?יממ הלפכמה תרעמ תא הנק ימ

(ןמרפוק) ןושחנ םהרבא

ז"נשת ןוויס - ד"י "לולכמ" ךותמ


םהרבא לש הנושארה ותשקב .םיהומת ג"כ קרפב הרש-ייח תשרפב םיעיפומה םייוטיבה
:תיללכ איה תח ינבמ
. "...םכמע רבק תזוחא יל ונת ,םכמע יכנא בשותו רג"
:םתבוגת ."יל ורכמ" ריכזמ וניא יכ ,הנתמ שקבמ אוהש םשרתמ עמושה
."ךתמ רובקמ ךממ הלכי אל ורבק תא ונממ שיא ,ךתמ תא רובק ונירבק רחבמב"
םהרבא .לעופב רובקל ול םיריתמ אלא ,םירכומ םניא םגו ,הנתמב עקרק םינתונ םה ןיא
:שקבמו ףיסומ ודיצמ
,ול רשא הלפכמה תרעמ תא יל ןתיו ,רחוצ ןב ןורפעב יל ועגפו ינועמש..."
,והדש הצקב רשא
."רבק תזוחאל םככותב יל הננתי אלמ ףסכב
.םולשתה - "אלמ ףסכב" - הנושארה םעפב רכזומו ,םיימעפ 'ן'ת'נ שרושה בוש עיפומ ןאכ
:איה ןורפע לש ותבוגת ."יל הננתי" אלא ,"יל הנרכמי אלמ ףסכב" - אל ךא
,היתתנ ךל וב רשא הרעמהו ,ךל יתתנ הדשה ,ינעמש ינודא אל"
."ךתמ רובק ךל היתתנ ימע ינב יניעל
.רוכמל ןיינועמ וניא ,ץוח יפלכ תוחפלו ,הנתמב תתל ןכומ אוה
:ומצע ןורפע יפלכ תדקוממ ,םהרבא לש תישילשה ותשקב
,ינממ חק הדשה ףסכ יתתנ"
."המש יתמ תא הרבקאו
יתתנ" - ףסכל קר איה תוסחייתהה ,"יל ןת" - הנתמכ אל םג ,הדשה ןינק רכזומ אל ןאכ
ןיא ,העצהל תורישי ביגמ ןורפעשכ םג .ףסכה תא - "ינממ חק ,הדשה ףסכ (תא םהרבא)
עצבה תוואת תא הלגמ םעפהו - רמוא אלא ,הדשל סחיב החיק וא ןינק ןושל ריכזמ אוה
:םיברב ולש
."רובק ךתמ תאו ,איה המ ךניבו יניב ףסכ לקש תואמ עברא ץרא"
.ףסכ לקש תואמ עברא םיווש ,הלש הדשהו הלפכמה תרעמ - וזה ץראה
:הז קרפב הנושארה םעפב רמאנ ןתמהו אשמה םוכיסב קר
."...תח ינב יניעל הנקמל םהרבאל ...וב רשא הרעמהו ...הלפכמה הדש םקיו"
תשדקתמ השאש ,תרמוא הנשמה .ןישודיק תכסמ תליחת לע הלאש םג ףיסונ הלא תולאשל
םהרבא ידי לע הנקנש ,ןורפע הדשמ הווש הריזג אוה ןידה רוקמש ,הפיסומ ארמגהו .ףסכב
חק הדשה ףסכ יתתנ" - בותכ םהרבא ןינקב .ןורפע הדשמ "החיק - החיק" םידמול .ףסכב
איה "החיק" הלימל תויועמשמה תחא ."השא שיא חקי יכ" - רמאנ השא ןינקבו ,"ינממ
והמ .(ט"מ תישארב) "םהרבא הנק רשא הדשה" - הלפכמה תרעמ יבגל רמאנש ומכ .ןינק
?ירמוח ןינקמ ,גוז ינב ןיב רשק רצויה ןינק דמלנ עודמ ?וז הווש הריזגב ןומטה ןויערה
םדא - תוגוז העברא םירובק הלפכמה תרעמב .השרפב תינש ןנובתנ םיישקה לע תונעל ידכ
תא תונקל םהרבא אב רשאכ .האלו בקעי ;הקברו קחצי ;הרשו םהרבא ;הווחו ןושארה
(1).םלועה תאירבל 2085 - איה הרש לש התריטפ תנש .הווחו םדא קר הב ויה םירובק ,הרעמה
ןורפע עדי םאה !םינש ףלאמ הלעמל הרעמב םירובק הווחו םדא ויה םהרבא ןמזבש ןאכמ
תרחא ,רבד ךכ לע ועדי אל ,תח ינב לכו ןורפעש רורב ?םהרבא ךכ לע עדי םאה ?ךכ לע
,ןורפע לש וז הרעמב אקווד דקמתמ םהרבאש הדבועהמ ,ךדיאמ .הרעמה תא םירכומ ויה אל
.הב רובק ימו ,הכרע תא עדי אוהש רבתסמ
:(2)וירבד םה ךכו ,רהוזב םישרופמ הלא םירבד ןכאו
היה אל ,םהרבא הב האור היהש המ ,הרעמב האור היה ןורפע םא ,הארו אוב"
הלגתמ רבד ןיא יכ ,המואמ הב האר אל ןורפעש יאדו אלא ,םלועל התוא רכומ
ולש יכ ,הלגתנ םהרבאל .ןורפעל אלו הלגתנ םהרבאל קר הז םושמו ,וילעבל תלוז
ןורפעל הלגנ אל ןכ לעו .הב קלח ול היה אלש םושמ ,הלגתנ אל ןורפעלו ,התייה
."התוא רכמ ןכ לעו ,ךשוח אלא הב האור היה אלו ,הרעמב המואמ
איה הדוחי תאו הרעמה תשודק תא האר םהרבאש הביסה .רהוזהמ ונא םידמל ףסונ רבד
דבלמ רבד הב האר אל ןורפע וליאו ,"התייה ולש יכ" - ול תכייש התיה הרעמה הדבועה ללגב
:םירבדה תועמשמ וזו .הרעמה תשודקב קלח ול היה אל יכ ,ךשוח
ימשגה דצל רושק ןורפע .השודקה דצ - ינחורה דצו ,ימשגה דצ :םידדצ ינש הלפכמה תרעמל
,ויתובאמ התוא שריש ןכתי .םיימשג םיניינקב ,ינוממ םילעב היפלכ הווהמ אוה ,הרעמה לש
.ול תכייש הרעמה ,תינוציחה תולעבהו הרבחה ירדס תניחבמ .התוא הנקש ןכתיו
ןג תוחיר ,ןדע ןגל חתפה איה הלפכמה תרעמ .הרעמל רשק ןורפעל ןיא ,ינחורה דצה ןמ ךא
הכוזו ,הילא רושקש שודקה םדאל קר הז לכ .הכותב הרוש ינחור רואו ,הנממ םיעקוב ןדע
.(3)תאז שוחל
.(4)וילא הרושק איהו ,הרעמל רושק אוה ,ה"בקב קובדה ,יקולאה דסחה שיא ,וניבא םהרבא
ירמוח ,עצב תוואת לעב םדא ,השוע וניא טעמ וליפאו הברה רמואש ,ןיע-ער ,ןורפע ךא
.הרעמה תשודקל רושק וניא ,סגו
.ונגצהש תולאשה ןורתפל ןאכמו
םילעבה אוה וניבא םהרבא ךא .ימשגה הדיצמ הלפכמה תרעמ לש םילעבה אוה ןורפע
.הילעב אוהו ,םהרבאל תכייש הרעמה .שודקה ינחורה דצהמ
התוא הנוק וניבא םהרבא םאה ?יממ הרעמה תא הנוק ימ ?ימל םלשל ךירצ ימ ,ןכ םא
םולשתכ ףסכ לבקמ ןורפע םאה ?םדקמו זאמ ול ךיישה תא ןורפעמ לבקמ אוהש וא ,ןורפעמ
?ול עיגמ וניאש ףסכ לבקמו ,רחאל תכיישש הרעמ ןתונ ןורפעש וא ,רכומ אוהש סכנ רובע
הרעמה תא רכומ אוה ,םילעבה אוה ןורפע ,תינוציח תימשג הניחבמ :הלופכ איה הבושתהו
ריבעמ ןורפע - תינחור תימינפ הניחבמ .הריכמה רובע םהרבאמ ףסכ לבקמו ,ול תכיישה
הילע רמושו ,תינכט הרוצב הב קיזחמ קר אוהש הרעמ ,םהרבא לש הרעמה תא םהרבאל
םניח תנתמ וז .ול עיגמ וניא ,ול ןתונ םהרבאש ףסכה .לארשי םע ךרוצלו ,םהרבא ךרוצל
.םהרבא לש ודיצמ
יתימאה דצה ראותמ ,הרעמה ןינק תא תראתמה תיזכרמה השרפה איהש ,הרש ייח תשרפב
וניא ,ןורפע םע ותחיש לכב וניבא םהרבא ןכלו ,ימשגה דצה אלו ,הרעמה לע תולעב לש
תא ןתי ןורפעש ,קר רכזומ החישה ךשמ לכב .הנוק אוהו רכומ ןורפעש ,תחא הלימב ריכזמ
אוה ןיא ,"ינממ חק ,הדשה ףסכ יתתנ" :אוה רמוא ,וירבד םויסל עיגמ םהרבאשכ .הרעמה
,"הדשה ףסכ יתתנ" - ןתונ םהרבא ינא :ךפהל אלא ,'הדשה תחיק רובע יתמליש' רמוא
.םניח תנתמ ינממ לבקמ התא יכ ,ףסכה תא הנוק ,ןורפע ,התא ,"ינממ חק" - התאו
וניאו ,תוינוציח תוביסנמ האצות אוה םולשתה ךא ,הדשה רובע ףסכ תתל ךירצ םהרבא
.ימינפה רשקה תאו תמאה תא אטבמ
...הלפכמה הדש םקיו" :אלא ,הנק םהרבאש שרופמב רכזומ ןיא ,השעמה םוכיסב םג
הנק םהרבא אל .הדשל סחיב תיביספ איה ןושלה ,"...הנקמל םהרבאל...וב רשא הרעמהו
- דחמ :םידדצה ינש תא הרותה תבלשמ תאזב .םהרבאל הנקמל םק הדשה אלא ,הדשה תא
.הרעמה תא רכומ ןורפע - ךדיאמו .ול עיגמה תא לבקמ אלא ,הנוק וניא םהרבא
תומוקמב ,בקעי תרובקב ,יחיו תשרפבו ,ומצע םהרבא תרובקב ,הרש ייח תשרפ ףוסב קר
- ימשגה דצה תא הרותה הריכזמ ,היינקה רואת לש םיינשמה
,"תח ינב תאמ םהרבא הנק רשא הדשה"
."הדשה תא םהרבא הנק רשא ,הלפכמה הדש תרעמב ותוא ורבקיו"
הגיצה הרש ייח תשרפב הרותה - הרעמ ןינקל השא ןינק ןיבש רעפה רבדב הלאשל רשאב
ןיינק :ןאכ שי האוושה ,ןכ םאו .ימשגה ןינקה תא אלו ,הרעמה לש ינחורה ןינקה תא אקווד
.הלפכמה תרעמל םהרבא ןיב םיינחורה תולעבו ןיינקו ,השאו שיא ןיב ינחורה

:תורעה יתש םויסלו

הרעמה תא תתל אוה ןכומ וליאכ תעדומה ותניחבמ ."יתתנ" יוטיבב שמתשמ ןורפע םג
אוה .וניבא םהרבא לש םייוטיבב שמתשמ אוה :אבינ המ עדי אלו אבינ השעמל ךא .םניחב
.התוא רכומ וניאו ,הילעבל הרעמה תא ןתונ ןכא
תחא ללגב ,"יל ןתיו" אלא ,הריכמ ןושל ריכזה אל םהרבאש ,בתוכ 'ט קוספב ן"במר
ףסכב התוא הנקי םא וליפא ,הנתמכ הדשה תיינק תא בישחמ םהרבאש וא :תוביס יתשמ
.תוריכמב ריכזהל ןושלה ךרד אוה ךכש וא .אלמ
,תמאה יפ לע .תיעמשמ וד הרוצב ןורפע םע רבדמ םהרבאש ,ן"במר ירבדל םימיאתמ ונרבד
.הריכמו הינק ןושל ריכזמ וניא ןכלו ,ול עיגמה תא לבקמ אלא ,רבד ןורפעמ הנוק אוה ןיא
םיגשומה םלועל םימיאתמה ,םירחא םירבד םיעמוש ,תח ינב לכו ןורפע ,ינש דצמ ךא
ןושלה ךרד אוה ךכש וא ,ץרא ךרדכ ,"הניתנ"ה לע םהרבא ירבד תא םיניבמ םה .םהלש
.ן"במרה ירבדכ ,םירכומה םינוקה ןיב החישב


:תורעה


הדלונו ,םינש רשעב ונממ הריעצ הרש .האירבל 1948 תנשב דלונ םהרבא .1
רוזח    .2085 תנשב התמו ,םינש 127 התיח .1958 תנשב


רוזח.    םלוסה םוגרתב ג"ק תוא ,הרש ייח תשרפ .2


רוזח.    םלוסה םוגרתב ג"ק תוא ,הרש ייח תשרפ .3

ויתובקעבו ,ו"ל קרפב ,רזעילא יברד יקרפ לעב ירבד תא םג ןיבהל ןתינ ךכ .4
םהרבא עדי ןכיאמ יכו" :'ט קוספ ג"כ קרפ הרש ייח תשרפ לודגה שרדמ
ץר רקבה לאו' ?רמוא אוהמ ,םיכאלמל דסח למגשכ אלא ?הרעמב וניבא
סנכנו ,הרעמל סנכנש דע ,וירחא ץרו ,רקבה ןב וינפמ חרבש דמלמ 'םהרבא
,ןהילע ןיקלוד תורינו ,ןהיתוטימ לע ןיבכוש ורזעו םדא םש הארו ,וירחא
."חוחינ חירכ ןהילע בוט חירו
רשק הז ןיא .הלפכמה תרעמל ,םהרבא לש םיחרואה תלבק תא רשקמ רקבה ןב
רוזח    .הרעמל ולש רשקל ,םהרבא לש דסחה ישעמ ןיב רשק אלא ,דבלב יפרגואיג