ביבס םייתכלה םינויד
תיצאנה הינמרגב "הטיחשה תריזג"

םיירוטסיה םיטביה

ןלפק הרש

ט"י ןויליג ,ס"שת ולסכ ,"לולכמ"


המדקה

ביבס םייתכלהה םינוידה תא ירוטסיה טביהב ןוחבל ןויסינה אוה ונינפלש רמאמה לש ורקיע
םינשב הינמרג ינבר לש ת"ושה תורפסב םיפקתשמ םהש יפכ הינמרגב "הטיחשה תריזג"
.1938-1933

-ותרואה םינוגראלו תוליהקל הקיז ךותמ "הטיחשה תריזג"ל הינמרג ינבר לש םתדמע ןחבת
דציכ הארנ ןכ ומכ .ילרביל-ימרופרה םרזה םע תומיע ידכ ךותו ,םיגציימ םה םתוא םייסכוד
תאו תויטילופה תורומתה תא םינברה לש היצטרפרטניאל םירושק םייתכלהה םילוקישה
.תע התואב הינמרג ידוהי לש םבצמ לע םהיתוכלשה

:םה ססבתא םהילע תורוקמה
לש לודגה יתכלהה ורוביח תא ליכמ .גרבניוו בקעי לאיחי ברה תאמ 'א קלח "שא ידירש" .א
םסרופ אל ךא ,הריזגה תונשב הינמרגב ודי לע בתכנש הטיחש ינפל םומיה לע גרבניוו ברה
לע וכרענו ולצינש םיבתכה יפ לע ,ןודינב תינברה תובתכתהה תא רפסה ליכמ ןכ ומכ .סופדב
.המחלמה רחאל גרבניוו ברה ידי

יוצמה רמוחה בור .(ןושאר קלח) הפוריאב הטיחשה קבאמ לע ת"וש - "הנמאנ תודע" .ב
םיבתכמ ךותמ ,(ןלהל) ןילרבב "הטיחש יניינעל זכרמ"ה לש ןויכראה תיראשמ אוה רפסב
.םירחא תורוקממ ומלוצ םיבתכמהו תעדה ייולגמ רחא קלח .וילאו ונממ וחלשנש

רפסל וסינכה אנוא ברה לש וינב .אנוא קחצי ברה לש ונובזיעמ "ןישרודו ןילאוש" רפס .ג
.הטיחשה אשונב םיקסועה םג וכותבו ונובזיעב ויהש ת"ושה ףסואמ קלח

ת"וש ורפסמ ינש קלח ללוכ (1),םיובשריק לדנמ םחנמ ברה תאמ "םחנמל ןויצ" רפס .ד
.ח"צרת תנשב ,םויס ילבו רעש ילב ,הנושארל ספדנש יפכ ,"בישמ םחנמ"

 

אובמ

ירוטסיה עקר - הינמרגב תידוהי היסכודותרוא .א
-טסופה הפוקת לש השדח הריצי ונה השדחה תעב הינמרג תודהיב יסכדותרואה םרזה
.תינויצפיסנמאמ

(2)"תיתרוסמ רתב היסכדותרוא" וא ,"היסכדותרואואינה" וא ,"השדחה היסכודותרואה"
יכדרמ תעדל .ינש דצמ המרופרה םעו דחא דצמ היצפיצנמאה םע שגפמה תובקעב הרצונ
ףתושמ שיש ירה ,המרופרהו היסכודותרואה ,םימרזה ינש ןיב יתוהמה דוגינה ףא לע ראיורב
םרז לכ ,היצפיצנמאה רחאל הרצונש השדח תואיצמ םע דדומתהל ךרוצה תניחבמ םהיניב
(3).וכרדב

אובל היואר" תיתרוסמה תודהיה תא תושעל התיה "השדחה היסכודותרוא"ה לש המישמה
ןכ לעו המימתה הנומאה הל הדבאש הרבח ,הלכשהה תפוקת רחאלש (4)"תיפוריאה הרבחב
.םיינתלכש םילכב הילא תונפל ךרוצ היה

לארשי תרות ןיבל בבוסה םלועה ןיבש רשקה תרוצל שריה לאפר ןושמש 'ר דימעהש לאידיאה
.('ו 'ג ילשמ) "והעד ךיכרד לכב" תניחבב ,הרותה לש תוילאטוטה לש היה

הרבחכ התוא ןייפאל ןתינ הינמרגב תיסכדותרואה הרבחה לש תיצוביקה תוהזה תניחבמ
לש תוברתל התולגתסה תורמל ,תרוסמבש םיגהנמו תווצמ לע םיתתשומ הייח תוחרואש
.תינרדומה הרבחה


םימרופרה ידיל רתויו רתוי תוליהקב ןוטלשה רבעשמו ,תוללובתהה ךילהת הינמרגב רבגשמ
תוליהקה לש ןתישאר יהוז .םיסכדותרואה םידוהיהמ קלח לש תולדבתהה ךילהת לחה
Austritt "השירפה קוח" לשב תיקוח רשפאתה רבדה) "ןורושי תדע"ו "לארשי תדע" :תושרופה
הליהקהמ שורפל ידוהי לכל רשפיאש קוח ,תורחא תונידמל רבעו 1876ב היסורפב קקחנש
.(תודהיה ןמ האיציל הבשחנ וז האיציש ילב תמייקה

.הידגנתמל השירפה ידדצמ ןיב תיסכדותרואה תודהיה ברקב סומלופל םרג השירפה ךילהת
תוליהק תתכ םימרופרה ידי לע וטלשנש תולודגה תוליהקה ברקב וראשנ םידגנתמה
(5).תחא הלהק תרגסמב וא תוימונוטוא

םינברה ינוגרא ינש ןיב גוליפב םג אטבתמ תולדבתהה תלאשב יגולואידיאה חוכיווה
Allgemeiner "הינמרג ינבר לש יללכה ןוגרא"ל תוכייתשהה עקר לע םייסכודותרואה
ברה) יסכודותרוא בר ידי לע 1896-ב םקוה Rabbinerverband Deutschlands
.םיילרביל םינבר ויה וירבח בור םלוא (ץיבורוה יולה יכדרמ

ינמאנ םייתרוסמה םינברה דוגיא" רמייהסדליה לאירזע 'ר לש וגוח ידי לע םקוה 1879-ב
הז דוגיא Vereinigung traditionell gesetzestreuer Rabbiner ."הרות
.יללכה דוגיאל תוכייתשה וירבחל רשפיא

םקוהש Rabbiner Verband Orthodexer םיסכודותרואה םינברה דוגיא" ותמועל
תוליהקה ינבר ויה וירבחשו (ה"רשר לש ונתח) ראיורב המלש ברה לש ותעפשהב טרופקנרפב
ינוגרא ינשב םירבח ויהש םינבר ויה .יללכה ןוגראל ךייתשהל וירבחל רשפיא אל ,תולדבתמה
םינברה דוגיא ינבר םע תופתושה תא וליפא וללשש םינבר ויהו םייסכודותרואה םינברה
(6).םיילרביל םינבר םע תבשל םינכומ ויה וללהש םושמ םייתרוסמה

רוריבה קימעמ ףא םיתעלו ךישממ יצאנה רטשמה ימי תישאר לש השקה הפוקתב םג
.הטיחשה תייגוסב םג יוטיב ידיל אובי הז חתמ (7).דוריפו ףותיש ביבס יגולואידיאה

1933 תנש דע תידוהיה הטיחשה תנגהל הינמרגב קבאמה .ב
לע ט"יה האמה לש היינשה תיצחמב הלחה הינמרגב תידוהיה הטיחשה דגנ התסהה תלומעת
תוישואמ דחא תא רערעל ןויסינהמ הששחש תיסכדותרואה תודהיה .ח"עב רעצ תודוגא ידי
.יתרבסהה רושימבו יתקוח-יטפשמה רושימב :םירושימ ינשב קבאיהל הלחה ,תודהיה

תומוצע םחלושב רמייהסדליה לאירזעו ה"רש םינברה וצירה יתקוחה םוחתב קבאמה תא
ףא (8).(הלאכ תומוצע 2300 ןילרבל ועיגה 1887 דע) .ח"עב רעצ תודוגא דגנ גאטסכיירל
קוח לבקתה אל ,תוינמרגה תונידמה לש םיקקוחמה יתב לש םויה רדסמ ודרוה תועצההש
.הטיחשה דגנ םידעצ טוקנל תוימוקמה תויושרה ןמ ענמיש יתכלממ

לאירזע ברה לש ונב ,רמייהסדליה שריה ר"ד ,רתויב הפיקמ הלועפ התשענ הרבסהה םוחתב
דרשמ" תמקהל ךרדה תא ללס ,תידוהיה הטיחשה דגנ הלומעתב ףירח םחול ,רמייהסדליה
לאירזע ברה לש ולוהינל דרשמה רבע הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ."הטיחשה תנגהל
לש ומש ףלחוה (1931) א"צרתב .ןילרבב "לארשי תדע" תליהק לש הבר (9)קנומ (ארזע)
יגיצנו תודרפנה תוליהקה יגיצנ ופתתשה ולוהינבו "הינמרגב הטיחש יניינעל זכרמ"ל דרשמה
(10)."תיתליהקה היסכודותרואה"

וללכ םהו ,רתויב תינמוה התמה ךרד הניה תידוהיה הטיחשהש חיכוהל ואב הרבסהה תולועפ
תאופרו ,היגולותפה ,הימוטנאה ,היגולויסיפה ימוחתב עדמ ישנא לש תעד תווח לש םימוסרפ
.ח"עב

,גרפמ ןעביל םחנמ המלש ר"ד ידי לע הנתינ רתויב תוכמסומה תויאופרה תעדה תווחמ תחא
לע ןגהל הרטמ ךותמ גארפ תטיסרבינואב םיבר תונויסינ ךרעש ,הכלהב יקב ,ידוהי אפור
.תידוהיה הטיחשה
ךרעש םייוסינ ךותמ חיכומ ןעביל .תובר םימעפ ןעביל רכזומ םומיהה אשונב יתכלהה מ"ומב
ףקות אוה .תורחא הטיחש יכרד רשאמ רתוי םייחה ילעב תא הנעמ הניא תידוהיה הטיחשהש
(11).םייוסינ תכירע אלל תונקסמ םיקיסמה םיתיסמה תא

, 20-ה תונש ףוסב הלחה הטיחש ןמזב תומהב םומיה רתיה לש תורשפאב םינבר לש תבותכת
ע"חר .הנליומ יקסניזדורג רזוע םייח ברה ןיבל "הטיחשה זכרמ" ר"ויכ קנומ לאירזע ברה ןיב
עונמל היהי ןתינש הווקת ךותמ םומיהה אשונב יתכלה קספ רשפאש המכ דע תוחדל הסנמ
קיז הזיא שיש ןמז לכ .רבדה םדקומ דוע יתעדל הבר הפיסא תנכהל עגונבו" (12).הקיקחה תא
(13)."םומיה לש רתיה ןפוא םוש רבד לע בושחל ןיא הריזגה לוטיבל הווקת

הריזגה תלחה םע .ג
(הטיחשה ינפל) םומיה אלל תומהב תטיחש הנידמה יבחרב תימשר הרסאנ 21.4.33-ב
הטיחשל ךרדה הללשנ ךכב .(תקרפמה לכ ךותיח) ולוכ שארה תתירכ אלל תופוע תטיחשו
-מ .רתויב רקי ריחמב תונכש תוצראמ רשכ רשב אבייל היה ןתינ הליחתב .הינמרגב הרשכ
ןודנולב הדסונש ןרק ידי לע םניח חלשנש רשבל טרפ ,רשכ רשב אובי ןיטולחל רסאנ 1936
(14).רוביצ תודסומו תוקקזנ תוחפשמ דואמ טעמל רשבה תקולח תא הדיעוהשו

תוליבנ תליכאל איבהל התייה הלולע ,רשכ רשב ללכ גישהל היה ןתינ אל הבש ,וז תואיצמ
בושח יתנוזת ביכרמ היה ,תע התואב רשבש רוכזל שי .הינמרג ידוהי תיברמ ידי לע תופירטו
תורשכ תויעב לשב רשב תליכאמ תורזנתה .רשב אלל םייקתהל ןתינש ןיבהל ולכי אל ,רתויב
.םינקזו ,םילוח ,םידלי יבגל רשב תליכאב ודיפקה טרפב .שפנ תוריסמל הבשחנ

ןיב תובתכתהב ולהנתה םומיה רחא הטיחש תרתה לש תורשפאב םייביסנטניאה םינוידה
הטלחהל עיגהל וצר הינמרג ינבר .אטילבו ןילופב הרות ילודג ןיבל םניבו הינמרגב םינברה
.םייסכודותרואה םינברה ידוגיא ינש לע תלבוקמ היהתש הדיחא

הינמרג ידוהי .הפוריא חרזמב הרותה ילודג םע ץעוויהל ךרוצ היה הטלחהל עיגהל ידכ
הכלה תקיספבו הרות דומילב תופירחלו תואיקבל סחיב תותיחנ תשוחת ושיגרה םידרחה
,חרזמה ינבר לא הינמרג ינבר לש םהיבתכמב וז תולטבתה םיאצומ ונא .חרזמה ינבר לש
(15).יקסניזדורג ע"חר לא טרפב

תמכסהב תאזו םומיה ירחא תומהב תטיחש הרסא יקסניזדורג ע"חר לש תיפוסה ותטלחה
(16).םש תובישיה ישארו הפוריא חרזמ ינבר ילודג

םאובב םינברה לע ועיפשהש םייתרבחהו םיירוטסיהה םייגולואידיאה םיטביהב ןודנ ךשמהב
.יתכלה ןפואב םהינפלש תואיצמה תא שרפל

 

םייתכלהה םילוקישב תונוש תושיג
ןמזה ינותנ רואל

ךותמ ואצי םימיוסמ םיאנתב םומיה רתיה תארקל תכלל וצרש םינברה יכ רמואו םידקא
.רוסיא לש ךרס םוש וב ןיאו הכלהב ןגועמ אוה םא קר ירשפא היהי הזכ יונישש דוסי תחנה

:יקסניזדורג רזוע םייח ברה לא בתוכ (17)ןמפוה הדוהי בקעי ברה
תא ףוכנ זא ,הכלהה י"פע רוסיאל הטונ... הארוהה ילודג וירבח תעד םג ילואו ותעד םא"
רדה) ג"רדה םא םלוא...למשחה םומיה רחא הטיחש לש רוסיאה לע יבמופב זירכנו ונישאר
אל יכ ונחנא םיבשוח זא ,רוסיאל קיפסמ םעט ונל ןיאש הכלהה רורב י"פע אצמי (ונואג
(.ק.ש .ילש תושגדהה) (18)'וכו "עקרקב ונינפ שובכל ןוכנ
המכ דע ןידה תא חותמל וצר אלא ,ןידה ןמ תונשל וצר אל ,רתיה תארקל תכלל וצרש םינברה
ןתינ ןיד יפ לעש םוקמבש וז השיגל .תופירט תליכאמ םהיתוליהק ינב תא ליצהל ידכ ןתינש
לע ונתלכיבש המ לכש הטונ יתעדו יתפקשה" יקסניזדורג ע"חר םג ףתוש ,לקהל ךירצ לקהל
(תופוע תטיחש ןינעב) (19)."תופרטו תולבנ תליכאמ וניחאמ עונמל לקהל ונילע לקהל ןידה יפ

קזנית אל המהבהש הזכ ןפואב ילמשח םומיהל תיתכלה ךרד תאיצמ םישקבמה םינברה
.םינושארה ונל ורוהש רתיהל םיללכ לע םיכמתסמ ,הפירט לש תוששח ורצוי אלו ימינפ ןפואב
םויק ךשמה יבגל תוילרוג תואצות עונמל תנמ לעו ,םנמז תב השקה תואיצמה יאנתב ,םתעדל
.תיתכלה הקיספ ךרוצל הלא םיללכב שמתשהל שי ,תדה

,םומיהה תלאשב לקהל םימיוסמ םינבר ושקיב םהיפ לעש ,תונורקעה-םיללכה םהמ קודבנ
.םהיתוליהקב דיתעה ןמ ששחהו יוושכעה בצמה תניחב רואל

- ןמפוה הדוהי בקעי ברה ביחרמ ('ב ב"ע ןירדהנס) "שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיא " ללכה תא
תריזג ינפמ תובברלו םיפלאל לארשי תושפנ ריקפנ יכו ?שפנ קפס ינפמ יאדו שפנ ןיחוד יכו"
אוה (ךשמהב ךכ לע) תורחא תוצראל םג הריזגה רובעת אמש לוקישהש איה ותנווכ (20)?אמש
ידוהי לש תיאדו תופירט תליכא ונייהד ,שפנ תוחדל הלוכי הניא איהו ,קפס - אמש תניחבב
.םומיהה תא רשפאל יתכלה ןורתפ אצמי אל םא הינמרג


ידכ לק רוסיא לע רובעל" רתומ ילוא היפ לעש תופסותה תטיש לע ךמוס ןמפוה ברה
ןכש םיסונאל םימוד ,ותעדל ,הפירט םילכואה .סנואה תמחמ (21)"רומח רוסיאמ םליצהל
(22)םיישפוחה םינברה םהל ורמאיש המ לכל רשכ םירמואו ןויסינב דומעלמ םחוכ שת
.(םילרבילה - םימרופרה)

לאשומ חוסינ) (23)"רתומה תא רוסאל רוסא ךכ רוסיאה תא ריתהל רוסאש םשכ"
ברה .("יתרתה תרסא רשאו יתרסא תרתה רשא תא" ןואג םיסנ וניבר לש לודגה יודיוהמ
רוסיאה םא ןכש לכ ,הבורמ דספהל ליבומ רתיהה םא וליפא לח הז ללכש ןעוט ןנאמסאל
תוחוקפ םייניעב וניאר םא המכו המכ תחא לעו" ,ןיעל הארנה דספהל דימו ףכית םרוג
תוירבה דובכ תא ליפשהו לארשי לש ופוגו ונוממל ברו לודג דספהל םרגש קר אל רוסיאהש
(24)."םשה לוליחל םרג םג אלא ץרא דע

ריתמה ירבד חכ ונעימשהל ונל בוט" - םש י"שר .(ב"ע 'ב הציב) "ףידע ארתיהד חוכ"
לכהש היואר הניא םירסואה חכ לבא ריתהל ארי וניאו (ודומלת) ותעומש לע ךמוס אוהש
הארוה הרומ לכ"ש הז ללכמ קיסמ ןנאמסאל ברה ."רתומה רבדב וליפאו רימחהל םילוכי
יאשר וניאו רתיה אוצמל הליחתב [ומצע תא] ע"א חירטהל וינפל הלאש וזיא אובת םא ךירצ
דגנ אצוי אוה ."ןיד יפ לע וניאש רבדב תושירפו תודיסח תדימ םושמ םירחא לע רימחהל
ארוסיאל תויאר קר אוצמל" הבורמ העיגיב הטיחשה תריזגב םמצע וחירטהש םינברה
.'וכו (25)."אריתהל תויאר לכמ...םהיניע ומילעה םדובכ תליחמבו
ירחא רזחל שי"ש בתוכ ("השמ תלאש" רפסה רבחמ) ואלסרבמ ןמרסוו ןושמש השמ ברה
(26).ו"ח ותד רימי אלש לארשי ללכ ליצהל ידכ רתיה

.לארשי םעב םיגוהנה הטיחשה יגהנממ יוניש לכ וללשש םינבר ויה תוליקמה תועדה תמועל
רדג תצירפל איבי תויתכלהה תומרונה ןמ יונישש ששחה אוה וז השיג סיסבב דמועש קומינה
.תוכלהה רתי יבגל

דילות תווצמה לוע לש הלקה לכ ,תוריבעב "ץורפ רוד" לש ןמזב יכ החנה ךותמ תאצוי וז השיג
.ללכב תווצמה תרימש יבגל תוינסרה תואצות

יתבל ןוגכ ,םידיחיל ונתניי םא ףא םירתיה אמש ששוח (27)טרופקנרפמ ץיברוה הנוי יבצ ברה
(28).הנוקיתל אלו תדה סרהל איבהל לוכי רתיהה ךכיפלו םייללכ םירתיהל וכפהי ,םילוח

איבי (תופוע תטיחש יבגל) רתיהה אמש ששוח ןילרבב "ןורושי תדע" ד"בא ןיילק יבצ ברה םג
(29)."העוצרה תרתה"ל

ויחאו ראיורב המלש ברה לש ונב ראיורב ףסוי ברה לצא יתאצמ רתויב הרימחמה השיגה תא
קזחל ,וירבדל םינברה תבוח (30).טרופקנרפב תשרופה הליהקהמ ראיורב קחצי ברה לש
.רתיה םושל די תתל אלו תוצרפה

:םה םייתכלהה ויקומינ
המ םייטרפ םיניינעב קר הז היה ןידה ןמ תונשל תולק תונקת םימכח ונקתש םוקמב םג
.רוביצה ללכל תעגונה הטיחשב ןכ ןיאש

ראיורב ברה ןעוט ,רתוי רומח רוסיא ינפמ לק רוסיא לא רובעל רתומש החנהל דוגינב
אטח םדאל ול םירמוא יכו" י"שר תטיש תא ץמאל שי הטיחש ינידבכ אתיירואד רוסיאבש
םירחא םישנאש ידכ הטיחש תוכלה יונישב אוטחל רתומ יכו - ונניינעב ?"ךרבחב הכזיש ידכ
.הרומחה איה המו הלקה הריבעה יהמ תעדל ןיאש טרפבו ?תוליבנ תליכאב ואטחי אל

לילכ תורשכה תשיטנמ ששחה ינפמ רתיהל םיטונ תוברועמה תוליהקה ינבר - םוכיסל
ידכ הכלהה תרגסמב ןתינש המכ דע םישימג תויהלו ןידה תא חותמל םנוצר .םהיתוליהקב
.ךשמהב תורדרדיה עונמלו בצמה תא ןקתל

תורשכה בצמ ."היולת יתלבה היסכודותרוא"ה לע םינמנ רתיהה תא םיללושה םינברה
םהיתוליהק ינב ולכאי רשכ רשב ןיאבש ששחה םהיבגל םייק אל .תילכתב הנוש םהיתוליהקב
ךרד התואב קבאיהל שי ודגנ ביואה תא םילרבילב - םימרופרב תוארל םיכישממ םה .תופירט
קר "ץורפ רוד"בש השיגב םיקיזחמ םה .יוניש לש קיז לכמ תרוסמה לע הרימש - רבעבכ
.תרוסמה לע רומשל הלוכי הרימחמה השיגה

 

תיטילופ-תירוטסיה הניחבמ בצמה תכרעה
יתכלהה ןוידב ומוקמו
לע הל היהתש העפשהל סחיתמ ,הריזגה לש תוהמב עגונ הטיחשה תריזג ביבס יתכלהה ןוידה
.הפקות ךשמ תא ךירעמו תורחא תוצראב םידוהיה

"דמש תעש" איה העשה םאה .א
תריזג איה םאה :הטיחשה תריזג לש התוהמ יבגל םינבר לש תונוש תוכרעה םיאצומ ונחנא
הילא סחייתהל שי ןכ לעו התוהמב הנוש איהש וא ,רבעה ןמ תד תוריזג לש םגדה יפ לע תד
הריזגב םיצאנה תונווכ תא ךירעמ ירוטסיהה רקחמה) .רבעבמ תונוש תויתכלה הדימ תומאב
.(יתדה אלו ילמסה ןבומב וז
"הריזג תעש" ."הריזג תעש" היותיעבו "תיתד הריזג" הטיחשה רוסיאב התארש הסיפת התיה
לטבל לארשי לע הריזג רוזגיו וירבחו רצנדנכובנכ עשר ךלמ דומעיש אוהו" ם"במרב תרדגומ
הלק הווצמ וליפא הריזג תעשבו (.ק.ש .ילש איה השגדהה) (31)"תווצמה ןמ הוצמ" וא םתד
אתקרע ייונישל וליפא בר רמא קחצי בר רב אבר רמא הלק הוצמ יאמ" .רובעי לאו גרהיי
.(גהנמ אלא הווצמ אל ףא איהש ,םייוג לש םכרדכ םילענה תרישק ךרד יוניש) (32)"אנאסמד

הדימה תומא יפ לע רוסיאה לא סחייתמ טאטשלא תליהק לש ד"בא םחורי קחצי םייח ברה
.רבעה ןמ םשה שודיקו הריזג תעש לש
ולקסנש םהינב ינבמ םכנהש וארהו ןויסינב ודמע םכמ השקבב ,ארקא םישיא םכילא"
םשפנ םירסומ רשאכ לארשיב ראפתמ םלוע לש וכלמ ןכ ...ק"הותה תוצמ לע ובלצנשו
(33)('ג ט"מ והיעשי) "'ראפתא ךב רשא לארשי התא ידבע יל רמאיו'...ותשודקל
אלא "רובעי לאו גרהיי" תניחבב שפנ תוריסמל תנווכתמ הניא םחורי קחצי ברה לש ותאירק
.תדה לע ריבעהל ןוטלשה תריזגל העינכה יאל

הטיחשה רוסיא תא שרפמ ןילרבב "ןורושי תדע" תליהק לש ד"בא ,ןיילק ןהכה יבצ באז ברה
םידוהיהש ורמאיו ...תדה לע ונריבעהל םדיב הלעש ובשחי וניאנוש םגש" .תדה תריזגכ
(34)."םתרזג ינפמ ירמגל םתד םילטבמ

םינוכתמ םירכונהש דמשה תריזג תעש יהוזש רבס טרופקנרפמ ץיברוה יבצ הנוי ברה םג
(35).םומיהה תא רוסאל שי ךכיפלו ,תדה לע ריבעהל

לש היצפסנוקה ,יתעדל .תוינרמש תודמע םיגיצמ תושרופה תוליהקה ינברש ,ןכ םא הארנ
השיג ךותמ אלא תירוטסיה האוושה ךותמ תעבונ אל דמש תריזגכ הטיחשה תריזג תיאר
הריזגה תייאר .תובא תרוסממ דוי לש וצוק וליפא שוטנל ןיאש ,תיתכלה-תיגולואידיא
.וז השיגל הקדצה תנתונ "הריזג תעש"כ הפוקתהו "דמש תריזגכ"כ


.ורבע םינמזב תוריזגל הז רוסיא המוד וניאש ונעטש םינבר ויה ינשה דצה ןמ

איה אלא תד תריזג הטיחשה תריזג ןיאש תרבוסה הסיפתה תא גציימ (36)אנוא קחצי ברה
.םידעצ תרצהו תולכנתה לש תוינידמ - םידוהיה יפלכ םינמרגה לש תללוכה תוינידמל יוטיב
לכהו םידוהיה םירחוסה לצא תונקל אלש םרח םירזוגו םמוקממ םידמלמה םיריסמש םשכו"
(37)."ונתוא רעצל קר וניא הטיחשה םירסואש המ ךכ ,םתיחמ םהמ ריסהלו םתוא רעצל ידכ

:םה ויקומינ
אלש דבלב וז אלו (38),הז רמול םוקמ היה רוסא רשב לוכאל ונילע םירזוג ויה םא"
וז הריזג המוד הניאו" .ונתד לע ונריבעהל םיצור םניאש יבמופב םיזירכמ אלא םירמוא
(39)."תד לע ריבעהל םיצורש שוריפב ורמאש םינומדק םימיבש תוריזגל

לע ףא ותוכלמ תנידמ לכ לע איה הריזגה םא לבא...םדבל לארשי לע" תנווכמ הריזג תעש
תא וריכזה אל תומהבה םומיה ןיינעבו (40)."ירקמ דמשה תעש ואל - ללכב םילארשיהש יפ
.םותימיש םדוק תומהבה לכ וממהיש םתסב ורזג קר ,ללכו ללכ םידוהיה
תומדל ןיא םגו" ,אנוא ברה שיגדמ "ללכו ללכ הריזגה תעש ןאכ ךייש אלש שמשכ רורב"
(41)."אנאסמד אתקרעל רבדה

ונתוא םיפוכ םניא" :תד לע הרבעה וז ןיאש חיכוהל ידכ םימעט םתוא הנומ גרבניוו ברה םג
ארקנ אל םימעה לכ לע הריזגה םא" ."ונתד לע ונריבעהל ללכ םינוכתמ םניא" ,"רשב לוכאל
(42).הנידמה יחרזא לכ לע הלחה תיללכ הריזג וז הטיחשה הרקמבו - "דמש

.הנוש השיג גרבניוו ברה אטבמ האושה רחאל בתכנש "רפסה רעשב" ,"שא ידירש"ל אובמב
וניאנוש ואריו ,לארשי ישדק לע ונשפנ תא רוסמל ונא םינכומש םלועה לכל תוארהל ונילע"
(43)."ותד לע לארשי תא וריבעי אל הטיחשה רוסיאבש

תעש העשה ןיאש חיכוהל ידכ גרבנרינ יקוחמ תויאר ףיסומ ןנאמסאל ריאמ םירפא ברה
תאז בתוכ אל םא םג ,סחייתמ אוה ,1937 תנשב ,תיסחי רחואמ בתכנש ובתכמב .הריזג
,תדה אלו עזגה אצומ יפ לע ידוהי רידגמה "תוחרזאה קוח" גרבנרינ יקוח ינש לא ,שרופמב
ןיאש םהמ קיסהל ידכ - ידוהיל ירא ןיב םיאושינ רסואה "ינמרגה םדהו דובכה תנגהל קוח"ו
הלוע וניא םידמושמה לא ונצראב הלשממה לש הסחי" ןכש .תדה לע ריבעהל םינמרגה תנווכ
הדבועה התואב אוצמל רשפא הלועמ רתוי דוע היארו ,םתנומאב םיספותש םידוהיל הסחי לע
םג אלא ונתנומא תא הפרמ הלשממהש קר אל וז הרזגבו ונב ןתחתהל אלש הרזג הלשממהש
(44)."הב תקזחמ

"אלטבד אדיבע הריזג".ב
- ב"ע 'ג ףד תובותכ תכסמב העיפומה העיבקב ושמתשה םומיה רתיהל ודגנתהש םינברה
היושע הריזג - רמולכ "ןנירקע אל הריזג ימקמ ןנברד אתנקתו אלטבד הדיבע הריזג"
לטבתהל היושע הטיחשה תריזגש וחינה םה .הריזגה ינפמ הנקת םירקוע ןיאו ,לטבתהל
ץיבורוה יולה הנוי ברה קיזחה וז העדב .הריזגה לשב הטיחשה יגהנממ תונשל ןיא ןכ לעו
(45).טרופקנרפמ

40 ףקותב אוהש ץיוושב הטיחשה רוסיא לש המגודה תא הז ןועיט דגנ איבמ אנוא קחצי ברה
דחא טילש לש אצוי לעופ הניא הריזגה ןכש ,הנתשיש יוכיס ןיא ותעדלו ,הנתשמ וניאו הנש
תוארל ןתינ (46).לועפל וכישמי ותעדלו ,םינשב תורשע הז תולעופש ח"עב רעצ תודוגא לש אלא
ןמ םג ,ונמז תב הירוטסיהה לש רתוי הבחרו תללוכ הסיפת אנוא ברה לש בצמה תכרעהב
לטבתת הריזגהש דע תוכחל ןיאש הנקסמל ותוא האיבמ הז בצמ תכרעה .יתאוושהה טביהה
לכמ חכתשת אל הטיחשה תרותש ידכ ,ןבומכ הכלהה לובגב ,גהונה תא תונשל שי אלא
(47).לכו
יכ...אלטבד הדיבע הריזג ג"צ תובותכב ורמאש המל ימד אל" יקסניזדורג ע"חר תעדל םג
תוליבנ) ט"ונ ולכאיו ןויסינב ודמעי אל םיאירבה בור םג םא ,הלא ונימיב תושעל לכונ המ
קיזחהל לכונ ךיאו ורמשי םידיחי םידירש קרו...םינקז בשומו םילוח יתב יכ ףא (תופירטו
" (48).הזכ בצמב גהנמב
םג אלא יתכלהה ןוידב ןועיטכ קר אל עיפומ "אלטבד הדיבע הריזג" יוטיבה יכ ףיסוהל שי
(49).םירסואה לצא ןהו םיריתמה םינברה לצא ןה ,דיתעל הווקתכו הלאשמכ

תורחא תוצראל הריזגה טשפתת אמש .א
הינמרגב תוימשיטנאה תורבגתה לש םינש ,םישולשה תונש לש תיטילופה הילאירה תשוחת
.םינברה לש יתכלהה לוקישל ףסונ ןפ המרת ןילופבו

תוצראה רתיל רוסיאה תוטשפתהל םורגת הינמרגב הטיחשה רוסיאל העינכה אמש ששחה
הינמרגב םידוהיה לע" הז לוקישל סחייתמ גרבניוו ברה .םינברה לש םילוקישה תכרעמב דמע
הטיחשב לקהל הרונ ו"ח םאו .תוצראה לכבש וניחא ןעמלו השודקה ונתד ןעמל ןויסינב דומעל
(50).םלועה לכב תידוהיה הטיחשה תא ןכסל ונא םידיתע ,וז

.רתויב ךרע דבכ אוה תורחא תוצראב הטיחשה ןוכיס לש לוקישה יקסניזדורג ע"חר לצא
ברה לש וששח תא ריבסמ אוה ,ןילופב םינברה םע ויתוחיש לע גרבניוו ברה לש וחווידב
:יקסניזדורג
,דבלב הינמרג ידוהיל םצמטצהל הלוכי הטיחשה תייעב ןיאש הפי תעדל הינמרג ידוהי לע"
הטיחשה תייעבב םיאור םהו הינמרגב םהיחא רעצלו לבסל םיפתוש םלועה ידוהי לכ
םירתיה ידיל איבי רשא רתויב רומח םוריח בצמ .תיתדה תודהיל תילרוג ןחבמ תייעב
ללכב הטיחשה לש הנוכיס תא וירחא רורגל ידכ וב שי ,רשפאה רדגב ןיידע םהש
"(51).תורחא תוצראב
.וז השיג םע םיחכותמ אנוא קחציו ןמפוה הדוהי בקעי םינברה

תושפנ ריקפנ יכו" :רמוא (52)ליעל טטוצש יקסניזדורג ע"חרל בתכמב ןמפוה הדוהי בקעי ברה
תורחא תוצראל הריזגה תוטשפתה יבגל ירהש - "אמש תריזג ינפמ תובברלו םיפלאל לארשי
.ןמצע דעב תורבדמ תודבועה ,הינמרגב תורשכה בצמ יבגל וליאו ,"אמש" - ששח קר םייק
.םינפ יפלכ םגו ץוח יפלכ רתיהה תוטשפתה תא עונמל תנמ לע םיכרד אוצמל היהי ןתינ ותעדל
:רתי תופירחב ןעוט אנוא קחצי ברה
תא ליצהל םכחוכבש המ לכ םתישע אל המ ינפמ םתוא ולאשיו ןידל ועבתי םינברה םא"
גיהנהל תורחא תוצראב םג ושרדי אלש ונששח ונחנא ?זא ונעי המ...םיללמואה תושפנ
םתחנה הז ששח ינפמ ,יאדוה םתחנה הז קפס ינפמ :שער לוקב םהילא ונפי םאו .הז רתיה
(53)"??הז לע זא ונעי המ ?תחש תדרל םיפלאו תואמ

 

םוכיס ירבד

תנבה יבגל ת"ושה םיווהמ הלדנ יתלב רוקמ הזיא ימצעל יתראית אל הדובעב יתלחתהשמ
דעו ,הינמרגב תיסכדותרואה הרבחה לש תיתוברתהו ,תיגולויצוסה ,תירוטסיהה תואיצמה
.םהיניב היצקארטניאה לע דומללו תוינברה תויומדה לא םכותמ ףיקשהל ןתינ המכ

ןמ .םינברה לש תיתכלהה הבישחה ךרד לע ימרופרה םויאה לש ותעפשה לע יתדמל ת"ושה ןמ
:תיתליהק-תירוביצה הקיטילופה לש התובכרומב שוחל היה ןתינ םינברה ןיב תובתכתהה
.דועו םינבר ידוגיא ןיב תוקולחמ ,תולודג תוליהק ,תושרופ תוליהק

ינברל ושחרש דובכה תארי לע הפוריא חרזמ ינבר לא הינמרג ינבר לש הביתכה ןונגסמ יתדמל
אלל הכלה קוספל םינכומ ויה אל עודמ יתנבה םג ךכ ךותמ .םהינפב םתולטבתה לעו חרזמה
.םתמכסה

הנושו השדח תואיצמ יאנת םע םינברה לש םתודדומתה רחא בוקעל היה ןתינ ם"יתושה ךרד
דחאב עוגפל וסנו ,ילכלכה םבצמב ועגפ ,היצפיצנמאה יגשיה תא םידוהיהמ וללש רשא
.תורשכה דוסי - תדה לש דוסיה תונורקעמ

בר לכ רשאכ ,םייתרוסמ םייתכלה םילכב התשענ תואיצמה יאנת םע םינברה לש תודדומתהה
שמתשמ אוה םהב םייתכלהה םילדומה תא ,תואיצמה תא ותונשרפ יפלו ותפקשה יפל ררוב
אל הריזג ימקמ ןנברד אתנקתו אלטבד הדיבע הריזג" וא "ףידע ארתיהד חוכ" :ןוגכ
."ןנילטבמ

םילוקישה תכרעמבו םיקסופה לש תונושה תושיגב אלא ,המצע הקיספב העגנ אל הדובעה
.תויזכרמה תודוקנה ןה ולא ירוטסיהה רקחמה תניחבמ ןכש ,םתקיספ ךרד לע העיפשהש

:"שא ידירש" לעב גרבניוו לאיחי בקעי ברה לש וירבדב םייסל אלא יל רתונ אלו
יתענמנ אלו ...אוהש לכ ישעמ ךרע ןהל תויהל ולדח ןהה תובושתהש םשה ךורב"
(54)."תירוטסיהה ןתובישח םושמ ,ןמסרפלמ


:תורעה.'א ןמיס בישמ םחנמ ת"וש - הטיחשה אשונל תוסחייתה .1

.251 'מע ,ד"משת ,םילשורי ,הלבקו הכלה ,ץכ בקעי .2

זכרמ ,1918-1871 ינמרגה ךיירב תידוהי היסקדותרוא ,הנקיודו הדע ,ראיורב יכדרמ .3
.33 'מע א"נשת םילשורי .ר"זש ןמלז

.34 'מע ,םש .4

ךותב ,םיצאנה ןוטלש ימיב הינמרגב תידרחה תודהיה ,רוצ בקעי הז ןיינעב הבחרה .5
ח"נשת םילשורי םשו די .יבכוכ םיקיוהיו תוילגרמ םהרבא םיכרוע ,הינמרג ,האושה תודלות
.842-841 מ"ע 'ב ךרכ

םינשב הינמרגב תיסכודותרואה תודהיב גוליפו דוחיא לש תומגמ ,רנבא ןב הדוהי .6
תטיסרבינוא ,האושה רקחל ןוכמה ,תועידיו תורוקמ ,םירקחמ ץבוק ,בשק ךותב ,1935-1934
.6 'מע ,ו"משת תבט 1 תרבוח ,ןליא-רב

תוצראה תוגיצנ"ל תשרופה "היולת יתלבה היסכודותרואה" הפרטצה אל הביס התואמ .7
תורומתה םע דדומתהל ידכ ןוטלשל םיצאנה תולע רחאל המקש "הינמרג ידוהי לש
.תויטילופה

.292 'מע ,הנקוידו הדע ,ראיורב .8

.רמייהסדליה לאריזע ברה לש ותוחא ןב היה .9

שרדמה תיב תאצוה .ןושאר קלח ,הפוראב הטיחשה קבאמ לע ת"וש ,הנמאנ תודע .10
.11 'מע המדקה,ה"לשת ,םילשורי קרוי-וינ ,הירא-רוג

רמאמה .12 'מע הנמאנ תודעב 18 הרעה האר וייח תודלות לע .האושב הפסנ ןעביל ר"ד .11
.18-15 'מע "הנמאנ תודע"ב אצמנ אוה .א"פרתב ןילרבב "ןורושי" ןוחריב ספדנ ולש

.41-48 'מע הנמאנ תודע .12

.47 'מע ,םש .13

.םש 22 הרעה ןכו ,13 'מע ,הנמאנ תודע .14

"שא ידירש" ,ןמפוה הדוהי בקעי ברה לש ובתכמב "ונשאר תא ףוכנ" יוטיבה לשמל .15
.ב"כק 'מע

176-177 'מע ,הנמאנ תודע .16

תוגיצנב" ףתתשה .הינמרגב יחרזמה ישארמ .טרופקנרפב תדחואמה הליהקב בר .17
"הינמרג ידוהי לש תיצראה

.120 'מע "הנמאנ תודע" .ב"כק 'מע "שא ידירש" .18

.75 'מע "הנמאנ תודע" .ג"צרת רייאמ קנומ לאירזע ברה לא יקסנזידורג ע"חר .19

.120 'מע הנמאנ תודע .20

.121 'מע הנמאנ תודע .21
ירחא הטיחשה תא ריתהל םינברה דובכ לא ןנאמסאל ריאמ םירפא ברה לש ובתכממ
שא ידירש .םינשב תורשע קדובו טחוש היהש ומצע לע ודיעהבו תובר תויאר ואיבהב ,םומיה
.ה"כק 'מעב עיפומ הז ללכ .ט"כק-ג"כק
.79 'מע הנמאנ תודע
.'וכו 'לק רוסיא אטחו אצ םדאל ול ןירמוא יכו" םש י"שר האר א"ע 'ד תבש

.121 'מע הנמאנ תודע .22

ירחא הטיחשה תא ריתהל םינברה דובכ לא ןנאמסאל ריאמ םירפא ברה לש ובתכממ .23
שא ידירש .םינשב תורשע קדובו טחוש היהש ומצע לע ודיעהבו תובר תויאר ואיבהב ,םומיה
.ה"כק 'מעב עיפומ הז ללכ .ט"כק-ג"כק

.ו"כק 'מע .םש .24

.םש ,םש .25

.79 'מע הנמאנ תודע .26

םינברה דוגיא" ר"וי היה .טרופקנרפב "ןורושי תדע" תליהק לש ברו ד"בא היה .27
"םיסכודותרואה

תאז .תופוע תטיחשב הלוכ תקרפמה ךותיח לש רתיהל ףא דגנתה ץיברוה ברה .28
.כ"ר 'מע שא ידירש .וילא יקסניזדורג ע"חר לש ותבושתמ

.ב"כר 'מע םש .29

.80-79 'מע הנמאנ תודע .30

.'ג הכלה 'ה קרפ ,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמ .31

.ב"ע ד"ע ןירדהנס .32

.א"עק 'מע שא ידירש .33

.תופוע תטיחשב תקרפמה לכ ךותיחל םינברה ןמ קלח ידי לע ןתינש רתיהל ןווכתמ .34
.ב"כר 'מע שא ידירש

.ח"לר-ז"לר 'מע שא ידירש .ץיברוה ברל אנוא קחצי ברה לש ובתכמ ךותמ הלוע ךכ .35

.השירפה דגנ םחל .םייהנמב בר ."הרות ינמאנ םייתרוסמה םינברה דוגיא" ר"וי היה .36
הקיז אלל הינמרגב תווצמה ירמוש לכ תא דחאל היה רומאש דוגיא - "תודחא" תמקהל לעפ
.םיכייש םה וילא ןוגראל

.ח"לר 'מע שא ידירש .37

.םש ,םש .38

.ז"פש 'מע ,שא ידירש .39

.םש ,םש .40

.םש ,םש .41

.87 'מע הנמאנ תודע .טרופקנרפמ רגניזלש לכימ לאיחי ברל גרבניוו ברה לש ובתכממ .42

.'ז 'מע רפסה רעשב ,שא ידירש .43

.ד"לק 'מע ,שא ידירש .44

.ז"לר 'מע שא ידירש .וילא אנוא ברה לש ובתכממ דומלל ןתינ תאז .45

.ףקת ןיידע רוסיאה ץיוושב ןכא .ו"פש 'מע שא ידירש .46

.ז"לר 'מע שא ידירש .47

.ט"יר 'מע שא ידירש .ג"צרת רייא ו"ט ןילרבב "הטיחש יניינעל זכרמ"ל ע"חר לש ובתכמ .48

לש ובתכמ םויסב .ב"סק 'מע שא ידירש ד"באב שוביל הדוהי ברה לש ובתכמ םויסב .49
.177-176 'מע הנמאנ תודע - קנומ ברל ע"חר

.'ז 'מע ,רפסה רעשב ,שא ידירש .50

.א"עש 'מע ,שא ידירש .51

.5 'ע ליעל .52

.םילשורימ ע"חרל אנוא ברה לש ובתכמ .ז"ל 'מע ןישרודו ןילאוש .53

.'ג 'מע רפסה רעשב ,םש .54