רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת
?הכפהמ וא ךשמה - תידגנתמה היגלואידיאהו

טמס יגח

ז"נשת ןוויס - ד"י "לולכמ" ךותמ


אובמ .א
ךרוצכ וילא תסחייתמו םיוסמ עקר לע החמצ רטנלס לארשי 'ר השארבו רסומה תעונת
ידגנתמ עקר ותוא לש סנאוינ והז םאה ררבל הסננ וננוידב .רודה בצמ יפל והשמ תונשל
.הכיפהמ תניחבב - ונינפל ןיטולחל השדח השיג אמש וא וכשמה תא הווהמ יללכ ןפואבו
-תידיסחה תקולחמה התופירח אולמב תמייק התייה רסומה תעונת לש התיילע םדוק
התייה וז תקולחמב םייזכרמה םיאשונה דחא רשאכ 'ה תדובע יכרדל עגונב תידגנתמ
ונינוידב םוקמ שי .האריה תיינק יכרדו האריו הרות ןיב ןוכנה סחיה ,האריה תוהמ תלאש
.תודגנתמל תודיסחה ןיב תקולחמה תודוקנב םג רסומה תעונת תא ןוחבל
המוחתבש ,אטילב תידגנתמה הרבחב היה ויתורוקמ תא רטנלס לארשי 'ר קני ונממ עקרה
וידימלתמ אוהש ,טנלסמ לדנוז ףסוי 'רל ותקיז לע ומצעב דיעמ רטנלס לארשי 'ר .לעפ םג
תורפסב המגמ ףא תמייק .א"רגה לש קהבומה ודימלת - ןי'זולוומ םייח 'ר לש םיביבחה
.אנליומ ןואגב העונתה תלשוש לש הרוקמ תא רורב ןפואב סחייל רסומה תעונת
ושרדנ רשא םירקוחה ןיב תועדה ןווגמ דיעי ךכ לע ,יעמשמ דח ונניאו בכרומ וננויד אשונ
,הכשמהכ התגצהו תידגנתמה ךרדב רטנלס לארשי 'ר לש ותרות תכירכ תמגמ .וז ונתלאשל
'ר ומכו םדרטסמא ילתפנ 'ר ומכ רטנלס לארשי ' ר לש םיבורקה וידימלתמ רבכ הליחתמ
ח"הגה וברמ רסומה דומיל ךרד לביק (לדנוז 'ר) אוה יכ קפס ילבו" :עבוקה רזאלב קחצי
סוסיב גיצהל שקבמ (2)"רסומה תעונת" ורפסב ץכ בד(1) "ןיזאלאוומ ל"קוצז ח"רהמ
םגו" .תירסומה העונתה לש הטישה יכרדב ךלה א"רגה יכ ,ותעדל ,הלוע ונממ ירקחמ
יפל ,רטנלס לארשי 'ר לש ושודיח רקיע ."הטיש התוא םיאצומ ...ןיזולוומ םייח 'ר ...לצא
םירפסהמ התאצוה - ורוד תוביסנב םיישעמה םייחל הטישה תמאתה אוה ,ץכ בד
.'ודכו תודוגא דוסי י"ע םייחל התסנכהו
ןי'זולוומ םייח 'רב תוארל םיצמאמל תונקפסב סחייתהל שיש (3)םאל םוחנ ןעוט ,דגנמ
השדח העונת לש ךרוצהמ םיעבונ ,םאל תעדל ,ולא םיצמאמ .רסומה תובאמ דחאכ
תוצלמה רפסמש ןעוט םאל .וב תולתהל לודג ןליא שקבל הנוש הביטקפסרפ תלעב
.הרוקמל אלש יאדובו רסומה תעונת שיאל ותוא תוכפוה ןניא רסומ ירפסב ןייעל א"רגה לש
הרומת לש תודוקנו ףצר לש תודוקנ לע דומעל הסננ םיבתכב ןויע ךותמו תועדה ןווגמ ךותמ
סחיהו התיינק יכרד ,האריה תוהמל עגונב תידגנתמה הפקשהב העיגנ ךות רסומה תעונתב
תידגנתמה) תועונתה ןיב הקיטקלאידו תוימניד שפחל םג הסננ .הניבל הרות דומיל ןיב יוצרה
.םהיניב תוהז יא וא תוהז קר אלו (רסומהו
רטנלס לארשי 'ר יבתכ תא םכסל ןויסינש םושמ ףא םיעבונ היגוסב תועדה יקוליחש ןייצל שי
םתעבה ךרד לשב ןהו ונתושרל דמועה תורוקמה טועימ לשב ןה היצטרפרטניא םג הווהמ
.רטנלס לארשי 'ר חמצ םהמ םישרושה רחא הקחתנ וננויד ךלהמב ,(4)תלברוסמה


האריה אשונב ותפקשהו א"רגה - "דיסחה ןואגה" .ב
ןיב בולישה תא אטבמ (5)הז יוניכ ."דיסחה ןואגה" דחוימה ויוניכב םלועל רכזיי א"רגה
םייח חרואב רקיעב האטבתהש האריב ותולדג ןיבל הרותב א"רגה לש המוצעה ותולדג
דומיל ןיבו הניב סחיהו האריה אשונב הרודס הנשמ בתכ אל א"רגה .תושירפו תודיסח לש
(וידימלת רואת יפ לע) וייח חרואמו ויתויואטבתה ,םינושה ויבתכב םיטוקילמ ךא הרותה
ךרוצל תישאר הרטמ םלועה ייחמ תושירפב האר א"רגה ,ןודינב ויתופקשה לע דומלל ןתינ
ערה רצי דגנכ הנגה יעצמא םג הב האר ךא ,הרות דומיל םשל םיבאשמה ברימ יוניפ
א"רגה .(6)תודימו תווצמ ,הרות :םידומע השולש לע 'ה תדובע תא דימעמ א"רגה .תוואתו
.הרותה יזר ייוליגל ךרדכ ןהו אטח ינפמ הנגהכ ןה תודימה ןוקיתל הבר תובישח סחיי
שפנל "שובל" איהש תימהבה שפנהמ קלחכ שפנב תודימה לש ןמוקמ תא ספות א"רגה
תמייק א"רגה תעדל .ימצע ןוסירו שוביכ לש ךרדב תודימה ןוקית השענ הדי לעש תילכשה
.תוערה תודימב ןרוקמש תוואתה ןיבל ,ערל בוט ןיב ןיחבמה ,הרכהה חוכ ןיב תוחיתמ
לש קדקודמ םויק ידי לע תאזו לגרהה חוכ איה תודימה ןוקיתל הבוט ךרדש רבוס א"רגה
החכות ירבדב ןויעב ןכו רציה תמחלמב תולובחת תאיצמ לע םג ץילממ א"רגה .תווצמה
,"םוי לכב םימעפ המכ רסומ ירפס" :א"רגה החנמ ('ס ףיעס) "בר השעמ" רפסב .רסומו
וז "תולעפתה"ל) תוככדזהו הטרח תושגר - "תולעפתה" לש ןפואב היהיש יאנתב הז ךא
.הרבחה ןמ השירפ בולישב (רטנלס לארשי 'ר תטישב יזכרמ דיקפת
תמועל (הרותה) האובתה רקיעכ לושמ ,א"רגה תעדל ,האריו הרות ןיב ןוזיאהו סחיה
הרותה דומיל אוה רקיעה כ"א .האובתה תא וב רוצאל ילכ קר אוהש (האריה) רצואה
בושח ,א"רגה ןייצמ ,תאז םע .ר"הצי ינפמ ןגמ המשל הרות דומיל םצעש םושמ םג
ילאידיאה אוה האריו הרות לש בוליש ,ןכ םא .האריה לש הקיזב הנתומ היהי דומילהש
שיש ץמאמהו הרות דומיל לש ילוגסה ולקשמ ,תאז םע .הזמ הז םיקתונמ ויהיש רוסאו
."הארי"ה חופיטו תווצמ תפידר לש הז לע הלוע ול שידקהל
-המשל הרות דומיל תבוחל א"רגה לש רימחמה וסחיב יוטיב ידיל אב האריב דומילה
.דבלב הרותה דומיל םשל
יאנתבו הלבקהו דוסיה תרותל םג ותקיז שרוש םה האריה ןיינעב א"רגה לש ויתופקשה
ףידעה ילבקה רסומה תרותב ויתועידי תורמל .ידומיל למע ךרד תרבוע םהילא ךרדהש
תבותכ"ל עיגי ןיינע לכש תנמ לע הלגנה ךרד לע תוירסומה ויתוארוה תא חסנל א"רגה
.הלוגס ידיחי קר ולחני דוסה יניינעו "המיאתמה
תויעבלו האריה אשונל יתימא הנעמ ונשי היפל תיטסיטילאה המגמה א"רגה לצא תטלוב
קימעמ הרות דומיל םע דדומתהל לגוסמה ילאוטקלטניאו םצמוצמ רוביצל קר ר"הצי
העיצה תודיסחה תעונת .תילאידיא הבושת א"רגהל ןיא בחרה רוביצל .תושירפ יאנתב
הבושת ןתמ אלל המירחה א"רגה ךא ,בחרה רוביצל םג תוקיבדהו האריה םוחתב הנעמ
.ולומ ולעהש תויעבל תמלוה

האריו הרות ןיינעב ןי'זולוומ םייח 'ר לש ותפקשה .ג
תידגנתמהו תידיסחה העונתה ןיב סומלופל וננויד תרגסמב סחייתהל אלש רשפא יא
העונתב םייזכרמה םישיאה לש םסחיי תא .רסומה תעונת לש התמוקת לע היתוכלשהו
.םיינשל קלחל ןתינ תודיסחה יפלכ ,רטנלס לארשי 'ר חמצ הנממ ,אטילב תידגנתמה
ןיטולחל םלעתמ א"רגה , ("םייחה שפנ"כ) תידגנתמ תיתטיש תוגה חסנמ םייח 'ר דועב
.ודימלתו ברה ןיב ינושל םיירשפא םירבסה רפסמ איבמ סקטא.ע .תודיסחהמ
םידיסחב האורה המותחו תשבוגמ העד לעב רגובמ םדא לש תוינוציק :םתוישיאב
תונושה םיכרדה לע ןיידתהל תונוכנו תוחיתפ לומ ,"ןידירומ" קר םתואש ןיסרוקיפא
םייח 'ר האר וב ריעצה ליגהמ םג תעבונה "םיקולא תבריק לש תפתושמ הרטמל
.תודיסחה ילגב םיפחסנה םיבר םינדמל
ינש ילכמ תודיסחה לע ויתועידי תא באש ,רוביצה ןמ שורפ ותויהב א"רגה :םהייח חרואב
.תיעצמא יתלבו הרישי ךרדב םריכה םייח 'ר .ישילשו
ןפואב הילותיחב התויהב תודיסחה יפלכ הדמע שביג א"רגה :תירוטסהה תושחרתהב
רבכ רשאכ המע דדומתה םייח 'ר .הדיחכי ץרמינ קבאמש בושחל היה ןתינו אטילב יולג
.רדוסמ ינויער תומיעב ךרוצ היהו השרתשנ
לש יטסימה לאידיאה תדמעה היה תודיסחה הללוחש רתויב םיטלובה םייונישה דחא
היהש ,הרותה דומיל דמעמ תא קחד הז יוניש .'ה תדובעב תירקיעה תילכתכ תוקיבדה
תודיסחה ילגב ופחסנ םיבר םינדמל .רוביצה תגהנהב םידמולה תוכמס תא רערעו ,זא דע
.םתדיקש תא וחנזו
ןוילעה דמעמה תא הרותה דומילל ריזחהל רתויב םילודגה ויצמאמ תא זכרמ םייח 'ר
ךרדה תא רידגמ םייח 'ר .םיילבק םיגשומב םג ותוגה ססבמו םייתדה םיכרעה םלוסב
ןיב רתויב ץימאה יחה רשקה איהש קומינב הרותה דומיל ךרד אקווד ע"שברב תוקיבדל
,וז וכרדב ,םייח 'ר .יקולאה עפשה תקרוהו תומלועה םויק יולת הבש םג המ ,ריציל רצויה
םייח 'ר .תוקיבד לש דומיל ,יתייווח דומילכ "המשל הרות" רידגהש ט"שעבה לע קלוח
ךרדה יהוזשו ,םיילאוטקלטניא םיגשיה ונינעש ,הרותה םשל דומילכ "המשל הרות" ראבמ
ייחב םשייל תוביוחמ ךות ,הרות לש התימאל ןווכל דמולהמ שרוד םייח 'ר .'הב תוקיבדל
.ודומיל ךלהמב תולעל תויושעה תונקסמה לכ תא השעמה
המדמ אוה ףאו האריו הרות ןיב ץוחנה סחיה תלאשל םייח 'ר קקזנ ,א"רגה - וברל המודב
רקיעכ הרותה דומיל תא רידגמ הז יומיד .האובתל (לוביקה ילכ) רצואה ןיב סחיל תאז
דומילש יניצר ששח םייקש ךכב הדומו עדומ םייח 'ר .יעצמאכ האריה תאו תילכתה
רבדכ רסומה תורפס תחימצ תא האור םייח 'ר .האריה תחינזל םורגי אדירג ילאוטקלטניא
תנווכ תא שריפ םג אוה ךכ .האריו הרות ןיבש ןוזיאה תא רפשל ןויסינכ ,ורקיעב יבויח
םילולע האריו רסומ דומילש ךכב הלודג הנכס האור אוה תאז םע .רסומה ירפס ירבחמ
דחא ךלפב יתיאר יניעבו" :"םייחה שפנ"ב ראתמש יפכו םישנא לש םדומיל רקיעל ךופהל
,בורל רסומ ירפס קר םהב ןיא םשרדמ תיב בורבש דע ,תאז םלצא טשפתה ךכ לכש
םדאש לככ ."הצרי אל יכ 'ה הב רחב ךרדה וז אל רשא ...וב ןיא םלש דחא ס"ש וליפאו
תגשהל תדחוימ תוליעפל תוחפ קוקז אוה ךכ ,םייח 'ר רמוא ,הרות דומילב רתוי קוסע
אל האריה קסעל קוקז םויב תועש 15 הרות דמולה :ןוזיאה תא רידגמ םג אוה ,האריה
.(7)תוקד 15-מ רתוי
ץמאמו תועדומ תריצי לש השעמ ,םייח 'ר יפל ,תויהל ךירצ דומילל הוולנה האריה השעמ
םדוק תע לכ ומצע ןיכהל םדאל יואר תאזלו" :ודומיל םדוק הבשחמה רוהיטל ישפנ
,דומילה עצמאב ןכו" :םג אלא זא קר אלו (8)"'ה תאריב בלה תרהטב ...דומלל ליחתיש
(9)"...'ה תאריב דוע שדחמ ןנובתהל ...טעומ ןמז קיספהל םדאהל הנותנ תושרה
קומינב הכלהה תולובג תא םיצרופה "םיידיסח תוקיבד ישעמ"ל תוצרחנ דגנתמ םייח 'ר
.תוקיבדהו הבשחמה תרהט תגשהב תווצמו הליפת לש יתדה םכרע תיינתהמ עבונה
.תויתכלה תורגסמ ץורפל לגוסמ אוהש םושמ "תוימשגב הדובע"ה ןויערל דגנתמ םייח 'ר
הוולתמה הנווכב אלו ןוילעה יתדה םכרע תא הליפתו הווצמ םויק םצעב האור םייח 'ר
.דואמ היוצר וז הנווכ יכ םא ,הילא

םייללכ םיוק - רטנלס לארשי 'ר לש ותשיפת .ד
.לארשי 'ר לש רסומה תרותב רתויב יזכרמ - רציה ןוקית וא תודימה ןוקית
.ירסומה ךוניחל ךרד הוותמו יוצמל יוצרה ןיב רעפ האור לארשי 'ר
ךותמ ךא ,וירחא לארשי 'ר ריאשה אל תוטשפב תינבומו הרורב הרות ,ליעל ונייצש יפכ
הרות שוביגבו םיבתכה תנבהב םירקוחה וקלחנ ,םירבדה עבטמ .תאז שבגל ןתינ ויבתכ
,שוביכ :ל הקולח יפ לע תיסיסב המכס ןייפאל הפידעמ (10)סור רמת ר"ד .םכותמ תרדוסמ
ךותב לכשה לש ירסומה וכרעב תיחפמ לארשי 'ר ןיא התעדל .ילכש לע ןוקיתו ילכש ןוקית
לכשה ביט תא שדחמ רידגמ קר אלא ,שפנה יביכרמ ראש לש ירסומה םיכרעה םלוס
'רש סקטא .עו ןמליס :םירבוס ,התמועל ,שפנבש ילנויצריאל וסחיו תירסומ הלועפ עינמה
רסומ לע העפשהב לכשה ךרעב תיחפמו ילאנויצריאה םרוגה תובישח תא ריבגמ לארשי
.(11)םדאה
תאנהש ,רמואה ,ישיא רשוא לש יטסיאוגאה ילכישה לוקישב אוה ירסומה ךוניחה תליחת
חרכהב אל תוינויחה ףוגה תואנהב תורושקה תוואת ."תמלתשמ הניא" תיעגרה אטחה
י"ע רקיעב תאזו "תוילכש תולובחת"ב שמתשהל שי ןכ לע רשא ,(12)לכשה ןחבמב ודמעי
ןהו ןויעה ךרדב ןה יביסמה ירסומה דומילה םג דעונ ךכל .שפנה תוחוכ בוציעב לגרהה חוכ
הרטמב םיידיתע םיכלהמ שארמ ןנכתלו רציל םכחתהל שי ןכ ומכ .תולעפתהה ךרדב
םדאש םיניינעל תועגונה תוכלה לש דומיל ףיסוהל שי ךכ לע .רציה תונויסינ תא ףוקעל
שגר לע עיפשמהו תיכוניח תועמשמ ול שיש הרות דומיל :רמולכ .םהב לשכיהל הטונ
,לנויצר-יאה םוחתב איהו ,לארשי 'ר עיצמש ,התובישחב התוחפ יכ םא ,תפסונ ךרד .םדאה
לארשי יבר עיצמ ךכל ךשמהב .המשל הרות דומיל ידי לע השודקה חור תרבגה איה
םיכרע שומימ ידי לע םג גשומ ישונאה קופיסהש הנבהל עיגהלו תודימה ןוקית לע דובעל
- םימש םשל אלא תוינפ אלל "קדצהו תמאה תבהא"ל עיגהל ןאכמו םמשל םיילאידיא
.ילכש-לעה ןוקיתה

ךשמהכ רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת תיארנ םהב םידדצ .ה
.תידגנתמה היגולואידיאה

.תיעמשמ דח הניא הכיפהמ וא ךשמה רסומה תעונת תויה תלאשל הבושתהש ליעל ונייצ
.םינושה םידדצה תא ןוחבל הסננ
'ר לש ויתוברמ ותעפשה תא ונרכזה .םימוחת רפסמב תוארל ןתינ תופיצר לש הקיז
תא ונממו ןי'זולוומ םייח 'ר תרות תא לארשי 'ר קני טנלסמ לדנוז 'ר ךרד .רטנלס לארשי
'ה תדובע דקומו יזכרמה ןיינעכ הרותה דומיל תא לארשי 'ר האר ,םתומכ .א"רגה תרות
תטלוב איה דחוימבו תופיצרה תרכינ םג "הארי"ה חופיטל עגונב .לארשימ םדא ייחב
רשקה תלאש לארשי 'ר לצא םג ,ויתובר לצא ומכ .םיינשה ןיב סחיה תלאשל תושרדיהב
.וב המחלמהו םדאה לע ותעפשה ,ר"הצי לש ותוהמ תסיפתב הכורכ האריל הרות ןיב
'ר לש ויתובר ןיב םימיוסמ םילדבה םנמא ויה רציב המחלמה - וז הנורחא הדוקנ יבגל
דומיל ךרד לע הלא תוטישל הבר העפשה התייה יללכ ןפואבש יאדו ךא (13)לארשי
.טנלס לארשי 'ר לש רסומה
ותשיפתל המודב תיטסילאודיבידניא השיגב הדדיצ לארשי 'ר לש ירסומה ךוניחה תשיפת
תוביסנלו דיחי לכ לש ישפנהו ישיאה ובצמל הבר תובישח התאר וז השיג .םייח 'ר לש
.יח ןהב תויתרבחה
לצא בר לקשמל הכז לארשי 'ר לש ותנשמב דאמ יזכרמ היהש ,תודימה ןוקית אשונ
ןוקיתל יעצמאכ לגרהה חוכב רזעיהל תונוש תוקינכטב שומיש .(14)לדנוז 'רו א"רגה
'ר - וברמ תובר טלק לארשי 'רש ריבס .(15)לדנוז 'רו א"רגה לצא םיאצומ ,תודימה
.תודימו לגרה לש הז ןיינעב לדנוז
לארשי 'ר לע א"רגהו םייח 'ר לש הפיקעה םתעפשהו לדנוז 'ר לש הרישיה ותעפשה
תיתדה המגמב תופיצר תקיז תמייקש חינהל תורשפאמו תוניחב רפסממ תרכינ
.(16)םהיניב תיכוניחהו
אטילבש יתרבח יתוברת םרז ותואל ךייתשה לארשי 'רש הדבועה תא ףיסוהל ןתינ ךכל
.ליעל רכזוה רשאו

רטנלס לארשי 'ר לש רסומה תעונתב שודיחו הרומת לש םיווק .ו
ולשמ תוידוחייב ונמע ימי תודלותב ומתוח תא לארשי 'ר עיבטה ,לארשיב לודגל האיכ
םג ךא ,לארשי 'ר לש תירוביצה ותוליעפב דחוימב הטלב וז תוידוחיי .ויתובר תמועל
.שודיח רכינ תינויעה ותנשמב
דועב .בחרה רוביצל הינפב היה תודגנתמל תודיסחה ןיב םיטלובה םילדבהה דחא
- דבלב תיטסיטילא הבכשל "םיקולא תבריק" לש תונורתפ העיצמ תידגנתמה העונתה
ללכ אוה דעיה להקשכ רתוי "תוטושפ" תועצהב תודיסחה התנפ ,"םידמול"ה רוביצ
המודב אוה הנופ רשאכ יאטילה םרזב "הכפהמ" לארשי 'ר השוע וז הניחבמ .לארשי
."םיברה תושר"ל תודיסחל
תא ולת לדנוז 'רו םייח 'ר ,א"רגה ."הארי"ה גשומל סחיב אוה הרומת לש ףסונ ןיינע
ייוטיב .םהיניבש םיאתמה ןוזיאהו ,האריל הרות ןיבש סחיה תלאשב "רסומ"ה תלאש
שודיחב ןיחבהל ןתינ הז אשונב .המויקלו הרותה דומילל הקודה הקיזב ורשקנ האריה
תוגהנתה תלוכיכ האריה לש הנכת תא שריפ לארשי 'ר .רטנלס לארשי 'ר לצא יתועמשמ
לצא דבוכה תדוקנ .הלכלכו הרבח ומכ בחרה רוביצה לש םינושה םייחה ימוחתב תירסומ
תומרונה ןיב םייקה רעפה םוצמצ אלא ,האריל הרות ןיבש סחיב התייה אל לארשי 'ר
םיירסומה תוגהנתהה יסופד ןיבל םימוחת רפסמב (17)תידוהיה הרבחב תוירסומה
ךלהמ .ידוהיה בוחרב אלא שרדמה תיבב וניא יכוניחה דקומה .הכלהה יפ לע םישרדנה
.הל הנעמכ אב ילואו רוביצל סחיב תודיסחה לש הכלהמל המוד הז
תרותו הלבקל סחיל רושקה לכב הרומתב ןיחבהל ןתינ לארשי 'ר לש תיתוגהה ותנשמב
'ר לע .דבכנ דיקפת הלבקל ונאצמ לדנוז 'רו םייח 'ר ,א"רגה לש ינחורה םמלועב דוסה
קבאמה אשונל לארשי 'ר לש ויתובר סחי דועב .(18)העפשה הל התייה אל טעמכ לארשי
תיגולוכיספ הרות לארשי 'ר חתיפ ,('ודכו ארחא ארטיס לש) יגולואית רושימב היה ר"הציב
ךמות לארשי 'ר .ירסומה וכוניח היפ לעו ,םדאה שפנ לש השדח הנבה לע תססובמה
ןוקיתה רקיע תא האור אוה .ומצע םדאה לש םיילאנויצר םישעמב ךוניחה תדובעב
.(19)יגולוכיספה דצהמ התנבה ךותמ ר"הציה לש "הלחמ"ה יופירב ,ירסומה
הלקשמ תא הלעמו 'ה תדובעב רתוי דבכנ םוקמ ,השרפמש יפכ ,"הארי"ל דיעומ לארשי 'ר
'ר .רסומ דומילל םיתע עובקל בויחב יוטיב ידיל אב הז רבד .הרותה דומיל לומ יסחיה
לש רדוסמ דומילל ותעיבת ךא ,הרותה דומיל דמעממ הז אוהכב דירוהל הצר אל לארשי
"הארי" ןיב סחיב הז ינוש .הז דמעמב םייוסמ םוסרכל ,ענמנ יתלב ןפואב ,םרג רסומ
.לארשי 'ר ללוחש תורומתה ןמ אוה ףא - "הרות"ל

םוכיס .ז
.וננויד קסע הב הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ןיא ,ונייצש יפכ
םימוחתב ויתובר תרותו לארשי 'ר תרות ןיב הקיזו רשק שיש וניאר .ןאכלו ןאכל םידדצ םנשי
הנשיש קפס ןיא ,תאז םא .תודימה ןוקית תובישחו המויקו הרותה דומיל תויזכרמ :ומכ םינוש
תושר לע שגדה תמישב ןה ,האריה לש תויסחיב ןה לארשי 'ר לש ותטישב הבר תונשדח
םדאה שפנ תנבה ידי לע תנווכמה ירסומה ךוניחה תדובעב ןהו ,שרדמה תיב לע אלו םיברה
לש תילאנויצר תוליעפ לע יונב "לופיט"ה אליממו יגולואיתה דצהמ תוחפו יגולוכיספה דצהמ
.ומצע םדאה
הרדח רשאכ 19 -ה האמה ףוסב רסומה תעונתב תוארל ןתינ ,תמייוסמ הדימב , "הכפהמ"
תעונתבש הרומתה .היללושלו הידדצמל םתוא הגליפו אטיל לש תונברהו תובישיה םלועל
לש ויתוברב ותטיש תא הלות דצ לכש םושמ ,גוליפה לש הז בלשב ףא הרורב אל רסומה
ךישמה וא הרומת ללוח לארשי 'ר םא רורב אלש ךכ ,ןי'זולוומ םייח 'רב רקיעבו לארשי 'ר
.םייח 'ר לש וכרדב
תטיש"ב תמייק יאדוו רחא וא הז ןווגב תונשדח לש תמייוסמ המרש אוה רורבש המ
.רטנלס לארשי 'ר לש "רסומה


:תורעה


לארשי 'ר" ,4,5 תורעה 22 'מע סקטא.ע לש ורפיסב אבומו "לארשי רוא" רפס (1)
לארשי 'ר ,סקטא ןלהל) ב"נשת ם-י סנגמ 'צוה "רסומה תעונת לש התישארו רטנלס
.(רטנלס
רוזח

.6 הרעה םש סקטא.ע לש ורפיסב אבומ הז םג (2)
רוזח

'מע ב"לשת ם-י "רודה תבשחמבו ןי'זולומ םייח 'ר תנשמב המשל הרות" ורוביחב (3)
.202-206
רוזח

לארשי 'ר איבמש תונורתפה" הרמאמב סור רמת ר"ד רבכ תאז תנייצמש יפכו (4)
ם-י א"י ךרכ לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמב - "ןוצרה תשלוח תייעבל רטנלס
.(תונורתפה ,סור :ןלהל) (145 'מע) ג"נשת
רוזח

.2 הרעה 27 'מע רטנלס לארשי 'ר / סקטאב ןייע (5)
רוזח

ה/בכ ילשמל א"רגה רואיבב לשמל (6)
רוזח

."ורמא םה" ה"ד 'א הנשמ 'א קרפב "םייח חור" תובא תכסמל ושוריפב (7)
רוזח

.'ז קרפ 'ד רעש "םייחה שפנ" (8)
רוזח

.םש (9)
רוזח

ךרכ "לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמב ךותב "איבמש תונורתפה" הרמאמב (10)
.147 'מע א"י
רוזח

.26 ,25 תורעהב םש ןייעו םש (11)
רוזח

לש האווסהב םדאה תוטלחה לע עיפשהל הלוכי ,התמצוע דבלמ ,הוואתה (12)
.ויתוואת קופיסל םייתכלהו םיילכיש םיקודיצ
רוזח

ךכב ךמת םייח 'ר .רסומה ירפסב קוסיעה תובישח תא ושיגדה לדנוז 'רו א"רגה (13)
םימייוסמ םיבצמב קר ןוכנ ןורתפכ הז קוסיע הארו םינדמלה יבגל תוגייתסהב
ץילמה "םיתב ילעב"ל .ןדמל לכ לש םיישיאה וינותנל םאתהב ילאודיבידניא ןפואבו
.ןוחטיב יניינעב ל"זח ירמאמו םיקוספ ןונישב םג דדיצ לדנוז 'ר .רתוי םייח 'ר ךכ לע
רוזח

ירפסב ידימ בר קוסיעמ ותוגייתסה ללגב ילוא ,שגדומ אל אשונה םייח 'ר יבתכב (14)
.םינדמלה ברקב רסומ
רוזח

ןייפל לדנמ םחנמ 'רל "שפנה ןובשח" רפס תא ריכזהל םוקמ שי הז ןיינעב (15)
לש תוקינכט הז רפסב .לדנוז 'ר לע ןכל םדוק דועו לארשי 'ר לע הארנכ עיפשהש
:רפסה רעשב אבומש יפכו .םילגרהב הדמתה ידי לע תודימה רפשל "תולובחת"
ךרדב םהינוקית ךוניח תדמתה ידי לע תודימה יילחמ תופרתהל האלפנ הלובחת..."
.(135 'מעמ - ורפסב ןייעו הז ןיינעב ביחרה סקטא.ע) "...הלקו החונ הגהנה ןובשח
רוזח

הכזש רפס - "םירשי תליסמ" ל"חמר לש ורפיס אוה תורפסה ךרד תפסונ המגוד (16)
ןיינעב דחוימבו לארשי 'ר לע תובר עיפשהו לדנוז 'רו םייח 'ר ,א"רגה לש םתדהאל
.תימצעה תוננובתהה ןיינעבו לגרהה חוכ
רוזח

הניא תישעמה ותוקדיצ תמרש םכח דימלת לש העפותה ול העירפה ,לשמל (17)
תווצמל סחיב תולזלוזמה ורבחל םדא ןיבש תומייוסמ תווצמ וא ותונדמל תא תמאות
.רטכפ יכדרמ תכירעב רטנלס לארשי 'ר יבתכב אבומ .םוקמל םדא ןיבש תורחא
רוזח

ותנשמב תובישח הב האר אל ךא התשודקו התונימא לע רערע לארשי 'רש אל (18)
רוזח

וב האור אל ךא ,"אימשיד אתעיס" לש תוינויחה לע ןיטולחל רתוומ אוה ןיא (19)
.יזכרמ ביטומ
רוזח