לואש תיב תירחא :המרדל רופיס ןיב

טררא ןסינ

ה-ב 'ב לאומש

ח-ז ,ו"נשת דמח הדשב

םע םתוח אוהש תירבה ,תשוב שיאב רנבא תדיגב רופיס תא חתנמ רמאמה
.יטמרד הזחמ לומ ,יתורפס טסקט לש חותינב ,באוי ידיב וחצרהו ,דוד

הזחמ ,םד תמקנ ,תשוב-שיא ,רנ ןב רנבא ,היורצ ןב באוי ,לואש ,דוד
:תיצמת


:סקדניא

המרדה ךרדו רופיסה ךרד
תאו לואש תיב תירחא תא ראתל תשקבמ (ה,ה-ח,ב) 'ב לאומש רפס חתפבש םיקרפה תכסמ
שיא אצמנ הליצב ,רנבא לש ותומד תדמעומ םיעוריאה זכרמב .לארשי לכ לע דוד תוכלמ תליחת
התרגסמבש תיסחיה תכרעמ .םלוכ תא תרשוק דוד לש ותומדו ;רנבא םע תמעתמ באוי ;תשב
.תוכומס תוישרפב - המרדה ךרד לעו רופיסה ךרד לע - םינפוא ינשב תראותמ תויומדה תולעופ
ךרדב יוצמה ,לדבהה רבדב החנהה תא רשאל היושע ,וז םיקרפ תכסמבש םירופיסה תאוושה
ןושלל קקדזהל הטונ ,המרדכ יונב וניאש ,רופיסה .המרדה ןיבו רופיסה ןיב ,יארקמה רפיסה
יטרפו םיטרפ ,האנהו ןיינע ךותמ ,טורפל רופיסה לש וכרד .רבעב עראש תא תרפסמה תחוודמ
ךרדבו ,ןיינע לש ופוגל רמאנ רמול ןהל שיש לכ ,תודחבו תוריהבב וב תוריוצמ תויומדה .םיטרפ
ןיב דוגינ וא חתמ היהיש רשפא .ןהישעמל םיעינמה ןכו ,רמאנל רבעמ תועמשמ שפחל ןיא ללכ
תרהבהל תורעה ריעמ ,הכורא המישנ לעבו ינלבס רפסמה .ביוחמ וניא ךא - רשפא ,תויומדה
.םרושאל םיעוריאה תנבהב העטנ לבל ,וניניע תא ריאמו ,םירבדה
תונבל ארוקה תא תצלאמה ןושל ,הווהב הלועפ ןושלל קקזנ ,תאז תמועל ,המרדכ ךורעה רופיסה
ארוקה תא בייחמו ,'םוגפ' המדנ טירסתכ יונבה טסקטה .תוכרעמ ןהמ ביכרהלו תונומת ומצעל
.ןהירבד רואלו ,ןהיתולועפ דוסי לע ארוקה תעדותב תונבנ תויומדה .'םירעפ םילשהל'
,םיטרפ ובוחב ןמוט דחא לכ .הז רנא'זב הבר תועמשמ ילעב םה הקיתשהו גולונומה ,גולאידה
.תויטסינוגטנאה תויומדה ןיבש היצקארטניאה יפוא לע םידמלמה ,תויוסחייתהו תובוגת
ארוקל ןתינ תויומדה םע תוהדזהה ךרדב וליאו ,המרדה תא ןייפאמה ,'רסמה' יוצמ גולאידב
ןתוא הדימעמה היצאוטיסל תועלקנ ןהש העש ,ןהיתויוטבלתה תאו ןהיטבל תא ןיבהל
ןמזה לכ ארוקה ןותנ ,ןהירבד תא ןהישעמ תא ותוולב .ןתביבס םע וא ןמצע םע טקילפנוקב
.עודמו ,אל םאה - הרקי ןכא תורקל יופצש םאה תעדל חתמב


ןושארה רופיסה
:וב םייוצמה םיברה םייטמרדה תודוסיה ףא לע ,המרדכ ךורע וניא (א,ג-א,ב) ןושארה רופיסה
לוקש םייניב ברק ,הלילעה תא םימדקמה םיגולאיד ,םיינתפאש אבצ-ירש ינש ןיב תושגנתה
,עראש תא ללוגמ ובורב רופיסה ,תאז םע .דועו ,העיתפמ קשנ תתיבש ,לוקש יתלב םימד-ץחרמו
חקל לואשל רשא אבצ רש רנ ןב רנבאו" :הדבועכ ונל רסמנ ,םירבדה חתפב ,ךכ .םיטרפ יטרפבו
רופיסב קר ."הלכ לארשי לעו...דעלגה לא והכלמיו םינחמ והריבעיו לואש ןב תשב שיא תא
השעש םשכ ,ינמז "הבוב-ךלמ"כ תשב שיאב שומיש השע ךא רנבא יכ ,ונל הלגתי ךומסה המרדה
.ךלמה דודב ףאו ,ןימינבו לארשי ינקזב ,לכימב ,הפצרב ויכרצל שומיש
:ןועבג תכרב" לע באוי ןיבו רנבא ןיב שגפמה תא טרופמב רפסמה ראתמ ,ןאכ ,רופיסה ךשמהב
םייתסנ דציכו ,"ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי" - רנבא תעצה תא באוי לביק דציכ ,ובשי דציכ
החנ אלו ."וידחי ולפיו - והער דצב וברחו והער שארב שיא וקזחיו" :הערכה אלל םייניבה ברק
."ןועבגב רשא םירצה תקלח אוהה םוקמל ארקיו" :ןייצו ףיסוהש דע רפסמה לש ותעד
רואיתה תא רפסמה חתופ - "'וגו דאמ דע השק המחלמה יהתו" :זי 'ספ - הרצק תחוודמ ןושלב
םידקמ "הדשב רשא םיבצה דחאכ וילגרב לק לאהשעו" .באוי רחא לאהשע ףדרמ לש טרופמה
.יניינעו טרופמ ףדרמה תעב םיינשה ןיב גולאידה .ותזועת תא ןיבנש תנמ לע ,ונל הלגמו ,רפסמה
לכ יהיו" .תינלטק התייה ונובאדלש ,"תינחה ירחאב" באוי לש הריהזה העיגפה רואית אב ופוסב
.הדוהי רוביג רכז תא םידבכמ - "ודמעיו - תמיו לאהשע םש לפנ רשא םוקמה לא אבה
ךרע רנבאש העש ,"המא תעבגב" םויה בורעב עריאש תא טרופמב ונל ראתמו רפסמה גלדמ ןאכמ
,רופיסה תחיתפב ומכו .באוי ישנא לומ לא "תחא הדגאל ויהיו" :סקנלפ לש הנבמב וישנא תא
.רנבא תעד לע תלבקתמ ותעצהו - "?ברח לכאת חצנלה" :קשנ תתיבש (םירבד ךופיהב) עיצמ באוי
דוגינב תאז ;שממ היטפמיס יררועמ .בל ילעבו םילוקש ,םייניינעכ ,אופא ,םיריוצמ םיינשה
.ךומסה המרדה רופיסב םהישעממ תורייטצמה ,תויטפיטנאה םהיתויומדל
ואוביו...וישנאו רנבאו" לש םתבושת דעומו םתביש ךרד לע קיודמ חווידב םייתסמ ןאכ ונרופיס
,ויטרפ לכ לע ,ןושארה רופיסה תאבה תמגמ ."ןורבחב םהל ראיו וישנאו באוי" וליאו ,"םינחמ
קזחו ךלוה דודו ;דוד תיב ןיבו לואש תיב ןיב הכרא המחלמה יהתו" :(א,ג) ךומסב דימ תראובמ
."םילדו םיכלה לואש תיבו


המרדכ ינשה רופיסה
'החיתפ' ןתישארב - תוכרעמ שולש :ידוזיפא הנבמב המרדכ ,ונתעדל ,ךורע (א,ד-ו,ג) ינשה רופיסה
דחוימב תטלוב ,ידוזיפא הנבמב המרדב שרדנכ ,תיגרט-תימוק המינ .תונומת שולש הירחאלו
ןיב המחלמה" תודוא םירופיסה לולכמ ךותמ חוקל ,המרדה ךרדכ ,רופיסה .הנושארה הכרעמב
היה רנבאו" :העיבקה האב ןכמ רחאל .(ו 'ספ) הזחמה תחיתפב ןיוצמכ - "דוד תיב ןיבו לואש תיב
;ןווכמב לפרועמ ,המרדה רוביג תא גיצהל רומאה ,"קזחתמ" יוטיבה ."לואש תיבב קזחתמ
רשא אבצ רש רנ ןב רנבאו" :ןושארה רופיסה חתפב םיאבומה םייעמשמ-דחה םירבדה תמועל
יעמשמ-ברה יוטיבה ."וגו והכלמיו םינחמ והריבעיו לואש ןב תשב שיא תא חקל לואשל
רנבא שקבמה :ומצע תא לאוש ארוקה .המרדה תא ןייפאמכ ,ןיינעו תונרקס ררועל אב "קזחתמ"
רנבא שקבמ אמש וא...?הדוהי םע לע ,יהשלכ ךרדב ,טלתשיש דע - אבצ רשכ ודמעמ תא קזחל
הפר תשב שיאמ רתוי לושמל יוארה ,לואש תחפשמ ןבכ ,לארשי תוכלמ לע אבצה חוכב טלתשהל
?וייחב שקנתיה ?ומע תושגנתהל עיגיה - "הבובה-ךלמ"ב ,אופא ,השעי המ ?םיידיה
(זט-ו,ג) הנושארה הכרעמה
(אי-ז) א הנומת
,תשב שיא םזי תושגנתהה תא יכ תדמלמ ,םיינחמב רנבא לש ותיבב ,תשחרתמה ,וז הנומת
הנעט םושמ וב שיש השעמ - ויבא שגליפ הפצרב רנבא השעמ לע העומשה וילא העיגהשמ
- רנבא לש ורדח לא ץרפתמ אוהש העש ,הטעמה ןושלב ,תוחקפב גהונ וניא תשוב שיא .הכולמל
יגרט-ימוקה דצה ."?יבא שגלפ לא תאב עודמ" :רנבא לא רמאיו - וב היולת ותוכלמש ימ
תירוטר הלאשכ וירבד םימדנ רנבאלש דועב ,תיתימא תומימתב לאוש תשב שיאש אוה הנומתבש
תא עדויה ,רנבא .יתחת ךולמל ךנוצרב - יבא שגלפ לא תאב המ םוש לע עדוי ינא :העמשמש
רחיו" :תילנויצרופורפסידה ותבוגת ןאכמ .הבובה-ךלמה לש וחצמ תוזעמ עגפנ ,םירבדבש תמאה
שיאב בקונ טבמ ץעונ ,ותבוגתב העמק ההוש ,םתסה ןמ ,רנבא ."תשוב שיא ירבד לע דאמ רנבאל
תיטסקרסה המינה ."!?הדוהיל רשא יכנא בלכ שיאה" :רמאיו וטבממ טמתשהל הסנמה ,תשב
,אתוחינב םעפה ,וירבד תא ,אופא ,ךישממ רנבא .םוד םלאנ אוהו ,תשב שיא תא המיהדמ וירבדבש
לע לומג - "והערמ לאו ויחא לא - ךיבא לואש תיב םע דסח השעא םויה" ןכא :תינוריא המינב
:תעדל לוכיבכ ןיינעתמ ,תיטסקרס המינב ,בוש רנבאו ,םייניע ליפשמ תשב שיא .םויה ימע ךגהונ
,וידיב ךיתרגסה וליא - "דוד דיב ךתיצמה אלו" ילוא ?ץרפתמה וסעכל הליע תשב שיאל שי רשפא
."םויה השאה ןוע ילע דקפתו" ךכ לעש ,יב דושחל םוקמ היה רשפא - לואש תיבב קזחתהל ידכ
:עבשנו םורמל וידי אשונ ,תיתנגפה הרוצב רנבא דמענ זא .הלילשב ןמסמו שאר אשונ תשב שיא
םיקהלו לואש תיבמ הכלממה ריבעהל" :טילחה התע קר לוכיבכ ."'וגו רנבאל םיהלא השעי הכ"
לכב דעור תשב שיא וליאו ,בשייתמ רנבא ."עבש ראב דעו ןדמ הדוהי לעו לארשי לע דוד אסכ תא
ותארימ - רבד רנבא תא בישהל דוע לכי אלו" :תושעל המ עדוי וניא ,ומוקמ לע רמוסמ ,ופוג
..."ותוא
רתונ רנבא .דחפנו להבנ דליכ ,רדחה תא תשב שיא בזוע ,הנומתה חתפבכ ,תיגרט תימוק הרוצב
,ןווכתמ המ .םיינשה ןיב רצונ יוחיאל ןתינ יתלב ערק :רורב ,םיארוקה ,ונל .םירוהרהב עוקש
דודמ שורדיה ?םיאנת וליאב ?דציכה .דודל הכולמה תא ריבעי םנמאה ?רנבא תושעל ,אופא
הנעמה - ?השדחה היצלטסנוקה יבגל באוי תדמע זא אהת המו ?אבצה רשכ ודמעמ לע רומשל
,הלילעה תוחתפתה םע - תואבה תוכרעמבו תונומתב ןתניי ,המרדה תא ןייפאמכ ,הלא תולאשל
.התרתהו התוכבתסה
,המרדה ףוס תארקל םשגתהל דמוע "ול השעא ןכ יכ דודל 'ה עבשנ רשאכ יכ" :רנבא יפב 'ה רבד
.םולש יכרדב לארשי לע דוד תא ךילמהל המזויה תא דפרטל ,רנבא חצרב ,באוי לש ונויסינ ףא לע

(גי-בי) ב הנומת
תאצלמ ענמנ אבצה רש יכ ררבתמ .רנבא תיבב ,המרדה תא ןייפאמכ ,איה ףא תשחרתמ וז הנומת
:םיבותכב םניא ויעינמ .ומוקמב רמולכ - "ויתחת דוד לא םיכאלמ רנבא חלשיו" :דוד לא ומצעב
,ותינכת לש תמדקומ הפישחמ ענמנ רשפאו ,ןמז םרטב תשב שיא תודשח תא ררועלמ רהזנ רשפא
...באוי תוששח תא ררועל אלש
המ ,המרדה ךרדכ ונא םידמל ,וז הנומתב (הווהב) םירסומ םיכאלמהש תטרופמה הבושתה ןמ
םשב רגית םיארוק םהירה םהירבד חתפב :םמע ואיבהש הנעמה המו ,דודל וריבעהש םירבדה
טולשל יואר ימ :תועמשמב תירוטר הלאש - "?ץרא ימל :רמאל" .תשב שיא תוכלמ לע ,רנבא
ידי הנהו יתא ךתירב התרכ רמאל" :ךל עיצמ ינירה ,רמול הצור ?התא וא ,תשוב שיא - ץראב
ראובמכ) לואש תיב םעו לארשי ינקז םע וירשקו וירושיכ סייגל ,ףכ תעיקתב ,ונחיטבמ - "ךמע
:דימ הנענ ,םיכאלמה םירסומ ,דוד ."לארשי לכ תא ךילא בסהל" (היינשה הכרעמה חתפב
ינפ תא הארת אל" :רמאל ךתאמ לאוש ינא דחא רבד ךא ,תירב ךתא תורכא ינא !בוט :רמאיו"
,םיזמרנ דוד לש םירתסנה ויעינמ - "ינפ תא תוארל ךאוב לואש תב לכימ תא ךאיבה ינפל םא יכ
םע ,לואש תיב רתכל ןעוטכ ,ותוא הדימעמש ימ - "לואש תב לכימ" תא הנכמ אוה ובש ןפואב
,דוד לש ואבצ רשל ויונימ ,רמולו טרפל ךרוצ ןיא הרומתב רנבא לבקיש תא .תשב שיא לש וקוליס
- (תדחואמה הכלממה תגהנהב היורצ ינב תעפשה תאו) באוי לש וחוכ תא םצמצי םירבדה עבטמ
.םימיה תוברב םגו ,התע דודל ינויח סרטניא

הנעיי יכ וילע תופכל תנמ לע ,תשב שיא לא תאצל רהממ ,םירבדה תוחתפתהמ ןוצר עבש ,רנבא
םשכ - רנבא תינכת תשגהל ,ותבוטב אלש די ןתונ ,תיגרט-תימוק הרוצב ,תשב שיא .דוד תשקבל
םהש שומישב דודל ףתוש רנבא השענ וז הייפכב .(וט-די) האבה הנומתה תחיתפמ םידמל ונאש
יניצה-יביטלופינמה וסחיב והונרכה רבכש ,רנבא .םניינע םודיק ךרוצל ,השאה ,לכימב םישוע
ותומדב הז לפא דצ קזחת ךא האבה הנומתה .ונתוא אילפמ וניא ,הנושארה הנומתב הפצר יפלכ
.רנבא לש

(וט-די) ג הנומת
,השא הנושאר :תויומד שולש ךסב תודעוצ הנטק תיאבצ הדיחי תובקעב - ןימינב ץראב ךרד ילע
."םירחב דע הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו" - אבצ שיא בנדזמ םהמ קחרמבו ,השיא הירחא
היצלופינמ לשב ותשאמ דרפיהל ץלאנ ןשגר רבג :תימוק-תיגרט הנומתה םירבדה תוביסמב
שוגפל הבל שש םאה ?השפנב ללוחתמ המ .השירחמ השאה וליאו ,הכובו ךלוה רבגה .תיטילופ
.הרצק תיאבצ ןושל וירבדו ,אבצה שיא אקווד איה תרבדמה הדיחיה תומדה ?הסורא דודב
,ךכו ."בשיו - בוש ךל :רנבא וילא רמאיו" .שיאה לש ינשגרה ויכב תמועל - תיניצ תעמשנ םתמינ
תובקעב ,ןורבח רבע לא המורד לכימ תא רנבא חלשמ ,םילג וריע לא הנופצ בש לאיטלפ דועב
יכ ,רכינ .םתוניב םירבד םיפילחמ םה ןיא ,וז תא הז םיריכמ םיינשהש ףא .תיאבצה הדיחיה
לש הפוסב ,םיארוקה ,ונתשגרה םג וזכ .דוד םע הלועפ ףתשמה ,רנבא תוגהנתהמ תגייתסמ לכימ
חתפב .לכימו הפצר :םישנה יתשב רנבא לש היצלופינמה ןמיסב תדמועה ,הנושארה הכרעמה
.ודמעמ תא םדקל ידכ ,רנבא לש וכרד תא תנייפאמ םישנאב היצלופינמ יכ ,ררבתי הכרעמה
(טל-זי) היינשה הכרעמה
הנבמב המרדל ינייפואכ) תדרפנ הלילע לוכיבכ - ןורבח לא םינחממ ונתוא הריבעמ וז הכרעמ
רנבא לש תמאותמה תיאשחה םתינכת םאה ונל ררבתי ,וז תיזכרמ הכרעמב ,השעמל .(ידוזיפא
,לואש תיבו לארשי ינקז תכימת תא סייגי רנבא :םכסהב וקלח תא םורתי דחא לכ .חלצת דודו
.ןורבחב תרכית תירבהש העש ,דודגב טושפל ,באוי תא קיחרי דוד וליאו

(טי-זי) החיתפה
ינקז םע והשעמ תא רבכ םילשה ,ןורבחב דוד ינפל רנבא בצייתה םרטב יכ ,ונל הריהבמ החיתפה
םושלש םג לומת םג :רמאל לארשי ינקז םע היה (רבכ) רנבא רבדו" :לואש תיב םעו לארשי
יניא ,דוד תא וכילמה - "ושע (תונמדזהה הנה) התעו .םכילע ךלמל דוד תא םישקבמ םתייה
ישיא סרטניא הלילח אלו) דבלב לארשי םע תבוטל ןכא השעמה יכ ,םענכשל ידכו .םכדיב החממ
ימע תא (עישוא) עישוה ידבע דוד דיב :רמאל דוד לא רמא 'ה יכ" :העומשה תא רנבא סייגמ ,(ולש
ךליו - ןימינב ינזאב רנבא םג רבדיו" ףיסוהש רחאל ,ךכו ."םהיביוא לכ דימו םיתשלפ דימ לארשי
תיב לכ יניעבו לארשי יניעב בוט (היה) רשא לכ תא ןורבחב דוד ינזאב רבדל רנבא (ןכא) םג
."ןימינב
יגיצנ ,םידבוכמ "םישנא םירשע ותאו" רנבא עיפומ ,ןורבחב דוד תיבב ,(אכ - כ) א הנומתב םנמאו
עיצמ וכלהמב - "(ןיי) התשמ ותא רשא (םידבוכמה) םישנאלו רנבאל דוד שעיו" .ןימינבו לארשי
תירב ךתא ותרכיו לארשי לכ תא ךלמה ינדא לא הצבקאו הכלאו המוקא" :םדמעמב דודל רנבא
."(דחאכ לארשי לעו הדוהי לע) ךשפנ הואת רשא לכב תכלמו
דוד חלשיו" :רנבא תא הוולמ דוד .םיידדה םיקוביחבו תוקישנב ,םתסה ןמ ,תמייתסמ הנומתה
םע גיצנכ ,םרה ודמעמ תא חיטבמה ,דוד םע םכסהה ןמ ןוצר עבש - "םולשב ךליו ,רנבא תא
.ןימינב טבשו לארשי

(גכ-בכ) תינטלומיסה הנומתה
,עיתפמב - "הנהו" :םיניינעה םישבתשמ ."םולשב ךליו" יוטיבב איה ףא תמייתסמ וז הנומת
וקיחרהל דוד תוחילשב) דודגהמ אב" (באוי) הזו ,ךלוה (רנבא) הז דועב ,דוד ןנכתש יפכ אלש
וחלש יכ ,ןורבחב דוד םע ונניא (רבכ תינטלומיסה הנומתב) רנבאו - ואיבה םמע בר ללשו (ןורבחמ
ותא רשא אבצה לכו באויו" רשאכ ,העש התוא ."(תינטלומיסה הנומתה םויס) םולשב ךליו (רבכ)
דמעמל זמור - וראות אולמב) רנ ןב רנבא (רבכ) אב :רמאל באויל ודגיו - (ןורבחל) ואב (רבכ)
המכסהב - "םולשב ךליו והחלשיו - (...תוכלמה יניינעב םתסה ןמ) ךלמה לא (ול ןתינש דבכנה
...םייתוכלמה םיניינעב היהי באויש אלב ,האלמ
.וכלמ דודב שוגפל רהממ - ותופייע תורמל - ץרמנ דעצב .(ויתושגרב רצוע ,קפאתמ) שירחמ באוי

(הכ-דכ) ב הנומת
הלאש - "!?התישע המ :רמאיו ךלמה לא באוי אביו" :דוד לש ורדח לא באוי ץרפתמ וז הנומתב
םירמ באוי .ביגמ וניאו םמתיהל הסנמ דוד .ךלמה תא ארי וניא באוי .דחאכ תיתרוקיבו תירוטר
אל התאו) ךילא רנבא אב הנה" :רמואו ךישממ ,הרעג םושמ הב שיש המינבו ,ולוק תא
."(...ןוצר עבש...םולשב) ךולה ךליו (והשלכ םכסהב) ותחלש הז המל (...ינתעדוה
:וינועיט תא ךישממ באוי ?רנבא ןיבל וניב םכוסש תא באויל תולגל לכויה .שירחהל ףיסומ דוד
ךתתפל יכ (םויהמ אל) רנ ןב רנבא תא תעדי" דוד התא םגו ,הזה םורעה שחנה תא ינא ריכמ
רשפא וא :תרחא הביטנרטלא באוי עיצמ ןכ לעש .(...יתוא תותפל) ךייחמ דוד ."אב (ךתועטהל)
תא םייסמ ףייעה באוי..."השוע התא רשא לכ תא תעדלו ךאובמ תאו ךאצומ תא תעדלו" שקבמ
.לוק תכמנהב וירבד
ררבתיש יפכ ,באוי לש תיגרט תועט) ותועט תא ןיבמ שירחמה דוד יכ ,באויל ,ול המדנ עגרל
לש 'ןמאנה ובלכ' ,באוי .תוועמה תא ןקתל ,וכרד יפ לע לועפל תושר ול ןתונ ותקיתשב יכו ,(ןלהל
חצר בלתשי דבלב בגא ךרדב .לארשיב ודמעמ קוזיחל ךלמה ךרוצכ ול הארנש המ התע השעי ,דוד
ודמעמ לע רגית ארקיש ימ היהי אל ויתואצותבו ,ויחא לאהשע םד תמקנ תבוח םע ,הז 'קדצומ'
.לארשי אבצ רשכ

(זכ-וכ) ג הנומת
.ןורבח ריעה ירעשב תשחרתמ הנומתה .ארקמב ןושארה יטילופה חצרל םידע ונא וז הנומתב
- דוד םשב - חולשל רהימ דוד םעמ באוי תאצ םע דימ .םירוביד אלל ("המרד") תוליעפ הלוכ
רשאכו ,רנבאל תונלבסב ןיתממ באוי ."עדי אל (ןבומכ) דודו" .יהשלכ הלתמאב רנבאל אורקל
לע - םולשב) ילשב (דוסב) ומע רבדל (לוכיבכ) רעשה ךות לא באוי והטיו - ןורבח רנבא בשיו"
לשב אלו) ויחא לאהשע םדב (לוכיבכ) תמיו - שמחה (לא) םש והכיו - דוד םע םולשה תירב תודוא
."(...יטילופה והרחתמ ותויה
עידוהל ,רתסב ,חלוש ןכמ רחאל דימו ,ריעה רעשב הנבמ ךותב הפוגה תא ריתסהל רהממ באוי
.רנבא תומ לע דודל
תישילשה הכרעמה
:היינשה הכרעמה ףוסב ונעדי רבכ (המרדה ךרדכ) םיארוקה ונאש המ דודל עדונ הכרעמה חתפב
."ןכ ירחאמ דוד עמשיו"

הנושארה הנומתה
- ומצעל) רמאיו" .שפנ ןובשח ךרוע ,ורדחב ודבל דוד תא ונא םיאור (ל 1 -,חכ) ןושארה הקלחב
ומצע האר אל דוד ."!רנ ןב רנבא ימדמ םלוע דע 'ה םעמ יתכלממו יכנא יקנ :(יטמרד גולונומ
"!דוד םימדב אובי אל" :חצרה השעמל ףתוש
הרפוה רשאו ,לארשי ינקזו רנבא םע םתחש תירבב תוכורכה תוללקה ןמ ךלמה ששח ,תאז םע
לכ לאו באוי שאר לע ולחי" :ומצע ןיבל וניב רמואו ,דוד ללפתמ ןכל .באוי דיב רנבא לש ותומ םע
השקה הללקה ."םחל רסחו ברחב לפנו ךלפב קיזחמו ערצמו בז באוי תיבמ תרכי לאו .ויבא תיב
לע לופטל ול השק ,תאז םע .רנבא לש יטילופה חצרה תא לבקל דודל ול השק המכ דע תדמלמ
באויו" רשפא ,ושפנ תא עיגרהל דוד הסנמ ,ךכל יא .ישיא סרטניא ךותמ חצר ,'ןמאנה ובלכ' ,באוי
..."המחלמב רשא ןועבגב םהיחא לאהשע תא תימה רשא לע רנבאל וגרה ויחא ישיבאו
לכ לאו באוי לא דוד רמאיו" .ורדחל סנכהל וישנאלו באויל דוד חינמ - המ תוהש רחא - עגרנשמ
רמוא ןיאב ."!רנבא ינפל ודפסו םיקש ורגחו םכידגב וערק :ותא רשא (המחלמה ישנא) םעה
.ךלמה תווצמכ לכה םישוע םירבדו

(דל 2 -,אל) ב הנומת
רחאלו ;"הטמה ירחא ךלה דוד ךלמהו" :תיתכלממ היוול לש המויסב - חותפה רבקה דיל
ישנא) םעה לכ וכביו - רנבא רבק לא ךביו ולוק תא ךלמה אשיו - ןורבחב רנבא תא ורבקיו"ש
התייה ימ די הפיקע הרוצב זומרל ,חותפה רבקה דיל ,ךלמה זיעמ המ תוהש רחא ."(המחלמה
לבנ תומכה :רמאיו רנבא לא ךלמה ןנקיו" .םירוהט םניאש םיעינממ ,רנבאל השענ רשא לוועב
הלא ,אוה ךופהנ ."!(הלפש הדיגב בקע) ושגה םייתשוחנל אל ךילגרו תורסא אל ךדי !?רנבא תומי
."!תלפנ (ישיבאו באויל זמור) הלווע ינב ינפל לופנכ" :םילפש ויה םהיעינמ ךב ועגפש
תוכבל (םיחושקה םילייחה) םעה לכ ופסיו" :םיניזאמה לע דאמ םיעיפשמ דוד לש םינכה וירבד
הנומתב םירבדה םילגתמש יפכ - רנבא תומ לע ורעצב - דוד לע םג רשפאו ,רנבא לע רשפא - "וילע
.האבה

(טל - הל) ג הנומת
,רנבא תומ לע םימוחינ לבקל ברסמ דודו ,"םחל דוד תא תורבהל םעה לכ אביו" .ותיבב דוד
תונכב שח םעה ."וגו םיקלא יל השעי הכ" :(הנושארה הכרעמה תחיתפב רנבאכ) עבשנ אוה רשאכ
ןב רנבא תא תימהל ךלמהמ התיה אל יכ ,אוהה םויב לארשי לכו (אבצה) םעה לכ ועדיו" :ולבא
."רנ
:רנבא חצרב תופתושהמ ומצע תא רהטל שקבמו בש אוהו ;וילא םעה ישחר תא תונכב שח דוד
לפנ - לודגו רש (יתינכות יפ לע תויהל דעונש ימ) יכ ועדת אלה :(?וירש) וידבע לא ךלמה רמאיו"
(רשאכ דוחייבו ,הז יבצמב לועפלמ) ךלמ חושמו ךר (ךלמה לצנתמ) יכנאו ...לארשיב הזה םויה
םמע דדומתהל יחוכמ הלעמל) ינממ םישק (םמשב שרפלמ רהזנ) היורצ ינב הלאה םישנאהו
."ותערכ הערה השעל 'ה םלשי" :הנוילעה החגשהה לא התע תונפל אלא ,אופא ,יל ןיא .(םויה
,דוד םע .הכרעמה חתפבכ ,ודבל רתונ דודו ,רדחה תא תישירח םיבזוע םישנאה .תטלחומ הימוד
לש םולשה תינכותש תורשפא לכ ןיאה :םיהמת םיארוקה ונא ,תובשחמבו םירוהרהב עקושה
?םשגתת ןכא רנבא

(א ,ה) המרדה םויסב
שי רנבאו לואש ןב תויומדה רוכזאב ."ןורבחב רנבא תמ יכ (םינחמב) לואש ןב (ןיבה) עמשיו"
לארשי לכו וידי ופריו" :בותכה ךשמהב .הנושארה הכרעמה תישארב חתפנש ,לגעמ תריגס םושמ
תוכלמל האובנה המשגתנ ןכא היתואצותב רשא ,המלענה תיהולאה ךרדל הזימרה ןמ שי "ולהבנ
.ךומסב ישילשה רופיסב אבומ םירבדה תומשגתה טוריפ .לארשי לכ לע דוד


ישילשה רופיסה
:ןומיר ינב ידי לע לואש ןב חצר תא טרפמו ,תחוודמ ןושלב ללוגמ (בי-ב ,ד) ישילשה רופיסה
."ובכשמ לע ותיבב קידצ שיא תא וגרה םיער םישנא"
שאר תאו ןורבחב הכירבה לע ולתיו" :רורב םפוס .חתמ לוטנו ,יניינע םיחצורהו דוד ןיב גולאידה
.המרדה רופיס םויסל רורב רשק - "ןורבחב רנבא רבקב ורבקיו חוקל תשב שיא
ךלמה םהל תרכיו...הנורבח דוד לא לארשי יטבש לכ ואביו" :(ג-א ,ה) עזעזמה עוריאה תובקעב
:(ב ,ה) האובנה ירבד תא םייקל - "לארשי לע ךלמל דוד תא וכשמיו - ה ינפל ןורבחב תירב דוד
."לארשי לע דיגנל היהת התאו לארשי תא ימע תא הערת התא ךל :'ה רמאיו"
לע ץקה תא איבהל תיהולאה תינכתה :המרדו םירופיס ינשמ בכרומה רוביחל םויסה עיגמ ךכב
.האולמב המשגתנ - לארשי לכ לע דוד תא ךילמהלו לואש תיב


םויסה
לופיטה ךרד ןיב יתועמשמה לדבהה תא הארה ,לאומש רפס חתפב רשא םירופיסה תכסמב וננויע
םתומדמ םינוש ,רופיסבש באויו דוד ,רנבא .םיגולאידבו תויומדב ,הלילעב המרדה לשו רופיסה לש
:המרדה לש הביל בל ונה טקילפנוקה .המרדב

תשב שיאו רנבא ןיב יולגה תומיעה - הנושאר הכרעמ
באויו רנבא ןיב יובחה תומיעה - היינש הכרעמ
רנבא ןיגב באויו דוד ןיב רתסנה תומיעה - תישילש הכרעמ
:תיזכרמה הכרעמה ףוסב ,הלבטב ןיוצמכ ,המרדה לש האיש
."...ויחא לאהשע םדב תמיו...ילשב (רנבא םע) ומע רבדל...(באוי) והטיו"