תבש לש תורימז

תורעה אלל ספדנ

דלישטור בקעי ר"ד

ד"כשת ירשת-ןוושח ,ו"פ ה"פ םיינחמ

:םיקרפה ישאר
זנכשא תודהיב תורימז יפסוא
ןושארה ףסואה
ינשה ףסואה
ישילשה ףסואה
םידרפסה יפסוא
תורימזה יטויפ םע תורכה
םכילע םולש
תבש תורימזב תבש גנוע
תבש תורימזב תבש תרימש
תורימזב הלואגל הייפצ
ארובה חבש םהבו תורימז

ןיבש רשקבו ,תבש תורימז לש םילימב םיעיפומש םירזוחה םיאשונב ןד רמאמה :תיצמת
.תבשל איבנה והילאו ,הלואגה יאשונ

ארובה חבש ;הלואגל הייפצ ;תבש תורימז :חתפמ תולימ


י"ע ורצונש תוישפוח תוריצי ןרקיעמ תבשה תורימז םג ויה ללכב טויפה תורפסל המודב
ןנכות .תורודל םיעובק הליפת יספוטל ןתוא עובקל הנווכ אלל אוצמ תעל םינטייפ םיררושמ
ומעל ןתנו תישארב השעממ תבשש ארובה תליהת ,תבשה תשודק :ומצעמ שקבתה ינויערה
תררועתמה הלואגה תווקתו תבשה םויב המשנהו ףוגה גנוע ,השודקו החונמ םויכ תבשה תא
.תבשה תרימש תוכזב

אקווד ואל ךא ,תבש תורימז לש עובקו םיוסמ ןונאק זנכשא גהנמב שבגתהו רצונ הנושארל
תנווכ ילוא יהוז .וכותל ולבקתנ םיידרפס םיררושמ לש תבש יריש םג ,םייזנכשא םינטייפ לשמ
םדוקמ עבקנ תבשב תורימז רישל גהנמהש ונזנול יד מ"רה לש "תודי יתש" רפסב הרעהה
:םימודקה זנכשא ינבר לצא בוש גהנמה רכזומ תמאב .הילטיאבו הינמרגב

םירבד םתואב אלא ?המב שריפ אלו ,('ג 'ב תישארב) 'יעיבשה םוי תא םיקולא ךרביו'"
םויל רומזמ ,רמאנש תוחבש ןנריו ...בשיש ('ח 'ג בויא) 'הננר אובת לא' ...בויא ללקש
רפס)" בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפב תבשב חמשלו רמזלו 'הל תודוהל בוט תבשה
.(ב"כרת ,יקצוטסיו 'דהמ םידיסח

זנכשא תודהיב תורימז יפסוא
םג כ"חא וספדוהש תורימז יפסוא השולש הנושארל ,רומאכ ,ושבגתה זנכשא תודהי םוחתב
דרפס יררושמ םג ,םיפסואב םיגצוימ םייזנכשא םינטייפ קר אל ,רומאכ ,ךא הליפתה ירודיסב
םירחואמ רתויה םגו - ארזע ןבא םהרבא 'רו יולה הדוהי 'ר ,טרבל ןב שנוד ומכ - םייניבה ימימ
.םש םיגצוימ הרא'גנ לארשי 'רו - י"ראה - אירול קחצי 'ר ןוגכ =

ןושארה ףסואה
:ןה וליאו ,תבשה ליל תדועסל תודעוימה "תורימז" הנומש ליכמ ןושארה ףסואה
;ירטיו רוזחמב רבכ אצמנה "ול יוארכ יעיבש שדקמ לכ" (1
;"םידוהיל רוא החמשו החונמ" (2
;"הכלמה תבש תא ,ךתחונמ תודידי המ" (3
לש ורבחמ םע הארנכ ההז קחצי ר"ב יכדרמ ורבחמ רשא "םיגונעתב תמענ המו תיפי המ" (4
;"יתעושי רוצ זועמ"
;"והרמוש שיאה ירשא ,אוה שדוק תבש םוי" (5
;הרא'גנ לארשי 'רל (תימראב) "םלוע ןובר ה-י" (6
;תירבע ובתכנש י"ראה לש םיטעומה םיטויפה דחא "החמשו הרוא לארשיל הז םוי" (7
."ינומא וכרב ונלכא ולשמ רוצ" (8


ינשה ףסואה
:תבשה םוי תדועסל םידעוימ םהש םיריש הנומש אוה ףא ףיקמ ינשה ףסואה
;(10 -ה האמה) זנכשא ינטייפ ינושארמ קחצי ר"ב ןועמש 'ר ורבחמ ;"םוי םוי 'ה ךורב" (1
ילודגמ אצנגממ לאומש ר"ב ךורב 'ר י"ע רבוחש "החונמ ןתנ רשא ןוילע ל-א ךורב" (2
;13-12 -ה האמה לש םינטייפהו םיקסופה
;"םימי לכמ דבוכמ הז םוי" (3
;יולה הדוהי 'רל "חוכשל ןיא ןותבש םוי" (4
;ארזע ןבא םהרבא 'רל "ינרמשי ל-א תבש הרמשא יכ" (5
;לוריבג ןבא המלש 'ר לשמ ילוא "יתותבש ורמש" (6
;טרבל ןב שנודל "תב םע ןבל ארקי רורד" (7
."'הל םויה תבש" (8

ישילשה ףסואה
:םיטויפ העשת ליכמו תבש יאצומל דעוימ ישילשה ףסואה
;(ירטיו רוזחמב רבכ אצמנ) "לוחל שדוק ןיב לידבמה" (1
;"יבשתה והילא ,איבנה והילא" (2
;"החוור ךמעל אצמה החונמ םוי יאצומב" (3
;"ינושש שדח" (4
;"יבבלב חמשאו ליגא" (5
;"ינדעסי םיקולא" (6
;"ילאוג שיח יל-א" (7
;"ארונ םויא רידא" (8
."היה דיסח שיא" (9
םהל רשא 'בקעי' םשה םע ארקמ יקוספמ בכרומ ולוכש "בקעיל 'ה רמא" דוע ףסוותמ הלאל
.'בקעי ידבע ארית לא' תיב לכב ףסוותמ

םידרפסה יפסוא
םהלש תויגולותנאה .עבק לש רחבמל םויה דע ועיגה אל - תאז תמועל - םידרפסה יפסוא
אלא ,תיתיב הרישל קר תודעוימ ןניא םיגחה רתיל םג םינומזפו םיריש עפש םיליכמה
תסנכה תיבל טויפ ןיב עובק גייס ןיידע ןיאו ,תסנכה תיבב שומישל םג תודעוימ "תורימז"ה
םיפסואהו ,תכשמנ דוע הז גוסב הריציה תמקר השעמל ;יזנכשאה גהונה יפל ,תיבל "רמז" ןיבו
.תוריציה ןתוא תא םיליכמ םניא


תורימזה יטויפ םע תורכה
םהיתונויער ללכמ לע תורימזה יטויפמ םידחא תוחפל בורקמ ריכנו תבשה ןחלושל ,אופא ,בסנ
ןיבמ םידחא קר םירש םהבש םיבר לארשי יתבב גוהנה יפל ךכ השענ .םהלש יוטיבה יכרד לעו
דיל הרות ירבדל םג יאנפ ראשייש ידכ ,םיוסמ רות יפל םירחובו תבש לכב "תורימז"ה
.ןחלושה

םכילע םולש
טעמכ ץופנה רמז תבש ליל שודק ינפל אצמנ ,ונלש תורימזה ירפס תא חתפנ םא !ונל טאל ךא
םידקופה תרשה יכאלמ תא םילבקמ ונא וב ,"םכילע םולש" אוה אלה - לארשי תוצופת לכב
יכאלמ םולשל םכאוב" - "תרשה יכאלמ םולש" ויתב תעברא .תבש לילב ידוהיה תיבה תא
לש תבשה רישל ינבמ דוסיו עקר - עודיכ - ושמש "םולשל םכתאצ"ו "םולשל ינוכרב" ,"םולשה
יתב לש החיתפה ירבדב םימייתסמ ויתב רשא ,"הקלתסנ תונליאה שארמ המחה" קילאיב
:(ב"ע ט"יק תבש) דומלתה ירבד לע ססובמ רמזה ."םכילע םולש"

.ער דחאו בוט דחא ,ותיבל תסנכה תיבמ תבש ברעב םדאל ול ןיולמ תרשה יכאלמ ינש "
ןוצר יהי :רמוא בוט ךאלמ ,תעצומ ותטימו ךורע ןחלושו קולד רנ אצמו ותיבל אבשכו
:רמוא ער ךאלמ - ואל םאו ;וחרוכ לעב ןמא הנוע ער ךאלמו ,ךכ תרחא תבשל אהתש
."וחרוכ לעב ןמא הנוע בוט ךאלמו ,ךכ תרחא תבשל אהתש ןוצר יהי

:תירבה תוחול ינש רוצק רפס שדח רהז תובקעב רמאמה תא ביחרמ - טרפמו

ותיבל אב םדאשכ הז לכו ...םינב לע םאכ םלוכ לע הניכשו הז דצמו הז דצמ םדאשכ"
ותשאו שיאו ךורע ןחלושו תוקלוד תורנ האור הניכשהשכו החמשב אזיפשוא לבקמו
ו"ח םאו ."ראפתא ךב רשא לארשי - אוה ילשמ הז' :תרמוא הניכש ,םולשבו החמשב
ומע וילייחו ערה רציו המע םיכאלמו תכלוה הניכש ,ו"ח םהיניב םולש ןיאש ,יכה ואל
הרוש האמוטה חור דימ .'אוה יליח ןמו אוה ילשמ הז' :םירמואו םהמיע םירבחתמ
."ו"ח שא שא םיארקנו השאה ןמ 'הו שיאה ןמ ד"וי קלתסמו וילע

:"אוה שדוק תבש םוי" אוה ,ונפסאבש תורימזה תחאב הדה תא ,בגא ,האצמ וז הדגא

ךורע תדכ ןחלש םאו
ךורב הנעי ל-א ךאלמו
ךורא ןמז היהי הז
ןמדכ ויהי ויביואו
ןמא הנעי ער ךאלמו
.ןמש בוטכ הלעי ומש ,וחבש רפסי וחרוכ לעב

תכרב ינפל הפוס תארקלו הנמל הנמ ןיב ,החוראב ,רומאכ ,תובלושמ-תוצבושמ תורימזה רתי
.ןוזמה

תבש תורימזב תבש גנוע
םש .תורימזה לש הלא ןיבו עבשה תליפתב תבשל ראפהו חבשה ייוטב ןיב המינה לדבה טלוב
ינפמ קחדנו םדאה לש ותמשנל ףאו ופוגל גנועו החונמ םויכ תבשה לש הייפוא טעמכ עלבנ
הרות ןתמ לש תבש ,(תיברע תלפת) האירבה תבש - :םיימואלהו םיימסוקה-םייתדה תונויערה
ךא .(החנמ תליפת) אובל דיתעלש תבשו (ףסומ תליפת) שדקמה תיב לש תבש ,(תירחש תליפת)
,גנועל רישעו עפוש רתוי יוטיב תתל םיאתמה םוקמה הווצמה תדועס ךותבו ןחלושה דיל
:תבשה תחמשלו עוגרמל

"החונמ תבש - החמשו הרוא לארשיל הז םוי"
םידוהיל רוא החמשו החונמ"
."םידמחמ םוי ןותבש םוי

- תבש לילל דחא רמזו

"הכלמה תבש תא - ךתחונמ תודידי המ"

:שממ אוה רזוחה וזורח

."םיגדו ולשו םירוברב - םיגונעתב גנעתהל"

:הדועסל טירפת טעמכ טרפמ ינשה ותיבו

םימעטמ ינימ לכ (םינימטמ :א"נ) םינימזמ ברעמ"
םימטפמ םילוגנרת םינכומ םוי דועבמ
םימשבמ תוניי תותש םינימ המכ ךרעלו
םימעפ שלש לכב םינדעמ יקונפתו
."םיגדו ולשו םירוברב םיגונעתב גנעתהל

:םילמב חתופ רחא ריש

םיגונעתב תמענ המו תיפי המ"
םיגונ שושמ תבש תא
םיגד םגו רשב ךל
."םוי דועבמ םינוכנ

:"דבוכמ הז םוי" ,תבשה םוי תדועסל תורימזה ךותמ המגוד דוע ףיסונ

םיקתממ התש םינמשמ לכא"
םיקבד וב לכל ןתי ל-א יכ
םיקוח םחל ,שובלל דגב
."םימעטמ לכו םיגדו רשב

תבש תורימזב תבש תרימש
רישה ותוא .תורימזה ךותמ תעמשנ איהש יפכ ,תבשה תניגנמ ךותב תחא המינ קר יהוז ךא
:דימ ךישממ "םידוהיל רוא החמשו החונמ" חתופה
םידיעמ המה וירכוזו וירמוש"
םידמועו םיאורב לכ הששל יכ
םימיו ץרא ,םימש ימש
םימרו םיהבג םורמ אבצ לכ
םימאר תיחו םדאו ןינת
."םימלוע רוצ 'ה ה-יב יכ

:ג"י 'כ תומשל אתליכמה רמאמ יפל הזו

םימי הששל ומלוע ארבש םלועה היהו רמאש ימ ינפל דיעמ תבשה תא רמשמש ימ לכ"
.(י ,ג"מ והיעשי) 'ה םואנ ידע םתא' :רמאנש יעיבשב חנו

:תורימזב ןמוקמ תא ואצמ תבשה תוכלה ףא

הרמב היתוקוח"
הרהזאב ווטצנ
הרעשב םיררהכ
"היתוכלה םיולת
- .("אוה שדוק תבש םוי")

טעומ ארקמ ןהש ,הרעשב ןיולתה םיררהכ םה ירה ...תבש תוכלה" :א"ע 'י הגיגח 'סמ יפל
.פ"עבש הרותב ונל ורסמנ תבשה תוכלה תיברמ רשאב ,"תובורמ תוכלהו

תבש תוכלה ןיבמ הנומ ("ךתחונמ תודידי המ") ונטטיצ רבכש םירישה דחאש אוה ןינעמ
תולועפ םתמועל ןייצמו - רתומה לובג לע - "םיילוש"ה ,"םילק"ה םירוסאה תא אקווד
:םירוסאל תומוד ןהש י"פעא תורתומה

תונובשח בשחל םגו םירוסא ךיצפח"
תונבה ךדשלו םירתומ םירוהרה
תוניגנב חצנמל רפס ודמלל קוניתו
"תונחמו תוניפ לכב רפש ירמאב תוגהלו

:ג"י ח"נ והיעשי דוסי לע
ותדבכו דבוכמ 'ה שודקל גנוע תבשל תארקו ישדק םויב ךצפח תושע ךלגר תבשמ בישת םא"
- "רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ
:(א"ע ג"יק תבש) דומלתה עבוק
תוקוניתה לע ןיכדשמו הקדצ םיקסופ ןוגכ :י"שרפ) םירתומ םימש יצפח :"םירוסא ךיצפח"
(סראיל
רכממו חקמ :ןוגכ :י"שרפ) לוח לש ךרובדכ תבש לש ךרובד היהי אלש :"רבד רבד"
.(ובלב רהרהל :י"שרפ) רתומ רוהרה ,רוסא רבד ;(תונובשחו
תתלו תאשל רתומ הז יפל ;(א"ע נ"ק תבש) סראיל תונבה לע ןיכדשמ :"תונבה ךדשלו"
הווצמ רדגב אוה רבדה ךא ,הינודנה יפסכ לע החישב רושק רבדהש י"פעא ךודיש יניינעב
.("םימש יצפח")
,תונמואל ףאו הרות דומלל םולשתב הרומ תקסעה לע חחושל רתומ :"רפס ודמלל קוניתו"
ודמלל" םוקמב זרח וננטייפ .ורכש תא עובקל ףא - ל"נה ארמגה יפל - םיקסופ תצק תעד יפלו
:"תונמוא
ילוא ךא .לקשמה ידי לע םג ביוחמ וניאש יונישה שורפב ושקתה םיברו :"תוניגנב חצנמל"
ו"ל םירדנ) ארמגה יפל אוהש ,ארקמבש םימעטה יקוספ דומלל הרומ רוכשל רתומש :ושוריפ
.פ"עבש הרות אלו לוחה תומיב םג רכשב דמלל רתומש ידיחיה עוצקמה (ב"ע

תורימזב הלואגל הייפצ
ןינבלו חישמה תאיבל ,הלואגל הייפיצה איה "תורימז"ה לכב ינשה טוחכ רבועה ישילש ביטומ
"אבה םלועה ןיעמ" םהש םירבדה תשולש ןיב תינמנ תבשה ירה :ךכב אלפ ןיא .שדקמה תיב
:"ךתחונמ תודידי המ" לש ןורחאה תיבב רמאנ ךכו ,(ב"ע ז"נ תבש)

החונמ תבש םוי אבה םלוע ןיעמ"
החמש ברל וכזי הב םיגנעתמה לכ
החורל ולצי חישמ ילבחמ
"החנאו ןוגי סנו חימצת ונתודפ

ץבקלא המלש 'ר לש ורישמ רבכ ונל העודי הלואגלו חישמל הייפיצל תבשה לש החבשמ רבעמה
...הכולמ ריע ךלמ שדקמ" :הז אשונל הלוכ תשדקומ הינשה ותיצחמ רשא "ידוד הכל"
לאמשו ןימי ...ךיסוש הסישמל ויהו ...ישובת אל ...יררועתה יררועתה ...ימוק רפעמ ירענתה
התארקל תוכירדהו תידיימ הלואגל הייפיצה תפצב י"ראה ירוג לש םגוחב ירהו "...יצרפת
.תבש תלבקל קודה רשק הרושק התיה

ואוב ןיבו תבשה תרימש ןיב יתביס רשק ףא רשקנו הז ינויער ךלהמ ךשמנ תבש ליל תורימזב
:חישמה ךלמה לש

(לארשיל הז םוי) "הרמשא תבש םא הכולמ דוה הרכזא"

דימ הנוקיתכ תחא תבש ןירמשמ לארשי ויה וליא יול 'ר רמא" :'א 'א תינעת ימלשוריה יפ לע
:םעטה ןתמ לש תפסות םא רמאמה ותוא אב ז"ט ה"כ ארקיו הבר שרדמבו ."אב דוד ןב היה
:רישה ותוא ךישממ ךכו ."תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ?המל"

תברחנ הרכז ונשדקמ שדח"
"תבצענל הנת ונעישומ ךבוט

"החמשו החונמ" רישבו

הב םיגנעתמה בוט ברל וכזי"
."אבה םלועל לאג תאיבב

:תפצ ישנאמ אוה ףא ,הרא'גנ לארשי 'ר לש ימראה רמזבו

ןישדק שדקלו בות ךשדקמל"
ןישפנו ןיחור ןודחי היב יד רתא
ןישחרו ןיריש ךל ןורמזיו
אירפושד אתרק םלשוריב
םישדוק שדוקלו בוש ךשדקמל)
תושפנו תוחור ודחי ובש םוקמ
םיחבשו םיריש ךל ורמזיו
."(יפויה ריע םילשוריב

והילא לש ותומד תדמוע תבש יאצומל תורימזה זכרמבש ךכ לע דומעל ונילע הז רשקהב
.חישמה לש ורשבמ ,איבנה

עודיה רמזה קר אל אצמנ ונלש ףסואב

ידעלגה והילא יבשתה והילא איבנה והילא"
"דוד ןב חישמ םע ונילא אבי הרהמב

:השקבל עיגמו םיאלפומה וישעמ תא רקוסו והילאל תראפת ריש ולוכ רשא

תובא לע םינב ונחמשת"
"תותבש יאצומב
:םג אלא
החונמ םוי יאצומב"
החור ךמעל אצמה
החנאנל יבשת חלש
"החנאו ןוגי סנו
:ןכו
איבהו אנ ל-א ינושש שדח"
."איבנה והילא תא
יבבלב חמשאו ליגא"
איבת לאוג ןויצלו
חימצת חמצ שיא
"חישמה ךלמו איבנה והילא
ילאוג שיח יל-א"
יליכשי ךדבע
יל-א בוט רשבמ
"איבנה והילא תא

:ה"צ ןמיס 'ב קלח "עורז רוא" רפסב רבכ ונל רסמנ וילע רשא ןימוי קיתע גהנמ ונינפל

יח) ל"צז םלע בוט ףסוי 'ר תבושת התיהש ינא המודכו םינואגה תבושתב יתיאר"
רמול ןענכ ץראב וניתוכלמב ןיגהונ ונאש המ לע לאשנש (תפרצב 11 -ה האמה עצמאב
םאו רשכ גהנמה םא תבש יאצומב הכרבל ונורכז והילאמ וטייפתנש םיטויפו תולדבה
םדא ינבכ התאיציב תבשה תא ןידבכמש אוה רשכו ןוכנ גהנמ יאדוד בישהו .ואל
הלכל לשמ הדגהב רמוא היהש ת"ר םשב בותכ יתאצמ בושו ,ךלמה תא םיוולמה
רפסב רמאנ ןכו ."הלכו הכלמ תארקנ תבשו ,תורישו תורימזב התוא םיוולמש
לובג לכב ןיררושמש הזו" :א"ע ןמיס תבש תוכלה ,יחרי ןתנ ר"ב םהרבא 'רל "גיהנמה"
:ביתכדכ חישמה ינפל הרהמב אביש רשבמה אוה אוהש יפל איבנה והילאמ לארשי
הילא ןיאש םהל חטבומ רבכו ,(ג"כ 'ג יכאלמ) "איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
אביו (ב"ע ג"מ) ןיבוריעב אתיאדכ ,חרוטה ינפמ םיבוט םימי יברעבו תותבש יברעב אב
."לאוג ןויצל אבו לאוג רוצה תבשה תוכזבש ,תותבש יאצומב רשבמה ונל

תבשה תרימש תוכזבש ליעל ונרכזהש ל"זח רמאמ ךותמ גהנמה תא קמנמ םהרדובאה וליאו
:ךישממו חישמה אובי

תא ונל חלש התעמ .ונתיוצש ומכ תבשה תא ונרמש ירה' :ה"בהל םירמוא ונא ןכ לעו
.'איבנה הילא

:םעט דוע ףיסומ םהרדובאה
ןיב לידבהל ןמיס איה הלדבההש יפל הלדבהב 'איבנה והילא' רמול ונקיתש םעטה םגו"
רמאנש ,םהבש םילוספל לארשיבש םירשכ לידבי אובישכ והילא ןכ ומכו ,לוחל שדוקה
םולש 'ר םשב ןתונ ל"ירמהו ;('ב 'ג יכאלמ) 'םיסבכמ תירובכו ףרצמ שאכ אוה יכ'
ומש לע םידסוימה תורימזו והילאד יקוספ רמול ןיגהונש המ" :הז םעט ךיירטסואמ
ץע תחת ל"ז והילא בשי תבש יאצומבד 'פסותב אתיאד םושמ ונייה ,תבש יאצומב
."תבש ירמוש לש תויוכז בתוכו םייחה

ארובה חבש םהבו תורימז
תבשה ןחלוש תא ראפל הפיה גהנמה .תפסונ תינייפוא הדבוע לע דומעל ונילע ונתריקס ףוסב
ךותל ךשמ ,עובק םיריש רוזחמ תעיבקל ףא איבהש תבשה דובכל תוחבשתבו םירישב
תובהלתהו טהל םושמ םהב שי ךא ,אמויד אנינעמ םהב ןיאש םידחא םיריש ףא "ןונאק"ה
תעדהו בלהש ןמזב תבשה תודועסב אקווד יוטיב םהל תתל אוה יוארש ארובה חבשל םייתד
םילבוקמה ןמ םה הלא םיריש אקוודש ןיינעמו ;תולעתהל ןכומ םדאהו החוורל םיחותפ
.םישדחו םיקיתע םינחלב םיעפושמו הזה םויה דע תבשה יריקומ רוביצב רתויב

ךותמ הרא'גנ לארשי 'רל - םימעפ המכ רבכ ונרכזהש - "אימלעו םלע ןובר ה-י" לע ןאכ עיבצנ
קהבומה ומוקמ תא ול הנקהש המ רעשל לכונ לקנב .(ז"מש תפצ) "לארשי תורימז" ויריש רפס
חתופ האירבה לדוגמ המוצע תולעפתהב .תבשה יניינעמ וב ןיאש יפ לע ףא תבשה יריש ןיב
:ןונמהה

אשמרו ארפצ רדסא ןיחבש"
אשפנ לכ ארב אשידק אה-לא ךל
אשנא ינבו ןישידק ןיריע
אימש ףועו ארב תויח
ןיפיקתו ךידבוע ןיברבר
ןיפיפכ ףקזו אימר ךיכמ
ןיפלא ןינש רבג יחי ול
אינבשוחב ךתרובג לועי אל
ברעו רקוב רדסא םיחבש)
שפנ לכ ארבש שודקה ל-אה ךל
שונא ינבו שדק יכאלמ
םימשה ףועו הדשה תיח
םירידאו ךישעמ םילודג
םיפופכ ףקוזו םימר ליפשמ
םיפלא תונש רבגה היחי ול
"(.ןובשחב ךיתורובג איבי אל

תולגבש תויראה יפמ םימעה לכמ רחבש ומע תא לואגל 'הל השקבל ררושמה רבוע ןאכמ
.שדקמה תיב תא תונבלו
תכרב לש תוכרבה תנוכתמב יונב "ונלכא ולשמ רוצ" םילבוקמה םיפסואב וירחאלש רמזה
.ןוזמה

"ומלוע תא ןזה"
'ולוכ םלועה תא ןזה' תכרבל ליבקמ

וניקולא ךרבנ הדות לוקו רישב"
"וניתובאל ליחנהש הבוט הדמח ץרא לע

'ולוכ םלועה תא ןזה' תכרבל ליבקמ

"ונרוצ ךמע לע ךדסחב םחר"

'םחר' תכרבל ליבקמ

"שדקמה הנבי"

'וימחרב הנוב' המיתחל ליבקמ

"אלמ ןיי סוכ לע הלעתיו ךרבתי"
.ןוזמה תכרב רחאלש ןייה לע הכרבל ליבקמ

.ןוזמה תכרבל ךומסב ותוא םירש ךכ םושמו ןוזמה תכרבל החיתפכ רבוח רישה

רתיב ירוביג תא רובקל תורשפאה ןתמ לע הדותכ הרבוחש "ביטמהו בוטה" תיעיברה הכרבל
רב ןמז ינפל - בר קתו ךכ םושמ ול םיסחימש שיו ,ונרישב הלבקה ןיא (ב"ע ח"מ תוכרב)
.אבכוכ

ךכ םושמו ,רישה לכב תבשל רכז ןיא .אל ,הרואכל ?תבשה תודועס דובכל רבוח הז רמז םאה
תומיבש ינפמ ךא ,תע לכל המיאתמה ןוזמה תכרבל תיטויפ החיתפ םירקוחה תיברמ וב ואר
.תבשל ורמואל גהנמה םצמטצה הרישל יאנפ ןיא לוחה

רבדכ ונרתוהו ונעבש ...ונלכא" הנושארה הרושה ןמ קיסמ (ד"י 'ע 'ג תבש תורנ) ןדס בד ךא
תלכאו' :בותכ ןוזמה תכרב תווצמב ירה ?ריתוהלו עבשל לוכאל 'ה ידי לע ונל רמאנ ןכיה :"'ה
ימי תששל דוגינבש ,תבש ברעב ןמה ןתמל זמר ונינפל יכ תאז ןיא .('י 'ח םירבד) 'תכרבו תעבשו
תרמשמל םכל וחינה ףדועה לכ תאו' :םעל רמאנ רקב דע ונממ ריתוהל רוסא היהש השעמה
ךרבדכ וניתובא וגהנש יפכ - אופא ,םירשו םירמוא ונא ךכ - ונישע (ג"כ ז"ט תומש) 'רקבה דע
הלואש 'ריתוהלו לכאל' הצלמה ףאש הארמ ןדס ,בגא .תבשה םוי תודועסל םג ונרתוהו רבדמב
םיאיבנה ינבל עשילא השע ךכ יכ ,סנ ךרדב םדאה ינבל ותלכאהו ןוזמ תטיקל לש השעממ
םיאתמ רמזה ירה .(ד"מ 'ד 'ב םיכלמ) "'ה רבדכ וריתויו ולכאיו םהל ןתיו" :בערה תעב םעלו
.תבש ליל תדועסל האלמ המאתה

הב ןיאש י"פעא איה ףא ,תבש יריש לש ןונאקל הפרוצ תיתדה הרישה ללכמ ךותמ תרחא הנינפ
לש וריש :תורימזה ירפסו הליפתה ירודיס לכב םויה דע הספדוה אל ףא איה ;תבשה יניינעמ
:ארזע ןבא םהרבא 'ר

,יח ל-אל םיקולאל ישפנ האמצ"
"יח ל-אל וננרי ירשבו יבל
ןמ הארנש יפכ בוט םוי לשו תבש לש תירחשל 'יח לכ תמשנ' תלפתל החיתפ אוה הרקיעמ
:ןורחאה תיבה

יפא לע דוקא"
יפכ ךל שרפאו
יפ חתפא יכ תע
"'יח לכ תמשנ'ב

,שודיקה ינפל ורמואל ליגר היהש רפוס ם"תחה לש ותעפשהב תבשה ליל תורימזל ףרוצ רישה
ותיבל ואובב שדוק תבש לילב" :רפוס ם"תחה יגהנמ תא וראתב רפוס המלש 'ר רפסמ ךכו
ע"באהמ רישה חבשב דאמ גילפהו תלוז אלו ארזע ןבא בתכ רשא 'ישפנ האמצ' ריש ...רש
."ורביח רשאכ וילע הרש שדוקה חור קפס ילבשו הלבקב קומע אוהש

לבוקמה לש האלפנה ותריצי ,"ןמחרה בא שפנ דידי" רמזה אוה וז הצובקב תפסונ המגוד
,תישילשה הדועסל תורימזב ומוקמ תא אצמ אוה .םידרחה רפס לעב ירכיזא רזעילא 'ר יתפצה
.םידחוימ םיריש הל ועבקנ אל םיקיתעה םיפסואב רשא
וריבודרוק השמ 'ר ידימלתמ ןימימ םהרבא 'רל "ןויבח רירפשב רתתסמ ל-א" רמזה םג)
.(תבש ינינע ליכמ וניא ,'שפנ דידי'ל ךומסב ומוקמ רשאו הלבקה לש תוריפסה רשע לע דסוימה

ומצעל שבכו תבש תלבק רדסב םג אצמנ אוה ,תישילשה הדועסל אקווד דעוימ וניא 'שפנ דידי'
ותוא םירש םשו ,ונימיב שממ הנידמב יתדה רעונה לש תסנכה יתבב הזכש רותב דבוכמ םוקמ
דחא תא םיזעונ םייוטיבב עיבמ רישה .ד"יה ןויצע רפכ ישנא יפב לבוקמ היהש ןחל יפל
:םדאה תא 'ה לשו 'ה תא םדאה לש הזעה ותבהא - רבחמה לש ותרותב תודוסיה

ךתבהא תלוח ישפנ"
הל אנ אפר אנ ל-א הנא
ךויז םענ הל תוארהב
אפרתתו קזחתת זא
"םלוע תחפש ךל התיהו

תחמש הל התיהו' :םחסנב יוטיבה תוזע תא ושטשט םירודסה יכרועו ,תירוקמה הסריגה ךכ
.'םלוע

:רתוי הפירח תירוקמה הסרגה התייה םירחאה םיתבב םג

יבל תדמח יל-א אנא"
...םלעתת לאו אנ הסוח
דעומ אב יכ ,בוהא ,רהמ
."םלוע ימיכ וננחו

לש וינמיס לכ .עודי ריש איבנ תבש תורימז לא קוחר םוקממ רמז תדידנ לש הנורחא המגודכו
:םירופיכה םוי לש הליענ תלפתל ןומזפ ודוסימ אוהש וילע םידיעמ הז רמז

...לוחמי אוה וניתאטח...
...רמות לצכ הנפ םוי...
...רובעת רובע יאטח לע...
...יתחנמ תנוע הפלח...
(הליענ תעש האבו החנמ תליפת הרבע)
...רמחו לק לע אנ חלס...
...לטנמה רעש יל חתפ...
...ישעמ ףוניט רהט...
...רמחכ ךדיב ונחנ...
...רמחו לק לע אנ חלס...

:אמוי 'סמ ףוסב ןומזפה רוקמ לע דיעה יכדרמה רבכ
ורמואל ןקתנ 'לחמי ונתאטח 'לוחל שדק ןיב לידבמה' טויפ ותואש םירמוא יתעמשו"
"םירופיכה םוי יאצומב תסנכה תיבב
תליענב םירמואש תוחילסה ימי לכ לש םינומזפה ישאר ףסואב ןושארה ותיב לולכ םויה דעו
.תבשב לחש םירופיכה םויב רמאנו תימורדה זנכשא גהנמ יפל םירופיכה םוי
אמלעב תבש יאצומל ללכ ןקתנ אלש" וז העד לבקמ (ז"ס ןמיס םייח חרוא) רפוס ם"תחה םג
:זורחה ןמ הקירבמ היאר דוע ףיסומו "םירופיכה םויל אלא

רמת לצכ הנפ םוי"
"רמוג ילע לאל ארקא

לש ןידה תיב י"ע תוכלה תעיבק לע ימלשוריב תומוקמ המכב שרדנ (ג ז"נ םיליהת) הז קוספ
(םיכסה=) רמגש 'הל ארקא :ןתא ךכ רחא םיכסה הלעמ לש ןידה ןיבו ה"בקה רשא ,הטמ
- םיגחה לכ לש הז ומכ - עבקנ ודעומ רשא םירופיכה םוי לע קר ץילמהל ירשפא וז הצילמ .יתא
בר ןמז הז ךא .דע ימלועמ םימייק ונמזו ותשודק רשא תישארב תבש לע אלו ,ןירדהנסה ידי לע
.לארשי תוצופת לכב רתויב לבוקמל השענ אוה אקוודו ,תבש יאצומ ירישל הז רמז ףרטצה

ךא .םהיתונויער רשועמ טעמ תולדל וניסנו םירישה טסכטב ,םילמב ךא ונתריקסב ונקסע
לש הריציה חוכ - ונינזואל שממ - ןאכ לעופ תכרובמ הלועפ .הרמזה טהלו ןחלה - רסח רקיעה
תוודח תא הפוריא חרזמ לש תבשה תוניגנמ לש הגותה תמיענל םיפרצמה ונרוד ינב םיניחלמ
רשאמ רתוי בר ינשרפ םסק עדונ ןוגינלו ,תילארשיה תבשה לש הווצמה תחמש תאו םייחה
!הרמזבו הרישב תבש יריקומ ןיב ונקלח יהי .תילולימ הרבסהל