םיוולל םירוכבה תויוכז תרבעה

"לארשיב הרוכבה טפשמ" אשונב רמג תדובע ךותמ קרפ
(אריפש השמ ברה תכרדהב)

(ןמזייר) קוטשניו האל

ז"נשת ןויס ,ד"י לולכמ ךותמ
:הלאה םיקוספה םיעיפומ 'ג קרפ רבדמב רפסב
,לארשי ינבמ םחר רטפ רוכב לכ תחת לארשי ינב ךותמ םיולה תא יתחקל הנה ינאו"
.(בי 'ספ) "םיולה יל ויהו

תחת םיולה תמהב תאו לארשי ינבב רכב לכ תחת ,'ה ינא ,יל םיולה תא תחקלו"
.(אמ 'ספ) "לארשי ינב תמהבב רוכב לכ
םדוקש םירוכב םתואמ ,םייוולה לא םירוכבה ןמ תויוכזה תרבעה תראותמ הלא םיקוספב
:ל"זח ורמאש יפכ ,םייוולל ונתינו תויוכזה ולטינ ,(1)תונברק ובירקהו ןכשמב ודבע
;(ב"ע ב"יק םיחבז) "תורוכבב הדובעו תורתומ תומבה ויה ןכשמה םקוה אלש דע"
(ג"ס השרפ הבר תישארב) "יול לש וטבש דמע אלש דע םיבירקמ תורוכבה ויהש"
התייה ולא תויוכז תרבעה םאהו ,םירוכבה תויוכז ורבעוה עודמ ררבל לדתשנ הז קרפב
.תיקלח וא האלמ

י"שר שריפש יפכ ,לגעה אטחב הצוענ םייוולל םירוכבה לש םהיתויוכז תרבעהל הביסה
:(בי 'ספ 'ג רבדמבל ושוריפב)
,ולספנ לגעב ואטחשכו תורוכבב הדובעה התיהש יפל"
."םהיתחת ורחבנ םילילא תדובע ודבע אלש םייוולהו
:(גי ,'ג רבדמבל ושוריפב) :"המכח ךשמ"ה לעב ריבסמ םג ךכו
- :"'ה ינא ויהי יל ... יתכה םויב רוכב לכ יל יכ"
'ה ןיא יכ ורמאו ושחיכו לגעל וריטקהש ןוויכ לבא ,'ה היהא ינאש ןפואב :שוריפ"
."ילש םניא ןכל
תדובעל ולספנ ןכלו ,"'ה היהא ינאש" ,תוקולאה תא ץיפהל םדיקפתב ולעמ םירוכבה
.לגעה אטחב ופתתשה אלש הלא הב וכזו ,ןכשמב הדובעו תונברוק תברקה

לארשי םעב םג לעופ םירוכבל סחיב תובאה ןמזב לעפש ןורקע ותוא יכ םיאור ונא הנה
ול ונתינ הלא תויוכז םא וליפא ויתויוכז תלילשל םורגל םילוכי םדא לש וישעמ .המואכ
.ה"בקה י"ע הליחתכלמ
.(גי 'ספ םש) "לארשיב רוכב לכ יל יתשדקה ,םירצמ ץראב ...רוכב לכ יל יכ"
,תיקלח וא האלמ התייה םירוכבה לש םהיתויוכז תרבעה םאה :היינשה הלאשל רשאב
ןכשמב הדובעב ,'ה תדובעב רוכבה תויוכז בור תא ולביק םייוולה יכ ררבתמ ירה
םיכירצ ויה עודמ :הלאשה הרתונ ןיידע ךא .םעה לש הרות ידמלמו םיינחור םיגיהנמכו
.ןלהל ררבתיש יפכ ,םמצע תא תודפל תורוכבה

םייוולה לע םיפדוע םירוכב םיעבש םייתאמ וראשנ רשאכ הנושארב הררועתה היעבה
.(אנ-דמ ,'ג רבדמב) םילקש השימח תתל םיפדוע םירוכב םתוא םיכירצ ויהו
?ףסכב םמצע תא תודפל אבהלו ןאכמ םירוכבה םג םיכירצ עודמ םלוא

."רקי ילכ"ה ירבדבו ונרופסה ירבדב :תושיג יתש יתאצמ הז ןינעל
רשק הל ןיאו "ןילוחל אציש שדקה" ןידב הצוענ ןוידפה תבוחש ריבסמ (גי 'ספ) ונרופסה
תורוכב תכמב רודה ןוועב שנעיהל םייואר ויה רודבש םידבוכמה ויהש םירוכבה .הדובעל
:טוידה תדובעב קסעתהל םירוסא ויהיש םתוא שידקהש הזב םתוא ליצה ה"בקהו ,םירצמב
םתוא בייח ,םירתומ ויהי םירוכבהש ידכו ."הדובעו הזיגב רוסא אוהש שדקה לכ טפשמכ"
ןוידפה הז ליבשב אלו" :ונרופס ע"ר שיגדמו .ןילוחל אצויה שדקה ןידכ ,ןוידפב ה"בקה
.הדפנש שדקהכ ,ןילוחב םג קוסעל םהל רשפאמ ןוידפה אלא ,"הדובעה ןמ םירוטפ ויה

ןיינע רמולכ ,"תורוכבה יתסאמשכ יתיניש אל" ונרופס שרפמ "'ה ינא" 'ספה תנווכ תא
,םירצמב תורוכבה תכמב תווממ םתלצהב הצוענש השודק הראשנ םירוכבל יכ חיכומ ןוידפה
.הדובעה םהמ הלטינ רשאכ םג התנתשנ אל וז הדבועו

אלש םירוכב 273 וראשי לגעה אטח ירחאש עדי ה"בקה :המוד ךרדב ריבסמ "רקי ילכ"ה
,הדובעה ןמ ונלספנש יד אל :וללה םירוכבה וננולתי זאו ,םמוקמב דימעהל םייוול ואצמיי
:רמולכ "...יתוכה םויב רוכב לכ יל יכ" ה"בקה רמוא ןכל .ןוידפ םלשל ונילע לטוה דוע
."תוומה ןמ םיתלצהש םהילע יל שיש ןשי בוח רובעב" יל םיבייח םתא ןוידפה תא

לע בוח הזב האורש "רקי ילכ"ה םגו ,שדקה ןידכ ןוידפה ףסכ תא האורש ונרופסה םג
הדובעה ןיינעמ ותוא םיקתנמו ,םירצמב תורוכבה תכמל ןוידפה ףסכ תא םירשוק ,םתלצה
.לגעה אטח לש ויטעב ,םירוכבה ןמ הלטינש
,םירצמב םיצוענ הישרושש תדחוימ השודקו הלעמ םירוכבל הראשנ תמיוסמ הדימב :רמולכ
ונתינו םירוכבה ןמ וחקלנ תוישעמה תוכלשההש ןוויכ ,ישעמ יוטיב לכ הל ןיאש תורמל
.םייוולל

:(גי ,'ג רבדמבל 'יפב) :שריה ר"שרה תאז אטבמ ךכו
...הרוכבה תשודק הקספ אל םייוולל םירוכבה ןמ הדובעה תרבעה םע"
,שדקמב ללכה יגיצנכ םדמעמ תא הלטיב קר וז הרבעה
.(2)"תוחפשמה ברקב םדמעמ חפקתנ אל ךא
יוטיב ךא ,םייוולל ורבעוהו םירוכבה ןמ וללשנ תוישעמה תובוחהו תויוכזה לכש קפס ןיא
ירומו םעה יגיהנמ תויהל שמשל ידכ תווממ ולצינ םה ותוכזבש ,דחוימה םדיקפתל המ
ההימכ הנשי יכ השגרהה תא ןיידע תרמשמש ןבה ןוידפ תווצמב יוטיב ידיל אב ,וכרד
:(טי ,ח"מ תישארבל 'יפב) שריה ר"שרה לש ונושלכ וא .הז דיקפת יולימל
הכלהב וליפא יוטיב ידיל האב תואיצמל דועי ןיב וז תינמז הריתסש המוד"
."רוכב ןוידפ תווצמ ידי לע


יכ וניאר .תורוכב שודיק תוצמ העיפומ ובש ,הרותבש יתכלהה קלחב וז הדובע יתחתפ
אצמנה ינחורה חוכה תויהל םירומא ויה םהו םידחוימ םיינחור םידיקפת ולביק םירוכבה
.רתוי ההובג 'ה תדובע תמרל םעה לכ תא הלעמ רשאו החפשמו החפשמ לכב

ןושאר דלונה רוכבה לבקמש םייעבט תוחוכ ,םיטקפסא ינש תבלשמ וז הווצמ יכ וניאר
,הז םע דחיו ,הלא תוחוכ תועצמאב וכוניחלרתוי רסמתהל ןוצרהו תלוכיה םג ילואו
סנ תובקעב הב וכזו ולביק םירוכבהש תדחוימה השודקה אוהו ףסונ טקפסא ונשי
.םירצמב תווממ םתלצה

ןושארה קלחב רבסוהש יפכו ,םימעפ שולש הרותב העיפומ תורוכבה שודיק לש הווצמה
ולא םינוש םירשקהו ,רחא ןמזבו רשקהב העיפומ םימעפהמ תחא לכ ,ליעל הדובעה לש
.הווצמל ףסונ ןפ םיפיסומ
ברע התעפוהל םירצמב תורוכב תכמ ירחא העיפומ איה רשאכ וז הווצמ המוד הניא
תורמל ,הווצמה ךותב םישגדהה תא םינשמו םיפיסומ ןמזהו םוקמה .ץראל םעה תסינכ
.הנתשמ הניא המצע הווצמה ןבומכש

םיגשומ יכ ,וניאר ,"ןוידפל רוכב"ו "הלחנל רוכב" םיגשומה תא ליעל ונררבש המ ךמס לע
.ךפיהלו הלחנל רוכב םג אוה ןוידפל רוכב לכ אל יכ ,םיפפוח םניא הלא

שיש ונאצמ ,הדובעה לש ןושארה הקלחב תובאה ייחב תוישרפ שולש תקידב ךמס לע
רוכבה עבטה ךרדב םא .םירוכבה יבגל תמיוסמ תויתייעב הרוכבה תרבעה לש םירקמב
וללשנ םיתיעל יכ וניאר ונקדבש תושרפב ירה ,תובוחב בייחתהו תויוכזה לכ תא לביק
.תויוכזה ןמ קלח קר ונממ וללשנ םידחא םירקמבו ,תובוחהו תויוכזה לכ רוכבה ןמ

ףסויל ןבוארמ הרוכבה תרבעה תושרפו ,בקעיל הרוכבה תריכמ תשרפ יכ ונאצמו ונקדב
ךא ,רוכבה ןמ חקלנ הרוכבה תויוכזמ והשמ םנמאש ,ךכב תומוד השנמל םירפא תמדקהו
ךרד ,האולימב הרוכבה תא ושעמ לטנש בקעימ לחה .תויוכזה תלילש ףקיהב בר ינוש שי
,הנוהכבו הכולמב הכז אלו הלחנב םיינש יפ לביק אל ךא ,ןיסחויל רוכב ראשנ םנמאש ןבואר
.םיאישנה תונברוקבו הכרבב ויחא השנמל םדקוה קרש םירפאב הלכו

תוגהנתה ללגב הרוכב תויוכז לולשל תורשפא הנשי יכ ןורקיעה אוה םלוכל ףתושמה וקה
.םימיוסמ םידיקפתל המאתה רסוח לע העיבצמה תוגהנתה ,רוכבה לש היואר יתלב

.לגעה אטח תובקעב םייוולל םירוכבה ןמ תויוכזה תרבעה ךילהתב םג לעפ ןורקיע ותוא
,תאז םע .םהמ םיבוטל רבעוה םדיקפת ןכלו ,םדיקפתל םימיאתמ יתלב ואצמנ םירוכבה
היוטיב קרו ןיטולחל םהמ הללשנ אל םירוכב םתויה ףקותמ םירצמב ולביקש השודק התוא
.םהמ חקלנ ישעמה

תאצמנ הניא השודקה קומעהו ימינפה דבורב .םוצע אוה ןאכ ןומטה יכוניחה ןויערה
החפשמ לכ לצא םג םיוסמ יוטיב הל שי אלא ,םייוולב - םעב תמיוסמ הצובק לצא קר
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" תויהלו רוזחל ונוצר תא םעה אטבמ ךכבו ,םעב החפשמו
תניחבמ םלוכ תא בייחמ רבדהו ,לארשי םעב החפשמ לכב אצמנ השודקה לאיצנטופ
.'ה תדובעב ץמאמה
.ולוכ לגעמה תריגסב הדובעה תא םייסא
ךלהמה תא ףא ואר הדחה םניעב ל"זח ךא ,המואכ לארשי םעב ונמייסו תובאב ונלחתה
.םלועה תאירבמ רבכ ימלוע ללכה
:ורמא ל"זחש יפכ ,דואמ םודק אוה הרוכבה לאיצנטופ
.('ד השרפ הבר רבדמב) "היה םלוע לש ורוכב - ןושארה םדא"
ללכל סיסבה היהש ןושארה םדאב .םוצע רסמ ובוחב ןמוט ל"זח לש הז רצק רמאמ
.הרוכבה סיסב היה תושונאה
'ה תדובע תמרל םעו החפשמ תולעהל תלוכיה ,רחא דחא לכמ רתוי תושעל תלוכיה
.םלועה תאירבב רבכ לחה הז לכ ,רתוי ההובג

:םרמואב תושונאה תוחתפתה םע האלה הז וקב םיכישממ ל"זח
:בותכ ואצמ ריאמ 'ר לש ותרותב"
"םישמתשמ תורוכבה ויה םהבו ןושארה םדא ידגב ולא :(3)רוא תונתכ
.('כ השרפ הבר תישארב)
םישרדמ שי .וידגב תועצמאב האלה תורוכבל תלוכיהו חכה תא ריבעה ןושארה םדא
תא שבלש בקעי דע ךמלו ןיק ךרד ןושארה םדאמ םידגבה תרבעה לע םירפסמה םיבר
רשקהב הלא םידגבל תוסחייתה ןאכ טטצאו ,(וט ,ז"כ תישארב) "תודומחה ושע ידגב"
.ונילעהש םירקמל
,(אי ,'א הליגמ ימלשורי) "הלודג הנוהכב (רוכבכ) ןהב שמתשמ (ושע) היהש - םידומחה"
:ןכו
- (בכ ,ח"מ תישארב) "םכש ךל יתתנ ינאו"
.(ז"צ השרפ הבר תישארב) "ןושארה םדא לש ושובלו ,הרוכבה וז"
ןוצרה תא תורמשמו רודל רודמ תורבוע ,ריאמ 'ר לש ותרותב בתכנש יפכ "רואה תונתכ"
ונלוכ עיגנשכ ילוא המויסו ןושארה םדאב הרוקמ רשא ,רתוי הבוט 'ה תדובעל ההימכהו
.שודק יוגו םינהכ תכלממ לש הגרדל

רפסל ושוריפב) הז ןויד םכסמה שריה ר"שרה לש םיאלפנה וירבד תא יתרמש םויסל
:(י ,ח"מ תישארב
...םירוכבה לש הז חופיק םיאור ונחנא םיקוחרה תורודה דעו לבהו ןיק ימימ"
,קחציל ומוקמ תא הנפמ לאעמשי - םהרבא ינב ןיב
,בקעיל ושע - קחצי ינב ןיבו
,ףסויל ןבואר - בקעי ינב ןיב
...םירפאל השנמ - ףסוי ינב ןיבו
.םתלעמ תא וחפיק לארשי םע לכבש תורוכבה :וזמ הלודג
:דחא רבד הארנ תאז לכב
,םיינש יפ לטונ אוה ךכ םושמו ..רתי תויוכז לטונ רוכבה ירה דחא דצמ
.דבב דב תכלל םיבייח חורהו חוכה יכ זמרנ ךכו
.תיקולאה חורה דגנ ירמוחה חוכה לש קבאמ אלא הניא הלוכ הירוטסיהה תאז םע ךא
:"ריעצ דובעי ברו" :הקברל רמאנש יפכ איה הרטמה
...שלחל דבע היהי קזחה
."חישמ לש ושאר לע דחאתהל תודיתע (חורו חוכ) תורטעה יתש ולא ירה


:תורעה:'ה ,ד"כ תומשב רומאה לע תנעשנ ,םירוכבה תלחנ הליחת התייה 'ה תדובעש ,וז תרוסמ
,"'הל םימלש םיחבז וחבזיו תלע ולעיו לארשי ינב ירענ תא חלשיו"
רוזח .תורוכבה הלא ויהש ,ב"ע ו"טק םיחבזב 'מגה ךמס לע שריפ י"שרש
.1

רוזח .(178 'מע ,'ד קלח) "והילאמ בתכמ"ב תדחוימ הרוצב אבומ הז ןויער .2רוזח .(אכ ,'ג תישארב) "רוע תונתכ" הרוסמב לבוקמה ביתכה םוקמב .3