ןילופ ידוהי םע שגפמב הינמרג אבצב ידוהי ליח

:הנושארה םלועה תמחלמב תינמרגה תיזחב אבא
יתחפשמה ןויכראה ןמ םיבתכמ

םייח ץפח ,סוקרמ המחנ
סוקרמ ןושמש :תינמרגמ םוגרת

ז"י ןויליג ,ט"נשת ,"לולכמ"

יכרב לע לדג אוה .ןזופ זוחמבש הניפ הרייעב 1881-ב דלונ ,סוקרמ (יכדרמ) סקמ אבא
תורפסה בטימו תינווי ,תיניטל ידומיל :הללכש תוברת וכותל גפס ,יסאלקה ינמרגה ךוניחה
םייסקודותרואה הינמרג ינבר לש םכרדב היה קבד תאז םע .םימיה םתוא לש תינמרגה
דוגינב .םייחרזאה וייחב ,םלועה יסומינ םע ,ץרא-ךרד םע הרות תטיש תא בלשל דיפקהו
ידוהיל זא וקנעוהש תויוכזה ןמ תונהילו בלשל עדי ,םתודהימ ורענתהש םיבר םידוהיל
ברה :הינמרג ינבר תטישב גוהנל ךישמה - ינמרגה אבצל סייגתה רשאכ םג .הינמרג
.רמייהסדליה 'ע ברהו שריה ר"ש

חרזא לכ ומכו ,ינשה םלהליו רסיקה תדוקפל הנענ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
ידוהי ושח התוא ,הלענ "הבוח"כ ,אבצל םידוהי יפלא םע סייגתהו בצייתה תויוכז-הווש
לכ תא האלימ הבוחה שגר .הקומע "תדלומ" תשוחת םהל הקינעהש ץראב ,הינמרג
הריוואה .יסורה אבצה לומ - חרזמה תיזחב ,אבצב ודיקפתב תונמאנב קבד אוהו ,ותושי
תחתש - יסור אבצ לומ ברקב הדימעה התייה רתויב השק ךא ,וילע התשקה אבצב תייוגה
.ידוהי לומ - ידוהי .ינמרגה דצה ןמ תויריו םיזגפ וגפסש ,םיידוהי םילייח ומחל ולגד

לצנמ אוהו ,ותוא םישרמ ןילופ ידוהי םע שגפמה .ןילופל עיגמ אוה ,הינמרג תואבצ םע ,ךכ
לע הלעמו ,תויווח גפוס ,םימשר טלוק ,ןילופב תורייעה ידוהי םע תושיגפב תוננובתה יעגר
.המחלמה בקע עלקנ םהילא םייחהו יווהה ןמ ויתויומשרתה תא ומא לא ויבתכמב בתכה

לטנ אבצל ותאצב :םוי םוי ןיליפת חינהל דיפקמ ,ינמרגה אבצב ידוהי לייח ,סוקרמ אבא
לבקמו תופירט לוכאל אל דיפקמ אוה - תיאבצה תרגסמב םיישקה לכ םע .ומע םתוא
.תורשכ לע דיפקהש לייח לכל וגאדש םיבדנתמ םידוהי וגאד רשכה לכואל .רשכ לכוא
היוצמה ,וז הייכונח .רקנובב הכונח תורנ קילדמו ,ולימרתב אשונ אוה תכתמ תייכונח םג
ברעמ ןיב שגפמ ,ונימב דחוימ שגפמל םה תודע ,ודרשש םיבתכמה טעמו ,ןורכיזל ונתיבב
.וטבמ תדוקנמ הארנש יפכ ,ןילופ ידוהיו הינמרגמ ידוהי ,חרזמו

:תיתוג-תינמרג בתכנש רפסב ,םלואו ,החפשמה תושרב ויה אל תיזחה ןמ םיבתכמה
לייחה סוקרמ אבא בתכש םיבתכמ ינש יארקאב ונאצמ "תיזחה ןמ םיבתוכ םילייח"
ונאו ,תירבעל םיבתכמה תא ונמגרת .הינמרגבש הניפב הרגה ומאל ,1915 ראוניב
,סוקרמ אבא הלגתמ- םיבתכמב .בתוכה ןושלב םבור - םיבתכמה תא ךשמהב םיאיבמ
ךותמ ,תידוהיה תבשל ,אמיא תיבל ויעוגעג לע בתוכ ,רקנובב ותבשבו השיגר שפנ לעבכ
,ריכמ וניא ותוא ,ןילופב ידוהיה תיבה לש םח רואית - םיבתכמב .תפטלמ תושיגרו םיעוגעג
.וריקוהלו וכירעהל עדויו ומוחב םמחתמ אוה לבא

1915 ראוניב 11 :ןושאר בתכמ
חטשה .חורה תקרוש ביבס רשאכ ,רקנובב ותייהש תא ראתמ סוקרמ אבא לייחה - רקנובב
תא "ונלש" םיחתותה וזיגפה ריהב היהש םויב .םדקתהל תורשפא ןיאו ץוב תוילולש אלמ -
?יתמ דע :לאוש לייחה אבאו .הקזח שאב - ונשופל ריעה

תולילב ,תיתיבה המחה הריוואב ,תיבב תוגהל אוה הברמ דוחייב - םירוהרהו תובשחמ
:בתוכ אוהו תבש
תועודיה תוניגנמה ,רעיב - אתכלמ תבש יתלבק ,ןורחאה תבש לילב הז היה"
תא יתרמג םמורמ חור בצמבו ,ונריעב תסנכה תיבל יתוא וריזחה תיבהמ
היה ול ,תויהל לוכי יתייה רשואמ המכ ..המינפ יתלחזו ,רקנובל יתרזח ...הליפתה
,תבשה רוא םוקמב לבא "םכילע םולש" תכרב ,די יל טישומו ידוהי ינפ םדקמ
ובשי ירבחמ קלח .ךשוחב - םינשי םלוכ תא יתאצמ ,םיימינפה ייתושגרל םיאתהש
."המדא יחופת ונגטו רונתה די לע םיפופש

- תיבל םיעוגעגהו
םיבשוח יאדוב םתא םגש יריקי ,םכילע ובסנ ייתובשחמ לכ ,ילע טלתשה ןואכיד"
רוא תא ונבללו ונתיבל ןירקיש ,דיתעה תבש לילל ינאו םתא ,םיפצמ םלוכ .הפ ילע
- םימלשו םיאירב ונלוכ תא ףוסאיו תבשה תריווא תא ונילע הרשיו תבשה
ה"בקל הדומ יתייה המכ .הז לכ תא יל ראתמ ינא הפי המכ .הרקי אמיא ,ךביבסמ
ןעמל ומחלש הלא לכל דיגהל םיחמש םלוכ ויהי המכ ,תסנכה תיבל בוש סנכיהל
.הז יגיגח ברעב םירוהה תיב ןירקי המכ ."םכילע םולש" תדלומה םולש

ןילופב - ידוהי תיבב תבש
המחלמה ללגב .'זדול ריעה תוביבסב ןישוט הרייעל לייחה סוקרמ אבא עיגה ,טסוגואב
דחאב המייקתה הליפתהו ,תסנכה תיבב תורידס תוליפת ומייקתה אל הביבסב הלהנתהש
,ידוהי-ינמרג ליחב רבודמש העידיה ךא ,ששח וררוע םינמרגה םידמה .הביבסב םיתבה
:רפסמ אוהו .תוציחמ הריסה
ידוהי לייח - םהל ועידוהשכ ועגרנש םיללפתמה ןיב יתדמע תוקד המכ ירחא..."
םולש"ב יתוא וכרב םיחכונה לכ ,הרשע הנומש תליפת תא ורמג רשאכ ...אב
חרואכ יתוא הצר דחא לכ ,יללגב וטטוקתה שממ הליפתה ףוסב ...יבבל "םכילע
...תבשל
.תיסורה תיזחה ןמ עובשה רזחש ,הז ידוהי םע יתכלהו סנרפה תטלחהל יתענכנ
ררחוש - ולזמל לבא ,השרוול רבעמ ותחפשממ קוחר היה אוה תמדוקה תבשב
הככ .רשפא קר םא ,האבה תבש לילב םילייח השולש ותיבב חראל רדנ אוה .בוש
תא םייקל היה לוכיש רשואמ היה אוה .ותיבל יתאב .םימשה ןמ וליאכ ,ול יתאב
יכ ףא) היופצ יתלבה ותרזח לע החמשו ןושש ןטק תיבב תוארל יתחמש - ינאו ,ורדנ
ךרבו ,וידלי תשש תא ךרב אוה .(תכרועה תרעה - ודגנ אבצב םחלש לייח הז היה
- עפשב היה לכה ,הנטק התייה הרידהש ףא לע ."םכילע םולש" דחיב ותשא םע יתוא
.ונינש ליבשב אבוה "איצומ"הו "שודיק" ,םלוכל
יבייחמ םיבר ,םיסורה לש סויגה לע רפיס אוה ,םימשר ונפלחה הדועסה ןמזב
דרשמ תומישרב ועיפוה אלש וא ,םתובצייתה םוקמ תא קוידב ועדי אל ,סויגה
םהמ הברהו ,הנידמל םינמרגה ונא ונאב םייתניב .ןמז הברה םהל דבא ךכ ...סויגה
...םיווקה תא רובעל םהל ונתנ אל ונחנא יכ ,סייגתהל ולכי אל רבכ
דואמ .יתואו סויגה ןמ רזוחה תא ךרבל וצר םה ,םינכשה ואב הדועסה ירחא
לכ .עפשב הדיצ יל ןתנ אוה .הרזחב יל הארק הבוחה ,לבא ,ראשיהל הצור יתייה
תבשה התייה וז .רהמ ךכ לכ ורדנ תא םייקל היה לוכיש הז ידוהי היה רשואמ ךכ
."המחלמה ךשמב רתויב הפיה

ויחאל םחה יעבטה רשקה - דגנמו ,ךיירה אבצל תונמאנהו "הבוח"ה תשוחת ,ןכ יכ הנה
.ןילופ - השובכ ץרא ינב ,םידוהיה

1915 ראוניב 18 ,ינש בתכמ
העבראל המותר הלגע םע בצייתהל ,סוקרמ סקמ תחלשמה שאר הווטצנ תבש יאצומב
איבהל היה םדיקפת .הגולפ לכמ תולגע יתש דוע ופרטצה וילא .רקובב ןושאר םויב םיסוס
,תורנ :ומכ תושקב דוע ושקיב םיניצקו םילייח .תוינק המכ עצבלו ראוד ירבד םילייחל
.טפנו םירורפג ,תוירגיס ,קבט ,םור ,קאינוק

תא ומירחהו רכיאה תיבל וסנכנ םה ,הרגיפ הלגעהו ,ינשל דחא םיליגר ויה אל םיסוסה
תורייש ,תיצובו השק התייה ךרדה .הילעבל בשות הלגעה - ורזחישכ החטבה ךות ,ותלגע
ךרד .תוסייגה ליבשב - ראודו ןוזמ ,תשומחת איבהל ,םיסוסל םימותר וז ךרדב ורבע תובר
.תועש 4-ב ורבע מ"ק 4 לש

רוט .תלוכמו ןוזמ ונסחוא וב הקפסא ןסחמ היה םש ,קושה רכיכב ונח - לופסינוק הרייעב
הרועש םילבקמ - תואנספאה דרשמב .תוירטסואו תוינמרג תולגע תורייש ודמע רוט די לע
:לייחה אבא רפסמ .םיסוסה ליבשב
םיציב ,קאינוק םע תוביבחב יתוא לביק ר"סרה .ריעה ןיצק דרשמל יתכלה"
םינולגעה םע יתבכש םש .יאבצה ראודה דרשמב ןסכאתהל קתפ יל ןתנו ,תוינמחלו
יתנשי ...עפשב תוורפו תוכימש םהל ויה .דואמ םייתורבח ויהש אבצה ראודה לש
הטימב ןושיל הז המ ללכב רבכ ריכמ ינניא .בטיה - שק הברה לע ,חונה םוקמב
.רשואמ רבכ ינא ,םח גג תחת ינא םא...

:רפסמ אוה עצבמה םויסב
ילש דודגה םגש םהמ יתעמש ,םיעוצפ לש הכורא הרוש די לע יתרבע הרזח ךרדב"
םימיענ םימי הפ יתיליבש ,יתבוח תא יתאלימ אלש יתשגרה טעמכ ,ברקב ףתתשה
.הפ ראודה תא םייתניב ריאשהל יל ורמא ...םירודכה דרבב ויה ירבחש ןמזב
יתוא קביח טעמכ ,הלודגה ראודה תומכ תא האר רשאכ ...יתארקל אב םלשה
.החמשמ
...הקלחמל ונאצי הלילה תדרב ...תוקלחמ יפל ראודה תקולחב וליחתה יתחגשהב
ושיגרה םיסורהשכ ,תויסורה תודמעה ןמ רטמ 400 קחרמל הגולפה םע העיגה איה
- ונלש הקלחמה ןמ דחא ...ורפחתהש ירחא רצק ןמז הקזח שא םרבעל ורי ,םהב
.ועצפנ השולשו גרהנ
."המוצע החמש םהל יתמרגו םוי 14 וניהש םהב ,תוריפחב םתוא יתשגפ

- לופסינוק הרייעה ידוהי לצא
יכ ,ךושח היה םש לבא .תסנכה תיבל ךרדה תא יתשפיחו םוק יתמכשה רקובב"
רשאכ קר ,ילע ולכתסה םידחופמ טעמכ ,םיינרקס םיטבמב ,שרדמה תיבב וללפתה
."וחמשו םלוכ ועגרנ ,ןיליפתה תא יתאצוה

ההימתב ןנובתמ אוה ,תינמרגה תידוהיה הליהקה תעמשמב לדגש ימ לש טבמבו
:תרוקיבבו
לודג טקש יא ומרגו המבל ביבס ולייט םלוכ טעמכ :יל עירפה דואמ דחא רבד"
- ונע ,תסנכה תיבב גוהנ - םשו הפ םג היהש ןושיעהו הז םא יתלאש לע .הליפתב
."תסנכה תיבב אלו שרדמה תיבב קר רתומ הזש

:תאז םעו
תונכסו םישק םינמז ורבעש ,הלא םיינע םידוהיל בורק ימצע תא יתשגרה המכ"
ה"בקל תודוהל יתלוכיו ,םויה 'ב םוי ירה ,הרותל תולעל יל וארק .םתד ללגב תובר
ירחא .הווקתו ןוחטיב ותרות ידי לע יל ןתנו ,םולה דע וימחרב יתוא איבהש
"... םיללפתמ המכ דוע יתוא וכרב הליפתה

תדוקפב תרשל וצלאנש םידוהי לש תומכחתה תונויסינל דע לייחה אבא היה וז הרייעב
:שבוכה אבצה
לבא .המלש הקלחמ הרושב הרדתסה קושה רכיכב הליפתה רחאל יתכלהשכ..."
,םיתאב םידיוצמ םלוכו םיריעצו םינקז םידוהי בור יפ לע הלא .םילייח לש אל
רקוב לכש יל עדונו תולהקתהה תביסל דימ יתניינעתה .םימוד םילכו םישוכמ
תיבל קר יתעגהשכ ,'ד םויב .םיכרדה ןוקיתל תיב לכמ דחא רבג בצייתהל ךירצ
הליפתה ירחא .ריעה ןיצק תארוה לע והשמ ,תורושה ןיב תושיחל יתעמש ,תסנכה
,םיכרדה ןוקית תדובעמ וטמתשה םכמ םיבר :עידוהו המבה לע דבוכמה ברה הלע
םילוכי םניא ,הז ללגבש ורמאו .הליפתל שרדמה תיבב םיירהוצה דע והשש ידי לע
דע רמגיהל הכירצ הליפתהש ,ריעה ןיצק הווצמ ךכל יא .םיכרדה ןוקיתל אובל
תבש ברעל טרפ 6.00 העשה ינפל ליחתת אל בירעמ תליפת .רקובב 8.00 העשה
םע קר תאצל םילוכי ריעה ןמ יכ ,תוטמתשהל תורשפא רבכ ןיא וישכע .4.00 העשב
."םותח ןוישר

:לייחה אבא רפסמ םתסנרפ לע
םישנ .סוכל תוטורפ רשעב בוט הת ,הת םיגזומ ובש ,הת תיב השענ ידוהי תיב לכ"
לש הנמזהל יתינענ ךכ .סנכיהל תוביבחב םינימזמו תלדה ינפל םידמוע םידליו
לע היבאמ עומשל יתניינעתה .דואמ ןיינעמ ברע הז תיבב יתאצמו הדמחנ הרענ
ידיב רחסמה לכ ןילופב ...תונוש תועידי לבקל יתחלצה םגו םידוהיה בצמ
םיליחתמ - תוינלופ תורבח לש ףסכ תרזעב ,הנורחאה הנשב קספ הז ,םידוהיה
,הסורהה ץראה ןילופב הפ .לדגו ךלוה ינועה ךכו ...םהילגר לע דומעל םינלופה
הנממ ול ראשנ אלש תילאמינימ תרוכשמ לבקמ לייחה ,רתוי ינע השענ רכיאה
תוינמחל ,תוגועו הת לש הריכמ ידי לע רוסחמה תא ןקתל םיסנמ םיבר .םולכ
."םירגיסו

ידוהי ךוניח
שריה ברה תרות לש ךוניחה שיא ראתמ ךכו .תונוש ךוניח יכרד ןיב שגפמ םג אוה שגפמה
:ןילופב ךוניחה תא
ךיישש המ םידמולו רדחל םיכלוה םידליה בור ,ער יכב אוה ידוהיה ךוניחה"
ףתתשהל לגוסמ וניאש הלוחו ןקז שיא אוה ברה ,רעצה הברמל .תידוהי הלכשהל
הברה ,ינוכית רפס תיבב רוקיב רתיה לע יתעמש תורתוס תועידי .רעונה ךוניחב
הלודג הניא - הובגו ינוכית ךוניחל השירדה הארנכ .הז חטשב השענ אל ,הארנכ
."ידמ

:חסופ וניא תינוציחה תוזחה לע םג
םיכלוה םה המל ,ןרוטקמל תחתמ תוטלוב תויציצ םע ךלוה בורה :לשמל יתלאש
ךכ ךלה אבאה :יל ונע ?ךכ תושעל םיצלאנ םאה ?יסופיט ידוהי עבוכו ךורא ליעמב
!הזב םיראשנ ונא םג זא ,אבסה םגו

הבוט הווקתו חמשמ רואית
:הרייע התואמ הידוהי הרענ םע החיש ול המרג תדחוימ היווח
,הלש ןתחה ימ יתלאש לע ,הריעצ הרוחב יתשגפ םיירהוצה תחוראב"
.הבישי רוחב :הוואגב הבישה
?וסנרפתת הממו
.בוט (תונח) קסע דוע שי ,ןכ
.רתוי דוע יתוא החמש וז הבושת
תא םיחינזמ םניא ,םהלש הסנרפה דצבש םיריעצ םישנא הזה םעל שי דוע לכ
בוט ירדח ןיערג םעל ראשיי ,הלא םיריעצב - תואגתמ תונבה דוע לכ .הרותה דומיל
.םינוש םיגיסב הסוכמ אוהש וליפא קזחו
."הזה ןכסמה םעל העושיה םוי הרהמב אוביש ןוצר יהי

....האלה המו
?ינמרגה אבצב הקומע הבוח תשוחת ךותמ ותרשש םידוהי םתוא לש םלרוגב הלע המ
רפסמה תורמלו ,תיזחל םתוצלחיה תורמל :םהל הדמע אל "תדלומ"לו אבצל םתונמאנ
ינוילימ ונימאה ,הנושארה םלועה תמחלמב ולפנש םיידוהי םילייח 12,000-כ לש ארונה
."בגב ןיכס תריקד" הל ונתנו הינמרגל הלפמה תא ותיחנה םידוהיהש םינמרג

ףיעס היה הקיקחב םנמא .םהיחא םע םתוא ולילכה 1935 תנשב וקקחנש גרבנרינ יקוח
םידוהי לש תויוכזבו הקוסעתב ,הסנרפב דמעמב עוגפל ןיא" - םהילא סחייתהש דחוימ
ךפהנ הז ףיעס ךא ,"םיקיתו םילייחל םינב לש וא ,תימלועה המחלמה תפוקתב ותרשש
תא העבתו רלטיהל דחוימ ריכזתב התנפ ,םיקיתו םילייח לש הצובק .התמ תואל הגרדהב
.םהיחא לרוגמ הנוש היה אל םלרוג :אוושל - םהיתויוכז

תוא לביק ,הנושארה םלועה תמחלמב תוברקה דחאב עצפנ - רוסמה לייחה סוקרמ אבאו
.אבצה ןמ ררחוש ותעיצפ ללגבו ,ינמרגה אבצב לזרבה בלצ - תונייטצה

הינשה םלועה תמחלמב ,הרצ תעשב ול ודמע אל ,אבצל ותונמאנ ,"תדלומ"ל ותוריסמ
וטג - "םיסחוימה וטיג"ל ןילרב ידוהימ םיבר םע דחי שרוג רשא דע ,1943 דע ןילרבב היה
.1944 - תנשב בערמ תמ םש ,(ןיזרט) טאטשניזרט