ם"במרל תועד תוכלהבש האופר יקרפ

ןיילק סכלאו קזיא קחצי

ח"נשת וילסכ - ו"ט "לולכמ" ךותמ


- א קלח -


ד קרפ
:םה הלאו ,תיברעב םלוכ ,ונבר בתכ האופר ירפס הרשע
;[1] תואירבה תגהנה
;[2] השמ יקרפ
;[3] טרקובא יקרפל שוריפ
;[4] תרצקה רפס
;[4] םירוחטה לע
;[4] ארבגה חוכ קוזיחו ןימה ייח לע
;[5] תואופרה תומש לע
;[5] תויאופר תובושת
;םדגנ האופרהו תוומה ימס
.סונילג ירוציק

הכרענש םיכרכ השימח תב הרדסב רפסה ללכנ וב ךרכה רפסמ םינייצמ םיירגוסב םירפסמה]
[.רוא ואר םרט םירפסהמ קלח .קוק ברה דסומ ידי לע רואל האצוהשו רנטנומ ןמסיז ידי לע

ןהל ןיאו ונשייתנ תופורתהש ןבומ ?ם"במרה לש האופרה ירפסל יעדמ ךרע םויה שי םאה
האופרה ,תענומה האופרה לע וירבד לבא ,ונימי לש רתוי תוליעיה תואופרה רואל בר ךרע
.םתוילאוטקאמ ודביא אל ,שפנה לש תואירבה תרימשו תירוביצה

התלע תטשפומ היצלוקפס .םהלשמ ןויבצ ם"במר לש ותפוקתב טרפב האופרלו ללכב עדמל
וטלש םימשה ימרג לש םתעפשהו םוקיה הנבמ לע תומיוסמ תופקשה .קיודמ יעדמ רקח לע
תועידיה .םדאה ףוג ךותב הלא דגנכ הלא תולעופ תוחילו תורמ האופרה יפל .הפיכב
.ללכ תמייק התייה אל וננמז ןבומב תיגולויסיפ תימוטנא תואצמתהו תולד ויה הימוטנאב

לש בצמכ תואירבה התארנ - ךלוה ונבר היתובקעבש - תינוויה האופרה לש הירואיתב
הקיסיפבו הימיכב תויעדמ תועידי רדעהב .ןוזיאב הערפהכ - הלחמה וליאו ,םלשומ ןוזיא
,םיינויעה תונויערהו ,"תויוכיא"ו "תוחוכ"כ םיגשומבו תוחילה תרותב םיאפורה ושמתשה
תובקעב האב תוחילה תרות .תויאופר תויפצת ידי לע ומגדוה ,םייפוסוליפ םקלחש
תודוסי העברא םייח ילעב ףוגבו עבטב ונחבוה .םימוטאה תרותב קסעש סוטירקומד
הרמ ,םד) תוחיל עבראו (חל ,םח ,רק ,שבי) תויוכיא עברא ,(םימ ,שא ,ריווא ,המדא)
.(הרוחש הרמ ,הנבל החיל ,הבוהצ

- ףוגה ילזונ - אירבה םדאה ףוגב תוחילה לש תיסחיה תומכהש ורבס הקיתעה האופרב
- הקרהה תטיש הטלש יופירב .טועימל ףדוע ןיב הנחבה תמייקו ,העובק תויהל הכירצ
הפורתב ורחב תמיוסמ החיל תומכב ףדוע עבקנשכ :ונבר ןושלב "תורתומה תקחרה" וא
תטילפב תובר ןד םייאופרה ויבתכב ונבר .דבלב תרתוימה החילה תא קירהל הדעונש
.האקה וא לושלשל םרוגה לופיטב קר אלו - ףוגה ןמ תורתומה

היגולוכיספהו היגולויסיפה תנבהל תוכלשה ול ויהש ,"גזמ"ה גשומ חתפתה תוחילה תרותמ
תוטלתשה ידי לע עבקנ םדאה גזמש ,איה וז הרות לש הרקיע .הלוחהו אירבה םדאה לש
:ופוגבש תורמ וא תוחיל עבראמ תחא
הטקש ,הריהמ תישגרה ותבוגת - (sanguine) םד וא המודא החיל וב תרבוגש םדא (1
.תוגונעתו םייח בהואו ימיטפוא זילע ,יביסלופמיא ,ינרע אוה ;תפלוחו
,הריהמ תישוגירה ותבוגת - (choleric) הבוהצ וא הקורי החיל וב תרבוגש םדא (2
הטונו ןטור אוה ;עוציב רשוכ לעב אוהו קזח ונוצר ,ףיקתו ינרע אוה ;תדמתמו תצרמנ
.רעצ תושגרלו תוימיספל
;תוליבס ידכ דע הטקשו תיטיא ותבוגת - (phlegmatic) הנבל החיל וב תרבוגש םדא (3
.בר ועוציב רשוכ .תוירבל חונו ימיטפוא אוה ,תושידא ידכ דע המזוי רדענ אוה
הטונ אוה ;הקזחו תיטיא ותבוגת - (melancholic) הרוחש החיל וב תרבוגש םדא (4
לע דוהא וניאו תודדובתהל הטונ ,םירוהרהב עקוש ,הרוחש הרמ ידכ דע תוימיספל
.יוקל ועוציב רשוכ .תוירבה

תסיפת ,הברדא .הלאה םיגשומל םיפילחת תיעדמה היגולוכיספה האצמ אל םויה דע
ידי לע הנורחאל השדחתנ םיישפנ םיבצמ םיררועמ םייגולויסיפ םיכילהתש וז םינומדק
.םדאה לש תינוצרהו תישוגירה ותוגהנתהל רוקמ םינומרוהב האורה היגולונירקודנאה

היגולוירטקב ןוגכ ,ונימיב תיזחב םהש האופרה לש םינפל סחייתמ וניא ןבומכ ונבר
קפס ליטהלמ עתרנ וניא ףא ם"במר .אפורכ לודג היה אוה ןכ יפ לע ףא .היגולוקמרפו
:םכסמ אוה השמ יקרפ לש השימחו םירשע קרפ ףוסב .ותפוקתב עדמב לבוקמש המב
."דמולמ םכח ותוא ,סונילג ירבדב םג קפס ליטתש ידכ ,הלא םירבד ךל יתמדקה"
אלמ לכ תא ךירעהל עדי ,האופרה תודלותב סונילג םשה תועמשמ התייה המ עדויש ימ
יפל) םיאפורה לודגכ בשחנש ימ לע חתמש תרוקיבב ונבר ןאכ הליגש תוירחאהו הזעהה
.(טרקובא יקרפל שוריפל אובמב רנטנומ

תינחורה הנייגיהה לשו תענומה האופרה לש התובישח תא םייאופרה ויבתכב שיגדמ ונבר
יאופר לופיט לכ לע הלוע איהו ,רוביצהו טרפה לש תואירבה תרימשב דוסי ימרוגכ
תמושת תא ליבגהל אל ,אפורהמ ם"במר עבות יאופר לופיטב ךרוצ לש הרקמב .תופורתב
לש שפנהו ףוגה לכב לפטל אלא ,םיעגונמ וא םילוחה ףוגה יקלחל וא םיוסמ רבאל ובל
הלעמ ם"במרה לש וליג ןב ,ךולמ אניס ןבא דיעסלא יברעה ןטייפהו אפורה .דחי הלוחה
,לילאכ ץרענ וירחאל הנש תואמ שמח דועו וינפל םינש ףלא ךשמב רשא ,סונילגל לעמ ותוא
:וירבד הלאו ,שממ ןוילע אפורכ
."דחי םג שפנלו ףוגל האופר איבהל עדי ןומימ ןב השמ ,םדאה ףוגב לפטל עדי סונילג"
אוהש המ יפל םביחרהלו וירבד תא ראבל הרטמכ ונמש הז קרפב ונבר ירבד שרפל ונאובב
םשכ .ותפוקתל ומדקש הלאו ונמז יאפור ורבסש המ יפלו ,ולש האופרה ירפסב בתכ ומצע
תא ןיררוע אלל טעמכ לבקמ אוה ךכ היפוסוליפ יניינעב ןווי ימכח ירבד בישחה ונברש
ירבדמ םלעתמ ונבר ןיא הז םע דחי .סטרקופיהו סונילג ןווי יאפור ילודג לש האופרה תוטיש
.םהירבדמ איבמ אוה תובר םימעפו ,דומלתב םיבר תומוקמב םירוזפה האופר יניינעב ל"זח
ןווי ימכח ירבד לש םתוללכיהב תירוקמה תודהיה תסיפתמ הגירח םוש האור אל ונבר
םיעודי ויה םיעדמהו היפוסוליפהש העדה תלבוקמ התייה ונמזב .קהבומ יתכלה רוביחב
ודבאו וחכשנש אלא ,םיינוויה םיפוסוליפה םתוא ושדיחש ינפל ףא לארשיב םילבוקמו
רדסל םסינכהלו רוזחל ידכ םייוגהמ הלא םיעדמ דומלל ונילע ןכלו ,ונצראמ ונילגשכ
:(אע:א "םיכובנה הרומ") בתוכ ונבר ךכו .ונדומיל
ןמזה ךשמב ודבא וללה םירבדה תתימאב ונתמואב ויהש םיברה םיעדמה יכ עד"
."'וכו ונילע םילכסה םימעה ןוטלשבו
.ןיינע ותואב אי:ב "םיכובנה הרומ" םג האר

א הכלה
תעידימ רבד עדי וא ןיביש רשפא יא ירהש ,אוה םשה יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויהו ליאוה
גיהנהלו ,ףוגה תא םידבאמה םירבדמ ומצע םדא קיחרהל ךירצ ךכיפל ,הלוח אוהו ארובה
אלו ,בער אוהשכ אלא םדא לכאי אל םלועל :ןה ולאו ,םימילחמהו םירבמה םירבדב ומצע
וא ןיתשהל ךירצש ןמז לכ אלא ,דחא עגר וליפא ויבקנ ההשי לאו ,אמצ אוהשכ אלא התשי
.דימ דומעי וילגר תא ךסהל

אמצ אוהשכ אלא התשי אלו ,בער אוהשכ אלא םדא לכאי אל םלועל
:תאז היוצר הגהנהל יעדמ רבסה ןתונ ונבר (4 קרפ ,ןושארה רעשה) "תואירבה תגהנה"ב
רחא אלא לכאי אלו ,לכאמ לע לכאמ סינכי אלש ,תואירבה תגהנה יכרדמו"
ליחתיו ,הפה לא ךשמהל וקור לכויו ,הייקנ אכמוטסיאה היהתו ,קדוצה בערה
אמצה רחא םא יכ םימה םדאה התשי אלו .ליעומה לכאמה תע זא ,תוניצרב בערה
אמצ ןכו בזוכ בער היהי םימעפ יכ ,טעמ ןיתמי ,אמצי וא בערי םא :רמולכ ,קדוצה
הז חוני רשאכו .אכמוטסיאה יפ תא ךושיתש הער תחא החיל ותביס היהתו ,בזוכ
."התשי וא לכאי ,אמצה וא בערה קזחתי םאו .רבד חקיי אל
רונתל המוד ,לכואו ויבקנל ךרצנה" :(.בפ תבש) ל"זח ירבד תמאות וז הגהנהש ריעמ ךרועה
ונבר (3 ףיעס שש קרפ) תרצקה רפסב ."אמהוז חור תליחת איה וזו ,ורפא יבג לע והוקיסהש
.םימוד םירבד בתכ

דימ דומעי ...ךירצש ןמז לכ אלא ,דחא עגר וליפא ויבקנ ההשי לאו
בתוכש יפכ רשפאה לככ רהמ ןאיצוהל שיו תואירבל תוקיזמ ןה ףוגה תושרפהש רבוס ונבר
:(5 ףיעס ,םש)
."ותוחדל לדתשי ךרוצה תעב אלא ,םינפ םושב ורתומ קיזחי אל"
האצותכ םרגיהל הלולעה קזנה תדימ יהמ ראבמ ונבר (9 ףיעס יעישת קרפ) תרצקה רפסב
:םיבקנ תייהשהמ
ינש תריצעמ םיאולחתה איבהלו תואירבה תגהנהב רתוי קיזמ רבד ןיא יכ עדו"
,חורה ךותב תוללוגתהב בושי יערהש ,סונילג ראיב רבכו .עבטה תנווכב תורתומה
הביס היהיו תוחורה לכ ץיפיו ,חומה לא ונשע תולעהב םלוכ תוחילה דיספיו
רצועמ שדחתי ןכ ומכו .םילודג םיילןח תלחתהלו םילוכיע דספהו םישופע תלחתהל
."ןתשה
םש םלוא ,םיבקנה תייהשהל סחייתמ םג ונבר (בל,אל:זי) תורוסא תולכאמ תוכלה ףוסב
:םישודק תויהלו הבעות לכמ רמשיהל הבוחב םירושקו םייתד םה םיקומינה
ושפנ ץקשמ ללכב הז ירה ויבקנ ההשמה לכו ...ללכ ויבקנ תא ההשיש םדאל רוסא"
לע איביש םיער םיאלח לע רתי ,[(גמ:אי ארקיו) םכיתושפנ תא וצקשת לא :רמאנש]
ץקשי ...אלש ידכ םינמוזמ םיתעב ומצע ליגרהל ול יואר אלא .ושפנב בייחתיו ומצע
םשל ושפנ קרממו ,ושפנל הריתי הרהטו השודק איבמ ולא םירבדב רהזנה לכו ,ושפנ
."(דמ:אי ארקיו) 'ינא שודק יכ ,םישודק םתייהו םתשדקתהו' :רמאנש ,ה"בקה
ךרד לע אוה בותכה ןמ דומילהש עבוק (טעק השעת אל תוצמ) תווצמה רפסב ונברש ,ןיוצי
.דבלב תודרמ תכמ אלא ,םיבקנ תייהשה לע ןיקול ןיאו דבלב שורדה

ב הכלה
ךותב םימ התשי אלו ,ותעיבשמ עיבר ומכ תוחפי אלא וסירכ אלמתתש דע םדא לכאי אל
,תותשל ךירצ אוהש המ התוש ויעמב לכעתהל ןוזמה ליחתישכו ,ןייב גוזמו טעמ אלא ןוזמה
אמש הפי הפי ומצע קודביש דע לכאי אלו .ןוזמה לכעתישכ וליפאו םימ תותשל הברי אלו
השעי וא ,םוחל ופוג ליחתיש דע הליכא םדוק ךליש דע םדא לכאי אל ,ויבקנל ךירצ היהי
ופוג ליחתיש דע רקבב םוי לכ עגייו ופוג הנעי רבד לש וללכ ,רחא עגיב עגייתי וא ותכאלמ
רחאו בוט הז ירה עגיש רחא ןימחב ץחר םאו ,לכואו ושפנ בשייתתש דע טעמ טוקשיו םוחל
.לכואו טעמ ההוש ךכ

וסירכ אלמתתש דע םדא לכאי אל
:(.ע) ןיטיג תכסמב
"[ץלזנייטש ברה פ"ע ,תחדק ןימ] וליחא ותזחא - רבד לכמ וסירכ אלממה :אנת"
:ןכו
סועכתשכל ,שילש חנהו שילש התשו ,שילש לוכא :ןתנ יברל והילא היל רמא"
."ךאולימ לע דומעת
איבנה והילא לש רמאמה יפלו הרקמ לכב ילוחל תמרוג רתי תליכא ןושארה רמאמה יפל
האלמ איה םא ןטבה תעיקבל םורגל לולעש ,ירשפא סעכ ליבשב הביקב םוקמ ריאשהל שי
.(י"שר יפל) לכואב

ורוקמ אוה איבנה והילא לש ורמאמ (םעל ם"במרב 6 הרעהב אבומ) "ךלמה תדובע" תעדל
'ותעבשמ עיבר ומכ תוחפי אלא' בתוכ ןאכ ונבר עודמ השקמ "ךלמה תדובע" םלוא ,ונבר לש
יכ רבוס ונברש בשיימ "ךלמה תדובע" .ןקיר שילש ריאשהל איה והילא לש הצלמהה רשאכ
.םדא לש ותעבושמ עיבר אוה סרכה יולימ שילש

ילודגל םיללוכ םירמאמ" לע םג תססובמ הייתשהו הליכאה תויומכ יניינעב ונבר תרות
ןורבשה חינהו עבושה ןמ רמשיהב תואירבה תדמתה :סטרקופיה רמאמ םהמ .םיאפורה
הגהנהל יאופר קומינ איבמ םג ונבר .(1 קרפ ,ןושאר רעש ,תואירבה תגהנה) "העיגיה ןמ
:סטרקופיה םשב (םש) וז
בייחי ,לכאמה תוואת רוסתש דע הליכאה איהו ,עבושה יכ ... [םדאה] עבשי אל"
,[בחרתיש] ךשמנ היהיש רבא לכו .[התובחרתה] התכישמו אכמוטסיאה אולימ
אוהה לכאמה אכמוטסיאה לכעי אלו ,חרכהב ויתוחוכ ושלחיו וירוביח וקרפתי
."לכאמה דבוכו העונתה תשלוחו ןורבשה שדחיו ,םינפ םושב בוט לושיב
: אלא ,לוכל דיחא רועיש ןיא (2 קרפ םש) ונבר ירבדל
."ועבטל בוט לכאמ רחבי ,בוטה רועישה הז יכ וילא ראבתי רשאכ"
:הנשה תפוקתב יולת רועישה םדא ותואל וליפא
ףיסוי ריוואה ררקתיש המ לכו ...רועישה ןמ טיעמי ריוואה םמחתיש המ לכו"
."רועישה
.םש האר ,לכאמה תומכל סחייתמ ונבר (ישימח קרפ) תרצקה רפסב םג

ספתנ הנש 350 כ ינפל דע יכ תעדל שי ,ונפוגב ןוזמה לוכיעל סחיב ונבר ירבד ןיבהל ידכ
- סונילאג תרות יפל .הביקב ןוזמה םומיח לש האצות רמולכ ,"לושיב"כ לוכיעה ךילהת
טלקנ אוה םייעמל ועיגהב ,ןוזמה תא הביקבש םוחה קרפמ - בורל ונבר ךמתסמ הילעש
םע םדה עיגמ "תיעבטה חורה" ול התנקוהש רחאל .םדל וכפוה דבכהש "סוליכ" רותב
.הנש 1500-ל בורק המייקתה ,םילק םייוניש ךות ,וז העד .ףוגה יקלח לכל ןיזמה רמוחה
םילעפומה םיימיכ םיכילהתמ האצותכ םייקתמ לוכיעה תכרעמב ןוזמה קוריפש עודי םויכ
.'וכו םימיזנא ,הביקה יצימ תרזעב

'וכו התוש ויעמב לכעתהל ןוזמה ליחתישכו ...ןוזמה ךותב םימ התשי אלו
.תותשל יתמו ,תותשל המכ ,תותשל המ :הייתשל עגונב תודוקנ שולשל ןאכ סחייתמ ונבר
,הייתשל םייאדכ םניא דרפנב םימו ןיי .ןייב םילוהמ םימ אוה ץלמומה הקשמה ותעדל
:(יעיבש קרפ) תרצקה רפסב בתכ אוה ךכו .הרושמב אלא
...םישק םיער םיילוח ושדחיו וממחיו חומה וקיזיו שארה ואלמי ןייהש יפ לע ףא"
תגהנהב ותלעות לכאמה לוכיע תעב תוסוכ עברא שולשכ טעומה רועישה לבא
תופסונה איצויו ...לוכיעה ביטמו ...דואמ לודג םיאולחתה בור תאופרו תואירבה
."ןתשבו העיזב
:ךשמהבו
לכאמה ןיבו אכמוטסיאה ןיב ולידביו והוגיפי לכאמה לע םתותש ...םימה לבא"
המ לכ ונממ טיעמי [םימ תותשל] הז לבקל וגהנמ היה םאו ...לוכיעה דספיו ףוציו
...חירה יונישמ םימלשה םילולצה םיקותמה םימה ןמ רחביש יוארו ...רשפאש
."םקזיהמ הברה רסחי הז יכ ...טעמ םימה חיתריש יוארו
תותשל ךירצ אוהש המ התוש ויעמב לכעתהל ןוזמה ליחתישכ אוה הייתשל יוצרה דעומה
:םלוא
ןיאו .םתוא גהנש ימל אלא ,לושיבה דיספי ,ער - לכאמה רחא םימה תייתש"
,םירקה םימה אלא אכמוטסיאב איה דועב הירחא וא הליכאה םע התשיש יואר
.(4 קרפ ,ןושאר רעש ,תואירבה תגהנה) "רבדב םגזמי אלו
רמאמ ,השמ יקרפ) "דבכלו לכאמל קיזמ לכאמה םדוק םירקה םימה תייתשו"
.(32 ףיעס ,םירשע
:אלא ףוגה ןמ תלוספה תא זקנל ידכ קר אל ?םיתוש עודמ
תגהנה) "אכמוטסיאל לקיש ידכ ,לכאמה [ךכרל] קיזחהל ,םימ שקבי עבטה יכ"
.(1 קרפ ,ןושאר רעש ,תואירבה

ויבקנל ךירצ היהי אמש הפי הפי ומצע קודביש דע לכאי אלו
:אלא ומצע תא קודבל םדא ךירצ לכואה ינפל קר אל
םדאה חקיי אלש יוארו ...םינפ םושב ורתומ קיזחי אלש תואירבה תגהנה יכרדמ"
קודביש דע תועעונתה השעי אלו [ןשיי אלו] לועפי אלו ץחרמל סנכי אלו לכאמ
.(5 קרפ ןושאר רעש תואירבה תגהנה) "ומצע
.ויבקנל ךירצ היהי אמש קודבל שי ינפוג ץמאמ לכ ינפלש אוה הלא לכבש הוושה דצה
.דחא עגר וליפא ויבקנ ההשי לאו ה"דב (א הכלה) ליעל ונבתכש המ האר רבדה תביסב

.םוחל ופוג ליחתיש דע הליכא םדוק ךליש דע םדא לכאי אל
:(:גכ) תוכרב תכסמב אצמנ תאז הגהנה רואית
עברא וא ,תומא עברא םימעפ הרשע ךלהמ - עבק תדועסל סנכיל הצורה :ןנבר ונת"
."סנכנ ךכ רחאו ,הנפיו תומא רשע םימעפ
וליאו ,תונפתהל האיציה תא זרזל האב וז הכילהש עמשמ םירבדה לש םטושפ יפל ,םרב
.םילכאמה תסנכה ינפל ףוגה תא םמחל ידכ הילע ץילממ ונבר

"תואירבה תגהנה"ב םיללוכה סונילאג ירמאמ"ל ל"זח ירבד םיאתמ ונברש ןכתי
ןושאר רעש) תואירבה תגהנהב בתוכ ונברש יפכ ,לכאמה ינפל העונתה תא םיבישחמה
ינפל ףוגה תא םמחל יאדכ ונבר תעדל עודמ ."הבוט הלוכ לכאמה ינפל העונתה" :(3 קרפ
הז לושיב .לכאמה לש ולושיבכ תספתנ לוכיעה תלועפ זא לש האופרבש הארנ ?הליכאה
היהיש בייחתי ,ער לושיב אכמוטסיאב לכאמה לשבתי" םא םלוא ,הביקב עצבתיש ףידע
.(1 קרפ םש) "ער היהי םלוכ םירביאב ישילשה ולושיב ןכו ,ער ןכ םג דבכב ינשה ולושיב
"וב הקיבד הוואתה דועב הליכאה ןמ ודי [תא םדא] ךושמיש" יד אל ער לושיב עונמל ידכ
אכמוטסיאה תיתחתב ולכאמ לופיי" רשאכש בצמל הביקה תא איבהל יוצר אלא (םש םש)
הניכמ היתובקעב ףוגה תוממחתהו הכילהה תרמוא תאז ,(3 קרפ םש) "לשבתיש דע םמחתי
.םיילאידיא לוכיע יאנתל לוכיעה תכרעמ תא

םוחל ופוג ליחתיש דע רקובב םוי לכ עגייו ופוג הנעי
:תינפוג תוליעפ חבשב ונבר בתוכ (3 קרפ ןושאר רעש) תואירבה תגהנהב
אלו ...םיאלוחה בור תייחדבו תואירבה תדמתהב לודגה רקיעה איה תולמעתהה"
."םינפ םושב תולמעתההו תועעונתהה תרומת רבד אצמי
?הבושח ךכ לכ תולמעתהה עודמו
קזנ החדי תולמעתהבו ...'וכו יעבטה םוחה ריעבת תולמעתההו תועעונתהה יכ"
."םישנאה בור םהב וגהנתי רשא ,תוערה תוגהנהה בור
הנממ הנתשת רשא ...השלחה וא הקזחה העונתה תולמעתה ארקית" ?תולמעתהה יהמו
,העיגי אוה הז לע ףיסויש המו" ?העיגי הז המו ."ותמישנ תוברהל םדאה ליחתיו המישנה
אלו העיגיה לובסי דחא לכ אל" יכ ךכב זירפהל ןיא םלוא ."דואמ הקזח תולמעתה ל"ר
הלולע הזרפהה יכ ,"תולמעתהה רצקל תואירבה תרימשב בוטה"ו ,"ןכ םג הילא ךרטצי
שוחה רחואמ ,השק והומישיו ,ףוגה םישבימ םיקזחה תולמעתהה ינימ" :קזנל םורגל
ילכס ןבאה והיבגיש םתואו דבכה אשמה ילעבו םיקבאתמה ויהי ןכלו .הנובתה רחואמו
.(9 ףיעס ,רשע הנומש רמאמ ,השמ יקרפ) "הנובתה

"תואירבה תגהנה"ב הלא םילמש יפ לע ףא "העיגיו יוניע" ןושלב ןאכ שמתשמ ונברש ,ןיוצי
תוליעפ אלא ,ךכל ותנווכ ןיא ןאכש רורב .תמזגומ הרוצב תישענש תולמעתה תוראתמ
.דבלב םוחל ופוג ליחתי דע תינפוג

לכואו ושפנ בשייתתש דע טעמ טוקשיו
לוכאל ליחתהל יוארה ןמ הז ןיאו ינפוג ץמאמ םישרוד הירחאלש ןוזמה לוכיעו הליכאה
יקרפב ונבר בתוכ הלאה םירבדכ .תמדוק תינפוג תוליעפמ עוגרו טקש אל ןיידע ףוגה רשאכ
:(11 ףיעס ,רשע העבש רמאמ) השמ
םהמ תשדחתמה תושעגתהה טקשה רחא וא תולמעתהה רחא ...ןוזמה חקויש יואר"
,תערפומ המישנ לש םיפקתה] תושעגתהה תעב חקליישכו ...[תולמעתהה ןמ]
."אכמוטסאה יפב ףוציו שארה וב אלמי ,[רנטנומ

בוט הז ירה עגיש רחא ןימחב ץחר םאו
."הווש הפיפח והפפחתו ,ןמשב ףוגה לובטת תולמעתהה תולכ רחא"לש ץילממ ונבר השעמל
.(15 ףיעס רשע הנומש רמאמ השמ יקרפ) "ומצע חידיו ץחרמל אובי" הפיפחה םותב קר
תרימש) דשר ןבא םג .תחא הפיפכב הציחרהו הפיפחה ,תולמעתהה ךורכל לבוקמ ללככ
הארנ ."תולמעתהה תיישע תותע םמצעב םה תופיפחה תישע תותע" בתוכ (ג תואירבה
:ץוחה לא םינפה ןמ ףוגה ןמ תורתומה תאצוה אוהו ףתושמ ןיינע שי הלאה תולועפה לכלש
תורתומה תוחדו יעבטה חורה הרפיש איה ללכב התלועפ [הנותמ] הוושה תולמעתההו"
הציחרה" :הציחרה אשונב םג ךכו .(ב םש) "םמצע םירבאה תושקהו םתכתהו ןוזמ ילכמ
:תפסונ הלועפ הציחרל ."רועה תחתו רועה יבקנב רשא ...תורתומה וקרוי המ ןיינע ןכ םג
.החוראל בשייתהל םיצילממ לוכה הציחרה רחאל ןכאו ,"ןוזמל תופוגה ןיכיו"

ןתוא תוקלסמ הציחרהו הפיפחהו רועה רוזא לא תורתומה תא האיצומ תולמעתההש אצוי
.ןוזמה תטילקל ןכומו רישכ ףוגה זאו

ג הכלה
אלו עגיי אלו בכרי אלו ךלהי אלו ,לאמש לע הטי וא ומוקמב בשי םדא לכאישכ םלועל
ירה עגיש וא ותליכא רחא לייטמה לכו ,ויעמבש ןוזמה לכעתיש דע לייטי אלו ופוג עזעזי
.םישקו םיער םיאלח ומצע לע איבמ הז

'וכו ךלהי אלו ,לאמש לע הטי וא ומוקמב בשי םדא לכאישכ
:(3 ףיעס ,ןושאר רעש) תואירבה תגהנהב ונבר בתוכ ךכ
לכאמה ינפל העונתהש ומכ :ורמא תואירבה תגהנהב םיללוכה סונילאג ירמאממ"
לכאמה רחא העונתה יכ עדו .הער הלוכ לכאמה רחא העונתה ןכ ,הבוט הלוכ
."דואמ תקזמ
םג הליכאה רחא קיזמש המש רבתסמו ,ונינפלש הכלהל יאופרה סיסבה םה הלא םירבד
.הליכא ידכ ךות קיזמ

הליכא רשאמ הרואכל ןויגיהה .הדימעב הליכא יבגל ותעד יהמ תושרופמ עיבמ וניא ונבר
שרפה ןיא וז הניחבמו ,החונמב היהי ףוגהש אוה שורדה לכ יכ ,הדימע לש החונתב םג
ןיטיג תכסמב ארמגה ירבדכ רובסי ונברש ןכתי ךדיאמ םלוא .הדימעל הבישי ןיב יתועמשמ
לע ףא "'וכו דמועמ התש ,דמועמ לכא :ןה ולאו ,םדא לש ופוג ןיזיתמ םירבד השלש" :(.ע)
.ארמגה ןושלב טקנ אל ולגרהל דוגינבש יפ

לאמש לע הטי וא
תכסמב רמאנש יפכ ,רדסה לילב הביסהה ןידמ רכומ הליכאה תעב לאמש דצל היטהה ןיינע
אביו טשוול הנק םידקי אמש אלא ,דוע אלו ,הביסה המש אל ןימי תביסה" :(.חק) םיחספ
- הנקה לש ודצל - ןימי דצמ אצמנ טשווהש ןוויכמש ריבסמ (םש) ם"בשר ."הנכס ידיל
הכלהה תא קמני ונבר םגש ןכתי .הנקה ךותל לכואה תסינכל םורגל הלולע ןימי דצל הייטה
.וז ךרדב ןאכ

"טשוול הנק םידקי אמש" קומינה ותטישל .תרחא ארמגה ירבד תא ריבסמ (םש) י"שר
טשוול הסינכה י"שר תעדל ."הביסה הימש אל ןדקרפ" ןכ ינפל ארמגה ירבדל סחייתמ
ןפואב ראווצה תא הטמ ןדקרפ הביכש .הסכמה תלעב הנקל הסינכה ירוחאמ קוידב תאצמנ
המש אל ןימי תביסהש ךכל הביסה .הנקל סנכיהל לולע לכואהו ,חתפת הנקה הסכמש
.הילע םיבכוש םא ןימי די לצנל השק יכ תוריח ךרד וז ןיא :תרחא איה הביסה

םמוקימו טשווהו הנקה לש ימוטנאה הנבמה ןיינעב י"שר ובס לע קלוח ם"בשר הארנכ
איה טשוול הסינכה (י"שר ידיב םג ילואו) ונידיבש עדימה יפל .ראווצבו עולב יסחיה
העודי התייה םג יאדוו וז הדבוע .לאמש וא ןימי דצל הייטה אלל הנקל הסינכה ירוחאמ
עבונ לאמש דצל היטה ןיינעב ונינפלש ןידהש ,תעדה לע לבקתמ רתוי הארנ ןכ לעו ,ונברל
לע לקמ לאמש לע היטה ןכלו ,ילאמשה ודצב אצמנ אוה :ןטבה ללחב הביקה לש ומוקיממ
.הביקה לא עולה ןמ ולולסמב לכואה רבעמ

םישקו םיער םיאלח ומצע לע איבמ הז ירה עגיש וא ותליכא רחא לייטמה לכ
גיוסמ עמשנ אוה הליכאה ירחא תינפוג תוליעפ לכל ןאכ דגנתמ הרואכל ונברש יפ לע ףא
:(3 ףיעס ןושאר רעש) תואירבה תגהנהב וירבדב רתוי
ולכאמ לופיש ידכ ,המ רועיש ותיב ךרואב טעמ למעתיש לכאמה רחא יואר םלואו"
."אכמוטסיאה תיתחתב
אקווד תטעומ הכילה לבא לודג לויט אוה הליכאה רחא קיזמש המש ,אוה םירבדה רבסה
.ךלוהה םע הביטמ

:ןאכ ונבר ירבדל ןיכומיס םיאצומ ונא (:י) תינעת תכסמב
.ןובער ינשמ רתוי לכאי לא ךרדב ךלהמה :אייח יבר רמא הדוהי בר רמא"
אנייעמ םושמ :ומיגרת [לבבב] אכה ?אמעט יאמ
:םירמוא שי .ךרדה חרוט ינפמ ותליכא בורב םדא לש ויעמ ולחלחתי אלש :י"שר]
.[ןייעמ ןיעכ הזל הז ןיכפוש םדא לש ויעמ ויהי

ד הכלה
הלילה ףוסב ויהיו ,תועש הנומש אוהש ןשילש ןושיל םדאל ול יד .תועש ד"כ הלילהו םויה
םדוק ותטממ דמוע אצמנו ,תועש הנומש שמשה הלעתש דע ותנש תלחתמ היהתש ידכ
.שמשה הלעתש

תועש ד"כ הלילהו םויה
םירפסמה תטישב אוה 60-ו 24 םירפסמה לש םרוקמ .תועש 24 תעצוממה הממיה ךרוא
.(400:טי תירבע הידפולקיצנא) תילמיסגאסכסה ,הקיתעה תילבבה

תועש הנומש אוהש ןשילש ןשיל םדאל ול יד
עברא ךרד רבוע (ףדח) העשמ תוחפמ ענו םינושה םייחה ילעב לצא הנוש שורדה הנישה ךשמ
הניש תועש הנומשל קוקז רגובמה םדאה .(ןלצע) רתויו תועש םירשע דע (הפרי'גו ליפ) תועש
.תינרדומה האופרה ידי לע םג ץלמומו לבוקמ ךכו ,עצוממב

םייונישל תמרוג התופייעש תיטפמיסה םיבצעה תכרעמ םוקיש אוה הנישה דיקפת
.םייגולויסיפ

:הקיתעה האופרה יפ לע
הקרההו הכתהה היתולועפ הרועתהו .הבטרההו לושיבה היתולועפ הנה ,הנישה"
הרועתב גילפה םאו ...יעבטה םוחה הבכי הנישב גלפהשכ ןכלו .יעבטה םוחה ךכזו
תואירבה תרימש) "ירקמה ביהלתו ,יעבטה םוחה ךיתתו םימשגה שבייתי ןכ םג
.(7 ףיעס ד קרפ דשר ןבאל
:ונבר תעדל םג
הנישה ךרד ןיאו .םיניינעה לכב תשביימ הרועתהו ,םיניינעה לכב הביטרמ הנישה"
(58 ףיעס יעיבש רמאמ השמ יקרפ) "ררקלו םמחל
רעש ,תואירבה תגהנה) "םויב הניש ליגרהש ימל ןכש לכו ,לושיבה לע רוזעת הנישה" :ןכו
תוקקדזה ילב ףוגבש םירמוחה ףוליח זוריזל השורד הנישהש תרמוא תאז ,(3 ףיעס ,ןושאר
.ףוגה םומיחל

"דואמ תורקה תוחילל םיקיזמה םירבדהמ איה הנישה" יכ ,ץלמומ וניא םג הניש ףדוע
יכ ,הבר הנישל קוקז אוה הלוח ףוגה רשאכ ,ךדיאמ .(29 ףיעס ינימש רמאמ השמ יקרפ)
:(םש) השמ יקרפב ונבר בתוכ ךכו .תולחמה ימרוג דגנ ףוגה תודדומתהב דיקפת הנישל
,םד םהמ דלויו ,[הנישה] םלשביו םלכעי ,תורק תוחיל וב שיו ,ףוגה עגפתשכ"
[תא הנישה] ררקת [זא] ,תורק תוחיל שופעמ תחדק וב עגפת םאו .ףוגה םמחיו
."יעבטה םוחל ולידגהבו ,תחדקה םוחל ותוסכב ףוגה

דמוע אצמנו ,תועש הנומש שמשה הלעתש דע ותנש תלחתמ היהתש ידכ הלילה ףוסב ויהיו
שמשה הלעתש םדוק ותטיממ
ךמוס ונברש הארנ ?הלילה לש ופוסב אקווד הנישה תועש לש ןמוקימ לע ץילממ ונבר עודמ
לושיחכ] אלזרפל אמטסאכ רחשה דומעב הניש" :(:בס) תוכרב תכסמב לאומש ירבד לע
ליחתיש התווצמ רחשה תלפת"ש קסופ ונבר (א:ג) הלפת תוכלהב ."[ץלזנייטש ,לזרבל
יכ הלילה ףוסב אוה הנישה תועשל ילמיטפואה םוקימהש אצוי ."המחה ץנה םע ללפתהל
יפכ ץנה םע ללפתהל םגו ץילממ לאומשש יפכ רחשה תולע תעשב ןושיל םג רשפא ךכ
.תשרוד הכלההש

אבה קרפל