ליגיבאו לבנ לש םתומד
ל"זח לש הירלקפסאב

(םרילא) רנזרד תינור

(סיציק ןושרג ברה תכרדהב הבתכנש רמג תדובע ךותמ קרפ)

ח"נשת וילסכ - ו"ט "לולכמ" ךותמ


"ליגיבא ותשא םשו לבנ שיאה םשו"
ךא ,וריעב ותויה ןמז לכ דאמ לודג לבנ היה הדובעה לש ןושארה קרפב רבסוהש יפכ
ןוכנל האר אלש ,שיאה לש ותוליכ תא ל"זח ונועידוה ןכו .לבנ אוה ירה למרכב ותויהב
הקדצ ןתממ לבנ ענמנש דבלב וז אלו .בוט םויב ,ותחמש םויב וישנאו דוד תא חמשל
.ודפסלו ,לאומש םע ,תמה םע דסח תושעלמ אוה ענמנ םג אלא ,םיקקזנל ודי תחיתפו

ויניינק רקיע וליאו ,לודגכ רכומ היה םשש ןועמב ןה ןוסא וילע טיממ ורשועש ,רישעה לבנ
.ןיעל ורשוע אטבתמ םש ,למרכב ויה והנקמו
ןשד הערמל טרפב ,רבד לכל הפיו ראופמ היהש רמאנ וילעש (1)למרכה ותוא עקר לע
.דודו ליגיבא תשרפו דודו לבנ תלילע תשחרתמ ,ןנערו

,לבנ דצמ דוד יפלכ םירומח םירבד לש םייטעב תרפומ הולש תכסונה העוגרה הריוואה
האובב ליגיבא לש םינונשהו םיבשוחמה םינדועמה הירבד אסיג ךדיאמו ,הפרח ירבד
.דוד תא סייפל

ןכ םדא ינב והוארקש וא ותודלימ לבנ שיאה םש היהו" :לאנברבא רמוא "לבנ" ומש לע
לאנברבא ירבד לש ינשה םקלח יפ לע שריפ ק"דרה יבאו ,"ותוליכו ויתונוכת עור לע
."לבנ םדא ינב ותוא ןיארוק ויה תועירג בורמ אלא ..." :ורמואב
לע ול ןתינש יוניככ וא (2)יטרפה ומשכ וא לבנ לש ומשל סחייתהל רשפא :רמולכ
.םיעורגה וישעמ םוש

א"מש) "ומע הלבנו ומש לבנ :אוה ןכ ומש יכ" :תרמוא דוד תא ךכרל התוסנב ליגיבא
הרמאב הירבד תקמנמו ,ןולקו יאנג לש היצטונוק לבנ ומשל תסחיימ איה ,(הכ ,ה"כ
.הלבנ תניחבב םה וישעמש התועמשמש "ומע הלבנו"
הז םשב שמתשמ םג בותכה .(3)יליכל ףדרנ יוטיב שמשמו ,בידנה לש וכפה אוה לבנ
(5)ומע ביטיהש ימל הער םלשמו הבוט יופכ וניהש םדאל ןכו ,(4)דבכנ וניאש םדא ראתל ידכ
םע תאז ולמגת 'הלה" :ותרישב השמ רמואש יפכ םכח אל םדאכ םג ומש שרפל רשפאו
(6)!?"םכח אלו לבנ
:םש ורמא דועו ,(7)"תויתואה ןה ןה ,ןבל אוה לבנ אוה ..." :וילע ורמא שרדמב
."הרז הדובעב רהרהמו תוירע הלגמ היה ,רפכ ה"בקב ףאש"
- רובידה דגנכ .השעמב ערו רובידב השק היהש לע לבנ ארקנ ..." :לאנברבא י"ר ףיסומו
."יבלכו לבנ ומשכ ,"םיללעמ ערו" - השעמה דגנכו ;תושק ורבדב ,"השק שיאהו"

"םיללעמ ערו השק שיאהו"
לש לודג רחבמ ונידיב ןיאש םיניחבמ ונא דימ ,ונקרפמ לבנ לש ותומד תא ריכהל ונאובב
ירקיע םיתצמותמ רחבש םיראתב ךא ,לבנ לע רבדלו ביחרהלמ ענמנ בותכה .םיראת
.שיאה לש ויפואו ויתונוכת
םע דסח םייקלמ ענמנ לבנ .רישעו דאמ לודג ותויה םע יליכ היה לבנ יכ ונרכזה הכ דע
תתלו דוד םע דסח לומגל ברסמ ףא ךשמהבו ,לאומש לש ודפסהל עיגה אלש ךכב תמה
"השק" יוניכה ןמ .(8)ךרעש התשמה תובקעב ןמוזמו ןכומ ודי תחת אצמנש ןוזמ וירענלו ול
ףידעמ "רקי ילכ"ה לעב .תוער תודימ לעבו זע היהש שיאה לש ועבט לע ל"זח םידמול לבנל
םישנאה תפשבש ,ןצמק :ושוריפ "השק"ש שורדלו בושלו תינרוחא טעמ ונתוא ריזחהל
ילש" םירמואה םינצמקה םתואל ךייתשמ לבנו ,ןצמק םדאל השק וארק םימיה םתואב
בותכה ןווכתה ילואש רחא ןויער רקי ילכה איבמ ושוריפ ךשמהב .(9)"ילש ךלשו ילש
ינפלש ןויכ ,ולש ותיבב ףא אלא ,םירחאל סחיב זעו השק קר היה אל לבנש תוארהל
ןכתיו "ראות תפיו לכש תבוט השאהו" ותשא תרכזומ "השק שיאהו" קוספב רמאנש
דיעמש תורמל תאזו ,ותשאל םג השק היהש תוארהל האב וזה תוכימסהו רשקהש
ערו המע השק שיאה היה תאז לכבו ,(היפויבו הלכשב) הבוט איהש בותכה הילע
ילתכ ךותב ןהו ץוחב תוירבל ןה ועבטמ ריהי םדא היהש - ?המע השק והמו .םיללעמ
.ותשא םע , ותיב

ותשאל הנופו "לבנ שיאה םשו" לבנב ליחתמ קוספה - לברוסמ הארנ ונינפלש קוספה
לבנ לש וניינעל בותכה בוש רזוחו "ראות תפיו לכש תבוט השאהו ליגיבא ותשא םשו"
אב רבדהש ,הז לוברס רשפ הפי שריפ "רקי ילכ"ה לעב ."םיללעמ ערו השק שיאהו"
ענמנש - ותוכיא התלגתנשמ לבא ,לבנ םתס ,לבנ ומש היה הליחתכלמש לבנ לש ותונגל
:יאנגל ומסרפו בותכה וארק זא ,זגהמ קלח ונממ וחקיי ןפ לאומש איבנה דפסה לא תכלל
ותשא םשו" :חבשל תקדצה תא סחיי םש ,יאנגל וסחייש םוקמבו "לבנ שיאה םשו"
הנהו הלעב תודימב תקבדנו תדמול השאה םלועה עבטמש ,"לכש תבוט השאהו ליגיבא
.לכשהו רשויה וקמ התטנ אל ,םיללעמ ערו השק ,לבנכ םדא םע היחש יפ לע ףא ליגיבא
,הבוט השא םע יחש לבנ הנהש :הכופה הרוצב םירבדה תא תוארל םג רשפא יכ הארנו
ער ראשנ אוה ויתודימ רפשל תוסנלו תובוטה היתודיממ דומלל םוקמב ,תקדצו הרשי
יוטיב וניצמש יפכ ,םיער םישעמ לעב ?"םיללעמ ער" והמו .תוריהיב גהנ המע ףאו ,השקו
'הל דוד ללפתמ וב ,(ד ,ח"כ םילהת) "םהיללעמ עורכו םלעפכ םהל ןת" :דוד ירבדב הז
הפב דחא") םולש ירבד אוה םרובדשכ םבבלב הער םיבשוחה ןוא ילעופו םיעשרמ וליציש
.("בלב דחאו

"ובלכ אוהו"
יוטיב והז .(ד"וי םע) "יבלכ" :וניה ירקהשכ ,"ובלכ" ו"ו םע הלימה העיפומ בותכב
.ארוקל ריהנ וניאש ןוויכ רבסה שרודש

תנוכתש םשכש .שיאה לש הערה ותנוכת לע תוארהל האב "יבלכ" הלימהש שריפ ג"בלר
םה םיברקתמ םא םהילע םיחבונו םנימ ינב תא םה םיאנוש ןכש ,תירזכא םיבלכה
הנוכת לעב לבנ היה ךכ ,רבד םוש םלכאממ ערגי אלש תורמל תאזו ,םנוזממ טעמ תחקל
.ותוליכ - הביסהו ,המוד

,ובלכ ירקה שרפל היה רשפא" :הז יוטיב שרפל ג"בלר לשמ רחא ןוויכ ול רחב ק"דרה
םדא ינב שיש .ערה ובלכ םיער ויה וישעמ .ובלכ ונייה ,וכותכ ורב היהש ,שומישה ף"ככ
ושרפל שי ירקה םגו .הערל וכותכ ורבו ,ורבכ וכות היה אוהו ,ער םבילו םיאנ םהישעמש
םדא לבנב האור ק"דרה ."יבלכ אוה וילע רמוא היה ונממ לאושש םדא לכ יכ ךרדה הז לע
.ערל ,םיווש וכותכ ורבש רמולמ ענמנ וניאש ,ץוח יפלכ ערו ,וכותב ,םינפב ער
לע אלא ,ותדימו ויפוא רואיתכ אל "יבלכ" :ירקה יפ לע "ובלכ" יוטיבה תא שרפל רשפאו
לש וטבש םהש ,הדוהימ בלכ תחפשממ ותויה דצמ" :ם"יבלמה ירבדכו (10)וסוחיי יפ
לש ויחאו ןורצח לש ישילשה ונב ,יבולכל ןווכמ "יבלכ" ביתכה "ארקמ תעד" יפל ."דוד
.דוד תיבל תלשושה תובאמ ,םר

ןה ,דוד תחפשמל בורק היהש שיאה לש ותולבנל רתוי הדח היארל ונתוא איבמ הז שוריפ
ףרחלו ולא תודבועמ םלעתהל לבנ רחב תאז לכבו ,ותונכשב רגש ןהו יתחפשמה וסוחייב
.ובורק דוד תא
ולש וכרדב אלא םכרדב ךלוה וניא ,םיאנ הישעמש החפשממ וסוחייש יפ-לע ףא ,לבנ
ולוכ היהש יפל .ויפואו וישעמל המואמב ול םרות וא ול רזוע בוטה וסוחי ןיאו ,הערה
,לכשה י"ע ויתוואתל רוצעמ היה אלו ובלל ןותנ היה ופוג ,בל-ולוכ וביל יכרדב קוסע
.(11)"לכש תבוט" התייהש בותכה הילע דיעמש ליגיבא ותשאכ אלש

,איה םג ךא הלעב בל ךכרל יאדוב התסינ ,לכש תבוטכ תראותמש ליגיבא התוא
השק ראשנ שיאהש יפל ירפ ואשנ אל היצמאמ לכו ,החילצה אל ,תולעמב תמלשומה
.םיללעמ ערו
,דודל בורק הדוהי טבשמ ,בלכ תיבמ לבנ דחא דצמש ,הזה דוגינל סחייתהל אלש השק
וירבח םע השק ,יליכו ער ולוכ אוהו ,לאומש לש ודפסהב ףתתשמ וניא לבנ ותוא ינש דצמ
רמא" :שרדמב אבומ .לארשי ךלמ תויהל לאומש י"ע חשמנש ימ תא ףרחי ,ותשא םע
םרו .יבולכ תאו ...לאימחרי ... ןורצח ינבו :רמאנש ,יאנמ ןיאיגס ןיבוט רב תיל" :"לבנ
"דוד ...תא דילוה ישיו .ישי תא דילוה דבועו דבוע תא דילוה זעובו ...בדנימע תא דילוה
.(12)"יפוד יערזב ןיא ינא לבא ,היבאומה תור תא חקל זעוב .(בי-ט ,'ב א"הד)

ןויכ ,דודמ רתוי תוכלמה אסכל יואר אוהש רובס היהו .הדוהי טבשב דבוכמ היה לבנ
,בבר אלל ,יפוד אלל ומצע האר אוהו ,(היבאומ התייה ומא ןכש) לוספו יפוד אצמ דודבש
ואבוהש םירבד ,לבנ לש תוריהיה תדימ תודוא "רקי ילכ"ה ירבדל רבדה רשקל רשפאו
.ליעל

ונא םיאור ןפוא לכב .חבשל סוחייכ ןהו ,תונגל ול אבש ומש דצמ ןה ,לבנל ונסחייתה
,םיללעמ ערו השק םדא לבנב האור ארקמה .ותימדתו םדאה תא רפשמ סוחייה ןיאש
בוט עקר ול היהש ותונג לידגהל האב קר וסוחיי תרכזה .זעו תחשומ יפוא לעב םדא
יפ לע ףאו ,ותיב ךותבש השאה תוכזב ןהו וסוחיי דצמ ןה ,בוט תויהל הבוט תיתשתו
.ער ראשיהל רחב ןכ

"ראות תפיו לכש תבוט השאהו ליגיבא ותשא םשו"
,(א"ע ,ו"ט הליגמ) "רתסאו ליגיבא ,לחר ,הרש :םלועב ויה תויפהפי םישנ עברא"
דצמ תואמחמל התכז ליגיבא ."ראות תפיו ... השאהו" :בותכה לע ךכב ןעשנ שרדמהו
תופי םישנ .התבשחמ ךרדו הלכש :התוימינפ דצמ ןהו ,התוינוציח ,היפוי דצמ ןה בותכה
ודכלתנ ליגיבאב הב ךא ,תופי חרכהב ןניא לכש-תובוט םישנ ,ןכו ,תומכח חרכהב ןניא
.תונוכתה יתש ודחאתו
אלמ בוליש ךותמ ושעי דיתעב היתולועפ לכש רמול אלא ,החבשב רפוס םניחל אלו
חוכמ םיעבונ ,ךשמהב איבנש ,דוד םע םיסייפמה הירבד תשרפ לכ .ולא תונוכת לש
אצמ" :ילשמב רמאנ .ךדיאמ הילע התרשש שדוקה חורמו דחמ הנחינ םהבש ,היתולוגס
השאל ףוס ןיאו הבוט השאל ףוס ןיא" :ל"זח ורמא ךכ לעו ,(בכ ,ח"י) "בוט אצמ השא
דודל ליגיבא התייה הבוט (וכ ,'ז תלהק) "השאה תא תוממ רמ ינא אצומו :רמאנש ,הער
וליא ,לבנל תושעל בשחש השעמ ותוא דוד השע וליאש ,םלועבש תונברוקה לכמ
:רמאנ ךכל ,והתטלמו דימ וילא האב איהו ,ול רפכמ היה אל םלועבש תונברק לכ בירקה
:רמוא אוה ןכו ,םילחומ תונברוקש םשכ ול ולחמש :(ג"נ םילהת) "תלחמל חצנמל"
הבוט אובת ה"בקה רמא ,יאור בוטו םייניע הפי היה דודו ,ראות תפיו לכש תבוט השאהו
םע התשע ליגיבאש הלועפה ביט לע דמוע שרדמה .(13)ותערב ערה ךליו בוטל היהתו
הלועפ תעצבמ הניא ליגיבא יכ רמולו שיגדהל שי .לבנ תא גורהלמ ותוא הליצהש ,דוד
דע ותיבלו ול ,הכולמה תוכז דובאמ ךלמה דודכ םדא איה הליצמ אלא ,דבלב יטרפ םדאל
.דוד-אוה וכלמש לארשי םע ןעמל ,ללכה ןעמל תלעופ איה ךכבו ,םלוע

םע היח איה ,ראות תפי - תוינפוגהו ,לכש תבוט - תוישפנה :ליגיבא לש היתולעמ תורמל
ליגיבא התוא תראשנ איהו ,םיללעמ ערו השק אוהש וילע דיעמ ארקמהש ,לבנכ םדא
.הרשכו הבוט

םדא היה םישרדמה פ"עש ,לבנל תאשינ תומלשב תעדונה השא דציכ ההימתמה הלאשלו
אל לבנ ךא ,וככרלו וילע עיפשהל התסינש התלעמ איה איהש רמולו תונעל לכונ !?ער
,תובוטה היתודיממ תדבאמו "תלקלקתמ" הניא ליגיבא אסיג ךדיאמ .ותולבנב ראשנו תואנ
.דוד ייחב רתויב ןוכנה עגרב העיפומ ליגיבא .לבנ ותוא םע תחא הפיפכב הרדש יפ לע ףא
ותומ םויב אקווד הלועו המק ליגיבא .ןיכפוה ול ןיאש ,ערקל ךופהל דמועה קדס לש עגרב
תפרח ירבד עקר לע יאדובו ,לארשי םע ייחב השק עוריא היה ומצעלשכ הזש ,לאומש לש
ליבקמב זאו ליגיבא לש יטרפה התיבל ןוסא הרה תויהל היה לוכי םוי ותוא .לבנ הלעב
.דוד תיב תוכלמ תקספה - םעל רומח רבש דוע םרגנ היה
לש וא הדילומ היבא לש וא ,החמשו ליג לע תוארהל אב ליגיבא לש המש יכ םירמוא שי
.(14)התדלוהב חמשש 'ה
יכ ,ךשמהב דומענ תאז לעו ,חיכומ בותכה .הבש תוזירזהו דסחה תדימב תדדמנ ליגיבא
תככשמ ,תסייפמ תויהל העדי ליגיבא .תונונשו תובשוחמ ויה ליגיבא לש היתולועפ לכ
םעט בוטב הירבד תכרוע ליגיבא .(15)םישאהלו חיטהל העדי םג ךדיאמו ,דחמ םעז
"...רענ דיגה לבנ תשא ליגיבאלו" ןכש ,ריהב םויב םערכ הילע תתחונ לבנו-דוד תשרפ לכ
טקניטסניא ךותמ תלעופ איהו ,םתוא לוקשלו םירבד ןיכהל ןמז הל ןיא .(די ,ה"כ א"מש)
.דוד תיב תאו התיב תא ליצהל ידכ השוחנו תצרחנ ,יעבט
השא איה .הלשב תראשנו הלעבמ תוער תודימ תדמול אלש הרשכ השא הנה ליגיבא
יתמו דציכ תעדוי איה אלא ,הב םיסנוכמ םניאש ,םיכורבו םייעבט תונורשכ תכורב
.הברקב יוצמה יקולאה רסמה תא דודל ריבעהל תנמ לע ,ךרוצה תעשב םעט בוטב םלצנל
ןוצר חוכ םג ךירצ םדאה ךא ,תלוכי ,רידא חוכ ,לאיצטנופ םדאל קינעמ ה"בקהו שי
הלילחו סח אמש ,ויתונורשכב שמתשהל ךיאו יתמ עדיש תנמ לע תונוכנ הדימ תומאו
שמתשהל תעדוי טלחהב איה ,ןוצרה חוכב הכורבו ןורשכב הכורב ליגיבא .ץעורל ול ויהי
המגפ המצע הרקפש ןויכו .המצע הרקפש דמלמ" רמואה ףירח שרדמ שיו ,היפויב
,הנאשיש ול הזמרש ?השעמ ותוא והמו .("לגיבא") המשמ ד"וי ריסחהש ךכב (16)בותכה
ד"י הליגמ) "תואסרפ שלש הרואל דוד ךלהו הקוש תא התליג" :ארמגב ורמא ךכ לעו
.(ב"ע

ךרדכ ,החנמב ,תבורקתב דוד לש וביל ךכרל התסינ הלכש בוטבו התמכחב ליגיבא
בצמה תא ךכרל ידכש טילחה ושעמ דחפ בקעישכ :ויחא ושע םע וניבא בקעי השעש
רמא יכ ונירחא בקעי ךדבע הנה םג םתרמאו" :וידבעל ותווצב ,ןורודב ,החנמב וינפ הלחי
.(אכ ,ב"ל תישארב) "ינפ אשי ילוא וינפ הארא ןכ ירחאו ינפל תכלוהה החנמב וינפ הרפכא
רחב ןכל ,דיתעב תורקל לולעש המל עדומ היהו ושע לש ויתושגר תרעסל עדומ היה בקעי
תלבקב וביל תא ביחרתו ויחא לש ותמח תא ךכשתו ךכרת ילואש ךרדב ,היקנו הפי ךרדב
החנמהש ,ןוכיסה תא חקל טלחהב בקעי "ילוא" ןושלב ."ינפ אשי ילוא" :'אנש והזו ,הנתמ
ןכאו ,רתוי םייארחא וישעמו רתוי םיעוגר וירבד ויהיו ושע לש וסעכ תא ןנצתו ררקת
לע לופיו והקבחיו ותארקל ושע ץריו" :רופיסה ךשמהמ הלועש יפכ הבוטל הדבע הטישה
ךניעב ןח יתאצמ אנ םא ..." :רמואו ףיסומ ףא בקעי .(ד ,ג"ל םש) "וכביו והקשיו וראווצ
טשפ .(ו םש ,םש) "ינצרתו םיקולא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ תחקלו
.ול הצרתהו ושגפנ ושע לש ומעז תא הררקש החנמ התוא תוכזבש אוה קוספה

םע דסח השוע איה ,הילע ךושמ דסח לש טוח .תובאה ךרדכ ליגיבא לש הכרדש ןאכמ
איה הרשועב העודיה השאכ .לארשי תיב לכ םע ןיפיקעבו דוד-תיב םעו לבנ-תיב
לכמ דודל תחקולו ליגיבא תרהממו ,יוצירל ,סויפל - םייבויח םירבדל רשועב תשמתשמ
איה .הלעבל דוגינב ,תונובשח השוע אל ,הפנמו תררוב אל הניא ליגיבא .חבושמהו בוטה
םיחרואה סינכמ וניבא םהרבא תא ונל הריכזמ היתולועפבו דוד ינפ תא תוצרל תזרדזמ
ירחא ,כ"חאו "...ץריו ...אריו ...אשיו" :רמאנ םישנאה תשולש וילא אובבש דסחה שיאו
,יוארכ םיחרוא תסנכה תווצמ םייקל דאמ זרדזמ םהרבא ,ראשיהל םיחרואה םיליאומש
ותוא והז "ןתיו חקיו ...םהרבא ץר רקבה לאו ...רמאיו ...םהרבא רהמיו" :רמאנש והזו
ליגיבא רהמתו" :'אנש ליגיבא תדמול ונממו ,הווצמב תוזירזה תא ,דסחה תא למסמה בא
שוגפתו ...תדרוי ...תבכור ...רמאתו" :םילעפה יוביר .(חי ,ה"כ א"מש) "...םשתו ...חקתו
!םהרבא - ליגיבא ונל הרחב האנ אמגוד ןכאו ,ןמז טעמ ךכ לכב תולועפ הברה ךכ לכ -

,תוינפוגו תוישפנ - תוכורב תונוכתבו בל ץמואב תננוחמה ,המכח השאכ ,הירואיתמ ץוח
,םיאיבנ ח"מ ר"ת" :לארשיל ואבנתנש תואיבנה עבש ןיב תינמנו ,האיבנ םג הנה ליגיבא
המ לע וריתוה אלו ותחפ אל רשא (ד"י הליגמ) "לארשיל םהל ואבנתנ תואיבנ עבשו
:תואיבנה עבש תא םש הנומ ארמגה .(םש) 'וכו ...הליגמ ארקממ ץוח ,הרותב בותכש
."רתסאו ,הדלוח ,ליגיבא ,הנח ,הרובד ,םירמ ,הרש"
םדאהש רתויב ההובגה תינחורה הגספה הנה איהו ,(17)תודהיב ירקיע דוסי הנה האובנ
דומעל ,איבנ ,םדא בייח חרכהב ,איבנ תויהל הכוז דחא לכ אל ,םדאכ .הילא ףואשל לוכי
תאבנתמ ליגיבא ןכא םאו ,םידחוימ םישעמו םיגהנמ ,תודימ לש םייניצר םינוירטירקב
התאובנ םנמאש ,ליגיבא התייה הלודג המכ דע .ה"בקה לש תושירדה לכב הדמעש ירה
םדא ,ךלמ ?דוד והמו .דודל הדומצה האיבנה התייה איה אלא ,ללכל ןירשימב הנווכ אל
םילענ םישיא ינש ןיב "ךודישה" הפיו ,הכולמה תא וכישמי ויאצאצו וערזו אוהש
אוהו דודל תאבנמה האיבנכ איה ,םתמישמ עוציבב דחי תויהל ודעונ םה .הלא םירחבנו
א"מש) "השאל ול התחקל ליגיבאב רבדיו" :השאו לעבכ םיפתושמה םהייחבו ,ותוכלמב
ןאכ ."השאל ול יהתו דוד יכאלמ ירחא ךלתו ...בכרתו ליגיבא םקתו רהמתו" - (טל ,ה"כ
השא תויהלו ,דוד תיב תוכלמ ךשמה לע הרימש - ושממתה םידועיה ינש ,לגעמה רגסנ
.רשיהו בוטה דודל הבוט

לש רתויב הלודגה ותקוצמבש ונתוא דמלמ אוה ךא ,דיחי ליגיבא לש הרקמה יכ קפס ןיא
הנופ איה רשאכו ,הרשי השא הנה ליגיבא .תישנ הרזע לע ןעשנ אוה ,הדונמ היהש ,דוד
םע תא עישוהש שיאל הדות תרכהו בל בחור ךותמ תאז השוע איה דודל תונוזמ איבהל
ךוסחלו הלעב לש תוחישקהו תונצמקה ושעש םשורה תא ןקתל תשקבמ ליגיבא .לארשי
הכ התייה אלול הישעמב הזכ ןחב תרהממ ליגיבא התייה םנמאה .תורומח תומקנ ול
תענכושמ איה יכ ,הלעב תעדל תלאוש אל וליפאו המצע תעד לע תלעופ איה ?הנובנו הרשי
איה ,דודל רסמ רוסמל הכירצ האיבנכ ליגיבא .התמישמ תא עצבל תאצויו הכרד תקדצב
.העשה העיגה הנה יכ הניבהש ןויכ .ותוא תזרזמו המק איה וזכש רותבו האיבנ

םיבוט םישיא ינש הדכיל םפוסבש םיעוריא תרשרשל האיבה דודמ לבנ לש ותפרח תשרפ
.םירשכו


:תורעהרוזח
למרכב רבודמש יאדוול בורק - ןועמל "למרכ" תרכזא תוכימסמ םלוא
למרכה רהל ההז "למרכ"ש ורבס םינומדקה ונינשרפמ קלח ,ןורבח רהבש
םשש - הנ ,ו"ט עשוהי םג האר ,ברעמב ןורשל ןופצב לאערזי קמע ןיבש
תירק"מ קחרה אל ,הדוהי תלחנב ןהיתש ,םיכומס למרכו ןועמ םירכזנ
.(דנ 'ספ םש) "ןורבח איה עברא

.1
.

רוזח
ילכ) לבנ ןושל :לבנ םשה עמשמל תויורשפא יתש תועצומ "ארקמ תעד"ב
.תיברעב תועמשמל המוד ליצאו םכח וא ,(ןוגינ
.2
.

רוזח
יליכלו בידנ לבנל ארקי דוע אל" :ה ,ב"ל והיעשי ירבדמ םידמול ונא תאזו
."עוש רמאי אל
.3
.

רוזח
?"רנבא תומי לבנ תומכה" :גל ,'ג ,'ב-לאומש ךמס לע
.4

רוזח
.ו ,ב"ל םירבדל ושוריפב ן"במר
.5

רוזח
"ומע הלבנו ומש לבנ" ליגיבא ירבד תא ןתנוי םגרית ןכו ,ו ,ב"ל םירבד
."הימע אתושפטו הימש לבנ" :(הכ ,ה"כ 'א- לאומש)
.6
.

רוזח
.ג"נ רומזמ םילהתל בוט רחוש שרדמ .א
בקעי ימיב ימראה ןבל םע דוד ימיבש לבנ תא תוהזל שרדמה תנוכ ןיא .ב
,םישיאה לש םהיתונוכת ןיב תוושהל םישרדמ לש םכרדכ אלא ,וניבא
.'דכו "והילא הז סחנפ" ומכ

.7


.


רוזח
י"פע) ןאצה תרימש רכש דודל בייח היהש אלא ,דבלב דסח תניחבמ אלו
.(ג 'ספ
.8
.

רוזח
"השק שיאהו" ה"ד 'ג 'ספל "רקי ילכ"
.9

רוזח
ןיא "ארקמ תעד" יפל ךא ,"בלכ תיבדמ אוהו" :ןאכ ומוגרתב ןתנוי ירבדכ
בתכ ותמועל .'ג 'ספל שוריפב ,םש .ב 6 הרעהב ןייע ,הנופי ןב בלכל הנווכה
ךירצו ,"הנופי ןב בלכ תיבמ היהש" :(ד"צר 'מע) "זעול םעמ טוקלי" לעב
.הערכה ךרוצל ןויע
.10


.

רוזח
.ד"צר 'מע זעול םעמ טוקלי
.11

רוזח
'מע 'א קלח ,ןייטשנזייא לש "םישרדמה רצוא"ב אבומ ,העושיד אתיירב
.247
.12
.

רוזח
אבומו ג"נ רומזמ םילהתל בוט רחוש שרדמב יוצמ ורוקמב שרדמה
.ה"לק זמר ה"כ 'א-לאומשל ינועמש טוקליב םייונישב
.13
.

רוזח
.חמש יבא - לג יבא :ג 'ספל "ארקמ תעד"ב אבומ
.14

רוזח
ךעבט אצי אלו םייק לואש ןיידע ?הלילב תושפנ יניד ןינד יכו" :הרמואב
(ב"ע-א"ע ,ד"י הליגמ) !"םלועב
.15
.

רוזח
.ג"ה ,ב"פ ןירדהנס ,ימלשורי
.16

רוזח
.םירקיעה ג"י ןיב התוא הנומ ם"במרה
.17