טמחשה קחשמ

ידעלב יסוי

וחירי הפצמ ינרות ד"ממ ס"יב להנמ
ח"נשת 4 ןוילג , דמח הדשבטמחשב םידוהיה
"ידוהיה קחשמה" ךכ םושמ הנוכש טמחשה קחשמב םידוהיה ונייטצה םלועמו זאמ
ובש םוחתב ,האילפמ הכ הרוצב ידוהיה חומה ןורתי טלוב ובש םוחת דוע ןיא
תוחפ הנומה ידוהיה םעה .םהיתונורשכ תא םיישונאה תוחומה יבוטמ םיבר ועיקשה
םינש 115 -מ הנש 75 -ו טמחשה ילודג ןיב עירכמ בור וניה ולוכ םלועב זוחא יצחמ
םלהליו היה ןושארה םלועה ףולא :םהמ המכ ריכזנ .םידוהי ידיב טמחשה רתכ היה
,זאד םלועה ילודג לכ תא חצינש ותוריעצב הבישי רוחב םינבר תחפשמל ןב ץינייטש
םלוע ףולא היה אוה קייודמו יעדמל ותוא ךפהו תלבוקמה הבישחה תא הניש ץינייטש
םינש 28 רחאל קר ורתכ תא דיספהו (1866) ו"כרת תנשמ - רחא דחא לכמ רתוי
םגש רקסל לאונמע 'פורפ עדונה ידוהיה יאקיטמיתמהו ףוסוליפה ,(1894) ד"נרתב
תוטיש חתיפ אוה תע התואב ,םינש 27 רתכב קיזחה ותוריעצב הבישי רוחב היה
.הזה םויה דע הקיטמיתמה םלוע תא םישמשמה תטשפומ הרבגלאב תויטמיתמ
:העפותה תא רידגה ךכו טמחשב םידוהיה תוידוחי לע דמע ףא רקסל 'פורפ
לכב שפחמ דומלתה לש תולפלופמה תויגוסב ןמואמה ידוהיה חומה"
לש ויתואצמה שממ תואילפמ ןכל טמחשב םג ךכו הנונש הלובחת םעפ
ידוהיה אצומ טמחשה קחשמב םישק םיבצממ ץלחיהל ותוצרב ידוהיה
".רמוחה לע חורה ןורתי תא חיכוהל הרידנ תונמדזה
יראג םויהד םלועה ףולאו .רשיפ יבוב לט לאכימ קיניבטוב לאכימ ר"ד תא םג ריכזנ
.דועו ידוהי ויבא קר (ןייטשנייו) בורפסק

הכלההו טמחשה

ידי לע ול הנתינש טמחשה קחשמ לש וז הרדגה "םיראופמ םילכב ראופמ קחשמ"
ימכח לש םסחי תא וז הדימב תאטבמ היקרוט ימכח ילודגמ ,יתשניבנב םייח יבר
.קחשמל לארשי
קחשל רתומ םאה .םינורחאהו םינושארהמ םיבר ונד טמחשב םיקחשמה ינידב
םא ,תועמ רובע קחשמש לזג םושמ שי םא ,תודעל לספנ םא ?לוחב וליפא טמחשב
ףד תובותכב י"שר וארק ךכו יקוקשיא והוניכש שי .דועו ט"ויו תבשב קחשל רתומ
קחשמ דבלמ המואמ השוע הניאש ותשא תא שרגל לוכי לעב םא ןיינעל ב"ע א"ס
.םומעש םושמ וב ןיאש בתכו יקוקשיאה
םושמ הזב אצויכו םיזוגאב םיקחוש ןיאד תבש תוכלהב ה"ס ח"לש ח"וא ע"ושב
."ךישט" ןירוקש תומצעב קחשל רתומד םש א"מרה וילע ףיסוהו .תומוג יוושא
תושעל וגהנד :בותכ לקשה תיצחמבו א"גמבו .יקוקשיאב תבשב קחשל רתומ רמולכ
םלועה תומוא ברקב לבוקמ היה םהה םימיב .טמחשל םידחוימה ףסכמ טמחש ילכ
שיש ובתכ םה םינושארה בור וניג הז תאו איבוקה קחשמ ןיעכ ףסכ לע קחשל
.'ג הנשמ 'ב קרפ ןירדהנס שוריפב ם"במרה םג םהיניב ףסכ לע קחשממ קחרתהל
(ה"ס ח"לש ח"וא) קשט ןירוקש תומצעב קחשל רתומ :תבש תוכלהב א"מרה
ץופנ היה רבכש ,טמחשה קחשמל אלא תויפסכ תואחמהל ןבומכ התיה אל ותנווכו
אלא ,יקקסיאב תומצעה :"םהרבא ןגמ" לעב וילע ףיסומ .ותפוקתב ןילופ ידוהי ןיב
קלוח ןושש א"ר לוחד ןידבוע ומכ ויה - ןכ אל םאד .ףסכ יקקסיאה תושעל ןיגהונש
.רוסא - יקקשיאה תמכח תעידיב תלעות ןיאש ןוויכ רבוסו
י"רה ופרטצה ןושש א"רה לש ותעדל א"מרה לש ורודב המייתסנ אל תקולחמה
א"דיחה ,ךרכב ריאי םייח 'ר ,רבודנייק יבצ יר ,ןוזיבג ריאמ 'ר יסופכ םייח 'ר ,ימאח
לוטיבל איבהל ופוס - םיכלמה קחשמב רתיה קוסיעהש וששחש םיבר םימכח דועו
.דספהב רכשה אציו ,שממ לש הרות
לטירטנופ לאירבג יבר םיקסופ לש המלש הרוש היינשה תשקב םייוצמ םתמועל
תולאש םג ."תבש גנוע" תווצמ תא וב םייקל ןתינש רבד קחשמב האור אמגודל
קצבמ ליפשכאש תושעל רתומ אמש :לאשנ "המלש םרכ"ה לעב ורסח אל תוניינעמ
םושמ לוחה תומיב וליפא תאז תושעל ןבומכ רסוא בישמה ?(רכוס) רקוצ לש לילב םע
.רוסאל ןיא תבשב תורוצהו תונומתה רבושש דצמ םנמא" :ףיסוהו ןילכוא יוזיב
ןאסב י"רהמ לעו ובר לע ג"הנכ לעב דיעהש ומכ הז קחשמב וקחיש םינורחאה ילודג
יקוקשיאה קוחשד בתוכ 'ע ןמיס בקעי תקלחבו יקקשיאה קוחשב םיקחשמ ויהש
.טמחשה קחשמ אוה
תודעל לספנ ,םא תבשב טמחש קחשל רתומ םא םיקסופה וקלחנ הכלה ןינעל םלוא
.'וכו

תודעל לספנ םא תועמב קחשמה ןיד (א
קחשמב קחשמהש ובתכ הוחו םדא רפסבו יחרזמ א"רגה י"שרל שרפמה ןכו ג"הנכה
:הכלהלו (ש"ארה) לספנ וניאד ובתכש שיו ,תודעל לספנ לוחב וליפא תועמב טמחשה
.רוטהמ עמשמ ןכו תודעל לספנש 'ד הכלה תודע תוכלהמ 'ו קרפב ם"במרהמ עמשמ

תבשב טמחשב קחשל רתומ םאה (ב
ןכו ןושש א"רגה כ"שומכ תבשב והורסאש שי לוחב טמחשה קחשמ םיריתמה תעדל
ןבא לעב ןכו קחצי תחנמב ךא ירגס םהרבא ברהו וניבופ ןושמש ברהו בקעי תקלחה
ח"לש 'ס ע"ושב א"מרהמ עמשמ :הכלהלו .תבשב טמחשה קחשמ ריתהל ובתכ הרקי
.םש א"גמהמ ןכו רתומד

?תועמ אלב טמחשב קחשל רתומ םאה (ג
וקלח ךא ,קחשל רתומ תועמ אלבד ובתכ ג"הנכ לעב ןכו ,םילעפ ברה ,םירובג יטלשה
כ"שממ ריתהל הארי :הכלהלו .רוסאל ובתכש המכח תישאר לעבו ז"אירה הז לע
.חלש 'ס ע"ושב א"מרה

קחשל אלש רדנ

םושב קוחשל אלש םידע וילע דיעהו ודי בתכב וילע לביק םיכחו קיני ןבוארב השעמ
.יקוקשיאה קוחש ול וריתיש הצר טרפבו ... קוחש
תורמל טמחש קחשל ול ורשפאיש וברמ םירדנ תרתה שקיב ,הנקונא ןב לאושה
ינימ וניא יקוקשיאה קוחש ףוס ףוסו ליאוה :רוחבה לש ותקוצמל רע היה ברה ,רדנה
םא .המכחהו לכשה דודיחב קר ,קירו לבהו ,המרעהו אתכמסאב םייולתה קוחש
קחישו רדנה ול רתוי תואלתמ ושפנ ריסהלו יאנפה תותעב תעדה ביחרהל ותנווכ
.ןמזל ןמזמ

לארשי תוליהקב טמחש

לבוקמ היה (לטינה ליל םידיסחה לצא) יאנפה תועשבו לכשה דודיח םשל םנמוא
?טמחשה קחשמ לש ותוירלפופ ןיבל 'מגה דומיל ןיב רשק שי םנמואה .קחשל דואמ
בכרומ טמחשל ןורשכה" :ץראב טמחשה יבא ל"ז קאינרצ השמ ורפסב בתוכ ךכו
הבישי ירוחבו הרות ידמול ונייטצה ובש יתטישו קימעמ חותינ רשוכ .תולוגס רפסממ
...םלכש תא דדיח ידומלתה לופלפהש
םינברה ורזג
(1) הפיגמ רחאל אנמירק תליהק תא דקפש דבכ ןוסא רחאל א"עת תנשב
טרופקנרפב תאז תמועלו ,רתומש ."טמחש"מ ץוח םיקחשמ ינימ לכ קחשל רוסאש
תידומלתה הידפולקיצנאב אבומ ךכ ,םינש 14 ךשמל קחשמה רסאנ הפיגמ רחאל
."קחצי דחפ"
ברה
(2) ןייצמ ןוה לואש רפוסל התנפוהש תודהיהו טמחשה תודוא תטרופמ הבושתב
בתכש "םידיסח רפס" לעב דיסחה הדוהי 'ר תא םג ל"צז גוצרה יולה קיזייא קחצי
ותנמואש ימ תודעל לספי אל קפס ילבו" :קחצי דחפה בתוכ ךכו טמחשה לש וחבשב
אלו "תובוט תודמו לכש ילעב" קר וילא ופרטצה אל יכ יקוקשיאה קוחשב אקוד
..."םימש תוכלמ לוע וילעמ קורפל יתא אל הז קוחש ליבשב תונרק יבשוי
טמחשה קחשמב ןויגיהה רשוכלו הבשחמל תודהיה לש התכרעה לע םידיעמש םירבד
."איבוק"ה קחשמל דוגינב

ידוהיה רויפיפאה

.קחשמב ןואגכ היה עודי ורוד לודג היהש ,לודגה ןועמש 'ר "ינועמש טוקלי"ה לעב םג
יזנכשא רזעילא יברל "םינקז םעט" רפסב ירוקמו קתרמ רופיס עיפומ הז רשקהב
.(ד"ירת) ןיימד טרופקנרפמ
ויתונורשכבו .םירצונה ידיב ותוריעצב ףטחנ ןנחלא-ןועמש 'ר לש ונב יכ רופיסה עודי
לע תוריזג רזג אוה .סואירדנא םשב רויפיפאל הנמתנש דע הלעמ הלעמ הלע םיברה
ידכ לודגה ןועמש 'ר םשארבו םידוהיה ישאר וינפב ועיפוה ןכמ רחאל .םידוהיה
לא" רישה תולימ יפל וריכה ןועמש 'ר יכ תרפסמ תלבוקמה הסריגה .םשפנ לע שקבל
.תירוקמה הסריגה העיפומ ל"נה רפסבש אלא "רפשהל םעונב ותלחנ ןנח
עתפוה ,םינקחשה לודג היהש ,רויפיפאהו טמחש קחשמ וקחיש ןועמש 'רו רויפיפאה
לש לודגה ונורשכל המת ןועמש 'ר םג ."םייחה תא וילע השקמ ידוהיה" יכ תוארל
רמאו ןועמש 'ר םק ,רויפיפאה לש ,דחוימב םכחותמ ךלהמ רחאל .רויפיפאה
ןועמש 'ר ותוא דמיל הזה ירוקמה ךלהמה תאש ינפמ "!ינב התא" :הבר תושגרתהב
.ותונטקב

ידוהיה ינטלומיסה קחשמה

ויה .תחא תבב םיבר םינקחש דגנ קחשמש דחא ןקחש והז - ינטלומיס קחשמ
םיקחשמב לחוהש רחאל .םיבר דגנ חולה תא תוארל ילב וקחישש םינקחש
...הזה םוחתה לע םג וטלתשה םידוהיה םיינטלומיס
תבב םיבירי 16 דגנכ קחישש טרוטרקוצ םשב ינלופ ידוהי היה (1876) ו"לרת תנשב
'פורפ ,ידוהיה 1894 תנשב .רופיסה םת אל ןיידע !!חולה תא תוארל ילבמ תחא
!תחא תבב םיבירי 27 דגנ ,רווע ,ינטלומיס קחשמ קחיש ,זאד םלועה ףולא ,רקסל
םע קחשל ףורדיינ לדנמ השמ ,ינלופה ידוהיה ןמאה-בר חילצה ,ו"שת ,1946 תנשבו
,ףורדיינ לדנמ השמל ,בגא !טמחשה חול תא וליפא תוארל ילב ,תחא תבב םיבירי 45
ותואש ,רווע אל ינטלומיס קחשמב ימלועה אישה םג ךייש ,הניטנגרא ףולא םימיל
,שיא םישימחו םייתאמ םע תחא תבב קחיש םש י"שת 1950 -ב ורנ'ז הד וירב עבק
...הלועמ הדיעצ רשוכו תופוצר תועש 18 ךירצהש רבד
םעפ אטבתה ,ינטלומיסה קחשמה םוחתב םידוהיה לש תדחוימה החלצהה תובקעב
םינייטצמ םידוהיהש "המכח" הז ןיא" :םימסרופמה טמחשה ירקוחמ רקוח
..."םיבר דגנכ םיטעמ תויהל םינגרואמ םה ןכש ,ינטלומיסה קחשמב

םיסורל "הנכס" היהש ידוהיה

תרוכב תא ב"הראמ "לוזג"ל הלחה מ"הירבש דע טלוב היה םידוהיה לש םנורתי
לע תרבוג היסור תיארנ הבו ,הרוטקירק םסריפ יאקירמא ןותיע .םלועב טמחשה
ב"הראב ףא ןכש ..."רתוי םיבוט ונלש םידוהיה יכ ,ונחכוה" :תרמואו ,ב"הרא
הכרענשכ ,1934 -בו טמחשב ,םירצימ אלל ןוטלש ,םידוהיה וטלש ,איהה הפוקתב
םעטמ םידדומתמה דחא תא ולאש םיאנותעהו ,תימלועה תודדומתהה אשרווב
תועומש רחאל ,ןושארה םוקמב תוכזל ב"הרא ייוכיס לע ,רבוקטרט ר"ד ,ב"הרא
התואב ןכש "ונתוא שוטי אל לודגה םידוהיה ל-א" :הנע השק בצמב תדמוע איהש
.מ"הירבל הינומגהה הרבע ןכמ רחאלו ,תימלועה הרוכבב ב"הרא תרחבנ הקחיש תע

לארשי תוליהקב טמחשה

בטימ תא ול ושידקה לארשי ימכחו לארשי תוליהקב בושח םוקמ ספת טמחשה
.ריש טמחשל שידקה ףא (3) ארזע ןבא םהרבא יבר םהיתוריצי
ויה ונמזב קחשמה יללכ יכ הלוע ורישמ .תילגנאו תינמרג תיניטלל םגרות הז ריש
.וננמז לש הלאמ םינוש


טמחשה ריש

(ארזע ןבא םהרבא יברל יקוקשאה ריש)

הוכרע הכוסנ םדק ימי ןמ המודק הכורע המחלמו ריש ררושא"
םהב רוטו רוט לכ לעו הנמש םירוט ילע הועבק הניבו לכש יתמ
ינשו ,םיפוצר םיעברמ םירוטהו .תוקלחמ הנמש חול ילע תוקוקח
איהו ,םחלהל םהינחמ םע ובצנ םיכלמ םיפופצ םידמוע תונחמה
.םינוחו דימת םיעסונ המהו םינוכנ םחלהל םלכ ינפ םהינש ןיב
תובשחמ תמחלמ םתמחלמו תוברח םתמחלמב םיפלוש ןיאו
הזחי םדאו תומותחו תומושר םהירגפב תותואו םינמסב םירכנו
וטשפ ברקב םישוכו םישוכו םה םימודא יכ המדי םישוגר םתוא
...םהירחא לא ואצי םימודא םהידי
ינש ירובגו הלכמ המח ברב הז תא הזו הלאל הלא םיגרוה םלכו
םהילע םישוכ ורבגי םיתעו .םיכופש םימד ילבמ םיללח םיכלמה
ברקב םכלמו םישוכו רבגי םודא יכ םיתעו םהינפמ םימודא וסוניו
םתשרב דכליו הלמח ילב םתחשב שפתנ יהי ךלמ םאו םישלחנ םה
רצ-די-לעו טלקמו רוצמ ריעל חרבמ ןיאו טלפמו לצנהל סונמ ןיאו
ןותימי םלכ ודעב וליחו טמ יהי גרהלו ליצמ ןיאו טמשנו טפשנ יהי
םרושב םניאו עסנ רבכ םתראפתו ןותישי ושפנ תודפ םשפנ-תאו
."היחת םהיגורהל דוע שיו הינש םחלהל ופיסויו םנודא ףגנ רבכש

הדוהי 'רל ירזוכה רפסב םג ילאוטקלטניא ליגרתכ רכזומ םג קחשמה "ררושא ריש"
שי יכ לזמ עור וא החלצה לע םירבדמ ןיא יקקשיאה קחשמבש 'כ 'ס 'ה רמאמ .יולה
.םירקמ ינפמ דחפל ךירצ וניאו דימת חצני םהב שמתשהל עדויהו םיללכ קחשמל
םילוגד םירפוס .חשה קחשמ ןיבל לזמו איבוק יקחשמ ןיב הנחבה שי ולא וירבדב
.םהיתוריצי בטימ תא קחשמל ושידקה גייווצ ןפטס ומכ
תורפסה םג דיעהל הלוכי לארשי תוליהקב קחשמה ספתש בושחה םוקמה לע
אמגוד קר אוה ינידמ ןואיל הדוהי יבר ורבחמש "ךלמ ינדעמ" רפס .וביבס הרבחתנש
ילודג לש םתמכסהל הכזו ח"יה האמה תישארב תורודהמ המכב ספדנש רפסב תחא
י"רנ קחצי ר"רהומכ גלפומה דניקסיז ר"רהכ ינרותה" ,ם"ילומה דחא .לארשי
חבשב ריש םידקמ ףא ."ל"צז םש לעב ץרפ ר"רוהמכ יקולאה לבוקמה דכנ ףושטניפמ
:ושארב תזמרנה ,רפסה לש ורוביח תביס איה תניינעמ .קחשמה לש ויתולעמ
,וליח 'ה ךרבי ןכל ,לכ ןיאו בה בה רמואה ,קחדה הז - ץחלה ,ןמזה תיחמ שובחלו"
...אצומ ףסכל תתל םעב םיבדנתמה יניעב ,הצור וידי לעופו
"םירכיא" םיארקנ םיילגרה :םילכה םיראותמ היפלו רפסב ןושלה דואמ תניינעמ
ריבסמ וב קוח :אמגודל ךלוה לדגמ יורק הכלמה ןוויכב חירצה "לדגמ" יורק חירצה
.םיילגרב קחשל שי דציכ ,םיללכה תא רבחמה
ןכא ךביוא "רכיא" לכמ ישפוח רכיא היהי םא ,ודיב לופיל ןכסי אל דדוב רכיא םג)
(ךלמ ינדעמ רפסמ םימוליצ ףרוצמ) ("ןדבאל ךלי בורל יזא ישפוח היהי אל םא
רדסה דומיל :החיתפה ידומעב טלוב םוקמ ולביק קחשמה לש תויכוניחה תומגמה
תושעל ,תוריהזהו הריכזה ,החגשההו הריקסה ,תולכתסהה דומיל ,ןוכנה רטשמהו
.הנורחאה חוכה תפיט דע ענכהל אלו דגנ םיצמאמ

תיצילמ ןושל

ידומיל" םשב הנוכמ (9081 גרבמל) "רפסמה תכאלמ" רפסל חפסנכ ףרוצש רחא רפס
יכ ,רעשה דומעב שיגדמ רבחמה .ליפשכאש ארקנה קוחשה יכרדב "ישעמהו ינויעה
ןאכ ורבוח לעופבהו הירואתה :רומאל ,"ישיטקארפ דנוא ישיטעראעט"ה רפסה
קחשמה תאצמה תא הלות רבחמה .רתויב םיפיה הצילמה ירפסמ דחאל ,וידחי
ירשו תואבצה ירש לש םנמז תא ריבעהל תנמ לע היורט תמחלמ ימיב רצונש עושעשב
תיצילמ ןושלב ואב ,רבחמה יפב "קוחשה ןינע תעידי" ,קחשמה יללכ חוסינ .ליחה
:רתויב תבבלמ
ובצייתי רשא המחלמה ילייח ינשל ,וניניעב המדתה ,קוחשה ןמ הנה"
דצמ "עבורמה חול הפו ,המחלמו ברק םויל ןכה הכרעמ לומ הכרעמ
ןאכ ואב ולא לכ - םתשפתהו םתחבדה םכלהמ (םילכה) םיבאה
לע ,דחא םעפב תודעצ שולש וגלדי םיסוסה וא םיגלדמה ."הכוראב
לעמ ץופקל לכויו .םקועמ דחא דעצו ,רשויב תודעצ יתש :ןפואה הז
."אוה וכלהמ ךרדב תודמועה םינבאה ישאר
:דועו
,שפתהל םנח ונבא ורבחל ןתי קחשמה םא ארק דגנמ ןבא תכלשה"
."רתוי ותקבדהל קזחתהלו וינפל ךרד לופי ןעמל
ילקב ובירי תא חצנל הנוק לכל ורשפאיש ."המחלמ תלובחת" ואב רפסה ףוסב
דימעאו (.."םילייח") םירכיא םע תונומת הזיא דוע ופוסב קוחשה ראשי םא :תולק
שי ןאכ םגש ךדמלל ."םירחא םיבצמ לע ושיקי םהמו ,הז ןינעב םילשמ הזיא ןכ םג
:ןל עמשמ אק הבוט הצע ףאו .הוש הרזגו ,רמוחו לקו שקיה
םחלהל ,םלוכמ רקיה ןבאה אוה ךלמה זא ,קוחשה ףוסי תעל יכ"
,ףוסבל והשעמ ירפ הז ןכלו ,ויביואב םיראשנה וינבא רזעב ומצעב
,הכלמל םאשניו םלטניו ,שאר הלעמל םאיבהל וירכיא םע קבדהל
."ותחלצה היהית תאזו

והעד ךיכרד לכב
טמחשה קחשמ :רמוא היה אחסישפמ םינוב החמש יבר
,ויכרד לכב הרתי תוריהזב גהנתהל םדא ךירצ יכ ונדמלמ
הברמה לכ :ןכ םייחב ףאו .העיספו העיספ לכ בטיה לוקשל
.חבושמ הז ירה ,תוננוכתהבו הריקסבו תוננובתהב
קחשממ דמלו אצ :רמוא היה טשניפיטשמ םוחנ יבר
קר תכלל שי :םשה תדובעב םיכרד המכו המכ ךאשה
אל ...רוחאל םיגלדמ םיסוסה קר ,דעצ רחא דעצ ,המידק
- ךלמ ןיאשכ ...דספנו זירז שיו רכשנו זירז שי :הכוז םדא לכ
- ךכיפל ,הפקתהכ הבוט הנגה ןיא :םיללכה ללכ ...םולכ ןיא
..."ערה ורצי לע בוטה ורצי םדא זיגרי םלועל

אצומה ץרא לא עסמה

אל ךא .ךלמה המלשל ותוא םיסחיימה שי .תובר תודגא ןנשי טמחשה לש ורוקמ לע
וא ודוה ,קוחרה חרזמהמ ואצומ הארנה יפכ ,ךומסל המ לע שי תאזה ארבסלש הארנ
.ןיס
4 םידדומתמ ובו ,םודקה "הגנ רוטד" ידוהה קחשמה אוה קחשמל ריבס רוקמ
ךכל תודע .דבלב םידדומתמ ינשל לבגומ קחשמהש םויהכ אלו טמחש חול לע תוליח
ירזוכב ,םידוהיה תורוקמב םיאצומ ונא אוהה ןמזב םינוש ויה קחשמה יקוחש
.םיללכה םינוש ובו טמחשה לע ורישב ,ארזע ןבאה לש ורישב דחוימבו

המכחה יריגרג

האנה הדגאה .קחשמה לש ותורצוויה ךרד לע תובר תודגא ורצונ יממעה רולקלופב
ןדור ודוהב טלש םדק ימיב יכ ,תרפסמה תידוהה הדגאה איה םלוכמ תמסרופמהו
ןכתית אל םיחרזאה םע הלועפ ףותיש אלל יכ ןדורל חיכוהל ןקז ףוסוליפ הצר .ץירע
.ךלמה ינפב ואיבהו טמחשה קחשמ תא רציש אוה הזה ףוסוליפה .תנקותמ הכלממ
םילכה ראש לש םעויס אלל ךא ,םילכה לכמ בושח ךלמה םנמוא טמחשב ןכש
.שיח הנגהה טטומתת
ול ריכה ףאו ,ףוסוליפה לש ותעד תא לביק םנמא ךלמה יכ רפסל הפיסומ הדגאה
ףוסוליפה ,ושפנ הוואת רשא לככ ,לומג ףוסוליפל ןתנייש עיצה ןכל .ךכ לע הבוט
הנושארה לע הטיח ריגרג ךלמה ול ןתי :וז העונצ הלאשמב קפתסי יכ בישה
לכ לע .האלה ןכו ,תישילשה לע העברא ,הינשה לע םירגרג ינש ,טמחשה תוצבשמב
חולב תוצבשמה 46-ל דע .תמדוקה תצבשמהמ לופכ לבקמ אוה תפסונ תצבשמ
אוה התא" :לאש ףא ךלמה .הרזומה השקבה עמשל ךלמה ךחיג הליחתכלמ .טמחשה
קש לבקת הנהו ,בהז וא ףסכ ,ץראה בוט-לכמ שקבל תלוכי ?םלוכמ םכחה הז
..."הטיח
םיריגרגה רפסמ תא ורובע בשחל - וימכחל הנפו - השקבה תא אלמל ךלמה הצרשכ
אלמל ידכ וקיפסי אל הלוכ הנידמב הטיחה תורצוא לכ :ותמהדתל ובישה ,שורדה
לש ספתנ יתלבה םוכסל עיגי רפסמה .ןקזה ףוסוליפה תשקב תא
השענ בושיחה יכ עדוי הקיטמיתמב אצמתמש ימ .18,446,744,073,709,551,615
.רוביחב אלו לפכ תוקזחב
ןיא יכ ןדורל קד זמר בוש הז היה .ןוט דראילימ האמכ :ןטק אל רפסמה לקשמב םג
...תונטקב לזלזל

בשחמה לע חומה תונוילע

היה אל אצמוהש רחאל ירה ,לפרעב הטול טמחשה תא איצמה ימ :הלאשה םא םג
...וב טלושה אוה ידוהיה חומה יכ קפס
דוע םינשה תוננער לע רמששו ?רחא קחשמ לכמ קחשמה תא דחיימה רבדה והמ
אלא ,ןשייתהל ךירצ היה קחשמהש בושחל ןתינ היה ?םויהל דעו המודקה הפוקתהמ
ללכושמה בשחמה וליפא ,ונימיב תינרדומה היגולונכטה רואל וליפא אלפה תיברמלש
.םלועה ףולא לע רובגל השקתמ טמחשל דחוימב תנכותש םלועב רתויב
.םדאה תא סיבי בשחמה םאה
215 קויד רתיל "קומע לוחכ" שדחה בשחמה המיהדמ תינפת הלח הנורחאל
ןכאו ,היינשב טמחש תודמע ןוילימ 200 קודבל םילוכי ,"קומע לוחכ" לש םידבעמה
יראג טמחשב םלועה ףולאל תממהמ תיניצר המולהמ הסינכה טמחש תנכות התוא
ךכ רחא חצינ ןבומכ בוראפסק ,השיש ךותמ דחא קחשמב החצינשכ בורפסק
.תושונאה דובכ תא ליצהו תורחתב הכז ךכו .וקיתב םיינש םייסו םיקחשמ השולשב
.הירוטסיהב רתויב בוטה ןקחשל 33 -ה ןב בוראפסק בשחנ םניחל אל
שולק יוכיס שי בשחמלש רובס טמחשה םלוע היה בוראפסק רמא תורחתה ינפל
.םלועה ףולא תא חצנל
ומצע תא אצמ בוראפסקשכ ןושארה קחשמה עצמאב תוריהמב גגופתה הזה סותימה
םיכלהמה גוסמ "קומע לוחכ" לש ךלמה רבעל קזב תפקתמב חתפ אוה השק בצמב
אל "קומע לוחכ" .ורתכל םינעוטה לכ לע הדערו ליח וליפהש םיזעונהו םישוחנה
ןוחצינה תא םשרו ולש ךלמה לע ןגהו םילגרה לכ תא חקל טושפ בשחמה שגרתה
רסחש המ .השק תויהל ךלוה הזש בוראפסק ןיבה זאו םלוע ףולא לע ןושארה
הנכס חירהל תומיזמ םוקרל תודוכלמ ביצהל תלוכיה - היציאוטניא וז הנכותל
יפלא דדוקל הנורחאה הנשב חילצה בשחמה תווצ .ףרוטה לש ורועל סנכיהלו
.היציאוטניא םג הנכותה לש םישרמה חוכל ףיסוהו תודמע תכרעה לש םיללכ
יהוז ירה בשחמ י"ע םישענ רתויב םיכבוסמה םיבושיחה לכש ונימיב םנמאו
.הנוכמה לע םדאה חומ לש ותונוילעל תחצינ החכוה
ןיא אוה טמחשב רצוויהל תולוכיה תויורשפאה רפסמ :וז תיעדמ העפותל רבסהה
םיעסמה הרשעב קר תויטרואתה תויורשפאה רפסמ אמגודל תישעמ הניחבמ יפוס
תורפס 27 ךסב - םיטייבוס םינעדמ לש םיבושיח יפ לע םכתסמ םינושארה
רתויב ללכושמה בשחמה וליפא ןכל 165,518,829,100,544,000,000,000,000
!םלועה ףולא לע רובגל השקתמ
לעופ וניא םדאהש אלא ?כ"ע טלתשהל םדאה לגוסמ דציכ ההימתה הלוע ןכ םא
ויאורבל ה"בקה קינעהש הנבההו ןויגהה תועצמאב לעופ אוה ,רוויע ינכימ בושיחב
.בושחל תויורשפא הזיאב רוחבל לוכי םדאהש ךכ
רקיע לבוקמל דוגינב יכ ןייצנ ךא ,הז קתרמו בכרומ אשונב קמועל רתוי סנכינ אל
ןכלו ,אדירג בושיח רשוכל אלו הקמעהו הנבהה רשוכ אוה טמחשב תובישחה
ךכו - תושידח תוטיש יוליגו טמחשה רקח לע תואטיסרבנואו םינוכמ ונימיב םידקוש
.רבד לכל עדמל ונימיב טמחשה ךפוה

יתש ל"צז ןוסרואינש לדנמ םחנמ 'ר ר"ומדאה םע ץיבבולמ צ"יירה ר"ומדא
:קחשמל תואסריג
.לטינ לילב הז היה .1
וידומיל תוקמע ןתמל שקיב אוהו ל"צז יברה לע דומילה תא ורסא םיאפורה .2
.טמחשה קחשמב

:תורעה


גחב ורזג הנומירק ריעה ינבר תשולש ."קוחשל אלש םרח" ךרעב רכזנ רבדה .1
םוש קוחצל הלעמו םינש 'י -מ השא וא שיא םוש לכוי אלש ו"לש 'ה תנש תוכוסה
הנקתהו ,םנחב י"קאקסה קוחצ ידעלבמ ,היתוביבס ןילימ שמחו ריעב ,םלועב קוחצ
דע האבו תשמשממ התייהש רבד תפיגמ לשב תאז לכ .ו"לש ןסינ דע ךשמית
'צוה ןוסנומיס 'ודהמ הנידוממ א"יר ת"ושב כ"ג תרכזנ הנקת התוא .םהיתוביבס
רוזח .דק 'מע קוק ברה דסומ


לואש רמ ,יאנותיעה-יאטמחשל בתכנ לארשי ץראל ישארה ברה לש הז רמאמ .2
ורפסב ןוה רמ י"ע המסרופ הבושתה .ויתולאשל הבושתכ ה"שת זומתב 'ג םויב ,ןוה
רוזח. (23-21 'מע ,ה"כשת ביבא-לת ,חש תאצוה) טמחשב תוחיתפ


אנהכ דוד י"ע אצוהש "ארזע ןבא םהרבא יבר" ץבוקב וספדנ הז ןיינעב ויריש .3
רידהמה תמדקהו טיק-זיק ,אע םינמיס םש האר .(ד"נרת אשרו) ףסאיחא תאצוהב
רוזח .ירישעה רעשל