הכלהב רוויעה

ןמדירפ הנח

ז"נשת ןויס ,ד"י לולכמ ךותמ


דומלתב אמוסה

םירדנ) םינב ול ןיאש ימו ערוצמ ,ינע :םיתמכ םיבושחה העברא ןיב דומלתב הנמנ אמוסה
הזו (.ו ,ג הכיא) "םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב" :רמאנש םהיניב רכזנ אמוסה .(:דס
.אמוסה לע רמאנ
.אמוסה אשונב ארמגב םירופיס םנשי
:יסוי יבר רמא
:הז ארקמ לע רעטצמ יתייה ימי לכ
.(.חכ םירבד) "הלפאב רועה ששמי רשאכ םירהצב ששממ תייהו"
?הרואל הליפא ןיב רוויעל היל תפכא המ יכו
.ידיל השעמ אבש דע
ךלהמ היהש אמוס יתיארו ,הלפאו הליל ןושיאב ךלהמ יתייה תחא םעפ
.ודיב הקובאו ךרדב
?ךל המל וז הקובא ,ינב :ול יתרמא
ןמ יתוא ןיליצמו ,יתוא ןיאור םדא ינב - ידיב הקובאש ןמז לכ :יל רמא
(:דכ הליגמ) .ןינקרבה ןמו ןיצוקה ןמו ןיתחפה
: רפוסמ ןכו
:יברל סונינוטנא היל רמא
?דציכ ,ןידה ןמ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג
.רבקב םמוד ןבאכ לטומ ינירה - ינממ השריפש םוימש ,תאטח המשנ :רמוא ףוג
.רופצכ ריואב תחרופ ינירה - ונממ יתשריפש םוימש ,אטח ףוג :תרמוא המשנו
:המוד רבדה המל ,לשמ ךל לושמא ,היל רמא
,תואנ תורוכב וב היהו ,האנ סדרפ ול היהש ,םדו רשב ךלמל
.אמוס דחאו רגיח דחא ,םירמוש ינש וב בישוהו
.םלכאל םאיבנו ינביכרהו אוב .סדרפב האור ינא תואנ תורוכב :אמוסל רגיח ול רמא
.םולכאו םואיבהו ,אמוס יבג לע רגיח בכר
.סדרפ לעב אב םימיל
?ןה ןכיה תואנ תורוכב :ןהל רמא
?ןהב ךלהל םילגר יל שי םולכ :רגיח ול רמא
?תוארל םיניע יל שי םולכ :אמוס ול רמא
.דחאכ םתוא ןדו אמוס יבג לע רגיח ביכרה - השע המ
.דחאכ םתוא ןדו ,ףוגב הקרוזו המשנ איבמ אוה ךורב שודקה ףא
.('נ םילהת) "ומע ןידל ץראה לאו לעמ םימשה לא ארקי" :רמאנש
,המשנ וז - "לעמ םימשה לא ארקי"
(אצ ןירדהנס) .ףוגה הז - "ומע ןידל ץראה לאו"
טרפבו .םתביח םהל תוארהלו ,םתוא סייפלו ןימוס לע םחרל ולדתשה דומלתה ימכח
לע ןומהה בלב היה רשא ןולקהו זובה תא ריסהל הברה וליעוה הזבו .םימכח ידימלתל
.אמוסה
,אחרואב ילזאו ילקש ווה אייח יברו יבר
:ירמא אתמ אוההל וטמ יכ
.היפא ליבקינו ליזנ ,אכה ןנברמ אברוצ אכיא
.אוה םיניע רואמו ,אכה ןנברמ אברוצ אכיא :ירמא
,ךתואישנב לזלזת אל ,תא בית :יברל אייח יבר היל רמא
.היפא ליבקאו אנא ליזיא
.הידהב לזאו היפקת
ליבקהל וכזת - ןיאור ןניאו םיארנה םינפ םתלבקה םתא :והל רמא .הינימ ירטפימ ווה יכ
.ןיארנ ןניאו םיאורה םינפ
.אתכריב יאהמ ןתענמ אתשה וכיא :היל רמא
םהש בר הזיא שי םאה םש ולאשו .תחא ריעל ועיגהש דע ךרדב םיכלהמ ויהש אייח 'רו יבר)
ןת יברל אייח יבר רמא .אמוס אוהו בר ונשי ,ריעה ישנא םהל ונע ?וינפ תא ליבקהל םילוכי
:רוויעה םהל רמא .םהינש וכלהו יבר םיכסה אל .ךתואישנב לזלזת אל התא .ידבל תכלל יל
ןכמ רחאל .ןיארנ ןניאו םיאורה םינפ ליבקהל וכזת ,ןיאור ןניאו םיארנה םינפ םתלבקה םתא
(.ינממ תענמ טעמכ הכרב וזיא הארת :אייח 'רל יבר רמא
:םכח דימלת יבגל ארמגב רמאנ
הסג העיספ עיספי אל ףא :םירמוא שיו
.םדא לש ויניע רואממ תואמ שמחמ דחא תלטונ הסג העיספ :רמ רמאד
?היתנקת יאמ
(:גמ תוכרב) .ישמש יבד אשודקב הירדהל
םדא לש ויניע רואממ תואמ תשמחמ דחא ןילטונש ,קריו שדח רכשו רביק תפ לע רמאנ ןכו
תא אמסמ אוהש וילע רמאנ ,חמק וב םינתונש ףירח ןילבת אוה חתוכה .(:הנ ןיבוריע)
:רמאנ ןכ .(.במ םיחספ) םייניעל הנכס תויהל יושעה וב שיש חלמה םושמ ,םייניעה
:ןנחוי יבר רמאד
...עשר םדא תומד םלצב לכתסהל םדאל רוסא
,תוהכ ויניע :רמא רזעלא יבר
,(ז"כ תישארב) "תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו" :רמאנש
.עשרה ושעב לכתסאד םושמ
:ןכו
:שיקל שירד הינמגרותמ ,ינמחנ יברב הדוהי יבר שרד
(.זט הגיגח) .םינהכבו ,אישנבו ,תשקב :תוהכ ויניע םירבד השלשב לכתסמה לכ
םחרל תוירבה תא תונוהל ידכ המרעב וניע תא אמסמה םדא לע (.חס תובותכ) רמאנ ןכו
.ךכ ידיל אוביש דע םלועה ןמ רטפנ וניא ,וילע


תווצמה םויקב בויחה

לככ וניד רוויעהש םיקסופ ,דועו ע"ושה ,םירוטה לעב ונב ,רשא ונבר :ןוגכ םיקסופה בור
ןהילע תומיוסמ תווצמל טרפ הרותבש תווצמה לכ תא םייקל רוויעה תא םיבייחמו ,םדא
לש וניד תינורקע הניחבמ םלוא .הדובעה ךשמהב וטרופי ולא תווצמ .תודחוימ תוכלה תולח
הנתמו היכז תוכלה) ם"במרה לש אוה רתוי םודק קספ .לארשימ םדא לכ לש ונידכ רוויעה
.וירבד לכל אירבכ אוה ירה אמוסהש ,(.א,ח
לכמ אמוסה תא רטופה ,הדוהי 'ר לש ותעד תאבומ (.זפ אמק .ב ,אל ןישודיק) ארמגב
לכמ אמוסה תא רטופה הדוהי 'ר לש ויקומינ .דיחי תעד איה וז העד .הרותבש תווצמה
תרמוא הרותה :רמולכ ."םיטפשמ" ןיבו "םיקוחו הרות" ןיב שקיהב םרוקמ ,תווצמה
.(.א ,ו םירבד) " םכתא דמלל םכיקלא 'ה הווצ רשא םיטפשמהו םיקוחה הוצמה תאזו"
רומשל לארשי םעב טרפו טרפ לכ לע םילטומה "םיקוחהו תווצמה" ןיב הוושמ הדוהי 'ר
.תיטופישה תושרה תויהל לטומ םהילע רשא םישיאל :ונייהד "םיטפשמל" ןיבו ,םייקלו
ןירדהנס) םיחקיפ תויהל םיבייח ,םיטפושכ םינהכמש םישיאה לכ .םינייד ,ןירדהנסה :ןוגכ
םויקב םג בייח וניא ,לארשיב ןייד וא טפוש תויהל רשכ וניאש לכ ,הדוהי 'ר תעדל .(:בל
ןפואב םג תווצמה לכמ רוויעה תא רטופ הדוהי 'ר םא תומוקמ המכב ןד תופסותה .תווצמה
הדומ הדוהי 'ר םג ןנברדמו ,הרותה ןמ קר אוה רוטפה הדוהי 'ר לש וירבדלש וא ,ישעמ
.תווצמב רוויע בויחב
רוטפה אמש וא תווצמה ג"ירת לכמ רוויעה תא רוטפל ותנווכ םא שריפ אלו םתס הדוהי 'ר
.דבלב השע תווצממ אלא וניא


רוויעה לצא תיטפשמ תורשכ

םויו 13 אוה ,תורגבתהה ליג ונייה ,ירבעה טפשמה יפל תיטפשמ תורשכ שכור םדאש ליגה
,תויטפשמה ויתולועפל ףקות ןיא הז ליגל עיגה אלש םדא .תבל דחא םויו 12-ו ןבל דחא
ףקות תונב תויטפשמה ויתולועפ לכ - הז ליגל עיגהש ימו .ויתויובייחתהו וניינק הז ללכבו
.(בי ,טכ הריכמ 'ב תושיא 'לה ם"במר) ןה אלמ
תולבגה .תלבגומ ותופתתשהש וא ,ףתתשהל לוכי רוויעה ןיא תויטפשמ תויצקנופ המכב
תילאוטקלטניאה ותלוכיש החנה ךותמ וא ,וטופיש רשוכ לע םיכמוס ןיאש ינפמ ןניא הלא
.תלבגומ
תולבגהה ןמ קלח .ותעדב יופש םדאל הכלהה תורפסב רוויעה בשחנ תינורקע הניחבמ
ןברוק בירקהל םילוספ ,רוויע םג הז ללכבו - םומ לעב ןהכ ןכש ,םייטתסא םיקומינב ורוקמ
חסיפ וא רוע שיא ,ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ יכ" (חי ,אכ ארקיו) קוספה .שדקמה תיבב
דחוימב דפקוה וב ,שדקמה תיבב תיטתסא יתלב העפות עונמל ןווכתמ ."עורש וא םוריח וא
:רמוא ,הרותה לע ושוריפב ,לאנברבא .ראפו בוציעה לע
,הניכשה דובכ לוליח אוה יכ"
,םומ לעב אוהו ותדובעב ןהוכה תא םיאורה לכ יכ ןעי
.איהה הדובעה ובעתיו םנוימדב ולעפתי
."ךרבתי םשהל ןכש לכ ,םדו רשבל וליפא םסרופמ יאנג והזו
,דבלב םייניע תלחמב הקלש ןהכ ףאו ,דבלב תחא ןיעב רוויע ןהכ יכ רמאנ דומלתב ןכו
.(.א ,דמ תורוכב) הדובעל לוספ ,דימתמ עומיד ול תמרוגה
םא עבוקה ,ןהכה ינפב עיפוהל וילע ,תערצכ הדושחה הלחמב עוגנה םדא ,םיעגנ תייאר יבגל
אוה קספהו ?תחא ןיעב רוויע ןהוכ לש וניד המ הלאשה .ואל םא ערוצמ תאמוט אמט םדאה
.םיעגנה תא תוארל רשכ וניא ,ויניע רואמ ההכש אלא ,ירמגל רוויע וניאש םדא וליפאש
,גי ארקיו) "ןהכ יניע הארמ" ינפב איבהל שי עגנה תאש רבודמ וב קוספה ןמ הכלהה רוקמ
בצמב תויהל תוכירצ ןהכה לש םייניעה יתשש רמולכ ,םיבר ןושלב "יניע" הבתכ הרותה .(בי
.הייאר לש
יניד ןודל םתוכמסבש ,הנטק ןירדהנסו הלודג ןירדהנס ירבח :ןירדהנסב תופתתשה יבגל
ןירדהנס) "םומ לכמ םיקונמ" םה ןכ םא אלא ,וללה ןידה יתבב ןהכל םילוכי םניא ,תושפנ
אלל קדצב םיטפושש רמולכ ,קדצב ןיקונמ ןיד תיבש םשכ .(.ו,ב ןירדהנס 'לה ם"במר :ול
ךלוכ" : םירישה רישב זמורמ הזו .םומ לכמ ןיקונמ תויהל םיכירצ ךכ ,אוהש לכ ןיד תיטה
םומ לעב אוה - דבלב תחא ןיעב וליפא - רוויעש ןבומ .(.ד,צ) "ךב ןיא םומו יתייער הפי
,םינייד השולש לש ליגר ןיד תיב יבגל .תושפנ יניד םינדה ןידה יתב לע תונמיהל ול רוסאו
.ט 'לה 'ב ןירדהנס ם"במר) םיקסופהו םישרפמה בור ,דבלב תונוממ יניד ןודל ותוכמסבש
ןיעב רוויעו תונוממ יניד ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש םירמוא (.'ב ףיעס ז 'יס מ"וח ע"שוט
.הליחתכל ףא ןייד תויהל רשכ תחא
לוכי וניא ירהש ,דיעהל רשכ וניא ויניע יתשב רוויעש תקולחמ ןיא :ןיד תיבב תודע יבגל
הכירצ תודעהש רמולכ ,"האר וא דע איהו" :תרמוא הרותה וליאו .הייאר תודע דיעהל
תחא ןיעב רוויעש תקולחמ ןיא ,ינש דצמ .העימש תודע אלו .םייניע הארממ האצות תויהל
:הנשמב רמאנש ומכ ,תודעל רשכ דבלב
(ד הנשמ ו קרפ הדנ) ןודל רשכ וניאו דיעהל רשכש שיו דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ
.בי 'עס הל 'יס מ"וח ע"ושו ,בי 'לה ט תודע תוכלהב ם"במר םג בתכ ןכו
רוויע היה ,דיעמ אוה וילע השעמה הרקש העשב םלוא ,חקיפ אוה ותודע תעשבש דע ,ןכ ומכ
ןמזב םא תאז תמועל .השעמה תא הארש דיעהל לגוסמ וניא ירהש .תלבקתמ ותודע ןיא -
,חקיפ דעה היה - ןידה תיבב תודעה תלבקו השעמה תייאר - םיעבוקה םיבצמה ינש לש
.(,גי ףיעס ה"ל 'יס מ"וח ע"שוט) תודע ותודע- רוועתנ םייניב תפוקתבש אלא
ונורוויעו רוועתנ םייתניב םלוא ,השעמה תייאר תעשב חקיפ דעה היה :ישילש בצמ םייק
ותליחתש לכ" ללכהש ןוויכמ תודעל לוספ הז דע .ןידה תיבב תודעה תריסמ תעשב םג ךשמנ
.לוספ ,ןורוויעב ונייהד ,לוספב תודעה ףוס םאש ,ןאכמ ."רשכ ,תורשכב ופוסו


רוויעה לצא תושיא יניינע

דגנתמ אוה םאו .המביל ,התאשל לעבה יחאמ דחא לע ,םינב אלב תמ הלעבש הנמלא
יחא םא .אשניהל תרתומו םהיניב רשקה קתינ הצילחה השעמבו ,הל ץולחל וילע התאשל
: ארמגה תרמוא ,רוויע הלעב
.(.גק תומבי) הרשכ התצילח אמוסה ןמ תצלוחה
הסיגל ץולחת אל הליחתכלש ,(.ה ,ד הצילחו םוביי) ם"במרה קיידמ אתיירבה ןושלמו
ותצילח ץלח םאו ץלוח וניא - ע"ושב םג ןידה קספנ ךכו .םוביי תווצמ םייקי אלא ,רוויעה
ףא ץלוח ויניעמ תחאב אמוס לבא ,ויניע יתשב אמוסב ןאכ רבודמ תועדה לכל .הרשכ
.(.וט ףיעס בעק 'יס רזעה ןבא) הליחתכל
ףא ץלוח אמוסהש םירובסו (א"בטיר ,א"בשר) םיקלוחש שי ויניע יתשב אמוס יבגל
ץלוח וניא אמוסהש םירבוסה תעדל .םיחקיפ םימבי דוע םש שי םא וליפאו ,הליחתכל
רשפאש ןוויכ ,ץלוח וניא ,אמוסה אלא רחא חא םש ןיא םא וליפאש ,םירבוס שי ,הליחתכל
ךופהת אלש ידכ הליחתכל וליפא ץלוח ,אוה אלא חא םש ןיא םאש ובתכש שיו .םובייב
,לבא .םוביי תווצמל תמדוק הצילח תווצמש םירבוסה תעדל םירומא םירבדהו .הנוגעל
לע ףאו .דבעידכ בושח וניאש רשפא ,הצילח תווצמל תמדוק םוביי תווצמש םירבוסה תעדל
.ץולחי אל אמוסהש םהירבדכ רימחהל שי ,םובייה ריתהל לקהל םהירבדכ םיגהונ ןיאש יפ
אלא תצלוח הניאש רחאמ ,ןוגיע ןאכ שי ,תמדוק םוביי תווצמ םירבוסל ףאש ובתכש שיו
.רחא חא םש ןיאשכ ץולחל אמוסל וריתה ןכלו .םבייל אלש םעט שי ןכ םא
םיקשמו שדקמה תיבל תאבומ ,הב ורתהש רחאל ,הלעב תחת התניזש הדושחש השא
.התניז תמאבש וא אווש דשח אוה דשחה םא םיקדובה ,"םירראמה םימב" םש התוא
אל ,רוויע היה לעבה םאש ,הטוס תשרפבש "השאה יניעמ םלענ" םילמה ןמ ודמל דומלתב
,תאז רמוא ם"במרה ןכו .(.זכ הטוס) םירראמה םימה ןמ תותשל השיאה תא םיקיקזמ ויה
.שיאה יניעמ המלעה איה השיאה לש התריתסש הרקמב קר השיא תוקשהל הרותה תנווכש
,לעבה ןורוויעמ האצותכ םא םלוא .התוא הארי אל לעבהש ידכב רתתסהל הילעש :רמולכ
ןיא - ךכב שיגרי אל הלעב ינפב הישעמ תא השעת םא ףאו ,תונזל ידכ רתתסהל הילע ןיא
.(.ג,ב 'לה הטוס ,ם"במר) הילע לח האקשהה ןיד
סנואה ךכיפל ,התעדב היופש הרענב אלא וניא הז ןיד .סנק םלשמ הלותב הרענ סנואה םדא
םדא לש ןיינעה יבגל .חקיפ םדאבכ רוויעב הריכמ הכלהה יכ ,סנקב בייח תרוויע הרענ
התייה אלש ררבתנ ןכמ רחאל םא .זוז םייתאמ התבותכ ,הלותב תקזחב השיא אשונה
התייה אלש ןעוט לעבהו ,תרוויע השיא אשונ לעבה םאו .דבלב זוז האמ התבותכ הלותב
ע"ושב ןהו (.3 'לה אי קרפ תושיא) ם"במרב ןה הכלהל קספנ ,ותוא השיחכמ איהו ,הלותב
תנעט הל שיו ,הז קוח יבגל השא לכ ןידכ תרוויעה לש הנידש (.ו 'עס זס 'ס רזעה ןבא ע"שו)
.זוז םייתאמ התבותכ ךכיפלו םילותב
הרקמב קוניתה תא קינהל השיאה תא ןיפוכ ןיא ,ומא ידשל קוקזה קונית ולו ,שרגתנש גוז
רבכ קוניתה םא םלוא .תקנימ רוכשל לעבה לע .הקנה רכש תרומת וליפאו ,לעבה לצא אוהו
קתוני םא קוניתל הנכס ששח ינפמ ,וקינהל התוא םיפוכ ,ומא תא שוחלו ריכהל קיפסה
לש ששח םייק אלו ומא תא ריכמ וניא הרואכלש ,רוויע קוניתהשכ ןידה אוה .ומא ידשמ
חירה שוח יכ ,ךכ רבדה תא ישא בר קמנמ ארמגב .רכשב וקינהל ומא תא םיפוכ ,הנכס
,ומא תא שוחל לגרתה רבכ רוויעה קוניתהו ,ונרוויע תורמל םיחתופמ קוניתה לש םעטהו
'לה אכ קרפ תושיא) קסופ ם"במרה ןכו .(.א.ס תובותכ) ומא ידשמ קתוני םא הנכס שי ןכלו
(:טכ תובותכ) רתוי ול תדבעושמ הניאש ,קינהל התוא ןיפוכ ןיא השרגתנש השיאש ,(זט
לכ .וב לפטמ אוהו ונב תא ול תנתונ ,התצר אל םאו .ותקינמו הרכש הל ןתונ התצר םא אלא
ןישירפמ ןיא ,אמוס אוה וליפאו ,הריכה םא לבא ,הריכהש דע ותוא הקינה אלש רומא הז
וניאו חירו םעטב הריכמ ,הייארב הריכמ וניאש יפ לע ףא ,דלווה תנכס ינפמ ומאמ ותוא
םיווש תוקוניתה לכ ןיאש ,הרכהה ןמזל רועיש ןתנ אל ם"במרה .תרחא השיאמ קוניל הצור
ןכו .םישדח 24 דע רכשב ותוא הקינמו התוא ןיפוכ ןכלו .ותופירח יפל דחא לכ אלא הזב
הקדצ תווצמב תבייח השיא םג ירהש ,םעטהו (.ה הכלה 'ב קרפ רזעה ןבא) ךכ קספנ ע"ושב
הרישע איהש וז ךכ ,הקדצה לע ןיפוכו ,הקדצ תמחמ הנב תא ןוזל תבייח הרישעש םשכו
.הקדצ םושמ הנב תא קינהל התוא םיפוכ ,הידדבש בלחב
וישעמ לע רוויעה תוירחא

ליגר םדאש הרקמב .וישעמל יארחא ,תישונאה הרבחה ןמ קלחכו ילמרונ םדאכ רוויעה
םתחנו בתכנ טגהש דיעהל חילשה לע ,תרחא ץראב תאצמנה ותשאל טג ךילוהל חילש הנממ
תאבהל חילשכ שמשל רשכ אמוס םא ,הלאשה תלאשנ .ותכלהכו תורשכב השענ אוהו ,וינפב
: תרמוא הנשמה .טג
.(ה"מ ב"פ ןיטג) "ירכנו אמוסו ןטקו הטוש ,שרחמ ץוח ,טגה תא איבהל ןירשכ לכה"
העד ינב םניא םה ירהש ,ןטקו הטוש ,שרח םע רוויע תכירכ לע ההמת (.אכ ןיטג) ארמגה
לש וניד תוירחא ןיינעל ,ארמגה הקיסמ אירטו אלקש רחאל .םהישעמל םיארחא םניאו
,תורשכב טגה םתחנו בתכנ וינפבש דיעהל חילשה לעש ןוויכ לבא ,םדא לכ לש ונידכ רוויע
תנכה רחאל חילשה רוועתנ םא ךכיפל ,תאז תודע רוסמל ותוא ליבגמ ומומ רוויע וליאו
.תודע םתסל דוגינב תאזו .טגה לש ותורשכ לע דיעהל רשכ אוה ירה ,טגה
םהינשו ,וישעמל תוירחאמ רוויע רוטפ לש תורשפאב תידומלתה תורפסב םינד םירקמ ינשב
.תקולחמב םייונש
אלב" רמאנש .הלוג וניא הדוהי 'ר ירבד יפל ,הגגשב שפנ גרהש אמוס :ןושארה הרקמה
םוקמב האור לבא ,האר אל ןאכ עמשמד .תולגמ רוטפש אמוסל טרפ (גכ ,הל רבדמב) " תואר
תא תוברל - 'יתואר אלב'" רמוא ריאמ 'רו .םוקמ םושב האור וניאש אמוסל טרפ ,רחא
םא ,"תואר אלב" לש בצמה רצונ ךיא תיטפשמ הניחבמ בושח רבדה ןיא :רמולכ .אמוסה
םושמ ,תולגל תאצל בייח רוויע ןכלו .תינפוג הלבגממ םאו תוריהז רסוחמ האצותכ
םדאב שח אוהו "העידי תצקמ" ול שי יכ ,שממ סונא רדגב וניא רוויע םג השעמלש
ם"במר) הכלהל .וישעמ תואצותב תאשל בייח אוה ךכיפלו ,ותברקב דמועה וא ברקתמה
."סנואל בורק ינפמ" תולגמ רוטפ הגגשב גרהש רוויעש קספנ (.ד"י 'לה 'י קרפ חצור 'לה
בייח ...אמוסה תא שיבמה" רמאנ הנשמב .ורבח תא שייבמה םדאל סחייתמ ינשה הרקמה
שייב רוויעשכ תררועתמ הלאשה םלוא .תקולחמ ךכ לע ןיאו .(.'א הנשמ ח"פ אמק אבב) "
רוויעש םידמל ונאצמנ ,השרפמ י"שרש יפכו ,וז הנשמ יפל .תועדה תוקולח הזבו ,תלוזה תא
ןיאש םשכ .וישעמ תואצותב אשונ וניא שייבש רוויע ,הדוהי 'ר יפל םלוא .בייח שייבש
וירבחב אמוסה דצמ העיגפ ןיינעל םג ךכ ,תווצמה לכמ רוטפה יבגל הדוהי 'רכ הכלהה
.ותומכ הכלה ןיא ,םיחקיפה


רוויעה לצא הטיחשה

םוקמה תא הרומ תוכלהה תחא .תוכלהו םיניד לולכמב הכורכ ףועו היח המהב תטיחש
תסחייתמ היינש הכלהו ,הטיחשה השעמ תא עצבל שי וב ,םייח לעב לש ראווצב קיודמה
תונקיידב אלמ אל טחושה םא .םהמ טוחשל שי המכו טשווהו הנקה קמוע והמ הארוהל
תויעב תוררועתמ רוויעה לצאש ןבומ .הליכאב םייחה לעב רוסא ,וללה תוכלהה ירחא
.תוכלהה לש ןיקת עוציבב וליבגמה ,ומומב תונתומה ,תונוש תויתכלה
: תרמוא הנשמה
.(.א הנשמ 'א קרפ ןילוח) "הרשכ ותטיחש ,טחשש אמוסה ןכו הלילב טחושה"
,הרשכ ותטיחש דבעידב טחש םא אקוודש ,הנשמה ןושלמ תקיידמ (:גי ןילוח) ארמגה םלוא
:קסופ ם"במרה ןכו .טחשי אל הליחתכל לבא
,ותוא םיאור םירחא ןכ םא אלא הליחתכל טוחשי אל אמוסה
.(.י לה 'ד קרפ הטיחש תוכלה) הרשכ ותטיחש - טחש םאו
. טחש הכלהכ יאדוובו הטיחש לצא ליגרש ןוויכ
.ךכ קספ (.ט 'עס א 'יס העד הרוי) ע"ושה ןכו
ףא הלוספ ותטיחש ירה ,וימימ תורואמ האר אלש ,הדילמ רוויע אוה רוויעה םא לבא
תא עצבל תונימא ןניא וידי םגו הטיחשה םוקמ תא ןווכל עדוי וניא ירה יכ ,דבעידב
רתומ דבלב תחא ןיעב רוויע םלוא .ויניע יתשב רומג רוויע לע רמאנ הז לכ .הכלהכ הטיחשה
הקידב רובעיש יאנתב ,עובק טחושל ותונמל רתומ ,ןכ לע רתי .הליחתכל וליפא ,טוחשל
.הניקת ותייאר םא ,החוקפה וניעב


רוויעה לצא האמוט תוכלה

,הזב אצויכו תמ םדא ,םיצרש הנומשמ דחא :ןוגכ ,האמוט םש שיש םוקמב אצמנה םדא
תושר יבגל םירומא םירבדה .קפסמ אמט אוה ירה ,ואל םא האמוטב עגנ םא ולצא קפסו
םדא םא אלא ,אמט וניא דיחיה תושרב וליפאו .רוהט אוה םיברה תושרב לבא .דיחיה
-רב םנמוא אוהש ,רוויעל סחיב .האמוטה ןמ רהזיהל לוכיש תעד רב אוה ותעיגנב קפוסמה
ינפמ ,אמט אוהש קספנ ,אל וא האמוטב עגנ םא תעדל לוכי וניא ונורוויע תמחמ םלוא ,תעד
ם"במר) ילמרונ םדא לש תורמוחה וילע תולח ,תעד וב שיו תויה ,רמולכ לואשל תעד וב שיש
.(ה ,'ג תורהט
איהש הרקמב .המורת לוכאל הרוסא התודינ ןמזבש תרוויע השיא יבגל איה תרחא היעב
לע תרמוא הנשמה .התודינב ןיידע איה םא המצע תא קודבל הילע ,ןהכ תשא וא ןהכ תב
:ךכ
התעד הפרטנשו אמוסהו הטושה ,תשרחה"
"המורתב תולכוא ןהו ןתוא תונקתמ ,תוחקפ םהל שי םא
(א הנשמ 'ב קרפ הדנ)
םא ,התוא ליבגמ המומש אלא ,תנמאנו העד תלעב איה תרוויעה ירה :ךכ לע ההמת ארמגה
ןיב תרוויעה תללכנ המלו .התרבחל הארת האצותה תאו דבל המצע תא קודבל לכות ןכ
,איה תשבושמ וז הנשמ םנמואש ארמגה הדומ םוכיסב ?ןהישעמל תויארחא ןניאש םישנ
תולפטמה תוחקפ ןהל שי םא ,הטושבו תשרחב הכלהה ןכו .וז הצעב רזעיהל רשפא תמאבו
לבא .ןשמש בירעהש רחאל המורת לוכאל ןהל רתומ ,ןתוא תוליבטמו תוקדובו ןהב
.(:גי הדנ) היתורבחל הארמו המצע תקדוב איה אלא ,ןכ הכלהה ןיא תאמוסב


תונושה תולבגהב - רוויעה

רוויעה םהיניב ,המורת םתמורת ומרת םאו ומרתי אל השימח - תורשעמו תומורת תשרפה
המורתה תשרפהב תויומכ לש תוגרד שולש ועבק ןנבר .(.ו 'לה 'ד קרפ תומורת תוכלה)
ןכו .הפיה תא שירפהלו ןווכל לוכי וניא רוויעה .שירפמה לש ונוצרו ותלוכי תדימל םאתהב
לעמ תאז הווצמ רמולכ .םיאתמה רועישה תא שירפהלו האובתה תא דודמל השקתי ןבומכ
אל הרותהש רחאמו .הליחתכל המורת שירפהל םימכח ורסא ןכלו ,רוויעה לש ותלוכי
תשרפה םגו ,ירכה לכ תא תרטופ תחא הטיח הרותהמ אלא ,םירועישה תשולש תא הבתכ
.דבעידב הליעומ רוויע תשרפה ךכיפל ,דבעידב תספות העורג תרצות
ןמיס העד הרוי) הליחתכל המורת ףא שירפהל רוויעל רתומ םויכש קסופ ךורע ןחלושה םלוא
רהטל ולכי םינהוכהו ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב קר רבודמ דבעידב .(.בי ףיעס א"לש
תלכאנ הניאו תפרשנ המורתהש הזה ןמזב ןכ ןיאש המ .המורתב לוכאלו םתאמוטמ םמצע
םויכ רוויעל רתומו ,תשרפנה האובתה ביטב םג םידיפקמ ןיא ךכיפלו ,םינהוכה ידי לע
.הליחתכל ףא המורת שירפהל
תולעל בויחה איה םייק היה שדקמה תיבש ןמזב קר הגוהנ התייהש תרחא הווצמ
.וז הווצממ רוטפ רוויע .םילגרה תשולש תא םש גוחלו ,הנשב םימעפ שולש םילשוריל
:ם"במרה רמואש ומכ ,רוטפ תחא ןיעב רוויע וליפאו
,(אי 'אל םירבד) "תוארל לארשי לכ אובב" :רמאנו
,ותניכש תיבו ושדק רדה תוארל םיאב םה ךכ 'ה ינפל תוארהל ןיאב ןהש םשכ
ם"במר) המילש ותייאר ןיא ירהש תחא וניע תימסנ וליפא ,האור וניאש אמוס איצוהל
(.א 'לה 'ב הגיגח
החמשב םלוא .הגיגחה ןמ רוטפ ,היארה ןמ רוטפה לכו הגיגחב בייח היארב בייחה לכ ןכו
אפרתנו ןושארה םויב אמוס היהש ימ .אמטו לרע ,ןטק ,הטוש ,שרחמ ץוח םלוכ םיבייח
.רוטפ היה ותבוח םויבש ,הגיגחה ןמו הייארה ןמ רוטפ - ינשב
הרזגמ תאז ודמל .רוטפ - שדקמה-תיבל רוויעה איבמש ,ןברוקה שאר לע הכימס יבגל םג
הכימסה בויח וב רבודמש םוקמב הרותב תובותכה ,"הכימס" תוהזה םילמה יתש לש הווש
רפ לע הדעה ינקז תכימס ,ןירדהנסה ןברק לע רבודמ ובש םוקמב םגו ,ןברוקה שאר לע
תווצממ רוטפ אמוס םג ךכ ,רוויעב ורחב אל ןירדהנסלש םשכו ,רוביצ לש רבד םלעה
.(.ח 'לה 'ג קרפ ,תונברוק השעמ 'לה ם"במר) הכימס


דעומו תבש תוכלהב רוויעה

הכאלמ לכ תושעל רוסא דעומב ןכו .םיברה תושרב והשלכ אשמ ליבוהל רוסא תבשב
"ולקמב אצוי אמוסה ןיא" : ארמגב רמאנ וללה תוכלהל םאתהב .שפנ לכוא ךרוצל הניאש
אש 'ס ח"וא) ע"ושב םג ,ךכ קספנ (.ג 'לה 'ה קרפ ט"וי תוכלה) ם"במרב ןכו .(:הכ הציב)
םינקז תרטע) םינורחאה םיקסופה דחא .לקמב תאצל ול רוסא אמוסש ,ךכ קספנ (.חי ףיעס
תרזע אלב םג תכלל וחוכבש רוויעב אלא רמאנ הז רוסיא ןיאש ריהבמ (ב"כקת 'יס ח"וא לע
ילב ללכ עונל לגוסמ וניאש רוויע ךכיפל .הכילהב ןוחטיב תפסותל אלא אב וניא אוהו ,לקמ
.תבשב לקמה םע תאצל ול רתומ ,לקמ
הנכס םהב שיש םילוחה גוסב תללכנ תדלוי :האבה הכלהב תוארל שי רוויעל תפסונ הלקה
ןיאשכ םג הליבשב קילדהל רתומ תבשב רנל הקוקז תדלוישכ .תבשה תא ןהילע ןיללחמו
תרוויע יבגל הנהו .תדלויה תא עיגרהל ידכ אלא ,דחוימה הבצמב ןירשימב רושק רבדה
'יס ח"וא) ע"ושה ןכו (.אי 'לה 'ב תבש תוכלה) ם"במרה קסופ ,המואמב הל רוזעי אל רנהש
יפ לע ףאו רנב הילע תבשייתמ התעדש ינפמ ,אמוס וליפאו .רנ הל ןיקילדמש ,(.א ףיעס לש
ךוביס הרקי םא :הרמואב תרוויע תדלוי םג עיגרהל היושע רנה תקלדה .האור הניאש
.יל רוזעל ולכוי רוא היהי םא ירה ,שארמ יופצ יתלב והשלכ
רוויע ,"שאה ירואמ ארוב" רנה לע םיכרבמו ןייה לע םילידבמ :תבש יאצומב הלדבה ןיינעל
תוכרבה תא םלוא .(.גי ףיעס חצר ח"וא) וז הכרב ךרבמ וניא ןירשימב רואה ןמ הנהנ וניאש
ךרבמ וניא רוויעש וז הכלה ןיב לדבהה המ הרואכל .רמול בייח אוה הלדבהבש תורחאה
לדבה ונשיש אלא ?ךרבמ ןכ אוהש "תורואמה רצוי" לש הכרבה ןיבל ,"שאה ירואמ ארוב"
בר להק תוחכונב תסנכה תיבב םיכרבמש "תורואמה רצוי" .תוכלהה יתש ןיב ינורקע
םדא ינב תועצמאב ,ףיקע ןפואב רואה ןמ הנהנ תישונאה הרבחב רבחכ רוויעהש ,הארמ
'הל תודוהל םוקמ שי ןכלו .םילושכמה תא וינפמ םינפמו וכרד תא וילע לקהל םילדתשמה
תישיא האנהל הנווכה ,"שאה ירואמ" תכרבב לבא .הנהנ אוה םג םהמ תורואמה תריצי לע
.התוא ךרבל ול ןיא ךכיפלו ףתוש רוויעה ןיא הב תיעצמא יתלב
קרפ הכוס תוכלה) "הכוסה ןמ רוטפ ויניעב שח וליפאו" קספ ם"במרה ,הכוסב הבישי יבגל
ו"פרת ןמיס ח"וא) ע"ושה קסופ ,רדא ג"י םויב "רתסא תינעת" םוצ יבגל םג .(.ב 'לה 'ו
םוצ .לוכאל ול רתומו םוצה תבוח וילע הלח אל הברה רעטצמו ויניעב שחש ימש ,(ב ףיעס
םג ןכלו ,תומוצה תעברא ןמ רתוי רחואמ גהנמב ורוקמו ,תומוצה תעברא ןיב ללכנ וניא הז
.תינעתה ןמ רטפנ דבלב םייניע באכב
.קילדהל בייח רוויעש רבתסמ .םהמ תונהל רוסאו ,האנהל ונתינ אל הכונח תורנ
וא םירחא ידי לע ומצע תא איצוהל לדתשי רוויעהש קסופ (זע 'יס תובושת) ל"שרהמה
קילדהל אוה בייח ,ותיבב רג אוהו ירירע אוה רוויעהשכ ,הרירב ןיאב קר .ותשא וליפא
.ךרבי אלו קילדיש רמואו ,העיצקו רומ קלח ל"שרהמה תעד לע .ךרבלו

:ארמגב רמאנ ,חספב הדגהה תרימא יבגל
.הדגה רמולמ רוטפ אמוס
[םירצממ יתאצב יל 'ה השע] "הז רובעב" :[חספ ןיינעב] אכה ביתכ
,"הז וננב" (אכ םירבד) [הרומו ררוס ןב ןיינעב] םתה ביתכו
,[הרומו ררוס ןבכ ןודינ וניא אמוס םירוהה דחא היה םאש] אמוסל טרפ - ןלהל המ
(:זטק םיחספ תכסמ) ןימוסל טרפ [הדגה תרימא ןיינעב] ןאכ ףא
ברו ףסוי בר .םירוויעה םיארומאה לש םתוגהנתה לע ךמתסהב ארמגב התחדנ וז העד םלוא
.הדגהה תא רמול וגהנ םמצע םהש ,תשש


תסנכה תיב תדובעב רוויעה

: ארמגב רמאנ
.םגרתמו עמש תא סרופ אמוס
.עמש לע סרופ וניא - וימימ תורואמ האר אלש לכ :רמוא הדוהי יבר
(.דכ הליגמ)
הנשי ?רואה תריצי לע ךרבל ול רתומ םאה ,רואה ןמ הנהנ וניאש רוויע םולכ איה הלאשה
קספנ ,תאז תמועל ,(בי 'לה 'ח הליפת) ם"במרב ,אלש קסופ הדוהי 'ר .הז ןיינעב תקולחמ
: רוטב ןכו .הליפתל רוביצ חילש השענו עמש לע סרופ אמוסש
,וימימ תורואמ האר אלש פ"עא ,אמוס
תורואמה רצוי ךרבמו עמש סרופ
.הב ךלי רשא ךרדה והורויש םירחא ןיאורש תורואמב הנהנ אוהש
(.'ב ףיעס טס ןמיס ח"וא)
:קספנ הליפתב הנווכ ןיינעל
,ללפתהל ומוקב
תיבלו שדקמלו םילשוריל םג ןיוכיו לארשי ץרא דגנכ וינפ ריזחי ,ל"חב דמוע היה םא
;םישדקה ישדוק
;ק"הק תיבלו שדקמל םג ןיוכיו םילשורי דגנכ וינפ ריזחי ,י"אב דמוע היה
.םישדקה ישדק תיבל כ"ג ןיוכיו שדקמל וינפ ריזחי ,םילשוריב דמוע היה
(א ףיעס דצ ןמיס ל"וא ע"וש)
בושחיו ויתונויערו ובל הנפי רמולכ ,ללפתיו הניכשה דגנכ ובל תא ןווכיש ,קספנ אמוס יבגל
.םישדקה שדק דגנכ וינפש
הרותל הלועהש גוהנ היה ,הירחאל ךשוממ ןמז םגו דומלתה תפוקתב ,הרותה תאירק יבגל
הנשיו .ונא וננמזל דוגינב ,ךכל דחוימ םדא לש ודיקפת הז היה אל .הב ארוקש םג אוה
ןיא וז הכלה יפל (:ס ןיטג) " הפ לעב םרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד" תשרופמ הכלה
.רוביצב הארקלו הרותל תולעל יפ לעב הרותה תא עדויה רוויעל רוסאש קפס
: קספנ הכלהב
,הרותב ארקי אלש דבלבו ,הביתה ינפל דרוי אמוס"
" .הפ לע םרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד :םושמ
(.די ףיעס גנ ןמיס ח"וא ע"וש)
הלועה וליאו ,הרותב ארוק אוהש ,"ארוק לעב" דחוימ םדא ונשי .הנוש רבדה ונתפוקתב
הלועה רוויעה לש וניד היהי המ הלאשה תררועתמ .האירקל ןיזאמ אלא וניא הרותל
תא ןובשחב תחקל ילבמ ,ארמגה לש הניד קספמ הקתעה אוה ע"ושבש קספה ?הרותל
וז הכלהל תוגייתסה דימ ע"ושה איבמ ךכיפל .הרותב האירקה לש גהונ יבגל םיתעה תרומת
טלק 'ס ח"וא ע"וש) ץראה םעל הרותב ןירקמ ונאש ומכ אמוס ארוק וישכעד ,ל"ירהמ םשב
תפוקתבכ הז ןיינעב םיגהונ ןיא וישכעש רחאמ רמולכ ,"וישכעו" לע אוה שגדה .(.ד 'ס
אמוס אקוודש ,העד הנשי .הרותל תולעל רוויעל ול רתומו ,ןידהו גהונה םג הנתשנ ,דומלתה
לע שדח תיב) ללכ ותורקל ןיא ץראה םע אמוס לבא ,הרותל תולעל ול רתומ םכח דימלת
תולעל יואר היה אל ,רוויע וניאש ,ץראה םע וליפאש ,אוה קומינהו .(.אמק 'יס ח"וא רוט
גהנמה תא לטבל וחוכב ןיאו ,הרותב תולעל ץראה םעל אורקל םעה גהנ רבכש אלא ,הרותל
רפסל ותורקל ןיא ,םייוקיל ינש ולצא םיאצמנש ,ץראה םע רוויע לבא .םולש יכרד ינפמ
.ללכ הרות
םהיפכ תא םיאשונ םינהוכהש העשב .רוויע ןהוכ לש םייפכ תאישנ ןיינע אוה ףסונ םוחת
תומוקמב םומ לעב אוהש ןהכ ןכ לעו .הכרבה ןמ תעדה תא חיסהל רוסא ,םעה תא ךרבל
ומומב ולכתסיו ,םעה בל תמושת תא ךשומ ומומ יכ ,ויפכ תא תאשל ול רוסא ,ןיעל םייולג
תולעל ,דבלב תחא ןיעב וליפאו ,רוויע ןהכל רוסא הז םעטמ .תוכרבה תנווכב וזכרתי אלו
רבודמ הז לכ .ןומהה בל תמושת םיכשומש ,םימומה ללכב אוה ןורוויע םג יכ ,ךרבלו ןכודל
.ומומ לאו וילא לגרתה אל ןיידע םעהו ,הליהקב וא ריעב שדח בשות אוה רוויעה ןהכהשכ
אמוס אוה םא םג םייפכ תאשל ול רתומ ,ומומ תאו ותוא םיריכמ םלוכש ,קיתו בשות לבא
:רמוא ם"במרה ןכו .ויניע יתשב
,ויפכ תא אשי אל ויניעמ תחאב אמוסה
וריעב [עודיו ליגר רמולכ] שד היה םאו
...ויניעמ תחאב אמוסה הזב םיליגר ויה לכהו
.וב ןילכתסמ ןיאש יפל ,רתומ
(ב הכלה וט קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה)
תא אשייש ול רתומ ,ויניע יתשב רוויע וליפאש ,ףיסוה (.'ל 'ס ח"כק 'יס ח"וא ע"וש) ע"ושה
.םומ ותוא וב שיש לכה ןיריכמו וב םיליגר םא ויפכ
תעדה לע תולעהל רשפא היה הרואכלש יפ לע ףא ,רוויעה בייח ,ןיליפתו תיציצ תווצמ יבגל
וילע דגבה תא הארי םדאהש ,רמולכ "ותוא םתיארו" בותכ הרותב .ולא תווצממ ורוטפ
רוויע ,ןכ םאו .םירצמ ץראמ ואיצוהב ומע םע 'ה ידסח תא רוכזיש ידכ ,תויציצה ורשקנ
(.א ,זי ןמיס ח"וא) ע"ושב םלוא .וז הווצממ רוטפ היהיש תנתונ תעדה ,תוארל לגוסמ וניאש
דחוימה דגב תוטעממ "ותוא םתיארו" םילמהמ הנקסמה .תיציצב בייח אמוסש ,קספנ
.תיציצ תוצמב רוויע םיבייחמ םלוא ,וילע תיציצ תרישקמ הלילל


רוויעה לצא םיינע תונתמ

םיכייש םהו ,החכשה תא תחקלו רוזחל ול רוסא ,הדשב םירמע חכשו והדש תא רצוקה
תאזו ,והשמב םיסוכמ ויה םירמועה םא :לשמל .הדשה לעבל הרוסא החכש לכ אל .םיינעל
יכ .הדשה לעבל םיכייש םירמועהו ,החכש לש רדגב ללכנ הז ןיא ,החכשה תביס התייה
האצותכ תמרגנה החכש :רמולכ .תמרגנ התייה אל החכשה ,םירמועה תא הסכמ היה אלול
?הדשב םירמוע חכשו רצוקה רוויע לש וניד המ :הלאשה תלאשנ .החכש הניא ,ינוציח רבדמ
."החכש םהל שי - חכשש אמוסה ןכו" :ךכ לע הנע (.ח ,ה םיינע תונתמ תוכלה) ם"במרה
לכויש הדימב ולצא חתופמ שושימה שוחש ,וילע הקזח ,רוצקל לגוסמה רוויע :קומינה
,רצוקה לש ומומ תמחמ החכשה תמרגנ אל ךכיפל ,היארה שוחל ףילחת המ תדימב תויהל
תא קדוב רוויע וניאש רצוקש ומכ ,הדשה תא ובזוע ינפל םירמועה תא ששימ יאדווב יכ
הליגר החכש איה רוויע לש ותחכשו ,םיינשה ןיב ינורקע לדבה אופא ןיא ןכלו .הדובע ןוירפ
האובתה תא לוטיל ןווכתמ הלילב רצוקה וא אמוסה היה םאו .םיינעה לש איהו ,תילמרונו
תא רוצקת יכ" :ןאכ ןיאו םרצקל ןוויכ אלו ליאוה םינטקל החכש ול ןיא ,הלודגה הסגה
."ךריצק


המ ןמיס 'א ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש

ןייטשנייפ השמ ברה
.הלפתל נ"כהיבל סנכיל לוכי םא ,וכילוהל בלכ וליגרהש אמוס ןיינעב

ץייט יכדרמ סחניפ ר"רהומ םסרופמה ןואגה ברה ידידי כ"עמ .ג"ישת טבש ג"כ 'א םוי
הכרבו 'ולש ,א"טילש טעבאזילע ד"באגה

לוכי םא ,ולצא דימת תויהל בלכה חרכומו ,וכילוהל בלכל ודמל רשא אמוסה רבדב הנה
ףא ,המודכו הליגמה תאירקו ת"הקו השודקו שידק עומשלו רובצב ללפתהל כ"היבל סנכיל
. טעמ שדקמ אוהש כ"היבל ח"עב סינכהל ןויזב הזב שיש וא ,ומע סנכיל חרכומ בלכהש

ןוכיבג שנרב אתא םא אירפסל דיקפמ ימיא 'ר ג"ה ריעה ינב 'פ ימלשוריב אתיא הנהו
ןב י"רכ רבוסד םושמ אוהו ,יונמלו הירמחלו היל ןילבקמ ןווהית ןוכבגל אתיירואב ךלכלמ
םג אתיאדכו ,םהידימלתלו םימכחל תושרדמ יתבו תויסנכ יתב הזמ ליעל םש רמאד יול
ןנבר יב יאמ ל"ביר רמאד ןירתומ ןהידימלתו םימכח אבר רמא ח"כ ףדב /הליגמ/ ןדיד 'מגב
ןבכ בשחנ ימנ הרות ןב תצק קר אוה םא ףאש אירפסל ימיא 'ר רמא ןכלו ,ןנברד אתיב
.םש הליגמב ן"רב אבוהו וילכ לכו ורומח םע םש תויהל חרוא אוהשכ רתומו הז יבגל הרות
הנישו הייתשו הליכאמ רתוי ןויזבו שאר תולק וניא נ"כהיבל רומח תסנכהד ןניזח כ"או
אתיאדכ שדקמד ארומ לע רהזומ וניא ח"ת וטאד ח"תל רתינ היה אל הזמ רתוי היה םאד
א"גמה םגו ,רוסא ילימ ךניאד ע"שו רוטה ןושלמ םג קיידו ,ב"קס א"נק 'יס /ח"וא/ א"גמב
נ"כהיבב ןסכאתהל רתומ ח"תש ימלשוריב אוה ןכו בתכש זמרב הז ימלשורי םש איבה
איבה ה"קסב א"רגה םגו ,רומחה םש סינכהל יאשר םגש שרופמש הז ימלשורי אוהו ,ש"ייע
.ןכ ןיקסופ כ"או ,ימלשוריה ןושל

םש לוכאל ל"וחבש תויסנכ יתבב יאנת ינהמ הזל ירה הייתשו הליכאכ קר אוהש ןוויכו
ןבושיב וליפא יאנתה ינהמש ן"במרה םשב םש ן"רב אתיאדכ םדא לכל ףא קחדה תעשב
/ח"וא/ י"בה ואיבהו םש םביכשהל וא םיינע ןהב ליכאהל ריעה ישנא וכרצוה םאש ןיינעל
ןיינעל ןבושיב ללכ יאנת ינהמ אלד קספש עמשמ א"י 'יעס /ח"וא/ ע"שבש ףאו .א"נק 'יסב
לעש ז"וא םשב א"גה תטיש םג איבה ב"קסב לבא ,ד"י ק"ס א"גמב ןייע ,הייתשו הליכא
איבה ה"קסב א"רגהו .קחודמ אלש ףאו םדא לכל תותשלו לוכאל ןבושיב וליפא ירש יאנת
קספ ריפש ןכלו ןכ קסופש עמשמו קחודמ םדא לכל רתומ יאנת לעש ן"במרה םשב ן"רה
ריתהל א"בשרהו ן"רה םג ירבס ןכש ן"במרה לע ךומסל שיש לבא ה"ד הכלה רואבב ב"מה
אלש ףא לקהל ןיגהונ תומוקמ הברהבש ינמודמכו .קחדה תעשב פ"הכל ןבושיב וליפא
ירהש לודג ךרוצ ןיאש ףא תבשב תישילש הדועס לוכאל ןוגכ תצק הווצמ ךרוצלו .ד"העשב
תאירקב התשמ תושעל ףאו .ריתהל תומוקמה לכב טעמכ ןיגהונ ותיבב לוכאל דחא לכ לוכי
ןיגהונ םידיסחהו .הווצמ ןיינע הזב שיש רורב ןיאש ףא ,לקהל ןיגהונ הווצמ רב וא ןתחה
.צ"איה םויב הייתשו הליכאד אהכ שממ תושרה רבדב ףא ריתהל ןהלש תויסנכ יתב לכב
ןבושיב וליפא יאנת לע רתומש ז"וא םשב א"גהו י"שרכ ןיגהונש רמול ןיחרכומ כ"א
קר ילוא םא ףא הכלהל ןכ התע קספנש אצמנו .קחוד אלב ףא ג"הכו הייתשו הליכאל
דיחי תעדכ גהנמב ףא 'י ףד תבשב י"שרב שרופמכ .ןכ גוהנל וליחתה םינורחאה תורודב
אלו נ"ר ימיב זגה תישארב גהנמב וזחאד יכיה יכו בתכש תונתמ ןיינעל אתיירואד ילימב
ש"כו ,ש"ייע אגהנמ ןנינשמ אל תונתמב ףא גוהנד אתשה היתווכ אלוכ אנגהנו והב אניחמ
י"שרד אשודחכ אמינ אל םא ףא ךא .נ"כהיבב הייתשו הליכא ירוסיאד אהכ ןנברד ילימב
הנושאר הטישו ם"במרה אוהש ל"וחב תוגהונ תונתמד םירבוסו י"שר לע םיקלוחה ילואד
שי יאדו קחדה תעשב מ"מ ,הז שודיחב םג י"שר לע יגילפ א"כ 'יעס א"ס 'יס ד"וי ע"שב
.הכלה רואיבב ב"מה קספדכו ן"רהו א"בשרהו ן"במרה םג ןיריתמ אה הזבש ריתהל קוספל

ונלש נ"כבב ריתהל שי הנישו הייתשו הליכאמ ערג אלש ןניזח רומח תסנכהבש ןוויכ ,ןכלו
אל בלכש יאדוובו .הכלה רואיבב ב"מה קספל קחדה תעשב אוה םא תויושע ןה יאנת לעש
רובצב הלפתמ וימי לכ לטבתי ונריתנ אל םאש הזמ לודג ד"העש ונל ןיאו רומחמ עורג
ןוגכ דאמ הלודג =שפנ תמגעהש= נ"געהש םימי שי םגו רובצב הליגמה תאירקו ת"הקו
הלודג היאר ןכלש ,ח"פ ס"ס /ח"וא/ א"מרב ןייע םיפסאתמ םיברש ג"הכו םיארונ םימיב
ללפתהל נ"כהיבל סנכיל ,דימת ולצא תויהל ךירצ וכילומש בלכהש אמוסהל ריתהל שיש
.רוביצה תא לבלבל אלש חתפהל ךומס בשיש בוט ךא .המודכו ת"הק עומשלו

הסינכהשכ אלא המהב תסינכב שאר תולקו ןויזב םוש אכיל ללכב ילואד קפתסהל שי םגו
ךרוצל איה הסינכהשכ לבא 'שוריד אדבועכ תונסכאתה ךרוצל אלא הלפת ךרוצל אלש איה
הז וריכזה אלש המ אחינ היהיו ,ללכ שאר תולקו ןויזב רבד הז ןיא רשפא וילעב לש הלפת
הז עגונו ,ב"קטב א"גמה ריכזהש תונסכאתהה םושמ אלא הזב ןיאד םושמ ןיד שודיחל
שי ןיידעו הרורב היאר הז ןיא לבא וריתהל שי ז"פל כ"גש יאנת לע וניאש י"א לש נ"כהיבב
.ריתהל שיש ד"על הרורב היאר איה ונלש כ"בב לבא י"א לש תויסנכ יתבב ןייעל

ותדמלמו הש ול תלדגמ ארמא היל איברמ ייבאד אהב י"שרפש ב"ס ףד תוכרבב ןייעו
םג ומע ךלהש תצק עמשמ כ"או ד"מהיבב םויה לכ טעמכ היה ייבא אהו ,דימת ומע ךלוהש
ךייש היה אל ומע ךלוה היה ויקסעל ךלוה היהש םויהמ טעמה לע אלא כ"לאד ד"מהיבל
תיבל ומע ךלוה היה אל דימת ומע היה אל םאד אוה ןכ י"שריפש םעטה םגו .דימת ןושל
היאר הז ןיא ךא ,תצק היאר שי ןדיד 'מגמ םגש אצמנו לגרתמ היה אל םויה טעמבו אסכה
.ליעלדכ הרורב היאר אוה ימלשוריהמ לבא ,הרורב

ןייטשנייפ השמ ,ח"נולב ובהואו ודידי


םהרבא ןב רזעילא שטיד - הדשה ירפ

טיק ןמיס 'ג קלח

הלאשה
תמחמ ותיב ישנא תסנרפ איצמהל םיקוושב ךליל ול אוה הנכס טעמכו ,אמוס השענש םדא
וכילוהל ודיב קיזחהל הדנ איהשכ ותשאל רתומ םאה ,לופיל לכוי אוהו ,ויניעב האור וניאש
?םיברה תושרב
הבושת
רתומ היה הפמ קספה י"עש תופסותה ריעמ ,"ןהכו" ליחתמה רוביד :טי הטוס תכסמב
ןהכהש .םשמ היאר איבהל ןיא ךא .ערה רציל ןיששוח אלו ,השיאה די תחת ודי חינהל ןהכל
םדא ןב לבא ,הציצח םושמ ואל יא הטוסה די תחת ודי חינהל יאשר היה העש יפל קר
י"ע וליפא ,רוהרהו ערה רצי ששח שי יאדו ןאכ ,תועש המכ תובוחרבו םיקוושב ומע ךלתש
.הפמ קספה
ותשאב ירהו .םישנ ראשבמ רתוי הדנה ותשאב רימחהל שי ,גייסו רדג םושמ אוהש רבדב ןכו
דיל דימ הטשוהב ורסא אל תרחא השיאבו ,העיגנ אלב וליפא ,דיל דימ הטשוה ורסא הדנ
ידיל אבל לכוי ,רתוי הב סג ובלש הדנ ותשאבד ןכ םאו .תודיסחה תדמ דצמ קר ,העיגנ אלב
דגב הזיא הדיב חקיתש קר ,שממ ודיב זחאתש רתיה רבחמה אצמ אל ןכ םא .שממ רוסיא
י"ע וליפא ,שממ דיב זוחאתש לבא .רחא דצב זחאת איהו דחא דצב זחאי אוהו ,לקמ וא
םדא ינב ומכ אל לבא ,אמלעב העשל קר רתומ וניא לודג ןהכש .רתוה אל הפמ קספה
ךרוצל אוהש ןוויכ ,ןכ םאו .תובוחרבו םיקוושב וכילוהל המכ ומע תוהשל לכות םימעפלש
ןכ םג והזו ,רחאה דצב הדי תזחוא איהו הז דצב זחוא אוהש ןפואב םהל ריתהל שי הסנרפ
.הסנרפה ךרוצ םושמ קר ריתהל ןיא


ןודנול צ"דיב רבח גרבניטש ריאמ ברה

ה"פ 'א םעונ
אמוסל תמה ןמ ןיע תבכרה ןיינעב

הלאשה
םורקה ביכרהל ידכ ,םילוח תיבל ןרסמלו ויניע תא ורקני ותומ ירחאש ,תווצל הצורש דחא
.אמוסה לש תוארה חוכ שדחתי תאזה הבכרהה י"עו ,וניעב אמוסה םדא לש יח ןיע לע
.ןידה דצמ רתומ הז םא תעדל הצור אוהו
הבושת
לש הרובק לש הווצמה תעינמ ,האנה רוסיא ומכ .הז רבדב םיכורכה םירוסיא הברה םנשי
.תמה לווינ רוסיא םגו ,ףוגב םיבושח םירביא םהש ,םייניעה תא טרפבו ,םלש רבא
.ריתהל םוקמ ןיאש הארנ הרואכלו
ששגמה ללמוא שיאל רואה תרזחה לש הווצמה לדוגבו ,ןיינעה רמוחב ןודנשכ םלוא
הברה תעדב ןויע ירחאו ,םייח ול ריזחהל רשפא ןטק םורקבו ,תמכ בושחו ךשוחבו הליפאב
.ןדיד ןודינב ארתיהל דדצל רשפא ,םינורחאו םינושאר םיקסופ
ינפב דמועה רבד ךל ןיא יכ ,רתומש קפס םוש ןיא שפנ חוקיפ םוקמבש ,טושפ רבדה אלהו
,דימת ול תפקשנ הנכס ויניע יתשב אמוס הנהו .תועודיה תוריבעה שלשמ ץוח ,שפנ חוקפ
אמט ץרש ליכאהל רתומ םאו .הצוחה אצוישכ םגו ותיבב םג עגר לכבו ומויב םוי ידמ
םימ וא שאל לופיל לוכי הפקתה לבקיש תעבש ,הנכסה ינפמ שפנ חוקפ םושמ הפכנ הלוחל
םורקמ תונהיל אמוסל ריתנ אל עודמ ,(םירוסא תולכאמ 'להמ ד"י קרפ תוינומיימ תוהגה)
?ושפנ תא ליצהל ידכ ,תמ ןיע לש
הלוח ןיד הזב ןודל ןיאש םגו ,שפנ חוקיפ לש ןיינע אל הזש םירימחמה תעדכ רמאנ םא ףאו
י"רהמ ןואגה ומכ רתויב רימחמה תעד לבקנ םא ףא ,ןכ לע רתיו ,ונינפל דמועה ןכוסמ
תעד םרב ,ונינפל דמועה ןכוסמ הלוחב וליפא רוסאל גילפהש "רנל ךורע" לעב ל"ז רגנילטע
האב אל ,ןאכ הנודנה הלאשבו .התימ רחאל וחתנל וייחב לחמ םא ריתהל ,איה ןואג ותוא
רקנל םייחמ תווצל הצורה יטרפ ידוהימ אלא ,האופרה תמכח דמלל הצורה אפורמ הלאשה
.תמל המודה םדא ןבל םייח תרזחה לש הווצמה לדוג ןעמל ויניע תא
םלוא .'א הכלה בי לבא 'להב רמאנש ומכ .ול םיעמוש ןיא ,ינורבקת לא רמואהש אוה ןידה
ז"ע םירבועו תמה ןויזב אוהש ,ללכ הרובק אלב ותוא וריאשי םא קר רמול ךייש הז לכ
אבומ תמהש ,הנודנה הלאשב לבא ."ןילת אל"ד ואלבו ."ונרבקת רבק"ד השע םושמ
אלה ,םייניעה תא וריאשיש אלא ,לארשי ןבל יוארה דובכה תאריו דובכה לכב הרובקל
,םורקה תא וריסיש ירחאש ,יאנת תושעל לוכי םייחמ תווצל הצורה ונינפלש לאושה
.הרובק לש תווצמה תעינמ לש רוסיאה עקפי אליממו ,םייניעה תא ורבקיש
לארשי ילודגמ הברה אלה ,האנהב רוסא לארשי תמ ירהש ,תמהמ האנה רוסיאל עגונש המו
רוויע הלוחב ,ןכ לע רתי .האנה רוסיא ללכב ןיא םדאה רועבש םרמואב ,תמה רועב וריתה
לכב אפרתהל ול הנתינ תושרה ,תווצמ המכמ רוטפו תמכ והובשח ל"זח רשא ,ויניע יתשב
,םורקה לע קר איה הלאשה םא טרפבו .הנכס וב שיש הלוח לכ ומכ ,הרז הדובעמ ץוח רבד
.חותינה ירחא ורבקי םייניעה ןעי
תמה ןמ קלח רבחתמשכ יכ "הדוהימ טבש" רפסב ,השדחה ותרבס םע ןמרטנוא רבכ בתכ
ןיאש .יח אלו ,הרות הרסא תמד םושמו ,תמ רוסיא וילעמ עקופ ,הייחתל ץיקמו יח ףוג לא
ףוג םע רבחתנשכו .תמ רשב ומצע אוהש ינפמ אלא ,תמ ףוגמ אבש ינפמ רשבה לע רוסיאה
תביס הפלחש ינפמ ,רוסיאה םלענ ,השגרהבו םדה ץורמב וילע תטשפתמ תויחהו ,יח
.רוסיאה
לע דיפקמ וניא אוהש קר אלש הארנ הזמש ,םייחמ תווצל הצור אוה םאש ,הארנ ןכ םא
קלחב םידסח תולימג תווצמ םייקל ול חיננו ,םיברה תא תוכזל הצור אוהש אלא ,ונויזב
תא ואיביש ,ויניעמ םורקה תא וריסיש ירחאש הווצי אוהש ,ורבח תא אפרל ידכ ופוגמ
לש רדגב הזש ,ויניע יתשב אמוסה םדאל ויניעמ םורקה תא וביכריו ,הרובקל םייניעה
שי תמל המודה םדאל םייח תרזחה לש הווצמה לדוג ןעמלו .תושפנ תלצהו שפנ חוקיפ
.דיספה אל ריתמהו ,ןודינב לקהל


:היפרגוילביב תורוקמ


רבוקר / טפשמה רצוא
ד"כשת ןויס יניס ןהכ ףסוי / ירבעה טפשמב רוויעה
.ד"כשת 'ד ךרכ ןייעמה ןהכ ףסוי .י / הכלהב רוויעה
.זטק 'יס ,בי תרבוח "סדרפה" תווצמה ןמ רוטפ אמוס ןידב
.ג"לשת "םורדה" .םירצמ תאיצי רופיסל םישנו אמוס ןיינעב

.קחצי דחפ .א
.לארשי רצוא .א
דמח הדש .א
.הכלה רמאמ רצוא
תיתכלה .א
הנשמ
ארמג
ם"במר
ע"וש
ןייטשנייפ השמ 'ר תורגא
הדשה ירפ ם"יתוש
םעונ