?הגהנהב תוידוחיי וא תויכשמה - עשוהי

ל"זח תונשרפו הרותה תורוקמ פ"ע

ןיול תיריא

ח"י ןויליג ,ט"נשת ,"לולכמ"


המדקה
הליחת וב םישגופ ונא .םעל ותויה זאמ לארשי םע לש ינשה גיהנמה וניה ןונ ןב עשוהי
םש .הרות םהל ןתונו ,םירצממ לארשי םע תא איצומה גיהנמה ונבר השמ לא הוולנכ
.ותאובנ לש הלהוא - השמ לש ולהוא "להואה ךותמ שומי אל רענ" וניה עשוהי

תאז לכב ךא ,יאמצעו אלמ ןפואב יוטיב ידיל העיגמ אלו תטלוב הניא ,וז הפוקתב ותגהנה
לארשי-ינב ידודנ ךלהמב םילועש םיאשונל ותוסחייתה לעו וישעמ לע םעפ ידימ םיעמוש ונא
.רבדמב

ל"זח תונשרפו םיבותכה טשפ י"פע תשבגתמ ,רבדמה לש ולא םיכלהמו םיעוריא ךותמ
תא ךישממה גיהנמ .וצרא תא לארשי םעל ליחנמו ונבר השמ ירחא אבש גיהנמ לש תומד
לש הנוש סופדב ןייפואמ וא גיצמה גיהנמ םיאור ונניא הרואכל .ונבר השמ לש ותגהנה
.הגהנה

.וז תומשרתה קודבנ וז הדובעב
.ונבר השמ לש וכרד ךישממכ ןונ-ןב עשוהי לש ותגהנה ינייפאמ תא ררבנ -
םימוחתב השמ תא עשוהי ךישממש וזה תויכשמהה לש תובישחה תא ןיבהל הסננ -
.וכישמה םהבש םימיוסמה
לש ותגהנהמ ןונ ןב עשוהי לש הגהנהה סופדב םינוש םיווק שי תאז לכב םא קודבנ -
?השמ

אובמ
שוביכה תונש ךשמב םשארב דמוע ,וצראב לארשי םע תא ליחנמש גיהנמכ עשוהי
תויופצה תוערה םויק לש םויא ךות ,ה"בקה ןיבו םניב תירב תרוכ וימי ףוסב ,הקולחהו
עשוהי) םיבוטה םירבדה םהילע ואבש םשכ שממ 'ה רבד ומייקי אל םא לארשי םעל
.(וט ,ג"כ
םכילע איבי ןכ ,םכילא םכיקולא 'ה רבד רשא בוטה רבדה לכ םכילע אב רשאכ היהו"
'ה םכל ןתנ רשא תאזה הבוטה המדאה לעמ םכתא ודימשה דע ,ערה רבדה לכ תא
"םכיקולא
."תואמצע"ו תימצע המצוע לעב גיהנמ לש תומד עשוהיב אוצמל םיפצמ ונייה הזכש רותב
,ה"בקה ידי לע ודיקפת תרדגהו עשוהי לש ויונימ תא ראתמה קרפה - 'א קרפב רבכ ךא
.ודיקפתב חילציש תנמ לע ה"בקהמ בר קוזיחו עויסל קוקז גיהנמכ עשוהיש הרואכל הארנ
."ץמאו קזח" ול רמאנ םימעפ שולש

קר איה ותגהנה תלוכי לכש גיהנמכ ונבר השמ לש ולצב דמוע עשוהי יכ הארנ הז קרפמ
.השמ לש וחוכמ

ןיינעהו ,"השמ" איה קרפב תיזכרמה הלימה יכ אצמנ ,קרפה לש רתוי תקדקודמ הניחבב
רמאנב יוטיב ידיל אבו קרפב םימעפ עברא רזוחש ,ןונ ןב עשוהי לש וקוזיח וניה וב יזכרמה
ירה - וירחא אבה גיהנמב ןאכ םיקסועו ,ומלועל ךלה רבכ ונבר השמש ףא לע ."ץמאו קזח"
תא ךרוכ אוה ,ועייסל החטבהו עשוהיל חוכ תא ןתונ ה"בקהש ףא לע יכ - הז קרפמ דמלנש
.(ה ,'א עשוהי) "ךמע היהא השמ םע יתייה רשאכ" השמ תוגיהנמב עויסה

ותורמ תא לבקל ותמכסה תא הנתמו ,השמ תגהנה תא ריכזמ עשוהיל וירבדב לארשי םע םג
לכ" עשוהיל םירמוא םה .םדוקה גיהנמה לש ומוקמ תא אלמל עדי אוהש ךכב עשוהי לש
היהי קר"ש יאנתב תאז לכו "ךילא עמשנ ןכ השמ לא ונעמש רשא לככ... השענ ונתווצ רשא
.(זט ,'א עשוהי) "השמ םע היה רשאכ ךמע ךיקלא 'ה

,ונבר השמ לש וחוכמו ולצב תדמוע עשוהי תגהנהש ןושארה קרפהמ רבכ ןכ םא הארנ
.לארשי םעל ה"בקה הנימש ןושארה גיהנמה

עיפשמ לש סחי םיגיצמ םה ,השמ תגהנה לומ עשוהי תגהנה תא םירידגמ םהשכ ,ל"זח םג
המחה .('א ה"ע ארתב אבב) "הנבל ינפכ עשוהי ינפו המח ינפכ השמ ינפ" :הגהנהב לבקמו
אלא ימצע רוא הל ןיאו ,המחה רואמ תלבקמ - הנבלה ,ןטקה רואמה לע הרואמ העיפשמה -
השמ חוכמ וניה הגהנהב עשוהי לש וחוכ םג ךכ .המחה לש הרואמ - הריאמ איהש המ לכ
.רבד ומצעמ ול ןיאו

- םלוא
םדאב רבודמ יכ הארנ ,עשוהי לש ותומד תא םיריכזמה הרותבש תורוקמב םינייעמשכ
.גיהנהל ידכ רחא לש וחוכל קוקז וניאו ,םיטושפ אל םידיקפת שארב דמועו ,הדמע טקונה
קלמעב לארשי םע לש הנושארה םתמחלמב אבצה שארב אצויה אוה עשוהי ,הברדא
.המחלמב ליגר וניאו םידבע שפנ - ושפנו "םיידי הפר" היה םירצממ אצי ךאש ,םעהשכ
,עשוהי .(זי ,ג"י תומש) "המיירצמ ובשו המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ" תאז ןייצמ בותכה
,קלמעב - לארשי םע לש קהבומה ביואב המחלמל תאצל םעה תא ןגראמ ,הלודג הרובגב
.הלודג הסובת םהל ליחנמ ףאו

עדויה גיהנמ תנייפאמ טלחהבו ,הרובג ךותמו תח אלל הניהש תיאבצה ותגהנהל יוטיב והז
.דחפו ארומ אלל 'ה יווצ אלממו ץרחנו שוחנ ,ויכרד

אוה רשאכ ,םילגרמה תשרפב עשוהיב םישגופ ונא :תינחורה ותגהנהב םג ףקתשמ רבדה
.בלכ םע דחיב םעל וירבדו ותדמע תא קסופו םעה לכ דגנ ףאו םדגנכ תאצל ססהמ וניא

,(ל ,ג"י רבדמב) "הל לכונ לוכי יכ התוא ונשריו הלענ הלע" - םעל וירבד תא בלכ רמואשכ
."דואמ דואמ ץראה הבוט ,התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה" בלכ םע דחיב אוה רמוא
.גיהנמ לש וכרדכ יתוכמס ןפואב אלא דחפו ארומ אלל בושו

ןתינ המחל הנבלה ןיבש סחיכ השמל עשוהי לש סחיה תא הוושמה ל"זח תרדגה ךותמ םג
:םירבד ינש דומלל
.השמ לש וחוכמ קר אוה עשוהי לש וחוכש
רוא ןיאש םשכ ,ונניא רבכ ונבר השמו ,דבל דמוע אוה רשאכ קר גיהנהל לוכי עשוהיש
שודקה רהוזה ירבדב זמרנש ומכו .םימשה ןמ המחה הקלתסנ רשאכ אלא ריאמ הנבלה
:(א ז"נק חלש תשרפ)
השמ :ה"בקה ול רמא ,ץראל סנכיהל הצרו שמשה תניחבב היה השמ - הארו אב"
ודמעי ךיא ,שמשה אוה התאש התע ,וכותב הנבלה הללכנ ירה שמשה רוא אבשכ
תשרפ) "ףסאנ שמשהש העשב אלא הריאמ הניא הנבלה ירה ,הנבלהו שמשה דחי
.(םלוסה םוגרת י"פע ז"נק חלש
.ונבר השמ לשמ םינוש הגהנה יווק ותומדב םינמתסמ ,השמ תא ךישממ עשוהיש תורמל
ותשלוחמ םיעבונ םניא השמ לש ותגהנהל עשוהי לש ותגהנה ןיב הקיזהו רוביחהש הארנ
יהמ ןיבהל םיכירצ ונאש אלא .תינחורו תיזיפ הרובג לעב גיהנמב רבודמ ירהש ,עשוהי לש
?ץראל םתסינכב לארשי םע גיהנמכ עשוהי לש ודיקפת תוהמ

רכזנ אוה ןהב תוישרפהמ תולוע םהש יפכ עשוהי לש ויתונוכתב ןנובתהל ונילע ,ךכ םשל
.הרותב
.המחלמב ותגהנה - קלמע תמחלמב עשוהי
.דדימו דדלא תשרפב עשוהי
.םילגרמה תשרפב עשוהי
.הפ לעבש הרות יבא עשוהי
.השמ תרשמ עשוהי
.הרות לש תחא תומלש עשוהיו השמ

.לארשיל הרות דומילו ץראה תלחנה אוה עשוהי לש ודיקפת

םירפא תא םידקמו וידי תא לכשמ אוה ,םירפאו השנמ ףסוי ינב תא ךרבמ וניבא בקעישכ
"ונממ לדגי ןטקה ויחאש" ךכב וירבד תא ריבסמ אוה .רוכבה אוה השנמש ףא לע ,השנמל
.(טי ,ח"מ תישארב)
דמליו ץראה תא ליחניש - ונממ תאצל עשוהי דיתעש" :י"שר םש ריבסמ ותלודג היהת המבו
."לארשיל הרות

- ינשה .לארשיל התלחנהו ץראה שוביכ - דחאה .עשוהי לע םילטומ םיירקיע םידיקפת ינש
יתש רבע אוה ,תומלשב ולא םידיקפת ינש אלמל לכוי עשוהיש ידכו ,לארשיל הרות דמלל
.תינחור הרשכהו תיאבצ הרשכה :תורשכה
:קלמע תמחלמב - תיאבצ הרשכה
.(ט ,ז"י תומש) "קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב עשוהי לא השמ רמאיו"
דיתע אוהש יפל המחלמל וכירדהל שקבמ היהש שרוד התא הליחתמ ?עשוהיל המל"
.(ג ,ו"כ אבר תומש) "ץראל לארשי תא סינכהל
:ונבר השמ לש ותציחמב העובקה הייהשה ידי לע - תינחור הרשכה
.(אי ,ג"ל תומש) "להואה ךותמ שימי אל רענ ןונ-ןב עשוהי ותרשמו"

קלמע תמחלמב עשוהי תגהנה (א
.הז ביואב םחלנה גיהנמכ עשוהיב םישגופ ונא - קלמעב םישגפנ ונא הב הנושארה םעפב
םלוא .קלמעב המחלמה תא ןגראיש עשוהימ השמ שקבמ (ט ,ז"י תומש) חלשב תשרפב
םירחא םירושיכ וא םייאבצה וירושיכ לע םיטרפ וא רואית לכ וז השרפב םישגופ ונא ןיא
.רחבנ ומשלש דיקפתל םיאתמ ותויה לע - םידמלמה

המחלמה תוהמב ןכו וז הפוקתב לארשי םעב ןנובתהל שי עשוהי לש הז דיקפת ןיבהל ידכ
.קלמע םע

,םידבע לש םינייפאמ ילעב ןיידע - םירצממ םתאיצי רחאל טעומ ןמז ,וז הפוקתב לארשי םע
םניא ןכל .םירצממ םתאיצימ תיסינ הגהנהבו םיסנב םיליגר םה .המחלמב םידמולמ םניאש
המחלמה תא להנל רחבנש גיהנמהש םיפצמ ונייה ,ךכ לשב אקווד .הרובג חור םידמולמ
המחלמ םע דדומתהל לכותש המיאתמה תוישיאהו ןויסינה ,תונוכתה לכ ול ויהי קלמעב
ןקזה תכרבמ ברחה לחונו ...דואמ קזחו ןתיא יוג" היהש םע לומ המחלמ .הזכ לדוג רדסב
הדבועה האילפמ ןכ לעו ,(ט ,ז"י תומש ן"במר) "היחת ךברח לעו :ול רמאש (וישעו בקעי)
רחבנ - ןויסינו תונוכת ןתוא לכ לעבכ הרותב זא דע ראותמ ונניאש - עשוהי אקוודש
.וז המישמל

גיהנמל עשוהי תריחבל תוביס רפסמ ןייצמ ,(ג תוא ו"כ השרפ חלשב אבר שרדמ) שרדמה
:המחלמב
.י"אל לארשי תא סינכהל דיתע אוהש יפל המחלמל וכירדהל ונבר השמ שקיב .א
ץראה ליחנמכ ,דיתעל וכישממכ וב םולגה לאיצנטופה תא עשוהיב האר ונבר השמ יכ הארנ
תשרדנ הקולחו שוביכ תונש 14 תועצמאב הצראל המואה תא איבהל תנמ לעו .לארשי ינבל
םע תודדומתהה תמישמב דומעל ,תעכ רבכ תלגוסמה תוישיא ,הרידא המצוע תלעב תוישיא
.המחלמב ומע חותפל זעהש ךכב "לארשי תא ררק"ש קלמע
תיתועמשמ הקיז ךותמ לארשי תומחלמ גיהנמו הז םויב ימשר יונימ עשוהי הנומ כ"עו
.אקווד קלמעב המחלמל
:('ב השרפ די ,ז"י תומש) אתליכמב רבדה אבומש יפכ
תא החמא החמ יכ עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכיז תאז בותכ השמ לא 'ה רמאיו"
"...עשוהי חשמנ םיה ותואש דיגמ ..."םימשה תחתמ קלמע רכז
:עשוהי יונימל תפסונ הביס ןכ םא תררבתמ ךכ ךותמ

וליאו ,תיסינ הגהנהב השמ לש וחוכש ןויכ ,קלמעב המחלמל עשוהי תא הנממ השמ .ב
.קלמעב המחלמל היוארה איהש תיעבט הגהנהב עשוהי חוכ
המחלמה לש הביט תא ראבמ אוה .(ט ,ז"י תומש) ם"יבלמה ידי לע םג תררבתמ תאז הביס
ליבוהל גיהנמ לש ותלוכי לע איה תדמלמו ,םירתסנ םיסנ הב שי :תיעבטה הגהנהה פ"ע
- לארשי ומעל 'ה רבד ןיב םיאתמ אוה וז ךרדב .תיעבטה תואיצמה ךותב 'ה רבד םויקל
.תיסינה רבדמה תגהנה אלל - יעבטה ןפואב ץראב םויקה תואיצמב

ובש "הטמה" ןיינעמ תיעבט אל הגהנהכ השמ תגהנה לע דמול ,(ט ,ז"י תומש) ייחב ונבר
."ידיב םיקל-אה הטמו" ותגהנהל השמ שמתשה
- "לושמל טבש זוע הטמ" :בותכש יפכ ,חוכו תונדא איה "הטמה" ןיינע יכ ייחב ונבר ריבסמו
.םיסנ תפוצר הגהנה ,תולובג אלל הטילש לש הגהנה יהוזש
."ךדיב רשא ןודיכב הטנ עשוהי לא 'ה רמאיו" :"ןודיכ" קיזחהש ונאצמ עשוהי לצא וליאו
.הטמכ הלשממו תונדא ןיינע וניאו ,המחלמל אצוי לכל גהנמ אוה ןודיכ

הגהנהב ץראל לארשי תא סינכהל דעוימה יאבצה גיהנמה אוה עשוהיש ,ןכ םא ,רמאנ
םג תשרדנ וז תלוכי .לארשיב ומחליש םימע םע תודדומתהב הבר תלוכי תשרודש תיעבט
.םירצממ ותאצ רחאל לארשי םע לש הנושארה המחלמה התייהש קלמע םע המחלמב
.עשוהי רחבנ ךכלו

:(ט ,ז"י תומש) ן"במרה .ג
היהש .וב םחלהל רחבנ עשוהי עודמ ונדמלמ אוה ,קלמע לש ויפואו ותוהז רוריב ךותמ
רשאכ םלועמ םתוא ואר אלו המחלמ ידמולמ םניא לארשיו דואמ קזחו ןתיא יוג קלמע
.(זי ,ג"י תומש) "...המיירצמ ובשו ...המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ" :רמא
ארי אל ,דואמ קזח םע קלמע וליאו .דואמ ףייע םג אוה המיחלב הסונמ אל לארשי םע
לארשי םע ול הנתנש וישע .אבסה תכרבב דיוצמ ךכל ףסונבו .המיחלב ןמוימ םיקולא
"היחת ךברח לעו" וניבא בקעי
ובש בצמבו לארשי םע לע םימייאמ םיארנ קלמע לש םייעבטה םינותנה :בצמה םוכיסב
תדחוימ המצוע לעב גיהנמ םעה לש תיעבטה תודדומתהה שארב דימעהל ךירצ - םעה יורש
ליחנהל םיאתמו יואר עשוהי תא השמ האר ךכלו .ברקב ןוחצינל לארשי םע תא ליבותש
.קלמעב ותמחלמב לארשי םעל ןוחצינ
תיעבטה הגהנההו תיסינה הגהנהה ןיינעל (ג ,ב"ל םירבדל ושוריפב) "המכח ךשמ"ה ירבדב
:קלמע תמחלמו עשוהיל רושקה רבסה שי
תישארו ,םנגד ופסאיו ורצקי יכ הזו יעבט ןפואב המואה גהנתי רשא יתילכתה רקיעה"
ירצבמ וסרהנו עבטה תולובג וצרפנ השמ ימיב ןכ אל ,'ה תיב אבוי ול רשא לכ
."דרוי ןמהו המואמ ולעפ אל קר ,תידימתה הגהנהה
איה ךא .הבגשנו הנוילע הגהנה איה רבדמב הדי לע םיגהנומ י"נב ויהש תיסינה הגהנהה
.התעשל הבוט התייה

יכ םצעב תדמלמש תיעבט הגהנה ,אלא ,תיסינ הניא לארשי םע לש הגהנהה לש תילכתה
הגרדמ תיעבטה הגהנהב שי .(ןושאר רמאמ ירזוכ ל"היר) םיקלא השעמו סנ אוה עבטה לכ
.םיקולאה השעמ אוה סנהש תדמלמ איהש ךכב רתוי הלודג

.עבטה יכרד ךותב רתסומ תויהל לוכי אוה - אלא ,היולג הרוצב עיפוהל בייח וניא סנה
ולכויש לארשי לש םהיתושפנ תא ךכזל ידכ התעשל הליעוה רבדמב התייהש הגהנהה
לש תילכתהו םלועה לש תילכתה .ולביק התע הזש הרותה תא םכרד תליחתב תונקל
ייח ךותב םישונאה םישעמה ךותב עבטה ךותב עיפומ 'ה םש ךיא תולגל איה לארשי
סנה םצעב אוה "עבט" םינכמ ונאש המו ללכ עבט ןיא םצעבש תווקלו םייעבטה רמוחה
הנומאה תילכת וזש :(אב תשרפ ףוס הרותל ושוריפב) ן"במרה בתכש ומכו .לודג רתויה
םהב ןיא םיסנ םלוכש ונרקיעו ונירבד לכב ןימאיש דע ונבר השמ תרותב קלח םדאל ןיא"ו
."םלוע לש וגהנמו עבט

:לארשיב קלמע לש ותמחלמ ןכות
- יעבטה השעמה ןיבל יעבט לעה טלחומה יקולאה יוליגה ןיב - עבטהו סנה ןיב רוביחה
קלמע לש ותמחלמ רקיע התייה המצע וז הדוקנב .םלועב לארשי לש םשודיח רקיע אוה
לוכי אל אוה יכ - אלא ,ולובג תא ריכהל אב אוה יכ לארשיב םחלנ אל קלמע .לארשיב
לש ותסינכ תא עונמל ריחמ לכב הסנמ אוה ןכ לעו עבטו סנ ןיב הזה רוביחה תא לובסל
תאו לארשי תא גיהנהל תיקולאה המגמה תא תיבשהל בשוח אוה ךכב .ץראל לארשי
.תרתסנ תיעבט הגהנהב םלועה

:(א ח"נ תוכרב תכסמל היא ןיע שוריפ) ריבסמ קוק ברה
היהתש - םלועב שדחל לארשי ואציש המב וניע הער ,לארשיל רצב בצינ קלמע"
םימעה רתי לע האשנתה אלש יפ לע ףא - 'ה ןואג י"פע התוכלמב תגהנתמ המוא
."הדי תחת התוא שובכל
לש וערז תירכהל איה ץראל םתסינכב לארשי םיווטצמש תונושארה תווצמה תחא ןכ לע
.קלמע
:ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ג"
ךלמ םהל דימעהל -
קלמע לש וערז תירכהל -
.(ב ,'כ ןירדהנס) "הריחבה תיב תא םהל תונבל -
םיכלוה לארשיש הגהנההמ רומגה ךפהה איה קלמע לש ותסיפתש םושמ קלמעב המחלמ
.לארשי ץראב םשייל

לש וזה הדימה וב העוטנש ימ אוה קלמעב המחלמה שארב דומעל ךירצש ימש ןבומ אליממ
לארשי תא סינכהל דיתעש ימ ,תיעבט הגהנהב תדחוימ ותגהנהש ימ עבטהו סנה ןיב רוביח
םחליהל אצי אוה - תיסינה הגהנהה - רבדמה תגהנהל ךייש ותויה בקע ונבר השמ .ץראל
אל קלמע תמחלמב תאז תמועל .םייולג םיסנב 'ה ידי לע תומחלמ ויהש גועבו ןוחיסב
המחלמל םיאתמה גיהנמה אוהש - עשוהיל תאזה המחלמה תא רסומ אוה ,השמ ףתתשה
םיקולא רזעב תויעבט תומחלמ ויהש - ץראה שוביכ תומחלמל ורישכמו וכירדמ אוה ךכבו ,וז
,ץראל םתסינכב לארשי תא השמ גיהנמ אל םמעטמש תוביסה תחא יהוז .םירתסנ םיסינבו
.עשוהיל וז המחלמ רסומ אוהו ,קלמעב םחליהלו תאצל ונממ תענומש איה הביס התואו

דדימו דדלא תשרפ (ב
רדגומ עשוהי .דדימו דדלא תואבנתה לע עשוהיו השמ ןיב ןויד שי דדימו דדלא תשרפב
םיעיגמ הבש תואיצמ לבקל ןכומ אלו השמל "אנקמש" הזכו "וירוחבמ השמ תרשמכ"
םהילע הרשי 'הש ידכ השמ רחובש םעה ירחבנ ועיגהש יפכ רדסו הנכה אלל האובנל
תארשהמ האצותכ הנחמב "ורתונש" האובנ "תוצוצינ"מ םיאיבנ םהש פ"עאו .האובנ
,א"י רבדמב) "םאלכ השמ ינודא" :השמל עשוהי רמוא ןכ לע .םעה ירחבנ לע הניכשה
.ונבר השמ לש הזמ הגהנהב הנוש דצ השעמל ףקשמ ולא וירבדב עשוהי (חוכ

ךותב דדומתמה אוה - ףסוי .ףסויב ורוקמ ,םירפא טבש ,לחר לש הינב ינבמ ןונ-ןב עשוהי
תשאמ חורבל ךדיאמו םירצמב הריכב הדמעל עיגהל חילצמו ,םירצמ ךותב "רמוחה"
ויבא לש ונקויד תומדו ודיב ותנתוכשכ חרוב אוה .התפמ דואמ תירמוח תואיצממ - רפיטופ
.םירצמב ויתוגהנה תא תנווכמו ותוא תטוונמה איה ותנומאו תידוהיה ותוהזשכ - ול תפקשנ
עשוהיו ,תיעבטה הגהנהה תא םיגציימו תרדוסמה הגהנהל םיכייש ףסוי ןב חישמו ,ףסוי
.יעבטה רדסלו הגהנהל ךייש אוה ףא י"א תא לארשי םעל ליחנמה הז טבש לש אצאצכ
- השמל וירבד םצעב עשוהישכ .דדימו דדלא לש וז השרפב דוע טלוב ותגהנה לש הז ןפ
תוחתפתהו תרדוסמ החימצ אלו האובנ תמייק הבש וז תואיצמל ותודגנתה תא ףקשמ
.תרקובמו היונב תינחור

:דדימו דדלא תאובנ לע עשוהי לש וסעכל תוביס 'סמ הארנ םינשרפה י"פע
ןאכ ןיאש לארשי םעל תודיתע תואובנ - םימיה תירחא תואובנ ואבינש ךכ לע סעכ עשוהי
.םמוקמ
לארשי םע תסנכהו ,עשוהי ידי לע הגהנהה תליטנ לעו רבדמב ונבר השמ תומ לע ואבינ
.(חוכ ,א רבדמב י"שר) עשוהי ידי לע וצראל

,תדמלמ ותבוגת ,הגהנהה תא לוטיל דיתעש חומשל ךירצ היה עשוהי הרואכלש יפ לע ףא
.דדימו דדלא ואבינש האובנה דצמ וא ,ותגהנה דצמ וא - השמל "אנק"ו - חמש אלש הז לע

השמ תרשמ"כ ןאכ גצומ עשוהי עודמ םג ןיבהל שי - וז השרפב עשוהי לש הז דצ ןיבהל ידכ
?"ויריחבמ

:וז הרדגה תועמשמ
ומצעמ דמל אל עשוהיש הנווכה ,"וירוחבמ" - (טכ ,א"י רבדמב ס"תח) "רפוס ם"תחה" .1
.השממ - ותרות לכש דימלת היה עשוהיש א"ז .ונבר השממ לכה לבק אלא - םולכ
רמוא הז" :עשוהי רמוא היה רובידו רוביד לכ לע יכו" :(ה"ה 'ב) לאוש םילקשב ימלשורי .2
."איה השמ תרות ותרות לכש םיעדוי לכה ,אלא ?"יבר השמ
רוא תכפוש וז הדבוע .ונבר השמ לש קהבומ דימלת עשוהיב האר לארשי םע םגש רמולכ
.דדימו דדלא תאובנל עשוהי לש ותודגנתה לע
ועיגהו ונכוהש ילבמ ואבינש ךכל דגנתה עשוהי יכ - ליעל ונייצש הממ עבונש קומינל רבעמ
הדבועהמ םג העבנ ותודגנתהש הארנ ימלשוריב הז רוקמ פ"עש ירה ,רדוסמ ןפואב ךכל
ועבק דדימו דדלא .תאז השוע ומצע אוהש ומכ ,םהימי לכ ונבר השמ לש םידימלת םניאש
םיינחור הריצי תוחוכ וחתפתיש ךכל דגנתה עשוהיו ,ורמא םמצע תרותו ,םמצעל שרדמ תיב
.השמ לש וחוכמ םיכשמנ םניאש םיימצע

לע ןפוא ותואב םילבקתמ םניא - "השמל ותאנקו" וז ותשיג יכ הארנ השמ תובוגתמ םנמאו
תינחורה תולעתהה רדס ןיינעב ונבר השמ לש הנושה השיגה תררבתמ ךכו ,ונבר השמ ידי
.לארשי םעב טרפה לש

לכ ןתיי ימ ,יל התא אנקמה" :השמ תבוגת וליאו ,דדימו דדלא תא אולכל השמל רמוא עשוהי
(טכ ,א"י רבדמב) "םהילע וחור 'ה ןתיי יכ םיאיבנ 'ה םע

עבוקה רדוסמה ךילהתל לעמ גלדל טרפה לש תלוכיב חמש אוה .הנוש ונבר השמ לש וסחי
לבקל ותלוכיו טרפה לש הז ינחור יוליג לכב חמשו .הגהנהל ,האובנל יוארה םדאה ימ
.האובנ

הניא "האנקה" ןכש ,הפיזנ תמינ םג עומשל ןתינ ,השמ ירבד תא אטבמה חוסינב ןויעמ
.היוצר הדימ

ותאנק יכ הארנ עשוהי לצא וליאו .'ה לא האנק איה ,יבויח ןפואב התוא ןייצמ בותכהש האנק
אלא ,ישיאה רושימב אלש השמל עשוהי תאנק תא ונרבסהש תורמלו.המוקמב הניא - השמל
הרות ירבד תעפוהו םישודיחל דגנתמו ,השמ תרות תויכשמהל אנקמ אוהש ;ינורקעה רושימב
- ישיא ןפואב אניק ילואש רשפא יכ ןיבהל ןתינ ונבר השמ תבושתמש ירה ,יאמצע רוקממ
השמ תרשמ היהש עשוהי - אוה וליאו .םינקזה םיעבשל ץוחמ האובנל וכז דדימו דדלא ירהש
.(טכ ,א"י רבדמב ,ארקמ תעד פ"ע) "ךכל הכז אל ,וירוענמ

שמ אלש "תרשמה" תגאדל רבעמ ףסונ ןיינע ונשי ,עשוהיו השמ ןיב הז ןויד לש ושרשב
עשוהי .תישעמ הגהנהל סחיב תונוש תושיג יתש ןאכ שי .ובר תרות תויכשמהל ובר להואמ
בלשל דע הרורב היכרריהו תוגרדמ שי הבש תרדוסמה תיעבטה הגהנהה תא רומאכ גציימ -
ןכ לעו .םיגולידל םוקמ ןיא וזכ הגהנהב גיהנמהו טרפה לש תינחורה תוחתפתהב ןוילעה
וליאו .דדימו דדלא תאובנכ - הלעמלמ הריחבהו ףצרה ,רדסה יפ לע אלש האובנל םוקמ ןיא
תדימב עבטה ירדג דגנכ תצרפתמה ,תיסינה תינחורה הגהנהה תא ףקשמ ,ה"ע ונבר השמ
דדלא לשכ האובנ לש תואיצמב יוצר ךרע האורה הגהנה .יעבטה רדסה יפ לע אלש ,ךרוצה
.תיתגרדההו תרדוסמה תולעתהה תוגרדמ יפ לע אלש תינחור תוצרפתה שי הבש דדימו

םילגרמה תשרפב עשוהי (ג
.םילגרמה תשרפב איה ,ץראל הסינכל רשקהב הרותב עשוהי םע םישגפנ ונאש תפסונ םעפ
טבש גיצנכ חלשנ אוה .ץראה תא רותל םיחלשנה םישנאה רשע םינש ןיב הנמנ עשוהי
ותוא חלוש ונבר השמש רחאש תנייצמ הרותהו ,עשוה אוה עשוהי לש ירוקמה ומש .םירפא
"עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו" ומשל ד"וי תואה תא ףיסומ אוה םילגרמה ראש ןיב
.(זט ,ג"י רבדמב)

ותליפת ךותמ התייה השמ ףיסוהש וז תפסותש ל"זח ירבד תא איבמ (זט ,ג"י םש) י"שר
."םילגרמ תצעמ ךעישוי הי" השמ לש ותשקבו

םידיתע םילגרמהש עדי ונבר השמ םא :השקמ (זט ,ג"י רבדמב "רבד קמעה") ב"יצנה
רבכ ירהש ,תושקהל שי דועו ?םתוא חלש עודמ ,עשוהי לע ללפתה ךכ םושמו ,אוטחל
השמ ול ףיסוה התע קרש הרותה תרמוא דציכו ,עשוהי ומש ארקנש וניצמ קלמע תמחלמב
?עשוהי ול ארקו ד"וי תוא
רשאכ - קלמע תמחלמב רבכ ןונ ןב עשוהל ןתינ עשוהי םשה ןכאש ,ריבסמ (םש) ב"יצנה
,ותעשל קר היה הז םש ךא .המחלמב 'ה ועישויש וילע ללפתהו המחלמל השמ ותוא חלש
לארשי תא סינכיש הז אוה עשוהיש השמל ררבתנש העשב .עשוה ארקיהל רזח כ"חאו
,(זכ ,א"י רבדמב) "סינכמ עשוהיו תמ השמ" ואבנתנש דדימו דדלא תאובנ ידי לע ,ץראל
חולשל ךרוצ שי אליממו ,עבטה ךרדב אלא סנ ךרדב היהת אל ץראל הסינכהש השמ ןיבה
ךרדב הכורכה הנכסה תא הפצש ןויכ .עבטה ךרדב תלהנתמה המחלמ לש הכרדכ םילגרמ
.העושי חיטבמה םש ,עשוהי םשב וארקו ,עשוה לש ומשל ד"וי תואה תא ףיסוהו רזח ,וז
.'ה תגהנה תא הכותב ףושחלו ,תיעבטה תואיצמב לארשי םע תא ליבוהל הניינעש העושי
לעופל רבכ איצוהש חוכה תא לעופל איצוהל עשוהי ךירצ וז תוחילשב םגש ןיבה השמ
.קלמע םע ותמחלמב
.םילגרמה לש םאטחמו םתצעמ עשונ עשוהיו תלבקתמ השמ לש ותליפת ןכא

?םילגרמה םע עשוהי קלחנ המב
וצרו ,ץראל סנכיהל וצר אלש ךכב היה םילגרמה לש םאטח רקיעש ריבסמ קוק ברה
,ץראל סנכיהל וצר אל םה .רבדמב התייהש תיסינה הגהנהכ גהנתהלו תויחל ךישמהל
.רבדמב יוטיב ידיל האב איהש יפכ השודק התוא םע ץראב תויחל רשפא יאש ובשחש ןויכ
םילגרמה .םיירמוחה םייעבטה םייחה םע תברועמ הניאו עבטה ירדג תא תצרופש השודק
םתילכתש וניבה אלש - םאטח היה הזב .םתשודקמ םתוא דירות תיעבטה הגהנההש וששח
תא תענומ אלש קר אל ץראב תגהונה תיעבטה הגהנההשו ,רתוי הברה הלענ לארשי לש
.התוא הרידאמו הלידגמ דוע - הברדא אלא ,השודקה
םיבורק רבדמב םש ירה ,םהיפב םימשהו הדמח ץראב וסאמש םילגרמה תצע וזו"
אלש העד רוד והז .הרות לוטיב שי הזב ירה ,העירזו השירחב קוסעל המלו תוינחורל
ברה ירבד) "םיכחמש לארשי ץראד אריואב קר ןבומ הזו םיקשונ ץראו םימשש ןיבה
.(12 'מע השרומ" תרבוחב ואבוה קוק
לארשי ץראל תכיישה תיעבטה הגהנהל ךייש היהש - עשוהי םהמ לדבומ היה הז רבדב
.ו"ח ךפהל אלו (ל ,ג"י רבדמב) "'הל לכונ לוכי יכ םתוא ונשריו הלענ הלע" יכ ןיבהו

הפ לעבש הרותה יבא לש דיקפתב עשוהי (ד
.לארשיל הרות דמלל - עשוהי לש ינשה ודיקפת לע דומענו ןנובתנ התע

ודמע רודו רוד לכב ירה לארשיל דמלמ עשוהיש הרותב דחוימה המ רורב אל ,הרואכל
.לארשיל הרות ודמילש םיגיהנמ

?עשוהי לש ותרותב דחוימה המ
,יניסמ הרות לביקש הז אוה .לארשיל הרות דומיל אוה ירקיעה ודיקפתש הז אוה ונבר השמ
ורכז" ומש לע תארקנ הרותה לכש ךכ ידכ דע - םעל הרותה תא ריבעהש ןושארה אוה
."ונבר השמ" ותוא םינכמ ונא ךכ ךותמו (בכ ,'ג יכאלמ) "ידבע השמ תרות

גיהנמ לכמ הנוש אוה המבו ,לארשי םעל הרותה דומלל רשקהב עשוהי לש ודיקפת המ
?וירחא תורודב לארשיל דמעש
;אי ,ג"ל תומש ;גי ,ד"כ תומש) "השמ תרשמ" אוה עשוהי וב הנוכמש ירקיעה ראותה
בר ןיבש ןושארה רשקה אוה עשוהיו השמ ןיב רשקה (א ,'א עשוהי ;ח"כ ,א"י רבדמב
ןושארה הרותה דמלמ ,ןושארה "ברה" אוהש םושמ הז ראותב ארקנ ונבר השמ .דימלתו
השמ לש וידימלתבש ןושארהו לודגה .וידימלת - לארשי תיב לכ - ונלוכו לארשי םעל םקש
.עשוהי אוה ונבר
תשרפ ףוסב אוה "השמ תרשמ" לש הז ראותב הרותב רכזנ עשוהיש הנושארה םעפה
תא ךל הנתאו םש היהו הרהה ילא הלע השמ לא 'ה רמאיו" :(גי-בי ,ד"כ תומש) םיטפשמ
השמ לעיו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו .םתורוהל יתבתכ רשא הווצמהו הרותהו ןבאה תוחול
."םיקולאה רה לא

:ולא םיקוספ תאירקמ תוררועתמ תולאש רפסמ
רמאש ה"בקה יוויצל דוגינב הרואכל דמועה רבד ,רהל עשוהי תא השמ בריק המ חוכמ
רבכ רהה ימוחתו ,דבל תולעל הווטצנ השמש ןבומ הז קוספמ ?"םש היהו הרהה ילא הלע"
תומש) םדא לכמ וילא היילעה תעינמו רהה תלבגה לע הווטצנ השמו ,םדא תיילעמ ולבגוה
?עשוהי תא ומע השמ חקול דציכ ןכ םא (גי-בי ,טי
אל עשוהי לע לבא "הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב השמ יהיו" הרותה תרמוא השמ לע
ותוא לכ השוע אוה המו ,הליל םיעבראו םוי םיעברא םתואב עשוהי אצמנ ןכיה ,רבד רפוסמ
?ןמזה
ילואו ,םעה לא רוזחל היה לוכי ירה ,ודבל השמ ךישממ ונממ םוקמב עשוהי ןיתממ עודמ
?רתוי ליעוהל וליפא

:ולא תולאש לע הנוע (די ,ד"כ תומש) "רבד קמעה" ושוריפב ב"יצנה
היהש םושמ ונייהו .תדחוימ הנווכלו 'ה יפ לע אל םא ותעדמ השוע השמ היה אלו"
רוא דגנמ הרותה רואמ לבקל ,הפ לעבש הרות םילבקמה שאר תויהל דחוימ עשוהי
."שמשה רואמ לבקמה הנבלה רוא ומכו ,השמל ןתינש בתכבש הרות
תורישי הרות לבקמ השמש דועב ,הרותה תלבק לולסמל תכייש השמ םע עשוהי לש ותיילע
תלבקל רוניצה אוה ךכבו (אי ,ג"ל תומש) "םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רבדיו" :ה"בקהמ
וניא עשוהי .בתכבש הרות רואמ האב איהש ,הפ לעבש הרות לבקמ עשוהי ;בתכבש הרות
לעו ,ובר השמל הרותה תניתנמ עפשומ אוה םשו ,רהה תיתחתב בצינ אוה ךא ,'ה לא הלוע
יפמ תורישי תלבקתמ בתכבש הרות .פ"עבש הרות םילבקמה שאר השענ אוה ךכ ידי
םיקוספה לע י"שר בתוכש ומכ .דימלתל בר לש סחיב תרסמנ פ"עבש הרות .ה"בקה
.(גי ,ד"כ תומש) םיטפשמ תשרפב
םוקמ דע ברל הוולמ דימלתה היהש ינא רמואו ,ןאכ עשוהי לש וביט המ יתעדי אל"
רה לא ודבל השמ לעיו ,םשמו האלהו םשמ ךליל יאשר וניאש ,רהה ימוחת תלבגה
."םוי 'מ לכ םש בכעתנו ,ולהוא תא םש עטנ עשוהיו ,םיקולאה
םיקוספמ עמתשמש המ יפ לע ,להוא ?עשוהי לצא להואה תייטנ תלמסמ המ ןיבהל ךירצ
שמ אלש" השמ תרשמ עשוהי לש ודיקפת תא ריבסמ ,עשוהיל רשקהב םירכזומה םיפסונ
עשוהי לביק רהה ינפל שודק םוקמב םגש קפס ןיא .דומיל לע דקושו הרות דמול :"להואהמ
.(םש ליעל ב"יצנה ירבדב ןייע עויסל) התרבעהלו הרות תלבקל ומצע ןיכהלו דומלל הארשה
תומש) "םכילא בושנ רשא דע הזב ובש רמא םינקזה לאו" םיקוספה ירבד לע הדגא שרדמב
רתוי גישהל תלוכי םכל ןיא יכ - אובנ רשא דע וניתמה ובש םינקזל רמא :רמאנ (די ,ד"כ
ובש םוקמ אוה ,ולהוא תא הטנ וב - עשוהי אצמנ וב םוקמהש תרמוא תאז .םכתגשהמ
ךישממכ ודיקפת דצמ וילא ךייתשהל תלוכי שי עשוהיל קרש םיוסמ עפש עיפוהל רומא
.פ"עבש הרות

ע"בשות לבקמ עשוהי .הפ לעבש הרות תרבעהל ודיקפת תלבקל ןנוכתמ עשוהי ,ןכ םא
דימלתל ברמו רודל רודמ פ"עבש הרות תרבעה לש תרוסמה תא ליחתמ אוה ךכב .דימלתכ
םיאיבנו ,םיאיבנל - םינקזו ,םינקזל - עשוהיו ,עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"
.(אי ,'א קרפ תובא) "הלודג תסנכ ישנאל - הורסמ
.המחה ןמ הרוא תלבקמש הנבלה ךרדכ ,בתכבש הרותמ החוכ תא תבאוש הפ לעבש הרות
הרותה תא תמגרתמו תברקמ פ"עבש הרותהו ,תטשפומו תינחור איה בתכבש הרותה
קרפ הרותה תורוא יפל) םיקודקדהו תוכלהה יטרפב השעמה ייחב התמשגה יכרדל בתכבש
.(אי ,'א

השמ תרשמכ עשוהי (ה
שי ,בתכבש הרותל - רוקמל םימיאתמו םיקיודמ ויהי פ"עבש הרותב קוסיעהו דומילהש ידכ
יואר טלחומ ןפואב וברל רושקה דימלת קר ןכ לע .תטלחומ תונמאנבו הרומג תוקבדב ךרוצ
.תורודל הרות תכשמנ ונממש תרוסמה שאר ,פ"עבש הרות יבא תויהל

אל ."השמ תרשמ" ותויה תוכזב לארשיל הפ לעבש הרות ידמלמ שאר תויהל הכז עשוהי
םע יחה תרשמ אלא ,ובר לש ותרותמ דמולה דימלת קר אל .תרשמ םא יכ דימלת םתס
אוהו ,דובכ ךל קלח הברהו ךתריש הברה עשוהי וט ;א"כ אבר רבדמב) ויכרצ קפסמ ,ובר
תא שמשי אוה ...םילספסה תא רדסמ היה אוה .ךלש דעוה תיבב בירעמו םיכשמ היה
ךכ לעו .ויתוגהנהו וישעממ םג אלא ובר לש ותרותמ קר אל דמול ךכ ידי לעו ,(.לארשי
".הדומילמ רתוי הרות לש השומיש לודג :('ז תוכרב) ל"זח ורמא

:(א ,א עשוהי) ג"בלר בתכש ומכ
תגרדמל ועיגהב התייה הביסהש ריעהל ,השמ תרשמ ןונ-ןב עשוהי ארק הנהו"
לכב ותגהנהמו ותמכחמ דמלו ומע היה הז ינפמ יכ ,השמ תרשמ ותויה ,האובנה
."ודמולל תרשמ וניאש דימלתל ךרוצ היה אלש המ ויתולועפ
עשוהיל אקווד הרותה תא רסמ השמש הביסהש ,ריבסמ (א"מ א"פ תובאל ושוריפב) י"שר
תיממ היהש ימל אלא הרסומל הצר אלש" ינפמ איה ,רחא והשימל וא ןהכה רזעלאל אלו
."עשוהי והזו - המכוחה להואב וירוענמ ומצע

רחב ,ןכ לע .הפ-לעבש הרות לש המויקל תיחרכה איה ברל דימלתה ןיב תוהזהו תוקבדה
גורחל אלש עשוהי רהזוה ךכ ךותמ .הפ לעבש הרות יריבעמל ןושארו שאר היהש עשוהיב
.םיאיבנה ראשל רתוהש המב םג השמ תרותמ

רשא שיא לכ" עשוהיל ןבואר ינבו דג ינב ירבד לע תרמוא (א ,ט"מ) ןירדהנס תכסמב ארמגה
ירבדל וליפא לוכי (חי ,'א עשוהי) "תמוי ונווצת רשא לכל וירבד תא עמשי אלו ךיפ תא הרמי
- הרות ירבד לע רובעל הווצמה ךלמש ןידה רוקמ הזו ."ץמאו קזח קר" :רמול דומלת ?הרות
."ול םיעמוש ןיא

עשוהי .הרותה ירבדמ הגירח אוה עשוהימ םיפצמ ונאש ןורחאה רבדה ,ליעל רומאה רואל
דיעמ איבנהשו ,השממ ותוכמסו וחוכ תא באושש עשוהי .להואה ךותמ שמ אל השמ תרשמ
רבד ריסה אל עשוהי השע ןכו עשוהי תא השמ הויצ ןכ ודבע השמ תא 'ה הוויצ רשאכ" וילע
.(וט ,א"י עשוהי) "השמ תא 'ה הוויצ רשא לכמ

?וז תוגייתסה הרסמנ וילא אקווד עודמ ?"הרותה ירבד תא רפי עשוהיש ששח שי םאה
:ךכ לע בתוכ ,("תורמאמ הרשע" רפס) ונאפמ ע"מרה
אלו ,תווצמב ץמאו קזח קר רמול דומלת ?הריבע רבדב וליפא לוכי םימכח ורמא"
ןוגכ ,העש תארוהל םיאיבנה ראשל התייהש המ אלא - הלילח עשוהי היה דושח
."עשוהי לע רסאנ וז ןוגכ ,למרכה רהב והילא
המ :ךפהל ,הרות ירבד לע רובעי עשוהיש ששח ןיאש קר אלש ונדמל ,ע"מרה ירבד יפל
,אוהש םושמ .עשוהיל רסאנ ,העש תארוהכ הרות ירבד לע רובעל ,םיאיבנה ראשל רתוהש
תורודל דמלל האב וז הדבוע .רוקמל ירמגל ההז תויהל בייח ,הפ לעבש הרותה יבאכ
.ע"בשות תכשמהל דוסיה איה ,וברל דימלתה ןיב תונמאנהו תוהזהש ,םיאבה

דע עשוהיל השמ ןיב התייהש תטלחומה תוהזה לע רבודמ ,(ב"ע ו"צ) תומבי תכסמב
אלא !?'השמ יל רמא ךכ' םכל רמוא היה עשוהי רמאש רבד לכ לע יכו" :ל"זח ורמאש
"."איה השמ לש ותרותש ןיעדוי לכהו םתס שרודו בשוי עשוהי

ראבל דואמ ךיראמ ,(א"מ א"פ תובא ב"ח םורמ ימ) תובא תכסמל ושוריפב פ"לרח ברה
:בתוכ אוה ךכו הרות תונקל תרשפאמה איה דימלת תויהל תלוכיהש
המכח לע למעה ןפואו הרותה לע למעה ןפוא ינוציחה ןווגה דצמ םנמא םא הנהד"
לכ ירהש .םהיניבש ברה לדבהב ןיחבהל שי ןויעה רחא תאז לכב .דחא םה תרחא
תועידי ול םירסחש האור םאו ,תומכחתהה איה הזב שקובמה רקיע ...המכח ישרוד
השענ אוהו ,םתעידי תא םהמ לבקל םימכח לצא ךלוה ,היתוחרואו המכחהב תואיקבו
.וז המכחב םכחתמ ללכל עיגיש ידכ הז םשל לכהו ,םהמ לבקל ילכ
,הלבקה לע הדוסי לכש ,יניסמ ונל הנותנה השודקה הרותה לש היתוחרוא הנה ןכ אל
תוחתפתהו ונינורשכ תבחרה לכו ,התוא םילבקמ תויהל עיגנש אוה התילכת לכו
הלבקה המכח לכבש ןפואב .לבקל םירשכומ םילכ היהנ ןעמל לכה ,הב וניתומכחתה
.הלבקל יעצמא איה תומכחתהה - הרותבו ,תומכחתהל יעצמא איה
רודב םיבר ויהי אל םא םגו ,ורוד ימכחל םכחה קוקז וניא המכח לכבש אלא ,דוע אלו
ןכ אל .ותמכחב ותומכחתהב וקלח תנממ ערגי אלו ול קיזי אל ותמכח לע ומכחתיש
רודב םאצמה ךרע יפלו ,הרותה תא םילבקמה םה הרותה ימכח רודו רוד לכו .הרותה
...רודבש םימכח ידימלתה לכל הגשהה איה ןכ
ידי לע ,םימש םש ביהאהל לועפת איה קר ,הלבק רותב האבה הרותה קר ךכיפלו
ו"פ אמוי) רמא ןכלו ,תחנב םהמיע רבדמו ,תוירבה םע האנ קושב ונתמו ואשמ היהיש
ואר :וילע תורמוא תוירבה המ ןכו ,םימכח ידימלת שמשמו הנושו ארוק היהיש (א
ומצע עינכמ אוהו ,הרות ודמל ובר ,הרות ודמל ויבאש ינולפ ואר ,הרות דמלש ינולפ
תויהל םדאה לש רויצה לכ םא אוה ןכ אל .הרות ול םידמלמה ובר ינפלו ויבא ינפל
ול המדתמשכו ,תועידי לבקל אלא לבקמ תויהל וניא ויתוברמ דמלש המ לכו ,םכחתמ
אל זאש ,ומצעמ םכחתמ תויהל המודו ,ויתוברמ רס ונה ,תועידיה ול תוקיפסמ רבכש
וניא אליממש יפל ,בלה םולשו םולשה חור שדוקה חור וילע איבהל וזכ הרות לכות
...הלבקה אלא רקיע תומכחתהה אל הרותב יכ ,הברה כ"כ םכחתמ
"םכח דימלת" :םילבקמ תויהל םיכירצ ,ןורחאה םויה דע תעדה לע הדימעה םוימ יכ...
.":...הז ןיינעל תורגב ןמז םוש ןיאו "םכח" אלו
.ךכמ עמתשמה לכ םע השמ תרשמכו לבקמכ עשוהי תולדג תא ונבה ןאכמ

הרות לש תחא תומלש עשוהיו השמ (ו
.לארשיל הרות תריסמ לש תחא תומלש םה דחא ךשמה םה עשוהיו השמ
בתכבש הרות - השמ
.הפ לעבש הרות - עשוהי
.דחא חוכ אוה םהלש האובנה חוכ ןכ לעו

םילדבהה דחאש בתוכ ,('א הכלה 'ח קרפו 'ז הכלה 'ז קרפ) הרותה ידוסי תוכלהב ם"במרה
םתאובנ תא םיתמאמ םיאיבנה לכש הזב אוה םיאיבנה ראש תאובנל ונבר השמ תאובנ ןיב
אלא - השעש תותואה ינפמ לארשי וב ונימאה אל ונבר השמ לבא ,תפומו תוא ידי לע
.יניס רה דמעמ חוכמ איה השמ תאובנ תנמאהל הביסה
לא שגינ אוהו ,םידיפלהו תולוקהו שאה - רחא אלו ועמש ונינזואו ,רז אלו ואר ונינעש"
."ךכו ךכ םהל רומא ךל השמ השמ :םיעמוש ונאו ,וילא רבדמ לוקהו לפרעה
תוא השע אל עשוהי .םיאיבנה ראשמ הנוש אוהו ,תאז הניחבמ דחוימ עשוהי לש ודמעמ
קר ואב ןדריה תתירכ ומכ תוערואמ) .ותאובנ תא חיכוהל ידכ ותגהנה תליחתב תפומו
איבנל קזחומ אלא ,תפומ וא תוא ידי לע איבנל קזחומ אל עשוהי (ךרוצלו רתוי רחואמ
.השמ לש וחוכמ

לכ ינפלו ןהכה רזעלא ינפל והדימעיו עשוהי תא חקיו ,ותוא 'ה הויצ רשאכ השמ שעיו"
עשוהי לש ותאובנ תוכמס אליממו ,(גכ-בכ ,ז"כ רבדמב) "והווציו וילע וידי תא ךומסיו .הדעה
.יניס רה דמעממ תכשמנו ,השמ לש ותוכמסכ איה

ינבל רמול לוכי אוה ןכ לע ,תחא העפוהכו רישיה וכשמהכ עשוהי תא האור ונבר השמ םג
עשוהי ימי לכש ףאו ,(טכ ,א"ל םירבד) "...ןותיחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ :לארשי
ירחא" רמוא השמ ,(ז ,'ב םיטפוש) "עשוהי ימי לכ 'ה תא םעה ודבעיו" רמאנש ,ותיחשה אל
אוה וליאכ השמל הארנ ,יח עשוהיש ןמז לכ .ופוגכ וילע ביבח םדא לש ודימלתש ןויכ "יתומ
.יח

עשוהיל םייולג לארשי ץראו הפ-לעבש הרות (ז
.םהל דחא שרוש ץראה שוביכו ע"בשות תריסמ - עשוהי לש ולא םידיקפת ינש
איה הפ לעבש הרות לש תילכתהש ןוויכ ,דוחייב לארשי ץראל תכייש הפ לעבש הרות
,םיישעמ םיטרפל ותוא טרפלו ,בתכבש הרותב זונגה טשפומה לודגה רואה לכ תא תחקל
,לשמל ךכ .בתכבש הרות לש רוא ותוא לכ תא השעמבו לעופב תויחל היהי רשפאש ידכ
הריבסמו ,"ןיע תחת ןיע" "שפנ תחת שפנ" הרותב רומאה תא תשרפמ פ"עבש הרות
,'ה רוא תא תולגל :לארשי ץרא לש התילכת םג וז .ןוממ ידי לע הז רבד םייקתמ לעופבש
םישעמה לכ ,ולוכ עבטה לכ םצעב ךיא דמללו ,םייעבטה םייחה ךותב תיסינה הגהנהה תא
.לארשי ץראב םיבשוי לארשיש ךכב היולת פ"עבש הרות כ"עו ,שממ לש םיסנ םה ,םלוכ
:(ג ,'א קרפ "הרותה תורוא") קוק ברה בתוכש ומכ
,םהירדס לכב םירדוסמ הילע םיבשוי לארשי לכו היונב תויהל לארשי ץרא הכירצו"
לכב הפ-לעבש הרות איה היח זא ...םירטושו םיטפוש האובנו הנוהכ ,תוכלמו שדקמ
."התמוק רועיש לכב בתכבש הרותל תרבחתמו הצינ הלעמו תחרופ התראפת ויז

הנבל ינפו המח ינפ
."הנבל ינפכ עשוהי ינפו המח ינפכ השמ ינפ ,ל"זח רמאמ תא רתוי ןיבהל רשפא הז יפל
.בצמ ותואב דימת תראשנ איה הנתשמ הניאו עובק הרוא - המחה
המחב ןיאש תושדחתה תנוכת הב שי - הנבלה
רואב הרוקמ וז תושדחתהו וז הריצי ןבומכ ךא ,הריציב ןמזה לכ ךילהתב ןמזה לכ - הנבלה
.דבלב המחה
.בתכבש הרותל פ"עבש הרותה ןיבש סחיה םג ךכ

.דחא גת וא תחא תוא לש וליפא םייוניש הב ןיאש - בתכבש הרות לש הדוחיי
ןאכ םג ךא .רבד ךותמ רבד תנבה הריציו תושדחתה איה התנוכת לכ - הפ לעבש הרותה
שדחל תלוכיהו ,בתכבש הרותמ הב זונג פ"עבש הרותב רוצילו שדחל חוכהש רבדה רורב
קיתו דימלתש המ לכ" :םרמואב ל"זח ודמל הז רבדו בתכבש הרותל המאתהב קר אוה
שרוש ךא ,שדחמ םנמא דימלתה ,(א ,א"כ אבר ארקיו) "יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע
.יניסב ונבר השמ - לודגה ונברל ןתינ רבכ רבדה

איה לארשי ץראב הגהנהה .רבדמב הגהנהל לארשי ץראב הגהנהה ןיבש סחיב םג ךכו
החימצמ ץראה לוכיבכ ,הילאמ תמרוז איהו 'ה תחגשהמ תקתונמ הרואכל איה .תיעבט
תגהנה איה תיעבטה תואיצמה לכ תא היחמש המ לבא .התוא םישרוחו םיערוז ונאש ללגב
תמחמ אלא ריאמ וניא הנבלה רואש יפכ קוידב ,לודג דחא סנ אוה ולוכ עבטה .תיסינה 'ה
.הילע ריאמש המחה רוא

השמ לש ומש לע הברה הרזחהו ,השמ תרשמ אוה עשוהיש ךכ לע השגדההש ןבומ התע
עשוהי לש וחוכש םושמ אלא ,גיהנמכ עשוהי לש ותשלוח ללגב הניא ,עשוהי רפסב 'א קרפב
גיהנהל תלוכיו ,עשוהיל בר חוכ תנתונ איה וז הדבוע ,הברדאו .השמ לש וחוכ תמחמ אוה
ןמזב אלא ריאמ וניא הנבלה רואש ומכ .זא אקוודו ,קלתסנ ונבר השמשכ םג םעה תא
.הילע הריאמה המחה תמחמ אוה ,הנבלה רואש תורמל ,הריאמ הנניא רבכ המחהש

'ה רמאיו" קוספה לע "רבד קמעה" ושורפב ,(די ,א"ל םירבד) ב"יצנה הז רבד םכסמש ומכו
השמ ךליו ,ונווצאו דעומ להואב ובצייתהו עשוהי תא ארק תומל ךימי וברק ןה השמ לא
."דעומ להואב ובצייתיו עשוהיו
,רבכמ םג ונווצי רשפא אלה ,עשוהיל 'ה יוויצל תעגונ איה המ וז המדקה ןיבהל שי
ינפ" ל"זח ורמאש המל אובנ הליחתמ לבא .השמ תומ רחא תווצל כ"ג רשפא היהו
קר אב הנבלה רואש ומכש ,עודי רואיבהו ."הנבל ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ
איבנ היה עשוהי ירה ,השק הרואכלו .השמ רואמ חרוז עשוהי רוא ךכ ,המחה חוכמ
היה עשוהיש אלא ?השמ ינפ רוא תלצאה ילבמ םג האובנ וגישהש םיאיבנה לכ ומכ
השממ עפשומ היה טרפה הזבו ,פ"עבש הרות לש טרפה הזב םיאיבנה לכמ לודג
הרות רוא חכד .'וכו המח ינפכ השמ ינפ ורמא הזבו ,בתכבש הרות חוכב חרוז היהש
דומלתה חוכ רואב חרזו עשוהי ינפ לע לפנ ,השמ ינפ לע הרובגב חרוז היהש בתכבש
אלא תחרוז הנבלה ןיאש םשכד ,ןבומ רבדה התעמ .חוכה הזב שארה היה אוהש
היה השמ ינפ רוא דועב חורזל עשוהי לוכי היה אל ךכ ,עוקשל הטונ המחהש העשב
דחאה .וב רעגו השמ ינפל עשוהי רביד םימעפ יתשש שרדמב וניאר .הרובגב חרוז
יכ ל"זח ונל ועידוה . "םאלכ השמ ינדא" עשוהי רמאש העשב תינש ,לגעה השעמב
זא ,עוקשל השמ ינפ רוא לחהש דע .וידי עשוהי אצמ אל ,השמ ינפ רוא חרז דועב
.עוקשל ורוא ליחתהו 'תומל ךימי וברק ןה' 'ה רבד והזו .עשוהי ינפ חורזל לחה

:םוכיסל
תלחנהו הרותה דומיל ידיקפתב ותגהנהש ךכ לעו הרותב עשוהי לש ויתועפוה לע ונדמע
הביסה איהש ותלודג תא םג ונבה .וחוכמ םיעבונו ונבר השמ לש תויכשמה םיווהמ ע"בשות
.הז דיקפתל ותריחבל

תשגדומ יכ וניאר ,לארשי םעל ץראה תלחנהבו לארשי יביוא םע תומחלמב ,תאז תמועל
,ךכ םשל םיכרצנה םייונישה לכמו ,ץראל הסינכה םצעמ תעבונה תוידוחיי .גיהנמכ ותוידוחיי
.םגיהנמב ןהו לארשי םעב ןה