ןייטשנייפ השמ 'ר לש תיכוניחה ותנשמ

הנתשמ רודב ךוניחה

דלפנניב השנמ

4 ןויליג ,ט"נשת "דמח הדשב" ךותמ

- א קלח -


ךוניחב תודוסי :'א קרפ

'ה ץפח - ךוניחה .1
.ךוניחה ךילהתב ברעתהל תוכז שי םדו-רשבל םא ,לואשל ונילע ךוניחב קוסעל ונאובב
לע .(פ"מר ןלהל) ןייטשנייפ השמ 'ר לש תיכוניחה ותנשמב דוסי איה וז הלאשל הבושתה
-ךרד ה"בקה ונדמיל ,םיכאלמה והורזע אלש פ"עאש ,י"שר שריפ "םדא השענ" םילימה
המישמ תלטה :תורודל יוויצו הארוה ןאכ שיש ,פ"מר ראיבו .ןטקב ךלמנ לודגה אהיש ץרא
םינקותמ הלעמ-ישנא ויהיש דע ,ודלווייש תורודה לש םכוניחב ףתתשהלו רוזעל םדאה לע
.('ב תישארב השמ-שרד) האירבה תילכתל םייוארו

ה"בקה ריתוה ףוגה תמלשה תאש םשכ !תינושארה ותבוח וז ,םדאה לש ותוכז וניא ךוניחה
התייה וז .רמגי םדא ידיבש 'ה ץפח שפנהו המשנה ןוקיתב ךכ ,הלימה השעמב םדאה ידיב
ךוניח י"ע (ה בי 'רב פ"ע) "תושפנ השע" רשא וניבא םהרבא םיכנחמה ןושאר תגרדמ
,'ה ומע רבידש וא ,אבנתהש רמאנ אל (א חי 'רב) "'ה וילא אריו" רמאנ וילע .'הב הנומאל
.(א"י אריו מ"ד) םלועב 'ה לש ונוצר וילא הארנ טרפ לכמש הגרדמל הכז םהרבאש אלא

קר !םדאה לש ומויק תילכתו תוהמ אלא - הזה םלועב עוצקמ וא המישמ דוע וניא ךוניחה
-ןיא העקשהו תוריסמ פ"מר שרד עודמ ןיבנ התעמו .תמאב ךנחל ןתינ וזכ הפקשה ךותמ
.ךוניחב ףוס


ןוצרהו הרכהה חופיט .2
.רשפתמ יתלבו ידוסי ןפואב ועצבל פ"מר שרד ,םדאה לש ותמלשהו ונוקית אוה ךוניחהש ןוויכ
לש ושפנב ןוצרה קמועל רודחל אוה ארוק בטיה ךוניחה לש םיירופה ויערז תא עורזל תנמ לע
.ךנחתמה

לשב .השודק לארשימ דחא לכב שיש תעדל ותטישל איה (ב טי 'קיו) "ויהת םישודק" תווצמ
מ"ד) הווצמה תיישעב אוה ץפחש הקזחה תעבונ הנממו ,תווצמה ונל ונתינ וז השודק
ןימאמ ךנחמה :הלופכ הלועפ תלעופ ךנחתמהו ךנחמה בלב וז הרכה תרדחה .(דצ םישודק
ןוחטב שיגרי וז הרכהל ךנוחש ךנחתמה .חילצהל ץמאתיו ,התחלצהבו ותדובע תרטמב
תא שממל ימצעה ונוצר לעפי ךכו ,ךנחתמ אוה םהלש םיכרעל תישיא המאתהו ימצע
.'ה ןוצר תושעלו םמורתהל וב ןומטה השודקה לאיצנטופ

תומשנל המיאתמ וז הטיש ןיאש קר אל .הייפכב ךוניחל דגנתמ פ"מרש קיסהל ןתינ ןאכמ
לוכי םדאה לש ונוקית .םדאה תא םילשהל - ךוניחה תרטמ תגשה ךכב ןיאש אלא ,ונרודבש
.ךנחתמה לש ונוצר תא סייגל ךנחמה בייח ךכ םשלו ומצע ךותמ קר עובנל

םייקל המ דומיל אל .'הב הנומא דמללו ,תומיענבו תוכרב ךנחל שי ?ןוצרה לא םינופ דציכ
.תווצמ םייקל יוארו בוטש הפקשה אלא דבלב

.לארשי םע תירבה התרכנו תוחכותה ואבוה "יתוקוחב" תשרפב :הרותב זמרנ הז ןויער
רהב השמ לא 'ה רבדיו" רמאנ הטימשה תשרפב םש ."רהב" תשרפ הל המדק םלוא
םשכש ונדמלל ?יניס רה לצא הטימש ןיינע המ (כ"ותמ) י"שרפו .(א הכ 'קיו) "רמאל יניס
.יניסמ הרמאנ הרותה לכ ךכ (באומ תוברעב התנשנ אל ירהש) יניסמ הטימשש

תירבה תתירכל אובמכו םימשה ןמ הווצמל המגודכ הטימשה תווצמ אקווד הרחבנ עודמ
ןיא ירהש .ישחומ ןפואב ארובה תחגשה תא תוארל ןתינ הטימשה תווצמב ?לארשי םע
...םכל יתכרב תא יתיוצו" תיעיבשה הנשב לכאנ המ לאושה םעל חיטבהל לכויש ימ ודבלמ
דמעמ הארש ,םירצמ יאצוי רודב וליפא .(אכ הכ 'קיו) "םינשה שלשל האובתה תא תשעו
לכוי דחא לכש החטבהב המגוד תנתונ הרותה ,השמכ קידצו לבוקמ גיהנמ םע יניס-רה
תורודל רמוחו לק .תובבלב הנומאה תא קימעהלו רידחהל תנמ לע התושממתה תא ןוחבל
.םינורחא

אוה 'הש ךכ לע הברה חחושל פ"מר לש ותצע ?וכותכ וניא ורבש רודל הנומא םידמלמ דציכ
עגרל ףא רשפא יאו ונתוא סנרפמו ןז אוה .םלועל םייח עגרו עגר לכב ןתונה אוהו ,ארובה
השעמ וא הווצמ םויק לש ינחור גונעת ךיא תוארהל .ונמע למוגש תוברה תובוטה אלל טק
רחא םיצרה ןיבש לדבהה תא שיגדהל .םלועבש ןוהו גנוע לכמ רתוי ךורע-ןיאל םיווש בוט
םא .םהייחל תועמשמ םינתונו 'ה תדובעב םהייח םישדקמה ןיבל הזה םלועה ילבהו תוואת
לכב דומעל דימלתה ךרטצי אל ,ודימלת לש ןוצרה תא שובכל חילציו ,וז ךרדב ךנחמה ךלי
ליכשהל שיו ,'הל הבהאו הנומא אוה חתפמה .(ט'יש אע 'ג ד'וי מ"גא) ןויסינב שדחמ םעפ
.םתונקהל הנוכנה ךרדה תא אוצמלו

ןויגה לש הדימ-תומא פ"ע ןווכתהל לוכי וניאו ,'ה יוויצל ףופכ תויהל בייח בוטה ןוצרה םנמא
םיקולא תארי ןיא קר יתרמא יכ" ורמאב וישעמ תא ררג ךלמ ךלמיבאל ריבסה םהרבא .ישונא
תחיקל הענמש קוח תנידמ התייה ררג ירהו .(אי כ 'רב) "יתשא רבד לע ינוגרהו הזה םוקמב
םלוא ?(י םש םש) "הזה רבדה תא תישע יכ תיאר המ" ודגנכ ןעט ךלמיבאו ,שיא-תשא
לש רתיה-תארוהל ףופכ םמויקו ,ארובה יוויצ אלו שונא יקוח םה ררג יקוחש עדי םהרבא
.(גי אריו מ"ד) !טלחומ םויק אוה - ארובה יוויצ לשב םויק קר .םדאה בל רצי

יאלקחה .םירוכיבה תווצמב העיפומ 'ה וצ בוביח ךותמ ןוצרה לש טלחומ דובעשל השירדה
תתל אוה שרדנ הנהו .ולמע ירוכיב - ןושארה ירפה תלשבה עגרל קקותשמ ,עגיו חרטש
לצא קר תמייק ןושארה ירפל הוואתה :תקדוצ הנעט ןאכ שי רציל .ןהכל הז ירפ אקווד
ונתדמיל ןאכ ?ינשה ירפה תא ול תתל אל עודמו ,לבקי ירפ הזיא הנשמ אל ןהכלו ,םילעבה
ףאש רבדל היארו ,ףוסו תולובג הל ןיא הוואתל העינכ .הוואתל ללכ חתפ תתל אלש הרותה
.תתלמ ענמיהל םילולע הקדצ וליפאש דע ןוממ דועו דוע סונכל םיבאת םילודג םירישע
ןוצר לע רובעל ונתפי אל רצי םוש ,הביבח 'ה תרמא רשאכש ,הארמו םירוכיב תווצמ האב
(ד א ר"רב) "תישאר וארקנש םירוכיבה ליבשב - ארב תישארב" שרדמה קמוע והז .'ה
.(א 'רב מ"ד) ארביהל םלועה לכ יאדכ הזלו - 'הל וננוצר דבעשל דציכ דמלנ םירוכיבהמ ןכש

קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא" .םיבוטה וישעמל הבהא וידימלת לצא חפטל ךירצ ךנחמה
ירהש ,םיבוטה םהישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיעש י"שרפ .(ט ו 'רב) "היה םימת
בבחמש םשכ ,םיבוטה וישעמ בבחל םדא ךירצש ןאכמו .וינב אלו חנ ישעמ 'ספב וטרופ
וידלימ דחא לכ חפטמש םשכו .חרכהו ישוקב אלו ןוצרו החמש ךותמ םהב קוסעי :וידלי תא
רודיהה תילכתב ותושעל ,רומחכ לק ,םיבוטה וישעממ דחא לכב קדקדי ךכ ,ותלוכי יפכ
השעמ לכל הז ןוצר לש הטרפהל ךנחל שי ,יללכ בוט ןוצרב יד אל .(ד חנ מ"ד) תירשפאה
.םדאה השועש

ידוהי רחוס לש וינב .ול ליעומ השעמהש השועה שיגרי םא קר ןכתת השעמ לכל הבהאה
הנש םישימחש ,וינבב ףזנש באכב רפיס באה .תבשב םתונח תא רוגסל וברס הקירמאב
וקיסי םינבה .ילילש ךוניח והזש רמא פ"מר .תחא םעפ ףא תבש לליח אלו הקירמאב אוה
דומעל םיבייח םניא םהש ןויסינב דמע םהיבאו ,תבש רומשל דואמ השקש וזכ הרימאמ
ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמש םהל ריבסהל .הנובו ידוסי ןפואב םכנחל ץעיימ אוה באל .וב
הליפת ,תווצמ לוטיב אלל רתיה ךרדב םתסנרפ ה"בקה םהל איצמי יאדוובו הנשה-שארמ
םה םיחיוורמ הברדאו ,תבש םירמושש הזב ןויסינ םוש ןיאש אצמנ .הלילח הרות דומיל וא
תא ורמשיש יוכיס שי הזכ ךוניחב קר .ףסונ םואמ וגישי אל הבש הדובע תחת החונמ ךכב
.תבשה

ול הרוהו ךאלמה וילא הלגנש בקעי ןהל רפיסשכ .בקעיל האלו לחר תבושתמ דמלנ הז דוסי
תונכומש רמול ןהל היה ירהו .(וט אל 'רב) "ול ונבשחנ תוירכנ אולה" ול ונע ןענכ ץראל בושל
םייקל שיש ןאכ ונכנחל הרותה התצר ?ןהלשמ יתלעות קומינ תונתונ עודמו 'ה יוויצ םייקל ןה
םדאה תופיאשל םיאתמ הווצמה םויקש הפקשה ךותמ אלא חרכה תשגרה ךותמ אל תווצמ
.(גכ-בכ אציו מ"ד) ול ליעומו

אוש םתרמא :ךילע ונרבדנ המ םתרמאו" .יכאלמ איבנה לש ורוד ינב לש םתועט התייה וז
אלש רמול םעה םמתימ דציכ .(די-גי ג יכאלמ) "ותרמשמ ונרמש יכ עצב המו םיקולא דובע
יאדווש פ"מר ריבסמ ?םירומח הריפכ ירבד ורמאש דיעמ איבנהש העש ,'ה דגנכ רבד ורמא
התייה םהלש ךוניחה תטיש םלוא .םיקידצל םמצע ובשח כ"עו ,תווצמ רומשל םהינב וכניח
ידכ תוריסמ ךירצו הזה םלועה תואנהמ שורפלו הרותה תא םייקל השקש וכניח םה .היוקל
קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיאש ךנחל ךירצ יכ ,אוטחל םהינבל םרג הז .רציה לע רבגתהל
םא ףאו .ונימי ךרואו ונייח םהבו 'ה תווצמ תרימש ןה הלודג האנהו הבוט הנתמ .הרותב
רחוסש ךרדכ ולבקל שיו ,רבדבש לודגה חוורה תמועל לטב והירה ,ךכמ רעצ ןמדזמ םיתיעל
הנשי .(טע לודגה-תבש מ"ד) בר ןוממ חיוורה הבש העיסנ רובע םולשתה תבוח תא לבקמ
.הקירמאב תואיצמל יכאלמ לש ורוד תואיצממ הכלשה ןאכ


רקשהו הוואתה תונגב .3
תוירמוחמ תעדה תא תוקנל ןבומכ שי החמשב ןוצרה דובעיש לש הגרדמל עיגהל תנמ לע
עיפשהש הכרבהו עפשה בורמ .רודה לש תוערה תער איה תוגונעת תפידר .רקשו תוואת לש
ורצי ליגרמש ינפמ לקלקמ הזו ,םייוליבו תואנהל הלודג הוואת הנשי הז רודב ה"בקה
ענמי אל - גישי אלשכו ,המרמ ךרדב רתיה רבד שקבמ הליחתב .ויתודימ תיחשמו תורתומל
ידכ אלא הרז-הדובע לארשי ודבע אל" .רפוכל ךופהי וישעמ קידצהל ידכש דע רוסיאמ ףא
.(ב'ע גס 'הנס) "תוירע םהל ריתהל

ופוסש םושמ ,רתיה לש תוואת יוביר לע הרותה הדיפקהש תדמלמ ררוס ןב תשרפ םג
.הריפכו חצר ,תוטסיל ידיל עיגיש

טעמ לכואש - (ה וכ קיו) "עבושל םכמחל םתלכאו" הרותבש הכרבה תא י"שר שרפמ ךכ
ילב עבושל עיגהל ןתינש ךוניחה אוה הזב תלעותהש פ"מר שרפמ .ויעמב ךרבתמ ןוזמהו
עדוי כ"פעאו ,רוסחמ אלל לודג עפש שי םהבש הכרב תונשב רבודמ םש .הוואת לש הליכא
.ןהב ךרוצ ול שי תמאבש המל קר תוירמוחה ויתואנה םצמצל םלשה םדאה

,ט"ויו תותבש תואנהל - רתיהל האנהה רצי תא ןווכלו הוואתה-ילעב תונגב ךנחל ןכל שי
.(כ'ש אע 'ג ד'וי מ"גא) םיבוט םישעמו הרותל קשחלו תלוכילו 'ה ידסח תרכהל

.תוימומקע לכ לספו טלחומ רשוי שרד פ"מר .תמאה אוה ידוסיה ךוניחב ףסונ דוסי
ראבל ךיראה ,יתלשממ ביצקתב תוכזל תנמ-לע תוניחב ךורעל תובישיב וצלאנ הב הפוקתב
תורומ תובישיהש עמשש ןעטש דחא תלאשל .הניחבב הקתעהב שיש לזג רוסיא תרמוח תא
רתיה ןיאו תובישיה לע רקשו ערה ןושל הזש ףקותב בישה ,הלשממה לע םירעהל הזב רתיה
.פ"מר לש ותנשמב וידחי םיכלוה םניא תמא רסוחו ךוניח .(ד'מר ל 'ב מ'וח מ"גא) הז רבדל


תורטמ תרדגה .4
קוספה לע .םיתוחנ םיאנתהשכ םג תוהובג תורטמ ביצהל שיו טעומב קפתסהל ןיא ךוניחב
הנוש בקעי לש ךרדה תציפקש (ב'ע אצ ןילוח) דומלתה רמוא (אי חכ 'רב) "םוקמב עגפיו"
לכש ,בקעיל הזכ סנ תושעל ךירצ עודמ .ןרחמ ומצע םוקמה אב ולצא :ךרדה תציפק לכמ
עשר םוקמ - ןרחב וליפאש תורוהל הצור שרדמהש פ"מר ריבסמ ?ןרחל עיגי םוקמה
.ויתובא לצא םישודקה תומוקמב ומכ הניכש תורשהל ויתונוכתב םלש םדא לוכי - האמוטו
ביצמ - ידוהיה ךוניחל רתוי םוקמ ןיא הקירמאבש םינעוטה דגנכ .הרורב הכלשהה ןאכ םג
םוקמה וא רודהש הנאותב תומלשל ךנחלמ שאייתהל ךנחמל ןיא םלועלש ,ותטיש תא פ"מר
.טעומב קפתסהל ןיא תווצמבו הרותב .טולקל םירשכ םניא

יתרבעש רשפא רמא ןרחל בקעי עיגה רשאכש (זי חכ 'רב) י"שר ירבד תא ןיבהל שי ךכ
תועמשמו .לא-תיבב ללפתהל רזח דימ - וב יתללפתה אלו ייתובא וב וללפתהש םוקמב
ותשודקמ םוקמה דרי ,"הוללחו םיצירפ ואב" רבכש ןוויכש בקעי רבס הליחתב :םירבדה
תוריסמל ךרע שיש ,טילחהו ותעדב ךלמנ כ"חא .םש ללפתהל םעט ןיאו ויתובא ןמזב היהש
.הז םוקמב ללפתהלו רוזחלו םכרד תא ךישמהל שיו ,תובאה לש שפנה

שודק םוקמש ונדמלמ הזו .לא-תיב דע ותארקל אב הירומה רהש רפסמו ךישממ שרדמה
בוש ףיסוהל וחילצי זאו אטחה ימרוג לכ רועיבב ושדקלו ושדחל שי עשרו םיאטחב אמטנש
.(אכ אציו מ"ד) השודק

הזש תעדל ךא - שדחל שי .ןשיה םע שדחה רוביח איה תאזב פ"מר הילא זמורש הטישה
.םימדוקה תורודה לש שפנה תוריסמו שדוקה תורוקמ חוכמ השענ

תא קוידב רידגהל ךנחמה ךירצ ,דימלתה תא םדקלו תידוסי הרוצב ךנחל חילצהל תנמ לע
לולסמ ןנכתל שי דימלתה לש ינחורה ובצמו ויתונורשכ יפ-לע .דימלתה אצמנ הב הגרדמה
.הגרד רחא הגרד ,הלעמ הלעמ - התע אצמנ אוה וב בלשה ןמ ותוא םדקלו םיאתמ

שי ךא (ג זכ 'קיו) "ףסכ לקש םישימח ךכרע היהו" םדאל עובק ךרע ונשי ןיכרע תשרפב
העובקה הגרדמה :תוגרדמ יתש םדא לכלש ןאכמ .(ב'ע בכ הליגמ) ישיא יווש םג םדא לכל
תויהל הלוכי הנורחאה .ולמעב אוה הנוק התואש לעופב הגרדמו ,ולש תילאיצנטופה
,תולקב עיגהל םדא לכ לוכי העובקה ותגרדמל .הנממ הכומנ םג ךא ,הנושארה ןמ ההובג
האמ וקרפ הנושה המוד וניא ןכל .רתוי הובג ליפעהלו ץמאתהל איה ונממ השירדה ךא
.(ב'ע ט הגיגח) תחאו םימעפ האמ והנושו רתוי ץמאתמל ,םימעפ

הלעמל גישהל ץמאתמ וניאש ימ לש ושנועמ לודג ותגרדממ תחופה לש ושנועש ןבומ
מ"ד) הלעמ יפלכ ויצמאמב תע לכ דימתי ודימלתש גואדל ךנחמה לש ודיקפת .ותגרדממ
.(ה'ק יתוקוחב

ךנחמה לש תודימבו תונורשכב היולתו תישיא ןבומכ הנה בלש לכב הרטמה תרדגה
יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספה תא .םיעובק םיללכ הזב ןיא .םהיניבש רשבהו ךנחתמהו
"הארמ ינא רשא לככ"ש י"שר שרפמ (ט-ח הכ 'מש) "ךתוא הארמ ינא רשא לככ םכותב
םיצעה תשודק יבגל קר :ושוריפ תועמשמו ."םכותב יתנכשו" זאו "שדקמ יל ושעו" לא רזוח
דחא לכ לש "םכותב" תשודק ."הארמ ינא רשא לככ" לש יאנת שי שדקמה לש םינבאהו
פ"ע ןוכנה ןפואה והמ עובקל ליכשהל ךנחמה ךירצ .םיווש םיללכ ןיא הזב - ותיבבו ובלב
.(ב'ס המורת מ"ד) דימלתו דימלת לכ תגרד פ"ע

וא דימלתה שפנ לע תוטלתשה השוריפ ןיא ךנחמה לע תלטומה תוירחאהש שיגדהל שי
רמולכ .הילאמ הלוע אהתש דע י"שרפ (ב ח 'מב) "תורנה תא ךתולעהב" .ומוקמב היישע
ירבד לע רזוחה יכותכ קר אלו ,םייקיו ןיבי ומצעמ דימלתה ובש בצמל איבהל ךירצ ךנחמה
- ךנחתמה תושעל ךירצ ךרדה תא ךא הילא ןווכלו הרטמה תא רידגהל ךירצ הרומה .ורומ
.(ךתולעהב מ"ד) !יתימא ךוניח ןאכ ןיא תרחא

םיארחאה לכ דצמ םידיחא ויהי דימלתה לבקמש הרטמהו רסמהש רתויב בושח כ"ומכ
לולע - ההז היהי אל טלוקש רדשה םא .םנב לומ םאהו באהו ,םירוהה לומ הרומה :וילע
זמרנ הז ןויער) .רורבו דיחא וק ול ריבעהל שי .עצבתת אל ךוניחה תלועפו ,תוחדל דימלתה
לוקב םיווש ומאו ויבא ןיא םא הרומו ררוס ןב השענ וניאש א'ע אע ןירדהנסב הנשמב םג
.(ןבל ההז עמשנ אל ךוניחב םלוקו םידיחא םירסמ םנבל ונתנ אלש ונייה - המוקבו הארמבו
הרבח ןכש ,הבוט הרבח םידליל היהת ובש םוקמב רוגל יאדכש ךכב ותצע םייסמ פ"מר
-אתעייס אלל יכ םינבה ךוניח תחלצהל 'הל ללפתהל שי הרקמ לכבו .ךוניחה לע העיפשמ
.(ד'כש וע 'ג ד'וי מ"גא) החלצהל החטבה ןיא תוטישה לכ ףא-לע ,אימשד


ומושייל הגאדו ךוניחב הדמתה .5
.הרקמל רבד חינהל אלו ,תויעוצקמו הדיפקב הננכתל שיש המישמכ ךוניחל סחייתמ פ"מר
היפרה .ךנחמה דצמ הדמתהו תויבקעל השירדה הנה וז ותטיש םיזרוחה תודוסיה דחא
.ןויפרל םורגל הלולע ךוניחב

שפוח שי םהב םירצונה יגחו ןושאר ימיב דוחייבו ,הרות לוטיב דגנכ םחלנ הנושארבו שארב
םינינועמה םירוה לש ץחלב רפס-יתב וילא ונפשכ .הקירמאבש םייללכה רפסה-יתבב
םימיב םידימלת ררחשל אלש תצרחנ הרוצב קספ ,ולא םימיב םהידלי םע תולבלו לייטל
הלטבו שפונ ?אטחי אלו ןבה השעי המו - שפנה תאו ףוגה תא תלקלקמ הלטבה .ולא
הנקב הלוע וניא - היוטנ הדי דועו םידוהיה תא הררצש תד לש םדיא ימי םהש ,ולא םימיב
.(ח'כש הפ דפ 'ג ד'וי מ"גא) !רשפתהל פ"מר ןכומ אל ךוניחבו .הרותה לש ךוניחה םע דחא

רבכ קחציש רבס וניבא םהרבא .תובא ישעממ דומלל ןתינ ךוניחב הדמתהה למע תא
שגפמ הרשפא אלו ,תרחא הרבס הרש םלוא .ךכמ קזוי אלו לאעמשי םע שגפמל לשב
וחילצהש הארנש ףא םידליה ךוניחמ תופרהל ןיאש ןאכמ .המע המיכסה שדוקה חורו - הזכ
.(ב'ת 'א םישורד מ"ד) םיבוטה םהישעמבו םהידומילב

קחצי לש וחבש םידקה (טי הכ 'רב) "קחצי תא דילוה םהרבא ...קחצי תודלות הלאו"
בושח דומיל .וינבל ש"כו - םלועה לכל ה"בקה תא ריכהש םהרבא ןב אוהש וילע רכינש
דמליו ויתוגהנהו ויבא ישעמ האור קחציש ךכ לע ךמס אל םהרבא .ךוניח תוצמב ןאכ
ןיאו ,וישע תאצל לולע ונממ םגש עדי ןכש - וכוניחב ומצעב לדתשהו למע אלא ,ונממ
.(ח'י תודלות מ"ד) דחא עגרל וליפא וכוניחמ תעדה חיסהל

בקעי שקבש י"שרפ (א זל 'רב) "בקעי בשיו" .וניבא בקעימ םג תאז םידמול הלילשה ךרדב
םלועלו םהל הבוט םיקידצל הוולש ירהו .ףסוי לש וזגור וילע ץפקו - הוולשב ףוס-ףוס בשיל
.וינב ךוניחב התייה בקעי תוולשש פ"מר שרפמ ?הוולשב בשיל ה"בקה ול חינה אל עודמו
,םכוניח לע חיגשהל רתוי וילע לטומ אלו ,םיקידצו 'ה יריחב רבכ םלוכ וינבש רבס בקעי
ןולשיכ לש האצות איהש הרצ וילע הבבוס החגשהה .ולמע תוריפמ תונהיל אוה לוכיו
םידליה תוגהנתה רחא בוקעל שיו ,ךוניחמ תעדה תא חיסהל ןיא םלועלש דמלל - ךוניחב
.(טכ בשיו מ"ד) גוהנל דציכ םכירדהלו

"יול תב תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו" וירוה תומש ורכזנ אל ונבר השמ תדלוה רופיסב
ותדוד דבכוי תא םרמע חקיו" םהיתומש ובתכנ ,לאוג תויהל הווטצנש רחאל קר .(א ב 'מש)
םילודג םהיתונורשכש ףא וינבב חבתשהל םדאל ןיאש ונעימשהל .(כ ו 'מש) "השאל ול
םיקיפאל והוכשמי םילודגה תונורשכהש שושחל שי :הברדא .הרוא םהמ תיבה אלמתנו
םידליה ךוניחמ הפרי אל ןכלו .(א'ע בנ הכוס) ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה לכו ,םירחא
השענש דע םנב השמב דבכויו םרמע וחבתשנ אל ןכל .םהיתונורשכ ומשייש דע םתנווכהו
.(א'מ אראו מ"ד) 'ה איבנל

תמיצעב .םהישעמ המ תע לכב תעדלו םייניע חוקפל ךנחמה ךירצ וידימלת לע חקפל ידכ
וינפ לע ןתיו םתא רבדמ השמ לכיו" .ודיקפת תא אלממ הרומה ןיא עדי רסוחב וא ויניע
ןנובתהל ברה ךירצ ןכש ,הוסמה ןתנ אל םמע דמלש תעב לבא - (גל דל 'מש) "הוסמ
פ"מר שרד ךכ .(ע אשת-יכ מ"ד) םהמ וינפ ריתסהל לוכי וניאו ,םהישעמ תעדל םידימלתב
םוש אלל םידימלתה ךוניחב הרישיו תידימת תישיא תוברועמ - ומצעב גהנ ךכו ,ךנחמהמ
חרוט שישכ ףא ,וינפ תוארלו םברל תורישי תשגל שרד םידימלתה ןמ םג .הציחמו "הוסמ"
.(כ ל 'עשי) "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" תניחבב ,רבדב ישוקו

םה םינהוכה .םושייו עוציבל יארחא ךנחמב האור אוהו ,יטרואית ךוניחב קפתסמ אל פ"מר
אלא יוויצה קר אלש קייד (ד די 'קיו) "רהטמל חקלו ןהכה הוצו" קוספה ןמ .םעל תעד ירומ
המ םהל ריבסיש יד אל 'ה ךרד וידימלתל הרומ רשאכש דמלל .ןהכל רמאנ עוציבה םג
,לשכנ רבכש דימלת לצא טרפב .ושעיש גאדיו תושעל ךיא םהל הרוי אלא ,תושעל ךירצ
הרות ילעבו םימש-יארי ויהי ויכינחש תווקל שי הז ןפואב קר .ותווללו וישעמ-יטרפ ןוחבל שי
.('צ ערוצמ מ"ד)

דבלמ ןכש .תדרפנ היחש תכירב םירענל תונבל הוצימ שי ןכאש לאושל הנע וז וכרד יפ לע
המ תא ועצביש הפצמ ךנחמה םא .ךוניחה לש םושיי הזב האר ,הזב שיש םידסחה תולימג
ןויסינב םדימעהל אוה ןוכנ אל .עצבל תורשפאה תא םידימלתל קפסל גואדל וילע - ודמלש
.(טיק אס 'ב מ"וח מ"גא) ולשכיי אלש תופצלו

ךל יתרבסה" :בתכ הבושת ףוסב .ומצעב פ"מר ןייטצה ךנחמה י"ע וז תוירחא תליטנב
.היגוסה םצע ךל רורב אלש ינמודמכש ינפמ ,תלאש אלש םירבד ףא תויטרפב ןיינעה לכ
חמ 'ב מ"וח מ"גא) "הרוהט 'ה תאריו הרותב ךדומילב הלודג החלצה ךל ןתיי ת"ישהו
.המצע היגוסה תרבסהל ונמזמ שידקה אלא דבלב הבושתב קפתסה אל פ"מר .(ב'סר

םירקמב קר .תובשל םירומל רוסיאה תא פ"מר האר ךוניחב הדמתהה תבוחמ קלחכ
עיגהל הלהנהה לש תונוכנ םוש ןיאו ,הסנרפ קחוד הרומל שי םהב ןפוד-יאצויו םיקוחר
התיבש ריתיש ,רבדב העיגנ ול ןיאש ךמסומ ברל תונפל ריתה זא קר - ומע הרשפל
.(אפר 'ב מ'וח מ"גא)

ךוניחה תילכת ,הברדא .דימלתה לע בקעמו רטשמ תלטה השוריפ ןיא ךוניחב הדמתהה
רמוא בקעי .ומצע תושרב דומעיו וכרדל ךלישכ םג ךנחמה ןמ עפשוי דימלתהש הנה יבקעה
ריבסה .(ה ח"מ 'רב) "םה יל ךילא יאוב דע םירצמ ץראב ךל םידלונה ךינב ינש התעו" ףסויל
ונה ,םירצמב ולדגש ףא-לע ,םכנחל חילצהש ךוניחהש ףסויל זומרל בקעי הצרש פ"מר
לעו ,ותודליב ותיבב גפסש ךוניחהו ,תעה לכ וינפל הבצינש אבא לש ונקויד תומד תוכזב
.(דל יחיו מ"ד) ךכ וכנחתה יתוכזב - "םה יל" ןכ


ודוקפתו הרומה .6
פ"מר לש ותנשממ .ותוגהנתהלו הרומל רומש ונולשיכב וא ךוניחה תחלצהב עירכמ דיקפת
.דבלב "היצמרופניא ריבעמ" הרומה ינרדומה ןדיעבש הירואיתל תצרחנ תודגנתה הלוע
לביקש בר יפמ לבקל יחרכהו ץוחנ ,םירפסב בתכנ לכהשכ ,ונרודב ףאש ,בתכ ויתובושתב
הרות תונשרפבו תנבהב תועטלו תמאה ךרדמ תוטסל רשפא ןכ אלולש ,ובר יפמ אוה םג
ךכ ,םתנשמ ךותמ הכלה םיקסופש ,םלוע ילבמ םהש םיאנתה לע רמאנש םשכ .תווצמו
התוערל ארבסו ןיינעל ןיינע תומדלו ,ז"טו ך"ש אלל ךורע-ןחלושמ הכלה קוספל רשפא-יא
בר אלל םירפסה ןמ ומצעב דומלל לכויש רמואש ימ .ךנחמ ברמ הטישו ארבס תלבק אלל
אל חישמה תומיבש דע ,ךוניחבו דומילב ךכ-לכ ידוסי הז ןורקע .סרוקיפאו יקודצ אוה
.(דנ טל 'ד ח"וא מ"גא) לטבתי אלו הנתשי

קלח אלא ,רכומו חוקל יסחיכ ינכט רשק וניא פ"מר לש ותטישב וברל דימלת לש רשקה
.הרות דומילו ךוניח לש דרפנ יתלבו יתוהמ

םרג לע הלוע היה ןהכה .פ"מר ךישממ ךנחמה תלועפל הרונמב רוא תאלעה ןיב יומידה תא
הילא עיגהל היה לוכיו ,םיחפט 18 היה הרונמה הבוג .הלעמלמ רנה תא בטיה תוקנל תולעמ
.ךוניחה תדובעב םג ךכ .הלעמלמ ןנובתהלו תולעל שי ,רודיהבו בטיה תוקנל ידכ .םלוס אלל
ןנובתהל לכויש ידכ וידימלת לעמ הלעמו ומכשמ תויהל ךנחמה ךירצ ותמישמב חילצהל
ךוניחה תמישמב יקב תויהל ךנחמה ךירצ וידימלת לע עיפשהל ידכ .םתגרד תא ןיבהלו
אוה - ןעדיו בוט הרומ .דמלמ אוה התוא היגוסבו הרותבו ,ותושרל תודמועה תוטישבו
.(וטק ךתולעהב מ"ד) ךוניחה תחלצהל סיסבה

הרומ לש יונימ ןיינעב לאשנשכ .לוספ ץמש וב שיש הרומ תונמל פ"מר דגנתה וז הביסמ
שי והונימ םא ףאש אלא ,ותונמל ןיאש קר אלש קספ יביטברסנוק נ"כיבב תרשכ שמישש
תישיאה המגודהו תוירחאה לשב- םימלש וישעמ ןיאש ימ הרומכ תונמל םיכסה אל .ורטפל
.(פק חק 'ב ד'וי מ"גא) הרומ לכ לש ותבוח ןהש

ןהכה ןורהא ינב ונתנו" .הברקהב םיקסועה םינהוכל םייוניכ השולש םנשי ארקיו תשרפב
ובירקהו" םתס םימעפלו (ח ה םש םש) "םינהכה ןורהא ינב" (ז א 'קיו) "חבזמה לע שא
רדוסמו ךורע רבכ לכהשכ :הדובעב תוגרדמ שולשל ןאכ תזמור הרותה .(וט םש םש) "ןהכה
יכ ריכיו ןהכה עדיש ךירצ ,הברקהל הנכה ךירצשכו .ןהכ לכב הברקהה הרשכ ,הברקהל
חבזמה לע שא דירוהל ךירצשכ םלוא .'ה תא האריל ותגהנהמ דמליו ,ןורהא ינבמ אוה
ןכומו רשכ רודהשכ :ךוניחב לשמנהו .ומצעב ןהכה ןורהאכ תושעל עדיש ךירצ ןאכ-
תוער תוחור וב תובשנמו ,ןכומ ירמגל וניאש רודב .דחא לכמ דומלל רשפא - הרות תלבקל
חיפהלו קילדהל ךרוצ שישכ םלוא .ךכל יואר היהיש לוגד הרומ ךירצ - הריפכ יעותעת לש
ןורהאכ היהיש ךנחמ ךירצ ןאכ - םידימלתה תוביל תא תיצתש הנומאו הרות לש "שא"
.(זע ארקיו מ"ד) יניסמ התניתנכ הרות תעדל ןווכלו םימש םש ביהאהל ונוצר לכש ,ןהכה
הכירצ ותגרדו ךנחמה יפתכ לעש תוירחאה הלדג ךכ ,תכבוסמו השק ךוניחה תמישמש לככ
.רתוי ההובג תויהל

לקתנשכ םג ,הבהאב רבד לכ לבקל ךנחמהמ פ"מר שרוד ,וילע תלטומה תוירחאה תורמל
.תולקתו םיישקב אוה

(א אכ 'קיו) "םינהוכה לא רומא" ןושלב הרותה םהילא הנופ ןכל ,םעה ירומ םה םינהוכה
אשמ םהילעש םינהוכהש ונדמלל .השק ןושל איהש "רוביד" ןושלל דוגינב ,הכר ןושל איהש
ימ לכל ןאכמו .םתמישמב חילצהל ידכ תולקו תומיענל לגרתהל םיכירצ םעה ךוניח לש
ןכומ היהיש ,ודומילב וא םירוה וא םידימלת דצמ םיישקב לקתנ םאש ,ךוניחב קסועש
ךכ-לכ בושח הז דוסי .ךוניחב קוסעל ךישמהל לכוי ךכ קר .תולקבו החמשב לכה לבקל
ויניעב הלק הניא רבכ המישמהש שיגרמש ךנחמ :הרומל ןחוב-ןבא וב האור פ"מרש דע
הרומ .ודיקפת תא בוזעלו םייסל וילעו הארוהל םיאתמ וניא רבכש הארנ ,ול המיענ הניאו
.(זצ רומא מ"ד) !הארוהב שמשל לוכי וניא "קוחש"

אלו וכנחלו דימלתה לש ומלועל תדרל וילע ,הלעמו ומכשמ תויהל הרומהמ השירדה ףא-לע
.עיפשהלו ךנחל לכוי אל - תרחא הגרדב אצמנכ דימלתה יניעב ספתנש ימ .וילע אשנתהל
תומוא לצא .םינהוכו לארשי לצא ןקזה חוליג רוסיאל ףתושמה דומילב זמרנ הז ןויער
םעה יטושפ לע םתעפשה ןיא םג ןכל .תדחוימו הנוילע הגרדמב םיאצמנ "םילודג"ה םלועה
םהיתווצמב םינהוכה תא התוושה הרותה םלוא .וז הגרדל םיכייש םניאש םינימאמה
תוצמב הווטצנשכ םהרבא ששח ךכמ .עיפשהל ולכויש ידכ - לארשי ללכל םהיתוגהנהו
לביק ךכ לעו .ונממ רתוי ועפשוי אל ,תדחוימ הגרדב אוהש םלועה תומוא וארישכ .הלימ
עיפשהלו ךנחל ורשוכש - (א זי 'רב) "םימת היהו ינפל ךלהתה" ה"בקה ןמ תדחוימ החטבה
.(ט ךל-ךל מ"ד) הלימה תובקעב עגפי אל

ןיחבהשכ .תירבח-תיהבא השיגב וידימלתל סחייתהו ותגהנהב ךכל תישיא אמגוד ןתנ פ"מר
.קוספל ךרצנ םהב םירקמב ותוולל ותוא ןימזה ,הכלה-תקיספל דימלת לש ןורשכב

היה תובצע וילע האור היהש דימלת .תישיא הכרדהו הצע תתל גאד וידימלתמ דחא לכל
.(35-37 'מע ןייטשנייפ השמ 'ר) בל בוטו חמש ודומילל בשש דע החישל ונמזמ

םדקומ עיגהל תלוכי אלש הארנכ - טעמ תרחיא" תוביבחב וילא הנופ היה ,רחאש דימלת
דחאב עוגפל ילב ,םהישעמב ןיחבמ אוהש ועדיו ושיגרי םידימלתהש התייה ותמגמ ."רתוי
.םהמ

רוציל אלש תנמ לע םיבר ןושלב ףתושמו יללכ דומיל תרוצב חתפ - ךרוע היהש תוניחבב
רוזחל שקיבו רתיו אל רמוחב ךרוצה יד תטלוש הניא התיכהש האר םא .תצחול הריוא
ול רמא ,ויד יקב וניאש הארו "הכימס" לבקל וילא עיגהש דימלת .בוש וב ןודלו רמוחה לע
םייעובש דועב בוש וב ןודלו רמוחה תא בוש ןנשל וילע הליחת ךא ,ושקובמ תא לבקיש
.(37 'מ ע םש)

ךתנווכ הארנכ" ריעמ היה ןיינעל אלש הלאש הלאשנשכ .דימלת לש אישוק לטיב אל םלועמ
תיעט ול רמול דימלתה תא שייבמ היה אלו "ךכ יאדו םירבדה תנווכ" וא "ךכ לואשל התייה
.תנבה אל וא

וניא םלועל לאושהש הנע םידימלת לש קרס תולאש לע ןמז זבזבל םא ולאשש דמלמל
.(38 'מע םש) המוקמב הניא ותלאשש רובס

.ךוניח ןיא - תישיא אמגוד אלל .פ"מר לש ותנשמ פ"ע ךוניחה איש איה תישיאה אמגודה
הנוש ךוניחה דיקפת .תווצמב קודקדו םימש - תאריל אמגוד תויהל םיכירצ םיכנחמה
ענמנ וניא ומצע אפורה םא םג לכאמ הלוחה לע רוסאל לוכי אפור .רחא עוצקמ לכמ
שרודש יפכ גהנתמ וניא םא ,הרות דומיללו 'ה תאריו רסומל ךוניחב .לכאמה תליכאמ
כ"חאו ךמצע טושק - ושוקו וששוקתה" .םיעמושה בל לע וירבד ולבקתי אל ,םירחאמ
ד'וי מ"גא) ךוניחל יחרכה יאנת וב האר פ"מרש דוסי והז - (ב'ע ס ב"ב) "םירחא טושק
.(אכש אע 'ג

וניא ומצע אוהש המ תווצל לוכי וניא ךנחמה .(ב טי 'קיו) "ינא שודק יכ ויהת םישודק"
"ךיניע ןיבמ הרוק לוט" ול ודיגיש ,םירחא י"ע ולבקתי אל עובצ ךנחמ לש וירבד .השוע
.(הצ םישודק מ"ד) .םייקמ ךמצעב ךניאש המ ונתאמ עובתל ךל שי תוכז המ

:םרא הנדפ ךליו ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו" :תובאה ישעמב תשגדומ תישיאה אמגודה
וישע לע עיפשה אל וירוה לש יוויצה םצע .(ח,ז חכ 'רב) "...ןענכ תונב תוער יכ וישע אריו
ןיבהל רבדה ול םרג - יוויצה תא םייקמ בקעיש האר רשאכ קר .ןענכ תונב תוער יכ ןיבהל
לש תישיא אמגוד םג ךנחמה הארי אל םא המואמ ליעוי אל הרותה דומיל לכ .םייקל שיש
.(טי תודלות מ"ד) םויק

הויז הנפ הדוה הנפ ריעה ןמ קידצה תאיציבש י"שרפ (י חכ 'רב) "עבש ראבמ בקעי אציו"
.(כ זכ 'מב) "וילע ךדוהמ תתנו" ןתינה רבד אוה דוה ?הזה ןושלה שוליש רשפ המ .הרדה הנפ
רבדבש יפויה םצע אוה רדה .ונממ םינהנו ץראל עיגמה שמשה לש הויז ,ומכ ומצעמ אב ויז
:תונוכתה תשולשל קוקז עיפשהלו ךנחל הצורהש ונדמלל י"שר אבו .רדה גורתא ומכ

םניאשכ םג עיפשי הזו ,הימעטו היקודקדב התיווהכ םייח-תרות רוסמל לכויש .א
.ןתינה דוה תניחבב ,ותציחמב
םג גהנתהל ךיא ונממ דמלי ותציחמב ההושה לכש דע ,ויז ונירקי ויתוגהנהו ותולדגש .ב
.ותוא דמליש ילבמ
ויתונורסח ךנחמה עדוי םא .םייקמ האנו שרוד האנ :ומצעב םגפ אלל רדה היהיש .ג
מ"ד) ונממ דומלל ןיא - םלשומ ומצע בשוח םא ךא .ונממ דומלל יואר - ןנקתל לדתשמו
.(כ אציו

עדי ,תומלש :ךנחממ ויתושירדל זמרו ךמס פ"מר אצמ י"שר לש ולא תורופס םילימב
הפיאשב ןהו תוגהנהב ןה -תישיא אמגודו ,דימלתה לע תלעופו היח הרוצב םירסמ ריבעהל
.תומלשלו ןוקיתל תדמתמה

'רב) "ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו ,םיקולא תיב היהי הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו"
הקדצו דסח ישעמב קסועש ימ קרש ונדמלל אלא ,ולא םיניינע ינש ודמצנ םניחל אל .(בכ חכ
,אטוח וניאש ףא ,דסחב קסוע וניאש ימ .'ה יכרד ונממ ודמליו םיקולא תיבל ותיב עבקיש יואר
םישעמ ונממ םיאור ןיאש ןוויכ ,םיקולא-תיב ותיב היהיש יואר ןיא ,תורחא תווצמב קוסעש ןוגכ
.(אכ אציו מ"ד) םדמלל בושחש

אטח תעשב .רתוי הלודג דימלתה לע אטוחה ךנחמה לש ותעפשה הלילשה ךרדב םג
רחאל קר .(ו הכ 'מב) "אב לארשי ינבמ שיא הנהו" אטוחה לש ומש רכזוה אל תינידמה
אישנ היה ירמזש ןוויכ .(די םש םש) "הכמה לארשי שיא םשו" ומשב ןיוצ השעמה םות
אטוחש לודג םיאור רשאכש ןוויכ ,ותוהז תא ריתסהל אטחה תעב ךרוצ היה ,לארשיב
דובכלש םסרפל תלעות שי , גרהנשמ .אטחל התסה השעמכ אוהו ,הבורמ ותעפשה
עיפשהל ךנחמה לוכיש רתויב הבוטה החכותהש ןאכמו .אישנכ ודמעמב ובשחתה אל 'ה
.(בלק סחנפ מ"ד) תילולימ החכות לכמ רתוי דימלתה לע לעפתש תישיא תוגהנתה איה הב

ךלמה .ןהלש שפנה תוריסמ תוכזב תוכלמו הנוהכ יתב - םיתבל וכז תוירבעה תודליימה
םדיקפתב חילצהל ידכ שפנ תוריסמו לארשי תבהא הברה םיכירצ םעה יגיהנמ ןהכהו
.(חל תומש מ"ד) תוכלמו הנוהכב תוכזל תולוכי העופו הרפש אקווד ןכלודומילו הארוהב םיכרד :'ב קרפ

םיכנחתמל ןונגסה תמאתה .1
ןושיל בכש םש .ןילרב ךרד תבכרה הרבע תירבה-תוצראל היסורמ ותאצבש רפיס פ"מר
הרות-ינב םלוכ ןיא ובש שדח םלועב ,הילא לגרוהש הנידמל ץוחמ לעפי דציכ הגאד ךותמ
אמק 'הת) "ומענ יכ ירמא ועמשו" קוספ ויפבו םיכשהו םלחו םדרנ .ותוא םיריכמ םניאו
ןמ ול וזמרש ןיבה פ"מרו (ב'ע הנ תוכרב) הנטק האובנ וז ירה קוספ ויפבו םיכשמה .(ו
.םיעמושה י"ע ולבקתיו ונבוי וירבדו וכרדב חילציש םימשה

שורדה ךרדב םגש עדי זאמו ,רוביצה לע בר םשור התשעש השרד שרד אגירל ועיגהבו
מ"דל המדקה) ךרבתי 'ה תדובעל רודה תא ךירדהלו עיפשהל לכוי שפנ לכל הווש איהש
.(די-גי

הרות ישודיחמ בהלתמ וניא אוה ךלוה וילא שדחה םוקמב שדחה רודהש ריכה פ"מר
הדגאהו שורדה ךרד אקווד .תובבלל רודחיש ןונגסב רוחבל שיו ,םידימלת ילופלפו םירידא
.רודה תא ךנחתו עיפשתש איה

דמיל ךכ םשל .םידימלתה לכ לא תונפל שיש ןורקיעה תא פ"מר םשיי הבישי שארכ םג
ךורע-ןחלוש לע הכלהב רועש ,'סותו י"שר ארמגב ףדה לע רועש :םינוש תונונגס השולשב
ונכות רחא בוקעל וחילצה םידימלתה יריחב קרש - הקמעהו לופלפב ןויע רועשו ,וישרפמו
.(32 'מע פ"מר) ואולמב

םידימלתהמ דחא לכ .וידימלת תואממ דחא לכל ישיא הרומ שמשל דחא םדא חילצה ךכ
ירוממ יתלבק רמול לכי םהמ דחא לכו - ול םיאתמה ןונגסב רועישה תא ול רחב םיברה
יאדובו והניביו ול עיגמה רועש לבקי רתוי שלחה דימלתהש ךכ לע רתיו אל פ"מר !יברו
.ותלוכיכ חתפתיו קומע רועש עמשי ינורשכה דימלתהש רתיו אלש

בר ןמז שידקה פ"מר .המוצע העקשה תשרוד ךנחמה לש וזכ הפיקמ תוירחאש ןבומכ
םידימלתל דמללו תונמאנב 'ה תכאלמ תושעל ידכ תונדפקב םניכהל גהנו ,וירועיש תנכהל
.(םש פ"מר) רורבו םלש רבד

.תיכוניחה ותשיגב וילע רתוול ןיאש דוסי התייה דימלתו דימלת לכל תישיא עיגהל השירדה
ףסונ ךנחמ תקזחה ןממל הלוכי הניא ותבישיש הקירמאב הבישי אישנ וינזואב ןעטשכ
ול רפיס וירבדב .ינש ךנחמ דימ תונמל פ"מר ונממ שרד ,הלודג התיכ לצפל תנמ-לע
תא קיפהל ידכ יטרפ הרומ םירענ השולש דוע םע דחיב ותוריעצב ול רכש ויבא דציכ
תכסמ תא הנש התואב םייסל הצובקה החילצה תאז תוכזבו .םהיתונורשכמ ברמה
קוחדה ןבצמ ףא-לע ,הקירמאכ הרישע ץראב .(5 'מע פ"מר) תופסותה םע הלוכ ןיטג
.הז ומכ בושח יכוניח ןורקעל לושכמכ תינוממ היעב לבקל ןכומ היה אל ,תובישיה לש


ליעומו רורב דומילל תוצע .2
תידומיל תואמצע חותיפ
ברעמ וינבו ןורהא ותוא ךורעי" :ודי-לע תורנה תקלדה יוויצל הכמסנ הנוהכל ןורהא תריחב
תלמסמ הרונמה .(אכ זכ 'מש) "יל ונהכל ...ךיחא ןורהא תא ךילא ברקה התאו ...רקוב דע
קר ךרוצ היה הרונמב .הנוהכל הכזו ןורהא ןייטצה הזבו םלועל תעדו הרות רוא תאבה
ודי קיזחהל ראשנ וניא ןהכה (א'ע אכ תבש) הילאמ הלוע אהתש דע ,שאה תא שיגהל
,דומילהו היוצרה תוגהנתהה תא חפטל שי .ךוניחב םג גוהנל שי ךכ .הלילה לכ שאה םע
.(דס הוצת מ"ד) תירסומו תיתבישח תואמצע שוכריו וילגר לע דומעי דימלתהש דע


הרורב הרבסה
ךירצ ךכ .(א'ע ופ תוחנמ) םלועמ םירמש וב ויה אלש - ךזו תיתכ ותווצמ הרונמל תיזה ןמש
ריאשהל ןיא .(םש מ"ד) תועט ידיל ואובי אלש ךזו רורב ןפואב רבסומ :הרותה דומיל תויהל
ונבר השמ הווטצה ךכ .בטיה ראב הדוקנ לכ ראבל שי אלא ,םומע וא לפרועמ קלח םוש
ינפל לוכאל ןכומו ךורע ןחלושכ י"שרפ (א אכ 'מש) "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו"
,ןוילע יפמ הנתינ הרותהו (ז ג תובא) הרותב םיקסועה ברקב הרוש הניכשש ןוויכ .םדאה
דמולש דומילב ןה תאז .ל"זח ונל ורוהש יפכ הרות לש התימא גישהל חוכ לכב לדתשהל שי
- ושוריפו רבדה ימעטב ראובמו בחר רבסה י"ע םידימלתל דמלמש דומילב ןהו ומצעב
.(זנ םיטפשמ מ"ד) הרותב םיאיקבו םילודג וידימלת ואצי ךכ קר .שממ ךורעה ןחלושכ


החמומו יעוצקמ הרומ
ןכלו .פ"מר שרדש יפכ הלועמ רבסהבו תינקיידו הפיקמ הרוצב דמלל לגוסמ הרומ לכ אל
.יכה-רב אהיש החמומ הרומ לצא אקווד דומלל חרכה האר

דומילהש ןיינעמ ."הנשמ וז-םתרמשו" י"שרפ (ו ד 'בד) "םתישעו םתרמשו" קוספה לע
בוט ער לע רמולו תועטל אלש הרימש ךירצ דומילה תתימאל ןווכל ידכ יכ .הרימש ארקנ
הריבעהל עדיו ויתוברמ תמאה לביקו עדויש החמומ ברמ לבקל שי ןכל .תמא רקש לעו
ךכמ העבנ םלועב הרז-הדובע אטח תלחתהל המרגש שונא רוד לש םתועט .םידימלתל
ןנחתאו מ"ד) תימצעה םתרבסכ גוהנלו דומלל וצרו ,תשו םדאמ לבקלו עומשל וצר אלש
.(המק


?תעדה-בושי וא תובהלתה
תא הנממ םיקילדמש שאהש י"שר דמול (ו ו 'קיו) "חבזמה לע דקות דימת שא" קוספה ןמ
ךרוצ שי .יוצרה דומילה ןפואל פ"מר הזב אצמ זמרו .דקות ןוציחה חבזמה לעמ - תורנה
.ומצע דומילל שולגת תובהלתההש רוסא ךא םידימלתה תא דמלל ידכ תובהלתה לש שאב
,דומילה ינפלש הנכהה ןוגכ ,דומילה לש תוינוציחה קר .דומילב תועטל םורגל לולע רבדה
וצ מ"ד) ירמגל תעדה בושיו החונמ ךותמ תויהל בייח דומילה לש ופוג .תובהלתהב היהת
שורדה לכשה םע ,םידימלתה תא ררועלו ךושמל ידכ ץוחנה שגרה תא ברעל ןיא .(ח'ע
.ןכומ וניא פ"מר תאזלו דומילה לש ותוכיאב עגפי הזכ בוברע .ומצע דומילל


הנהמ דומיל
ודומילב ןיינע הלגי דימלתהש תנמ לע םלוא .דומילב תוכיאו קפסה לע פ"מר םש בר שגד
.דימלתל הנהמ היווח הווהת הדימלהש ךכל גואדל ךנחמה לע לטומ - ותוא םינפיו

ןיא ךא הוורמו הברה חימצמ רטמה .(ב בל 'בד) "יתרמא לטכ לזת יחקל רטמכ ףורעי"
ךנחמה לע .וב םיחמש לכהש ךכב ונורתי ךא הברה חימצמ וניא לטה .וב םיחמש לכה
םיקותמ םירבדב םלוא ,רטמה ומכ תוכיאבו תומכב דמלל :דחי םג תושיגה יתש תא טוקנל
.(ז'עק וניזאה מ"ד) לטב ומכ םהב וחמשיש םידימלתל םיברעו

דומיל לש תוידוסיו תוכיאב תילמיסקמ החלצהל עיגהל תנמ לעש איה ,פ"מר לש ותשיג
ולאש ןוויכ ,םידומילה רמוח תריחבב דימלתה לש ושפנ יכלהו וביל ייוואמב בשחתהל שי
.ןולשיכל וא החלצהל םיעירכמו םייזכרמ םימרוג


הלילשה ךרדבו ףיקע דומיל
לאש םינויהו םיאמורה לש הרז-הדובע תורות הקירמאב יללכ ס"יבב דמלל ץלאנש הרומ
ךרדב הז דומיל לצנל ןתינש ףיסוהו ,רתיה ול קספ ברה .רבדה ול רתומ םאה פ"מר תא
דומלל ןתינ הזמו .לבהו תוטש התייה הרז-הדובעש םידימלתה וניביש ןפואב הלילשה
םידמולה וקיסי ןאכמ .םיבכוכה-תודבוע תומואה לכ דגנכ טועימ וויהש ףא ,לארשי וקדצש
.(א'ע גנ 'ב ד'וי מ"גא) בורה פ"ע תמאה תא עובקל ןתינ דימת אלש

.'הב הנומאל ךנחל ןתינ הליחתב יתייעב הארנש הזכ ףא עוצקמ לכמש הזב הארה פ"מר


דימלתה דודיע .3
םירגתא תבצה ןהבש ,תונוש תוטישב דימלתה לצא דומילה-תבהא תריציב לגד פ"מר
.םיסרפ תקולחו

ןיקסורפ חספ יבר לש ותבישיל חלשנו ,יוליעכ פ"מר םסרפתה רבכ הרשע-שמח ןבכ ותויהב
הרשע-שמח ןב רוחב ותוא לאש ,רודה לודגכ םסרפתה רבכשכ ,םינש רובעכ .בולקשמ
תומייקה תותכסמל תוליבקמה ימלשוריה תותכסמ לע םג רובעל אוה גהונ םאה תומימתב
וז .ימלשוריב תובבה תשולש לע םישודיח בתכ רבכ וליגבש ךויחב ול הנע השמ 'ר .ילבבב
.םילודג םיגשיה גישהל םתלוכיב שיש שיגרהל םיריעצ דדועלו ררועל הנידעה וכרד התייה
,ימצע-ןוחטב רסוח לש הדלות ללכ-ךרדב הנה תינחורה תוחתפתהב הריצעש התייה ותעד
חפטלו ויתוחוכב הנומאל דימלתה תא איבהל איה ךנחמה תדובע .ןורשכ רסוח לש אלו
.(8 'מע ןייטשנייפ השמ 'ר) הובג ליפעהל הפיאשה תא ולצא

תורחת דדוע אוה .םינייטצמ םידימלתל ףסכ לש וא דובכ לש םיסרפ תקולחב ךמת פ"מר
הרוה ךדיאמ .המכח הברת םירפוס תאנק תניחבב - הז תא הז םיריכמה תודסומ ןיב
קיזמ אוה ידמ לודג םוסרפ ןכש ,וידחי תובישיה לכ לש ןסוניכב לודג ןודיח תושעל אלש
םורגל לולע הזכ ףקיהב ןודיחשכ הונעו תועינצל ךוניחל קזנ הזב שיש ותנווכ ילוא -דיספמו
.(ט'נש זפ 'ג ד'וי מ"גא) םידדומתמה לצא הוואג רתי


!למע ךותמ- דומיל .4
ןיא - לזמה לע אלו ןורשכה לע אל ךומסל ןיא .דומילב ץמאתהלו עגייתהל שיש רובס פ"מר
.למע אלל דומיל

."ץמאו קזח" רמא עשוהיל ןכו (ו אל 'בד) "וצמאו וקזח" לארשיל ותאווצב רמא השמ
םחור לופית לבלו ושאייתי לבל תדחוימ תוקזחתהל םיקוקז ברה םגו םידימלתה םג
םיטלוק םניא וא דימ םיתייצמ םניא םידימלתה םא םג .םתמישמ םלשותו גשותש דע
דימלתה .םמדקל חילציש דע ץמאתהל ךישמיו ,שאייתהל ול לא ,ךנחמה הפיצש יפכ
תלעות ול חמצתו ןיביש דע וחוכ לכב לומעיו לדתשי ,םיישקב לקתנשכ ףא ,ודיצמ
.(חסק ךליו מ"ד) ולמעמו ודומילמ הלודג

ךכבו םחצנל םילוכי הדיקשו למע קר .דומילהו ךוניחה יביוא םה - שואייהו תולצעה
.דחאכ וידימלתו ךנחמה תמישמ תא חילצהל

אמש ארי היהש :י"שר שרפמ .(י בל 'רב) "םידסחה לכמ יתנטק" וששח עיבמ וניבא בקעי
הגרדמב היה בקעי ירהו .וישע ידיב רסמיהל רבדה ול םורגיו ,אטחב לקלק וחיטבהשמ
אטח הזיאמ. םשמ ותרזחבו ןרחל ותדיריב וילע ורמשו והוויל םיקולא-יכאלמ :רתויב ההובג
.ויתוחוכ פ"ע ול היוארה הגרדמל עיגה אל אמש היה וששחש פ"מר ראבמ ?אוה ששוח
לכוי ,ונורשכ לע ךומסל ילבמ ,לודג ימצע למעב קר .םיכאלמ וליפא רוזעל ולכוי אל הזב
!ללכ דמל אל וליאכ בשחנ רבדהו ןמזה לע לבח - העיגי ילב .ותגרדמל עיגהל דחא לכ
.(חלשיו מ"ד)

וליפאש ,י"שר בתוכ ולא וירבד לע .(ל גי 'מב) "לכונ לוכי יכ ...הלענ הלע" םעל רמוא בלכ
ירהש .הומת י"שרב לשמה .וירבד לכב חילצנ - םימשל ולעו תומלוס ושע ה"בקה רמאי םא
.תואיצמב סיסב ךירצ לשמ לכ

תושעל וילע ,לודגלו חילצהל םדא הצור רשאכש ,ונדמלל הרותה התצרש פ"מר ריבסמ
םדאל ןיא .עויס ול שיגי ה"בקה זא קר .ץמאתמו ןינועמ אוהש רכינ היהיש ותלוכי לככ
המישמ וינפל תדמועשכ .ודיצמ ץמאמ לכ אלל הרזע ול חלשיו ול הנעי ה"בקהש תופצל
שארמ שאייתי אל ,הלוכ הרותה לכ תא דומלל ונוצרש ןוגכ ,הלודג תיכוניח וא תידומיל
'הל זא הווקיו - ולכשו ויתוחוכ יפכ לומעיו עגיי אלא ,תירשפא-יתלב המישמ וזש וטילחהב
.(חיק חלש מ"ד) ודיב חילציש

דע 'וכו עיקרל םיו ,םיל המוד הרחבנ תלכתה .תלכת ליתפ תתל הרותה הווצמ תיציצב
אסיכל המודה עבצ דימ רחבנ אל עודמ .(א'ע טפ ןילוח) דובכה אסיכל האוושהה העיגמש
.הגרדמ רחא הגרדמ תולעלו תונלבסב לומעל שי 'ה תדובעבש ,איה ךכל הבושתה ?דובכה
.יתלעותו ידומיל ךרע ןיא למע אללו עגרב תישענש הגרדמ תציפקל

התויצ הרותה .תלכת דגבה לכ תא תושעל עיצהש חרוק ןיבל השמ ןיב חוכיוה םג והז
.(אכק חלש מ"ד) למעהו תויתגרדהה םשל ,תלכת לש דחא טוח קר תושעל

םא"ל י"שרפכו הרותב לומעל אוה רקיעהש ,הרוה ודומיל תוגהנהב ותא ץעייתהש דימלתל
-ידימלת לצאו ,תועט ידיל איבהל לולע למע רסוח .הרותב םילמע ויהתש - "וכלת יתוקוחב
וצ 'ג ד'וי מ"גא) ךכ ושע אלו ןיבהלו עגייתהל ולכיש ןוויכ ,תונודזכ תובשחנ תוגגש םימכח
.(ט'לש

ונקיש גאד ותבישיב !ןמז לוטיבכ אוה העיגי אלל דומילש א"רגה תא טטצל גהנ פ"מר
ולכוי אלש ,"םירדנטס" לע דומלל רשפא אלו ,דבלב תואסכו תונחלוש דומילה םלואל
.דומילה תעשב םדריהלו רוחאל ןעשיהל

היהי אלו ,הזל הז וריבסיו וארקי תונרותב םהינשש החנה "תותורבח"ב םידמולה תא
ןררבלו םושרל הרוה דומילה ידכ ךות תוררועתמה תוישוקה תא וליפא .יביספ םהמ דחא
.דומילה למעב קיספהל אלש ידכ ,כ"חא

תעשב רוחאל ןעשנ אל םלועמו ,המידק ןוכר דימת דמלש ךכב תישיא המגוד ןתנ ומצע אוה
.(60-61 'מע פ"מר) ודומיל

"השמ-תורבד" ורפסב .הרותה ןמ הביתו הבית לכ תנבהב עיקשהל שרד םוצעה למעה תא
ךרד ןיינעב תכסמה תליחתבש 'סות תטיש תא םיפנע הששב ראבל ךיראה ('א אפ 'ב ק"ב)
.ןינמ ףוסב "ןה" הלימה תביתכב תוינשמה

איה הרותב הלימ לכש ןכש-לכו ,הנשמבש הלימ לכב קדקדמ דומלתהש ריבסה פ"מר
הניא עודמ ,הרותבש הלימ לכ ריבסהל אוה הרותה-דובכש ןאכמו .הצוחנו תקדקודמ
היהש י"שרפו .(הטוס ףוס) "הרותה דובכ לטב אביקע 'ר תמשמ" רמאנ ךכ-לע .תרתוימ
לודג דובכ הזו ,הרותבש תוריתי תוביתו תויתוא ןכש-לכו ץוקו ץוק לכ שורדל וביל ןתונ ע"ר
.(גי מ"דל המדקה) פ"עבש הרות דובכב םג ךכו .רתוימ רבד הב ןיאש חיכוהל הרותל

.הרותב למעה אוה וירחא ריתוהש םיברה וירפסו פ"מר לש וייח תיצמת

רמאמה ךשמה