העבשהו העובשה דוסב םילשורי שוביכ

רגירק ןויצ ןב

ח"י ןויליג ,ט"נשת ,"לולכמ"םילשוריל העובשה לש התקיז .א
,ל"שת תנש לחנה תבישי תאצוה ,'א ונלתכ תרבוחב םסרפתנש "םילשורי שוביכ" ירמאמב
קחציו םהרבא לש תועובשה ללגב םינש תואמ עבראכ בכעתה םילשורי שוביכש יתרבסה
ןויצ תדוצמ םש לע םיסובי וארקנו םיתשלפ השעמל ויהש ,םיסוביה .םיתשלפ ךלמ ךלמיבאל
תיבה רהב םילספ תבצה ידי לע ולא תועובש וחיצנה ,(ה,ב לאומשב י"שר האר) סובי הארקנש
ךריסה םא יכ הנה אובת אל" :העובשה םהיפבו ,בקעיו קחצי דגנ
(1)םיחספו םירוע תרוצב
..(ו.ב לאומש) (2)"הנה דוד אובי אל רומאל םיחספהו םירועה

ללכ תרכזומ הניא איה ירהש ?םילשורי םע ולא תועובש תורשקתמ דציכ ,התע ררבל וננוצרב
ץראב קחציו םהרבא ורפחש תוראבה ןיינעב אלא תוקסוע ןה ןיאו ?תועובשה תשרפב רקיעו
ועבשנ םש יכ" תועובשה ללגב ךכ הארקנש ,עבש ראבב רבד לש ופוסב תודקמתמו םיתשלפ
."םהינש

תורה תוישרפ יתש ןיב תשחרתמ ךלמיבאל םהרבא ןיבש תירבה .ךכ רמול הארנ ןיינעה רבסהב
לש ושוריגו קחצי לש ותדיל לע רפוסמ הינפלמ .םלוע תומי ירבדלו לארשי ימי ירבדל לרוג
תשרפ הירחאלו ,(?עבש ראב ילוא) םימ ראבל תודות לצינ אוה םש ,עבש ראב רבדמל לאעמשי
רזעילא) וירענ ינש םע עבש ראבל בש אוה הנממו ,עבש ראבמ םהרבא אצי הילא ,קחצי תדיקע
.(לאעמשיו

םיקלאב ול עבשיש ,םיתשלפ ץראב זא ההשש םהרבאמ שקיב ךלמיבא .המצע העובשה לא התעו
ןכ ינפלש אלא ,םיכסה םהרבא .םהרבא םע השע אוה רשא דסחכ ,ודכנלו ונינלו ול רקשי אלש
תושבכ עבש םהרבא ביצה ךכ םשל .ךלמיבא ידבע ולזג רשא ראבה תודוא לע ךלמיבא תא חיכוה
תושבכ עבש תא ול ןתונ אוהש םהרבא בישה ,רבדה רשפל ךלמיבא לש ותהימת לעו ןדבל ןאצ
העובשה םש לע עבש ראב םוקמה ארקנ ןכ לע .תאזה ראבה תא רפח םהרבא אוה יכ תודעל ןאצה
.ןלהל הארנ דועש יפכ תיעיבשה ראבה םש לעו ןאצה תושבכ עבש םש לעו
,םהרבא תוראב לש שדחמ הריפחב קוסע היה קחצי .תומוד תוביסנב הכרענ קחצי םע תירבה םג
ומע תרכו ול תואנ קחצי .תירב תעצה םע ךלמיבא עיפוה ,עבש ראבב ראב ורכ וידבעש ןמזב ובו
,העבש ראבל קחצי ארקיו ,םימ ואצמ יכ ורפיסו קחצי ידבע ועיפוה זאו העובש תועצמאב תירב
.(3)הזה םויה דע עבש ראב ריעה םש ןכ לע

?ךלמיבא םע תירבה תתירכב יזכרמ ךכ לכ םוקמ ראבה תספות המלו המ לע םילאושו םיהות ונאו
תועובש תאפמ .קוחר חווטל תוילרוגו תולודג תוכלשה תולעב העובשו תירבב ונא םיקוסע ירה
.(רבד לש ופוסב ררבתהש יפכ) ךרעל הנש תואמ הנומש םילשוריו ץראה םורד שוביכ בכעתה ולא
רבדה הומת אל םאה ?תילרוגו הפיקמ ךכ לכ תירב תרגסמב עבש ראב הדירומ וא הלעמ המ
הריתי תושקעתה אסיג ךדיאמו ,רתויב שודקהו רקיה לע םילודג םירותיול ונא םידע אסיג דחמש
?הדדוב םימ ראב לע

םילשורי איה עבש ראב
אוהשכ לארשי ץראל םהרבא ךלה ,ךארא רשא ץראה לא ...ךצראמ ךל ךל לש וצה תובקעב
קרו ,(י"שר האר) םילשורי לא הבגנ תכלל ךישמה ץראל עיגהש ירחא םג .'ה םשב ארוקו ךלוה
עדי (םיתשלפ ץראב תוראבה תריפח ירחא) קוחרמ םוקמה תא הארו הירומה ץרא לא עיגהשכ
שוביכ םג ,וינב ינפל ץראה תא םהרבא שבכ וז הכילהב .
(4)ול תוארהל 'ה חיטבהש ץראה וזש
,הנומאו הרות לש םימ ראבל הרהמ דע הכפה רפח אוהש ראב לכ .ינחור שוביכ רקיעבו ימשג
תא םירערעמ ולא תוראב דציכ ואר םיתשלפה .המכחו תעד םיאמצה ויחרוא לכ וקשוה הנממ
םהרבא תא ומטש ןכ לע .(5)םהילגרל תחתמ עקרקה תא םיסיממו ךלמיבא לש ותוכלמ תודוסי
.רפעב םומתסו ויתוראבו

העבש ךשמב ותוכלמב העיגפ יא ,התועמשמש ,םהרבאל תירב ךלמיבא עיצה ,הז בצמ חכונל
:(אריו תשרפ) הנומתה רפס םשב ינבואר טוקליב אבומש יפכ ,יעיבשה העורה לש ואוב דע תורוד
םיידוסיה םיקידצה העבש דגנכ ויה ןהדבל םהרבא ביצהש ןאצה תושבכ עבש יכ
,תונוילעה תוגרדמה עבשב םיזוחאה ,דודו ןרהא ,השמ ,ףסוי ,בקעי ,קחצי ,םהרבא
רשא הלאה ןאצה תושבכ עבש" םנה המ ול ראבל שקב ןינגטציא היהש ךלמיבאו
שורדיו םהרבא לש דיתעה וערזמ ךלמיבא דחפ ,ןיינעה ןיבה רשאכו ?"הנדבל תבצה
יעיבשה ונב אוב דע וערז דצמ וינבלו ול הער הנואת אלש העובשו תירב ול תורכל
ול עבשנו ,"ידכנלו ינינלו יל רקשת םא" :ךלמיבא ול רמאיו .דוד ארקנה םהרבא לש
."עבש ראב" תירבה ראבל ארק הז ליבשבו ,יעיבש קידצ דוד דע םהרבא
ראבה יכ ,יעמשמ דחו רורב ןפואב ךלמיבאל ריהבהל גאד ,תירבה תתירכל םיכסהש םהרבא
ךרדה שוביכ ףוס איה תיעיבשה ראבה .ונל תכייש (ונרופסהו רזעילא יקרפ יפל ךכ) תיעיבשה
איהו םהרבא לש הכילהה תילכת איה .םילשוריל םהרבא הלע הירחאו ,םהרבא לש וינב ינפל
וז ראב לע .ךלמיבא תכלממ לש השוביכל םיינחורה ויתוחוכ תא באש אוה הנממ רוקמה
:(הל קרפ) רזעילא יבר יקרפב ונא םיארוק
'ג ןירפוחו ,םהינפל תכלהמ ראבה התייה םיכלוה וניתובא ויהש םוקמ לכ :רמוא ע"ר
בשיו :רמאנש וינפל התוא אצמו םימעפ 'ג קחצי רפחו .םהינפל התוא ןיאצומו םימעפ
:רמאנש וינפל התוא אצמו םימעפ 'ב ץראב רפח ,םימה תוראב תא רופחיו ררגב קחצי
םימ ואצי אוהה םויב היהו" :(ח ,די הירכז) םילשוריב ביתכו לחנב קחצי ידבע ורפחיו
.היתוביבס לכ תא תוקשהלו םילשוריב תולעל הדיתעש ראבה איה ,"םילשורימ םייח
,"העבש התוא ארקיו" :רמאנש העבש התוא וארק םימעפ העבש התוא ואצמש לעו
."הזה םויה דע עבש ראב ריעה תארקנ ראבה םש לעו
:בתכו ריבסה רתא לע ושורפב ל"דרהו
בותכש ומכ תוכלמה תדימ איהש ,םילשורי תארקנה איהש ראבה ןיינע תולגל אב הזב
.תומוקמ המכב
איה םילשורי ןכש ,תוכלמה תדימ תא תלמסמ איהו ,םילשורי איה עבש ראבש ןאכמ ונדמל
.הכולמ ריע ךלמ תירק איה .םלועב 'ה תוכלמ יוליג ףוסו תליחת םשו ,'ה אסכ

ועיקבישמ םלוא ,י"אב רורשל םיתשלפ תוכלמ הלוכי ,תיעיבשה ראבה הלעתו עיגת אלש דע
,ראבה יפ תא תמתוסה הלרעה רסותו הסגה תיתשלפה רפעה תבכש תא תיעיבשה ראבה ימימ
.םיחספו םירוע האלמה םילרעה תוכלמ לש הציק אובי

עבש ראבמ בקעי אציו
תליחת י"שר האר) הירומה רה אוהש םוקמב עגפו עבש ראבמ וכרדל אצי וניבא בקעי םג
:רהוזב בותכ וז האיצי לע .(אציו תשרפ
.עבש ראב ונייה הבשחמה לש ףוסה הז - "עבש ראבמ בקעי אציו"
."הליחת הבשחמב השעמ ףוס ,תוכלמה תדימ ונייה" :שרפמה םש שריפו

הילאו וכרדל בקעי אצי הנממ .השעמה ףוס איהו הבשחמה תליחת איה עבש ראבש ,רמול הצור
,התוא םישגמ אוה ןיינבה םויסבו בא תינכתמ אוה אצוי ,תיב הנובש םדא ומכ .עיגהל ףאש אוה
תדימ תגשהו םילשורי ןינב תא תללוכש ,"עבש ראב" היורקה בא תינכתמ וכרדל אצי בקעי ךכ
באה תינכת אצת ,םיקלא תיבל היהת הבצמ םש רשא ןבאהו ,ותינכת םשגות רשאכו ,תוכלמה
.לעפה לא (תובא הורפח ראב)

:רזעילא יבר יקרפב שרדנ ךכו
ראבמ וינפל תכלהמ ראבה התייהו .ויבא תיבמ ותאצב בקעי היה (6)עבשו םיעבש ןב
וילע דקענש חבזמה ינבאמ םינבא 'בי בקעי חקל....םימי 'ב ךלהמ הירומה רה דע עבש
םינש ונממ דומעל ןידיתעש ועידוהו םוקמה ותואב ויתושארמ םתוא םשיו ,ויבא קחצי
...ץראב דחא םע תויהל םידיתע םלוכש ועידוהל תחא ןבא ןלוכ ושענו .םיטבש רשע
ףינס התוא השעו תומוהת יקמע דע ןבאה העבטו תינמיה ולגר הטנ ?ה"בקה השע המ
רובט אוה םשמש היתשה ןבא תארקנ ךכיפל .הפיכל ףינס השועש םדאכ ,ץראל
אשנ םשמו ראבה תא חינה םשו ...דמוע 'ה לכיה הילעו ץראה לכ חתמנ םשמו ,ץראה
.עבש ראבמ בקעי אציו רמואו וילגר בקעי אשיו :רמאנש וילגר
ראבה יפ לע ןבאה תא ביצה רשא בקעי קרו (7)ראבה יפ תא הסכמ היתשה ןבאש ןאכמ ונדמל
םרדנ תא םילשהל וכזי וינבו בקעישכ םויה אובב .םירדעה לכ תא תוקשהלו התוא לגל לגוסמ
:ץומא ןב והיעשי ןוזח זא םייקתי ,םיקלא תיבל וכפהי הבצמהו ןבאהו
וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו
הכלנו ויכרדמ ונרויו (8)בקעי יקלא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל :ורמאו םייוגה לכ
.םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ,ויתוחרואב
םיתשלפ ץרא לע ןויסח ול ונתנו ךלמיבא םע תירב ותרכ קחציו םהרבאש תעבש ,םידמל ונאצמנ
.ונל תכייש םילשורי איהש עבש ראבש ,םלועו םע לבק ועבק םג םה ,תורוד העבשל םילשוריו
תילג אל ,םלועבש חכ םושש ילבמ ,ונילא רובעת איה ,יעיבשה העורה לש ותוכלמ ןוכית רשאכו
.םילשורי שוביכ תא עונמל חילצי ,דוד לש ושפנ יאונש םיחספהו םירועה אלו יתשלפה

אל ,ותביתנל רואו וילגרל רנ אוה 'ה רבדו םימותהו םירואה תוסחב םה ויתומחלמ לכש ימ
.ודגנכ םה ןיאכ יכ םיחספהו םירועה ןמ עתריי

םילשורי ןמיסב -םיתשלפ םע דוד תומחלמ .ב
טוקליה יפל ךכ ,ךלמיבא לש ודכנ ןיבל יעיבשה העורה ןיבש המחלמה איה תילגו דוד תמחלמ
:ינבוארה
יעיבש ,םהרבא לש וערזמ דוד אבש דע םהיניב הרצענ המחלמהו םיתשלפ ודמע ןכל
.דוד וחצנו םהינש ומחלנו ךלמיבא ערזמ יתשלפה תילגו םיקידצל
רשפא .םהיתועתלממ השה תא ליצהו בדה תאו יראה תא הכה םש ןאצה ןמ וז הכרעמל אב דוד
התייה בדה םעו יראה םע וז המחלמ .לארשי קיחל תיעיבשה השבכה תא ריזחה אוה הזבש
תוכרעמ ףרחש הזה לרעה יתשלפה תא הכי ךכ בדה תאו יראה תא הכהש םשכ :דוד דיב ןמיס
.םייח םיקלא

יתימא ךלמ היה אל וישכע דע יכ ,ךלמ ונייהד ,המחלמ שיא ול רורבל לארשי םע תא ץליא תילג
.ותוכלמ המק אל לואש יכ לארשיב
שדקוהו ןכוהש ןושמש .םיתשלפ תא רגמל לארשיב ךלמ םוש חילצה אל התע דע !הארו אצ
לואש םג .רויע אוהשכ םדיב לפנו רבד לש ופוסב לשכ ,
(9)םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל ןטבמ
ריתוה אוהשכ םדיב לפנו לשכ (10)םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל היה לארשיב ךלמכ ודועייש
.ד קרפ ב לאומש האר) לואש לש ותוממ האצותכ הזכ השענש תשביפמ םשב חסיפ דכנ וירחא
.(תשביפמ רתונו גרהנ אוה םג ךא תשב שיא םג היה רצק ןמז קרפל םנמא

העבש םיתשילפ תודשב דדונ אוהשכ ,'ה ןורא לפנ םתא דחיו םיתשלפ ידיב ולפנ וינבו ילע
.(ל"זח ושרד ךכ) תורוד העבשל התייהש םהרבא לש ותעובש דגנכ םישדח
דימ לארשי תעשוהלו תוכלמל שדקוהו ןכוהש ,וילע בותכ רפס תליגמב רשא ךלמה דוד קר
ונאו !םילשוריל לכה תעתפהל איבה תורכה ושאר תאו תחצינ הכמ תילג תא הכה
(11)םיתשלפ
דציכו ,השבכנ אל ןיידעש ,תיסובי ריע איה ירהו ?הימש רכד ןאמ םילשורי ,םיאתשמו םיארוק
וז המחלמש ונדמלל בותכה הצרש אלא הז ןיא .(12) ?םשל יתשלפה שאר תא דוד איבי הז
ךרדה החתפנ םיתשלפ לע דוד לש ונוחצינבו ,םילשורי לע המחלמה תליחת השעמל התייה
.םילשוריל

ךלמל חשמנ דודש ,םיתשלפה ועמששכ .םילשוריב התייה םיתשלפ םע דוד לש האבה המחלמה
תא ונממ לוטילו ודימ הליצהל םילשוריל םה ולע דימ ,םילשורי תא שבכ אוה יכו ,לארשי לכ לע
וידבע ויהי םה ךולמי דוד םאו .דחא רתכב םיכלומ םיכלמ ינש ןיאש םה ועדי עודי .ותוכלמ רתכ
.(תילג זירכהש ומכ)

."םימ ץרפכ ינפל יביוא תא 'ה ץרפ" :רומאל םיצרפ לעב םוקמל ארקו םיתשלפה תא הכה דוד
ןב אוהש ,ומצע לע ילואו ,םיתשלפ לש רפעה םוסחמ תא הצרפש תיעיבשה ראבל אוה זמר ילוא
לא םיצח םילשורימ םימ תאצל ולכוי התע .קחציו םהרבא לש העובשה םוסחמ תא ץרפש יצרפ
דחא 'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו ...ןורחאה םיה לא םיצחו ינומדקה םיה
.(ט-ח די הירכז) דחא ומשו
תטלחומה ותוקבד תא אוה חיכוה וז המחלמב .םילשוריב םיתשלפ םע דודל המחלמ דועו
תורמלו .םיאכבה שארב הדעצה לוק תא עמש אל דוע לכ ברקל סנכנ אלשכ ,
(13)םימותו םירואב
דוד רמא ,םהיתומא 'ד ךותב רבכ ויה םיתשלפה יכ ברקל סנכיש דבכ ץחל וילע וליעפה וילייחש
תומנש בטומ ,םיתמ ונא םהב די םיטשופ ונא ןיא םאו ,םיתמ ונא םהב די םיטשופ ונא םא
.(זכ םיליהת ט"וש האר) םיבייח תומנ אלו םיקידצ

םהרבא תעובש המייקתה הזבו םעינכהו תחא הכמ דוע םיתשלפה תא דוד הכה ןכ ירחאו
:ל"נה ינבואר טוקליב בותכש יפכ האולמב
רחאל ,ןכ רחא יהיו והזו ,"םעינכיו םיתשלפ תא דוד ךיו ןכ רחא יהיו" ביתכ הז לעו
.םעינכהו יעיבשה אוה דודש העובשה םייקתנש
יקרפב בותכש יפכ העובשל ןמיס אוה םג ,םיתשילפ דימ המאה גתמ תא דוד חקל וז המחלמב
:ול רזעילא יבר
.וילע בכור היהש רומחה גתממ תחא המא ול ןתנו ךלמיבא םע תירב קחצי תרכש
חקלש דע םהל לוכי אלו המאה גתמ תא ול וארה םיתשילפ תא תוכהל דוד הצרשכו
.םצרא תא שבכו המאה גתמ תא םהמ

םינבו תובא לע .ג
:(14)ונושל הזו 'ול רזעילא יבר יקרפב אצמנ םהרבא תעובשל ףסונ רוקמ
סנכנו הלפכמה תרעמל רקבה ןב ץרו רקב ןב איבהל ץר םהרבאל םיכאלמה ואבשכ
חירו םהילע םיקלוד תורנו םהיתוטימ לע םיבכוש הוחו םדא האר ,םהרבא וירחא
הרעמה יל ורכמ :יסובי ינבל רמא .רבק תזוחאל הדמח ,םהמ הלוע חוחינה חירכ בוט
ה"בקה דיתעש ונא םיעדוי :ורמא ,םהילע ולביק אלו םלוע בתכמבו בהז רכממב
.יסובי ריעמ שרוי ךערז ןיאש תירב ונמע תורכ ,הלאה תוצראה לכ תא ךערזל ןתיל
ושע :סובי ישנא ושע המ .הלפכמה תרעמ הנק כ"חאו תירב םהמיע םהרבא תרכו
ואבשכו ריעה בוחרב םתוא ודימעהו העובשה תירב םהילע ובתכו תשוחנ ימלצ
דוד האר וז העובשו .העובשה ינפמ םילוכי ויה אל ריעל סנכיהל וצרו ץראל לארשי
בותכש וללה םימלצה ריסתש דע סנכיהל ךל םיחינמ ונא ןיא :ורמא וירוחאל רזחו
לכ :דוד רמא ."םיחספהו םירועה ךריסה םא יכ" :רמאנש םהרבא תעובש םהילע
ךכ רחאו ,שארל היהו היורצ ןב באוי הלעו ,שארל היהי םימלצה ריסיו הלעיש ימ
.'וכו ןנראל דודל ןתיו :רמאנש םלוע רכממב יסוביה תא הנק
עודמו ?קחצי תדלוה תרושבלו הרעמה ןיינקל םהרבא תעובש תא ל"זח וכימסה עודמ ןויע ךירצו
רתוי בושח הוחו םדא לש םתרובק םוקמ יכו הלפכמה תרעמ תרומת םילשורי לע םהרבא רתיו
?ונשדקמ םוקמ ,ונייח תיבמ

ריע לא עיגהל רשפא יא .םינבה ריע איה םילשוריו תובאה ריע איה ןורבח .ךכ ריבסהל הארנו
םינבה ועשוי תובאה תוכזב .םלועה תובא ןורבח ינשי לא ןכל םדוק םירבחתמש ילבמ םינבה
.םהינב ינבל הלואג אובתו
םשכ .(15)תיבה ןינבל דוסיה ויה הדקעה חבזמ ינבאו קחצי חכמ הררבתה םילשורי תשודק
ןכ לע .םינבא=םינבו תובא ילב תיב םיקהל רשפא יא ךכ םינבא ילב ןינב תונבל רשפא יאש
תשרפ תמדוק וז הביסמ .וריחב ונב תדלוה תרושב תא עמששכ םלועה תובא לא םהרבא שרדנ
ןבה תריחבב היולת םילשורי תריחב יכ ,תוראבה תשרפל לאעמשי לש ושוריגו קחצי תדלוה
'ה רהב תולעל יאשר אלו לוכי אל רשאו קחצי םע שרי אל רשא המאה ןב תייחדבו רחבנה
.ושדק םוקמב דומעלו

התייה אל ןורבחל דוד לש ותיילע .ןורבח ךרד םילשורי לא עיגה ,םהרבא ומכ ,ךלמה דוד םג
דסייל תנמ לע תולעל הדוהי ירעמ ריע וזיאל 'הב לאש אוה ןתנוהיו לואש תומ ירחא דימ ,ידכב
:(טע .א קלח) רהוזב השרפתה וז הבושת .הנורבח - התייה 'ה תבושתו ,הכולמה תיב תא םש
תוכלמה תא דימ לבק אל המל ,תוכלמה לבקל יואר היה דודו תמ לואשש רחאמ יכו
דע אלא תוכלמה לבקל ול היה אל דוד יכ ,איה המכחה דוס לכה אלא ?לארשי לע
ןורבחב בכעתנ ןכ לעו .םהב תוכלמה לבקי זאו ןורבחב םהש תובאב םדוקמ רבחתיש
ותוכלמ ןקתיש םושמו המכחה דוסב לכהו ,יוארכ תוכלמה לבקיש ידכ םינש עבש
.(םלוסה םוגרת י"פע)
רבחתהל ידכ הנורבח אוה הלע התעו ,םלועה יבא ןושארה םדאמ ויתונש םיעבש תא לביק דוד
.וילא
ראבה לא ,ישי לש יעיבשה ונב ,יעיבשה העורה הלוע תובאה ריע ןורבחב םינש עבש ירחא
.םיחספהו םירועה תרסה ךות השבוכו ,םילשורי איה תיעיבשה

?'הל תיב דוד הנב אל המל
:'ה ובישה ךכ לע .'הל תיב תונבל דוד שקיב םילשורי שוביכ ירחא
לארשי ינב תא יתלעה םוימל תיבב יתבשי אל יכ ?יתבשל תיב יל הנבת התאה...
יל םתינב אל המל... לארשי יטבש דחא תא יתרבד רבדה ...הזה םויה דעו םירצממ
ךיתבא תא תבכשו ךימי ואלמי יכ .'ה ךל הנבי תיב יכ 'ה ךל דיגהו ...?םיזרא תיב
תיב הנבי אוה ,ותכלממ תא יתניכהו ךיעממ אצי רשא ךירחא ךערז תא יתומיקהו
רשא ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא .םלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננכו ימשל
.םדא ינב יעגנבו םישנא טבשב ויתחכהו ותועהב
(16)?ויחא ראש לעו ויבא לע המלש ףידע המב ?'הל תיב דוד הנבי אל עודמ .המותס 'ה תבושת
תניחבב אוהש דוד ."ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא" םילימב ץוענ ךכל הנעמהש המדנ
לא עיגה ךלמה דוד ."ןב" תניחבב אוהש דליה המלש אלא תיבה תא תונבל יואר אל "בא"
ץראב רשא םילודגה םשכ לודג םש ול רצונו ,םישק םיקבאמו תובר תומחלמ ירחא תוכלמה
-תוחש םשכ דוד ןגמ םימתוח ויהיש (:זיק םיחספ) ףסוי בר תשרדכ ,םהרבא לש ומשכ רקיעבו
השע ידי םצעו יחוכ' לש השגרה ובלל בנגתתש רתויב שולק ולו ששח שי .םהרבא ןגמ םימ
תיב הנובה באכ תיבה ןיינבב שיגרי אוהש שולק ששח שי .הזה תיבה תאו 'הזה ליחה תא יל
ךכל יא .לארשי ינב ושוחי ךכש ששחל שי ירה ,ךכב דוד תא דשחל ןיאש רמול יצמית םאו .ונבל
רשא תיבהמ דלוי רשא ונב המלשו ,הכולמ תיב- תיב ול הנבי 'ה אלא 'הל תיב הנבי אוה אל
אוה .אבו תאצ עדי אלש ןטק רענ (17),םימי לוע ךלמל השענ הז ןב .'ה תיב תא הנבי ,'ה ול הנבי
.'המ םניח תנתמ ול ונתינ ודובכו ורשע ,ותניב ,ותמכח לכו ,ףסכ לש שגמ לע ותוכלמ תא לביק
.וילע ותעד חוזת אלש ידכ (עבש תבו דוד השעמ) וירחאמ ול םיצרש תפוקש ,הז ןבל הלעמ דועו
והיתדמעהו ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא :ךפהל אלא בא לש השוחת היהת אל הז ןבל
יפכ "ןב" היה ויתומשמ דחא םנמאו .םלוע דע ןוכנ היהי ואסכו םלוע דע יתוכלמבו יתיבב
:רתסאל ינש םוגרתב שרדנש
הדוהי בשיו :בותכ ןכש וימיב היה רשא םולשה תודוא לע ול םיארוק ויה המלש
הנב :ביתכ ןכש תואבצ 'ה שדקמ תא הנב רשא ןעי ול םיארוק ויה ןב .חטבל לארשיו
.ךל לובז תיב יתינב
:"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספה תא םשרדב םהירבד תא ל"זח ונוויכ ךכל
(ט ,אל והימרי) :רמאנש ,םכיבא ינאו ,"םכיקלא 'הל םתא םינב" :רמאנש ,םינב םתא
לצא אוהשכ באל דובכו ,םהיבא לצא םהשכ םינבל דובכ ."באל לארשיל יתייה יכ"
ושע ."םתובא םינב תראפתו םינב ינב םינקז תרטע" (זי ילשמ) :רמוא אוה ןכו .םינב
.(ג,דל הבר תומש) וינב לצא הרשיו אביש באל תיב
ריעב םה ודלונ יכ ךלמל םייואר ויה אל םלוכו ,וישנ ששמ ןורבחב דודל ודלונ םינב השש
תומש וא םהיתומש תאפמ םאו םתדלוה םוקמ תאפמ םא באה דוסי תא שי םלוכב .תובאה
.םהיתומא
.(18) בא ולוכ היה ליגיבא ןב באלכ
.ויבא ייחב דוע ךולמל הסינו ןורבחב ודמעמ תא ססיב םולשבא
.תימנושה גשיבא תועצמאבו ןהכה רתיבאו אבצה רש באוי תרזעב ךלמל אשנתה תיגח ןב הינודא
.לטיבא ןב היה היטפש
.ןורבחב רבקנו תובאה רודל היה ךייש יכ הכולמה ךרעממ רנבא החדנ ןכ ומכ
רשו ,תימלשוריה (19)עבש תב ןב ,םילשוריב ותדילו ותרוהש ,המלש הכולמל רבחנ םתמועל
.עדיוהי ןב והינב ואבצ
,ץקמב רקד ןב ,םירפא רהב רוח ןב :ןוגכ ,"םינב" םה םילשורי יביצנמ רכינ קלח ,אלפ הז הארו
אנעב ,ודיגמב דוליחא ןב אנעב ,דעלג תמרב רבג ןב ,ראד תפנב בדניבא ןב ,תובראב דסח ןב
.תולעבו רשאב ישוח ןב
םהרבא לש העובשה תרגסמב השאל החקל דוד .תישארב ימי תששמ דודל היואר התייה עבש תב
:ל"נה ינבואר טוקליב בותכש יפכ ךלמיבאל
ורמא הזו... ,יתחה הירוא תשא ע"בש תב תא חקלש יפל "עבשב" ללכנו דוד אב
לעו .הגפ הלכאש ילול תישארב ימי תששמ דודל עבש תב התייה היואר :ל"ז וניתובר
החיקל תאז רקיעו .העוט אלא וניא אטח דוד רמואה לכ ל"זר ורמא הזה לודגה דוס
.דוסה ילעבל עודי ,דודל השא תויהל
.םשב תובוקנה וישנ ןיבמ דוד לש תיעיבשה ותשא איה עבש תב


הנחדא וכז אל התיעב וכז .ד
תעד לע ,ךלמיבא םע תירב תורכל םהרבא םיכסה דציכ .הלודג ההימת תררועמ םהרבא תעובש
תוכז םהרבאל שי יכו (20)?הנש תואמ הנומשב םילשוריו ץראה םורד שוביכ תא בכעלו ,ומצע
אלהו ?ץראה לעב אוה םאה ?תורוד העבשל ולו םירזל ,םילשורי ללוכ ,ץראה ןמ םיקלח תתל
אל" םע המו ?"ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ץראה יל יכ" :(גכ,הכ ארקיו) אוה אלמ ארקמ
"?םנחת אלו תירב םהל תרכת

הסינ אלא ,לארשי ץראל סחיב תיקלאה תינכתה ןמ הטס אל ותעובשב םהרבאש רמול הארנו
.ינידמ רדסהו תירב לש תרגסמב התוא ןגעל

הנש תואמ עברא םהל אל ץראב רג היהי וערזש ,םירתבה ןיב תירבמ ,רבכ עודי היה םהרבאל
אלש ול חיטבהלו ךלמיבא םע תירב תורכל העינמ לכ ןיא ךכל יא .הנה ובושי יעיבר רוד קרו
.(ידכנלו ינינלו יל רקשת םא) יעיבר רוד דע תוחפל ער לכ ול הנואי

םיליבקמ םהש ,(םיעור השש) תורוד השש ונלצא ורבע רבכ עשוהי ימיב ץראה שוביכ תפוקתב
יושעש יעיבשה העורה לש ואוב תארקל ןכומו ךורע לכה התעמ .םיתשלפה לש תורוד השולשל
םיטפוש רפס תליחתב תיקלאה הבושתה תנווכמ ךכל ילוא .עמשנ ולוקב םא םוי לכ עיגהל
לארשי ברה ונרעצלש אלא .הדוהי טבשמ יעיבשה העורל הנכומ הגהנהה ונייהד ,"הלעי הדוהי"
רמג בכעתה ןכ לעו ,ץראה ןמ ז"ע רועיב םוחתב ןהו ץראה שוביכ םוחתב ןה 'ה לוקב ועמש אל
.יעיבשה העורה לש ואוב םג בכעתה ותא דחיו (הנש תואמ עברא דוע) תובר םינש ץראה שוביכ
:(ג,ג-כ,ב) םיטפוש רפסב םירבדה םיראותמ ךכ
םתובא תא יתיוצ רשא יתירב תא הזה יוגה ורבע רשא ןעי :רמאיו לארשיב 'ה ףא רחיו
עשוהי בזע רשא םייוגה ןמ םהינפמ שיא שירוהל ףיסוא אל ינא םג ,ילקל ועמש אלו
הלאו .עשוהי דיב םנתנ אלו רהמ םשירוה יתלבל הלאה םייוגה תא 'ה חניו... תמיו
.'וכו ינענכה לכו םיתשלפ ינרס תשמח... לארשי תא םב תוסנל 'ה חינה רשא םייוגה
ינרס תשמחמ רקיעבו לארשי תא םב תוסנל חינה אוה רשא םייוגה ןמ ונל חיני ה"בקה רשאכ
בתכ ןכו יעיבשה העורה ךלמה דוד לש ואובלו הלחנה לאו החונמה לא אובל הכזנ זא ,םיתשילפ
:(י,בי םירבד) י"שר
'ה חינה רשא םייוגה ןמ החונמו קולחו שובכ רחא - "ביבסמ םכיביא לכמ םכל חינהו"
.דוד ימיב אלא וז ןיאו לארשי תא םב תוסנל
לארשי ותרכש תירבה אלא םילשורי שוביכ תא הבכע םהרבא לש תירבה אלש התעמ רומא
ןויסינה קרפ תא םייסל הלודג תונמדזה התייה ןושמש תפוקתב .םהיהלאלו ץראה יבשויל
ושרדו "םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו" :בתכנ ןושמש לע .םיתשלפ תא עינכהלו
,ותעושתב לשכנ ןושמשו ונלזמ ערתיא םעפה םג םלוא ."ךלמיבא לש ותעובש לחוה" :ל"זח
.דודו לואש לש םאוב דע התחדנ העושתהו ,םייס אלו לחה קר אוה

קותמ אצי זעמ
לארשי לש רתויב השקה ביואל וכפה ,תירבה הווסמ תחת ,םיתשלפהש המדנ הנושאר הפקשהב
םיעבש תואמ שולשכ ולת לע דמעש הליש ןכשמ תא ובירחה םה .דוד אוב דע ץראה שוביכ זאמ
לובג לכב שרח אצמנ אלש דע לואש תפוקת לכב םירצמ אלל ןוטלש לארשיב וטלש םהו ,הנש
.תינח וא ברח םירבעה ושעי ןפ ,לארשי

לש התריחב תא ומדיק ,הליש ןכשמ תברחה ידי לע ,םיתשלפה אקוודש הארנ ינש טבממ םלוא
לכ .הדוהי טבש לא םירפא טבשמ הגהנהה תקתעה תאו ,לארשי םע לש ינחורה זכרמכ םילשורי
אל "הלעי הדוהי" תיקלאה הארוההו םירפא טבש ידיב הגהנהה התייה הלישב היה זכרמהש ןמז
תעדב אבומ) ל"זח ושרדש יפכו .הלחנה לא החונמה ןמ רובעל היה רשפא יאו ,שממתהל הלכי
:(י,טמ תישארבל 'סותה ילעבו םינקז
.הליש ןכשמ ברחיש דע - "הליש אובי יכ דע" ...חרפי אל - "הדוהימ טבש רוסי אל"
ךלמ ץני אלו חרפי אל :ושורפ יכהו "ךשמש דוע אובי אל ומכ" ןברח ןושל "אבי"
הייל ךימסו ,"הליש ןכשמ שטיו" :רמוא אוה ןכו ,הליש ןכשמ שטי יכ דע הדוהיב
."ודבע דודב רחביו"
:םש ייחב ונבר בתכ ןכו
וניצמ ןכו שמשה אב יכ ןושלמ אוהו ,הליש ןכשמ ברחי רשא דע - "הליש אובי יכ דע"
שטיו :דוד רמאש אוהו .הליש ברחש דע הדוהיל תוכלמה התייה אלש בותכב שרופמ
תא רחביו ,רחב אל םירפא טבשבו ףסוי להאב סאמיו ,םדאב ןכיש להא הליש ןכשמ
ירהש .ןאצ תואלכממ והחקיו ודבע דודב רחביו ,בהא רשא ןויצ רה תא הדוהי טבש
.דודל וחשמו איבנה לאומש אב הליש ברחנש רחא
העבש והוקיזחהו ,ותראפתו וזע 'ה ןורא תא יבשב הלישמ וחקל רשא םיתשלפה ,אלפ הז הארו
טבש םוחתל ותוא וריזחה םה ,ךלמיבאל םהרבא ןתנש ןאצה תושבכ עבש דגנכ םישדח
ונכשמ םוקמ לא םילשוריל ותוא הלעה ךלמה דודש דע הנש םירשע הכיח אוה םשו (21)הדוהי
ותחישמלו ןויצ רה תריחבל ןיפיקעב העייס םהרבא לש ותעובשש ,ןאכמ םידמל ונצמנ .עובקה
.םיעד םימת תואלפנמ ולא לכו .לארשי לע ךלמל יעיבשה העורה ,דוד לש


:תורעה


דודשו 'ה תיבב אצויו סנכנה לודגה ןהכה תא םירטעמה םימותו םירואהמ רומגה ךפהה םה .1
.םהל שרדיהל ילבמ ולגר תאו ודי תא םירה אל ךלמה
רוזח
.דועו היעשי ונבר ,ג"בלר ,ק"דר ,י"שר ישורפב .ה ,ב לאומש האר .2
רוזח
.ראב ורפח ובש יעיבש םוקמ היהש ינפמ העבש ראבה תא ארק :.גל,זכ תישארב ונרופס האר .3
יעיבשה היה הזו תובוחרו הנטש ,קשע ןהש קחצי לש 'גו....םיתשלפ ומתסש םהרבא לש 'ג
.העבש והוארקש
רוזח
ץראה לא" יוטיבל םיפסונ םישורפ םייחה רואו ,ונרופס ,ע"בארב הארו .א,בי תישארב ב"יצנ .4
."ךארא רשא
רוזח
הכיראמ ידכב אל ירהש ,שדקמה יתב לא תוזמורכ תוראבה ןינע רבסהב ךיראה םש ן"במרה .5
.תוראבה ירופיסב הרותה
רוזח
רשקה לע .העובשהו העבשה דוסב םיבלתשמ םהו םיירקמ םניא ולא םירפסמש חינהל שי .6
רבד אוהש תירב תתירכ אצמנ ןכ ןכ ומכו :לש הווצמב ךוניחה בתכ העבשל העובש ןיבש
ןושל ןכ ומכו ,ידימ חקת תושבכ עבש יכ בותכש ומכ ,העבש ןובשח לע ןינע ,םויקל השענש
...העבש ןושלמ רזגנ אוהש םימכח ורמא ,םויק םגרותמ העובש
רוזח
'ז וז ראב הארו אוב" :רהזב שרדנ לא-תיב תא ובזע ירחא ףכית בקעי הילא עיגהש ראבה לע .7
.עבש ראב תארקנ ךכו (תוכלמה תדימ) עבש לע זמר אוהש יפל ,תאזה השרפב הבתכנ םימעפ
וללגו" ,"ראבה יפ לע הלודג ןבאהו" ,"איהה ראבה ןמ יכ" ,"הדשב ראב הנהו אריו" :בותכש
וללגו םירדעה לכ ופסאי רשא דע" ,"ראבה יפ לע ןבאה תא ובישהו" ,"ראבה יפ לעמ ןבאה תא
. םימעפ עבש ירה ."ראבה יפ לעמ ןבאה תא לגיו בקעי שגיו" ,"ראבה יפ לעמ ןבאה תא
רוזח
תניחבב אלא "הדש" תניחבב אלו "רה" תניחבב היהי אל הז םוקמ רשאכ שממתי הז ןוזח .8
הראפתל יונב היה תיבהשכ המלש תפוקתב שחרתה הז .םיחספב ל"זח ושרדש יפכ ,"תיב"
.ונימיב הרהמב תיבה ןינבב שדחתיו
רוזח
תא עישוהל לחי אוהו" :רמאנש העובשה ללגב הרוסא םיתשלפב המחלמה התייה ןושמש דע .9
םא :ביתכד ךלמיבא לש ותעובש הלחוה אנינח יברב אמח יבר רמא - "םיתשלפ דימ לארשי
.(:ט הטוס) .ידכנלו ינינלו יל רקשת
רוזח
היה לואש לש ירקיעה ודועיי ירה ,ינומעה שחנ לש םויאה דגנכ ךלמ ושקיב לארשיש תורמל .10
לע דיגנל ותחשמו ןימינב ץראמ שי ךילא חלשא רחמ" :לאומשל 'ה רמאש ומכ םיתשלפ דגנ
. (זט,ט א לאומש) "םיתשלפ דימ ימע תא עישוהו לארשי ימע
רוזח
ושע התעו :רנבא רמאש יפכ םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל היה דוד לש ירקיעה ודועיי .11
ב 'מש) םהיביא לכ דימו םיתשלפ דימ ימע תא תא עישוה דוד דיב רמאל דוד לע רמא 'ה יכ
.(חי,ג
רוזח
א םיטפוש) הדוהי טבש י"ע שבכנש קלח ותואל ושאר תא איבהש (ארקמ תעד) םישרפמ שי .12
ריעל הנווכהש בתכ ק"דר .תובשייתה םש התייה אלו ףרשנ הז רוזא ירהש קוחד הז ךא ,(ח
.בנ
רוזח
,ןיטולחל םימותלו םירואל דומצש ימ קר .ךידי ףסא ןהכל רמאו 'הב שרד אלש לואש תמועל .13
.םיחספהו םירוויעה תא ריסהל לכוי
רוזח
תא שבכל ולכי אל הללגבש םהרבא תעובשל רוקמכ הז םוקמ ןייצש ,זי,בי םירבד י"שר האר .14
.םילשורי
רוזח
.היתשה ןבא איהו תחא ןבאל ושענ חבזמה ינבאש בותכ 'ול רזעילא יבר יקרפב .15
רוזח
:ןוגכ תופסונ תובושת שי .16
.(ב יתבר אתקיספ) 'ה תיב תא תונבל ונממ ענמנ ןכ לע תיבה ןינבל ותיב תיינב םידקה דוד .א
'ה לכוי אל הלילח ואטחי לארשי םאו ,םלועל ברח היה אל אוה תיבה תא הנוב היה דוד וליא .ב
.('בס בוט רחוש .םש) םהב עגפיו תיבב ותמח תולכל
ינפל םיבר םימד ךפשו תומחלמ שיא היהש םושמ תיבה תא הנב אל דודש בותכ םימיה ירבדב .ג
.החונמהו םולשה למס אוה תיבה וליאו ,'ה
רוזח
תועד שי םלוא .ז,ג א םיכלמ י"שר שריפ ןכו ,די הבר םלוע רדס יפל ,וכלמב 12 ןב היה .17
.םירשע ןב היהש א"יו םינש הרשע שש ןב היהש
רוזח
ןב אוהש ןבה ותוא ןידשוח ויהו ,לבנ תומ ירחא ליגיבא תא אשנ דודש יפל :ג ולוכיו שרדמ .18
.ל-א ונד -לאינד ,בא ולוכ-באלכ תומש ינש ותוא וארק ךכל ,לבנ לש
רוזח
(:טס ןירדהנס) דוד החקלשכ םינש עבש תב התייה ןכ המשכ .19
דוד ומכ .(ה,ג ,א םימיה ירבד) ק"דרה לש ושורפל םאתהב דוד לש יעיבשה ונב אוה המלשו
הנב המלשש עבש תבל עבשנ דוד יכ העבשהו העובשה דוסב ותוכלמ לא עיגמ המלש םג ךכ
.'ה אסכ לע בשי אוהו וירחא ךלמי
רוזח
העבש וברח הללגבש ורמאו םהרבא לש ותעובש תא ורקיב (דנ הבר תישארב) ל"זח ןכא .20
ידיב הבשנ 'ה ןוראו ,וינב תשלשו לואש ,ןושמש םהיניב םיקידצ העבש וגרהנו תונכשמ
.הז השעמ לע שנוע התייה קחצי תדקעש בתכ ם"בשרהו .םישדח העבש םיתשלפ
רוזח
ךשמהכ השדח הלגעב םילשוריל םירעי תירקמ 'ה ןורא תא הלעה ןכ לעו ,דוד רבס תוחפל ךכ .21
לעפב יכ ,דוד העט וז הדוקנב (אל הבר והילא האר) השדח הלגעב םיתשילפ הדשמ ותיילעל
תניחבב אוה הדוהי םוחתבש דוד ריעל ותבסהו ,ןימינב תעבגבש בדנימע תיבל 'ה ןורא עיגה
הנורא ןרוג אוהש ,ןוכנ ןרוגב ןוראה תא טמשל רקבה לחה ןכל .ףתכב עסמ ךירצמו שדח עסמ
ןימינב תלחנמ רבוע ןוראהשכ שדח עסמ ליחתמ האלהו םשמ יכ ,םי"שרפמהמ קלח תעדל
רבד שטשטל הסינ דודו ןימינב תלחנב היה בדנימע תיבש ,ד הבר רבדמב האר) הדוהי תלחנל
.(הז
רוזח