הרות דומלת תוכלה

ןיילק סכלאו קזיא קחצי

ט"י ןויליג ,ס"שת ולסכ,"לולכמ"רואבו .היעדויו הידמלמ דבכל (ב ;הרות דמלל (א :ןטרפ והזו ,השע תווצמ יתש ןללכב שי
:ולא םיקרפב ולא תווצמ יתש

הרומ) "תוידוסיה תופקשהה" תא תללוכה תווצמה תצובקל תכייש הרות דומלת תוצמ
:הרות דומלת תוצמ ימעט (ול ,םש) ראבמ וניבר .(הל:ג םיכובנה
אל םא יכ ,הרורב ותלעות דומילהו הדימלה לע השגדההו זוריזה ןמ אבש המ לכ
ותלעות הרותה יאשונ דובכ ןכו .הנוכנ הפקשה אלו בוט השעמ אהי אל העידי גשות
םהש המב םיעמשנ םהירבד ויהי אל תושפנב רודה םהל היהי אל םא יכ ,הרורב
,השובה תדימ תיינק םג וז הוצמ ללכבו .םישעמהו תופקשהה ןמ וילא םיחנמ
.(בל:טי ארקיו) םוקת הביש ינפמ :ורמא רמולכ
דמלל וניווטצנש יוויצה איה"ו תווצמה רפסב א"יה הווצמה איה הרות דומלת תווצמ
המכ הז יווצ לפכנ רבכו" :ךשמהבו ."הרות דומלת ארקנה והזו - הדמללו הרותה תמכח
הילע זרזלו וז הוצמ שיגדהל וברה רבכו ."ודמלי ןעמלו" ,"םתישעו" ,"םתדמלו" :םימעפ
."דומלתב תומוקמ הברהב

ונייהד ,הרות דומלת תוצמל םימעט ינש םנשי וניבר תעדלש אצוי ליעל רומאה ןמ
:הרותה תעידי תובישחל תוקמנה
אלא ןתכלהכ תווצמה תא םייקל רשפא יא ."בוט השעמ אהי אל העידי גשות אל םא"
(ה:ב תובא) ןקזה ללהש המל המודב ,ןהיקודקדו ןהיטרפ לכ לע ןהיתוכלה םיעדוי ןכ םא
."דיסח ץראה םע אל" :רמא
לוכי אל הרותה תמכח דמול וניאש ימ ."הנוכנ הפקשה ...אהי אל העידי גשות אל םא"
ןתכלהכ ותאריו ותבהא ,'ה תעידי תווצמ תא םייקל לוכי אל אוה ןכלו 'ה תגשהל עיגהל
תילכת איטחמ "הנוכנה הפקשה"ה תא גישמ וניאש ימ .(הרותה ידוסי תוכלהמ ביוחמכ)
.(דנ:ג םיכובנה הרומ) 'ה תא תעדלו תולכשומה גישהל איהש ,וייח לכ


הרות דמלל
:בתכ וניבר (חאפק ברה תרודהמ ,אי הוצמ) תווצמה רפסב
:ורמא אוהו ,הרות דומלת ארקנה והזו - הדמללו הרותה תמכח דמלל וניווטצנ
.ךידימלת הלא - ךינבל םתננשו :ירפס ןושלו "ךינבל םתננשו"
.םידימלתלו םינבל הדמלל אוה הרות דומלת תוצמ רקיעש עמשמ הלא וניבר ירבד ךותמ
ןלהל רמאנה ןמ עמשמ םג הז רבד .םירחאל הרותה תמכח ליחנהל איה הוצמה ,ונייהד
- ויבא ודמיל אלש ימ" :ימצע דומילל סחייתמ וניבר 'ג הכלהב קר .(ב-א) תוכלהה ףוגב
."ומצע תא דמלל בייח

לע לאוש (ט 'ע 1981 םילשורי ,ינרותה רפסה םלוע ,הרות דומלת ירעש) יול הדוהי ברה
:ךכ
דבעידב קר וליאכו ,םירחאל דמלל אוה הוצמה רקיעש עמשמש רבדה המית תצקו
?ונמצעב דומלל ונא םיווצמ
רוריבב עמשמ הרות דומיל לע הרותב שרופמב רמאנה ןמ .המית לכ ןיא יכ הארנ ,םרב
התישארש תרוסמה תלשלש ךישמהלו דמלל תנמ לע דומילה איה התנווכ רקיעש
הווצי רשא ןעמל ויתעדי יכ" :םהרבא לע דיעמ (טי:חי תישארב) בותכה .וניבא םהרבאב
לש ודועייש עמשמ ."טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא
תעבוק הרותה ךכ לעו ,ויאצאצל קדצהו רסומה תונורקע תא ליחנהל אוה וניבא םהרבא
."וילע רבד רשא תא םהרבא לע 'ה איבה ןעמל" :רכש ול

םיעוריא םג אלא םינבל תובאה ןמ ריבעהל שי קדצהו רסומה תונורקע תא קר אל
איה םירצמ תאיצי .תיתד תועמשמ ילעב םהש לארשי םע ייחב םייזכרמ םיירוטסיה
תולשלתשה תא רפסל איה השע תוצמו הרות ןתמ ינפל המואה תודלותב יזכרמה עוריאה
השע הז רובעב :רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו" :(ח:גי תומש) בותככ םינבל םיעוריאה
."םירצממ יתאצב יל 'ה

תא דמלל הבוחה תא שיגדמו רזוח וניבר השמ ,ומעמ ודרפיה ינפלו הרות ןתמ רחאל
םש) "םב רבדל םכינב תא םתוא םתדמלו" ,(ז:ו םירבד) "ךינבל םתננשו" :םינבה
לארשי םע ייחמ םיעוריאה לכו הרות ןתמ ירחא ,המואה ייח לש הז בלשב .(טי:אי
םיאבה תורודל רבעה יעוריא תריסמב קפתסהל ןיא ,הנש םיעברא ךשמב רבדמב
הוולנה לכו תווצמ ג"ירת םע הרות רבכ שי התע אלא ,קדצהו טפשמה תונורקע תלחנהבו
.הילא

םירבד רפסב .ד.מ.ל שרשה ןמ תורזגנ םילמ ןיא רבדמב דע תישארבמ םירפסבש ,ןיוצי
תא שיגדמ וניבר השמ םימעפ שמח .תונוש תויטהב םעפ הרשע שש העיפומ וז הלימ
םירבד) "ךיהל-א 'ה תא האריל דמלת ןעמל" :ןוגכ ,'ה תאריל עיגהל ידכ דומלל הבוחה
הבוחה ,םירחאל הארוה לש רשקהב ןה תרכזומ וז הלמ ןהב תופסונה םימעפה .(גכ:די
יתדמל האר" :לשמל ,םייוגה תובעותמ דומלל אל הרהזאה וא תווצמו הרות םדמלל
המלש הרות שי רבדמב שוביגה תונש םיעברא םותב קר .(ה:ד םש) "םיקח םכתא
.דמללו דומלל שי התואש

רמאמ .ימצעה דומילה תמועל םירחאל דומילה בויחל םייוטיב םיאצומ ל"זח ירבדב םג
יכ' ללכב אוה ירה ,הדמלמ הניאו הרות דמולה" :(.טצ ןירדהנס) אוה וז הפדעהל ינייפוא
תריסמ תובישח ושיגדהו בותכה תובקעב וכלה ל"זח ."(אל:וט רבדמב) 'הזב 'ה רבד
.רודל רודמ הרותה

ינפל .םידימלתהו םינבה תא דמלל יואר הרותה תמכחב םלתשהש ימ קרש ןבומכ
שמשל תכשוממ הפוקת ךשמב בייח אוה תורוהל לוכי אוה וב בצמל עיגמ םכחהש
.םירחאה תא דמלל ידכ אלא הניא הז דומיל תרטמ םלוא .םחקל דומללו םימכח ידימלת
תווצמה תא םייקל םלתשמ ,ודומיל ךרד ,ומצעב דמולהש רבוס וניבר הז םע דחי
.דומילה תוילכתמ איה תימצע הרשכה םג .תונוכנה תופקשהה גישמו ןתכלהכ

טורטורפב ראבמ אוה םש .(דנ:ג) "םיכובנה הרומ" לש ןורחאה קרפב בתכ וניבר וז חורב
'ה תעידי ונייה - תולכשומה תגשהב םדאה תואיצמ תרטמ תא "המכח"ב תוארל שי דציכ
םדאה לע הבוח הלח תדה דצמש עמשמ וירבדמ .ויכרדב הכילהבו - תיעדמ תמא תעידי
תיעבט האצותכ אבה םלוע ייחל הכוז ןכ השועה .הזה ןבומב "םכח" תויהל לדתשהל
:בתוכ אוה ךכו ,וייח ךשמב וילא עיגה אוהש דמעמהמ
,תוינויגהה תולעמה תגשה איה תיתימאה תישונאה תומלשה לש יעיברה ןימה
איה וזו ,םייהל-אה םיניינעב תויתימא תופקשהל תואיבמה תולכשומ רויצ רמולכ
.יחצנה םויקה ול הקינעמה איהו ... תיפוסה תילכתה

היעדויו הידמלמ דבכל
םוקת הביש ינפמ" :הרותב רמאנה אוה הוצמה רוקמש עמשמ (טר השע) תווצמה רפסמ
ןקזב קסוע םג יאדו ארקמ לש וטושפש יפ לע ףא .(בל:טי ארקיו) "ןקז ינפ תרדהו
תא דבכל וניווטצנש יוויצה אוה" יכ ,(:בל ןישודיק) ל"זח יפ לע ,עבק וניבר ,ליג תניחבמ
רזוח וניבר (ט:ו) ןלהל .בותכה לש תילולימה תועמשמה ןמ תומלעתה ידכ ךות ,"םימכחה
."המכח הנק" אל םא ףא - ןקזה תא ףיקת םג איהש ךכ הוצמה תא לילכמו

:בתוכ וניבר "תווצמה רפס"ל המדקהב ינשה ללכב
יואר יובירב וא ןהב תשרדנ הרותהש תודמ הרשע שולשמ תחאב דמלנש המ לכ אל
יאשונ ורמאיש אוהו ,ומשב רסמנש שורפ היהש המ הנמנ הז קר אלא ...ותונמל
ףוג אוהש ורמאיש וא ;הרות ירבדמ ורוסיאו ותושעל רוסא הז רבדש שורפב הלבקה
.תודימה תחאב אלו ,הלבקה יפמ דמלנ ירהש ,ותוא הנמנ זא - הרות
:הלא תוירוגטק יתשמ תחאל תוכייש ןה םא היינמל תונתינ תווצמ וירבד יפל
,םימכח םהב םישרודש םידומיל ראשו תודימ הרשע שולשמ תחאמ תודמלנה תווצמ
."אתיירואד הזש וא הרות ףוג הזש ורמאו םמצעב םה ושרפש" יאנתב
תרוסמה יפמ םלוא ,ארקמ לש וטושפל דוגינב ארקמה יקוספמ תושרדנה תווצמ
.הרות יפוג ןהש עדונ הלבקהו

אל איהש ינפמ וז הנורחא הירוגטקב תללכנ היעדויו הידמלמ דבכל הוצמהש הארנ
תווצמ דוע שי .ל"זח תלבק יפל בותכה תנבהמ אלא ,שממ ארקמ לש וטושפמ תדמלנ
.(םש האר ,זפו הס םיוואל) "תווצמה רפס"ב המוד ךרדב תודמלנה

ןושאר קרפ
א הכלה
:רמאנש הרות ודמלל בייח ויבא ןטק לבא ,הרות דומלתמ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ
הנב תא דמלל תבייח השיאה ןיאו .(טי:אי םירבד) םב רבדל םכינב תא םתוא םתדמלו
.דמלל בייח דומלל בייחה לכש

הרות דומלתמ םירוטפ ... םישנ
שרדנ הז רוטפ .תורוטפ םישנ תאז לכבו אמרג ןמזהש השע תוצמ הנניא הרות דומלת
.(:טכ ןשודיק) ארמגב
םהיניינעו תוליפתה ןוקית) םהרדובא בתכ אמרג ןמזהש השע תווצממ רוטפה םעטב
:(הכ 'ע ,ג"כשת םילשורי ,אשוא ,ישילשה רעשה
השע תווצמב תביוחמ התייה םאו ,ויכרצ תושעל הלעבל תדבעושמ השיאהש יפל
םאו .ותווצמ תושעל לעבה התוא הווצי הוצמה תיישע תעשבש רשפא אמרג ןמזהש
חינתו ותווצמ השעת םאו .הלעבמ הל יוא - ותווצמ חינתו ארובה תוצמ השעת
םע םולש תויהל ידכ ויתווצממ ארובה הרטפ ךכיפל .הרצוימ הל יוא - ארובה תוצמ
.הלעב
התוא וז הוצמב תכייש ךכיפל הב םיבייח העש לכבו רועיש הל ןיא הרות דומלת תוצמ
תמעטהל םג הפקת םהרדובא לש ותרבסו אמרג ןמזהש השע תווצמב תמייקה תויתייעב
.הרות דומלת תוצממ םישנה לש ןרוטפ

(ו:ומר העד הרוי א"מר) םירבוסה שי הרות דומלת תוצממ הרוטפ השיאהש יפ לע ףא
הרות דומלת בויח דצמ הז ןיא ,םרב ."השיאל םיכיישה םיניד דומלל השיאה תבייח"ש
רפסל יאלוזא שורפ) דומלל דוע תוכירצ ןניא תואיקב ןהשכו - םינידה ועדיש אלא
.(םידיסח

ךרד רשאכ ,הל תועגונה תוכלהב האיקב תויהל תבייח השיאש רבוס וניבר םגש חינהל שי
תבוח לש הז גוסל סחייתמ וניבר ןיאש ךכל הביסה .ישעמ אלא ינויע וניא הלש דומילה
ןבויחמ עבונ וניא הזכ דומילש ינפמ איה הרות דומלת תוכלהב ןאכ םישנ לש דומילה
המ םג האר) ןהיתווצמ םייקל דציכ תעדל ןתבוחמ אלא הרות דומלת תוצמ חוכמ דומלל
.(םילשורי ,יולה תיב ורפסב םיטפשמ תשרפ לע הז ןיינעב יולה רעבוד ףסוי ברה בתכש

דומילל םינווכתמ םתסה ןמ ,הילא םיעגונה םינידה תא דומלל תבייח השיאהש םירבוסה
תרהטו תבש ,תורשכ ןוגכ ,ןהב תבייח השיאה םגש תוישעמה תווצמל םיעגונה םינידה
ותבהא ,'הב הנומאה תוצמ - הרותה ידוסי תוכלה םג יכ סרוגה וניבר תטישל .החפשמה
ןויעב תבייח השיאה םג הדימ וזיאב לואשל םוקמ שי דומילו ןויע תושרוד - 'וכו ותאריו
ףאש קפס ןיא דחא דצמ .תונוכנה תופקשהה לא האיבהל םירומאה םיניינעה דומילו
ךדיאמ םלוא - ןמרג ןמזהש השע תווצמ ןה ןיאו רחאמ - הלא תווצמב תבייח השיאה
םיאתמ וניא וניבר יניעב אוהש תויגולואיתו תויפוסוליפ תויגוסב ןויע שרוד ןהב קוסיעה
.(גי הכלה האר) ןלהל קיסמ ןכא אוהש יפכ ,השיאה לש הייפואל

םישנ ינפב רוגס היה ינויעה דומילה םלוע יכ הדבועב ריכהל שי תאזה הלאשל סחייתהב
ונא וז תיבקע הפקשהל דה .השדחה תעל דע - תותדה לכבו םינמזה לכב ,םיגוחה לכמ -
םירבד רפסמ ארוק ךלמה ובש (בי:אל םירבד) להקה דמעמל סחיב .ארמגב םג םיאצומ
םיאב םישנא :הירזע ןב רזעלא יבר שרד ,הפקשהו רסומ ירבד םג םיניד דצל ללוכה
יבר לש ותשרדמ .(א:ג הגיגח) םהיאיבמל רכש ןתיל ידכ - ףט ,עומשל תואב םישנ ,דומלל
םע תודלותו הפקשה לש םיניינעל תוכייש םנמא םישנ יכ םידמול ונא הירזע ןב רזעלא
.דבלב הליבס ךרדב אלא הניא ןתוכייתשה לכ םלוא ,לארשי

הרות דומלתמ םירוטפ ...םידבעו םישנ
לש ןבויחמ הווש הריזג ודמל (תוליבקמ דועו .ד הגיגח) ל"זח תווצמב םידבע בויח ןיינעב
:(א:ב) הגיגח תוכלהב וניבר בתכ ןכו ,םישנ
- הב תבייח השיאה ןיאש הווצמ לכ .הב בייח דבע - הב תבייח השיאהש הווצמ לכ
.השיאמ "הל" "הל" רמגד ,הב בייח דבעה ןיא
רוטפל הרבסה .וז הוצממ רוטפ דבעה ןכ הרות דומלת תוצממ הרוטפ השיאש םשכ ,ןכלו
תוצממ םידבע לש םרוטפ ןיינעב םג הפקת םהרדובא םשב םדוקה רובידב האבוהש הז
.הרות דומלת

וניבר (חי:ח) םידבע תוכלהב אלא הרות דומלתמ רוטפ דבעהש דבלב הז אל השעמל
יפל ."הרות ודבע תא דמלל םדאל רוסא"ש (חכ תובותכ תכסמב רמאנה יפל) ףיסומ
םג .ןירוח ןב ונייהד ,םינב גהנמ ינענכ דבעב גוהנל ןיאש םושמ אוה רוסיאה םעט ארמגה
אלש םימכח ווצ" :(גי הכלה) ןלהל ראובמכ השיאה לש הנידכ דבע לש וניד הז רוסיאב
םעטה םישנ לצא - םיווש םניא רוסיאה ימעטש יפ לע ףא ,"הרות ותב תא םדא דמלי
:(םש) אוה
ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא דמלתהל תנווכמ ןתעד ןיא םישנה בורש ינפמ
.ןתעד תוינע יפל יאבה
הרקמ לכב ."ןירוח ןב" גהנמ וב גוהנל ןיאש ינפמ אוה דבעל הרות דמלל רוסיאהו
אלו םישנל אל - הרות דמלל תורשפאמ תוביסנה ןיאש ואר ל"זח .ןנברדמ םה םירוסיאה
.םידבעל

הרות דומלתמ םירוטפ םינטק
די בתכב יכ ןייצמ (ו"שת ביבא לת ,םינושאר ,םעל ם"במר) ןיטשניבור .ת.ש ברה
ינפמ אוה הטמשהל םעטהש הארנ .הנניא "םינטק" הלמה ינמית די בתכבו דרופסקוא
ןיא ןכלו ,הרות דומלת תוצממ הז ללכבו תווצמה לכמ רוטפ אוה ןכלו תעד רב וניא ןטקש
.רוטפ ןטקש בותכל ךרוצ

ריבסמ (ט"לשת קרב ינב ,דסחהו הרותה תוביתנ ,הרותו הנומא) ךובנרטש השמ ברה
לבא" :בתוכ וניבר אבה טפשמבו תויה "םינטק" הלמל םוקמ ןיא תיריבחת הניחבמ םגש
ןטקל תרחא וא וז הרוצב תסחייתמ הרות דומלת תווצמ ."הרות ודמלל בייח ויבא ןטק
.הרות דומלתב קוסיעה ןמ ותוא ררחשמ ורוטפ ןיאו

ויבא ןטק לבא" טפשמה תא .ונינפלש הסרגה תא םייקל רשפא אקוודש הארנ םלוא
דחי םינטק ךרכש ינפמ בתכ וניבר - הרות דומלת תוצמ רקיע אוהש - "הרות ודמלל בייח
םישנ לש םרוטפ ומכ וניא םינטק לש םרוטפש שיגדהל דימ בושח .םידבעו םישנ םע
וז אלו .םדמלל הוצמ םינטק וליאו הרות דמלל רוסא םידבעה תאו םישנה תא .םידבעו
רחאל דימ האבש תוגייתסהל תמלוה החיתפכ שמשמ "םירוטפ םינטק" יוטיבה :דבלב
.'וכו "ןטק לבא" :ןכמ

הרות ודמלל בייח ויבא ןטק לבא
ןמ רוטפה ןטק ותויה תאפמ תישיא ובייחל ןכתי אלש יפ לע ףא ,לומיהל בייח ןטקש םשכ
יתשב .הרות דמליש גואדל םיבייח תרמוא תאז ,הרות "דמליהל" בייח ןטק ךכ ,תווצמה
באה ןיא םא .באה לע תלטומ הבוחה ,ןטקה לע תלטומ תויהל םוקמב ,הלאה תווצמה
.הלאה תווצמה לש ןמויקל גואדל בייח ולוכ רוביצה ותבוח תא אלממ

ונב תא דמלל באה בויח .הרות דומלת תוצמב ובויחכ הלימ תוצמב באה בויח ןיא םלוא
תלטומה הוצמ הזב םייקמ באה תרמוא תאז ,הרות דומלת תוצמ דצמ אוה הרות ןטקה
השע תווצמה רפס) "הרותה תמכח דמלל" הרותה ןמ - רגוב ידוהי לכ לע םצעבו - וילע
הווצמ באה" הוצמה םויקל גואדל לגוסמ וניאש ןוויכמו ןבה לע תלטומ הלימ תוצמ .(אי
תעבונ ונב תא לומל באה לע הליטמ הרותהש הבוחה ."[ונב תלימ לע=] ךכ לע
.(א:א הלימ תוכלה) "השע תוצמ לטיב למ אלו באה רבע" םאו ןבה לש ותלוכי-יאמ

ןטק" וניבר בתכש המש ריעמ (ו"נשת ,םוגרת ,ןרהא הטמ חרפ רפס) קיציבולוס ןרהא בר
:"הרות ודמלל בייח ויבא
דמלל בויח שיד ,וניא הזד ,ןטק ןבל קר לבגומ ונבל הרות דמלל בויחהד ותנווכ ןיא
.ןכ םג לודג ןבל הרות


ב הכלה
ךינבל םתעדוהו :רמאנש ונב ןב תא דמלל בייח אוה ךכ ונב תא דמלל םדא בייחש םשכ
לארשימ םכחו םכח לכ לע הוצמ אלא דבלב ונב ןבו ונב אלו .(ט:ד םירבד) ךינב ינבלו
יפמ - (ז:ו םש) ךינבל םתננשו :רמאנש ,וינב םניאש יפ לע ףא םידימלתה לכ תא דמלל
ואציו :רמאנש םינב םייורק םידימלתהש (םש ירפס) ךידימלת ולא ךינב :ודמל העומשה
ונב ןבל ונב םידקהל ?ונב ןב לעו ונב לע הווטצנ המל ןכ םא .(ג:ב ב םיכלמ) םיאיבנה ינב
.םנחב אלא ורבח ןב דמלל בייח וניאו ,ודמלל ונבל דמלמ רוכשל בייחו .ורבח ןבל ונב ןבו

וינב םניאש יפ לע ףא םידימלתה לכ תא דמלל לארשימ םכחו םכח לכ לע הוצמ
ןישודיק) "?ןלנמ הרות ודמלל" תייגוסב תשרדנ הרות ונב ןבו ונב תא דמלל באה תבוח
ארמגה ,הברדא .ורבח ןב תא דמלל הבוחל רוכזא וליפא ןיא םש ארמגב םלוא ,(.ל-:טכ
קר תעגונ וז הבוחש תעבוקו "?הרות ונב תא דמלל םדא בייח ןכיה דע" :השקמ
לבוקמ היה אל םעפ הדימ וזיאב .ארקמה תארוהלו תורודה ףוס דע רכז ןיממ םיאצאצל
אבב ) אלמג ןב עשוהי לע רמאנש הממ דומלל םג רשפא ורבח ןב לש הרות דומילל גואדל
:(.אכ ארתב
ודמעש םילודגה םינהוכה ןמ דחא] ומש אלמג ןב עשוהיו ,בוטל שיאה ותוא רוכז
- בא ול שיש ימ הליחתבש .לארשימ הרות חכתשנ אוה אלמלאש ,[(י"שר) ינש תיבב
"םתוא םתדמלו" ?שורד יאמ ;הרות דמול היה אל - בא ול ןיאש ימ .הרות ודמלמ
תוקונית ידמלמ םיבישומ והיש וניקתה ."םתא םתדמלו" - (טי:אי םירבד)
הלוע היה אל בא ול ןיאש ימ ,ודמלמו ולעמ היה בא ול שיש ימ ןידעו ... .םילשוריב
... ז"י ןבכ ז"ט ןבכ םתוא םיסינכמו ךלפו ךלפ לכב םיבישומ והיש וניקתה .דמלו
הנידמו הנידמ לכב תוקונית ידמלמ םיבישומ והיש ןקיתו אלמג ןב עשוהי אבש דע
ןב עשוהי תנקתמ :אבר רמא ... .עבש ןבכ שש ןבכ םתוא םיסינכמו ריעו ריע לכבו
,[ריעל ריעמ קונית םיאיבמ אל=] אתמל אתממ אקוני ןניטממ אל ךליאו אלמג
אכיא יאו ,ןניטממ אל ארהנ קספמ יאו ,ןניטממ אתשינכ יבל אתשינכ יבמ לבא
.ןניטממ אל [הרצק חול] אלמג אכיא יאו ,ןניטממ [בחר רשג] ארותית
תאז תמועל .הרות ורבח ןב תא דמלל הוצמ שיש ןיפיקעב זמורמ קר ל"נה היגוסה ןמ
שרופמ קוספ ןיאש יפ לע ףא - ורבח ןב תא דמלל הרותה ןמ הוצמ וזש רבוס וניבר
וניברש ירפסה ירבדב ונשי הרות ורבח ןב תא דמלל הוצמל ףסונ רוקמ .תאז בייחמה
תנווכ ."םינב םייורק םידימלתהש ;ךידימלת ולא ךינב- ךינבל םתננשו" :ןאכ םאיבה
דמלל הוצמ לע תורוהל רקיעב אלא באל הרומו םינבל םידימלת תוושהל קר הניא ירפסה
םכחו םכח לכ לע הוצמ"ש םהמ דומלל ידכ ירפסה ירבד תא לצנמ וניבר .ללכל הרות
."וינב םניאש יפ לע ףא םידימלתה לכ תא דמלל לארשימ

דע" תלאושש ןישודיקב היגוסה םע םיבשייתמ םניא ירפסה ירבד יכ ריעמ הנשמ םחל
ילב דבלב םיאצאצל תעגונ תאז הבוח יכ הקיסמו "?הרות ונב תא דמלל םדא בייח ןכיה
הנד ןישודיקב ארמגה יכ בשייל רשפא הנשמ םחל תעדל .םידימלתה תא ךכ ךותב לולכל
הבוח ןיא .םולשתב תלוזה לש הרות דומלתל גואדל הבוחה העיגמ ןכיה דע הלאשב
בסה לעו ונבל סחיב באה לע קר הלח תאז הבוח .רבחה ןבל הרות ירועיש דעב םלשל
ךשמהב ןייצמ וניברש יפכ ,םידימלתל םג םיבייח םניח דמלל ,הז םע דחי .ודכנל סחיב
.ונתכלה

."םיניד ינש" שי הרות דומלתבש שדחמ "ןרהא הטמ חרפ" לעב
"םכינב תא םתוא םתדמלו" לש ,ורבחל םדא ןיבש הוצמב יריימ ןישודיקב ארמגה
םשכש בתוכ ם"במרהשכ ,םרב .ונבל דמלמ רוכשל ביוחמ באהש ונל העיבמש
םתננשו" הוצמל ןווכתמ אוה ,ורבח ןבל דמלל ןכ םג בייח ,הרות ונבל דמלל בייחש
,םוקמל םדא ןיב הוצמ איה וז הוצמו .ךידימלת ולא ךינב רמא ירפסהש ,"ךינבל
.ורבחל בוח םוש וב ןיאו
חוכמ ונב יפלכ באה תובוחב אלא הרות דומלת תוצמב הנד הנניא ןישודיקב היגוסה
ךכ הייחש דומיללו עוצקמ דומילל ,ונב תסנרפל גואדל ביוחמ באהש םשכ .ויבא ותויה
דמלמ רוכשל בייח אוה זא ומצעב דמלל לוכי אל באה םא .הרות ונב תא דמלל בייח באה
.הכלהה ףוסב ןיוצמש יפכ ונבל

ודמל העומשה יפמ
:"יכאלמ די" םשב אבומ "םעל ם"במר"ב
יפמ" וניבר וארוק ,ארקב אתכמסא םג ול שיו יניסמ ל"זח והולביקש רבד לכ
.ארקב אתכמסא ול ןיאש "הלבק" ןכ וניאש המ ."העומשה

ג הכלה
םתרמשו םתוא םתדמלו :רמאנש ריכישכ ומצע תא דמלל בייח ויבא ודמל אלש ימ
ינפמ השעמל םדוק דומלתהש םוקמ לכב אצומ התא ןכו .(א:ה םירבד) םתושעל
.דומלת ידיל איבמ השעמה ןיאו השעמ ידיל איבמ דומלתהש

םדוק דומלתהש םוקמ לכב אצומ התא ןכו ... ומצע תא דמלל בייח ויבא ודמל אלש ימ
השעמל
םיבייח לכה ירה - ומצע תא דמלל בייח הרות ודמל ויבא ןיאש ימ םגש רורב הרואכל
תרבדמ וז הכלהש רמול שי אלא ?ונעימשהל אב וניבר המ ןכ םאו - הרות דומלת תוצמב
הכלהב ונינשש יפכ הרות דומלתמ רוטפ הז ןטק הרואכל .ודמל אל ויבאש ןטק לע אקווד
תוביסנב ומצע תא דמלל בייח ןטקה ןכ יפ לע ףאש שדחל אב וניבר ןאכ םלוא .א
ךיאו ,השעמ ידיל איבמ דומלתהש ינפמ איה הרבסה .ודמל אל ויבא םא :תומיוסמ
םתוא םתדמלו בותכה תא ?ןהיקודקדו ןהיטרפ דמל אל םא לדגישכ תווצמ םייקי
קר אלו ,השעמ ידיל איבמ דומלתהש ךכל אתכמסאכ איבמ וניבר םתושעל םתרמשו
הנומא" רפסב םג ונאצמ ונרבדכ) .הרות דומלת לש תיללכה הוצמה לע תורוהל ידכ
.(אבה רובידב ןלהל האר ,"הרותו

םיקוקז המ םשל ןיבמ וניא הנשמ ףסכ ."יל החונ הניא ןכו תביתו" השקמ הנשמ ףסכ
ןיבה הנשמ ףסכ .הרות דומלל שי עודמ קמנל ידכ השעמל םדוק דומלתהש הרבסל
היה וניבר ול קיפסמ היהו לודג ןיבו ןטק ןיב - ידוהי לכל סחייתמ וז הכלהב וניברש
םוקמ ןיא ונרואיב יפל .םתוא םתדמלו :אל ותו קוספה לש אשירה תא טטצמ
.הנשמ ףסכ תיישוקל

ריכישכ
,קרב ינב ,דסחהו הרותה תוביתנ תדוגא ,ךובנרטש השמ ברה) "הרותו הנומא" לעב
:בתוכ (ט"לשת
"ךלמה תדובע" רפסבו "לידגישכ" בותכ דרפס תסרגב .רואיב ךירצ "ריכישכ" ןושלה
ם"במרהש הארנו .ונלצא הסרג ףאב הז ןיאו ,"רכשב" הנוכנה הסרגהש שרפמ
בייח ריכישכ דימ ןכלו .דמול המ עדויו ריכמ םא ,ןטק אוהשכ וליפא דומלל בייחמ
דמול תווצמה לכמ רוטפ ןטקש ףאו .השעמ ידיל איבמ דומלתש ,ומצע תא דמלל
.לידגישכ תווצמה םויקל רשכהכ
.םדוקה רובידב הז ןיינעב ונבתכש המ הארו

דומלת ידיל איבמ השעמה ןיאו השעמ ידיל איבמ דומלתה
אטח ארי רוב ןיא :ל"זח ועבקש יפכ ןתכלהכ תווצמה תא םייקל לוכי אל דמול וניאש ימ
,השע םיבוט םישעמו תווצמ המכ בושח אל :ךפהלו .(ה:ב תובא) דיסח ץראה םע אלו
קר עיגהל רשפא וז תילכתל .'ה תגשה איהש תיתימאה תילכתה לא איבהל לוכי אל רבדה
.(ג:ג) ןלהל םג האר .דומלתה :ירק ,תולכשומה תגשה ךרד


ט"י ןויליגב רמאמה ךשמה