?אוהילא והימ

ב"ל בויא

ןתיאה ינוי


:שדח ,ישילש םרוג םהילא ףרטצמ ,םותס יובמל עיגמ םיערהו בויא ןיב חוכיווה רשאכ
."...ויער תשלשבו ...ופא הרח בויאב .םר תחפשממ יזובה לאכרב ןב אוהילא ףא רחיו"

ינמיתה זפילא") רואית + םשב תישענ םמע תורכיההש "בויא יער" תשולשמ לידבהל
.בר טוריפב םיאבומ אוהילא לש ואצומו וסוחיי ,((אי ,ב) "יתמענה רפוצו יחושה דדלבו

?ורוקמ המו ?הז אוהילא והימ

:תונווגמ תובושתהו ,וז הלאש לע תונעל ידכ ושענ רפסמ תונויסינ
:תוישרדמ .ב :תוירקחמ .א
קחצי .4 רוחנ ינבמ .1
םעלב .5 לארשימ .2
לאקזחי .3

א


,ך"נתב ץופנ םש אוה (א,הל ;ד,בל - ךכ רחא ארקנש יפכ ,והילא וא) "אוהילא" םשה
.דועו אוהיבא ,באילא ,הילא ,לאילא :םירחא םיבר תומשל המודו

.דועו לאימולש ,לאלצב ,לאואג :ול המודו ,לארשיב ינייפוא "לאכרב" םשה הנבמ םג והומכ

ורוקמ תאיצמל חתפמכ וב שמתשהל ןתינ ןכלו ,רתוי ידוחיי ,תאז תמועל "זוב" םשה
.אוהילא לש

רוחנ ינבמ .1
?ורוקמ המ ךא "...זוב תאו אמית תאו ןדד תא" :גכ,הכ והימריב רכזומ םע םשכ "זוב"
לש םהישרוש - םישנאה תומשכ תישארב רפסב עיפומ םיקיתעה םימעה לש םרוקמ
.םהמ ואציש תומואה

:ודלונ ויחא רוחנל יכ ,םהרבאל רפוס - בויא לש ומע - ץוע םשל תוכימסב ,ןכאו
"םהרבא יחא רוחנל הכלמ הדלי ...םרא יבא לאומק תאו ויחא זוב תאו ורכב ץוע תא"
(גכ-אכ,בכ תישארב)

לע הנווכה - 'ויחא זוב תאו' רמאש המו" :שרדמה ןייצמ בויא לש ונמזל וסחייתהב
לש ונקז אוה זוב" :רחא שרדמו ,(קוספה לע ד,זנ הבר תישארב) "יזובה לאכרב ןב אוהילא
.(םש,ט"כש) "בויא לש ורבח ,לאכרב ןב אוהילא

:הז קוספל םיסחייתמ (ב,בל בויא) אוהילא לש ותעפוה םוקמל םרואבב ,םישרפמה םג
.דוד תודוצמ והומכו ."ויחא זוב תאו" טטצמו "םהרבא יחא רוחנ ינבמ" :'יזובה' שרפמ ע"א
רוחנ לש וינב ינבמ" :(א,א בויא) בויא תא גיצהל ידכ שמתשה ןהב םילימה לע רזוח ע"א
."םהרבא יחא

הז זוב .בויא הז ץוע" :אוהילאל בויא ןיב רשקמ (א,א) ןושארה ושוריפב י"שר םג
"...יזובה לאכרב ןב אוהילא

?"םר תחפשממ" :סוחייה ףיסומ המ ,זוב ערזמ אוה אוהילא םא

,זוב ערזמ דחא שיא תחפשממ היה אוהילאש תוטשפב םיריבסמ דוד תודוצמו ג"בלר
אוהילא הנוכמשכ ,םהרבא תא םג ללוכ תישארבב קוספהש ןוויכ ךא .םר ומש היהש
.םהרבאל רשק לע םידמל "םר תחפשממ"

,ג"בלר וליאו ."םהרבא (הז)" :י"שרו "םהרבא תסינג ןמ" :ןתנוי םוגרת ריבסמ ךכ
רשקה ."םהרבא יחא ןב זוב ינבמ" - "יזוב" יוניכה תא ריבסמ ,הנוש תועמשמב "םר" ןיבהש
.רוחנ תא ריכזהל ףא ךרוצ ןיא ןכלו ,םהרבאל אוה אוהילא לש בושחה

לארשימ .2
לש ומאש ףא יכ ריבסמ אוה .שממ לארשי םעל אוהילא תא רשוק ע"א לש ושוריפ
ינבמ אוהו .בדנימע יבא" - "םר תחפשממ" היה ויבאש ירה ,זוב תחפשממ התיה אוהילא
."לארשי

טוריפב ,(טי,ב) תור תליגמב הנושאר םעפ :ך"נתב םיימעפ עיפומ הז םר לש וסוחיי
(י,ב) א"יהדב הדוהי טבש ינב לש ןיסחויה תמישרב היינש םעפו !'ה חישמ ,דוד לש סוחייה
"יעיבשה דוד" אלו ,יעיבש אוה "ישי"ש ךכ ,"םר"ב ישי לש וסוחיי תא בותכה חתופ םש
.חישמה ךלמל סיסבה שמשמ םר .(ו"ט,םש)

?(חי,זכ א"יהד) הדוהי טבש דיגנ ,"דוד יחאמ והילא" אוה אוהילא םאה

[.טבשה לש תובאה תיב ישאר יסוחיי ןיב ,דג טבשמ זוב עיפומ די,ה א"יהדב ,בגא]

:"זוב" םשה רוקמ 1,2 יאצממ חותינ
.רתוי בורקו ןמאנ ער אוה ,ער הנוכמ וניאש תורמל ,אוהילא ,"בויא לש ויער" תמועל
תא למסמ אוה ,ינוציח קר וניא הז דמעמו ,וסוחייב בויא לא בורק אוהילאש שוריפב רכזומ
רבדל לגוסמ אוה ןכלו ,בויאל הנוש אצומ תדוקנ ךותמ שגינ אוהילא .אוהילא לש וכרד
:ומע
(ו-ה,גל) "...ךתעבת אל יתמיא הנה ,ינא םג יתצרק רמחמ ,ל-אל ךיפכ ינא ןה"

םיחר אניז לכ" :(ז"לק) רהוזה יפ לע י"שר ריבסמ (בכ,אכ תישארב) הוושה םסוחיי תא
דצמו ,ומשב בויאל הנופש דיחיה אוה אוהילא דחא דצמ ןכלו ,ונימ תא בהוא ןימ לכ - "אניזל
.וחיכוהל לוכיה הז אוה ינש

ירהש ,ך"נתה לש ומלוע תפקשה יפלכ אלא ,תומדקתה ןאכ שי בויא יפלכ קר אל ךא
.'ה תבושתל ותוא הניכמה איהו ,הילע הנעמ בויאל ןיאש הדיחיה איה אוהילא תבושת
.םהרבאל אוהילא לש ותברק ידי לע תנייפואמ וז תומדקתה

םש ןומט (ילסרבינוא ןוילע חוכ אוה "לא" ירהש ;ב,בל) אוה+ילא ימתסה םשה ךותב
.(ד,בל) והילא - לארשי םעל דחוימה ה"יוה

,םלועה לע ותחגשהו ה"בקה לש ומויק תא םלועל הרומש ןושארה אוה םהרבא
.וכרד תא ךישממ "ותחפשממ" אוהילאו

אוהילא ןיכמ וב ךלהמה תנבהל דואמ תיתועמשמ לארשימ אוהילא לש ותויה תדבוע
(:וט,ב"ב) ארמגהמ .אוהילא לש "ותוילארשי" תלאשב ארמגה הנד ןכל .'ה תבושתל בויא תא
."בקעי ןיע"ה תסרגב ןכו ,(םש תופסות םיריבסמ ךכ ,ןכאו) לארשימ היה אוהילאש עמתשמ
םלועה תומואמ הלא ןיב אוהילא תא לילכמ וניאו ,(.ג) ז"עב הסרגה תא י"שר ןקתמ םג ןכל
.(לאננח ונברל דוגינב) לארשי לע ודיעיש

קר לבקל ןתינ המלש הבושת .בויא הלעהש הלאשל תיתימא הבושת ןיא םלועה תומואל
.(אוהילא לע ן"במר) "האובנהו הרותה ישנאמ תלבוקמ המכחב"

טוריפ םצע - י"שר יפ לעו ,םיילארשי תומשל ינייפוא אוהילא לש ומש הנבמ ,ןכא
םשו ויבא םשו ומשב (בותכה וסחייש) ארק סחיידמ ךחרכ לע" :אוה ילארשיש הרומ וסוחיי
(:וט,ב"ב) "היה ילארשי - ותחפשמ

רוקמ לע) ע"א לש תזעונ הרעשהבו ,דג ינבמ ילוא אוה ,לארשימ אוהילאש רבתסמ ןכל
ץקב תולגתהל הדיתעה תיחצנה הבושתלו ,חישמה דודל רישי רשק אוה רושק - (םר םשה
.םימיה

לאקזחי .3
הרוצל אלא ,"זוב" םשל אל סחייתנ םא ןיבנ אוהילא לש ותוהמ לש רתוי הקימעמ הנבה
."יזובה" - ןאכ עיפומ אוה הב

אערזמו ,הווה אנהכ אוהילא" :ףסונ דחא םדא לצא קר העיפומ ,ראותכ ,וז הרוצ
לאקזחי) 'ןהכה יזוב ןב לאקזחי' :םתה ביתכו ,'יזובה לאכרב ןב' :אכה ביתכ .הווה לאקזחיד
תעדלש הרעשה "ארקמ תעד" שוריפה הלעמ בויא רפסל אובמב] .(.ו"סק ב"ח רהוז) "(ג,א
:שרדמה ךישממו ,[ושרדמ תיבמ ףא ילואו ,לאקזחי ימיב אוהילא היה (ד,א ר"שהש) שרדמה
:אוהילא השעש ומכ - "ונממ לודגש ימ ינפל ומצע הזיבש ?יזוב ומש ארקנ המלו"
(ו,בל) ."יעד תוחמ אריאו יתלחז ןכ לע ,םישישי םתאו םימיל ינא ריעצ"

ןתינו ,(ח,ב ר"קיו פ"ע) םיעמושה לש םדובכ לעו ,םוקמ לש ודובכ לע םמצע וזיב םהינש
:רובידה ןכותבו ,הרעסה - 'ה תולגתה רוקמ תא םרואיתב ,רובידה ןונגסב םהיניב תוושהל
.לומגה תרות ,םירתסו תודוס

הנורבשב הארו לבבל םעה םע הלג אוה .ןברוח לש תיללכ תואיצמב יח לאקזחי
ששואתהל השקתמ םעהש דע ,םידקת רסחו םוצע ןברוח .הדוהי תכלממ לש יתגרדהה
:הכמהמ
(א,זלק םילהת) "ןויצ תא ונרכזב וניכב םג ונבשי םש"

שומישה] .(זט,דכ לאקזחי) הפגמב ,'ויניע דמחמ' ,ותשא החקלנ ,טרפכ לאקזחימ ףא
.[וינב לע בויא ירבדבו (והילאו ךונח) םיקידצ תחיקלב קר עיפומ וז תועמשמב .ח.ק.ל שרושב

"?אוה הנוזה בחר לש הינב ינבמ אל :םירמואו ויחא ןילזלזמ ויהש" ,וב ולזלז לארשי
.(ד",ג) "יחור תמחב רמ ךלאו" רירמו ירירע לאקזחי ,ןכא .יזוב ארקנ ןכלו ,(ז"נק ש"קלי)
ךר לאקזחי לש ורוביד ןונגס ,באוכו יווד םעל איה ותיינפש ןוויכו ,םירוסיי ריכמ אוהש ןוויכ
:םחנמו
(אי,גל) "...היחו וכרדמ עשר בושב םא יכ ,עשרה תומב ץפחא םא ...ינא יח"

אלא ,החכות דוע אל ...תקהבומ תיכוניח היינפ" ,"ארקמ תעד" ירבדכ ,איה וז ותיינפ
- םישעמה לע תישיא תוירחא תלבק לש ,הבושתב הרזח לש הרטמה תגשה םשל ןישוביכ ירבד
.(אובמב) "םעונ ירבד םייואר וז ךרדל .'לארשי תיב ותומת המלו' .לארשי םע תייחת םשל

התיהש םושמ אקווד ,לבב תולגב :לארשי םע בצמל םאתומ לאקזחי לש וירבד ןכות םג
שואייל םיטונ לארשי ויהו - םירוסייב םיליגר ויה אלש ינפמ ,םירצמ תולגמ לובסל השק רתוי
תושר ול ןתנו ,לאקזחי לע הלגנו ,םהמע אוה םג דריו ,לבבל ולש אילמפ ה"בקה דירוה -
.(:ב,ב"ח רהוז) ...רוסא היהש המ תולגל

הגרדמב היה ,ןברוחה רוד ,ורודש שוריפ" (:גי הגיגח) רפכ ןבל לאקזחי תא םיוושמ ל"זח
,'ה לש היולגה ותוכלממו שדקמה תיבמ קוחר היה לארשי םע .(וצ,קדצ רבוד ,קודצ 'ר) "וז
.אוה ךנחמ ירהש ,םאתהב לאקזחי ירבדו

ךרד לע ביגמו ,םעל החכות לע רתוומ לאקזחי ןיא ,תובשחתהה לכ תורמל ,ןכאו
אוה .םהיתונעט תכרפהל אצומ תדוקנכ ,תוחוור תואבומב שמתשמ אוה .העותה םתבשחמ
ארקמ תעד) "ומע ןיבל 'ה רבד ןיב ססותו יח רשג" אוה רפסהו ,םמע חכוותמו סמלפתמ
.(אובמב

המרל "יתוחא"ו ,ויבא - תחשל ארוקה ,ץוצרו רובש םדאל הנופ ,לאקזחיכ ,אוהילא
יחא" :וב ודגב םינורחאה ויער ףאש שיגרמ אוהו ,וילע ברח ומלוע לכש םדא .(די,זי בויא)
.(א,ל) "םיריעצ ילע וקחש" ותביבסל זובו געל שמשמ אוהשו ,(וט,ו) "לחנ ומכ ודגב

:תונידעבו סומינב בויאל אוהילא הנופ ןכל
(ב-א,גל) "יפ יתחתפ אנ הנה ...ילמ בויא אנ עמש"
תע לכב לואשלו תונעל ונממ שקבמו ,הבושתב רוזחיש ידכ ןישוביכ ירבד וילא רבדמ
:הצריש
(ה,גל) "ינבישה לכות םא"
:תרוקיב בויאמ ךשוח אל אוה םג םנמא
(זט,הל) ,"והיפ הצפי לבה בויאו"
:'ה תולגתהל בויא תא אוה ןיכמ ךכ
...חרק ןתי ל-א תמשנמ ...הפוס אובת רדחה ןמ ...תואלפנ ולוקב ל-א םערי ...לוק גאשי"
"םרהטתו הרבע חורו ...וננע רוא עיפוהו
- זאו
(א,חל) "הרעסה ןמ בויא תא 'ה ןעיו" ,(זל) "דוה ארונ הול-א לע התאי בהז ןופצמ"
:לאקזחי לצאו
עיקר היחה ישאר לע תומדו ...שאה ךותמ ...לודג ןנע ,ןופצה ןמ האב הרעס חור הנהו"
האראו .'ה דובכ תומד הארמ אוה ...םשגה םויב ןנעב יהי רשא תשקה הארמכ ...חרקה ןיעכ
(א לאקזחי) ."רבדמ לוק עמשאו ינפ לע לופאו

דובכ הלגתמ ,םתעיגר רחאלו ,םיעוזעזל דעבמ .רדסה יאו הרעסה ךותמ איה 'ה תולגתה
תולגתה ךותמו ,תדיינו תימניד תומד הפ תראותמ ,והיעשי לש יטטסה ורואיתמ לידבהל .'ה
ןב אוהילא אובי ןינמ יכו" :("ןופצה ןמ") 'ה תונופצמ אוהילא םגו לאקזחי םילגמ וז תרעסנ
ירדח םהל הלגיו לאקזחי אובי ןיינמו ,ןתייוולו תומהב ירדח לארשיל הליגו יזובה לאכרב
שרדמה .(טכ,א ר"שהש) "'וירדח ךלמה ינאיבה' (ד,א ש"הש) ביתכד אוה אדה אלא ?הבכרמ
אוה םהיניב ףסונ ףתושמ הנכמ .לאקזחי הליגש הלאל ,אוהילא הליגש תורתסנה ןיב הוושמ
.לומגה תרות ,םאשונ

:לאקזחי
תונוסאב לשמל .(ל,חי) "םכתא טפשא ויכרדכ שיא" ,לאקזחי רמוא ,ליגרה בצמב
."םשפנ ולצני םתקדצב המה ...בויאו לאנד חנ ...םישנאה תשולש" םידבכ

,הנה יל תושפנה לכ ןה" :ארב םלוכ תא , ה"בקה ינפל םיווש םלוכש ןוויכ ,הילפא ןיא
.(ד,חי) "תומת איה תאטוחה שפנה" - ןכל "ןבה שפנכו באה שפנכ

עשרהו" :ימואלה אלו ,ישיאה לומגל הקיזב הנושארל לאקזחיב עיפומ הבושתה ןויער
.(בכ-אכ,חי) "ול ורכזי אל ...ויעשפ לכ .תומי אל היחי היח ...ויתאטח לכמ בושי יכ
חורו שדח בל םכל יתתנו ...םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" - הבושתה רחאלו
.(וכ-הכ,ול) "השדח

:והילא
ידשו עישרי אל ל-א םנמא ףא ...ול םלשי םדא לעפ יכ" :לומגב אוה םג קסוע אוהילא
.(אכ,דל) "שיא יכרד לע ויניע יכ" .(בי-אי,דל) "טפשמ תועי אל

.(טי,דל) "םלוכ וידי השעמ יכ - לד ינפל עוש רכנ אלו םירש ינפ אשנ אל"

החילסה תורשפאו ,(טכ,דל) "דחי םדא לעו יוג לעו" תיטרפו תיללכ איה החגשהה
...ףלא ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי םא ...ושפנ תחשל ברקתו (רשא ימ)" :ןאכ םג תילעומ
רואב רואל ...ותקדצ שונאל בשיו ..והצריו הול-א לא רתעי ...תחש תדרמ והעדפ רמאיו וננחי
.(גכ,ג"ח נ"ומ ,ם"במר) םיערה תמועל אוהילא לש ושודיח רקיע והזו .(גל) "םייחה

םתלבק ךרדב ,ויאשונב לאקזחיל אוהילא המוד ,"יזוב" יוניכב ןוימדל טרפש ,ןאכמ
רבודמ ירהש ,אוהילא יבגל תכל קיחרמ דומיל הז אהי ,וז הנקסמ לבקנ םא .םתריסמ ךרדבו
בותכש ,רחא םדא ןכ ארקנ אלש המ ,םלש םדא ארקנש ותוא" לארשימ איבנ לע הפ
.(וסק,ב"ח רהוז) ."יזוב ןוילעה םשב (אוהילא) הלע ןכ לעו "...םדא ןב התאו"

בויאל אצמנש ןורתפה תועמשמ המ ןיבהל ,ילוא ,לכונ לאקזחיל האוושהה תועצמאב
:(:די,ב"ב) "תומחנ ופוסו ןברוח ותליחת" ,לאקזחיו בויא ,םהינש ןכש ,ףוסב
:לאקזחי היחהש םיתמ"
.היה לשמ םירמוא שי
.ותמו הריש ורמאו םהילגר לע ודמע :רמוא רזעילא 'ר
.תונבו םינב ודילוהו םישנ ואשנ י"אל ולע :רמוא ג"היר לש ונב א"ר
אבא יבא יל חינהש ןיליפת וללהו ,םהינב ינבמ ינא :רמאו וילגר לע אריתב ןב י"ר דמע
(:בצ ןירדהנס) ."םהמ

:רפוסמ וימי ףוסב ךא ,(די,זי) וב וזחא העלותו המיר ,תמכ לוקש היה וירוסייב בויא
אריו ,הנש םיעבראו האמ תאז ירחא בויא יחיו ...ותשארמ בויא תירחא תא ךרב 'הו"
.(זי-בי ,במ) "םימי עבשו ןקז בויא תמיו .תורד העברא ...וינב תא

דבלב יפוטוא אוה ןורתפה םאה ?בויא לשכ תונוסא רחאל םייחל רוזחל ןתינ םאה
אוהש וא ?("ותמו הריש ורמא") רובש בויא רתונ וכותבו ,ינוציח קר אוה םאה ?("היה לשמ")
אלו בויא רפסב אל - הערכה ןיא ?ןיליפת םיחינמש תונבו םינב דילומה ,הנוב ,םלש ןורתפ
.(ןורחאה ןוויכל הטונ רפסהש ףא) שרדמב


ב


תונקסמה לעו ,ומש רוקמ לש "יעדמ" שופיח לע אוהילא ייוהיז וססבתה התע דע
.שרדמה עיצמש תונורתפל רובענ התעמ .טשפה לש וכרד יהוז .יוהיז לכמ תועבונה

קחצי .4
םע גיצנכ אוהילא תא ההיזש קר אל .רתוי דוע קיחרה שרדמב הירזע ןב רזעילא 'ר
:וישרושו ויתובאמ ,םעה ינתיאמ דחא לש ותוהז תא ול קינעה אלא - איבנכ ףאו ,לארשי

לע דקענש העשב ז"ע יתב לכ הזיבש - יזובה .לאה וכרבש - לאכרב .קחצי הז אוהילא"
(ו"ה,ה"פ ,הטוס ימלשורי) ".םרבאמ - םר תחפשממ .חבזמה יבג

?שרדמה תועמשמ המ
תחטבהל ןימאהל היה השק םמצע םהרבאו הרשל ףא .הווקת תדמלמ קחצי לש ותדיל
הארנש ימ ףא יכ החיטבמ קחצי לש ותדיל .ושאונש דע וויקו ופיצ ,םהימי לכ וכיח םה .ןבל 'ה
.בויא וליפא .תאז תושעל לוכי - שדחתהלו רוציל ,תונבל םייוכיס רסח

:םינוש םימוחתב םתוושהל ןתינ ,ןכאו .אוהילאל הוושמה אוה ומצע קחציש אלא
.הרובגה תדימ - ותדימבו ;ךרד שדחמו ךנחמ ותויהב ;הניכשב טיבה קחציש הדבועב

העשב" :'ה לש ותוהמ תוימינפל טיבהל הכזו ,ה"בקל רתויב םיבורקהמ אוה קחצי
ןוויכו ...הניכשב טיבהו םורמב ויניע הלת ,חבזמה יבג לע ונב קחצי תא וניבא םהרבא דקעש
."ךלמה ירדחל אבוה" :אוהילא םג והומכ .(י,הס ר"ב) "ויניע והכ ןיקזהש

קחצי" (.גנ תוחנמ) "םלועב הליחת ינועידוהש" :לוגד ךנחמ קחצי היה תובאהמ דחאכ
,וישע תא ךנחל הסינ קחצי .(בכ,א כ"רדפ) "ישימחל ישישה עיקרה ןמ (הניכשה דירוה)
אוהילא לש רשקה לע י"שר איבהש "אניזל םחר אניז לכ" םגתפה .וילא שחש רשקה ךותמ
םג והומכ .(:זלק,א"ח רהוז) .ותועשר תורמל ,ונבל קחצי לש ותבהא תרדגהב ורוקמ - בויאל
.(לאקזחיל האוושהב וניארש יפכ) ךירדמו ךנחמ אוהילא

קינעמ ,אוהילא ירבדל ."רסומל םנזא לגיו" :י,ול ;"ויניע קידצמ ערגי אל" :ז,ול בויא
הבשקה ידי לע ,ודבל וילא רשקה תא אוצמל ונממ שקבמו ,ןזואו ןיע :םילכ םדאל ה"בקה
קחצי .בויא שקבמו רבוסש יפכ ,תינוציח הבושתב וניא םדאה יטבלל ןורתפה .ותוימינפל
תדימ תא שדיח אלא - דסח - ויבא לש וכרד תא ךישמה אל ירהש ,וז הפקשה "םשיימ"
ךותמ ,(ופ תישארב ,ש"קלי) החנמה תליפת תא שדיחו םהרבא לע ףיסוה ןכ ומכ .הרובגה
ךרדה תא לצינ אל ךא ,ויבאמ ותרות לביקו "ינש" היהש ןושארה אוה .בלבש תישיא הדובע
רתוי השק וז ךרד .םולכ אלו וינפל אצמ אל וליאכ - ביתנ הב סליפו עגיו קימעה אלא ,הלולסה
ימ ךא .הרסח וקופיסו שודיחה לש הצרמההש ןוויכ ,(טכ אמוי) "אתדחמ אתקיתע השק"
הנע (124 ג"ח רלסד ברה יפ לע) ןכל .ותדובע לשו ותשורי לש ,תונורתי ינש ול שי - חילצמש
,י"שר) "עשר ןב קידצ תליפתל קידצ ןב קידצ תליפת המוד הניא" ,הקברל אלו קחציל ה"בקה
.(אכ,הכ תישארב

הדבועל רבעמו ,('ה ירתס תא וארו ,םיכנחמ םהש) אוהילאו קחציל ףתושמל רבעמ לבא
- קחצי לש ותדובע :ושודיח ןכותב אוה קחצי לש ודוחיי ,(אוהילא תפקשהכ) שדיח קחציש
איה ןידה תדימ"ו ,(במ,אל תישארב) "קחצי דחפו םהרבא יהול-א" .ןידה תדימ תדובע
.(205 ב"ח רלסד ברה) "הזה םלועבש רתסה לכל שרושה

קוקז וניא קידצ ,קחצי יפל .םיבוכיעו םיישק לע תורבגתה תללוכ הרובג ךותמ הדובע
"ךתכרב (בקעי) חקיו" הזה םלועה יניינעב הכרבב וישע תא ךרבל הצר ןכל - ימשג עפשל
איה ותדובע יכ (ט,הס ,ר"ב) "םירוסיי עבת קחצי" ,אברדא .(טכ,זכ תישארבל ונרופס)
.לבסהו ישוקה ךותמ אקווד

:םירוסייה תא אוה שדיח ךכ ,הרובגה תדובע תא שדיחש ומכו
ןידה תדימ - ןירוסיי אלב תמ םדא ,םלוע לש ונוביר :וינפל רמא .םירוסיי עבת קחצי"
ןתנ קחצי דמעש ןוויכ .ליחתמ ינא ךממו תעבת בוט רבד ,ךייח :ה"בקה ל"א ...ודגנכ החותמ
.(םש) "ןירוסיי ול

ןיאש ,הבהאמ השע :הבהאב קפתסהל רשפא יא .איה תיחרכה ,הארי לש וז הדובע
ןוכיס שי דבלב הבהא לש הדובעב (.טפ תוכרב) "סעוכ אריה ןיאש ,הארימ השע .אנוש בהואה
.הבריק ךותמ (בל-תוסגו לוזלז) הטיעב לש

ףא ,טועבל אלב הארימ 'ה תא דובעל השירד ינפל דמע (א,א) "םיקולא ארי" בויא - ןכא
דובעל שי ,קחצי ונדמלמ ,הזכ בצמב םג .םישק םירוסיי לביקש ףאו ,הרובגה תדימב גהנוהש
.תומלשב 'ה תא

יזובה" קחציל ארוק שרדמה ףא .שפנ תוריסמ םע דבב דב תוכלוה הלא השירדו הפקשה
וארש ,השוב ז"ע ינפ לכ וסוכש" :הדעה ןברק ריבסמו ".דקענש העשב ז"ע יתב לכ הזיבש -
."'ה תשודק לע ומצע רסומש

השירדה אל ףא ,תושירד אללו תולובג אלל היישעל .שפנ תוריסמל ,הארנכ ,עבתנ בויא
תושירדה תאו ,בגשנ רושימל חוכיווה תמר תא הלעמ קחציכ אוהילא לש ויוהיז .הנבהל
.הלא תושירדב םג דומעל עבתנ (א,א) "ערמ רסו םיקולא ארי רשיו םת" אוהש םדא .תולענל

םעלב .5
ינש דצמ ךא ,םיאישל (ו"ה,ה"פ הטוס) ימלשוריב שרדמה ונתוא הלעמ דחא דצמ םנמוא
.אביקע 'ר רמוא שרדמ ותואב .הלולת הדיריב ונעיתפמ
התיהש - יזובה .לאה ןכרבו לארשי תא ללקל אבש - לאכרב ןב .םעלב הז אוהילא"
".םראמ - םר תחפשממ .היוזב ותאובנ

ויהש ,םעלב ?(דועו אי,כ ר"מב) "עשרה םעלב" ול אורקל םיברמ ל"זחש ,םעלב ?ןכתיה
רופיסל םעלב ךייתשמ דציכ ?(ח,כ ר"מב) "הבחר שפנו ההובג חורו הער ןיע :םיכרד 'ג וב
?בויא
"בויאו םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ" :םיפסונ תומוקמ רפסמב םהיניב םירשקמ ל"זח
"הרותב ורפכש םישנאמ רבדמ אוהש ,השמ תמכחל תוכייש ול ןיא םעלב תשרפ" יכ] (.וט ב"ב)
[?ךכב קסוע בויא רופיס םג םאה .(דמ ,קודצ 'ר .הליל יסיסר)

תלשושש ךכ ,(דועו ה,הכ 'מב ט"קל שרדמ) "םרא יבא לאומק תחפשממ היה םעלב"
:איה שרדמה יפ לע החפשמה

ר ו ח נ
/ | \
ל א ו נ ק ז ו ב ץ ו ע
/ | \
םעלב אוהילא בויא

:םעלבלו אוהילאל ףתושמה ןמ שי ןכאו

לכש יפל (כ,בכ 'מב) 'הליל םעלב לא םיהל-א אוביו'" :םיריכמ םהש 'ה תולגתה ךרדב
"(וט,גל) 'הליל ןויזח םולחב' אוהילא ןכו זפילא ןכו .םהמע רבדמ הלילב ,םייוגה יאיבנ
.(אי,כ ר"מב)

'מב) "ןוילע תעד עדויו ל-א ירמא עמוש" 'ספל ףסונ :םיציקו תונופצ וליגש הדבועב
,ו"יגרת) "ול ולגתנ םיאיבנה ןמ וסכתנש תומותסה תודוס ...םעלב" :םוגרתה רמוא (ז"ט,דכ
תומואב לבא ,םק אל לארשיב - (י,דל םירבד) 'השמכ לארשיב דוע איבנ םק אל'" (ד,םש
.(כ,די ר"מב) "םעלב ?ונמו .םק םלועה

לעו - םוי לכ ןידה תדימב הגהנה םג האירבל תשרדנש עדיו ,'ה תגהנה ירתסב היה יקב
.(:הק ןירדהנס י"פע) םעז לש הז עגרל ןווכל ליכשה ןכ

קדקדמ וניא וירבד לע ןירבוע ןהשכ - (אכ,גכ) "בקעיב ןוא טיבה אל" :'ה ימחר לע .(טי,גכ
.(ם"בשר) ןיאטוח ןהשכ וליפא ןשנועל הצור וניא ,(די,אמוחנת םשב י"שר) ןהירחא

ףרוט וניאש - (בכ,גכ) "םאר תפעותכ" םירצממ ואצי לארשי ינב :םייוגה יפלכ ףאו
יכ ,תומואה תגירה יתלב ץראל לארשי סינכהלו תומואה שרגל הנווכ התיה יכ ...יראכ לכואו
.דועו (ונרופס) "תמה תומב ץפח אל

ותירחא" - ךא (ן"במר ,בשחי םימעה שארכ) "קלמע םיוג תישאר" - תעכ :ערה תוהמ לע
.(י"שר) םדיב דבאל ותירחאו ...לארשיב םחליהל םלוכ תא םדק אוה .(כ,דכ) "דבא ידע
.(י"שר) "וישע תיבל דירש היהי אלו ...ןכ רמוא חישמה ךלמ לע - (טי,דכ) 'ריעמ דירש דיבאהו'"
םלוע לע .(דכ,דכ) אשונל סחייתמ ע"א םגו ,תויוכלמה תייגוסב תוכיראב הפ קסוע ףא ן"במרה
האובנה .(די,דכ) 'םימיה תירחאב ...רשא ךצעיא הכל ,ימעל ךלוה יננה'" :םימיה תירחאו אבה
.(ן"במר) "םימיה תירחאב תויהל ץעיש 'ה תצע תאזש ...איה חישמה תומיל ,תיעיברה ,תאזה

ןיינעב ןוגכ ,ךלמהלש םירתסנה וירדחל ונאיבמו 'ה תונופצמ הלגמ אוהילא םג ,ןכא
םישי שיא לע אל יכ" .(די,גל בויא) "הנרושי אל םיתשבו ל-א רבדי תחאב יכ" :ה"בקה תגהנה
.(אל,ול) "ריבכמל לכא ןתי ,םימע ןידי (םימב) םב יכ" ,(גכ,דל) "טפשמב ל-א לא ךלהל דוע
"והעדפ רמאיו וננחיו - ורשי םדאל דיגהל ףלא ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי םא" :וימחר לעו
רתוי ,'ה תבושת לש םיקרפה םיקסוע םימיה תירחאו ערה תוהמ לש םיאשונב) .(דכ-גכ,גל)
םע ההוזמ אוהש וא ,ורבסוהו ועמשנ אוהילא יפמש קיסהל שי ךכיפל ,אוהילא יקרפ רשאמ
.(ויתונעט תוכזב ה"בקה

.ורתיו בויאו םעלב :הציע התואב ויה 'ג" :הז תא הז וריכה בויאו םעלבש םירפסמ ל"זח
"תיזגה תכשלב ובשיו וינב וכז - חרבש ורתי ,םירוסייב ןודנ - קתשש בויא ,גרהנ - ץעיש םעלב
.ונממ התוחנ הגרדמב אצויו בויאל הוושמ םעלב .(ט,א ר"ש)

,ינבואר טוקלי) םולכ האור היה אל ,לפונ היהש אלמלא - (ד,דכ 'מב) "םייניע יולגו לפונ"
ותאובנ הרשפאתה הזבו תמאב זכרתה - תירסומהו תינחורה ותליפנ קמוע ריכהשכ קר .(קלב
וילע הסיכ רבכ" :הבושתב רזחש ןכתי ,וז תיתימא הרכה ךותמו .(161 ד"ח ,רלסד ברה)
.(םש,הטוס ימלשורי) ע"רל הירזע ןב א"ר הנוע" (אוהילא יוהיזל ךייש אוה ןיא ןכלו) םוקמה
אוהילא ...הבושת השעש ינפמ רשפאו ,ותפרח הסיכ ה"בקה" :(םש) הדעה ןברק ריבסמו
."םעלב אוהש תרמאש ךמע חכוותי

אוה לוכי - אימש יפלכ ותפצוחמו תוערה ויתונוכתמ הבושתב רזח עשרה םעלב םאו
.(ב,בל בויא) "םיהול-אמ ושפנ וקדצ לע" וב רזח אלש בויאל השירדו העיבתב אובל

.(ח,אל רבדמב) "ברחב וגרה רועב ןב םעלב תאו" ,הבושת השע םעלבש רבתסמ אל לבא
.(.טס ב"ח רהוז) "וב תקבדמ התיה ארחא ארטסה תפוניטש ,ה"בקל רזח אלו בש אל םעלב"
אוהש הדבועה תועמשמ המ ?בויא תא ךירדמה אוה םעלבש הדבועה תועמשמ המ - ןכ םא
?לארשיל םירתס הליגש

:הדומ ומצע אוה :'ה דיב ילכ אוה ולוכ לכ .תימצע תוהמ םוש ןיא םעלבל
.(חל,בכ 'מב) "רבדא ותוא - יפב םיהול-א םישי רשא רבדה ?המואמ רבד לכוא לכיה"

(חי,םש) "הלודג וא הנטק תושעל יהול-א 'ה יפ תא רובעל לכוא אל"

:תישחומ הרוצב תאז םיראתמ ל"זח ,ןכא
.(ט קלב ,אמוחנת) ...ותושרב ןושלהו הפהש ועידוהל - (חכ,בכ) "ןותאה יפ תא 'ה חתפיו"
ותושרב וניא ןיעה ףאש ועידוהל אלא ?היה אמוס יכו - (אל,םש) "םעלב יניע תא 'ה לגיו"
ומקפו ויפ תא םקיעש .(:הק ןירדהנס) ויפ ךותל ןתנ המכח - "םעלב יפב רבד 'ה םשיו" .(י,םש)
ותוטהל ,ןסרב עובק לזרב המהבה יפב ןתונש ימכ - (חי,כ ר"מב) .חולב רמסמ עבוקה םדאכ
עשוהי 'רו .רבדמ היה ךאלמ :רמוא רזעילא 'ר .(ךורעה םשב הנוהכ תונתמ) הצריש דצ לכל וב
.(בי קלב ,אמוחנת) .ה"בקה :רמוא

אל ,תלבגומ יתלבה ותלוכי לע בויא תא ה"בקה דמלמ ,םעלבכ אוהילא לש ויוהיז יפל
,(ב,חל "תעד ילב ןילמב הצע ךישחמ הז ימ") ומצע 'ה ירבדו אוהילא לש וירבד תועצמאב קר
םגו - םינבומ םניא וילכ םגו ,ןבומ וניא ומצע 'ה .שמתשמ אוה וב חילשה תועצמאב םג אלא
והימ ללכ בושח אל ןכל .ארובה תוחכונ לע העידיהו יקולאה רסמה אוה רקיעה .םיבושח םניא
המכחב םהמ תוחפ וא ,וירבחמ ריעצ אוהש הדבועה אלו ,ותחפשמ הבושח אל .אוהילא
.רקיעה והזו 'ה ירבד םה וירבד .(ג"יה ,ז"לפ נ"רדא)

...ורקיעמ לטב הזה רמאמה לכ ,ךכ םאו