ט"כק רומזמ תארוהל תורעה

אמח רב ןועמש

ט"כק םילהת

3-1 א"סשת דמח הדשב

רמאמה ןכות
המדקה .1
רומזמה תארוה תארקל .2
הנכה תולטמ
('ד-'א םיקוספ) ןושארה רועישה ךלהמל תורעה .3
רומזמה תאירק
"ירוענמ ינוררצ תבר"
"יל ולכי-אל םג"
?םה יתמ לארשי לש וירוענ "ירוענמ"
"םיעשר תובע ץציק 'ה ;םתינעמל וכיראה םישרח ושרח יבג לע"
לארשי יאנוש לש םמוכחת
הווקתו דודיע - חקל דועו
תיבל בתכב תולטמ
(בתכב עוציבל) 2 'סמ תולטמ ףד - ט"כק רומזמ .ט
('ח-'ד םיקוספ) ינשה רועישה ךלהמל תורעה .4
םוכיסו הרזח לוגרת .א
וישכע ,התע = אנ
'ח-'ה םיקוספ
םויס
(בתכב עוציבל) 3 'סמ תולטמ ףד - ט"כק רומזמ .ה
ןויעל םיעטק - ט"כק םיליהת

המדקה .1
,תינוכית הבישיב א"י התכב רומזמה תארוה לע ןרקיעב תוססובמ ונינפלש תורעהה
.1ותארוה ךלהמ לש טרופמו אלמ רואית ןהב ןיאו ,ןה ןכ ןמשכו
קלחו םהינפלש רועישה ןמ ןטק קלח ,םיאלמ םירועיש ינש ושדקוה רומזמה תארוהל
.םהירחאש רועישה ןמ
.םלש ך"נתו תולודג תוארקמ םיליהת רפס שי דימלת לכ ידיב

רומזמה תארוה תארקל .2
ותנכה םידימלתה לע לטות ,רומזמה דמליי םהב םירועישה ינש ינפלש רועישה ףוסב
.םדיל רסמייש 1 'סמ תולטמ ףד יפ-לע
2(!בתכב עוציבל) 1 'סמ תולטמ ףד - ט"כק רומזמ


3 הנכה תולטמ

.ב ,'ב והימרי ןייע .1
.4ךתרבחמל אלמ דוקינב קוספה תא קתעה
?םה יתמ לארשי לש וירוענ
ה"ד 'א קוספ ע"באר ירבדבו 5(2 'סמ עטק ,ןויעל םיעטק ףד) םכח סומע ירבדב ןייע .2
.'וגו י"פעא םעטהו םילימה ןמ "לארשי אנ רמאי"
?"יל ולכי אל" םילימה שוריפ המ
?"םג" הלימה תא ע"באר שריפ דציכ
(4 'סמ עטק ,ןויעל םיעטק ףד .'ג קוספ) ?"תינעמ" יהמ .3
?"םתינעמל וכיראה" שוריפ המ
('ד קוספ) ?"תובע" הלימה שוריפ המ .4

('ד-'א םיקוספ) ןושארה רועישה ךלהמל תורעה .3

רומזמה תאירק .א
.6הרומה ידי לע רומזמה תאירקב חתפנ רועישה

"ירוענמ ינוררצ תבר" .ב
(1 'סמ עטק ןויעל םיעטק) 'ו ,כ"ק םילהתל ע"באר ירבדב חתפי הז טפשמב ןוידה .1
.תויורשפא שולש תולוע ןאכו ,רסחה ראותמה תא םידימלתה ורתאי ותועצמאבש
היהי היפל - "םעפ רחא םעפ - תבר" ונרומזמל ושורפב ומצע ע"באר ירבדכ :הנושארה
.ירוענמ ינוררצ תובר םימעפ :טפשמה
ינוררצ (תושק ,תוקזח) תולודג תוררצ :טפשמה היהי היפל ,לודג תועמשמב בר :הינשה
.ירוענמ
םיררוצ :טפשמה היהי ז"י ,'ל ב"יהדמ עויסו (ןיאיגס) ןיעיגס םוגרתה תובקעב :תישילשהו
.ירוענמ ינוררצ םיבר
?תחא תבב שולשה לכל ררושמה ןווכתה אמש וא ,תויורשפאה תחא יפל תכלל םיבייחה

,היומסהו היולגה :ויתורוצ יתש לע "הארוה הנשמ"ב ןודל שי הלאשל הבושת תתל ידכ .2
.הרוצ לכל תחא אמגוד איבהלו
םעפב .םיימעפ "בושת" הלימה העיפומ הנושארה עלצב .'א ,'ד 'ימרי - היולגה הרוצה
. ("דונת אלו" לומ ;םימעטה יפל ךכ) "תחנו הבוש" ןושלמ איה הינשה
םג איה הנווכה (תחא םעפ העיפומ) "ובר" הלימה .ד"כ ,ד"ק םילהת - היומסה הרוצה
.("ץראה האלמ") יתומכה דצל םגו ("תישע המכחב םלוכ" - "ולדג המ") יתוכיאה דצל

:רמול שקיב ררושמהש חינהל רתומ הז רואל .3
(תושק ,תוקזח) תובר תוררצ םיבר םיררוצ ינוררצ תובר םימעפ
.( ראותמהו ראותה)


"יל ולכי-אל םג" .ג
תרזעב ,'ב2 הנכה תלטמל םידימלתה תובושת תרזעב השעיי "םג" הלימל שוריפה .1
.7םרב :םוגרתה

,"םרכז דבאל ולכי אל" :'ב קוספל ע"באר תרזעב השעי "יל ולכי אל" לש קיודמה שוריפה .2
.הדגהבש "הדמעש איהו" רוכזאו (5 'סמ עטק ,ןויעל םיעטק ףד) ם"יבלמה תרזעב


?םה יתמ לארשי לש וירוענ "ירוענמ" .ד
עטק ביבס םג לבא ,1 'סמ הנכה תלטמל םידימלתה תובושת תוביבס ךרעיי וז הלאשב ןוידה
. ןויעל םיעטקה ףדבש 3 'סמ ןויעל


"םיעשר תובע ץציק 'ה ;םתינעמל וכיראה םישרח ושרח יבג לע" .ה
:םילימה תועמשמ רהבות הנכהה תולטמבש 4,3 תולטמל םידימלתה תובושת תרזעב .1
."תובע" ,"םתינעמל וכיראה" ,"תינעמ"

.'ב-'א םיקוספב רמאנה תא םימילשמו םיריהבמ 'ד-'ג םיקוספ .2
תולבסה בורל לשמ ץראה לע הביכשה" :יל ומרג הלפשהו לבס לבא ,יל ולכי אל םנמא
היה לבסה - תינעמה תכראה .השק העיצפל לשמ - השירחה .(ק"דר) "ןולקהו ןויזיבהו ךרפהו
.ךשוממ םג
,ןנוגתהל לוכי דוע ובג לע בכושה .ונטיב לע בכוש אוהש ןמיס ובג לע םישרוחש ימ
םג אוה ךכ לע ףסונ םאו ,ןליעפהל לוכי וניא ונטיב לע בכושה .וילגר תאו וידי תא ליעפהל
."יל ולכי אל" הז בצמב םג ןכ י"פעאו ,תימצע הנגהל תלוכי לכ לוטנ אוה ירה (תובע) רושק
."יל ולכי אל" .ב -ו .א םיפיעסב רמאנה לכ תורמל

.("עשרה ןמה" ;ג"פ םילהת) .ה"בקה לש ויביוא םג םה ,םיעשר םה לארשי םע יביוא .3


לארשי יאנוש לש םמוכחת .ו
ונתוא ודימעה ל"זחש טלבוי ןויעל םיעטקבש 6 'סמ עטקב םידימלתה םע דחי ןויע ךות .1
ענמיהל לדתשמ םהמ דחא לכ המכ דעו ,ךלוהו הלוע לארשי יאנוש לש םמוכחתש ךכ לע
.וימדוק תואיגש לע רוזחלמ

.'ג קרפ רתסא תליגמב ןויע ךות ,האושה ידי לע םלשוי ל"זח וטילבהש וקה .2
;ידוהיה םעה תא דימשהל ונוצר םצעב ומע ההדזמ ינא םנמא .ןמה היה הטוש :רמא רלטיה
יולג") ?םר לוקב ךכ לע עידוהל המל לבא ,הלועפ ופתשי םימעהש החנהב ומע ההדזמ םג ינא
השוע יניא ינא ("עדי יכדרמו") !!ידוהיה םעה תא םיריהזמ העש התואב ירה ("םימעה לכל
.םתוא םיליבומ ןאל ועדי אל םידוהיהש רשפאש המכ דע לדתשמו המרמ ,שטשטמ אוהו .ןכ
בתכנ תונחמה ירעשבו ,תרחא םג שרפתהל לוכיש "יפוסה ןורתפה" תארקנ הדמשהה תינכת
."תררחשמ הדובעה"

,תוריהזב תכלל ךתוא תבייחמ ךיתודלות קמועל ךלש תולכתסהה !לארשי םע :חקלה .3
הניפל רבעמ ךל תופצל לולע םוכחת הזיא עדוי ךניא ןכש ,ןומא תתל רהמל אל ,תונדשחב
.הירוטסיהה לש הבורקה

הווקתו דודיע - חקל דועו .ז
חקלה טלבוי (7 'סמ עטק ,ןויעל םיעטק) ם"במרה ירבדב ףתושמ ןויע ךות רועישה םויסב
.דודיעו הווקת לש חקל - ףסונה


תיבל בתכב תולטמ .ח
:אבה תולטמה ףד רסמיי םידימלתל

(בתכב עוציבל) 2 'סמ תולטמ ףד - ט"כק רומזמ

םוכיסו הרזח לוגרת תולטמ
?והמ "הארוה הנשמ" .1
.גוס לכ םגדה ?יומס והמו יולג "הארוה הנשמ" והמ
.רומזמבש הארוהה הנשמ רבסה
י"שר יפל שיה "ךיחא לע דחא םכש" ה"ד .ב"כ ,ח"מ תישארבל י"שר לש ושוריפב ןייע
. קמנ ?קוספב "הארוה הנשמ"
?ובש "םג" הלימה תא שרפת דציכ קוספה לש ונכת ךמס לע .'ג ,ד"י םילהתב ןייע .2
.8 'סמ עטק ,ןויעל םיעטקה ףדב ןייע .3
ועיבצה הדקעל ותכילה ןיבל ןענכ ץראל וצראמ וניבא םהרבא לש ותכילה ןיב רשק הזיא לע
?תוכילהה יתשל םיפתושמה םיווקה םה המ ?תאז ושע דציכ ?ל"זח
?ל"זח ךכ לע ועיבצה דציכ .הלועו ךלוה םמוכחת .ונדימשהל םישקבמ לארשי יאנוש .4
?האושה תפוקתב םג רבדה ךשמנ דציכ
?דציכ ?ונרומזמב 'ד -'א םיקוספה ןמ םילוע םיבושח םיחקל ינש ולא .5

הנכה תולטמ
?קוספל המיאתמ הניא "אנ" הלימה לש תועמשמ וזיא .ז"ט ,'ה הכיא ןייע .1
?"אנ" הלימה תמגרותמ דציכ .'ב ,ו"טק םילהת ןייע .2
?'ב ,ו"טקבש "אנ" הלימה ומכ קוידב תמגרותמ קוספב הלימ וזיא .'ז ,'כ םילהת ןייע
?"אנ" הלימל שי שוריפ הזיא ,הז רואל
."לארשי אנ רמאי " רומזמה ירבד תא ראב
.9 'סמ עטק ,ןויעל םיעטקה ףדב ןייע .3
?ןויצ יאנוש םה ימ
?ןויצ שוריפ המ
?עודמו ק"דר ענמנ שוריפ הזיאמ


('ח-'ד םיקוספ) ינשה רועישה ךלהמל תורעה .4
םוכיסו הרזח לוגרת .א
םידימלתהש תולטמה תוביבס םדוקה רועישב דמלנה לע הרזח ךרעית רועישה תליחתב
.וניכה


וישכע ,התע = אנ .ב
תועמשמ אנ הלימלש רהבוי ( 2,1 'סמ הנכה תולטמ) םידימלתה וניכהש תולטמה תרזעב .1
.וישכע ,התע :םג השוריפ ,הליגרה לע תפסונ

לא הרוחא טיבהל לארשי םעמ השירדהש ,טלבוי ןושארה רועישב דמלנש המל המלשהכ .2
םיחקלה לע תקסופ יתלב השירד איה ,"וישכע וישכע" לכב הפי החוכש השירד איה ,ויתודלות
.הנממ םיעמתשמה


'ח-'ה םיקוספ .ג
השקב ,הלאשמ םה הלא םיקוספ .1

?םה ימ - ןויצ יאנוש .2
השרופ עודמו ןויצ הלימה תועמשמ תא ק"דר לש ושוריפ יפל וריהבי 3 'סמ הלטמ ביבס
םיפקתשמ וימיב ועריאש תוערואמ וליאו ,ק"דר ימי לש ירוטסיהה עקרה רהבוי ,ןכ-ומכ .ךכ
.ושוריפב
.'י,'מ 'עשי ;ג"י ,ט"י ארקיו תרזעב רהבוי הז גשומ .ןויצ ינב = ןויצ הימונוטימ ונינפל
.ז"ט ,א"נ 'עשימ אבות ק"דר לש ושוריפל היאר

8 ('ו קוספ) "שבי ףלש תמדקש תוגג ריצחכ ויהי" .3
('ז קוספ ) "רמעמ ונצחו רצוק ופכ אלמ אלש"
.ןויעל םיעטקה ףדבש 12,11,10 'סמ םיעטק ביבס םג השעי הלא םיקוספב ןויעה

('ח קוספ) 'וגו "...ורמא אלו" .4
. ןויעל םיעטקה ףדבש 13 'סמ עטק ביבס םג השעיי הז קוספב ןויעה


םויס .ד
,ןויעל םיעטקה ףדבש 14 'סמ עטק תרזעב 'ה-'א םיקוספל םירזוח רועישה םויס םע .1
.ל"ז 'ץיבובייל המחנ לש התרעהבו ן"במרה ירבדב ןויעה ביבס ןוידה תא םימקורו

.םוכיסו הרזח לוגרת תולטמ לש אבה ףדה םידימלתל רסמיי .2


(בתכב עוציבל) 3 'סמ תולטמ ףד - ט"כק רומזמ .ה

םוכיסו הרזח לוגרת תולטמ
. ('כ,ח"י ,'ב עשוהי ןייע) טוח םג השוריפ הווקת הלימה .1
(תושר תלאש) .קוספה תא ראב ?"הארוה הנשמ" ונינפל שיה .'ו,'ז בויא ןייע
:"יתייחה התואו יתגרה הכתא-םג התע יכ" (ג"ל ב"כ רבדמב) םעלבל ךאלמה ירבדב ןייע .2
?"םג" הלימה תא שרפת ךיא - םירבדה ןכות ךמס לע
.התוא רבסהו אמגוד אבה ?הימונוטימ יהמ .3
:ע"באר שרפ (ג"י ,'ד תישארב) "אושנמ ינווע לודג" :ןיק ירבד תא .4
?המ ךמס לע ?"ןווע" הלימה תא שריפ ךיא .ולבסל לכוא אל לודג שנועה הז יכ םעטהו"
.9('ל ,ה"כ 'ארב) "אנ ינטיעלה" :בקעיל ושע ירבד תא ראב .5
וזיא .'ח קוספבש הכרבה ןושל לש לפכה רבסהל ונתנש תונושה תועצהה תא רוקס .6
!קמנ ?רתויב ךל הבורק
םישקבמ המ - ג"פ םילהתב ןייע ?ךכ שרפ עודמ ?ק"דר יפל "ןויצ יאנוש" םה ימ .7
?לארשי ץראלו לארשי םעל תושעל םיאנושה
תאו לכיהה סופורסונרוט שרחש" :ונרופס ריעמ "םישרח ושרח יבג לע" םילימל .8
ילודגמ דחאל עראש ערואמ הזיא ?ונרופס ןווכתמ ערואמ הזיאל "ורכז דבאל ויתוביבס
?עודמ ?וננורכזב ררועל "םישרח ושרח יבג לע" םילימה תויושע הפוקתה התואב םיאנתה
.(תושר תלאש)
טרפ ?עודמ ?ףרה אלל ומצעל ןנשל לארשי םע ךירצ םירבד וליא- "לארשי אנ רמאי" .9
.ךירבד
םתויהל דוד םרביח השקבו הליפת םהש םירומזמ הברה" :בתוכ ('ו רומזמב) ק"דר .10
.10םקמנו ךירבד טרפ ?םויה ונל ט"כק רומזמ ןמוזמה ."ללפתמ לכל תונמוזמ


11 ןויעל םיעטק - ט"כק םיליהת .ו
"תבר" ה"ד ,כ"ק םיליהת ע"באר .1
.רסח ראותמהו ראות תלמו ... א"ה תחת ו"תה

"ירוענמ ינוררצ תבר" ה"ד ,'א ,םכח סומע .2
המחלמ אובת יכו" :ומכ ץחלו האנש ,המחלמ :ועמשמב שיש "ררצ" שרושמ - "ינוררצ"
םיבשוי םתא רשא ץראה לע םכתא וררצו" ,('ט ,'י,'מב) "םכתא ררוצה רצה לע םכצראב
.('א ,'ח 'סא) "םידוהיה ררצ ןמה" :(ה"נ ,ג"ל םש) "הב

'ב ,ט"ע 'פ ר"ב .3
"לארשי אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר תולעמה ריש" (ט"כק םילהת) "םלש בקעי אביו"
.יל ולכי אל םג ל"א (הימתו הלאש ךרד :הנוהכ תונתמ ) ךל ולכיו ה"בקה ל"א

:"םתינעמל וכיראה" ה"ד ,'ג ק"דר .א.4
רוזחי כ"חאו ,וב הצריש רועישכ ,הדשב םירוושב שרוחה שורחיש וקה אוה תינעמה
.הדשה לכ שרחיש דע ןכו ,והומכ רחא השעיו
: א"ע ג"י ףד הרומת .ב
.המא האמ הנעמ אלמ המכו
ד"י ,ד"י ,א"ומש .ג

ם"יבלמ .5
.םתולכל םהילע םידמוע יוגל לארשי היה תעמש

:'ד ,'ב בוט רחוש שרדמ .6
לכו ,לארשי לע הצע ןימייקמ ןהש םיעשרה ןה ןירורא :ןיול יבר םשב הוכרב 'ר רמא
ייחב לבה ויחא תא גרהש ,ןיק היה הטוש רמא ושע ,ךתצעמ הפי יתצע רמוא דחאו דחא
וברקי" אלא ,ןכ השוע יניא ינא ,תש תא דילוהו הברו הרפ ויבאש עדוי היה אלו ,ויבא
רמא הערפ .וקלח שריאו ,(א"מ ,ז"כ תישארב) "יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי
,ויבא ייחב הברו הרפ ויחאש עדוי היה אלו ,יבא לבא ימי וברקי רמאש ושע היה הטוש
אדה ,ןווהל אניחמ אנא ןוהמאד איסרוכ תחת ןיקיקד ןוניאד אלא ,ןכ השוע יניא ינא
ןבה לכ" דימ :יומדק ןמ רתי ןימיכח ןוה ('י ,'א תומש) "ול המכחתנ הבה" ביתכד אוה
ןבה לכ רמאש הערפ היה הטוש רמא ןמה . (ב"כ ,םש םש) "והוכילשת הרואיה דוליה
ינא לבא ,תוברו תורפ ןהו םירחאל תואשינ תונבהש עדוי היה אלו ,ןויחת תבה לכו 'וגו
.(ג"י ,'ג רתסא) .םידוהיה לכ תא "דבאלו גורהל דימשהל" אלא ,ןכ השוע יניא

הוקת חתפ וא ןמית תרגא ם"במר .7
לע דומעיש ןמזו ןמז לכש :םלוע דעו םלועמ ינחיטבהו ךרבתי ונארוב ונמע רזג ןכו
:וריסהלו וקלסל דיתע אוהש - זגר םוש םהילע שדחתיש וא ,דמש לארשי לש םהיאנוש
ונב םייוגה די ףקתמ תמערתמש המאה ןושלב רפסמ ,שדוקה חורב דוד רמא ןכש
תוחמלו ונדיבעהל תלוכי םהב ןיא ןכ יפ לע ףאו - ,ונתליחתמ ונילע םתלשממ טושיפו
דוד רמא ןכש - תורזגו תודמשב ונתוא םיעירכמו ונירחא םיפדורש פ"עאו - ונמש תא
ינוררצ תבר לארשי אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר":('ב-'א ,ט"כק םיליהת) םולשה וילע
. "יל ולכי אל םג ירוענמ

'ד ןשי אמוחנת .8
יניא ,ןורחאה ןויסינ אלו ןושארה ןויסינ אל ה"בקה ול רמא :רמוא אמח-רב יול 'ר
ץרא לא ךל ךל" ןכו ('א ,ב"י תישארב) "ךצראמ ךל ךל" ,"ךל ךל" -ב לא ךתוא הסנמ
.('ב ,ב"כ תישארב) "הירומה

: ןויצ יאנוש" ה"ד 'ה ק"דר .9
.יוג םע יוג הרובעב םימחלנש דע ,התוא םיבהוא םה לבא ,ןויצ תא םיאנוש םניא םייוגה
.לארשי םהו ןויצ ינב יאנוש "ןויצ יאנוש" ושוריפ אלא

ארקמה םלוע ינפ .10
תיחרזמ חור בשממ רהמ שבייתמש תוגג ריצחל ונינפלש קוספב ולשמנ ןויצ יאנוש
םהיניבו ,ליבקמה ןוחינהש ,תורוק םייושע ויה םדק ימיב םיתבה תוגג ...היוצמ
.טיטו םינק לש תבורעת איהש הביזעמ התיה םהילעמו םינק וא םישרק לש יולימ
ןבתב . (ח"י ,'י תלהק האר) ףרוחה תנועב דחוימב םיפוכת םינוקית ךירצמ היה הזכ גג
וללהשכו .ןגד יריגרג לש תויראש ויה ,גגבש טיטה תבורעת קוזיחל וב םישמתשמ ויהש
,ישומיש ךרע םוש היה אל הז ריצחל .תוגג ריצח םיחימצמ ויה םימשגה תומיב ובטרנ
וז תואיצמ .ריוואה םע גגה תמדא לש עגמ רסוח תמחמ םיפודש ויה וירגרגש ינפמ
.םויה דע בורקה חרזמבש םיחלפה ירפכב הדימתה

"ותמדקש" ה"ד 'ו ק"דר .א.11
רמא ,שביל ותוריהמ בורמ לבא ,שמשה ינפ האריו אציש דע שביי אל יכ הגלפה ךרד אוה
. "שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב" ('ו ,'צ רומזמ) בותכש ומכ ,הגלפה ךרד ןכ

"ףלש" ה"ד ק"דר .ב
אוהש אלא "ולענ שיא ףלש" ('ז ,'ד תור) ומכ ומוקממ ותאיציו רבדה תצילח ןיינע אוה
.דמוע הזו אצוי

: 'ו ם"יבלמ .12
לכוי אל רצוקהש דע הברה לדג וניא שבייתיש םדוק ופלשל רהמי םא םג תוגג ריצחהו
םגו ,הנה תחאו הנה תחא רזפמ אוה יכ ,דיה אלמ אלמ תחא םעפב רוצקל ופכ אלמל
.ונצח אלמל לכוי רמעמהש רועיש ולוכמ אצמנ אל גגה לכמ טקלש רחא

'ח קוספ .13
:ונרופס .א
הלא ןיאש םרבעב ןויע טעמב וריכי תואובתה ךרבל םיליגרה םירבועה םגש ןפואב
.הכרבל תויואר

םוגרת .ב

.םכילע 'ה תכרב םירצוקל רמול םידבועה גהנמ ,ורמא אלו : ק"דר .ג
'ה םשב םכתא ונכרב רמאש המו ,"םכמע 'ה ": ('ד,'ב תור) םירצוקל זעב רמאש ומכ
.הריצק ידיל אובי אלו ,הכרב ערז וניא יכ הז רמאי אל תוגג ריצח לעו .רבד לפכ אוה

: ם"יבלמ .ד
'ה תכרב םירמוא םה תכרבתמ האובתהש תעבו םירצוקה תא ךרבל םירבועה ךרד
אל ןהו .התעמ הכרבה לוחתש 'ה םשב םכתא ונכרב םירמוא םה תרצב תעבו םכילע
.הכרבל אלו הללקל ויהי יכ םירבועה ןמ וכרבתי

: םכח סומע .ה
ריצחה לש ולרוגב רתויב העורגה תותיחפה וזש זומרל תאזב וירבד תא ררושמה םייסו
םכרבמ 'ה ןיאש איה הלודגה םתללק ןויצ יאנוש ןכו .וילע הרוש 'ה תכרב ןיאש שביה
.....שבי ריצחכ רהמ ולכי ןכ לעו

"ול לוכי אל יכ אריו" ה"ד ו"כ ,ב"ל תישארב ן"במר .א .14
םהילע ושע רבגתו בקעי לש וערזב רוד היהיש ,תורודל זמר ולוכ ערואמה יכ ,ןינעהו...
הדוהי 'ר לש רודב ,הנשמה ימכח ימיב דחא רוד הז היהו .ןתציב עקעקל בורק היהיש דע
לע ךשפנ ןת ,םדא יל ורמאי םא" :אבא רב אייח 'ר רמא ורמאש ומכ ,וירבחו אבב ןב
לוכי יניא דמש לש ורודב לבא ,דיימ ינוגרהיש דבלבו ןתונ ינא ,ה"בקה לש ומש שודק
םתוא ןיניבלמו לזרב לש תוירודכ םיאיבמ ויה ?דמש לש ורודב םישוע ויה המו ."לובסל
ונמע ושעש םירחא תורוד שיו .םהמ םהיתושפנ ןיאישמו ןהיתש תחת ןתוא ןינתונו רואב
.(ח"י ,ג"ל) "םלש בקעי אוביו" :זמרש ומכ ,ונילע רבעו ונלבס לכהו ,הזמ ער רתויו ,הזכ

:'ץיבובייל המחנ .ב
,ונוחצנ לכ םע ךאלמה ידימ בקעי תכמ ןיינע תא ן"במרה האור דציכ בל םשויו.......
ףלאכ) ולש ורודב םגו ,תורודה תויכשמהל םג אלא ,דמשה רודל קר אל סופיט באכ
תייאר ןעמל בושו - ונידימלתל תוארהל יאדכ ילואו . (דמש לש רוד רחאל הנש האמו
דמולמה ,ן"במרה לש הפיה הרודהמה תא רואל איצומה ירבד תא - תורודה תופיצר
:םינורחאה ן"במרה ירבדל דומעה ילושב ףיסומה ( ט"ישת קרוי וינ) טטשנזיא יבצ םחנמ
ונל לוכי אל לבא ונתמוא ןינב בור בירחהו העות ושע ונל השע ,רלטיה לש ורוד ונאו"
... "הטילפל 'ה ונריאשהו


:תורעה


הבישיב א"י התיכל ותתיכ המוד המב ומצע תא לואשל ךירצ ,הז רומזמ תורוהל שקבמה .1
.הארוהה תא תונבל ךכל םאתהבו הנממ איה הנוש המבו תינוכית
,ךלוהו רבטצמה ןמז ןדבאל תמרוגה רועישב תולטמ תבתכהב רשפאש המכ דע טעמל שי .2
.רתויב הבושח "ןמזה קשמ" לע הרימשה .הארוהל שדקומ תויהל ךירצו לוכיש
.ותוא ותרשיו רועישה ךלהמב ובלושיש ,ןינב ירמוח ףסוא תניחבב ןה הנכהה תולטמ .3
.יאמצע דמול ךוניחב ןהל הלודג תובישח
הינפה .הכלהכ ותרבחממ ותוא אורקל דימלתל תרשפאמ אלמ דוקינב קוספ תקתעה .4
.התוא תקזחמו וב תואצמתה לש תונמוימ הנקמ ארקמב םינוש תומוקמל תיתטיש
.ל"מכאו בושח ינשרפ ילכ -דוקינה תעידיל תמרות אלמ דוקינב םיקוספ תקתעה
ךכ .רמאמה ףוסב אצמנ ףדה .ןויעל םיעטק ףד דימלת לכ לבקי דומילה תלחתה ינפל .5
לוקב וארקי םידימלתה."שוריפ יצח" הב שי רבכש תמעטומו תקיודמ האירק חטבות
לש האצות איה וז האירק .דומילה ירחא תאז םלוא ,ולוכ תא ףאו רומזמה ןמ םיקוספ
.הל יוטיב ןתמו הנבה
וארקי םידימלתה ."שוריפ יצח" הב שי רבכש תמעטומו תקיודמ האירק חטבות ךכ .6
האצות איה וז האירק .דומילה ירחא תאז םלוא ,ולוכ תא ףאו רומזמה ןמ םיקוספ לוקב
.הל יוטיב ןתמו הנבה לש
ןושלש ,ךכל םידימלתה תועדומ תא קזחלו דדחל ידכ ,הלצנל שיש ,תונמדזה ונינפל .7
תא דמללו ,הנממ הנושו הקוחר םג איה וניפבש ןושלל הברקהו ןוימדה לכ םע ארקמה
.תוברל - םהיפב הרוגשה וז לע תופסונ תויועמשמ שי "םג" הלימלש ,םידימלתה
.'ד-'א םיקוספ לש הזמ רתוי ריהמ היהי 'ח-'ה םיקוספ לש דומילה בצק .8
םירועישב םג םיליגרתב ךישמהל שי .ודמלנש םירבד עימטהל םיאב 1-5 םיליגרת .9
וישכע - אנ תועמשמ תעמטהל ףסונ ליגרת לשמל ךכ.ךלוהו ןטק ןונימה יכ םא ,םיבורק
.ג"י,ב"י רבדמבל סולקנוא םוגרתב ןויעה י"ע השעיי
1,3,5,6,7,9 תולטמ ןושארה רועישל .םירועיש ינש ןיב תולטמה תא קלחל םג רשפא .10
. 2,4,8,10 ינשלו
הז טעומ ןמז לעו ,םירועיש תנכהל ןמז טעמ תיסחי שי תינוכית הבישיב םידימלתל .11
םג ןויעל םיעטקה תמישרב שי ןכל .תילגנאו הקיטמתמכ "םיקזח" תועוצקמ םג םיקבאנ
ןמז רתוי םידימלתל שי םהב ,רפס יתבבש - םכחו ם"יבלמ ,ק"דרמ םיעטקה - םיעטק
.םמצע תוחוכב םרתאל םידימלתה ןמ שורדלו םאיבהל אל רשפא ,םירועיש תנכהלדף הבית             חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך