םודס אטח

ראיוב הניר

ה"נשת ןויס ,'י ןויליג לולכמ ךותמ
('אמ 'רפ ר"ב) "...םודסכ ער םיכרכב ךל ןיא :רמוא יבר"


םודס ישנא לש םאטח ירה ,םודסב םיכאלמה לש םרוקיב תא םיראתמה םיקוספב בותכה טשפ יפל
.םיחרוא תסנכה יא היה
היא :ול ורמאיו טול לא וארקיו ...תיבה לע ובסנ םודס ישנא ריעה ישנאו"
:רמאיו ...טול םהילא אציו ...ונילא םאיצוה .הלילה ךילא ואב רשא םישנאה
(ה-ד ,ט"י תישארב) "...וערת יחא אנ לא
תסנכה יא היה םאטח םא ,ררבל שיו ,םיינע ואובי לבל וטקננש םיעצמאה תא ראתמ שרדמה
(גי,טי םש) !?"הזה םוקמה תא ונחנא םיתיחשמ יכ" :שנועהו אטחה ןיב סחיה המ ,םיחרוא

:ל"זו (םירשע רעש אריו 'רפ) הדיקעה לעב ךכ לע המת רבכו
יכ ,אוהה רומחה ןידב ונודייש הווש ונניא הז לכש ,תושקהל שי ןיידע הנה"
סמחו לזגמ :הזמ השק רתויב ,םהיתודימ תוושה יתלבב לארשי ואטח םימעפ המכ
םוי םתוא םיחיכומו םידמלמ םתויה םע םיאיבנה םהמ וקעצ רשא תיחשמ ינימ לכמו
ימע תב ןוע לדגיו' :הכיאב רמוא ומצע איבנהו .ןפואה הז לע ושנענ אלו םוי
."יאלפ אוהו .(ו ,ד הכיא) 'וכו 'םודס תאטחמ

(שנועל הביסה) אטחה תרדגה
יוטיב ךכל םינתונ ונרופסו י"שר .םינוש םינשרפ הקיסעמ ,שנועל אטחה ןיב סחיה המ ,הלאשה
:א"כ קוספב בותכה ןושלל םסחייתהב
".ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא"
םיאטח ואטח םא .םאטח תא תוארל הדיריב ךרוצה המ :עקר תלאש חסנל ןתינ ,םהירבד רואל
?הדיריה םורגת המ ,שממ לעופב ןיידע ואטח אל םאו .ךכ לע שנוע םהל עיגמ ,לעופב םירומח

:י"שר
".םהישעמ ףוסל - אנ הדרא"
:ונרופס
ןיינעכ ,הער לא הערמ תאצל ןכומ אוהש ,םעשר תילכת ףוסל דרא - אנ הדרא"
."הדרנ הבה
.םתעד ףוסל הדירי התיה ,ולא םישוריפ יפל ,הדיריה

:הגלפה רוד ןיינעב עיפומ 'דרי' שרושה
('ה ,א"י תישארב) "...תוארל 'ה דריו"
:ונרופסה ריהבמ
,שנועל יואר זא ןיינעה ןיאשכ ךרבתי ל-אה לע רמאי ,תוארל הדירי ןושל הנה"
הדרי ורמאש ,הרומו ררוס ןבכ ,ןיינעה ףוסב וילא ךשמנה לוקלקה ינפמ אלא
רתוי זא םעשר היה אל םנמוא יכ ...םודס ןיינע היה ןכו ,ותעד ףוסל הרות
,םע יינע דגנ תוירזכאה ןיינעב יתלוז ,הזה םלועב םשנועל ידכ תומואה ראשמ
".ףוסב רומג לוקלק ונממ ךשמנ היהש
אלא ,'וגרוהל םכשה ךגרהל םקה' םעטמ גרהנ אוה ןיאש ,ראבל שי הרומו ררוס ןב ןיינעב)
תא םטסלל ךרטצי ,רשוי יכרדב םגישהל ותלוכיב ןיאש םיכרצל לגרתהל ופוסש ןוויכ ,ומעט
(.בייח אלו יאכז תומי בטומ לוקלקל אוה דעומו רחאמו ,תוירבה

שנוע םהל עיגה אל ,םהישעמ יפל םודס ןיינעב ןד הלעמ לש ד"יבש ןמזב ,ונרופס שוריפ יפל
.שנועה תרמוח תא שרודה אוהו ,ישרוש לוקלק ובוחב ןמטש ער דוסי היה םהישעמב אלא .רומח

?םיינעל תורזכאתהמ םרגהל לוכיה לוקלק ותוא והמ רואב ךירצ הז יפלו

:רמאנ ךל ךל תשרפב
(גי ,ג"י) ."דאמ 'הל םיאטחו םיער םודס ישנאו"
:י"שר שרפמ
םנוביר םיעדוי - דואמ 'הל ,םנוממב - םיאטחו ,םפוגב - םיער"
."וב דורמל םינווכתמו
:ייחב ונבר
.'ןויבאה ךיחאב ךניע הערו' רמאנש ,םנוממב - םיער םודס ישנאו
(ט ,ט"ל תישארב) .'םיקלאל יתאטחו' רמוא אוה ןכו ,םפוגב - םיאטח
.'ה תכרב וז - 'הל
'.דואמ הברה השנמ ךפש יקנ םד םגו' רמאנש ,םימד תוכיפש וז - דואמ
?ולא םיאטח יוטיב ידיל ואב דציכ
,היתונבלו הל היה טקשה תולשו םחל תעבש ןואג ,ךתוחא םודס ןווע היה הז הנה"
(טמ ,ז"ט לאקזחי) ".הקיזחה אל ןויבאו ינע דיו

(נ םש) ."יתיאר רשאכ ןהתא ריסאו ינפל הבעות הנשעתו הניהבגתו"
:י"שר שריפ
ןיינעה לכו םחל אצי הנממ ץרא ,בויאב שרופמש ומכ - היתונבו איה הניהבגתו"
".ונירסחל אלא ןיאב ןיאש ונצראמ לגר תרות חכשנ ורמאש דע
:בויאבו
(ד ,ח"כ) ."וענ שונאמ ולד לגר ינמ םיחכשנה ,רג םעמ לחנ ץרפ"

(ה םש) ."שא ומכ ךפהנ היתחתו םחל אצי הנממ ץרא"
:י"שר שריפ
.תירפגו שא ילחנ ,הרומעו םודס לע - ץרפ"
.רגינו עבונ אוהש םוקממ - רג םעמ
ויהש םצראמ םיחרוא לגר תרות וחכישש םודס ישנא ולא - לגר ינמ םיחכשנה
ןיכיראמ רצק היה םאו ,ולגר ןיעטקמ רתוי ךורא היה םא ,הטימב חרואה םיביכשמ
.הדגאב שרופמ ךכ .ותוא
".'וענ שונאמ' והז ,לחנ תצירפ ידי לע - ולד
?הבעותה יהמו ,"הבעות הנישעתו" :רמאנ 'נ קוספבו ,הקדצ ןתמ יא לע רבודמ ט"מ קוספב
.םיחרואל תוירזכאה

תריציל האיבהש איה וז הרטמ .םודסל אובל םיחרואה ןמ עונמל התיה ,י"שר יפל ,םתרטמ
,םהיפ לע םייחהו ,ולא םיקוח תריצי .םודס יקוח םינוכמה ,םיירזכאו םינושמ םיקוח תרגסמ
.ה"בקב הדירמכ ייחב ונברו י"שר ידי לע םירדגומ

.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הקדצ תעינמ ,'הב הדירמ ויה ויאטחש םע ונינפל ,ןכ םא
קוספה ירהש ,התחשהה שנוע תא םהילע איבהל ידכ יד הב היה אל ,םיאטח לש וז המישר
.םודסל טול לש ואוב ינפל רמאנ ,(גי ,ג"י תישארב) "דאמ 'הל םיאטחו םיער םודס ישנאו"
?םשינעהל עירכהש טול תפוקתב שדחתה המ ,איה הלאשה
."ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא ...הבר יכ הרומעו םודס תקעז :'ה רמאיו"
(אכ-כ ,ח"י תישארב)
:ן"במר
".םתעשר עורזמ ועוושיו וקעזי ,םיקושעה תקעז איה"
,לובמה תשרפב י"שר בתוכ ךכל המודבו .ןודלו קקדזהל ןידה תדימל תמרוג םיקושעה תקעצ
- "סמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק :םיקלא רמאיו" :קוספה לע
(גי ,'ו) ."לזגה לע אלא םניד רזג בתכנ אל"
.ןידה רזג תביתכ תא תשרודה איה ,םיינעה תקעצ ,םודסבו .סמחה לע םניד רזגנ לובמה רודב

הנתנש לע הנושמ התימ ללגב הגרהנש תחא הביר תקעצ ,התקעצכה" :שרדמה תא איבמ םוקמב י"שר
לכ רומח ןידל תמרוג ונממ תאצויה הקעצה ,ארונ אוה םא םג ,דחא השעמ ,השקו ".ינעל ןוזמ
!?ללכל ךכ

וא ,םידיחי לש ,יטרפ אוה לוקלקה םא קודבל ךרוצ שי ."האראו" :ה"בקה רמוא ןכל ילוא
:ן"במרה ירבדכ .יללכ לוקלק
".םהב ואטח םלוכ םא האראו דרא"
:ל"נה קוספה לע שרפמ ונרופסה
."םלוכ ושע - הלכ ושע"
:ייחב ונבר ןכו
".םיאטוחה ימ העדא ,אל םאו ,ואטח םלוכ םא האראו אנ הדרא"

לכ - ".הצקמ םעה לכ ןקז דעו רענמ תיבה לע ובסנ ...ריעה ישנאו ובכשי םרט"
,טול יחרוא ,םיכאלמה םע םתוגהנתהב תחא העדב ויה לודג דעו ןטקמ םודסב םעה
אלא ,םידיחי לש השעמ אל אוה ,הרענ ,הביר התואל ושעש השעמהש וארה הזבו
הז ,םלוכל הארא" :םוקמב ונרופסה ןושלכו .ריעה ישנא לכל אוה יואר השעמ
".בדנתמה טול לע וממוקתיש םבל תולגתהב .לעופב

."ושע ,ילא האבה התקעצכה"
:י"שר
".םהב השוע ינא הלכ ,םדרמב םידמוע ןכו - ושע ילא האבה ,הנידמ לש - התקעצכה"
לש ,הז לוקלק .םיחרואל םתוירזכא תא לעופב וחיכוה ,ןקז דעו רענמ ,םודס יבשות לכ
,םיכאלמה רוקיבב םודס ישנא לכ לצא לעופה לא חוכה ןמ אציש ,םיחרואל תירזכא תוגהנתה
וא ,קודבל התרטמ ,ל"נה םישרפמה יפל םודסל םיכאלמה תחילש .םתשינעל ןמזמה םרוגה אוה
.ופקיהו לוקלקה קמוע תא םלועל תוארהל

ימיב שודיחה איה םיקושעה תקעז ."הבר יכ הרומעו םודס תקעז" לש האצות איה וז הקידב
הידעלב עודמו םיינעה תקעזב ,הב שי המ .ןודלו קקדזהל ןידה תדימל תמרוגה איהו ,טול
?רזגנ וניא םודס ישנא לש םניד

.אטחה תוהמ לע םידקמ רורב הכירצמ וז הלאשל הבושתה

םודס יקוח תקיקחל עינמה
תא ובייחש ,םיקוח תכרעמב הנגוע איה .תנמדזמו תירקמ התיה אל םודס ישנא לש םתוגהנתה
.(ב"ע ט"ק ןירדהנס ןייע ,םיקוחל תואמגוד) םודס יבשות לכ

יוניכל וכזש םיירזכא םיקוח תקיקח ידכ דע ,םיחרואל םודס ישנא לש םתוירזכא העבנ הממ
וותהש םיקוחהמ םודס ישנאב המרגנש התחשהה המ ,לואשל ןתינ ןיפוליחל וא ?'םודס יקוח'
?ךכ לכ השק השינע הבייחש התחשה ,םכרד תא

:י"שר רמוא ,ז"ט לאקזחיב םיקוספה רואיבב
ןיאב ןיאש ונצראמ לגר תרות חכשנ :ורמאש דע ...היתונבו איה הניהבגתו"
."ונרסחל אלא
תסנכה ידי לע םהל םרגיש דספהמ ששחמ ,תינויגה הביסמ הדוסיב העבנ םתוגהנתה ,ונייה
.שנוע שרד םישעמב לוקלקה םצעש ,הארנ י"שר ירבד יפל .תוירזכאו תועשרמ אלו ,םיחרוא

:קחצי תדיקע לעב ריבסמ ךכו
םלועב םוקמ םושמ םשל ואובי אלשו םהיניבמ הינסכאה לטבל היה ןמצע לכש"
(םירשע רעש אריו 'רפ) "'.םיאטחו םיער םודס ישנאו' :בותכה ...הזו
:סולקנוא
,םנוממ ןיינעב היה םתער רקיע יכ הנה .םפוגב ןיבייחו ןהינוממב ןישיב"
הלבנה רבדב םפוגב אוטחל םמצע ולבנש המ םנמא ,םצעב וצרש המ אוה יכ
הנווכהו ...הגשמבו הרקמב אלא םהל וניא אוהש המל ,אטח תלמל וסחי ...תאזה
."סומינלו קוחל ןכ םהל ומשש
םודסל םיאבה םיחרואה ןפ םששח .םשוכר לע הרימשב םאטח רקיע תא אוה םג האור הדיקעה לעב
אוה סחיימ םפוגב םאטח תא וליאו ,אובל םירזהמ וענמיש םיקוח קקוחל םאיבה םנוממ וטיעמי
.הגשמלו הרקמל

הקדצהה רסוח ותעדל .השינעל הנוש םרוג לע עיבצמ ,לאקזחיב םיקוספה תא ושרפב ,ם"יבלמה
ןכתי ךכל הריבס הביס םהל התיה וליאו ,םשנעל םרוגה ירקיעה םאטח אוה אוה םתוגהנתהל
.רחא היה םשנעש
תווצמ לע היה ,שנועל םייואר ויה םהילעש ןוועה ,םודס ןווע היה הז הנה"
,ןוועהש ,םודס ןווע היה הזו הקיזחה אל ןויבאו ינע דיש המ ,ורבחל םדא ןיבש
םהל היה יכ ,קחודה ינפמ הז ושע אל יכ ,ולכש תצעב דיזמב הוועמש המ אוה
םחלו רב תורצוא ורצאי זאש ,םולש םהל היה אלש ינפמ אלו ,םחל תעבש ןואג
ןויבאו ינע די תאז לכבו הל היה טקשה תוולש יכ ,רוצמ ימיו המחלמו ברק םויל
סומינה היהש ,םהב ויחי לב םיטפשמו םיער םיסומינ םהל ויהש ינפמ הקיזחה אל
.םחל רסחו לד םע ביטיהל אלש םלצא
רשאכ ןהתא ריסאו' ןכ לעו ,ינפל הבעות ושע םבל תוהבג ינפמו - הניהבגתו
ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא' ,רמאנש ומכ .םהישעמ יתיארש תעב ,'יתיאר
אובל וצרש המ .ינפל הבעות ושע זאו ,תוארל ויכאלמ חלשש המ לע אוהש ,'ושע
."םהירע שרושמ יתכפהו םתוא יתוריסה זא ,הבעות יורקש ,רכז בכשמב םהילע
ףאו .הריחב ךותמ אלא ,ךרוצ ךותמ אל םיער םיקוח וקקוחש רורבב הארנ ם"יבלמה ירבדמ
תוחילשל םיכירצ ויה אלא ,ררוס ןב ןידמ אל ףא ,ללכה תא שינעהל היה רשפא יא ןכ יפ לע
,"ןקז דעו רענמ" :קוספב רמאנכו .הבעות ןוועב םנוצרמ לשכיהל םהל םורגל ידכ םיכאלמה
עיגה ןכל ,תוירעה לע רהזומ חנ ןבש ןוויכמו ,הבעותל ךשמנ ולוכ ללכה ,םודס יבשות לכ
.שנוע םהל

תושגרהה לוקלק אלא ,םתוא ושנע ררוס ןב ןידמ אל ,םודס תשרפ תנבהב הנוש ךרד ייחב ונברל
,וירבדמ ליעל ונאבה רבכ .הדמשהב םשנוע ןכלו ,םדא ינב ללכמ םתוא ואיצוה םדאבש תויעבטה
:ל"זו ,תוערה תודימה לכב םיאטח ויהש
םהיינע לע םיחיגשמ ויה אלו הקדצה תא םיסאומ ויהש ןוועב םניד רמגנ לבא"
רזג רמגנ ךכל הזה אטחב ןירידת ויהש יפלו ...בערב םילטומ ויהש םהיער לעו
םודס ישנאו ,ולא םע ולא הקדצ ושעי אלש םלועב המוא ךל ןיא ירהש ,וילע םניד
,ןיידע הרותה הנתינ אלש יפ לע ףאו ,תילכתב םיירזכא ויהו ,הב םיסאומ ויה
לטומ ונימ תא םדא האריש אוה בעותמ רבדו ,תולכשומה תווצמה ןמ הקדצה הניה
המכ תחא לע ,ושפנ תא בישהל וילע םחרמ וניאו בוט לכמ עבשו רישע אוהו ,בערב
םודס ישנאל ת"ישה ןדביא ןכ לעו ,תחא ריעב ומע רדו ותמואמ אוהש ימ לע המכו
".םיינעה תמקינ חקלו ,הקדצ התוא םיענומ ויהש
,הקדצה יניינעב יוארכ םריע יינע יפלכ םיגהונ ויה םודס ישנא וליאש ,ושוריפמ ונדמל
םירזה םיינעל םסחיש ,ליעל לאקזחיב י"שר שוריפמ עמתשמ ךכו .םיבעותמ םיבשחנ ויה אל
יתוגהנתהה יוטיבה .םיינע םהילע וברי אלש םשוכר לע ןגהל ךרוצה אוהו ,ינויגה עינממ עבנ
.םיירזכא םישעמב ךורכ היה םששחל ונתנש

?ודעוי ימל ,םודס יקוח
,םיינעה ללכל וסחייתה םאה ,ולא תונקת .תירזכא תוגהנתה תובייחמה תונקת וניקתה םודס ישנא
?םודסל ץוחמ ואב רשא םיינעל קר וא ,םריע ישנא ללוכ

םיינעל ויה תונקתהש ירה ,םשוכר לע הרימש היה םיקוחה תקיקחל רוקמהו תויהש ,רבוס י"שר
.הנחבה אלל םיינעה ללכ לע ולח תונקתהש ,םיסרוג ם"יבלמהו ייחב וניבר .םירז

.שרדמב רבכ העיפומ םודס תונקתל סחיב וז תוריהב יא
.קותשלמ יתוא חינמ וניא הביר לש הניד ,קותשל שקבמ ינא וליפא :יול ר"א"
ךינפ המל ,התרבחל תחא הרמא ,םימ תואלמלו תותשל ודריש תורענ יתשב השעמ
[.המצע לע הרמא ךכ] .תומל היוטנ איה רבכו היתונוזמ ולכ :הל הרמא ?תוינלוח
ןויכ ,וז דיבש המ וז הלטנ ,ופילחהו חמק דכה תא האלמ ,התרבח התשע המ
(ט"מ 'רפ ,הבר תישארב) ".הופרשו הולטנ הב ושיגרהש
שרדמה ןושלמ ".םיינעה תא תויחהל אלש וקקח קוחש יפל - התוא ופרשו" :"ףסוי ץע" שרפמ
.םודס ישנאב רבודמו .תורבח ויה תורענהש עמשמ

:ינועמש טוקליב
ןויבאו ינעל םחל תפב קיזחמ אוהש ימ לכ :םודסב וזירכה רמוא הדוהי יבר"
דחא ינע התאר .םודס ילודגמ דחאל האושנ התיה טול לש ותב תיטולפ .שאב ףרשיי
האצוי התיהשכ םוי לכב ?השוע התיה המ .השפנ הילע המגעו ריעה בוחרב רקודמ
,ורמא .ינע ותואל תלכאמו התיבבש המ לכמ הלש דכב תנתונ התיה םימ בואשל
השע םימלועה ןוביר ,הרמא .ףרשיל הואיצוה רבדב ועדישכו .הזה ינעה יח ןיאמ
אנ הדרא :ה"בקה רמא העש התואב .דובכה אסיכ ינפל התקעצ התלעו ,ינידו יטפשמ
.הלעמל היתודוסי ךופהא ,םודס ישנא ושע תאזה הרענה תקעצ םא ,האראו
,יול ר"א :אנשיל יאהב ןיקפמד תיאו .'התקעצכה' אלא ,רמוא וניא 'םתקעצכה'
".'וכו הביר התוא לש הניד ,קותשל שקבמ ינא וליפא
עודמ .הרהבה שרוד (הזה ןושלב םיאיצומש שי) 'אנשיל יאהב ןיקפמד תיאו' שרדמה ןושל
רבודמה ןיאש םירבוס שיו :םילמב שרדמה תא םייסמ אלו ףסונ שרדמב טוקליה לעב ךישממ
.יהשלכ הרענב אלא ,טול לש ותבב

ותב איה םאה ,היינמחרה הרענה יוהיזב הניא םישרדמה ןיב תירקיעה הנחבההש ,רמול הארנ
אבש ינעב רבודמש ,הארנ טוקליה ןושל יפל .ינעה יוהיזב אלא ,תינומלא הרענ וא טול לש
.םודס תובשות ,תורבחב רבודמ הבר שרדמ יפל .ימוקמ וניאו םודסל

.םשנעל הביסה המ הלאשהמ תעבונהו ליעל האבוהש תקולחמל תרשקתמ וז הנחבה

אטחה תוהמ
ייחב ונבר .םודס ישעמ תא רידגהל םאובב 'הבעות' חנומב ושמתשה ם"יבלמהו ייחב ונבר
תא םיסאומ ויהש" ,תוירזכאב םהב וגהנש ,םריע יינע יפלכ תוגהנתהה תא הבעותכ רידגה
(םש) ".םחרמ וניאו ...בערב לטומ ונימ תא םדא האריש אוה בעותמ רבדו ...הקדצה
.םדאבש יסיסבהו ידוסיה עבטב תוויעו יוניש איהו ,תולכשומהו עבטה דגנ איה וז תוגהנתה
תיחשה יכ' :רמוא בותכה םהילעש ,לובמה רודל המודב הדמשה שנוע םהילע איבה הז תוויע
.(בי ,ו תישארב) 'ץראה לע וכרד תא רשב לכ

.י"שר לש ותוסחייתה ןיבל ,םודס ישנא תוירזכאל ייחב ונבר לש ותוסחייתה ןיב לדבה שי
ישנא תא הכפה ולא םיקוח יפ לע םייחה .םיקוח תקיקח הררג ןוממה תוואת ,י"שר תעדל
לע הנושמ התימב הוגרהש תחא הביר תקעצ" :שרדמה תא י"שר איבמ ןכל ,םיירזכאל םודס
,שממ תוירזכא ידכ דע תודימה לוקלקל המרג ןוממה תוואתש ,רמול ".ינעל ןוזמ הנתנש
תורזכאתה .םיינעה לע סוחלמ תוענמיה וז ייחב ונבר ירבדל .תיסיפ העיגפ ףא תללוכה
.ינעה ונכש לע םחרל םדאהמ ענומה ישונאה עבטב לוקלק ,רמולכ .הלמח םוקמב

:רמאנ ,רוכז בכשמ ןיינעב .רוכז בכשמ םיכאלמב תושעל םנוצר תא הבעותכ רידגה ם"יבלמה
.(גי ,'כ ארקיו) "םב םהימד ותמוי תומ ,םהינש ושע הבעות"
ויבא ללקי רשא שיא שיא יכ ,רמאנ .הליקס אוה 'םב םהימד' םילמהמ דמלנה שנועה גוס]
םודס יבשות ןכאו '.הליקס וז ,וב וימד' :י"שר שריפו (ט ,'כ םש) 'וב וימד ...ומאו
ןמ 'ה תאמ שאו תירפג הרומעו םודס לע ריטמה 'הו" רמאנש יפכ ,הליקסב היה םשנוע
[(דכ ,ט"י תישארב) ".םימשה

עבט תא הנשמש תוגהנתהכ ם"יבלמה יפ לע ןהו ייחב ונבר יפ לע ןה שרפתמ "הבעות" גשומה
.הנשמה ישרפמ ןיב םג תמייק וז תקולחמש תוארל לכונ .םדאה לש ותאירב
םירמוא שיו ,תינוניב הדימ וז - ךלש ךלשו ילש ילש רמואה ,םדאב תודימ עברא'
.םודס תדימ וז
.ץראה םע - ילש ךלשו ךלש ילש
.דיסח - ךלש ךלשו ,ךלש ילש
('י,'ה תובא) ".עשר ,ילש ילשו ,ילש ךלש
:הרונטרבמ ע"ר
.יתוא הנהת אלש יאוולהו ךתונהל הצור יניא - ךלש ךלשו ילש ילש"
אוהש ךותמש ,םודס תדימ ידיל אבל רבדה בורק - םודס תדימ וז םירמוא שיו
,ורבח תא תונהל הצרי אל ,רסח וניא אוהו הנהנ ורבחש רבדב וליפא ,ךכב ליגר
התיהש יפ לע ףאו .םהיניבמ לגרה תולכל םינוכתמ ויהש םודס תדימ התיה וזו
.םולכ םירסח ויה אלו ,םהינפל םיידי תבחר ץראה
".ץראה לש הבושי והזו הוושב הנהמו הנהנש ,ץראה םע - ילש ךלשו ךלש ילש
,םלוע לש ובושי לטבמ ,םודס תדימ איהש ,ילש ילש ךכ ,םלוע לש ובושי אוה ךלש ילשש יפכ
איבה רז ינעל רוזעלמ ענמיהל לגרהה ,םירז יפלכ םתוגהנתהל הביס התיה הליחתמש יפ לע ףא
.בושייה לש ולוטיב הזו ,םהיניב םג וז תוגהנתהל

:הנשמל ושוריפב ןיכיה
ןתמו אשמב קר .הב בייחש ,(רבודמ) יריימק הקדצב ואל :םדאב תודימ עברא"
דצמ לצנתהל לוכי בורלש ,ןוממ עויסבו ףוגה תחרטב והערל שיא םידסח תולימגבו
(ד"ע אקסיפ) ".הלועפה דצמ וא לועפה וא לעופה
םהילע הווצמ וניאש ,ורבחל םדא ןיבש תוגהנהב תקסוע ,ןיכיה לש ושוריפ יפ לע ,הנשמה
:ךשמהבו .םיצוריתו תוקדצה ול הנייהת גוהנל רחביש ךרד לכלו
ידי לע ,םינפ לכ לע ,ךומכ ךערל תבהאו ש"מכ ,ומצעל והער הוושמש בג לע ףאש"
םיחרוא לגר וענמש םודסבכ ,ורבחל םדא ןיבש הבהאה לטבתת ולש תוגהנתה
רזכאתהל הער לא הערמ ואציו .םתדימכ םתנידמב םהל ודדמיש ועדיש ףא םהיניבמ
(ז"ע אקסיפ) ".םיינע לע םג
ןכלו םלוע לש ובושי ולטיב םה .ןדבואב ושנענ עודמ םידמול הרונטרבמ ע"ר לש ושוריפמ
.הדימ דגנכ הדימ ,םלוע לש ובושיימ ולטב

,ארתב אבב) הכלהה הקספנ םינפ לכ לע .ייחב ונבר לש ושוריפל ליבקמ ןיכיה לש ושוריפ
והשלכ בצמב םירבדה חור רשאכ ,ונייה .םודס תדימ לע ןיפוכש ,(א"ע ,ט"נ ;ב"ע ,ב"י
םירדשמ םינועיטהו "רסח וניא הזו הנהנ הז" :לש הרקמב רבודמו ,הנשמב רומאה תא םאות
,ותעד לוטיב ןידה לעב לע םיפוכו םודס תדימכ תאז םירידגמ ,ךלש ךלשו ילש ילש :לש רסמ
.ראובמכ ,הבורמ הערל הליבומ וז הדימו תויה

םוכיס
רשא ימ לכש םלועב הגהנה תמייקש ,םודס ישנא ןיינעמו ,הרומו ררוס ןב ןידמ םידמל ונאצמנ
.דחכיהל ותד תחא ,הניקתה הרבחה ירדס וא ישונאה עבטה לוקלקל דוסיה חנומ וישעמב

תרדגהב םתוטבלתהמ תעבונ ,םודס ישנא לש םאטח ןיינעב םינשרפה לש תונושה תויוסחייתהה
.הרבחה ירדס תוויע וא ישונאה עבטה תוויע רדגב אוה םאה .לוקלקה

הריבס הביס םהל התיה אלו םודס יינע לע ףא ומחיר אלש םירבוס ם"יבלמהו ייחב ונבר
העובטה תוישונאה תוויעל תודע איה ,תורזכאתה התיה התרטמ לכש ,םתוירזכא .םתוגהנתהל
.וז הסיפת םאות אבר שרדמב אבומה תורענה יתשב השעמה .םדאב

:חתופ שרדמה
."קותשלמ יתוא חינמ וניא הביר לש הניד ,קותשל שקבמ ינא וליפא"
ףסוי ץעה ירבדכ ,םמצע םודס ישנא וקספש ןידה ךא ,גילבהל לוכי ןיידע ה"בקה ,ונייה
םרגש אוה ,םתערל גנרמובכ לעפ הז ןיד ".םיינעה תא תויחהל אלש וקקח קוח" :םוקמב
.ןידה תערכה תא הזריז ,הקעזהו ,קועזל הרענל

ירדס תוויע ,לוקלקה תרדגהב היינשה תורשפאה תא םימאות הדקעה לעבו י"שר לש םשוריפ
.תירזכא תוגהנתה בייחמה ,םירזה יפלכ תיתקוח תרגסמ תריציב יוטיב ידיל אבש ,הרבחה
בקע השנענ ירהש ,וז השיג םאות ,טול לש ותב ,תיטולפ לע ינועמש טוקליב אבומה שרדמה
םתחנ אל תאז לכב ,השינע הבייח וז תיתוגהנתה המרונ .רז ינע יפלכ ישונא סחי יוליג
.הקעצה הצרפש דע םניד

םילבסנ יתלבל םודסב םייחה תא ךפה ,הרבחה ירדסב וא םדאה עבטב היה םא ןיב ,תוויעה
ימ לש םימשמ הרזעל הקעצה .תיחרכה התיה הקעצה ,םשינעהל ידכ ךא .םירזהו םיינעה רובע
רשפאמ וניא םודס ןידש ינפמ ,לוכי וניאו ישונאהו יעבטה ןידה יפכ ,תרחא גוהנל הצורש
.ונקיתל בצמה ריזחהלו םחליהל שונאה חוכב ןיאו ,תאז

תקעצש יפכ ,ןידה רזג תא הזריזש איה ,הניד תא ןודי ה"בקהש ,טול תב תיטולפ לש התקעצ
לזגה ".לזגה לע אלא םניד םתחנ אל" :י"שר ירבדכ .םניד תא המתח לובמה ימיב םיקושעה
וז הקעצו וקשועמ קושע ליציו םרזעל שוחיש םרוג ץראב ןיאש ןמזב קועזל םיקושעל םרוג
.יעבטה רדסל גואדל השירדבו השקבב הלעמ יפלכ הנופ

:וז הסיפת םכסמ רבד קמעה לעב
,םשנוע רהמל יוארש םעט אוהו ...םיבר עורזמ םיקושע תקעז ונייה ,םודס תקעז"
(כ ,ט"י תישארב) ".קעוצ וניאש יממ רתוי קעוצל ןירהממש ...'סותה 'כשמכ
:ןיטיג תכסמב ארמגב תאצמנ וז העדל ןיכומיסו
אל :י"שר שוריפ) ,הוה ירגנד אילוש ובר תשאב ויניע ןתנש דחא םדאב השעמ"
ול רמא ,תוולל (ברה) ךרצוה תחא םעפ (םירגנ תונמואל אלא הרותל ובר היה
.םימי השולש המע ההש ,ולצא ותשא רגיש .הנוולאו ילצא ךתשא רגש :(אילושה)
:ול רמא ?איה ןכיה ךל יתרגישש יתשא :ול רמא (אילושל ובר) ולצא אבו םדק
הב וללעתנ תוקוניתהש יתעמשו ,רתלאל (היתחלש) היתרטפ ינא (וברל אילושה)
.השרג יתצעל עמוש התא םא :ול רמא ?השעא המ (אילושל ובר) :ול רמא .ךרדב
.התבותכ הל ןתו ךוולא ינא :ול רמא .הבורמ התבותכ (אילושל ובר) :ול רמא
ול היה אלו ונמז עיגהש ןוויכ .האשנו (אילושה) אוה ךלה .השרגו הז דמע
םיבשוי םה ויהו .ךבוחב ימע השעו אב :(וברל אילושה) ול רמא ,וערופל
תורשונ תועמד ויהו ןהילע הקשמו דמוע היה (ובר) אוהו ,םיתושו םילכואו
(א"ע ,חנ) .ןידה רזג םתחנ העש התוא לעו ,ןהיסוכב תולפונו ויניעמ
,תועטב השרג ןכש ,תואמרב השענ לבא ,ןיד יפ לע ולוכ השענש בצמש ,ונא םיאור הז השעממ
לש הבוט תויפכמ עוגפו ,םינוא רסח שוחל רבעשל הלעבל המרגו ,אילושה לש ינודז ןונכתבו
תדרוה לש ,הז ןמז לעו .לוועה לע הלעמ יפלכ הקעצה איה וז ,תועמדה תדרוה .ודימלת
.ןידה רזג םתחנ ,ארמגב רמאנ תועמדה

ןאכמ ,םניד רזג םתחנו" :רמוא תכסמה ףוסב ןיטיג תכסמ לע וישודיחב ןידמע בקעי ברה
יניעב אונשו דאמ רומח אוהו ,םוקמ םושב ראובמו שרופמ וניאש ןווע שיש ,רורב הארנ
םע ,ללכ ול ןיששוח ןיאש ליבשב ,ורובעב םיברה שינעהל תורומח תורבעמ רתוי םוקמה
".דיבעת אל ךרבחל ךל ינסד :ללכב םוסרפב דימתמ רבד היהש ינפמ אוהו ,לכשל דגנתמ ותויה