םיעורה תשולש

ןהכה לאומש

ותשירפ לגרל הביסמב רבחמה רמאש םירבד


םתוהזל ואלנ םינשרפהש םיעור השולש איבנה ריכזמ ,הירכז לש ויתואובנמ תחאב
.(ח ,אי הירכז) "דחא חריב םיערה תשלש תא דחכאו"
השולשב םתוא והיזש שי ;והישאי ינב הדוהי יכלמ תשולשב םירכזנה םיעורה תא והיזש שי
םיאיבנב םתוא והיזש שי ;יאנומשחה והיתיתמ ינב תשולשב םתוא והיזש שי ;סרפ יכלממ
.םינוש םייוהיז דוע ועצוהו ,יכאלמו הירכז ,יגח :םינורחאה

:הירכזמ הזה קוספה תא וטטיצ ,עובשה תשרפב םירושקה םישרדמב
"דחא חריב םיערה תשלש תא דחכאו"
ןורהא ,השמ :רבדמה תונשב ותוא וגיהנהו לארשיל ודמעש םילודגה םיעורה תשולשל זמורכ
אלש וילע רזגנש רפוסמ ישילשה לעו תקוח תשרפב רפוסמ םהמ םיינש תריטפ לעש ,םירמו
.ץראל סנכיי

,גס והיעשי) "ריכזא 'ה ידסח" התרתוכש היעשי תאובנמ דומלל ןתינ ,םיעור םינוכמ םיאיבנהש
חור תא וברקב םשה היא ונאצ הער תא םימ םלעמה היא" לאושו השמ תא איבנה ריכזמ הב ,(ז
וא ,דיחיב רמולכ ,א"ה תמויסב "הער" הביתל תואסרג יתש תואבומ יש תחנמב .(אי ,גס) "ושדק
,'ה ןאצ לש ןמאנה העורה השמל הנווכה ,תחאה הסרגה יפל .םיברב רמולכ ד"וי תמויסב "יער"
.םירמו ןורהא ,השמ :םיעורה תשולשל הנווכה היינשה הסרגה יפלו

חולישמ עראש המ ירחא ,הנש 38 ךשמב רבדמב לארשי תודלות לכ לע תגלדמ הרותה
.ןושארה שדוחב םירמ לש התומ רופיסל םיעבראה תנשל תרבועו ,חרוק תקולחמו םילגרמה
ויבגלו ,ןהוכה ןורהא היחא םג רטפנ האיבנה םירמ לש התוקלתסה רחא םישדוח העברא
.שדוחל דחאב ישימחה שדוחב :יעסמ 'פב ותריטפ םוי ףא שרופ

ןכ יפ לע ףא ,ויחא תריטפ רחא םישדוח 7-ו ותוחא תריטפ רחא םישדוח 11 דוע יח השמ םנמא
,השמ תמ ובש ,רדא שדוח אוה ,דחא חריב ,ורטפנ רמולכ ,ודחכנ םיעורה תשולשש ל"זח ושרד
.םיעורה תשולש לכ לש םנורסח שגרוה זאש

ינבל ראבל הכז וז הפוקתבו ןורהאו םירמ תומ ירחא תמיוסמ הפוקת דוע תויחל ךישמה השמ
ןושלכ "ומצע יפמ םרמאש" םירבדב ,באומ תוברעב לודגה ומואנ תרגסמב הרותה תא לארשי
לש ערואמה תעב רבכ ךא ."לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאז"ב וללכנ רשא ,ל"זח
ןמזש ןורהאכ אלש .ץראל וסנכיי השמ אלו ןורהא אלש הריזגה הרזגנ ,ונתשרפבש הבירמ ימ
דע לארשי תא איבהל ידכ הכרא ןיעמ השמל הנתינ ,םלועה ןמ קלתסנ הבירמ ימ ירחא רצק
,עשוהיל ,שדחה העורל הדעה תא רוסמל םשו ,וחירי תעקב לומ באומ תוברעל ,ץראה ירעשל
.העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלש

,ראבה הקספ םירמ תומ םע .לארשי םע ייחב קיר ללח הריתוה םרמע ינב תשולש לש םתריטפ
ןתינש תוקומעה תויועמשמה דבלמ .ןמה קספ השמ תומ םעו ,דובכה יננע וקספ ןורהא תומ םע
םייסנ םייחמ רבעמה תא ןתקספה תלמסמ ,ולאה תובוטה תונתמה תשולש לש ןתקספהב תוארל
.לארשי ץראב םייעבט םייח לש שדח ןדיעל רבדמב

?ונתינ ןה ותוכזבש םיאיבנה תשולשמ דחא לכל ולאה תונתמה שולש ןיב רשקה המ

הערפ תבש תעב תחכונ התיהו ,היחא לע רומשל ידכ רואיה תפש לע הירוענב הבצינ םירמ
לארשיל ורסח אל התוכזבש םירמ התכז ."והיתישמ םימה ןמ יכ" הרמאו רואיה ןמ ותוא התשמ
לכ תא הדדועש איהו ,ףוס םי תעירק סנ תא לארשי לכ םע התאר םירמ .חיחצה רבדמב םימ
אל התוכזב ."האג האג יכ 'הל וריש םירמ םהל ןעתו" :םישנה תריש תא םימה לע רישל םישנה
התמ םודא ץרא לובגב רבדמה הצקב שדקל הדעה לכ אובב .הייח ימי לכ םימ תתל ראבה הקספ
תונייע םימ ילחנ ץרא" הניהש ץראל בורקב סנכיהל דמע רבכ םעה ךא ,ראבה הקספו ,םירמ
."רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו

ומוגרתב לאיזוע ןב ןתנוי ידי לע רסמנ ,בתכבש הרותב שרפתנ אלש ,םירמ לש התריטפ םוי
הנש רובעכ קוידבש םויה אוה .ןסינב 'י :אתפלח רב יסוי 'ר לש רעסב שרפתנ ןכו ,ונתשרפל
הראב הכישמה תרוסמה יפל ,תאזמ הריתי .לארשי ץראל וסנכייו ןדריה תא לארשי וב ורבעי
3 וניתמה ,לארשי ראבה ימ וקספ ןסינב ז"יב קרו ,הלבא ימי תעבשב םג הימימ תתל םירמ לש
וב ,רוצה ןמ םימ תאיציב םייתסהש ,הבירמ ימ רופיס עריא ןסינב א"כב קרו ,וננולתה אלו םימי
39 רובעכ םויב וב ,חספ לש יעיבשה םויב "םילוצמ וכפהנ השביל םוי סניו האר םיה"ש םויב
."םימ וניעמל שימלח םימ םגא רוצה יכפוהה" םייקתנ הנש

םתולפש ימיב םחור תא םמורו םדדועש אוהו םירצמ תולגב לארשי לש םאיבנ היה ןרהא
ינב ואובי רשא דע רבדמב לארשי הנחמ לע ופיח דובכ יננעו םהינפל ןנעה דומע ךלה ותוכזב
תפפוח ה תניכשו הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקלא ה יניע רשא ץראה לא לארשי
דימת םהילע

רשא ראבה לא עיגהלו טילפכ חורבל ץלאנ םירצמב הכומה ירבעה שיאה תא ליצהש תעב השמ
םוי 40 ךשמב היה לוכי םיקלאה שיאכ ומצע השמ םחל לכאיו ול וארק הוויצ ורתיש דע ןידמב
ךשמב םימשה ןמ םחל םהל דריש לארשי תא הכיז ךא התש אל םימו לכא אל םחל רהב תוהשל
הלכואל םהל האצמנ רשאכ תבשונ ץרא לא םאובב קספ ןמה הז םחל רבדמב םתכילה תונש 40
םחל הב לכאת תונכסמב אל םייקתנו ןענכ ץרא תאובת

םיכזה םימה לע הל ודוה התע דעש וניצמ אלו םירמ לש הראבמ לארשי ונהנ הנש םיעברא
לארשי ורש םיעבראה תנשב קר רבדמה ימי לכ ומעל ה תגאד לע ראבה ןמ ועבנש םיבוטהו
םירמ תכרדהב אלו השמ תכרדהב אל לארשי רישי זא ורש םמצעמ םעפהו ראבה תריש תא
האג האג יכ הל וריש םירמ םהל ןעתו לארשי ינבו השמ רישי זא םיה לע הנושארה הרישב ומכ

תרגסמבכ םתוא תרגוסו רבדמב הכילהה תונש 40 תא תמתוח םיעבראה תנשב ראבה תריש
יאובמב םשפנ תודפו םתלואג ףס לע ךרדה ףוסב הרישו תודבעמ האיציב ךרדה תישארב הריש
הנתמ לש דסח רבדמב הבקה םהילע ףיערהש דסחה לכ לע הניה ראבה תריש תחטבומה ץראה
לא תלחנב לאילחנ רבדמב תינמז הנתממו

לארשי הל ונע ראב ילע לארשי רישי זא םמצעמ הידוהה תריש תא םעפה לארשי ינב ורש רומאכ
לש הדימל לארשי ינב ועיגה הנש םיעברא ירחא תעכ םלמג הש בוטה לכ לע תודוהל ודמלו ורגב
תעדל בל םכל ה ןתנ אלו םינשה לכ םהב ועטנ םילודגה םיעורה םהיגיהנמש הדימל בוטה תרכה
דג טכ םירבד רבדמב הנש םיעברא םכתא ךלואו הזה םויה דע עומשל םיינזואו תוארל םיניעו
ףא ]בע ה זע[ הנש םיעברא דע ותנשמ תמכחו ובר לש ותעד ףוס לע דמוע םדא ןיא לזח ורמאו
תיסינ ךרדב תרחא ךרדב םכרוסחמ לכל ה גאד םתיתש אל רכשו ןייו םתלכא אל םחלש יפ לע
םירמ לש הראבמ םימו םימשה ןמ םחל לש

דובעל ונדבכתה םג ונדבכתהש יפ לע ףא דובכה יננע תא הב וניאר אלו רבדמב הנניא הללכמה
םג הגאד הללכמהש ףא ותלוכילו וירושיכל םאתהב וקלח תא שיא שיא הב םורתלו הללכמב
שידח ןקתמב ףא הנורחאלו הייתש דימת ונאצמ םירומה רדחבו הידבוע לש םיירמוחה םיכרצל
תא אלו םימשה ןמ םחל םש תוארל וניכז אל לוכאל המ רבד םש אצמנ םג םימעפלו ללכושמו
בוטה לכב ונשח ומויב םוי ידימשכ הללכמב תוריש לש תובר םינש ירחא םלואו םירמ לש הראב
תוקשהל ידכ םעה יבידנ הורכ םירש הורפחש ראבה לע ונא םג רישנ הזה תיבה ונל קינעהש
הרותב בותכ םימעפ חמ ורמא םישרדמב הדועתלו הרותל לארשי תונב לש םירדע םירדע הנממ
הרות ןיינק אתיירבב ונמנש םירבדה םה םה הרותה םהב הנתינש םירבד חמ דגנכ ראב
דומילש תודוסיהו תונורקעה םה הלא םירבד 48 םהב תינקנ הרותהש תובא יקרפל ודימצהש
וניתודימלתל םירבעומ רשאו םהילע ססובמ הללכמב הרותה

אוה ןמרפוק י ברה לש ודובכל לבויה רפסב יחרזא קחצי ברה שידקהש בוטה תרכה ורמאמב
הניתנ היהת םדאה תוהמש ראב אלא רובו רוב תויהל אל בתוכ

ינפל דעש רבדממ לאילחנ הנתממו הנתמ רבדממו ראב ילע ראבה תריש תא רישנו הדונ חבשנ
הנתמ יתדה ךוניחה תכרעמל הלודג הנתמ הנתנ רשא הללכמה המקוה ךוניחה הדשב היה רוד
תורודל לארשיל הלחנ לאילחנל הכפה םינשה תוברבש

םימשה ןמ וכרובת הלא לכ לע דיתעב היישעה ךשמה לעו הווהה לע רבעה לע הלא לכ לע