךרואב םיכירצ ויתותוא ירבדו ויתורותש עדי (םיהלאה) הלעתי םכחה" :(ישילש רמאמ)
ךכיפל .םינושארל ותמאתהש םשכ (םינורחא תורודל) םינורחאל ותמאתיש ידכ םיקיתעמ לא
םוקמ (ןיכה) ונשפנ ךותבו ,תנמאנה (תרוסמה) הדגהה תלבקל םוקמ ונלכש ךותב ןיכה
."ויתודגהו וירפס וב ותמאתיש ידכ (תרוסמה לע ךומסל) הב בשייתהל

ייח לש ילארגטניא קלח איה תיתדה תרוסמה לע תוכמתסההש איה וז הנעט לש השוריפ
ראבמו ךישממ הידעס בר .טלחהב תינויגה איה ןכלו ,םדאה לכשב העובט וז תוכמתסה .םדאה
:תרוסמה לע תוכמתסהה לש ינויגהה הפקות תא
הדגה םלועב שיש (םיחוטב םדא ינב ויה אל וליא) תובשייתמ תושפנה יכ אלול"
החלצהב ול רשוביש הממ ,תווקל וכרדש המ הווקמ םדא היה אל ,תיתימא (תרוסמ)
וחוכ תא ץמאמ אוהו םהל ךירצ םדאה רשא ,תינולפ הכאלמב תלעותהו ,הרוחסב
הזרכהה ןמו תינולפ ךרד תנכסמ ,ונממ םיאריש הממ ארי ןכ םג היה אלו .םנעמל
שיש בושחי אל םא .ויניע לכ ול ודספי - ארייו הווקי אל םא .ינולפ השעמ תרסואה
םא יכ ותרהזא אלו םכלמ תווצמ ולבקי אלו (הפל הפמ תרסמנה תרוסמ) הדגה םלועב
(לטבתת) קלתסת םמע היהי אלשו ,םהינזאב וירבד ועמשיו םהיניעב ותוא ואריש תעב
ינבמ הברה םידבוא ויהו הגהנהה הלטב התיה ,ןכ היה הז ולאו .ותרהזאו ותוצמ תלבק
הזו ויבא ןינק הזש תעדל םדא עיגמ היה אל תיתימא הדגה םלועב שיש ילולו .םדא
ןב אוהש (ןימאמ היה אלש) ןכש לכ ומא ןב אוהש תעדל עיגמ היה אל םגו ,ונקז תשורי
לופיש המב םא יכ ונימאי אלש דע (קפסב םילטומ) תוקפסב םדא ינב ינינע ויהו .ויבא
קר תאז םגו) דבלב ותליפנ תעבו (ןירשימב עגמ םהל היהיו ושוחיש המב) וילע םשוח
."(םנורכז לע וכמסי אל יכ ,ןכמ רחאל אלו השוחתה תעשב

תא תללוכה - "תנמאנה הדגהה" ןעמל תרוסמה לש התונמאנ תנעטב שמתשמ הידעס בר
.תילכש הקמנהב תרוסמב הנומאה תא אוה ססבמ ךכו הפ לעבש הרותהו בתכבש הרותה
םייקתהל ולכוי אל רבד לש ופוסב ירה תרוסמב ןומא תתל וברסי םדא ינב םא יכ איה ותנעט
הנומאה יכ קיסהל שי ןאכמ .םיינידמהו םייתרבחה םהייחב אלו םידיחיכ אל ,םלועב ללכ
ויתונוכתמ תחא איה וז הנומא ןכ לעו ,םדאה לש םיניקתה וייחל יחרכה יאנת איה תרוסמב
םדאה לע המוש ןכלו ,ול תינויחו הצוחנ תאזה הנוכתה .ארובה ידי לע ארבנ ךכ יכ - םדאה לש
תינוציקה תורשפאה לע עיבצמ םג הידעס בר .הרותב הנומאה ןינעב םג וז ותנוכתב שמתשהל
יתלב השוחת וא הייאר לש תודע םדאה עבתי םא יכ ,תרוסמב תונקפסה ןמ חומצל היושעה
תרוסמב תונקפסה ןמ .הז גוסמ החכוה לבקל ילבמ רבד תושעל לוכי אלש ופוס ירה תיעצמא
ימוחת לכ לש תטלחומ הלילש ידיל אובי הנומאה תלילש ןמו ,לכמ לכב תונקפסל םדאה עיגי
.םייחה

חרואב תרוסמב הנומאה תא וילע לבקל בייח םדאש תחכוה :לואשל םדאה לוכי ןיידע ,םרב
לבקל ןיא ךתעדל םג אלה .ילע תנמאנ אהת תינולפ תרוסמש יתוא תענכש אל ןיידע ךא ,ינורקע
אלש ונל ןיינמ ,דועו ?תרחא אלו וז תרוסמ לבקל ילע עודמ ןכ םא ,םלועבש תרוסמו תרוסמ לכ
ימי ימכח רשא תיסאלקה הבושתה תא הידעס בר בישמ ךכ לע ?ןווכמב וז תרוסמ הפלוס
הרותה לש תרוסמה יכ ןעוט אוה .םלסיאהו תורצנה םע םהיחוכיוב הב ושמתשה םייניבה
הז ןיא ךא ,םידיחי לצא יוצמה רבד ףלסלו ףייזל רשפא .םע ןומה ךותבו יבמופב הרסמנ
.םיפויזו םיפוליס לע הרומג המכסה םיכסיו דכלתיו דחאתי לודג רוביצש תעדה לע לבקתמ
.בזכה תא ועיקויש םירחא םישנא םדגנכ ואצמיי ,יודב רופיס ואיצמי םישנא הברה םאו
וז תוכמתסהו .תנמאנו תיתימא איהש ונלש תרוסמה לע ךומסל שי .הידעס בר םכסמ ,ךכיפל
"תנמאנ, תאזה ,הדגהה" םא יכ ,הפ לעבש הרות ןיבל בתכבש הרות ןיב הב לידבהל םעט ןיא
.לבוקמה ושוריפ םע בותכה - התוללכב התוא לבקל שי ירה

ובלא ףסוי יבר
הנומאה תא םג תללוכ איהש ךכב הנומאה לש התועמשמ תא ראבמ ובלא ףסוי יבר ףא
הנומאה" :(טי ,א םירקיע) הנומאה תא רידגמ אוה הליחת .רודל רודמ םירסמנה םירבדב
אוהו ."םינפ םושב ותריתסב שפנה רעשת אלש דע קזח רויצ שפנב רבדה רייטצה אוה רבדב
:ףיסומ
לבוקמו יוצר שיאל גשוה לבא ,שוחה דצמ ןימאמל גשוה אלש רבד לכב לופת הנומאהו"
,שוחב (םיוסמ ןמזב) המ ןמזב גשוה אוהה רבדהו ,םוסרפה ילודג יבר םישנאל וא
תכשמנה הלבק ,םהה םישנאה וא אוהה שיאה ןמ ןימאמל (תרוסמה) הלבקה הכשמנו
ףא ,אוהה ןימאמל שוחה וילע דיעהש המ לא בורק וב ןימאהל יואר יאדו הזו .ןבל באמ
םדאל הרסמנש תרוסמב הנומאה איה וז "הפיקע" הנומא ."לכשה והתמאי אלש יפ לע
ץמאיו םירחא ינב לש םתנומא לע םדא ךומסי עודמו .הברה תורוד ךשמב ןבל באמ
אוהש יפל" :ובלא ףסוי 'ר בישמ ךכ לע ?אוה ותנומא היהתש דע םתנומא תא ומצעל
תכשמנ אובתש הלבקה הזלו ,ויבאמ רתוי םדאה תא בהאיש ימ םלועב ןיאש ראובמ
אוה וליאכ - ותרסה המודי אל - קזח רויצ ןבה בלב אוהה רבדה ריוציש יואר ןבל באמ
."רקש וינב תא ליחנהל הצור באה ןיאש ראובמ אוהש רחא ,שוחב הז גישה ומצעב

,תידוהיה תדה ירקיע תא ססבל ידכ ובלא ףסוי 'ר איבמ תרוסמב הנומאה ןעמל ויתונעט תא
אלא .תרוסמה לע תוכמתסהה ידעלב ססבתת אל (הבותכה) םימשה ןמ הרותב הנומאהש ינפמ
.ונל רסמנה הפ לעבש שוריפה תאו בתכבש הרותה תא ,לכה תללוכ וז תרוסמש
ךיבא לאש' רמאו בותכה הילע הוויצ התלוז םייקתהל תיהלאה תדל רשפא יאש יפלו"
.םימכחה תלבק ירבד לע רבועל התימ הבייחו (ז ,בל םירבד) "ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו
יתלבל ןודזב השעי רשא שיאהו לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל 'ה רמא
שינעהל התוויצו םירוהה דובכ לע הריהזהו ,(בי-אי זי םש) 'אוהה שיאה תמו 'וגו עומש
ףא תבייוחמ וב הנומאהש ,שוחב גשוהש המל הבורק באה תלבקש יפל הרומו ררוס ןב
זא וגשוה אלש םירבדב ןמז לכב הנומאה לופית ךרדה הז לעו .לכשה והקיחריש יפ לע
רודמ תרסמנה תקסופ יתלב תרוסמ) "תכשמנה הלבקב אלא ילכש תומיאב אלו שוחב
.(רודל

הדגהו הלבק
הנומאה תקמנהב םניב בושח לדבה שי יכ הלעמ ובלא ףסוי יברו הידעס בר ירבדב ןויעה
תובאהש תעדה לע לבקתמ הז ןיאש קומינה לע ותנעט תא ססבמ ובלא ףסוי יבר .תרוסמב
."ויבאמ רתוי םדאה תא בהאיש ימ םלועב ןיאש" ינפמ ,תמא הניאש "הלבק" םהינבל ורסמי
הידעס בר ביחרמ הז תמועל .הרומו ררוס ןב תשרפ לא םימכחה תלבק תא אוה ליבקמ ןכ לעו
אלא - "הלבק" תארקנה וז - רודל רודמ תרוסמל םצמטצמ וניא אוה .תרוסמה תעירי תא
תארקנה תרוסמה יהוזו ,רוד ותואב םדאל םדאמ תרסמנה תרוסמה תא ותקמנהב ללוכ
,"הדגהה" לע וכמתסיש ילב תויחל םילוכי םניא םדא ינבש איה ותנעט רקיע אלהו ."הדגה"
תופוקתו תורודמ ןהו וננמזבו ונרודב ןה - םירחא םישנאמ ונילא תועיגמש תועידיה לע
.םימודק
(ק"דר) יחמק דוד יבר
םתוא תוושהל ןיא יכ ונעטב ,תרוסמה יגוס ינש ןיב ןיחבמ (ק"דר) יחמק דוד יבר םלוא
םירבדב הנינע אלה יכ ואל וא תיתימא איה םא קודבל רשפא "הדגהה" תא :תינויגה הניחבמ
םהילעש תוערואמה לש םתותימא תא התע קודבל תורשפא ונל ןיא ךא ,ונימיב םישחרתמה
.םימדוק תורודמ "הלבקה" ונל תרסומ

רדס יפל "ןיפא אינמת"ב רדוסמה רומזמה ,ט"יק םיליהת לע ושוריפב םייוצמ ק"דרה ירבד
,"הנומש" רפסמה לע רומזמה רבוח עודמ לאוש ק"דרה .תוא לכל םיקוספ הנומש תיב ףלא
:ורואב הזו .המכחה תינקנ םהבש םיכרדה תוזומר הז רפסמב יכ בישמ אוהו
המודהו םיטפשמהו םיקוחו תווצמ לע ךלוה ולוכ הזה רומזמהש יפל יכ יניעב הארנהו"
םדאה תודימו המכחה תינקנ םהבש םירבדהו ,המכחו לכש ךרד לע םייונב םלוכו ,םהל
."םהילא ןיסחוימ
תגשהל תיששה ךרדה האב םהירחאו ,המכח םדא הנקי םהב ,םישוחה תשמח תא הנומ אוה
:המכחה
.ולצא רורב רבד אוה לבא םישוחה דחאב עדי אלש רבד אוהו ,םידיגמה תדגה אוה"
לכש יפל לבא ,האר אלו םש ךלה אוה םאו ,םלועב אניטנטסנוק יכ םידיגמה ודיגי הנהו
המכחה יכרדב םגו .אוהש ולצא ררבתי םהיניב שיחכמ ןיאו הנינע םידיגמ םש ויה רשא
."םידיגמה הדגה ךרטצי
הנומ ,ונרודב םייחה םירחא םישנא ידי לע תרסמנה תרוסמה איהש ,םידיגמה תדגה ירחא
."םלוכמ קזח ךרדה הזו ותעידיו לכשה תייאר" איהש תיעיבשה ךרדה תא ק"דרה

:תינימשה ךרדה אוה ראבמ ףוסבל
לודג דומע אוהש אלא וילע הרומ לכשה ןיאו המכחה יכרדמ וניאש דחא ךרד ראשנו"
הבו ,םינפ לכ לע הב ןימאהל ונא ןיבייחש הלבקה איהו ,הרות ילעב לכל קזח רתויו
לאה יפמ הרותה בתכ םולשה וילע ונבר השמ יכ וניתובלב קזחתיו וניתושפנב תמאתי
ואר רשא תולודגה תותואהו ,תובאה ןינעו ,תישארב השעמו ,םלועה שודיחו ,ךרבתי
הנבלו המח תדימעו ,יניס רה דמעמו ,ןדריהו ףוס םי תעירקו ,רבדמבו םירצמב וניתובא
ועמש אלו וניניע ואר אל רשא ,םיאיבנה ידי לע תובותכה תואלפנה ראשו ,עשוהיל
אלא .ןחביל הנתינ םידיגמה תדגה יכ .ןחביל ונתינ אלו לכשה םהילע הרוי אלו ,ונינזא
הנוכנ תאזה הלבקהו .רוד רחא רוד תובאמ השורי םה רשא םירפסה יפמ ונלצא תמאתנ
יכ .רתויו ונלכש ונילע הרוהו ונינזא ועמשו וניניע ואר וליאכ ונתובלב העקתנו ונלצא
םיתפומה יכרד ןיאשכ םימעפל םדא העטי ולכשב םגו ,םימעפל םיבזכמ תושגרהה
רחא רוד תובאמ השורי איה רשא הלבקה לבא .ונלצא םירורב (תוינויגהה תוחכוהה)
דע קפס םוש אלב ונלצא הלבק הררבתנ ךכיפל ...תומואה לכב שיחכמ הב אצמנ אל רוד
."לכש ומכ ונלצא הלבקה הבשש

תא הוושמ וניא ק"דרה .ובלא ףסוי 'רו הידעס בר תמועל תכל הקיחרמ ק"דר לש ותקמנה
קודבל רשפא הדגהה וליאו קדביהלו ןחביהל תנתינ הניא הלבקה יכ "הדגהה" לא "הלבקה"
תויושע הלא אקווד .םישוחהו לכשה יכרד לש ןתשלוח לע עיבצמ אוה םלוא .התותימא תא
תוכתוחו תורורב ןניא ןויגהה יכרד .ןתונמיהמ לע דימת ךומסל ןיאש ינפמ ,ונתוא תועטהל
יכ ק"דרה קיסמ ןכ לע ,תואיצמה לש תבזוכ הנומתל םורגל תולולע תושגרהש ןכש לכו ,םלועל
.סוסיה אלל ךומסל רשפא הילע - םימדוק תורודמ ונידיל עיגהש תרוסמה - הלבקה אקוד
,ונלכשב אלו ונישוחב אל ,ונב היולת הניא הלבקהו ליאוהש אוה וקומינש הארנ וירבד ךותמ
יפמ םישרופמו םינכומ םירבד ונא םילבקמ אלה יכ ,תוריהבה רסוחו תועטה ינפמ שושחל ןיא
דע תרוסמה חותינב ךישממ ק"דרה ןיא .יניסמ השמ דע םהיתובאמ ולביק םהו ,וניתובא
השממ לביקש ןושאר רוד ותוא לע ךומסל שי המ םוש לע לאוש אוה ןיאו ,התחימצ תישארל
םצע לע הלאשה תלאשנ ותעדל .ללכ ינויגה ישוק האור ק"דרה ןיא הז ןינעבש רעשל שי .יניסמ
ךומסל רשפאש אלא דבלב וז אלו ,ינויגה רבדה יכ בישמ אוה ךכ לעו ,תרוסמה לע תוכמתסהה
ןורקעל סחיה יקומינ תא תלבקש רחאמ םלוא .םישוחהו לכשה לע רשאמ רתוי תרוסמה לע
ןושארה רודה יכ - תאזה תרוסמה לש היתורוקמב קפקפל םוקמ יתעדל ןיא תרוסמב הנומאה
'ד" .הרותה תא לביקו םירצממ אצי ,תוערואמה םתוא לכב ףתתשהו ,םירבדה תא האר
הלא ונחנא ונתא יכ תאזה תירבה תא 'ד תרכ וניתובא תא אל ,ברוחב תירב ונמע תרכ וניהולא
לש ושוריפ .(ד-ב ,ה םירבד) "שאה ךותמ רהב םכמע 'ד רבדי םינפב םינפ .םייח ונלוכ םויה הפ
התוא לש הנכות תא תלבק אליממ תרוסמה לש התונמיהמ תא תלבקש רחאל יכ אוה רבדה
םדא ינב לש תושגרה וא תוינויגה תוחכוהה לש ןינע ןאכ היה אלש דיעמ הנכות ירהו ,תרוסמ
,ח הרותה ידוסי תוכלה) רבדה תא ם"במרה חסינ ךכו .וללה תוערואמב תופתתשה ךותמ אלא
."רחא אלו ועמש ונינזאו .רז אלו ואר וניניעש ?יניס רה דמעמב וב ונימאה המבו" :(א

 

הפ לעבש הרות לש התוהמ
ןמ דרפנ יתלב קלחכ תספתנ וז הרות .הפ לעבש הרותה לש התוהמ תייעבל םיעיגמ ונא ןאכמ
יפואו דמעמ הל םיעדונ ןכ יפ לע ףאו ,השמ ידיב לארשי םעל הנתינש תיהולאה הרותה
יכ" ביתכו ,(זכ ,דל תומש) "הלאה םירבדה תא ךל בתכ" ביתכ :הפ לעבש הרות איה .םידחוימ
םירבד ,הפ לע ןרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד ?דציכ אה .(םש) "הלאה םירבדה יפ לע
יאו בתוכ התא הלא - "הלא" אנת לאעמשי יבר יבד .בתכב ןרמואל יאשר התא יא הפ לעבש
.(די הרומת) "הרותה יפרושכ תוכלה יבתוכ" :הריתי השגדהבו - .(ס ןיטיג) תוכלה בתוכ התא
בותכל הטלחההו ,הפ לע תויהל הכירצ איהש ,הביתכל תנתינ הניאש איה וז הרות לש התוהמ
םיתעה קוצ ללגב חכתשת אמש הבראש הנכסה אלמלא תלבקתמ התיה אלש יאדו התוא
.המואה רוזיפו

הפ לעבש הרותה תביתכ
תע" :יכה ישרד שיקל שירו ןנחוי יבר .בותכל רוסיאה תורמל הרתוה הפ לעבש הרותה תביתכ
חכתשת לאו הרותה ןמ תחא תוא רקעית בטומ ,(וכק ,טיק םילהת) "ךתרות ורפה 'דל תושעל
:הרות הנשמל ותמדקהב ם"במרה ריבסמ ןכו .(די הרומת) לארשימ הרות
תומכ רבדה חינה אלו (בתכה לע הנשמה תא רביחש) ךכ שודקה ונבר השע המלו"
תוכלמו ,תואבו תושדחתמ תורצהו ,ןיכלוהו ןיטעמתמ םידימלתש הארש יפל ?היהש
דחא רוביח רביח ,תווצקל ןיכלוהו ןילגלגתמ לארשיו ,תרבגתמו םלועב תטשופ ימור
."חכשי אלו הרהמב והודמליש דיכ םלוכ דיב תויהל

הרות בותכל אל ,תודהיבש רקיע לטבל ל"זח ולכי דציכ :לאוש היה קצוקמ לדנמ םחנמ יבר
הפ לעבש הרותה יכ איה תמאה :בישה אוהו ?םיליהת קפסבש דחא קוספ ךמס לע ,הפ לעבש
ןיא הפ לעבש הרותה לש התועמשמ קמועש איה קצוקמ יברה לש ותנווכ .הבתכנ אל םלועמ
וז הרות בותכל וריתה ל"זחש רתיההש ,ךכ רבדה תא שרפל ןתינ וננושלב .בותכה ידי לע ליכהל
ןיא הבותכ איהש יפ לע ףא ,יתוהמ יוניש םוש הב לח אל ךא ,דבלב "ינכט יוניש" אלא וב ןיא
אלא ףקותו תוכמס הל ןיאו ,בתכב הרותל שוריפ אלא המצע ינפב הרות הפ לעבש הרותה
.בתכבש הרותל ךמסומה שוריפה איהש ךותמ

לעבש הרות אהתש דע" .הפ לעבש הרותה לכ תא בתכב םכסלו זכרל ידכ חרטו דקש ם"במרה
םירבד אלא ,הכב הזו הכב רמוא הז אל ,קוריפ אלבו אישוק אלב לכה יפב הרודס הלוכ הפ
הנשמ') הז רוביח אהי ...לודגלו ןטקל ןייולג ןינידה לכ ויהיש דע ...םינוכנ םיבורק םירורב
הרומ רפסב שיגדמ אוה םלוא .(הרות הנשמל המדקהב) "הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ ('הרות
:םתביתכב הכורכ הנכס יכ הלאה םירבדה תא בותכל אל בטומ הליחתכל יכ (אע ,א) םיכובנ
המואב טשפתמה ןינעל ,םדוקמ רפסב רבוחמ היה אל לבוקמה דומלתה וליפאש"
םרמאל יאשר התא יא הפ לע ךל יתרמאש םירבד ,(המואה י"ע לבקתנש ללכל םאתהב)
ענמ הז ללכ) הנורחאב וב לפנש הממ חרב אוהש ,תדב המכחה תילכת הז היהו בתכב
יוביר) םגרתשהו תועדה בור :רמול ינוצר ,(ךכ רחא וב ועריאש םירבדה תא ותעשב
תטילפ) ול רבחתת הגגשו ,רפסב רבוחמה ןושלב תולפונ תוקפסו ,(תועד לש תופעתסהו
שדחתהו ,(תותיכ תריצי) תורובח םבושו םישנאה ןיב תקולחמה שדחתהו ,(סומלוק
."(םיישעמ םינינעב) םישעמב לובלבה

:ם"במרה לש וכרד יפ לע הפ לעבש םירבד לש הביתכה ינפמ ששחה תא ראבמ ובלא ףסוי יבר
ונרמאש קפסה ןכ םג לופי אוהה בתכב יכ ,בתכב הזה שוריפה אוביש רשפא יאש יפל"
רוביחל ארקש ומכ .תילכת יתלבל ןכו שוריפל שוריפ ךרטציו ,ןושארה בתכמב לופיש
שוריפל ךרצוהש דע הכובמהו קפסה ןמ וב לפנש בתכבש הרות שוריפ אוהש תוינשמה
שוריפ אוהש דומלתה ןכו .תוינשמה שרפל ישא בר השעש דומלתה רוביח אוהו ,רחא
לע ןכו ,תורבסה יקוליחו םישוריפה וילע וברו ,ןכ םג שוריפל ךרצוה תוינשמה
אל םא המילש בתכבש הרותה היהתש רשפא יאש ראובמ אוה הזלו .ןכ םג םישוריפה
.(גכ ,ג םירקיע) "הפ לעבש הרות ארקנה והזו ,הפ לע הזה שוריפה המע אצמהב
התוכמס רבדב תידוסי הלאש תררועתמ הפ לע התוהמב תויהל תבייח וז הרותש רחאמש אלא
ןוכנה אוה ינולפ שוריפש עדנ דציכ בתכה לע םיעקבנ םניא םירבדה םא .תרוסמה לש
.תרוסמב תויועט ולוחי םירבדה תריסמ ךותש ןכתי אלה יכ - ךמסומהו

?תויועטל םורגי םירסומה יוביר ילואו
יכ - םע ןומהב הרסמנ איהש - תרוסמה ןעמל תיסאלקה הנעטה לע אקוד תושקהל רשפא ןאכ
תויועטל םורגל םייושע תרוסמה תא םיריבעמהו ךכב םיקסועה םישנאה יוביר אקוד
לש דחוימה יפואה .הפ לעב ורסמנש םירבדב תועד יקוליח שיש איה הדבוע אלהו .םיפוליסלו
וז הרות תושעל יושע הוולמ שוריפ תשמשמ אלא העובקו הבותכ הניא איהש הפ לעבש הרותה
בותכ יתלבה ןיבל בותכה ןיב לדבהה תא ורידגה ל"זח .התוכמס רערעתתש דע השימג ךכ לכ
ךותמ םיבורמה םיטרפה ,אקע אד אלא .(הפ לעב) "תוטרפ" ןיבלו (בותכ) "תוללכ" ןיב לדבהכ
רבדה תא ולישמה ל"זח .םינפוא הברהב שרפתהל םייושע הברה תורוד ךשמב םירסמנ םהש
ירבדש ורמא (אי ,בי) "תונברדכ םימכח ירבד" תלהקב קוספה לע .םיידי ידיב לגלגתמה רודכל
רדכתמ אוהו םיידיב וב ןיעלקמ הז רודכ המ .וב תוקחשמ ןהש תונב לש רודכל םימוד םימכח
םינקזו םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ ךכ ץראל לפונ וניאו דיל דימ
דציכ ,אופא איה היעבה .(ביה בר תלהק) הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו םיאיבנל
?ץראל לפנ אל רודכהש חטבוה

הבושת
עבוקה אוהש דסומ ידיל הפ לעבש הרותה תא הרסמ המצע הרותהש איה ךכל הבושתה
:גי-ח ,זי םירבד אוה ךכל דוסיה .בתכבש הרותה לש ךמסומה שוריפה רבדב עירכמהו
...טפושה לאו םייולה םינהכה לא תאבו ...תילעו תמקו ...טפשמל רבד ךממ אלפי יכ"
תושעל תרמשו ...ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו .טפשמה רבדה תא ךל ודיגהו תשרדו
רוסת אל השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע .ךורוי רשא לככ
."לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ

יבגל ןה תרוסמה לש הנכות תא עבוקה דסומ רוד לכב םייק יכ אוה הלא םירבד לש םשוריפ
הזה ןורקעה תא עבק ם"במרה .שדחתהל יושעה שוריפל עגונב ןהו רבכמ ורסמנש םירבדה
,א םירממ תוכלה) "הפ לעבש הרות רקיע םה םילשוריבש לודגה ןיד תיב" :ולש הרות הנשמב
:הפ לעבש הרותל עגונב לודגה ןיד תיב לש ותוכמס תא ן"במרה ראבמ הרותה לע ושוריפב .(א
,םידלונה םירבדה לכב תועדה וותשי אלש אוה עודיו בתכב ונל הנתינ הרותה הנה יכ"
ד"יבל עמשנש ןידה ונל בותכה ךתחו .תורות המכ הרותה השעיתו תוקולחמה וברי הנהו
"הרותה שוריפב ונל ורמאיש המ לכב ,רחבי רשא םוקמב םשה ינפל דמועה ,לודגה
.(אי ,זי םירבד)

:תידסומ תוכמסב חרכהה תא שרפמו ביחרמ יולה ןרהא יבר
ןודא עדיו םירבדב תועד הברה םלועל וותשי אל ,הזמ הז םיקולח םדא ינב תועדש יפל"
םדא ינבמ דחאו דחא לכ דיב הרוסמ הרותה יבתוכ תנווכ היהת וליאש ,אוה ךורב ,לכה
תקולחמה הברי ותרבס יפכ הרותה ירבד םהמ דחא לכ שרפי ולכש יפכ שיא שיא
.(וצת הוצמ ,ךוניחה רפס) "תורות המככ הרותה השעיתו תווצמה תועמשמב לארשיב

תדמתמ הריצי
.דבלב תרוסמה תריסמל תלבגומ הניא לודגה ןיד תיבל הנתינש וז תוכמס
םודמלש םירבד דחאו ;הפ לעבש הרות םהו העומשה יפמ ןתוא ודמלש םירבד דחא"
דחאו ;אוה ךכ הז רבדש םהיניעב הארנו ,ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ םתעד יפמ
.תוגהנמהו תונקתהו תוריזגה ןהו ,הכירצ העשהש המ יפלו הרותל גייס םואשעש םירבד
ןהמ דחא לכ לע רבועהו ןהל עומשל השע תוצמ םירבד השולשה ולאמ דחאו דחא לכ
.(ב ,א םירממ ,ם"במר) "השעת אלב רבוע
קוספה תא שרפמ ירפסהש דע ,תכל קיחרמ ףקות לעב ונה לודגה ןיד תיב ידיבש הערכהה חוכ
לע וא לאמש אוהש ןימי לע ךל רמוא וליפא" - לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל
."ןימי אוהש לאמש

ויניעב רורב ןינעהו ,םיעוט ןיד תיבש םדאה בשוח וליפאש ירפסה ירבד תא שרפמ ן"במרה
.לודגה ןיד תיב תערכה יפ לע הוצמה תא םייקל וילע ,לאמשל ןימי ןיב ןיחבהל עדוי אוהש ומכ
.הרותה תוצמ תא םייקי אל ןידה תיב לש ותווצמכ השעי םאו ,העט ןידה תיב ותעדל אל ?עודמ
הרותה תוהמ תנבהב הבורמ תובישח הל תעדונש תינורקע הבושת ן"במרה ןתונ וז הלאשל
:ן"במרה בתוכ .הפ לעבש
ינורוי רשא לככ ויתווצמ לכב השעאש ,תווצמה לע הווצמה ןודאה יתוא הוויצ ךכ"
הזו .ועטי וליפא ,הרותה יל ןתנ םתעד תועמשמ לעו ,רחבי רשא םוקמב וינפל םידמועה
עגונב לאילמג ןבר תערכה תא לביק עשוהי יברש) לאילמג ןבר םע עשוהי 'ר ןינעכ
הנשמ - ךכב העט לאילמג ןברש ענכושמ היה אוהש יפ לע ףא םירופכה םוי תעיבקל
."הרותה ונל ןתונ אוה םהלש תעד לע יכ ...(ט ,ב הנשה שאר

לודגה ןיד תיב לש ותוכמס תא הליבגמה העד ימלשורי דומלתב היוצמ יכ ןאכ ףיסוהל יואר
ןימי לע ךל ורמאי םא לוכי" :רמאנ (א הכלה ,א קרפ תוירוה) ימלשוריב .תועט לש הרקמב
לע ךל ורמאיש ,לאמשו ןימי רמול דומלת ?םהל עמשת ,ןימי אוהש לאמש לעו לאמש אוהש
תשרפתמ הפ לעבש הרותהש רורב םינפ לכ לע ."לאמש אוהש לאמש לעו ןימי אוהש ןימי
.וז תוכמסל דוסי תשמשמ םירבד רפסב "אלפי יכ" תשרפ יכו ,לודגה ןיד תיב ידי לע תעבקנו
לכבש ךמסומה דסומה ידי לע תשרפתמ אהתש ,הרותה הנתינ ןכ תנמ לעש אוה ךכל רואבהו
.רודו רוד

"ישונא דצ" הפ לעבש הרותב שי
םתערכהב היולת איהש ונייה ,"ישונא דצ" הפ לעבש הרותב שיש אוה הלא םירבד לש םמוכיס
ילכב רמוא הווה ?לודגה ןיד תיבב הלאש הנודנשכ םימכחה םיעירכמ המ ךמס לע .םדא ינב לש
וא ךכ איה הלבקה םא עירכהל םהילעו "הלבק"ב רבודמשכ וליפא .םהלש םיישונאה הבישחה
ולכויש דע הלבקה לש התונמיהמ לע תויודעה לש הקידבל קקדזהל םה םיכירצ ירה ,תרחא
םימכחה ןיב תקולחמ היהת םא .שיא יפמ שיא ולביקש הלבקה איה תאז םנמא יכ עירכהל
רבדב "תישונא" הערכה וז אהת ,ןכ םא .ןידה תא עבקי בורהו ,העבצה ידי - לע ערכות איה
ןמ םידמול םהש םינינעב םיעירכמ םימכחהשכ רתוי טלוב ישונאה דצה .הפ לעבש הרות
םתבשחמב הדוסי תאזה הכלההש יאדו ןאכ .ןהב תשרדנ הרותהש תודימה יפ לע הרותה
ישונאהו .בתכבש הרותה ירבד לא תקדוהמו הרושק הבשחמהש אלא ,םימכחה לש םנויגהבו
ורויש תוגהנמהו תוריזגהו תונקתה" .םימכח יפמ אצויה שודיח ולוכ אוהש גוסה אוה רתויב
םישודיח ילב רשפא יא ,ןכ לע רתי .(ם"במרה) "םלועה ןקתלו תדה קזחל ידכ םיברל םהב
:(גכ ,ג םירקיע) ובלא ףסוי 'ר ירבדכ .הפ לעבש הרותב
יפל ,םינמזה לכב קיפסתש ןפואב המילש םשה תרות היהתש רשפא יאש יפל"
םיבר םה ,םילעפנה םירבדבו םיטפשמב ,םישנאה ינינעב דימת םישדחתמה םיטרפהש
הרותב וזמרנש םיללוכ םירבד הפ לע יניסב השמל ונתינ ןכ לע .רפס םללכישמ דואמ
."םישדחתמה םיטרפה תא רודו רוד לכבש םימכחה ואיצוי םדי לעש ידכ ,הרצקב

ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ .איה תדמתמ הריצי ;דבלב תרוסמ הניא הפ לעבש הרותה
תא לטנו ,הפמ גראו םיטשפה תא דבעה לטנ .םיתשפ לש הדוגאו םיטיח בק ודבעל רסמנש
לע תלוסה תפ תא רדיסו ןחלושה לע הפמה תא סרפ .הפאו של ,ןחט ,רריב ,תלס השעו םיטיחה
םהמ איצוהל םיטיח אלא הנתנ אל לארשיל הרות אוה ךורב שודקה ןתנשכ ,ךכ ףא .הפמה
הסיפתה תא תמלוה וז הפקשה .(בפ אטוז והילא רדס) דגב ונממ איצוהל ןתשפכו תלוס
לכ" .ומצע תאו םלועה תא םילשיו ןקתי םדאהש תנמ לע וארבנ םדאהו םלועהש תינורקעה
ךירצ םדא וליפא ,ןחטיהל ןיכירצ לדרחה ןוגכ .היישע ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ
.(ז ,אי הבר תישארב) "ןוקית

?ונוויצ ןכיהו
םדא ינב ידי לע תישענ איה ךא ,"הרותב וזמרנש םיללוכה םיכרדה" לע תססובמ וז הריצי
ריבסמש יפכ ,הרותה תוצמכ וז הריצי תבשחנ ןכ יפ לע ףאו םיישונא הבישח ילכ תועצמאבו
:לשמ ךכ לע לישממ גארפמ ל"רהמה ."הרותה ונל ןתונ אוה ןהלש תעד לע יכ" - ן"במרה
ןמ תואצוי ןה קר הרותה ףוג ןהש אלו ,הרותה ןמ ןה ןלוכ םימכח ושרדש תושרדה לכ"
,תיב לא םיכירצה םירבד םש דימעהל םוקמ חינהו תיב הנב יאנבה הז ןוימד .הרותה
,הז רבד ףיסוהל קר ,תאז הרוצב תיבה הנב המל ,תיבב ןנובתמו דחא םכח ךכ רחא אבו
אוה לבא ,םכחה שיאה ףיסוה תופסותה לכ הנה ,הז רבד ףיסוהל תאז הרוצב ואנב דועו
,רדח הזיאו תיב ארקנ רבד הזיא שרפמו ראבמ םכחה םימעפלו .תיבה ןינבמ םתוא חקל
החינהו ,תערגמ אלב ,תופסות אלב הנתינ הרותה ךכ .רואיבו שוריפ קר תופסות הז ןיאו
וליאכ שוריפב הז בתכ אלש רחאמ םוקמ לכמו .הרותב םיזמרה םהו ,םימכחל םוקמ
'פ ,הירא רוג) "םכתעד איהו ,ףיסוהל הזה םוקמב םכל שי םימכחה םתא :הרות הרמא
.(ורתי
תיללכ תרגסמ ,ןינבה לש תיללכה תינבתה איה בתכבש הרותה ל"רהמה לש ולשמ יפ לע
המקוהש העשבו .תמייקה תרגסמה ךותב תוזמרנ תומלשההש אלא ,הפסוהו המלשה הנועטה
םניא םימילשמהש אצמנ .ותינכתל םאתהב ומילשיו ואוביש לכירדאה ןוויכ תרגסמה
תא םימייקמ םהישוריפב םימכחה ןכו .לכירדאה לש ונוצר תא םיאלממ אלא "םישדחמ"
.הרותה לש תיללכה תינבתה ךותב ףיסוהלו םילשהל םוקמ םהל חינהש הרותה ןתונ לש ונוצר
אוהש רצויהו ישונאה דצה ןיבל הפ לעבש הרותה לש יקולאה רוקמה ןיב סחיה ראבתמ ךכ
.רודו רוד לכבש םימכח ידימלת ידיב

וברל קיתו דימלת לאשיש המ וליפאש םסרופמה ל"זח רמאמב היוטיב תא תאצומ וז הפקשה
איה הערכהה ןאכ ףאו ,וז הלאשב ןויד םיאצומ ונא רחא רמאמב .יניסב השמל ה"בקה רמא
:יקולא אוה רוקמה ירה םימכחה תריציבש ישונאה דצה תורמלש
ןיקסועו תופוסא-תופוסא םיבשויש םימכח ידימלת ולא (אי ,בי תלהק) תופסא ילעב"
םילסופ וללה ,םיריתמ וללהו םירסוא וללה ,םירהטמ וללהו ןיאמטמ וללה .הרותב
ונתינ' רמול דומלת ?התעמ הרות דמל ינא ךאיה :םדא רמאי אמש .םירישכמ וללהו
ךורב םישעמה לכ ןודא יפמ םרמא דחא סנרפו םנתנ דחא לא םלוכ .(םש) 'דחא העורמ
.(ג הגיגח) "אוה
הלא םיקוליח יכ ,םימכחה ןיב תועדה יקוליח לש הדבועה ךותמ הלאשה תגצומ הז רמאמב
םיקוליחה רשאכ ףאו .םימכחה לש םהיתוערכה לש ישונאה יפואה תא םיחיכומש יאדו
.בורה ידי לע רבדה ץרחנ הבש העבצה ידי לע קר רבדה השענ ירה חוכיוה לש ומויסב םיקלוסמ
.דחא העורמ הנתינש הרותב םרוקמ הלא תועד יקוליח ףא ,םרב

שי הפ לעבש הרותב הבחר הריציל תויורשפא ובוחב ןמוטה בתכבש הרותבש זמרל המגוד
שיש ללכה תא הז קוספ לע וססיב ל"זח .(חי ,ו םירבד) "'ד יניעב בוטהו רשיה תישעו" קוספב
תונקל תופידע תוכז ("ארצמ רב") ונכשל שיש עקרק רכומה ןיד ןוגכ ,ןידה תרושמ םינפל גוהנל
לודג ללכ הז קוספב האור ,הרותה לע ושוריפב ,ן"במרה םלוא .(חק אעיצמ אבב) עקרקה תא
:הרבחהו םדאה תוגהנתה תא ןווכל ךירצש
בהוא אוה יכ ויניעב רשיהו בוטה תושעל ךתעד ןת ךוויצ אל רשאב םג רמאי התעו"
וינכש םע םדאה תוגהנה לכ הרותב רוכזל רשפא יאש יפל ,לודג ןינע הזו .רשיהו בוטה
,הברה םהמ ריכזהש ירחא לבא .םלוכ תונידמהו בושיה ינוקיתו ונתמו ואשמ לכו ויערו
בוטה השעיש ללכ ךרדב רמול רזח ,ןהב אצויכו ,םוקת הביש ינפמ ,שרח ללקת אל ןוגכ
."רבד לכב רשיהו

רציילו םילשהל ךישממ אוהו םדאה ידיל הרותה תרסמנ תלוסהו םיטיחה לשמבש םשכ
תוגה לש ןינע הניא וז הפקשה .תישונאה הריציה ךותב יקולאה רוקמה םייקתמ ךכ ,ןקתלו
.הכלהב ישעמה הייוטיב תא תאצומ איה אלא דבלב

?ונווצ ןכיהו :הכונח רנ לע הכרבה
הכרבה תא הקלדהה לע ךרבל שיש תעבוקו הכונח רנ תקלדהב ארמגה הנד (גכ) תבש תכסמב
:י"שר) ?ונוויצ ןכיהו :ארמגה תלאוש ."הכונח לש רנ קילדהל ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא"
בר .(אי ,זי םירבד) "רוסת אל"מ :רמא איוא בר .(םהירבדמ אלא איה אתיירואד ואל אה
.(ז ,בל םירבד) ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש :רמא הימחנ

ךרבמ ...םירפוס ירבדמ ןהש תווצמה לכ ןכו" :(ג ,אי תוכרב תוכלה) ם"במרה לש ורואיב הזו
,הב בותכש ?הרותב ונוויצ ןכיהו .תושעל ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא ןתיישעל םדוק לכה לע
ונשדק רשא :אוה ךכ ןעצהו םירבדה ןינע אצמנ .(אי ,זי םירבד) 'השעת ךל ורמאי רשא
ןכו .הליגמה תא תורקל וא הכונח לש רנ קילדהל ונוויצש ולאמ עומשל ןהב הוויצש ,ויתווצמב
."םירפוס ירבדמש תווצמה לכ ראש

האובנל המכח ןיב
תושעל לארשי תא ותווצב םימכחה ידיל רבדה תא רסמ רוקמ ותואש אלא ,יקולא אוה רוקמה
ןהו הדגא ירופיסב ןה ףירח יוטיב הל ונתנו וז הנחבא לע רתויב ודיפקה ל"זח .ורמאי רשא לכ
םימכחה ןיב (טנ אעיצמ אבב) "יאנכע לש ורונת" לע םסרופמה סומלופב .השעמל הכלה ינינעב
'ר לבא לוק תבו םיסנ ישעמ ידי לע ותומכ הכלהש חיכוהל רזעילא 'ר שקיב ,רזעילא יבר ןיבל
תבתכ רבכש ,לוק תבב ןיחיגשמ ונא ןיא - איה םימשב אל" זירכהו וילגר לע דמע עשוהי
הרותה ."ינב ינוחצינ ,ינב ינוחצינ רמאו קחש" ומצע ה"בקהו ."תוטהל םיבר ירחא הרותב
לכש לש תודימה יפ לע הב ועירכיו הושרפי ,םדא ינבכ הב וקסעיש תנמ לע םדא ינבל הרסמנ
הפ לעבש הרותה לש םידדצה ינש תא ל"זח וראית אביקע יברו ונבר השמ לע הדגאב .םדאה
תוארהל ה"בקה תאמ שקבמ השמש רפוסמ (טכ) תוחנמ תכסמב .תחא תכרעמב םבוליש תאו
.םירמוא םה המ עדוי היה אלו אביקע 'ר לש ושרדמ תיבב בשיו השמ ךלה . אביקע 'ר תא ול
אוהו ,וז הכלה ול ןיינמ אביקע 'ר תא םידימלתה ולאש תחא הכלהב ןודל ועיגהשמ .וחוכ ששת
.ונבר השמ לש ותעד הבשייתנ זא .יניסמ השמל הכלה :בישה

איבנל םכח ןיב
.איבנל םכח ןיב ל"זח ולידבהש הלדבהב בטיה שגדומ הפ לעבש הרותה לש ישונאה יפואה
.אוה ותמכח תא עיבמ םכחה ,םיקולא םשב רבדמ איבנה
םכל הארמ םא :בתכ ןהמ דחא לע .הנידמל (ויחילש) ולש ןירוטמלפ חלשש ךלמל לשמ"
דחא לעו .ול ונימאת לא ואל םאו ,ול ונימאה ילש (םתוח) ןיריטנמיסו (יתמיתח) ימתוח
האובנ ירבדב ךכ .ול ונימאה ילש ןיריטנמיסו ימתוח םכל הארמ וניא וליפא :בתכ ןהמ
םירפוס ירבדב .(ב ,גי םירבד) תפומ וא תוא ךילא ןתנו איבנ ךברקב םוקי יכ :ביתכ
אלא ,ןאכ ביתכ ןיא הרותה ךרות רשא (אי ,זי םירבד) ךורוי רשא הרותה יפ לע :ביתכ
םירישה ריש) "ךל ורמאי רשא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא רמאת רשא טפשמה לעו .ךורוי רשא
.(חי ,א הבר
ורמא ךכ ןכאו ,םכחל תופידע קינעהל איה הנווכהש קפס ןיא םכחהו איבנה ןיב וז האוושהב
תעבונ ותמכחש ךכב תרבסומ וז תופידעו ."איבנמ ףידע םכח" :(בי ארתב אבב) שרופמב
םעה תא הווצמו וילע ךמוס ךלמהש אלא ,ךלמה לש ןיריטנמיסל קוקז וניא אוהש ,ולכשמ
.ותמכחב םכחה ירבד יפ לע גוהנל

איבנל סחיב םכחה לע גארפמ ל"רהמה
םשל .עבטה ירדסב ןויע ךותמ איבנה תאובנל סחיב םכחה תמכח תא ריבסמ גארפמ ל"רהמה
לע עיבצמ אוהו .ןוקיתו היישע ךירצ םלועב ארבנ רשא לכש שרדמה ירבד תא איבמ אוה ךכ
ןמ ."םתוא ררבל ךירצ ,ילכשה םדאה ידי לע ומלשויש םה םירבדה לכ" ובש םלועה
יכ קיסמ אוה הזמו ,"עבטה ןמ לודג רתוי אוה לכשה לעופ" יכ ררבתמ עבטב תולכתסהה
?האובנה לא עבטה תא הוושמ אוה עודמ ."האובנה ןמ הלודג רתוי לכשה תלועפ" ךכל המודב
האובנה ךכ ,המלשהו ןוקית ךירצ ןיידעו םיקולאה י"ע ארבנ עבטהש םשכ יכ אוה וקומינ
הנוקית תא תלבקמ עבטהש םשכו .המלשהו ןוקית הכירצ איה ןיידעו ה"בקה י"ע הנתינ
םימכחה" .ילכשה םדאה י"ע התמלשה תא תלבקמ הרותה ךכ ,ילכשה םדאה י"ע התמלשהו
םוקמ לכמ ,'ד איבנ היהש השמ ידי לע יניסב הנתינש ףאו ,הרותה לא המלשהו ןוקית םה םה
הרותה ..לכה ררבמ אוהש לכשה ידי לע הרותה תמלשה האובנה ןמ הלודג איהש המכחה דצמ
ידי לעו ,םירבדה שוריפ ךוכיזבו רוריבב ךכ לכ האב אל האובנב השמל האבש תילכשה
םישנאה ולאל יוא ךכלו" :ףיסומ ל"רהמהו ."האובנה ךוכיזו רוריב איה הרותה םימכחה
ראב) "הקחרה תילכתב םקיחרהל הרותה תא בהוא אוה רשא םדא לכש יוארו ,לכשה ירסח
.(א הלוגה

ןורקעכ ם"במרה ידי לע תספתנ םימכחה יכרד ןיבל האובנה יכרד ןיב תינורקעה הלדבהה
ראתמ ם"במרהש רחאל הנשמה שוריפל ותמדקהב התוא ללכ ךכיפלו ,הפ לעבש הרותב ידוסי
:בתוכ אוה תוכלהה לש הריסמהו דומילה יכרד תא
הרשע שולשב תווצמה יפנע תאצוהבו הרותה ישוריפב הליעומ הניא האובנהש עדו"
ישא ברו אניבר השעיש אוה - ארבסו ןויע ןינעב סחנפו עשוהי השעיש המ לבא ,תודימ
יכ איבנה רמאיו ,ארבס איבנ וניאש ימ ןכ ומכ רובסיו ,ארבס רובסישכ איבנהש .'וכו
והילאכ םלוכ ,םיאיבנ ףלא קר .וילא עמשת אל ,תמאב יתרבסש ילא רמא ה"בקה
,איהה ארבסה ךפיה םירבוס םכחו םימכח ףלאו תחא ארבס םירבוס ויהי .עשילאו
םיאיבנה ףלאה ירבדכ אל ,םכחו םימכח ףלאה ירבדכ הכלהו תוטהל םיבר ירחא
."םידבכנה