"םתוניב ץילמה יכ"
ארקמב םגרתמה דיקפת


רבה דוד

ס"שת ןוויס ,כ ןויליג ,"לולכמ" :ךותמםייארקמ תורוקמ רקוס ,טסקט תנבהב םוגרתה לש ודיקפתב קסוע רמאמה :ריצקת
.םגרתמה לש וידיקפת תא רידגמו ,ומצע ארקמב םוגרת שי םהב

.םגרתמ ,ארקמה םוגרת :חתפמ תולימ

?תורידנ ךכ לכ םגרתמה לש ויתועפוה המל .ארקמב תוקוחר םיתעל העיפומה תומד אוה םגרתמה
תובושת ?עיפומ םגרתמה רשאכ ונדמלל ארקמה אב המו ?ארקמב םגרתמה תומד תבכרומ הממ
.םוגרתה עוצקממ תויונמוימו ל"זח ישוריפ לש בולישב אוצמל ןתינ הלא תולאשל

םש הלבנו הדרנ הבה" :לבב לדגמ רופיסמ אצוי לעופכ דמלנ ארקמב םגרתמב ןושארה ךרוצה
ירבוד ןיב הנבהה יישק .('ז :א"י 'ארב) "והער תפש שיא [וניבי :י"שר] ועמשי אל רשא ,םתפש
,םש) "ץראה לכ לע 'ה םציפה םשמו..." :םהיניב יזיפה קחרמל םאתהב ,םתסה ןמ ,ולדג תופשה
רופיסב םירכזומ םוגרתה עוצקמ אלו םגרתמה אל ,םוגרתב ךליאו ןאכמ ךרוצה תורמל ךא .('ט
.שרופמב יארקמה

לע דיעמה םינבאה לגל יוניכב איה ,ומצע םגרתמה אל יכ םא ,ארקמב םוגרת עיפומש האבה םעפה
.(ז"מ , א"ל 'ארב) "דעלג ול ארק בקעיו ,אתודהש רגי ןבל ול ארקיו" :םהיניב ןבלו בקעי ותרכש תירבה
םוגרת [והמ] והינ יאמ" ,ל"זח ירבדל :(הרותה לש םוגרת תמועל) הרותה ךותב םוגרתל אמגוד יהוז
ןבלו בקעי ןיב ךשוממה תומיעב לכשה רסומ ןמתסמ .(ב"ע ,ו"טק תבש) "אתודהש רגי ?הרותבש
ויבא תא ,לוכיבכ ,המירש ללגב ןבל תיב לא חרב בקעי .'הדימ דגנכ הדימ' אוהו ,אישל ןאכ עיגהש
רסמ ךיא הארנ ךשמהב .התוחא לש הווסמב האל תא ול אישהשכ ותוא המיר ןבל ;ויחא לש הווסמב
.םוגרתב םיקסועה ארקמה ירופיס ראשב עיפומ הז

רביד ,םתסה ןמ ,בקעי .תאזכ תומדב ךרוצ היה אלש ללגב ,םגרתמ אל ךא ,םוגרת ןאכ רכזומ ילוא
רשא ריעה ,ןרחב ותחפשמ לש הירוטסיהה רואלו ,ןרחב הנשה םירשע תב ותוהש רואל ,תימרא םג
,ןכ םא ,השיגדמ הרותה .שדוקה ץראל הנושארה וכרדב םהרבאל(ו חרתל) םייניב תנחתכ השמש
'ארב ,ונרופס) "ונושל תא הניש אלש" רמאנ ותוכזל רשא ,בקעיו ןבל ןיב ינושל קר אלו יתוברת רעפ
.('ה ,ב"ל 'ארב ,י"שר) "יתרמש תווצמ ג"ירתו ...יתרג ןבל םע" ,רמואש בקעי ותוא והז .(ז"מ ,א"ל
םיווקהמ דחא הווהמ אלא ,םדאה לש תיתוברתה תוהזה תא תפקשמ קר אל הפשה ,ל"זח תעדל
,םנושל תא וניש אלשו ...םמש וניש אלש ליבשב םירצממ ולאגנ לארשי" :םואלה לש םימודאה
.(ד"יק בוט רחוש שרדמ ,'ד ר"שהש ,ב"ל ר"קיו) "...שדוק ןושלב םירבדמ ויהש

רעפ ךא ,תויוברת ןיב רשגל לוכי םוגרת .תויפיפ ברח אוה םוגרתה זא ,םעה לע תרמוש הפשה םא
אבצ רש ,הקשבר ןיב ילולימה תומיעה לע .ץוחבמ םויא דגנ ןגמה סירתכ שמשל לוכי םג ינושל
הנוממה"] והיקלח ןב םיקילא רמאיו" :בותכ ,הרוצנה םילשורי תומוח לומ הדוהי יגיהנמ ןיבל ,רושא
רבד :הקשבר לא [תונורכיזה לע הנוממה - "ריכזמה"] חאויו ["רפוסה"] הנבשו ["ךלמה תיב לע
לע רשא םעה ינזאב תידוהי ונמע רבדת לאו ,ונחנא [םיניבמ] םיעמוש יכ ,תימרא ךידבע לא אנ
תוללקהו םימויאה ןיבל םעה ןיב ינושל ץיח םישל ושקיב הדוהי יגיהנמ .(ו"כ ,ח"י 'ב םיכלמ) "המוחה
הדוהי יגיהנמש םש םיריבסמ ק"דרו י"שר .תיגולוכיספ המחול ןיעמ וויהש ,תירבעב הקשבר לש
תירבע ןיב תינושלה הברקה יכ חינהל שי ;("ןיטלפ ינב") הלוצאה ינב םתויה ףקותב תימרא וניבה
.ולא לש םתפש תא ולא טולקל רושאו הדוהי יגיהנמ לע הלקה ,תוימש תופש ןהיתש ,תימראו

תונוש תוחפשממ תופש ירבוד ןיב שגפמב איה ארקמב םגרתמה תומד לש הנושארה העפוהה ,ןכא
ץילמה יכ ,ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" :תימח הפש ,תירצמ ירבודל ,תימש הפש ,תירבע ירבוד ןיב -
ילדבה לש רואיתב תקזחתמ תופש לש תוחפשמ ןיב רעפה לע וז החנה .(ג"כ ,ב"מ 'ארב) "םתוניב
לכ ,םדבל ותא םילכואה םירצמלו ,םדבל םהלו ודבל ול ומישיו" :םירבעל םירצמה ןיב םירחא תוברת
לדגש לככו .(ב"ל ,ג"מ 'ארב) "םירצמל איה הבעות יכ ,םחל םירבעה תא לוכאל םירצמה ןולכוי אל
ןלהל הארנש יפכ ,רעפה לע רשגל םגרתמל תושורדה םילימה רפסמ לדג ךכ ,תויוברת ןיב רעפה
הרותה ,רופיסב שרופמב עיפומ ("ץילמה") םגרתמהש תורמל ךא .לאינד לשו ףסוי לש םהירבדב
[.ףסוי ןב השנמ םע הז םגרתמ םיהזמ ל"זח] .ומש תא הריכזמ אל

םא :יתרבחה םדמעמל רושק ילוא םימולע וא םינומלא ארקמב םימגרתמה בורש ךכל רבסה
,רובידה תא םהילע תוברהל םעט ןיא ,םידבע וא םיתרשמ לש המרב ,תוחנ אוה יתרבחה םדמעמ
תוסחייתהה .םגרתמכ ותדובעל ףסונב רופיסב בושח דיקפת אלממ םיוסמ םגרתמ םא אלא
הכוז ול יפסכה לומגתה תניחבמ ןה ,םויה םוגרתה עוצקמב בטיה העודי תרש לאכ םגרתמל
:םימגרתמ לא ,לשמל ,םייתורפס םירקבמ לש סחיה תניחבמ ןהו ,םגרתמה
"The translator is a servant. His task is to do his work completely unnoticed, like
the perfect butler. If you notice him, he has failed... Reviewers of translations rarely
mention the translator; often they do not even mention the fact that the book is a
translation" (Nicholas de Lange, 1993)
םא .םלשומה תרשה ומכ ,רומג םש םוליעב ותכאלמ תא עצבל אוה ודיקפת .תרשמ אוה םגרתמה"]
תובורק םיתעל ;םגרתמה תא םיריכזמ אלו טעמכ תמגרותמ תורפס ירקבמ .לשכנ אוה ,וב םישיגרמ
[."םוגרת אוה רפסהש הדבועה תא םיריכזמ אל וליפא םה

םוגרתה ,לבב לדגמ לש אמגודב :םוגרתלו םגרתמל סחיב תוחתפתה תוארל ןתינ ארקמב ךא
,ףסוי לש אמגודב ;םגרתמה אל ךא עיפומ םוגרתה ,ןבלו בקעי לש אמגודב ;זמורמב עמתשמ
םה ,ךשמהב רובידה תא םהילע ביחרנ רשא ,יכדרמו לאינד וליאו ;ומשב אל ךא עיפומ םגרתמה
לאינדש רמול רשפא .רופיסב תיזכרמ תומדכ עיפומו ומשב רכזומ רשא םגרתמ לש תואמגוד
ךרוצה דלונ לבבב אקווד ירהש ,םוגרתה אשונל רושקה לכב לגעמ רגוס לבב ךלמ רובע םגרתמכ
.דיקפתב

דגנכ הדימ' :םוגרתל םיסחייתמה ארקמה ירופיסמ דמלנה רסמה ןמתסמ ,לבב לדגמ רופיסב רבכ
רוכזא .(reference) רוכזיא :םוגרתה תויונמויממ תחא ךרד תולגל ןתינ הז לכשה רסומ .'הדימ
תרוצב :תוירשפא םיכרד רפסמב ,טסקטה ךותב תורזוחה םילימ וא הלימל תוסחייתה ותועמשמ
טרפ איהש הלימ ,הכופה תועמשמ תולעב םוחת ותואמ םילימב ,תופדרנ םילימב ,תילולימ הרזח
ןיב הדוהת לש הקינכט איה רוכזא .'דכו ,טרפה איהש הלימה התוא תא ליכמה ללכ וא ללכה ךותמ
.תובישח ילעב םיאשונ השיגדמ ליבקמבו ,בותכה ךותב םיימינפה םירשקה תא תקדהמ רשא ,םילימ
רזחשל תנמ לע ,'רזוח ןומזפ' ןיעמכ תורזוחה םילימ ןטושפכ םגרתמו ,וז הדוהת טלוק ןמוימ םגרתמ
.םוגרתה תפשב רוכזאה תא

:ןכופיהו םילימו ,ןמצע לע תורזוחה םילימ לש רוכזא םיאצומ ונא לבב לדגמ תשרפב

:הרזח לש רוכזא
רמאיו" ;('ד-'ג ,א"י 'ארב) "...לדגמו ריע ונל הנבנ הבה ...םינבל הנבלנ הבה ורמאיו" (1)
הדימ דגנכ הדימ :הבה ",י"שר ירבדל .('ז-'ו ,םש) "...םתפש םש הלבנו הדרנ הבה ...'ה
.('ז ,םש) "הדרנ הבה רמאו דדמ םדגנכ אוהו ,הנבנ הבה ורמא םה -
... לכ ינפ לע 'ה םתוא ץפיו" ;('ד ,םש) "ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ םש ונל השענו..." (2)
.('ט-'ח ,םש) "ץראה לכ ינפ לע 'ה םציפה םשמו ץראה
"הבה"ב הנוע 'הו ,םיימעפ "הבה" םירמוא לדגמה ינוב :ירטמיס וליפא אוה רוכזאה הנבמ
...ץפיו") םירוכזא ינשב םתוא 'ץיפמ' 'הו ,תחא םעפ "ץופנ ןפ" םירמוא לדגמה ינוב ;תחא
.("םציפה
:םיכופיה לש רוכזא
םיאצמנ ראנש ץראב םיבשייתמה .בחרמו הבוג לש םידממב דקמתמ םיכופיה לש רוכזאה
"ץראה לכ ינפ לע ...וצופי אלש תנמ לע "םימשב ושאר" רשא לדגמ תונבל םיצורו "העקב"ב
דריו" בותכ ,וז הריהי הילע תמועל .עמשמ יתרת ,תיכנא העונתל םירמייתמ םה ;('ד-'ב ,םש)
,םש) "ץראה לכ ינפ לע..." תיקפוא הצופתב םישנענ םהו ,('ז-'ה ,םש) "...הדרנ הבה ...'ה
וצרש הממ ךפהה קוידב םילבקמ םהו ,לבב ישנא ישעמל םידגונמ ךא םימאות 'ה ישעמ .('ט
.הדימ דגנכ הדימ -
תחקל וילע ,תויבקעבו ןטושפכ חתפמ תולמ םגרתלו ,טסקטב רוכזאל סחייתהל בייח םגרתמש יפכ
,ןושל לע לפונ ןושל ומכ ,טסקטבש לילצה יביכרמ :לולצמ ןוגכ ,הנבמ לש םיביכרמ דוע ןובשחב
,תונוש תופשב תועמשמה התוא םיוסמ לילצל דימת ןיאש ללגב .'וכו ,םילימ יקחשמ ,זורח ,בצקמ
דמימ ףיסומ לולצמ לבא .םוגרתב ליבקמה םוקמב אל תוחפל - לולצמ רזחשל השק רתוי הברה
לולצמ .םישגדו קוסיפ לש שוריפ ןיעמ תווהמה ,ארקמה ימעט תוניגנמל המודב ,בותכל תועמשמ לש
םהל יהתו ...םינבל הנבלנ הבה...":ןושל לע לפונ ןושל תרוצב ,לבב לדגמ תשרפב דיקפת קחשמ
םש יכ ,לבב..." :שנועב ליבקמב םיעיפומ אטחה רואיתב הלא םילילצ ;('ג ,םש) "...ןבאל הנבלה
אוה 'ב' תואל המודה רחא לילצ .הדימ דגנכ הדימ :אוה רסמה .('ט ,םש) "ץראה לכ תפש 'ה ללב
...'ה ץפיו" ,('ד ,םש) "...ינפ לע ץופנ ןפ" :רופיסב םימעפ הברה תרזוח איה םג רשא ,'פ' תואה
ןתרוצב ,'פ'ו 'ב' תויתואה .('ט ,םש) "ץראה לכ ינפ לע 'ה םציפה..." ,('ח ,םש) "...ינפ לע ...םתוא
.תודחאה :רופיסה לש יזכרמ אשונב ךמותה ,דחא ילילצ לולכמ תווהמ ,תושוגד-אלהו תושוגדה
לש רסמה ךא ;('א ,םש) "םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו" :חתופה קוספה ירבדכ
.דחא 'ה לש ומלועב תלבוקמ הניא הריהי תודחא ,אוה רופיסה

אוהו ,השרפב לולצמ לש אמגוד דועב יוטיב ידיל אב "דחא 'ה" ןיבל הריהי תודחא ןיבש חתמה
ותוא'מ תינתשמ 'םש' לש תועמשמה ,הריצל ץמקמ דוקנה יונישב .'םש' תויתואה לע םילימ קחשמ
םירוכזא 8 ,יופצל רבעמ הברה רופיסב ומצע לע רזוח 'םש' תויתואה ףוריצ לש לילצה .'יוניכ'ל 'םוקמ
םש הלבנו..." ,('ד) "...םש ונל השענו םימשב ושארו..." ,('ב) "םש ובשיו..." :םיקוספ 9 ךותב
,ץראה לכ תפש 'ה ללב םש יכ ,לבב המש ארק ןכ לע" ,('ח) "...םשמ 'ה םתוא ץפיו" ,('ו) "...םתפש
,ינשרד תורמוא 'םש' לילצ ותוא לע הלא תובורמ תורזח .('ט) "ץראה לכ ינפ לע 'ה םציפה םשמו
רסומ תא קזחמ הז לולצמ םגש ריבסהל ןתינ .('ט) םכסמה קוספב תשלושמה הרזחה רואל דחוימב
[יוניכ] םשה תא יתללב ינא ךא ;םימשה דע ,[יוניכ] םש םתיצר םתא :הדימ דגנכ הדימ לש לכשה
לש יתוהמ ךבדנ הווהמ 'םש' לולצמהש קפס רסה ןעמל וליאכו .ץראה לכב ,[קוחר] המשל םכלש
,םש אלא וניא ,לבב לדגמ תשרפ ירחא ('י ,םש) אבה קוספב דימ עיפומש תומדה ,לכשהה רסומ
דגנ לקשמכ םישמשמ ,דחא 'הב הנושארל וריכהש ,םש לש ויאצאצ .םהרבא לש ויתובא יבא
"דחא 'ה" לש דהה תא .('א ,םש) "םידחא םירבדו תחא הפש"... לע ,לבב לדגמ רופיס תחיתפל
:ושרדשכ ל"זח ועמש
ויהש :רמא דחא ,ןנחוי 'רו רזעל 'ר - "םידחא םירבדו תחא הפש ץראה לכ יהיו" :בותכ
שדוקה ןושלב ,םלוע לש ודיחי ןושלב םירבדמ ויהש :רמא רחאו ,ןושל םיעבשב םירבדמ
.('ה ,א"פ 'גמ 'שורי)
םילימ םגרתל :םגרתמה לש הלופכה המישמה תא םכסמ לבב לדגמ רופיס תא חתופה קוספ ותוא
חונ תיסחי בצמה ,םימע ינש לצא םייק רבד וא גשומ ותוא םא .("םירבד") םינכת םגרתלו ("הפש")
םוגרת' הנוכמ הזכ בצמל המיאתמה םוגרתה תטיש .'םידחא םירבד ךא תופש יתש' :םגרתמל
רגי" לש ילולימה שוריפה :ןבלו בקעי ןיבש םוגרתה איה ךכל אמגוד .ילולימ וא ,(semantic) 'יטנמס
םוגרתה תפשל רוקמה תפשב םילימה רפסמ ןיב סחיה וז םוגרת תטישב ."דעלג" אוה "אתודהש
.1:1 ךרעב אוה

הלימ רדעהמ הקומע רתוי םימעפל ךכל הביסה ,רוקמה תמועל םילימ הברמ םוגרתה רשאכ לבא
תולד וא הלימ רדעה .(semantic void) 'יטנמס רסחמ' הנוכמה בצמ ,םוגרתה תפשב הליבקמ
רשא תוברת רעפ ,דעיה תפשב גשומה םצע רדעה ףקשל לוכי םיוסמ םוחתב םילימה רצואב
םינווג ראתל תיסחי לודג םילימ רצוא שי ,לשמל ,יאוודבל .םילימ יובירב וילע רשגל הסנמ םגרתמה
לע ןאכ רבודמ .גלש לש םינוש םיגוס ראתל םילימ תורשע שי ,ינש דצמ ,ומיקסאל ;םוח לש םינוש
םירבד ריבסהל ידכ [םירוביד] םירבד הברה :עמשמ יתרת ,'םיבר םירבדו תופש יתש' לש בצמ
.םינוש [םיגשומ]

םוגרת וא ,(communicative) 'יביטקינומוק םוגרת' הנוכמ הזכ בצמל המיאתמה םוגרתה תטיש
םהב (ח"כ-ז"י ,'ה לאינד) םיקוספה -12ב רובידה תבחרהל ,לשמל ,םרוגה איה וז הטיש .ריבסמ
,אנמ" :לבב ךלמ לש ונומרא ריק לע ועיפוהש (3 קר השעמל) םילימה תעברא תא ריבסמ לאינד
.(ה"כ ,םש) "ןיסרפו לקת ,אנמ

:רתוי תידוסי הלאש יבגל םג תעדה תא תתל ךרטצנ ,'יטנמס םוגרת' לעכ לאינד ירבד לע לכתסנ םא
וניבה אל המ ;םילבבה תפש ,תימראב בתכנ רסמה ירהש ,ןאכל רשק ללכב שי םוגרת גשומל םאה
תוטיש עברא יפל ,םירתס בתכב ובתכנ םילימה יכ לאינד לש 'םוגרת'ל וקקזנש ריבסמ דומלתה ?הפ
:(א"ע ,ב"כ ןירדהנס) תוירשפא
.'וכו ,'רו 'ג ,'שו 'ב ,'תו 'א תויתואה תופלחתמ הבש ,ש"ב ת"א לש אירטמיגב :בר
.הטמל הלעמלמ קר םילימה תא אורקל ןתינש ךכ ,ץבשת ןיעמב תורדוסמ ויה תויתואה :לאומש
.ןימיל לאמשמ ,ךופה רדסב תובותכ ויה הלימ לכב תויתואה :ןנחוי יבר
.ךופה רדסב תובותכ ויה הלימ לכב תונושארה תויתואה יתש :ישא בר

.וחנעפל היה ךירצש ןפוצב ובתכנ םילימהש אוה ל"זח לש תוטישה תעברא לכל ףתושמה

רעפ ,רסחימה תא אוצמל :הטושפ רתוי המישמה ,'ריבסמ םוגרת'כ לאינד ירבד תא הארנ םא ךא
רזוחה ןומזפ ןיעמ ,חתפמה תולמ תא הלגמ רוכזאה תקינכט .םילימב לאינד הברמ וללגב תוברתה
ל-א] "אילע אהלא" אוה יוניכה תונושארה םיימעפב .םיקולאל םייוניכ :לאינד ירבדב םימעפ שמח
תא קזחמה רוכזא ,(ג"כ) [םימשה יקולא] "אימש ארמ" אוה אבה יוניכה ;(א"כו ח"י ,םש) [ןוילע
,אלזרפ ,אשחנ ,אבהדו אפסכ 'יהלא'..." :םיכופיה לש רוכזא עיפומ (ג"כ) קוספ ותואב .םדוקה יוניכה
רשא ,ןבאו ץע ,לזרב ,תשוחנ ,בהזו ףסכ 'יהולא'] "...ןיעדי אלו ןיעמש אלו ןיזח אל יד ,אנבאו אעא
עיפומ קוספ ותואבו .עדויו ,עמוש ,האור רשא ,םיקולא תמועל - [םיעדוי אלו םיעמוש אלו םיאור אל
אוה ,םימשב טלוש קר אל אוה :[ודיב ךתמשנ רשא םיקולאה] "ךתמשנ יד אהלא" ,ישילש רוכזא
,םיוסמ םוחתב טלוש 'לא'ש ,םילילא דבועכ ךיתונומאל דוגינב ,תורחא םילימב .ךתמשנ לע טלוש
,םיקולא - 'גפ' ופקות סבוה ולש םעה םאו ,תמיוסמ ץראב הפי וחוכו ,'דכו ,המחלמ ,תואלקח ןוגכ
רכש ןתונו ,דעו םלועלו ,םלועה לכב אוה :לכה לע יארחא אוה ,ריקה לע הבתכש דיה לע יארחאה
תבחרה וליפאש ,םירזומו םירז םיגשומ הלא ,םילילא דבוע ךלמ ינזואל .ךל םגו ךיבאל םג ,שנועו
.םריבסהל ידכ הקיפסה אל ילוא םיקוספ 12 -ב רובידה

וישכעו ;לאינד ריבסמש רסחימה תא םימכסמו םישיגדמ ג"כ קוספב םיקולא לש םירוכזיאה תשולש
,דחא קוספב תמגרותמ הלימ לכ .(ח"כ-ו"כ ,םש) ןמצע םילימה (תשולש) תעברא תא םגרתמ אוה
תוכיראל האוושהב ,יטנמס םוגרתל רתוי ברקתמ ךא ,יביטקינומוק םוגרת ריכזמה ירפסימ סחי
,םיקולא לש ישימחה רוכזאה עיפומ ןמצע םילימה לש 'יטנמס'ה םוגרתה ךותב .תמדוקה רובידה
שי (ח"כ ,םש) "ןיסרפו" הלימה לע .רבסוה רבכ רסחימה יכ ,ראות םוש ילב ,(ו"כ ,םש) "אהלא"
ךתכלממ תא ('הסורפ' ןושל ,רתיב) סרפ םיקולא :לולצמה םוחתמ תרכומה הקינכט ,םילימ קחשמ
;רבסהו ,תונשרפ ,םוגרת לכ ומכ אוה לאינד לש 'ומוגרת' ,םירבדה ינפ לע .סרפו ידמל התוא רסמו
ןוימדה ןאכמ .ןקמועל םילימה תועמשמ תא ןיבהל ול רשפאמה ,שדוקה חור לע ססובמ ומוגרת ךא
.(ב"י ,'ה לאינד) לבב ךלמ רצחב לאינד הנוכמש יפכ ,("ןימלח רשפמ") תומולח רתופל םגרתמ ןיב

גהנמכ ,'חילשה תא גרוה' וניאש קר אל אוה .רתויב העיתפמ בויאה תרושבל רצאשלב לש הבוגתה
םנמא סרפה תא .רתויב דבוכמ סרפ לאינדל ןתונ דועו ,ללכ ביגמ וניא אוה - דימתמו זאמ םיצירעה
תקיתשו ,רתסא תליגמב םיאורש יפכ ,ךלמה תדוקפ תא ףוקעל םיכרד שי ךא ,שארמ חיטבה
ןויסינב ,גילבה ןכלו לאינד ירבדל ןימאה רצאשלבש ריבסמ ןואג הידעס וניבר .תמעור רצאשלב
ריבסהל םג רשפא ;(ח"כ ,םש ,ןואג הידעס 'ר) "...הריזגה לטביו ללפתיו ךלי ןעמל ופינחהל..."
לכתסנ םא לבא .הרזגה עור תא ריבעהלמ שאייתהש ללגב קתש ךא ,לאינד ירבדל ןימאה ךלמהש
ול ןיאש ימל 'תחא לגר לע הלוכ הרותה' תא תצמתל הסנמה ,ריבסמ םוגרת לעכ לאינד ירבד לע
ןאכ תשקבתמ ,םילילא דבועכ ולש תואיצמהמ םיקוחר ךכ לכ םיגשומ ץמאל עינמ וא עקר םוש
המ לע ןיבה אל ללכב רצאשלבו ,תוברתה רעפ לע רשגל חילצה אל לאינדש ןכתיי :תרחא הבושת
חקול אל רשא ךלמ לש (ז"ט ,א"כ 'א 'מש) "?יכונא םיעגושמ רסח" ןיעמ איה הבוגתה .רבדמ אוה
.'עגושמה' דודל תג ךלמ שיכא סחייתהש יפכ ,וינפל דמועה םדאה תא תוניצרב

לאינד ,"ןימלח רשפמ") תומולח רותפל עדויה םכח שיאכ ךלמה ינפב לאינד לע םיצילממש תורמל
תומולח רתופכ הערפ ינפב וילע םיצילממ רשא ,ףסוי םג ;םגרתמכ רקיעב דקפתמ אוה ,(ב"י ,'ה
ימכ .הרוצב ןהו ןכותב ןה ,לאינד לש םוגרתל אילפהל המודה ןורתפ ןתונ ,(ג"י-ב"י ,א"מ 'ארב)
,'ה תומש) "...'ה תא יתעדי אל ...ולוקב עמשא רשא 'ה ימ" לש היופצ הבוגת שארמ עונמל הסנמש
ןורתפה תא הנוב ףסוי ,('ח ,'א ,םש) "ףסוי תא עדי אל" רשא דיתעב הערפ ותוא לש הבוגתה ,('ב
,Leibowitz) ,'ץיבובייל המחנ הריעמש יפכ .'םיקולא' גשומה תא ריבסמה יביטקינומוק םוגרתכ
םיקולאה רשא תא...":ולש הלועפה יכרדמ דחא דוע ריבסמ ףסוי ,'םיקולא' לש רוכזא לכב ,(1976
תא הארה השוע םיקולאה רשא..." ;(ה"כ ,א"מ 'ארב) (השועה אוה םיקולא) "הערפל דיגה השוע
תא שיגדמו םכסמ ףסוי ,(ג"כ ,'ה לאינד) לאינד ומכו ;(ח"כ ,םש) (הארמה אוה םיקולא) "הערפ
אוה םיקולא) םיקולאה םעמ רבדה ןוכנ יכ ..." :טפשמ ותואב לופכ רוכזא ידי לע שדחה גשומה
,רתוי ליגר ריבחתב .(ב"ל ,א"מ ,םש) (עצבמה אוה םיקולא) "ותושעל םיקולאה רהממו ,(עבוקה
שגד הנקמ םיקולאה הלימה לע הרזחה ;'ותושעל אוה רהממו' :הככ חסונמ היה טפשמה םויס
שגדומ הערפ תניחבמ יטנמסה רסחימה .הפ רבסומה (תוברתה רסחימ) 'יטנמסה רסחימ'ל דחוימ
השוע םיקולאה רשא תא" יכ ,בורקב הרקי רשאל םרוגה הארנ 'לא' ןיא הערפ םולחבש ךכ ידי לע
.(ח"כ ,םש) הערפל הליג אל ומצע תא ךא - "הערפל הארה

ינשה יצחב עיפומ אל רבכ 'םיקולא' םשהו ,"התעו" הלימב ליחתמה ,הנפמ לח ףסוי ירבד עצמאב
םיישעמ םידעצ לע ץילממ ףסוי וישכע ;רבסוה ,'םיקולא' ,יטנמסה רסחימה .(ו"ל-ג"ל ,םש) וירבד לש
םיקולא לש ישימחה רוכזאה ,לאינד ירבדב ומכו .תומולחל ןתנש םוגרתה-ןורתפהמ םיעמתשמה
הז אוה הערפ ,שדחה גשומה תא ןיבה אל רשא ,רצאשלב ומכ אלש ךא ;ראות תולמ םוש ילב אוה
רשא שיא הזכ אצמנה..." :שדחה גשומה תא םינפהו ןיבהש ימכ ,םיקולא םש תא וישכע ריכזמש
אלו ,יטנמסה רסחימה תא ןיבה הערפ אקווד המל לאשנ םאו .(ח"ל ,םש) "?וב םיקולא חור
הערפ .אבה קוספב הערפ יפב 'םיקולא' לש ףסונ רוכזאב הבושתל זמר תוארל לכונ ,רצאשלב
לש םירוכזאה ינשל הכופה הלבקהב ,(ט"ל ,םש) "תאז לכ תא ךל םיקולא עידוה..." :ףסויל רמוא
/ הערפל דיגה השוע םיקולאה רשא..." :הערפ יניעב ןח ואצמ הארנכ רשא ,ףסוי יפב 'םיקולא'
.(ח"כו ה"כ ,םש) "הערפ תא הארה

לע םהינש ולביקש ההז טעמכה סרפה אוה לאינדו ףסוי ןיב הלבקהה תא קזחמה ףסונ ךבדנ
:ףסוי] תוכלמ ידגב ,בהז [תרשרש] דיבר :הארש הארממ תעובמה ךלמל ונתנש םוגרת-ןורתפה
הנקסמ .[הכלממב ישילש :לאינד ;ךלמל הנשמ :ףסוי] המר הרשמו ,[ןמגרא ידגב :לאינד ;שש ידגב
ועדיש קר אל ,לאינדו ףסויש איה ,ןונגסב ןהו ןכותב ןה ,ףסויל לאינד ןיב תולבקההמ תשקבתמה
לש הווסמב תואובנ ריבעהל ידכ םייוגה יכלמל םיחילשכ םהב שמתשה ה"בקהש אלא ,םגרתל
,םש) "הערפ םולש תא הנעי םיקולא ,ידעלב" :הערפל רמוא ףסוי ךכל םאתהב .םולח ןורתפ /םוגרת
,םש) "יל אנ ורפס ,תונורתפ םיקולאל אלה" :םיפואה רשלו םיקשמה רשל תוריהב רתיב ילואו ,(ז"ט
ריבסמ אוה ;הרז הפשמ םילימ ריבסהלמ רתוי הברה השוע םגרתמש איה תפסונ הנקסמ .('ח ,'מ
ץילממה ץעויכ דקפתמו ,תומולחו תונויזח ןוגכ - ללכב רתסנה תא ריבסמ ,תרחא תוברתמ םינכת
.ןודנב טוקנל םידעצ וליא לע
ך"נתב םגרתמה לש ודיקפת ;ץילמה ויחא ןיבל וניב ףסוי דימעמש םגרתמה הנוכמ הרקמב אל
,"ץיל" שרושה תחת ,ולש היצנדרוקנוקב .תמלוה הבוגת לע ץילמהל אלא ,םגרתל קר אל אוה
:בתוכ ןרוקלדנמ
יכרדמ תוטנל חרכומ םגרתמהו ,תודיחו תוצילמב שמתשמו טושפה רובידה ןמ הטונ ץילמה
.(1896 ,ןרוקלדנמ) העוט אלא וניא ותרוצכ קוספ םגרתמה לכש ,הילא קיתעמש ןושלה
,ך"נתב םגרתמה 'תצלמה' .םגרותמל ולשמ ןויבצ ןתונ ץילמה ,םוגרתה לש חוסינה םצעמ ,רמולכ
לע תססובמו - היולג וא ,ונושל תוחצו ,ויתוצילמ ,ויתולמ רחבמ ךותב - היומס תויהל הלוכי ,ןכ םא
הרידנ העפוהבו ,ך"נתב העיפומ אל ללכב םצע םשכ 'םגרתמה' הלימה ,"ץילמה" תמועל .ומוגרת
יהמ רורב אל ללכב ,('ז ,'ד ארזע) "תימרא םגרותמו תימרא בותכ" ,תרחא הרוצב הלימה לש
תימראמ] "תרחא ןושלל קתעה"כ וניבה םירחאו ('םגרת' ךרע ,שדח ןולמ) ןשוש ןבא .הלימה תנווכ
הרורב הרוצב וינפל ארקנו סרפ ךלמל חלשנש בתכמ רואית :םש בותכהמ עמתשמש יפכ ,[תיסרפל
,םש) "םגרותמ" הלימה תא םיניבמ םירחאו י"שר ךא .(ח"י ,םש) [תמגרותמ= "ימדק ירק שרפמ"]
תרכזנ ירה "תימרא" הלימה יכ ,(ח"י ,םש) [הפש התואב ךא ,רבסומ וא ,שרופמ=] "שרפמ"כ ('ז
תפוקתמ קר ץופנ םצע םשכו לעופכ 'םגרתל' גשומב שומישה .תרחא הפש םוש אלו ,קוספב םיימעפ
אלש" ,וא ;('א ,ט"נ ןישודיק ימלשורי) "אביקע יבר ינפל רגה סליקע םגרית" :אמגודל .האלהו דומלתה
תחת "םגרותמו" הלימה תא םשור ןרוקלדנמ .('ט ,'א תוכמ) "ןמגרותה יפמ תעמוש ןירדהנס אהת
.(םש) "ןושל לא ןושלמ רואיבו הקתעה" :והער לא דחא ןושלמ הכלשה ,רמולכ ,"םגר" שרושה

יניינעו םצמוצמ רתוי םוחתב עוצקמ לעבכ ,םתסה ןמ ,דקפתמ ךליאו דומלתה תפוקתמ םגרתמה
םילימב .ץעוי תויהל אוה ודיקפתמ - יראה קלח ילואו - בושח קלח רשא ,יכ"נתה 'ץילמה' ותימעמ
לש רצותה .ןודנב תושעל ונל יאדכ המ אוה ולש הפשב ינולפ רמאש הממ בושח רתוי ,תורחא
לש םוגרתה יפל םיהז םהש ,'הצלמה' וא ,'הצילמ' אוה ץילמ לש רצותה ;םוגרת אוה םגרתמ
תנמתסמ ןאכמ .('כ ,ז"ט בויא ,לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת) "ירבח יטילקרפ" :בויא רפסב "יער יצילמ"
לעבכ ,םגרתמ אוה רשאמ רתוי :ך"נתב ,ץילמה ,קויד רתיל וא ,םגרתמה תוינומלאל הרעשה דוע
.םגרתמ םג אוה ,תוביסנל םאתהבו ,ודיקפת יולימ תרגסמב ;ץעוי אוה ,ומצע ינפב עוצקמ

"ץילמה" לש הצלמהה הפיא ךא ;(ו"ל-ג"ל ,א"מ 'ארב) וניאר הערפל ףסוי לש הצלמהה תא
תרחא הלאשל סחייתנ םא קר וז הצלמה ביט לע דומעל לכונ ?ויחא ןיבל וניב ףסוי דימעה רשא
ירבד תא ,םיעמוש ונא ימ ירבד תא ,ףסויל םיחאה ירבד תא םיארוק ונאשכ :רופיסהמ תשקבתמה
רבודמש - םיהז םגרתמה ירבדו םיחאה ירבדש חינהל הביס לכ ןיא ?ץילמה ירבד תא וא - םיחאה
ןאכ עבוקה ,ףסוי לשומהש איה תעדה לע תלבקתמ רתוי החנה ;(ילולימ) 'יטנמס' םוגרתב ןאכ
.ויחא םע תומיע רוציל :ותרטמ תא שמשי רשא ,ולשמ םגרתמ "םתוניב" דימעי ,קחשמה יללכ תא
.(ריבסמ) יביטקינומוקה םוגרתה תטישב - ןיועו יביטקייבוס םוגרתב ,גרטקל אוה ןאכ ץילמה דיקפת

.ירבע אוה ףסויש הערפ רצחב עודי ירהש ,רתוימ אוה ויחאו ףסוי ןיב םגרתמב שומישה לכ ,השעמל
ינפב רכזוהו ,(ו"ט ,'מ ,םש) "םירבעה ץראמ יתבנג בונג יכ" :םירוסאה תיבב ירבעכ ההדזה ףסוי
-יאל דה .םיחאה םה םיובמ תומיעהש םיעדוי אלש םידיחיה .(ב"י ,א"מ ,םש) "ירבע רענ"כ הערפ
לחר יכ בקעי עדי אלו" :הנושארל םוגרת עיפומ וב ,ןבלו בקעי ןיב ,רחא תומיעב עיפומ וז העידי
רוכזא םג שי .(ג"כ ,ב"מ ,םש) "ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" תא ריכזמה ,(ב"ל ,א"ל ,םש) "םתבנג
"םתוניב ץילמה יכ" :ויחאל ףסוי ןיב תומיעה תפרחהב ץילמה דיקפת תא תקזחמה תפסונ הלימ לש
תומיעה תא םייסל שקיב רשא ,ררג ךלמ ךלמיבא ןיבל קחצי ןיב תומיעב העיפומ וז הרידנ הרוצ ;(םש)
הדבועה .ןבלו בקעי לצא ומכ ,תירב תתירכבו "...ךניבו וניניב ,וניתוניב [העובש] הלא ..." םע םהיניב
הלימ לע העיבצמ (gloss) קוספה ךותב דימ "וניתוניב" הלימה תא ריבסהל ןוכנל האור הרותהש
.רוכזאה תא הטילבמו ןפוד תאצוי

-יאו תומיע לש בצמ :וניארש תורוקמה יפ לע ,םגרתמ עיפומ וב בצמ תנומת ,ןכ םא ,תנמתסמ
ידי לע םידדצה דחא תבוטל ,עירכמ אל םא ,בושח דיקפת ץילמה/םגרתמה קחשמ וב ,תואדוו
דגנכ הדימ' אוה םוגרת וא םגרתמ עיפומ םהב תורוקממ עמתשמה לכשהה רסומ .ולש הצלמהה
ואר ןכל ;שרופמב ל"נה םיביכרמה לכ םיעיפומ םוגרתה אשונ עיפומ וב רופיס לכב אל םנמא .'הדימ
ידכ ךות הצלמה םוש ץילממ וניא לאינד ,לשמל ךכ .הדגא ישרדמב רסחה תא םילשהל ל"זח ןוכנל
תרש רשא ידמו סרפ יכלמ ,שוירדו שרוכ ינפב ץילממ אוה ל"זח ירבדל לבא ,רצאשלב רובע םוגרתה
:רמוא לאינד דחא שרדמב ,אמגודל .שדקמה תיינבו ןויצ תבישב הכימתה לע ,ןכמ רחאל ץעויכ
ואלמ רבכ יכ ,תינש שדקמה תיב תא הנבנו ומוק :םירעה לכב ארק םוק !לאינד ,םיקולא יל רמאיו"
"...שדקמה תא דוע תינבו ךל ,ומש ךרבתי 'ה הויצ הכ :לאינד רמאת שרוכלו ,הנש םיעבש
םגרתמכ ותומדש ףא לע ,יכדרמו .('חקיו שרוכ םקיו' ה"ד ,ז"צ דומע [ןייטשנזייא] םישרדמה רצוא)
אוהש אלא ,שדקמה תיב תיינבב הכימתה לע שורושחא ינפב ץילממש קר אל ,תיעמשמ-דח הניא
אלא..." :לארשי םעל עגונה לכב ךלמה ינפב ץילמהל אוה עובקה ודיקפתש ימכ ל"זח ירבדב ראותמ
בטומ ,רחא רבד ;שדקמה תיב תא תונבל תושר יל ןתנש ,היחיש [שורושחא] הז בטומ :יכדרמ רמא
,רתסא ,ינועמש טוקלי) "...השוע אוהו ול רמוא ,לארשיל [עגונה] רבד אב םאש ,ינריכמ אוהש הז
.('יכדרמל רבדה עדויו' ה"ד ,ג"נרתת זמר

יסירס ינש ירבד לע .יעמשמ-דח וניא הדגא ישרדמב םגרתמכ יכדרמ לש ודמעמל יארקמה סיסבה
ןירדהנס רבח ותויה תוכזב ול תרכומ התייה ורבדש הפשהש י"שר ריעמ יכדרמ 'םגרת' רשא ךלמה
תכשל יבשוימ יכדרמ יכ ןיעדוי אל ןהו ...יסרוט ןושלב ןירפסמ [שרתו ןתגב] ויהש..." :תופשב החמומו
לע תקזחתמ םגרתמכ יכדרמ לש תומדה .(ב"ע ,ג"י הליגמ) "...ןושל םיעבשב עדוי היהו ,היה תיזגה
לע ףוצקל ךלמל ה"בקה םרג םהינש תבוטל רשא ,יכדרמל ףסוי ןיב תכרוע ארמגהש האוושה ידי
:ויסירס ינש
...קידצ ןוצר תושעל וידבע לע ןודא ה"בקה ףיצקה ,ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח 'ר רמא"
,יכדרמ ...קידצל סנ תושעל םהינודא לע םידבע - 'וגו 'ירבע רענ ונתא םשו' ,רמאנש ,ףסוי
.(םש ,הליגמ) 'וגו 'יכדרמל רבדה עדויו' ,ביתכד
רפסבו ('ב ,'ב ארזע) ארזע רפסב תועיפומה לבב תולגמ םילועה תומישרב םיוסמ קוזיח שי וז העדל
ארקמה ימעט תייחנה ,תומישרה יתשב ."ןשליב יכדרמ" םילימה תועיפומ םש ,('ז ,'ז הימחנ) הימחנ
יכדרמ' לש תועמשמ ןהל תונקהל ךכבו ,ןתוא רבחל איה [ריבת אכרמ] הלא םילימ יתשל תחתמ
דחי תומישרב עיפומה רחא הלוע לש םש אוה "ןשלב"ש םירבוס םירחאו ארזע ןבא ךא .'ןשלבה
.('ב ,'ב ארזע ,ארזע ןבא) "...רחא שיא אוהש ןכתי ןשליב קר..." :יכדרמל ראות אלו ,יכדרמ םע
רשקה רבד לע יכדרמל עדונש קר הלגמ רתסא תליגמ ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" ןורקיעה יפלו
.(ב"כ ,'ב רתסא) "יכדרמל רבדה עדויו" :םגרתמכ יכדרמ לע טורפ לכ ילב ,שרתו ןתגב ורשקש

ומכ :ףסויו לאינד ,ארקמב םיטלובה םיצעוי-םימגרתמה ינש ןיבל יכדרמ ןיב תולבקה ןנשי ,הרקמ לכב
,'ו רתסא) טרופמ אל וביט רשא "תוכלמ שובל" (ימעפ-דח) 'ומוגרת' תוכזב לבקמ יכדרמ ,םהינש
תרטעו רוחו תלכת..." :רתויב םיטרופמ תוכלמ ידגבו ('ד ,'ט ,םש) המר הרשמ לבקמ ףוסבו ,(א"י
/'ב ,'ח ,םש) ךלמה תעבטב הכוז יכדרמ ,ףסוי ומכ .(ו"ט ,'ח ,םש) "...ןמגראו ץוב ךירכתו הלודג בהז
לש וניינעב ומכו .(ג"מ ,א"מ 'ארב /א"י ,'ו רתסא) וינפל םיצר םע תוכלמה בכרבו ,(ב"מ ,א"מ 'ארב
.הלואגה ךילהתב בושח ךבדנ הווהי םולח ןורתפ /םוגרתש ךכ םיעוריאה תא בבס ה"בקה ,ףסוי

.םוגרתה תעשב ומצע ץילמה ירבדב שפחל שי "םתוניב" ףסוי דימעה רשא ץילמה לש הצלמהה תא
לש םהיפב הומת הז טפשמ .(א"י ,ב"מ 'ארב) "םילגרמ ךידבע ויה אל" םילימה איה ךכל אמגוד
.םידושח םישנאכ םתוא גיצהל הסנמ רשא םגרתמ יפב ריבס ךא ,קדטצהל םיסנמה ,םיחאה
תרודהמ ,(1917) JPS םוגרת !עדת ךל - וישכע לבא ;רבעב - "ויה אל" :ידמל הפוקש ןאכ הצלמהה
."thy servants are no spies" :הווה ןושלב ,םיחאה ירבדכ םימגרתמ םירחאו (1983) ןרוק
,רבע ןושלב אל בתוכ (Kaplan, 1981) ןלפק הירא ברה לש ,םיחאה תבוטל תכל קיחרמש םוגרת
הרוצ ,(future conditional) 'יאנת לע דיתע' ןושלב אלא ,קידצמה ,הווה ןושלב אלו ,דישחמה
We would never think of" :םימגרתמה ןושלב ,'ינרוצ רסחמ' - תירבעב הרסחש תיקודקד
תמגמל םאתהב םגרתמ סולקנוא לבא .("םילגרמ תויהל ונתעד לע הלעי אל םלועל") being spies"
Mazer םימגרתמ םג ךכ ;[ויה אל] "ווה אל" :רבע ןושלב ,ארקמ לש וטושפ םג אוהש ,ץילמה
רבע ןושל . "Your servants have never been spies" :תילגנאל םירחאו , (Munk,1994)
:םינוויכ ינשל עמתשהל הלוכי

:וא ,(וישכע םג םניאו) ויה אל
(...וישכע לבא ,רבעב) ויה אל

"The servants have never been spies"

[and are not] OR: [until now]

לע ,הדישחמ הרוצב םיחאה תא גיצמ אוהש ךכב ,ץילמה לש היומס 'הצלמה' ןאכ תנמתסמ ילוא
ילכ ירבדכ ,'הדימ דגנכ הדימ' ויחאל ריזחהל וליפאו ,ןוחבל ,ץיחלהל :ףסוי תמגמ תא תרשל תנמ
.(רמאמה ףוסב אלמ טוטיצ ;'ז ,ב"מ תישארב) "םנווע קרמל" ,רקי

תוהז תא ועבקש ךכב ןאכ םיעמשנה םה ,םיחאה ירבד אלו ,ץילמה ירבדש העדה תא וקזיח ל"זח
ריבס .(ג"כ ,ב"מ תישארב ,ימלשורי םוגרת) ףסוי לש ורוכב ונבו ותיב קשמ שאר ,השנמכ ץילמה
ףסויש תומיעה תמגמ תא תרשי םתסה ןמ ומוגרתו ,ויבאל היהת השנמ לש ותונמאנש חינהל
.םייבמ

.(ט"י ,םש) "םכיתב ןובער רבש ואיבה וכל םתאו" םילימב תוארל ןתינ םגרתמכ ץילמה לש וחוכ תא
'האובת /לכוא תונקל' לש ןבומב רופיסב תובר םימעפ (תונוש תורוצב) "רבש" הלימה העיפומ ןאכ דע
.('י-'א ,ב"מ ;ז"נ-ו"נ ,א"מ 'ארב) דבלב םיקוספ 12 ךותב םירוכזא 10 - ["ארובע ןבזמל" :סולקנוא]
,ףסוי לש םיניינעה דוסב אוה םתסה ןמ ,השנמ אוה ץילמה םא :היעב ינפב םגרתמה דמוע ןאכ ךא
רשא לכואה תא וחק' ,ןכ םא ,רמול לוכי אוה ךיא .םפסכ תא םיחאל ריזחהל ויבא תנווכ לע עדויו
תא וחק' :רתוי יללכ חוסינב שמתשמ ץילמה ,תאז םוקמב ?ויבא יפב רקש סינכהל ךכבו ,'םתינק
:'רקוב תחורא'ל תילגנאב עיפומ המוד יוטיב .'םכיתבב בערה תא רובשל [םתשכר רשא] לכואה
.[ץישפיל .ד לש 'ר י"פע] הלילה 'םוצ' תא תרבושה החוראה , breakfast

ללגב 'הינק' הפ םיעמוש - ונקו - תונקל ואבש ,םיחאה :םידדצה ינש יכרצ תא םיקפסמ ץילמה ירבד
תנמ לע השיכר' הפ עמוש ףסויו ;לכוא תיינקכ "רבש"ב םדוקה םשומיש - "רבש" לש םירוכזאה
- "ןותנבזד" כ "ןובער רבש" םגרתמ לאיזוע ןב ןתנוי ,ןכאו .םתסה ןמ ,רמא אוהש יפכ 'בער רגמל
ריכזהל ילבמ ,"ןוכיתבב ריסחד ארובע וליבוא" םגרתמ סולקנואו ,םיחאה תואר תדוקנמ ,םתינקש
:אמגודל .סולקנוא תובקעב םיכלוה םימגרתמה בור .ףסוי תואר תדוקנמ ,הינק

.(bring provisions for the hunger of your households" (Munk, 1994..."
.(bring supplies to your starving households" (Culi, 1977..."

('ו ,ב"מ ,םש) "ריבשמה" הלימה לע .ארזע ןבא אוה "רבש" לש תויועמשמה יתש ןיב ךוותמה ןשרפ
לע רבדמ ,תאז תמועל ,ןרוקלדנמ ."םילועפ ינשל אצוי אוהו ,רכומ ומעטו ,רבש תרזגמ" :ריבסמ אוה
,'לכואו ,היברו הירפ ,הינק' לש ןבומב ינשהו ,'הריבש' לש ןבומב דחאה :םינוש םישרוש ינשכ "רבש"
ורבשי"ו ונניינעב "ןובער רבש"ב שומישה ןאכמ ;"ץוחל תצרופו תרבוש" רשא (רב) האובתה ומכ
חא" אוה "רבש" ינשה שרושהש ףיסומ ןרוקלדנמ ,הרקמ לכב .('י ,ד"ק םיליהת) "םאמצ םיארפ
.(1896 ,ןרקלדנמ) ."וינפלשל

תויועמשמ תולעב םילימ ןיבמ רוחבל - יארקמה ץילמל ףא ילואו - םימגרתמל תרשפאמה הטיש
"םיחא" ךא םינוש םישרושמ תורזגנ וא (ארזע ןבא ירבדכ) שרוש ותואמ תורזגנ םא ןיב ,תובורק
.(semantic field) תועמשמ בחרמ וא ,'יטנמס הדש'ב םילימה תא ןגראל איה ,(ןרוקלדנמ ירבדכ)
רתויב יללכהמ ,יתגרדה רדס יפל םיוסמ גשומב תורושקה םילימה תא ןגראמ םגרתמה
הלימ לכ .םלוסה תיתחתב ,(hyponym) רתויב טרופמל דעו ,םלוסה שארב ,(superordinate)
םילוע ,דעיה תפשב תטרופמ הלימ רדעהב .שדח םלוס שארכ איה םג שמשל הלוכי רתוי תטרופמ
תחתמו ,םלוס שארכ תשמשמ 'שוכרל' הלימה :אמגודל .ךפהל ןכו ,רתוי תיללכ הלימ םירחובו םלוסב
,השוריב לבקל ,הבדנ שקבל ,רומשל ,בונגל ,תונקל ןוגכ ,השיכר יגוס תוטרפמה םילימ תועיפומ הל
תוטרפמה םילימכ ןה תושמשמ 'רומשל'-ו 'תונקל' םילימה ,ונינפלש םישרתב .'וכו הנתמב לבקל
,ןהלשמ(superordinates) תומלוס ישארכ ןהו ,'שוכרל' ,ןהלש םלוסה שאר יבגל (hyponyms)
:תינמז השיכר/םולשתב השיכר יגוס תוטרפמה

Semantic Field:             רובשל


הנתמ לבקל ;השוריב לבקל ;הבדנ שקבל ;ףילחהל ;רומשל ;בונגל ;תונקל

םניח רמוש
רכש רמוש
רכוש
לאוש

ןמוזמב
ק'צב
םימולשתב
יארשא סיטרכב
עבק תארוהב

יטנמסה הדשב םכחותמ טווינכ ץילמה יפב "ןובער רבש" םילימה תריחב תא ,ןכ םא ,ןיבהל רשפא
:הככ טטרשל ןתינ רשא ,"רבש"
Semantic Field:             רובשלאמצ/בער רגמלהבדנכ ץבקל הנתמב לבקל לכוא בונגל לכוא תונקל

סורהל

סיבהל
לקלקל
קרפל
ץורפל
ףסכב
ןיפילחב

ירוקמה טשפה יבגל הרעשהל סיסב שמשל לוכי םירצממ רזחש ריית ןמזמ אל רסמש הייאר תודע
םיגהונ ,ןדוס םע לובגה דיל ,םירצמ םורדב םירכיאה .'רב רובשל' וא 'לכוא רובשל' אטבמה לש
רוגס םסאה .דוחב םירמגנ םהישארו הלוגע םתרוצש ,רמיח םייושע םימסאב םתאובת ןסכאל
ונינפל םאה .לוכיבכ ,'רב רבוש' - םסאה תא רבוש אוה ,האובתה תא הצור רכיאה רשאכ ;ירמגל
םימותחו םיבותכ םיכמסמ וחתפש יפכ ,ותריבש ידי לע סרח ילכ תחיתפ לש קיתע גהנמל ינושל רכז
?ארקמה תפוקתב סרח תפטעמב
דיקפתמ חפט ונל הלגמ הלימהש תורמל ,ויחאו ףסוי תשרפ רקיע וניא "רובשל" לש טשפה ךא
תועמשמה תא ושפיח םה ךא ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא"ש ועבק םנמא ל"זח .ותצלמהו ץילמה
קר אל תועמשמ - ריבעמו - שפחמ םגרתמ ,ןכ ומכ .שרדו דוס ,זמר ,טשפב ,ולוכ סדרפב היובחה
ואר ל"זח .הזב אצויכו ,הנבמב ,ריבחתב ,לולצמב ,םירוכזאב ,םיזמרב :תורושה ןיב םג אלא םילימב
הלימ לש תועמשמה" ,עודי ףוסוליפ רמואש יפכ .הלימל םינפ 'ע האור םגרתמה ;"הרותל םינפ 'ע"
"The meaning of a word is its use in the language" :"הפשב השומישב איה
.(Wittgenstein, 1958)

ל"זח ;בותכה לש תועמשמה יהמ ,לאוש םגרתמה .םגרתמהו ל"זח לש םכרד םידרפנ ןאכ לבא
ענמיהל רשפא יאש ףא לע ?וניבגל בותכה לש תועמשמה המ בותכהמ 'ןל עמשמק יאמ' ,םילאוש
םירמ .רשפאש לככ יניינע תויהל ץמאתמ םויה לש םגרתמה ,םוגרתה ךותל ומצעמ והשמ סינכהלמ
ראשיהל הל היה השק המכ ,לשמל ,תרפסמ ,קוינמד טפשמב םימגרתמה תווצ שאר ,רגניזלש
התסינ איה .(בירעמ ,ןשב לט לש רמאמ) "םויאה ןוויא אוהש הנימאמ..." איה רשאכ ,תיביטקייבוא
םגרתמהש הרקמב הז ןיא ךא .המגרת איהש העשב 'ץילמהל' אלש יעוצקמ הדובע רסומ חרוכמ
,ןחבמב ויחא תא דימעהל ףסויל רוזעל איה ץילמה תרטמ יכ ,'םגרתמה' אלו ,"ץילמה" ארקנ ארקמב
השעמכ' קר אל ויחאו ףסוי תשרפ תא ל"זח ומגרתו וניבה ,ליבקמב .ורמאש המ לש םוגרתה ידכ ךות
:רקי ילכ ירבדכ .הדימ דגנכ הדימ :םלוע לש ומורב לכשה רסומ תרבעהל ילככ אלא ,'היה ךכ ,היהש
המב םנווע קרמל הז לכ השע - ויחא תא [ףסוי] רעיצש המ "...םהילא רכנתיו םרכיו"
[1] ,הנושאר הלילע הנהו ,הדימ דגנכ הדימ ןירוסיי קורימ ךירצו ,םלוכ םהיחא ורכמש
תא רוכזיו' רמאנ ןכל ,'וכו ליכרו לגרמל ףסוי תא ובשחש ןוועה קרמל 'םתא םילגרמ'
הנבוסת הנהו' ול םלחש רכזנש יפל ,'םתא םילגרמ' םהל רמאש םדוק 'תומולחה
ךלוה לגרמ לכ יכ ,םילגרמ תויהל םפוסש יאדווש אלא - בוביסה המ שריפ אלו ,'םכיתומולא
אבה לגרמל ףסוי תא ובשחש ןוועה קרמתנ הזבו ,'וכו המו ךיא תוארל ריעה לכ תא בבוסו
- 'רמשמה לא םתוא ףוסאיו' ,רובל ףסוי תא וכילשהש דגנכו [2] ;םהישעמ תורע תא תוארל
ששחהב ויהי ודי לעש ידכ התייה עיבגה תלילעו [3] ;'וכו רוב ונייהד םירוסאה תיב י"שר שריפ
ףסוי תא ורכמש ןוועה קרמתי הזב יכ ,'ינודאל םידבע וננה' םמצע לע וקספש ומכ ,תודבע
ןושל והמ - 'ושע תאז אופיא ןכ םא' :רמא ,םתוא תורוקה לכ תא בקעיל ורפסשכ ןכל ;דבעל
וניאו ,םתישעש הדימו הפיאב םכל דודמ תאצויה הפיאה תאז םא ,רמאש אלא ?'אופא'
המ לע רפכל ידכ ,'וגו 'םכילכב ץראה תרמזמ וחק :ושע תאז' [4] ;החגשהב םא יכ הרקמב
ידי לעש ידכ ,ולא םיניממ החנמה התייה ןכלו ,'טולו ירצ תאכנ' םיאשונ םילאעמשיל והורכמש
.('ז :ב"מ 'ארב) "'וכו בקעיב וב רביד 'ה חורו ,ןוועה לכ קרמתי הז
וא ןירשימב םיקסועה ארקמה ירופיס ראש ןיבל ויחאו ףסוי רופיס ןיב ףתושמה הנכמה ,וניארש יפכ
בושח רסמל םוגרת ןיב רשקה המ :תלאשנ הלאשה ךא .'הדימ דגנכ הדימ' אוה םוגרתב ןיפיקעב
לש ורופיסב אלו םלועה תאירבב תחתופ הרותה המל ריבסמה ,י"שר תובקעב בישהל רשפא ?הז
לארשי םעל - "ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ" יכ :לארשי םע
הדימ ,שנועו רכש ןתמ םג ךכ ,ילסרבינוא רסמ אוה םלועה תאירבש םשכו .('א ,'א תישארב ,י"שר)
,ארובה תחגשהל םינותנ םלוכ - םיסרפו םירצמ ,םילבבו םידוהי .ילסרבינוא רסמ אוה ,הדימ דגנכ
ןיב רשגל ,םגרתמה דיקפת והז .תווצמ 7 םלועה תומוא לעו ,תווצמ 613 םילח םידוהי לעש תורמל
,ארקמב ץילמה דיקפת רקיע והזו .ללכה תלחנל דחא םע לש רסמה תא ךופהלו ,םימעו תויוברת
תא םלוכ ולבקיו ...ןושל לכ עבשת ,ךרב לכ ערכת ךל יכ לבת יבשוי לכ ועדיו וריכי" וב םויה תא ברקל
.(ונילע תלפת ךותמ) "דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו ,ךתוכלמ לוע

:תורוקמ


Aronsohn, Rabbi Moses Zalman, translated from the German by Rabbi Samson.
Raphael Hirsch (1986). The Pentateuch. New York: Judaica Press, Inc
Culi, Rabbi Yaakov, translated by Rabbi Aryeh Kaplan (1977). The Torah .
Anthology. New York: Maznaim Publishing Corporation
De Lange, Nicholas (1993). Reflections of A Translator. Cincinnati: University of .
Cincinnati
Fisch, Harold, editor (1983). The Holy Scriptures. Jerusalem: Koren Publishers .
Jerusalem Ltd
Kaplan, Rabbi Aryeh (1981). The Living Torah. New York: Maznaim Publishing .
Corporation
Leibowitz, Nehama (1976). Studies in Bereshit. Jerusalem: World Zionist .
Organisation .
Mandelkern, Solomon (1896). Concordantiae. Leipzig, Germany
Margolis, Max L., editor-in-chief (1917). The Holy Scriptures. Philadelphia: The .
Jewish Publication Society of America
Munk, Rabbi Elie, translated fron the French by E. S. Mazer (1994). The Call of .
the Torah, Vol. I, Bereishis. Brooklyn, N.Y.: Mesorah Publications, Ltd
Witgenstein, L., translated by G. E. M. Anscombe (1958). Philosophical .
Investigations. Oxford: Blackwell