:הבושת יכרד
ונבר השמ תובקעב ךלמה דוד

דל-בל תומשו ,םיליהתב ז"כ רומזמ י"פע

ןיול תיריא

ח"נשת וילסכ - ו"ט "לולכמ" ךותמ


הרוצבו היולג הרוצב ,יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב םיליהת ירומזמב תובר רכזומ הבושתה אשונ
,"יעשיו ירוא 'ה דודל" ז"כ רומזמ אוה הבושתה לע רבדמ יאדווש םירומזמה דחא .תרתסנ
ידעומ םות דעו לולא שדוחמ לחה לארשי תוליהקב ארקיהל הז רומזמ רחבנ םניחל אל
.ירשת

קימעמ ןויעבו ,טלוב ןפואב הבושתה אשונ תא אצמנ אל רומזמב תינושאר תולכתסהב
.םירורב אלו םימותס םינינע הברה הז רומזמב הלגנ

תראובמ איה דציכו רומזמב הבושתה לש המוקמ והמ קודבנו ולא םיישק לע דומעל הסננ
.ןאכ אקוד דוד ידי לע
.דחפא יממ ייח זועמ 'ה ,אריא יממ יעשיו ירוא 'ה דודל"
.ולפנו ולשכ המה ,יל יביואו ירצ ירשב תא לוכאל םיערמ ילע בורקב
.חטוב ינא תאזב המחלמ ילע םוקת םא ,יבל אריי אל הנחמ ילע הנחת םא
,שקבא התוא 'ה תאמ יתלאש תחא
.ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל ,ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש
.ינממורי רוצב ,ולהא רתסב ינריתסי הער םויב הכסב יננפצי יכ
,העורת יחבז ולהאב החבזאו ,יתוביבס יביוא לע ישאר םורי התעו
.'הל הרמזאו הרישא
.יננעו יננחו ארקא ילוק 'ה עמש
.שקבא 'ה ךינפ תא ,ינפ ושקב יבל רמא ךל
,תייה יתרזע ךדבע ףאב טת לא ,ינממ ךינפ רתסת לא
.יעשי יהולא ינבזעת לאו ינשטת לא
.ינפסאי 'הו ינובזע ימאו יבא יכ
.יררוש ןעמל רושימ חרואב ינחנו ךיכרד 'ה ינרוה
.סמח חפיו רקש ידע יב ומק יכ ירצ שפנב ינתת לא
.םייח ץראב 'ה בוטב תוארל יתנמאה אלול
"'ה לא הוקו ,ךבל ץמאיו קזח 'ה לא הוק

קרפהמ תולועה תולאש .א
יממ" - ,'הב ותנומא חוכמ םהילע רבוג דודש דחפו הארי םיראותמ קרפה תליחתב .1
םיערמ ילע בורקב" - השק הקוצמ תראותמ ןכ ומכ ('א 'ספ) "דחפא יממ" ,"אריא
המחלמב האישש ('ב 'ספ) "ולפנו ולשכ המה יל יביואו ירצ" ,('ב 'ספ) "ירשב תא לוכאל
דח רבעמב םואתפו .('ג 'ספ) "המחלמ ילע םוקת םא ...הנחמ ילע הנחת םא" - שממ
."ולכיהב רקבלו" "'ה תיב"ל עיגהל ונוצר לעו ,'הל םידחוימה ויפוסיכ לע רפסל דוד רבוע
המחלמלו הקוצמל הרושק הניאש המצע ינפב הפיאשכ הרואכל תדמוע וז בל תלאשמ
תירקנה המחלמהמ "החירב" ןיעמ ןאכ שי הרואכל - ךכמ הרתי .הינפל תוראותמש
,הער םויב הכוסב יננפצי יכ" - ולהאו 'ה תכוס תחת טלקמו רותסמ תאיצמו ,דוד ילגרל
תופיאשב רתתסהלו ויביוא ינפמ חורבל דוד לש וכרד וז יכו ."ולהא רתסב ינריתסי
,ב"כ ,'ב לאומש) "םדימשאו יביוא ףודרא" רמואה דוד והז םאה ?תולדבתמ תוינחור
?הרובגבו זועב (ח"כ ,ה"כ ,'א לאומש) "'ה תומחלמ" םחולה ,(ח"ל
בוש תראותמ ,'ה תיבב דודל םיאצמנה םעונו הולש רואת רחאל ,רומזמה ךשמהב .2
םע ,ולהאב החוטבה תורתסיההו "'ה םעונב" היארה רחאל .תשאונ השקבו הלודג הדרח
לא ,ינממ ךינפ רתסת לא" - דוד ןנחתמ עתפל - ('ו קוספב) העורתו חבז הרמיזו הריש
- ךשמהבו .('ט 'ספ) "יעשי יהולא ינבזעת לאו ינשטת לא ,תייה יתרזע ךדבע ףאב טת
עגורהו הולשה רואתו ,'ה תעושיב ןוחטבה רחאל .(ב"י 'ספ) "ירצ שפנב ינתת לא"
.הקוצמו תושאונ םיאטבמה השקבו הניחתב דוד ותוצרפתה ההומת ותיבב
- 'ה תיב לא דוד לש ותעגהמ עבונה ,םיביואה ינפ לע ןוחצינ ראותמ 'ו קוספב .3
?ותועמשמ המו ,ןוחצנ ןאכ שי עודמו דציכ - "... יתוביבס יביוא לע ישאר םורי התעו"
וז השקב ,תונוש תורוצב 'ה ינפ תשקב דוד יפב תינשנו תרזוח 'ט-'ח םיקוספב .4
ךלהמל השקבה הרושק ךיא ?"'ה ינפ" םה המ ?'ה ינפ תשקב יהמ :רואיב הנועט
?ולוכ רומזמה
:הנבהו רואיב םינועט קרפב םייוטיב רפסמ .5
,להואו הכוס לש םייוטיב םיעיפומ הז יוטיב ינפל -"ינממורי רוצב" .א
תחא המישרב דמוע וניא רוצה הרואכלו ,רותסמו הנגה םוקמ םיראבמה
.הובג םוקמ ותויהב ,םתיא
ינא תאזב המחלמ ילע םוקת םא ...הנחמ ילע הנחת םא" - רמאנ 'ג קוספב
?חטוב דוד המב ,"תאזב" הלימה תסחייתמ המל - "חטוב

(ו"שת ש"קלי) "םירופיכה םויב - יעשיו ,הנשה שארב - ירוא" .ב
םוי תיגוסל ,תרחא איגוסל קרפה רושיק ידי לע ,ונגצהש תולאשהמ טעמ בשייל הסננ
:אמגודל ,םירופיכה םויל םירשק רפסמב רומזמה תא םירשוק ל"זח .םירופיכה
.פ"כהויבו הנשה שארב יארק ירתפ ןנבר"
,םילילא ידבוע ירש ולא - 'םיערמ ילע בורקב'
ה"בקה ינפל לארשי תא םיגרטקמ םילילא ידבוע ירשש יפל - 'ירשב תא לוכאל'
ילגמ ולא ,םילילא תדובע ידבוע ולאו םילילא תדובע ידבוע ולא :םירמואו
םידרוי ולא ,םימד יכפוש ולאו םימד יכפוש ולא ,תוירע ילגמ ולאו תוירע
.םידרוי םניא ולאו םונהיגל
לכש ,ד"סש - ןטשה ןיינמו ה"סש המחה תומי ןיינמ אצומ התא - 'יל יביואו ירצ'
ורמא ,גרטקל תושר ול ןיא םירופיכה םויבו ,גרטקל תושר ול שי הנשה תומי
תחטבהש - 'חטוב ינא תאזב הנחמ ילע הנחת םא' - ה"בקה ינפל לארשי
.(ו"שת ש"קלי) "'ןורהא אובי תאזב' - ךתרותב
קסועה קוספל תזמור "תאזב" הלימה .םירופיכה םויל רומזמה תא םירשוק ל"זח
תאזב" - הנשב תחא ,םירופיכה םויב םישדוקה שדוקל ןהכה ןורהא לש ותסינכב
.(ז"ט ארקיו) "שדוקה לא ןורהא אובי

אטח ןיב קודה רשק שי ראבנש יפכו ,לגעה אטחל רשקב קסוע ל"זחב רחא רוקמ
:שרדמב רמאנ ךכו .םירופיכה םוי תרפכל ,וילע הרפכהו לגעה
?יביוא םה ימו יביוא לע רשאכ םורי התעו'"
,המוקת םהל ןיא םירמוא ויה ,לגעה תא לארשי ושעש ןוויכ ,םילילא ידבוע -
וא רוש' רמאנש ,ול ובירקיש ה"בקה ל"אש ןוויכ .םלועל םהילא רזוח וניאו
.(ו"שת ש"קלי) "םשאכ הלגנ דימ - 'זע וא בשכ
םוי לש וניינעל זמר לכ רומזמב ןיא ןכש ,ההימת הלעמ םירופיכה םויל רומזמה רושיק
?םהירבדל סוסיב ל"זח ואצמ ןכיהו ,שורד ךרדב קר אלא םירופיכה

םירופיכה םוי לש ויתורוקמל רוזחלו ,העיריה תא שורפל ונילע הז ןיינע ראבל תנמ לע
.לגעה-אטח לא ,ארקמב הז םוי עיפוה הב הנושארה םעפה לא ,הרותב

(א"ל ,ב"ל תומש) "הלודג האטח הזה םעה אטח אנא" .ג
,אטחה תוביסב ןאכ ןודנ אל .לגעה אטחב לארשי םע לש ואטח ראותמ ב"ל תומשב
'ה לש ונוצר התיה אטחהמ הנושארה הכלשההש רורב ךא ,ותרמוחבו ותועמשמב
השמ .('י ,ב"ל םש) "םלכאו םהב יפא רחיו יל החינה התעו" - לארשי תא דימשהל
תובקעב .תוחולה םע ותדירי ינפל רהה לע ותויהב דוע וז הריזג ריבעהל שקבמ
- ומע לע תוומה ןיד תא עצבמ וניאו ה"בקה רתענ וינונחת
.(ד"י ,םש םש) "ומעל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחניו"
הריזגה עורש ףאש ןיבמו ,םעז תמחב תוחולה תא אוה רבוש ,רההמ דרוי השמש רחאל
- םעל אוה רמוא ןכלו ,ול הנתינ אל דוע הרפכ - הרבעוה
.('ל ,םש םש) "םכתאטח דעב הרפכא ילוא 'ה לא הלעא התעו"
השמל ה"בקה ירבדמ תעמשנו ,השמ לש הרפכה תשקבל הארנכ הצרתמ וניא ה"בקה
- לארשימ םינפ תרתסהו קותינ תמגמ
,ךל יתרביד רשא לא םעה תא החנ ךל התעו .ירפסמ ונחמא יל אטח רשא ימ"
.(ד"ל-ג"ל םש םש) "םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויבו ,ךינפל ךלי יכאלמ הנה
- ךשמהבו
"ךברקב הלעא אל יכ ... ירומאה ינענכה תא יתשרגו ךאלמ ךינפל יתחלשו"
.('ג-'ב ,ג"ל םש)
הזה ערה רבדה תא םעה עמשיו" - התועמשמ תא ןיבמו הרושבה תא עמוש לארשי םע
לכל ןאכ חתפ חתפנ ,ומעמ םיוסמ קותינ לע אופא זירכמ ה"בקה .('ד םש םש) "ולבאתיו
לכש םע ,'ה םע וניאו ,םירחאה םימעהמ הנוש לארשי םע ןיא ןכאש רמול םיגרטקמה
.תיקולא החגשהו הניכש תארשה םיוולמ םיימואלה וייח תוחרוא

דדועל םוקמב .גוהנל גיהנמ ףאמ םיפצמ ונייה אלש ,ךרדב דימ גהונ השמ ,עיתפמ ןפואבו
חרוב" ,וחור תא םמורלו ויתורוש תא דכלל ,בוט דיתעו הוקת לע וינפב םואנל ,םעה תא
הנחמה ןמ קחרה ,הנחמל ץוחמ ול הטנו להואה תא חקי השמו" - הכרעמה ןמ "השמ
תדרוהב םעה לש ושואיו ותליפנל ןאכ שי ההומת הבוגת ,('ו 'ספ) "דעומ להא ול ארקו
השמ לש תינחור תורגתסה ,תולדבתהו תוקחרתה קותינ לש הבוגת ,וילעמ םיידעה
תא ,הנחמל ץוחמ השמ לש ותאיצי רדס תא רפסל ךיראמ בותכהו !הנחמל ץוחמ ,ולהאב
רבדי רשאכ" - םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רובידו ,('ט-'ח םיקוספ) להואה לע ןנעה תדירי
.(א"י 'ספ) "והער םע שיא

,שאוימ םעה ,תרעוב עקרקהש העשב ,'ה לא ותבריקו השמ לש ותאובנ תגרדמ ןיינע המ
?וילעמ הרס ותניכשו 'ה תחגשהו

רשא להואה ךותב ה"בקהו השמ לש םתחיש תא םיראתמ םיאבה םיקוספה ,ךכמ הריתי
- רבסה ןועט רבדהו (ג"י ,םש) "ךעדאו ךכרד תא אנ ינעידוה" שקבמ השמ .הנחמל ץוחמ
?ומעל 'ה ןיב החגשההו רשקה שודיח ןיבל ותגהנהו 'ה יכרד תעידי תשקב ןיב המ

"ךדובכ תא אנ ינארה" .ד
רחאל .םלועמ םדאה ףאש ןהילא רתויב תוהובגה תוגרדמל תולעתהל שקבמ השמ
השמל ראבמ ה"בקה .(ח"י 'ספ) ודובכ תא תוארל אוה הצור ,'ה יכרד תא תעדל שקיבש
הנועטה תורשפא עיצמו ,('כ 'ספ) "יחו םדאה ינארי אל יכ" וינפ תא תוארל לכוי אלש
.ךשמהב קוסענ הבו רבסה

אקוודש ןיבמ השמ .לפנ הילא הכומנה הגרדמה תא ,םעה לש לפשה ובצמ תא האור השמ
לש תובחר תוחישב דקמתהל אל ותוא תבייחמ םעה תא ותגהנהו תירוביצה ותוירחא
תא רוציתש וז איה לע-לא םעה גיהנמ תוממורתה .חור תוממורתהב אלא ,הוקתו דודיע
.החילסהו הרפכה אובת היתובקעבש תימינפה תינחורה הכפהמה

םמורתהל - "וינפ" לא עדוותהל ,ויכרד תא ריכהל ,'ה דובכ תא תוארל שקבמ השמ
ותולעתה הניה ולש ותולעתה .יטרפ ןיינע הניא השמ לש ותשקב .רתויב ההובגה הגשהל
ןהכה תא ונאצמ ךכל המודב .הרפכל ךרדה איה םעה לש ותוממורתהו ,ולוכ םעה לש
לודגה ןהכה סנכנ - לארשי ללכ לע החילסו הרפכ ולוכש ,הז םויב .םירופיכה םויב לודגה
רתויב ההובגה הגרדמה לא עיגמו ,םישדוקה שדוק לא ,םינפלו ינפל ,ולוכ םעה לש וחילש -
דוסיה םניה ןהכה לש ותולעתהו המינפ שדוקה לא וז הסינכ .וייחב עיגהל לוכי םדא הילא
ךכבו ,ומיע ולוכ םעה תא םירהל ,שדוקב תולעל ץמאתמ םעה לש וגיצנ .םויה לש ותרפכל
.ויתואטח לע רפכל

ותוממורתה ידי לע ,ךפיהל .יורש םעה ובש רעצהו ישוקה םע תודדומתההמ חרוב וניא השמ
הרפכה לא ,שדוקה לא ומיע ולוכ םעה םדקתמ - הנחמל ץוחמ דעומ להואב ותולעתהו
.החילסהו

'ה תארוהב חתופ ד"ל קרפו ,השמל ה"בקה הצרתמ דעומ להואב השמ דמעמ רחאל ,ןכאו
ותשקבל הצרתמ ,םעה םע תשדוחמ תירב תרוכ ה"בקה .םיינש תוחול ול לוספל השמ לא
:םיקוספב הארנש יפכ ,השמ לש
וננוועל תחלסו ...ונברקב ינודא אנ ךלי ינודא ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא רמאיו"
תואלפנ השעא ךמע לכ דגנ ,תירב תרוכ יכונא הנה רמאיו .ונתלחנו ונתאטחלו
תא וברקב התא רשא םעה לכ הארו ,םייוגה לכבו ץראה לכב וארבנ אל רשא
.('י-'ט 'ספ ,ד"ל) "ךמיע השוע ינא רשא אוה ארונ יכ 'ה השעמ
:ךשמהבו
ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ םירבדה תא ךל בתכ השמ לא 'ה רמאיו"
.(ז"כ 'ספ) "לארשי תאו תירב
ל"זח .םירופיכה םוי ל"זח תרוסמ יפל אוה ,םיינש תוחול ונתינ ובש ,הז םויש אלפי אל
השמ לביק ירשתב 'יב ויפל (יהיו ה"ד ,ג"י ,ח"י ,תומש י"שר י"ע) קיודמ ןובשח םיכרוע
השמ לש וישעמ ןיב הרורב הלבקה הנשי .אטחה לע םעל רפכתהש רחאל תוחולה תא
םויב הנשב הנש ידימ לודגה ןהכה לש וישעמ ןיבל ,לגעה אטח לע הרפכה תארקל
וקקחנו ועבקנ שודקה םויב לודגה ןהכה השעמ לש ותינבתו ושרושש רבתסמ .םירופיכה
.תעכ וניאר התוא השמ לש וכרדו ותגהנהמ האצותכ

.דעומ להוא ךותב ה"בקהל השמ ןיב חיש-ודה תשרפ תא ראבל ונל רתונ ןאכמו

"יתיא םוקמ הנה" .ה
תוארל לכות אל" ורמואב ותשקב תא ללוש ה"בקהו ,'ה דובכ תא תוארל שקבמ השמ
הב תידוחי ךרד ללוס ה"בקה ."'ה ינפ" תיארל השקב השמל התיהש ךכמ עמשמ ."ינפ
הנה" :םיוסמ םוקמב השמ תא ה"בקה ביצמ .וינפ תא אלו השמל וירוחא תא הארי
דובכ ינפמ השמ רתסומ ,וינפ לע 'ה דובכ רובעב כ"חאו ,"רוצה לע תבצנו יתיא םוקמ
הכוס ,(ג"כ-ב"כ 'ספ) "ירבוע דע ךילע יפכ יתוכשו" - ולומ דומעל לוכי ונניאש הז
.וירוחא תא ול האריו ופכ תא 'ה ריסי כ"חאו .השמל 'ה רוא ןיב דירפתו ךכסת

הרתסה ןאכ שיש עובקל לכונ ךא .הז קומעו בכרומ ינחור ךילהת םיניבמ ונא ןיאש יאדו
.ה"בקהב תוקבד לש דואמ ההובג הגרדמ םע השמ לש השיגפ תרשפאמה תמייוסמ

ךרד לע םעל רשבלו םיינש תוחול דירוהל השמ הווטצמ ,רומאכ ,וז השיגפמ האצותכ
השמ תויהב עצבתמ הז בכרומו ךורא ךילהת רשאכ .תירב תתירכו ,הרפכ ,תשדוחמ
עשוהי רמא וילעו ,לגעה ביבס תולהצמב אטחש הנחמ ותוא ,הנחמל ץוחמ דעומ להואב
."הנחמב המחלמ לוק" - אטחה תעב

.םיליהתב ז"כ קרפל רוזחל הסננ הכ דע רומאה רואל

"חטוב ינא תאזב" .ו
םוי לש ודוחיש ונראיב .םירופיכה םויל ז"כ רומזמ ןיב רשקה תא וניארה ,'ב קרפב
אטחש ןאכמ .לגעה אטח רחאל השמ גיהנהש דחוימה הרפכה רדסב אצמנ םירופיכה
ישאר םורי התעו" - 'ב קרפב אבוהש שרדמב ל"זח ורמאש יפכ ,ונרומזמל רושק לגעה
אטחו םירופיכה םוי ,ז"כ רומזמ :השלשה ןיב רשק ,אופא ,ונאצמ ,"'וכו יביוא לע
.לגעה

םיגרטקמה םה ,ורשב תא לוכאל םיאבה םיערמהש םיראבמ ל"זח .הקוצמב אצמנ דוד
םע לש ובצמל המוד דוד לש ובצמ .םלועה תומואל ותוא םיוושמה ,לארשי לע םילודגה
לומ ול רוזעיש ,'הב ונוחטב תא ראתמ דוד .'ה תאמ הרפכל קוקזה ,לגעה אטחב לארשי
דוד לש ונוחטבל הביסה .וחטבמו וזועמ ,ועשיו ורוא 'ה תויהב ,לארשי םע לע הז גורטק
.םילודגה םינהכה ודעצ ויתובקעבו השמ הרוה ותוא ביתנ שי ,הלולס ךרד הנשיש ךכב איה
רדס אוה ל"זח תנבה יפל ןוחטבה - "שדוקה לא ןורהא אובי תאזב" - "חטוב ינא תאזב"
הסננ .ולוכ ללכה עשונ וחוכמש ,רודה גיהנמ וא לודגה ןהכה לש תימינפה הדובעה
:רומזמה תנווכ וזש חיכוהל

הנחמ ילע הנחת םא" - אוה רואתה איש ךא ,םיביואהו םיערמה תא הליחתב ריכזמ דוד
קוספל ןאכ שי זמרמ רתוי ,"חטוב ינא תאזב - המחלמ ילע םוקת םא ,יביל ארי אל
."הנחמב המחלמ לוק" - לגעה אטחב עשוהי ידי לע רמאנה
.('ג 'ספ) "תאזב" אוה חטוב ןכש - וז הדירימ ששוח וניא דוד
."שדוקה לא ןורהא אובי תאזב" לש ,שדוקה לא הסינכה רואת עיפומ ןאכו
השמכ ,האשינ םיקולא תברקל הקזחה השקבה הניה הקוצמ תעשב ךרדהש עדוי דוד
ןאכו .('ד 'ספ) "ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש - שקבא התוא 'ה תאמ יתלאש תחא" ,ותעשב
יתלב איה השמל האוושהו ,'ה תיבב דוד לש ותבישי תא םיראתמה םייוטיב םיעיפומ
:תענמנ
."ינממורי רוצב ,ולהא רתסב ינריתסי ,הער םויב הכסב יננפצי יכ"
י"ע וירוחא תוארל ול רשפאמ ה"בקהו ,רוצה לע אוה בצינ ,להואל סנכנ אוה ףא - השמ
- ךוכיסו הנפצה
,(ב"כ ,ג"ל תומש) "ירבע דע ,ךילע יפכ יתוכשו"
.הכוסב הנפצה שקבמה דודכ

רקיע ,ךכמ הרתי .ותלעמ לא השמ םדקתה םתרזעב םיחנומ םתוא לע ,אופא ,רזוח דוד
לכות אל" ול רמא 'הש דע הפרה אל וז ותשקבמו ,'ה ינפ תיאר התייה השמ לש ותשקב
הלעמל ץמאתמה ןוצרה ,רקיעה איה םינפה תיארל השקבה תאז לכבו ."ינפ תא תארל
:דוד םג גהונ ךכ .שדוקב הילעה תיצמת אוה
."ינממ ךינפ רתסת לא ,שקבא 'ה ךינפ תא ,ינפ ושקב - יבל רמא ךל"
."ךכרד 'ה ינרוה" דוד ןנחתמו ללפתמ - "ךכרד תא אנ ינעידוה" שקבמה ותעשב השמכו
לע גורטק םהש ,קבאמלו המחלמל ףשחנ דוד .ולוכ רומזמה תא ראבל לכונ תאז לכ רואל
דחוימ רדס ונשיש עדוי דוד ךא .םיביואה ולאו המחלמה יהוז .לארשי םע לע גורטק,אטח
- םירופיכה םוי םאישש םיארונה םימיב הרפכ לש
.(ש"קלי) "םירופיכה םויב - יעשיו ,הנשה שארב - ירוא"
יפכ .ולכיהב ברקה ינפמ רתתסמו ,'ה תיב לא הלוע אוה רשאכ הכרעמהמ חרוב וניא דוד
.הנחמל ץוחמ אצוי אוה רשאכ ומע תא חנוז וניא השמש

'ה תשקב לש םילענ םיאיש לא שדוקב תולעל אוה רבשמ תעב גיהנמה דיקפתש עדוי דוד
.הרפכב תוכזלו קבאמה תא חצנל ךכב ,הגשה תוממור שקבל ,םיקולא תברקו

."יתוביבס יביוא לע ישאר םורי התעו" :םיגרטקמה לע רבגי להואבו רוצב ותויהב אקווד
םע תעושי היולת ךכב יכ ,ויכרד תאו 'ה ינפ תא שקבלו ךישמהל ץמאתהל אוה קזחתמ
.ולוכ לארשי

ודמל הנממ - "'ה לא הוקו ךביל ץמאיו קזח 'ה לא הוק" הרימאב תמייתסמ וז הליפתו
.ללפתיו רוזחי ,ותליפתב הנענ אלש םדא האר םאש ל"זח

ימי לש םאישב ,םירופיכה םוי תארקל שדוקב ונתולעתה רדס תא ןייפאל הז רומזמכ ןיא
.לארשי לכל הרפכ אובת החוכמש תולעתה ,הדובעו הבושת