יארקמה רופיסה לומ ינרדומ ארוק

טררא ןסינ

מ"שת "דמח הדשב" ךותמ(ז"ט-ג"י םיטפוש) "רוביג"ה ןושמש ירופיס .א
אורקל ונל םירשפאמ ןכא ,יארקמה רופיסה לש הלא םינייפאמ םיווק דציכ ,תוארל אנ הסננ
וניניבש םלועה תפקשהב לדבהה תורמלו ,םינמזהו תורודה רעפ ףא לע - ןיינע וב אוצמלו ותוא
."םינושאר םיאיבנ" ירפסמ םיחוקל - םירופיס רפסמב ליעל ונעצהש םירבדה תא םיגדנ .וניבל

חונמ תשא
רפס לש ותמגמ תא עיצמה - (1 ,ג"י) חתופה קוספה תא ונטימשהב ,(ג"י קרפ) ןושארה רופיסה
:וירוביג ינש תא ,דימ ,ונינפל גיצמ - (ףיקמה רוביחה) "םיטפוש"
- רמול אב ויבא לע סחייתנ אלשמ) חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו"
ןיאו) ותשאו (סחוימה "ליחה רוביג"ל דוגינב ;לדו טושפ םדא היה יכ - ארקמה ךרדכ
.(2 ,ג"י) "הדלי אלו הרקע - (המש ללכ רכזנ
:םיעוריאה עקרל ונא םיעדומ דבלב דחא קוספב
;(148.7-131.4 .צ.נ שמש תיבל תינופצ) םוקמה - הערצ
;(טבשה) "החפשמה" - ןד
.היעבה - (השאה לש) תורקעה
.םתקיתשו םגיש ,םחיש תועצמאב רופיסה ירוביגל ונתועדוותה ךליאו ןאכמ

,ונל הלגתת - הנובנו המכח השיאכ - (רופיסה תרוביג) חונמ תשא לש התוישיא :םנמאו
,"המבה" יבג לע תישילשה ,תינשמה תומדה - ('ה חילש) "'ה ךאלמ" תומד תא הוושנשמ
הלעב לא השאה יפב וירבד לאו "שיא"כ ותומד לא - (5-3 םיקוספ) רופיסה תישארב וירבד תאו
ןיב" ונארוקב - "רעפה" תא ונא םימילשמ םא) רופיסה חתפב 'ה ךאלמ :ןלהל (7-6 םיקוספ)
המצעל הדשב תדבוע השאהש הדבועה ןמ םשרתמה ,חרוא רבוע תומדב הלגתמ ("ןיטישה
ךאלמ אביו" 9 קוספ - הליבקמה היצאוטיסב ,ךשמהב ,רופיסה תאירקמ םידמל ונאש יפכ)
תא "שיאה" ךרבמ ןכ לע ;("המע ןיא השיא חונמו הדשב תבשוי איהו השיא לא דוע םיקולאה
,איהו - םינב אלו לעב אל - הרזעב ןיא שיאש ,הדבועה ןמ קיסהל ןתינש יפכ) הרקעה השאה
אלו הרקע תא אנ הנה :הילא רמאיו" :(הילע הצפק הנקזהש ימכו ,שפנ תרמ תיארנ ,רשפא
'ה ךאלמ .היתושגר דעב תרצוע .השירחמו תמהדנ .תעמוש השאה ."ןב תדליו תירהו - תדלי
:ותכרבל םיאנת ינש גיצמו ("התעו" :החיתפה תלמ) ךישממ
;"אמט לכ ילכאת לאו רכשו ןיי יתשת לאו אנ ירמשת התעו" :הילא סחיב - דחאה
םיקולא ריזנ יכ ,ושאר לע הלעי אל (רעת) הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ":דלונל סחיב - ינשהו
."ןטבה ןמ רענה היהי

ריזנ" דועיה תועמשמל רשאב - ןיינע בורב וירבדל הניזאמה - השאה ןמ קפס ריסהל ידכו
תא עישוהל לחי (דלונה ןבה :ונייהד) אוהו" :ראבמו 'ה ךאלמ ףיסומ ,הנב יבגל "םיקולא
. אקווד "המחלמ ריזנ" היהי הנב :רמולכ ;"םיתשלפ דימ לארשי

ףא לע ,(ןלהל הארנש יפכ - ימומרעו ןדשח ,ןטק םדא) הלעב שפנ תא תעדויה ,השאה םלוא
יפכ ,םתסב שיאה - תיביטקייבוא הייארב - חרואה רובע) "שיאה" תכרבמ תשגרנ התויה
אב רשא שיאה ילא הארנ הנה" - 10 קוספ - ןלהל הליבקמה היצאוטיסב ול הארוק איהש
התמרעב הלעמ הבשחמ רחאל :אברדא .תינטנופס הלועפל תספתנ הניא ,("ילא םויב
קפקפל יושעה ,הלעב תעד לע לבקתתש הרוצב תמאה תא גיצהל - (תיבויחה התמכחב)
ןושלב היפב "שיאה" ראותמ חונמ ינפל האובב :ןכ לע .תודשחל ספתיהל םג ילואו הרופיסב
:(6 קוספ) תיביטלרפוס
ךאלמ הארמכ והארמו ילא אב םיקולאה שיא :רומאל השיאל רמאתו השאה אובתו"
."דאמ ארונ םיקולאה
ונומא תשיכר :חונמ לע הירבד םיעיפשמ דציכ תוארל התמישנ תא השאה הקיספמ ןאכ
הארנ) חונמ .היאנת לע - םיקולאה ךאלמ "תכרב" תא ול רוסמת םרטב הל הבושח "שיא"ב
המ" :תולאושו תוהמת םייניע גוז הב ץעונ רשפא .ביגמ וניא (הקיתשה רעפ תא םילשהל
בורמ :תלצנתמכ השאה הכישממ ןכ לע .ינדשח עבמ אטבמ רשפאו ;"!?השיא תושגרתהה
םשכ) ומשל ינלאשת םא - "יל דיגה אל ומש תאו אוה הזמ יא והיתלאש אלו" - תושגרתה
בוש .ותונמיהמו ותוהמ ררבל ידכ ("ךמש ימ" :17 קוספ ,ןלהל ,שיאה תא חונמ לאש ןכאש
תועצמאב הל הלגתנש תא חונמ תשא הלגמ ,השיא םעמ החוד הבוגת ןיאמו ;(הלק) הקספה
.הלעב תבוגת תא תוארל העמק הקיספמ) ןב תדליו הרה ךנה :יל רמאיו" :םיקולאה שיא
:התעו ;(םיאנתה ינש תעצהב ,"התעו" החיתפה תלמב ,הכישממ תילילש הבוגת ןיאב :בושו
."ותומ םוי דע ןטבה ןמ רענה היהי םיקולא ריזנ יכ ,האמט לכ ילכאת לאו רכשו ןיי יתשת לא

,"שיאה" ירבדמ ,םירבד םתוא קר השיאל חונמ תשא תרסומ (התמכח) התמרעב :בל םישנ
ףתוש תויהל בייח חונמש ןוויכמ ,("הכרבה" יאנת תא) ותאמ ריתסהל הלוכי איה ןיאש
ריזנ" תוהמל "שיאה" הל ןתנש טרופמה רואיבה תא השאה הטימשמ תאז םע .םמויקב
"ןטקה" באה תאנקל הששח רשפא ."םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו" :"םיקולא
...תולודגל דעונה ,ונבב (ךומסב הלגתיש יפכ)

.איהש לכ ךרדב ,ותשא חכונל ,ביגמ חונמ ןיא ,השיערמה הרושבה עמשמל ,ונתעתפהל ,םנמאו
:ותבוגת איה איה - ותשא ירבד לא תוסחייתהה רדעה - הבוגתה רסוח יכ ,אופא ,הארנ
תמא םא) ותשא התלעהש ,םידבה רופיס יפלכ לוזלז לש סחי אטבל האב "תמעורה" ותקיתש
זוב לש סחי אטבל תומלעתהה האב רשפאו ;(הרושבה תא םיקולאה ול הליג אל עודמ :רבדה
...ותשא לש תודשחה ררועמ רופיסל

קוספ) האבה הנומתב ,םיקולאה לא ,חונמ לש וירבד חותינב הרושיא תא תלבקמ וז ונתחנה
:(8
ונילא דוע אנ אובי תחלש רשא םיקולאה שיא 'ה יב :רמאיו 'ה לא חונמ (שקב) רתעיו"
."דלויה רענל השענ המ ונרויו
;םיקולאה שיא תוחילשב הלילחו סח קפקפמ אוה ןיא :דואמ תינקדצ השקב ,חונמל ,הרואכל
תונמיהמב ויתודשחל הזימר לכ ,יולגב ,וירבדב ןיא .ותוחילש רבד תא אדוול שקבמ קר אוה
טימשמ עודמ :ותשקב ירוחאמ רתתסמש תא ףשוח וירבד חותינ ,םרב .ותשא לש הרופיס
המ" הארוהה רושיאב קפתסמו ,ותשאל סחיב הארוהל רזוחה רושיאה תא וירבדמ חונמ
השאה יפלכו) ותשא יפלכ לטבמה ילילשה וסחי םושמ ,תאז ןיאה ?דבלב "דלויה רענל השענ
לא הלגתנ םיקולאה שיאש הדבועה ןמ עגפנש העיגפל ,דה ןיאה ?ליעל ונרעישש יפכ (ללכב
הנווכהשכ - "ונילא דוע אנ אובי" :ותשקבמ עמשנ - (...תמא ןכא הרופיס םא) אקווד ותשא
?(השקבל םיקולא תבוגתמ ,ןלהל ,ונל ררבתיש יפכ) אקווד וילא

סחיב תוחנ םוקמב והתדימעמה - המיענ יתלב היצאוטיסל עלקנש ,חונמ יכ ,ונל הארנ
עגפנ ותויה רבדב תמאה תא - םיקולאל אלו ומצעל אל - תולגל לוכי וניא אוהו ;ותשאל
ידכ ,(תיקלחה תמאה) לוכיבכ ,'ה לא הנופ והירה ,ןקדצכו דסחתמכ ,תושחרתהה ןמ תישיא
.ותשא תונמיהמ תא קודבל ידכ ,השעמל ,ךא - םיקולאה שיא תונמיהמ תא אדוול

לע ותולעב (םיקולא תאו) ומצע תא המרמה - חונמ לש ובלבש תמאה תא עדויה ,םיקולא םרב
:(9 קוספ) ומוקמ לע ותוא דימעמ - המרעה ךרד
איהו - (אקווד) השעה לא דוע םיקולאה ךאלמ אביו ;חונמ לוקב םיקולאה עמשיו"
."המע ןיא השיא חונמו הדשב תבשוי
ותשקב תא ("חונמ לוקב םיקולאה עמשיו") םיקולא אלממ (הדימ דגנכ הדימ) תינוריא הרוצב
,םלוא .'ה ךאלמ תעפוה תונמיהמ רושיאל (ונתרעשה יפל - "הרואכלש תמאה") היולגה
ןיא השיא חונמו" אקווד "השאה לא" אלא הלגתמ 'ה ךאלמ ןיא (בותכב שגדומכ) ,ןווכמב
ךאלמ הלגתישמ) עגפנש העיגפה ןוקיתל ("התימאל תמאה") חונמ לש תרתסנה ותשקב ."המע
תולגתה) "הרקמ"כ ךא ראבל היה רשפאש המ :אברדא .תאלמתמ הניא - (אקווד וילא 'ה
ותשאל אלא חונמל הלגתמ וניא 'ה ךאלמ) "דחוימ הרקמ"ל התע ךפוה (השאה לא 'ה ךאלמ
.(אקווד

םלעתהש העשב - (ליעל ונרעשש יפכ) הלעב בלב ללוחתהש תא (התמכחב) תעדויה ,חונמ תשא
ותעפוה תא לצנל ,התע ,תרהממ - ,התמרעב ,וינפל האיבהש ךרדכ .ול האיבהש הרושבה ןמ
:(10 קוספ) םירודהה תא רשייל תנמ לע םיקולאה ךאלמ לש תשדוחמה
."ילא םויב אב רשא שיאה ילא הארנ הנה :השיאל דגתו ץרתו השאה רהמתו"
"שיאה" :תונוכנה תויצרופורפה תא "הרקמ"ל חונמ תשא ,םעפה ,תנתונ התמרעב :בל םישנ
והתראיתש ךרדכ - "דאמ ארונ םיקולא ךאלמ" "םיקולאה שיא" אלו ;חרוא רבוע - םתסב
.ליעל

,חונמ תשא תדפקמ ,הנשנו רזוחה "הרקמה" לע חונמל עידוהל תרהממ איהש םע ,םלוא
- תזמור ףא השאה ןיא ,(הבר תועינצב) הדבועה תריסממ איצוהל .ודובכ לע רומשל ,םעפה
וניינע יכ איה תעדוי התמכחב .השעי יכ ןוכנהו יוארה ןמש תא - וב תקחוד הניאש ןכש לכ
:(11 קוספ) םנמאו .הל יוצרש לא ,אליממ ,והופחדי ותונרקסו
"ותשא ירחא חונמ ךליו םקיו"
."שיאה" לא ותוא ליבוהל היושע דבלב איה ירהש ,וחרוכ לע

ותשאל הלגתנ 'ה ךאלמש הדבועה ןמ ותועגפיה דוחייב - חונמ לש ותוינונטק רבדב ונתרעשה
:(ךשמהב 11 קוספ) "שיאה" םע ותחיש תא חתננ רשאכ תרשאתמו הבש - אקווד
.השאה לא תרבד רשא שיאה התאה :ול רמאיו .שיאה לא אביו"
(12 קוספ) .ינא :רמאיו
היהי המ ךירבד אבי
(16 'ב ,א"משב ןהכה רענכ תונלבס רסוחב) התע :חונמ רמאיו
."והשעמו רענה טפשמ
הז לוזלז ."שיאה לא אביו" :חרוא רבוע לאכ לוזלזב 'ה ךאלמ לא חונמ סחייתמ הליחתכלמ
תשא) "השאה" םע לוזלז לש הווש הגרדב דמעומה - "שיאה" לא הסגה ותיינפמ עמתשמ
?"השאה לא תרבד רשא שיאה התאה" :(חונמ

ןיא .רתוי אלו - רצק יסומינ - "ינא" :עבטמ התואב חונמל בישמ "שיאה" ,חונמ תשאכ אלש
תא ,תישיא ,'ה ךאלמ יפמ ,התע ,עומשל ולוכ ךורדה - חונמ לא רתוי סחייתמ "שיאה"
הנופ ךכל יא .ודובכב לוזלז שיגרמה ,חונמב תעגופ "שיאה" תקיתש .ותשאל רשיבש הרושבה
תוכיראב - "חונמ לא 'ה ךאלמ רמאיו" תמועל "חונמ רמאיו") חור רצוקב 'ה ךאלמ לא חונמ
ןושלל המודבו - ."ךירבד (אופא) אובי (אקווד ,"רבגה" ינא ,יתוחכונב) התע" :(ךומסב - ןושל
- "שיאה" ןמ ,התע ,ותעיבת ותיינפב םג ןכ - (8 קוספ) םיקולאה לא ותשקב ותיינפב טקנש
.דבלב "והשעמו רענה טפשמ היהי המ" :לאושו "השאה" ןמ חונמ םלעתמ

אתוחינב 'ה ךאלמ ,םעפה ,ול בישמ - תינעבותה הפיקתה ונושלו ,חונמ לש וחור רצוק תמועל
:(13 קוספ)
."חונמ לא 'ה ךאלמ רמאיו"
...םיקולא עמשיו" :9 קוספ) ליעל םיקולא וב גהנש ךרדכ 'ה ךאלמ וב גהונ םירבדה לש םפוגב
רתיל וא ;ומוקמ תא "ריכהל" שקבתמ חונמ (...אקווד "השאה לא דוע םיקולאה ךאלמ אביו
- "שיאה" ול זמור - רתויה לכל .ונב תדלוה לע הרושבה תשרפ לכב ומוקמ רדעה תא :קויד
:התוריזנ םויקב רהזיהלו רמשיהל "השיא"ל רוזעל וידיב
(14 קוספ) :רמשת ('ה ךאלמ שיגדמ אקווד) השאה לא יתרמא רשא לכמ"
לכאת לא האמט לכו תשת לא רכשו ןייו לכאת אל ןייה ןפגמ אצי רשא לכמ
רענה טפשמ"ל רשאב ךא .הל רוזעל התא לוכי תאזב ;"שיאה" טרפמו ךיראמ)
(:תושעל הילעש תא קוידב תעדוי השאה .דיקפת לכ ךל ןיא הזב - "והשעמו
ךל ;דבלב ,איה ,תושעל) רמשת - (דבלב התוא) היתיוצ רשא ("רענה טפשמ"ל זמור) לכ
."(
הז ןיינעב םוקמ לכ ןיא
לש וביט ררבישמ - ודובכ תא ליצהל ,ותמרעב ,הסנמ ,וז הכרעמב דיספה יכ ןיבהש ,חונמ
קוספ) שיאה לא חונמ ,אופא ,הנופ תסיופמו החונינ ןושלב ?אוה 'ה ךאלמ םנמאה :"שיאה"
:(15
"םיזע ידג ךינפל השענו ךתוא אנ הרצענ :'ה ךאלמ לא חונמ רמאיו"
יכ ,חונמל זמור 'ה ךאלמ םלוא .הרושבה תחמשב םמע ףתתשהלו רוצעל חרואה רבועל הנמזה
(16 קוספ) :םתסב חרוא רובע וניא
ינרצעת םאו) ינרצעת (אלש ךעיבשמ ינא :העובש ןושל) םא :חונמ לא 'ה ךאלמ רמאיו"
ינא השעת םאו) הלוע השעת (אלש ךעיבשמ ינא) םאו ;ךמחלב לכא אל (יכ עבשנ ינא
. "הנלעת 'הל (יכ ךעיבשמ
:ךשמהב רפסמה ירבדכ ,"'ה ךאלמ" אלא וניא "שיא" יכ ,זמר תא ןיבה אלש ןויכ ,חונמ םלוא
:(17 קוספ) (ןכ לע) אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי אל(ש ןויכ) יכ"
."ךונדביכו ךירבד אבי יכ
(ש ידכ) ךמש (המו התא) ימ :'ה ךאלמ לא חונמ רמאיו
'ה ךאלמ ול בישמ םעפהו ;"שיאה" לש ותוהז תא ררבל חונמ ,בוש ,שקבמ וז המורע ךרדב
:(18 קוספ) :הפוקש הזימרב
"יאלפ אוהו ימשל לאשת הז המל :'ה ךאלמ ול רמאיו"
.האלפומ תיקולא תושיל זמור ונייהד

(16 קוספ) ליעל והעיבשהש םירבדה יפ לע "שיאה" תא ןוחבל אלא חונמל רתונ אל תאז רחאל
:(19 קוספ) ךכל יא
."'הל (29 קוספ ןלהל האר) (הלוע) רוצה לע לעיו החנמה תאו םיזעה ידג תא חונמ חקיו"
חונמו" (דועב) תושעל אילפמו (רתא לע ןמפיוק לש ושוריפ האר) (אוהו) יאלפה שיאה םנמאו
(20 קוספ) ךומסב טרופמכ - "םיאור ותשאו
חבזמה בהלב 'ה ךאלמ לעיו המיימשה חבזמה לעמ בהלה תולעב יהיו"
םיאור
(ה) ותשאו חונמו (העש התוא)
."הצרא םהינפ לע ולפיו - (הזחמב)
:(21 קוספ) "שיאה" םלענשמ ,ךכו
,ותשא לאו חונמ לא הארהל 'ה ךאלמ דוע ףסי אלו"
."אוה 'ה ךאלמ יכ ,חונמ עדי זא
(קר)
וב לזלזש לע ,"שיא"ל סחיב ול ויהש ,המשאה ישגר לשב - תוומ דחפל חונמ ספתנ העש התוא
(22 קוספ) :ותוחילשב קפקפו
."!וניאר םיקולא יכ !תומנ תומ :ותשא לא חונמ רמאיו"
,םרב .וב עגפש לע שנעייש שנועה ינפמ ששוחו ;"שיאה" לש (ותוקולא) ותואלפומב ריכמ חונמ
:(23 קוספ) טושפ ןויגהב ותוא העיגרמ ,המכחה ותשא
;החנמו הלע ונדימ חקל אל ונתימהל 'ה ץפח ול :ותשא ול רמאתו"
;
(תואלפנה) הלא לכ תא ונארה אלו
."(ןבה תדלוה לע הרושבה) תאזכ ונעימשה אל תעכו
:(24 קוספ) ןמז רובעכ ,ןכו
;ןושמש ומש תא (השאה) ארקתו ןב השאה דלתו"
(ינפוג עפשב) 'ה והכרביו רענה לדגיו
."לואתשא ןיבו הערצ ןיב ןד הנחמב ומעפל
(בל ץמאו הרובג) 'ה חור לחתו
ךניא ומויסב - .רופיסה םייתסמ ,תורגב ידע ותלידגו ,ןושמש תדלוה לש הז יתיצמת רואיתב
("רוביגה") ןושמש תודוא - ונל ריבעהל רפסמה שקיבש - רסמה והמ :לואשל אלש לוכי
?ןושמש ירופיס תכסמ שארב בצומה ,(ותשאו חונמ תודוא לע) הז רופיס תועצמאב

טוח רדענ - חונמ ןיב תיטמלבורפה םיסחיה תכרעמ תא תמדקומה ונתרכה יכ ,ונל הארנ
שפנה תנידע ,הביציה תוישיאה תלעב - ותשא ןיבו - ימומרעה ינונטקה חורה סג ,הרדשה
תויהל דועיה לעבו בגשנה יזיפה חוכה לעב - ןבה ןושמש דלונ הכותל - הנובנה המכחה
םא לצב דציכ ,ןיבנ ךכ .רענה לש "ולודיג תיב" ביט לע דומעל ונל רוזעת - לארשי לש םעישומ
,ירטנצוגא יזירפק ,לדוגמ דליכ - םנב ןושמש "ךנחתנ" (ותשאו חונמכ) יפוא שלח באו הדרח
.םישנ ףדורו חור סג ,וירציל דבע ,"םדא ארפ" ,יביסלופמיא

םירחבנה םירופיסב תריוצמ איהש יפכ - "רוביגה" ןושמש לש וז תילילש תומד :םנמאו
תא שבוכה :אוהש ,יארקמה "רוביג יטנאה") םורע חקיפ ,יזיפ חוכ רידא ,םירצי לעב - םיאבה
תודוא לע ,"םיטפוש" רפסב ,םירופיסה תרשרש אישב תדמעומ ,('ה ארי רשיה םימתה ,ורצי
םירישכמ הלא םירופיס .תתחופו תכלוה תירסומה תישיאה םתמרש ,םיעישומה םיטפושה
רפסב ראותמכ - 'ה יאיבנ ידי לע תכרדומה ,הכולמה תיילע תודוא םירופיסל עקרקה תא
. "לאומש"

ןושמש ירופיס תא ןתיל רפסמה קד אל - תילילש תוישיאכ ןושמש תא גיצהל - וז המגמב
ונתנ ל"זח רבכ ,לשמל ,ךכ .אקווד יגולונורכ רדס יפ לע םינוש תורוקממ םיפסואב וינפל ויהש)
,המדק (ז"ט קרפ) תיתזעה השאה תשרפ :רמול הצור ."הזעב ולוקלק תליחת" יכ ,םבל
ךרע ןושמש ירופיס רבחמ יכ ,רעשל ונל הארנ .(ד"י קרפ) תינמתה השאה תשרפל ,תיגולונורכ
:םישנל ביבס ,ןווכמב ,םירופיסה תא
;ןושמש לש ומא חונמ תשאל ביבס ,ליעל ונרכהש ,(ג"י קרפ) ןושארה רופיסה
ראבנש יפכ) ןושמש לש ושגליפ - תינמתה השאה ביבס (ו"ט-ד"י םיקרפ) ינשה רופיסה
;(ךומסב
התוחנה ,"הנוזה" - (ז"ט קרפ תחיתפ) תיתזעה השאה תודוא רופיסה אבוה ןאכמ רחאל
;(ןאכב הז רופיס אב ןכ לעו) תינמיתה ןמ הגרדב
העורגה - (ןלהל רעשנש יפכ- הירבעה) - תדגובה הבוהאה - הלילד ביבס רופיסה :םויסלו
.הלודגה ותלשכמו ,םישנב

רמאמה ךשמה