"תוכלמ יגורה תרשע" יוטיבה רוקמ

זוזמ םיסינ

ז"נשת ןוויס - ד"י "לולכמ" ךותמ,הנשמה ימכח יריחבמ הרשע תגירה ראתל "תוכלמ יגורה הרשע" יוטיבב םישמתשמ ונא
?וגרהנ הפוקת הזיאב ?הז יוטיבב םירכזנה םימכחה םה ימ .דחא םוקמב דחא ןמזב ויחש
,הרשע אקווד וגרהנ עודמו ?םנמזב ויחש םימכחה לכ ךותמ םיאמורה ידי לע ורחבנ םאה
.הז רמאמב בישהל הסננ תולאשה ןמ קלח לע ?רתוי אלו תוחפ אל

"תוכלמ יגורה הרשע" יוטיבה רוקמ
לע רפסמ דומלתה ןיא ןכ ומכ .רתוי םירחואמ תורוקמב אלא ,דומלתב עיפומ וניא הז יוטיב
הנינח יבר ,(.א"ס ףד תוכרב) אביקע יבר :םימכח השולש תגירה לע אלא ,םימכח הרשע תגירה
זמורו ,( .ד"י ןירדהנס ,:'ח ףד ז"ע) אבב ןב הדוהי יברו ('ח קרפ תוחמש תכסמ ,:ז"י ףד ז"ע) ןוידרת ןב
ןתנ יברד תובא תכסמ) לודג ןהכ לאעמשי יברו לאילמג ןב ןועמש יבר :םיפסונ םיינש תגירה לע
. (.'ח קרפ תוחמש תכסמ ,ח"ל קרפ

,תיתצובק התימכ םתתימ תא האור וניא ,םימכח השמח תגירה לע רפסמה ,דומלתה םג
דומלתב םירחא תורוקמ .ורבחמ הנוש הרוצב תמ דחא לכו ,דרפנב רכזנ דחאו דחא לכ אלא
.וימיב םימכחה תגירהל למסל אביקע יבר תתימ תא וכפה
הרוצב היהש ,םימכחה גרה תא וכפה םיידומלתה תורוקמה ךא ,הרשע ונל ןיא םנמא
יבר תחת" (ג"כ ףד) ה"ר תכסמב דומלתה רמוא ןכו .ףתושמ הנכמ תלעב התימל ,תדרפנ
.(1)"יתקינ אל םמד יתקינו רמוא אוה םהילעו ?ןיאיבמ יאמ וירבחו אביקע

לע זמור דומלתהש ןאכמ ."וירבחו אביקע יבר" יוטיבה רכזנ (.'נ ףד) םיחספ תכסמב ןכו
םיעדוי ונא ןיא ןיידעו .אביקע יבר תתימב םיזמרנ םהו ,ורכזוה אלש םירחא םימכח גרה
.ותמש םימכחה רפסמ תא םיעדוי ונניאו ,"וירבח" יוטיבב זמרנ םימכח הזיא לע

תכסמב ,לשמל ."תוכלמ יגורהכ" וגרהנש םימכחה תא םינכמ דומלתב םירחא תורוקמ
רמאנ (.ח"מ ףד) הטוס תכסמב ."תוכלמ יגורה םושמ וירבחו אביקע יבר אמליא" (.'י ףד) ב"ב
יגורה לע םידיפסמ ןיאש ,העש הפרטנש אלא ...רמאל ושקב אבב ןב הדוהי יבר לע ףא"
.הרשע רפסמה ונל ןיא ןיידע ךא ."תוכלמ

"םילודגה םש" ךותמ) ןואג ארירש בר תרגיא אוה הרשע רפסמה תא ריכזמה ןושארה רוקמה
:בתוכה (.זמ דומע
הרשע םע גרהנש ןקזה לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ונב לאילמג ןבר וירחאו"
."תוכלמ יגורה
אוה ךא .קסוע אוה ובש אשונה הז ןיאש םושמ ,םימכחה תא ריכזמ וניא ןואג ארירש בר
."תוכלמ יגורה הרשע" :ואולמב יוטיבה תא ריכזמ

וגרהנש םימכחה תומש
:םימכחה תומש תא םיריכזמ תורוקמ השולש
דחא לכב םירכזנה םימכחה הלאו ."הרכזא הלא" טויפהו םיליהת שרדמ ,הבר הכיא שרדמ
:תורוקמה ןמ

יבר תא איצוהל ,וירחא וא אביקע יבר לש ורוד ינב םה םירכזנה םימכחה לכ יכ ןייצל שי
.ןברוחה רוד ינב םהש לודג ןהכ לאעמשי יברו לאילמג ןב ןועמש

ךותב תוכלמ גורהכ הנבי לש לאילמג ןבר תא םג ותרגיאב ףיסומ ןואג ארירש ברש ,ריענ
.הרשעה

העדה תא קזחמ הזו ,וגרהנש םימכחה תומשב וושה אל םישרדמהש הארנ הלבטה יפל
אוה רשע רפסמהש הארנ .םהמ הרשע קר ורכזנ ךא ,הפוקת התואב וגרהנ םיבר םימכחש
:תוביס המכמ תרחואמ תפסות
.םירחא לע זמורו ,םימכח תומש השולש קר ריכזמ דומלתה (1)
.הרשעמ רתוי ויהש תזמרמ םימכחה תומשב םיקולח םישרדמהש הדבועה (2)
,תיבה ןברוח רודל אלא ,אבכוכ-רב דרמ רודל םיכייש םניא םימכחה ךותמ םינש (3)
.אבכוכ-רב דרמ ינפל הנש םישישכ היהש

רשע רפסמה רוקמ
?הרשע רפסמה תא םישרדמה ילעב ובאש ןינמ ,םימכח הרשע ריכזמ וניא דומלתהו רחאמ
יחא תרשע דגנכ התימל ונודנ תוכלמ יגורה תרשעש רבחמה ןייצמ "הרכזא הלא" טויפב
.םתובא ישעמ לע ושנענ םימכחה הז רבסה יפל .םהיחא תריכמב ואטחש ףסוי

ףסוימש ,רמוא (."לבה תא ויחא תא תדלל ףסותו" קוספה לע ,תישארב תשרפ) רהזה ותמועל
ותמו שנענ ,םיטבש הרשע םיקה אל ףסויו רחאמו ,םיטבש הרשע תאצל םיכירצ ויה
ושפח םה ןכלו ,םייק הרשע רפסמה היה תורוקמה ינש ינפלש רורב ךא .םדגנכ םימכח
.אוה וכרדב דחא לכ ותוא ואצמו ,רבסה

רושיקה דגנ תובר תולאש לאשש רחאל ,הז ןיינעב "הלבקה תלשלש" לעב ירבד תא איבנ
:רמוא אוה ןכו .םימכחה הרשע תגירה ןיבל ףסוי תריכמ אטח ןיב
םינב ינישו רסוב ולכאי תובאה יכ ןימאהל וניתובא ולחנ רקש יכ ינא רמוא"
:םהו .ארמגב םיבותכה תצק יתלוז ,םהה םימכחה לכ וגרהנ אלו ,"הנהקת
םגו .(2)אצויכו ןוידרתו ,אבב ןב הדוהי יברו אביקע יברו לאילמג ןב ןועמש יבר
הז ואדב םינטייפהו .םתלוז ןוועב אלו ,זא םרוד ןוועב וא םנוועב םא יכ ותמ אל םה
.(3)"הבושתו יוניע ימי םהש ,םהה םימיב ןומהה בלב ךרומ איבהל ,םבלמ ןיינעה
םימכחה גרה ןיב רשק ןיאו ,םימכח הרשע וגרהנ אל "הלבקה תלשלש" לעב תעד יפל
לדוג לע רסומ םעה תא דמלל ידכ וז האוושה וכרע םינטייפהש אלא ,ףסוי תריכמל
.םיאטוחה לש שנועה

יכ יל הארנ .םימכח הרשע תגירה לע תרוסמה תותימא תא חיכוהל הסנמ אוה ןכמ רחאל
לע ,אבכוכ-רב דרמ ימיב וא דמשה ימיב וגרהנ םיבר םימכחש תרוסמה תא לבקל שי
יכ תאזו .רתויב הנושמ הרוצב וגרהנש דבלב םימכח העברא תומש ןייצמ דומלתהש ףא
יבר" יוטיבב םהילע זמרמ אוה ,וגרהנש םירחא םימכח ריכזמ וניא דומלתהש תורמל
."וירבחו אביקע
.דחא ןמזב דחיב התמש תחא הצובקל םתוא וכפהו ,םימכח הרשע ופסא םישרדמה ילעב
ושפח ,רשע רפסמה עבקנש רחאל ךא .(4)רשע רפסמה רחבנ עודמ רורב אל ןיידע ךא
.ולשמ רבסה ןתנ דחא לכו ,הז רפסמל רבסה םינטייפהו םינשרדה

ותעד תא םילבקמ ונא :הקלחב הלבקה תלשלש תעד תא םילבקמ ונאש רמול לכונ
קר וגרהנש ותעד תא לבקנ אל ךא .םימכחה תגירהל ףסוי תריכמ ןיב רשק ןיאש
.דומלתב םירכזנה םימכחה
:ךכ תוכלמ יגורה תרשע יוטיבה תולשלתשה תא ראתל ןתינ םוכיסל
ךרדב וגרהנש םימכח 4 קר ךא ,םיאמורה י"ע םיבר םימכח וגרהנ דמשה תפוקתב
.(5)דומלתב ורכזנ ,רתויב הנושמ
.הפוקת התואב םימכחה תגירהל למסל אביקע יבר תא ךפוה דומלתה
."תוכלמ יגורה" רואיתה תא ולבק וגרהנש םימכחה
רוקמ המ םיעדוי ונא ןיא .תוכלמ יגורה הרשע רפסמל ועיגה םינטייפהו םישרדמה
.םימכח הברה וגרהנש רורב ךא .רשע רפסמה
האוושהה תרטמ רשאכ ,ףסוי תריכמ אטח ןיבל םימכחה תרשע ןיב וושה םישרדמה
.םעל לכשה-רסומ דמלל איה


:תורעה


'ח קרפ הבר םירישה רישב עיפומ "וירבחו אביקע יבר" יוטיבה םע וזל המוד השרד (1)
."םהל רפכתמ ןיא ,וירבחו אביקע יבר לש וימדב םנוממ לכ םינתונו"
רוזח

.ג"ב לאעמשי יבר תא ןייצל רכז אלש ןיינעמ (2)

רוזח

.באב 'ט םוצל איה הנווכה (3)

רוזח

.הריכזל לקו לוגע רפסמ אוהש רשע רפסמב ורחבש ןכתי (4)

רוזח

,ר"תב חתופו ,תותיירב ךותמ אבומ דומלתב םימכחה תגירה רופיסש ןייצל שי יוטיבה(5)
הזו ,תרחואמ הפוקתב םיארומא םישרוד "וירבחו אביקע יבר" וא "תוכלמ יגורה" תא וליאו
.תונוש תופוקתב אלא דחא םויב רצונ אל "תוכלמ יגורה תרשע" יוטיבהש העדה תא חיכומ

רוזח