(*)םדאה תהלאהו קילב םאיליו

שיפ לארה 'א

ה"נשת ו-ה ןויליג ,דמח הדשב

 

םשרתי ,ולש םירויצה ץבוקב ןייעמ וא קילב םאיליו לש ויריש ירפסמ דחא ודיב חקולה לכ
ןוזח עיגי הילגנאבו ,הילגנאב תונביהל הדיתע םילשורי .ך"נתה לש העפשהה תמצעמ דימ
קלח היהי - ומצע קילב ,ונייהד - איבנ םג אוהש רחבנה ררושמל .אלמה ושומימל םיאיבנה
לע ועיפשי היכלהמ לבא ,המינפ ררושמה לש ושפנ ךותב ךרעיתש ,וז שדוק תמחלמב עירכמ
:תומלועה לכ

I will not cease from mental fight
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem .
In Englands green and pleasant land
,ינחור קבאממ לדחא אל)
המונת יברח עדת אל ףא
םילשורי הנבנ ידע
.((1)המיענה הילגנא תמדאב

םירפס ינשל קלוחמה ,"ןוטלימ" ומשש לודג "יאובנ" רישל אובמ שמשמ הז םסרופמ ריש
הרקמ הז ןיא .ומצע ןמאה ררושמה ידי השעמ ,םיריוצמ תוחול םיעבראמ רתוי לע וטרחנש
דוסיה תא .ןוטלימ ןו'ג ררושמה אוה אלה ,קילב לש לודגה ומדוק בצינ הזה רישה זכרמבש
סופאה תא הרשע-עבשה האמב בתכש ,ןוטליממ הבר הדימב קילב שרי ותרישבש יכ"נתה
םג ןוטלימ .קילב לש ויבתכ לכב רכינ הז לודג ריש לש ומושיר .(2)ןדע ןגמ םדאה שוריג לע יתדה
יפרגויבוטוא קרפב .וצראלו ומעל הלואג לש הרושב איבהל רחבנש ,איבנכ ומצע תא האר אוה
החקלנש שאב ווכנ ויתותפשש איבנה והיעשיל ומצע תא ןוטלימ המדמ ,1642 תנשב בתכש
The Marriage of - םירזומה וירישמ דחאבו ,רתוי דוע ונתוא עיתפמ קילב .(3)חבזמה לעמ
םע דחי םיירהוצה תדועס תא דועסל ליגר היה דציכ רפסמ אוה - Heaven and Hell 1792
םילשמו ךישממ וליאכ אוה וז הדוקנב (4)!רישה תונמא לע םתא חחושמ היהו ,לאקזחיו והיעשי
לש דיקפתהו דועייה תדמצה הירקיעמ דחאש ,ןוטלימ לש תיטויפהו תינחורה תרוסמה תא
.םדק ימיב לארשי םעל ודעונש הלאל היררושמו הילגנא

.רישה אשונ והזו - ומדוק לש תיטויפה וכרד םע ותוהדזה תא השעמל קילב גגוח "ןוטלימ"ב
םייטמרדה םיאישה ןמ דחאב רשאכ העיתפמו תישחומ הרוצב ללוחתמ םיינשה לש םדוחיא
םש ,םהפלפ רפכב קילב לש ונג ךותל "לפונ בכוכ ומכ" דרויו ,הייחתל ןוטלימ םק סופאה לש
.(15 'סמ חול) !תילאמשה ולגר ךרד קילב םע רבחתמ אוה

שגדה תא םישל שקבמ קילב .ונמזב ןוטלימ לש וזמ דואמ הנוש קילב לש וכרד ,תאז לכ ףא לע
חור" לע ,ונייהד ,לאקזחיו והיעשי םע רבדמ אוה הז אשונ לע .ך"נתה לש תיטויפה המצעה לע
לש ןוילעה ךרעה ותעדל איהש ,םתאובנב וליג םיאיבנהש (Poetic Geniuns) "הרישה
ישעמה םנכותל יזכרמ הכ קלח שידקהש לע ןוטלימ לע הפירח תרוקיב ול שי .שדוקה-יבתכ
םגדה תא חונזל גהנ ,ןונגסבו הרוצב ,רישה תכאלמבש ןמזב ,שדוקה-יבתכ לש "יתכלה"הו
םיפלוסמה םיבתכה" תא תונגל שי קילב לש ותעדל .ינוויהו ימורה םגדה תא ץמאלו ירבעה
בגשל" ןפוא םושב םתוושהל ןיאש ,"ורקיקו ןוטלפא ,סוידיבוא ,סורמוה לש םיבונגהו
תובהלתה ולצא ררוע םיירבעה םיררושמהו םיאיבנה לש םמורמה ןונגסה .(5)"ך"נתבש יתימאה
ידי לע - ידוסורפה רושימב םג םייאובנה וירישב הז ןונגס שדחל הסינ אוהו .תגיוסמ-יתלב
םג ןכמ רחאל ץמואש הידוסורפ לש גוס - תלובקתה הנבמ ודוסיבש ,ישפוח זורח ןיעמ והשמ
.ןמטיו טלוו ינקירמאה ידי לע

עבוה הזה ןויערהש המדנ .ןוימדה חור הנושארבו שארב איה שדוקה חור ,קילב יניעב
,יתרוסמה ינשרפה ןורקיעה תא ביחרה הזוניפש ,עודיכ .הזוניפש ךורב ידי לע הנושארב
לש תיפוסוליפה ותנשמב הניפ-ןבאל היהש ןורקיע) "םדא ינב ןושלכ הרות הרביד" ויפל
הלכשהה תפוקתב םירחא םיברו ןייפ סמות וירחאו) ןעט הזוניפש .ורשקהמ ואיצוהו ,(ם"במרה
,"ןוילע תעד" םושמ םהב ןיא ;שדוקה יבתכב תויפוסוליפ תותימא שפחל ןיאש ,(תיפוריאה
,המכח .(רובס היה ם"במרהש ומכ) תודחוימ הניב וא המכח םיאיבנל הנתינ אל השעמלו
תא אופא דחיימ המ .םיפוסוליפה לש הלוגסה איה ,םיהולאה תעד לש ןבומב וליפא
potevtia) ןוימדה חוכ לש השודג הנמ םיאיבנלש איה הזוניפש לש ותבושת ?םיאיבנה
;הנוילע הגרדל איבנה תא ךכב תולעהל אב הזוניפשש חינהל ןיא . (vividius imaginendi (6)
םיארוק לע דחוימבו ,םהיארוק לע שדוקה-יבתכ לש הקזחה םתעפשה תא ריבסהל קר אב אוה
.םיליכשמ-אל

אוה ןוימדה לבא .ישונאה ןוימדב ודוסי םיאיבנה לש םחוכ .הזה ןויפאה תא לבקמו קילב אב
תמאה דבלמ תרחא הניבו המכח ןיא .ןורחא אוהו ןושאר אוה ;ונמיה הלעמל ןיא :רקיעה
עבוק םיימינפה ויתוניעממ יתימאה רישה תולימ תא באושה ררושמה .ונל קפסמ ןוימדהש
רישה ;רסמה והזש הנוע היה קילבו ?רסמה םע המו :לואשל רשפא .איבנכ ודמעמ תא תאזב
:םה דח העושיהו
קוסעל שפנלו ףוגל תנתינה תוריחה דבלמ תרחא הרושב אלו תרחא תורצנ ריכמ ינניא"
.(7)"ןוימדה תלועפ לש שדוקה תכאלמב
רבד תא םש שממל ידכ יטילופהו ירוטסיהה םוחתב לועפל ךרוצב ןימאה דוע ,ונמזב ,ןוטלימ
דצל יטילופה קבאמל רסמתהו הרישב קוסיעה תא שטנ םינש הרשע-שמח ךשמב .העושיה
לש וריכזמכ ןהיכ ףא הפוקת התואמ קלחב .שדוק תמחלמ האר םתמחלמבש ,םינטירופה
תאש תויובייחתה ררושמלש רבדה שוריפ .תיניטלב ולש תובתכתהה לוהינ ךרוצל לוומורק
,לעופל האצוה ,שומימ תושרוד ןה לבא ,רישה לש תימינפה הריזב שפחל ילוא שי ןרוקמ
םג םש וכרד תליחתב .ומצע רישב םימשגתמו םימייתסמ םניא רישה ירבד .ישעמה םלועב
תפרצב תוכפהמה םע תוהדזה ךות ,ונמז לש תולודגה תויושחרתהה לע שגדה תא קילב
האר וז הניחבמו ,תיאובנ הארשה לעב ררושמל לודגה רגתאה תא ןהב האר אוה .הקירמאבו
םוחתב תוצירעהמ תושונאה רורחש ןעמל ןוטלימ לש תיאורהה המחלמה ךישממכ ומצע תא
םדקומ בלשב קילב לש ינוימדה ומלוע זכרמב תדמועה תיגולותימה תומדה .יתדהו יטילופה
תצק המוד אוה .המילאה הכפהמה חור תא למסמה חוכ - (Orc) קרוא איה ותאובנ לש הז
תאו ךרוצה תא םג למסמו שאה תא םדאה ינבל איבמה ,תינוויה היגולותימב סואתמורפל
התעמ .יתוהמ יוניש קלח ,ךרעב 1797 תנשמ לחה לבא .תושדח םיכרד ץורפל תורשפאה
.ינכפהמה דוסיה תא קילב םינפמ

םלועה לע ותעפשה ידי לע אל תאז השוע אוה ,םילשורי תא הנובש הז אוה ררושמה ,התעמ
ינוימדה עוריאה .יגאמ ךילהת םצעב ןאכ שי .ןוימדה תלועפ םצע ידי לע אלא ,רישל ץוחמש
דוע הנניא המחלמה .םהיניב יתביס רשק אלל ,ירוטסיהה רושימב המוד עוריא "ליעפמ"
םע ,חיש-וד ,גולאיד ןאכ ןיא .תפרצבו הקירמאב ולהנתהש תוברקב ומכ ,שאו םד לש עוריא
להנתמה ,םיינוימד תוחוכו תויושי ןיב ברקב ,ונייהד ,mental fight -ב רבודמ .הירוטסיהה
1797 ירחא .היגולותימב םג יוניש לוחי הז יוניש תובקעב .המינפ ררושמה לש ושפנ ךותב ולוכ
לש יטויפה ומלועב ליבומה חוכה התעמ היהי (Los) סול אלא ,קרוא אל .תרחא תומד תטלוב
.קילב

,הזה םלועה יהולא םג ,ושי םג אוה ,"Los is Poetry"(8) ,תוטשפב עבוק ןומיד רטסופש יפכו
.ומצע קילב םע תובורק םיתעל ההוזמ םג אוהו

תשרומה םע ינוציק ןפואב ההדזמ אוה .קילב לש ומלועב םייטקלאידה תודוסיה דחא ןאכמ
,םיאיבנה לש בגשנה חישה - ך"נתה ירפס .ינוציק תוחפ אל ןפואב הנממ גייתסמו ,תירבעה
.(poetic genuins) ללכב יתימאה רישה חור לש המרונ םיווהמ ,םירישה-ריש ,םילהת ירומזמ
תעבונה םלועה תפקשהל הקיז לש הנקסמ קיסהל ןיא ןאכמ לבא .ונמיה הלעמל ןיא ודידל
ררבתמ ,אברדא .ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיב םיסחיה תכרעמ - םיאיבנה ירבדמ
,םיאיבנה רסומב ןיינע ול ןיא .קילב ליבשב תיביטמרונ תויהמ הקוחר וז םלוע תפקשהש
ונילע ליטמה ,םידוהיה לא ,הווצמה לאב הנומאה ."ףודרת קדצ קדצ"ב ,תורבדה תרשעב
לש הישרושל םיבורק ונחנא קילב לצא .רקש תנומא קילב תעדל איה ,םירוסיאו תובוח
תוימשיטנא התוא ,(9)ךבלוהו רייטלוו לש תיפוריאה הלכשהב הרוקמש תינרדומה תוימשיטנאה
רופיס דעו וניבא םהרבא לע רפוסמש הממ לחה ,המצע תודהיה דגנ תנווכמה תיגולואידיא
וניתובא לש יומידהש ,ונימיב לארשי יביוא ומכ טעמכ ,ןעט קילב .עשוהי ידי לע ץראה שוביכ
םיקוח תכרעמכ םיבייחמ םניא שדוקה יבתכ .(10)ירזכאו עשר םע לש יומיד אוה ארקמב לבקתמה
תשרומה אלא וניא ,קילב ןימאה ,הז לכ .תיתדו תירסומ תוכמס םושמ םהב ןיאו ,םיטפשמו
רישב הנכמ אוהש םרוג ,תוריחהו הבהאה תביוא ,רישה תביוא איה תוינטירופהו .תינטירופה
ןטשה לש תסנכה תיב" - The Synagogue of Satan in dark Sanhedrim - רחא
Songs of) 'ןויסינה יריש" ץבוקהמ רצק רישב רבכ .(359 'מע ,ןמדרא) "ךושח ןירדהנסב
:תדסוממו תנגרואמ תד לכ דגנ הפירח הדמע עיבמ אוה 1794 תנשמ (Experience

I went to the Garden of Love
And saw what I never had seen:
A chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.

And the gates of this chapel were shut,
and "Thou shalt not" writ on the door,
So I turn'd to the Garden of Love,
That so many sweet flowers bore,

And I saw it filled with graves,
And tombstones where flowers should be:
And Priests in black gowns, were walking their rounds,
And binding with briars, my joys and desires.
,הבהאה ןגל יתכלה)
:הארנ אל רבד יתיאר םש
,עצמאב הנבנ םש הליפת-תיב
.האשדב קחש יתגהנ יא

,םירוגס תיבה הז ירעשו
;בתכנ תלדה לע "אל"ו
הבהאה ןג לע יתינפ זא
;ויחרפ םה םיגונעו םיברש

,םירבק אוה אלמ יכ יתיארו
;םיחרפ םוקמב וב תובצמו
םירבועו םש םיבבוס םירוחשב םינהוכ
. (11)(םיחוחב יתוואתו יתוחמש םירשוק

לש אשונל ביבסמ ולש סופאה תא הנב ןוטלימ .ןוטלימ דגנ קילב לש ויתונעט ןוויכ םג הז
שפוחב ונמזב לגד ןוטלימ .םדאה לש ןושארה תויצה-יא ,ונייהד - Man's first disobedience
לוע תלבק ןיבל הזה שפוחה ןיב דירפהל ןיא ותעדל לבא ,יתרבחו יטילופ שפוח ,תועדה
קילב יניעבו !ןוטלימ לש "ירבע"ה דצה ןאכ ."תוחולה לע תוריח" תניחב ,הזב יולת הז - תווצמ
לש תינחורה הירוטסיהה לע ותעפשה לשו ןוטלימ לש לפאה דצה איה תאזה "תוירבע"ה
קילב לש (ועמשמכ וטושפ) םדוחיא תא ונינפל איבמ קילב לש יפאה רישה םא !הילגנא
ןוטלימש תורהטיהה ךילהת לע רפסמ םג אוה ,דחא שיאל ויהש דע דחי םתורבחתהב ןוטלימו
לש ןורחאה בלשב !יניס רהב ורוקמש ינטשה עורה תא ונממ קלסל ידכ רובעל בייח
.(annihilation) הילכ וילע רזגית ,ירמגל לסחתי וליאכ ןוטלימ ,42 'סמ חולב ,תורהטיהה

לש ושפנב אלא קילב לש ותעדותב קר אל עירכמ םיכרע יוניש ללוחתמ ןאכש רמול רשפא
שדוקה-יבתכ םג רשאכ ,ןוליחה ךילהת לש יפוסהו טלחומה עגרה והז .ללכב יברעמה םדאה
אוה עבטמ ותוא לש ינשה דצה !סקודרפ הז האר לבא .ילטנדנצסנרט-יתד ןכות לכמ ונקורתי
תיטנמור הדמע יהוז .םישודק םיכרע לש הגרדל ללכב ןוימדה תלועפו רישה תכאלמ תאלעה
תשודק דבלמ רבד םושב חוטב יניא" :ןכמ רחאל םינש רפסמ ןעטי סטיק ןו'ג םג ;תיסופיט
םא ןיב ,ולבקל םלועה לעש" שדח "לבייב" בתוכ קילב ,השעמל .(12)"ןוימדה תותימאו שגרה
דע תיברעמה תורפסבו תוברתב םירכינ הז לופכ יוניש לש ויתותוא "!הצרי אל םא ןיב ,הצרי
החתפתהש תינוליחה תוברתהו הלכשהה תפוקת לש תירבעה תורפסה תוברל ,הזה םויה
.לארשי תנידמב ןכמ רחאל

לכ ,ונייהד - "םישודק םלוכ"ש רמול רשפא :םינפוא ינשב חסנל ןתינ שדחה בצמה תא
רמול רשפא ,ןיפולחל וא .תולגתהל דחוימ םוחת ןיא ךכ םושמו םיאיבנ ןיעכ םה םיררושמה
ןיא ,תבייחמ הנניא איה ךכ םושמו ,ןוימדה ירפ ,סותימ ,םדא-ינב ןושל אלא הרותה ןיאש
- noboddady -כ ,םימשב לאה ,םינימאמה לש לאה תא הנכמ קילב .הווצמ ןיאו הוצמ
עידומ אוה וינפל הנש םינומש .השטינ תא ןאכ םידקמ קילב ."דחא-ףא-הל'אבא" :ושוריפש
תוריח ול קינעמו םירוסיאה לכ תא ריתמה ,םדאה ךותבש לאה קר םייק .לאה תומ לע רבכ
.תוחולב ךרוצ אלל תטלחומ

תחא אוה Urizen ולש היגולותימב .תירצונ הקנפשוג קילב ןתונ הז תכל קיחרמ ןוליחל
.ונלש שפוחה תא ליבגהל הזבו ,תובוח ונילע ליטהל שקבמה ידוהיה לאה אוה ,ןטשה תורוצמ
ושי ,םיאקיטסונגה ורבסש יפכ לבא ,םלועה תא ארב אוה םנמא .Elohim אוה ולש רחא םש
לש םינורחאה וירישמ דחא .םידוהיה תרות תא לטבלו ותטילשל ץק םישל ,ותוא ףילחהל אב
,קילב לש הרושבה יהוז .תיחצנה הרושבה ,ונייהד ,The Everlasting Gospel ארקנ קילב
"תיחצנה הרושבה" לש תיצמת .השדחה תירבב יוצמה יתרוסמה ןוילגנוואה םוקמב האבה
:םילמב איה תאזה

Thou art a man, God is no more:
Thy own humanity learn to adore.
,["דוע ונניא לאה" :םג ועמשמו] הזמ רתוי ונניא לאה ,םדא ךניה התא")
.("ץירעהל דמל ךתושונא תא

לאונמע ירטנצסקאה ףוסוליפה ידי לע העפשוהש) קילב לש "תירצונה" ותונמא רקיע ןאכ
הפיקמה תומדה .לאל היה םדאה :יתימאה ושוריפש ,םדאל היה לאה .(גרובנדוס
,Divine Humanity -ה תא למסמה ,Albion אוה קילב הנבש יתימה םלועב תללוכ-לכהו
ןבומ לבא .(13)תידוהיה הלבקב ןומדק-םדא לש תומדה םע ותוא רשוק אוה .לא-םדא ,ונייהד
(תומשגתהה) incarnation -ה תרות לש ינוציק ידוהי-יטנא חוסינב ןאכ רבודמ תינורקעש
.דוע םייק ונניא ידוהיה לאהו ,לאל היה (ושי) םדאה היפל רשא תירצונה

ןיבהל ונל ורשפאי ,ך"נתבש תוהולאה תומדלו ך"נתל קילב לש וסחי לע הז רצק אובמ ילוא
ולש םירויאה תרדסל יתנווכ .וירויצבש תובושחהו תומסרופמה תורדסה תחא תא בטיה
רתוי ילוא ,םייכ"נת םיאשונ לע םירויצ לש םוצע רפסמ ודי תחתמ איצוה קילב .בויא רפסל
רפסמ הילע רזח אוה .ללכב ותריצי לש םיאישה דחא איה וז הרדס .וירחא וא וינפל רייצ לכמ
.1825-ב םיטירחת לש הרוצב יפוסה הדוביעל דע 1805-מ לחה ,תונוש תוקינכטב ,םימעפ
הזב ףרטצמ קילב .ובטימב (Sublime) בגשנה לש המגוד ,קדצבו ,הב םיאור קילב לש ויצירעמ
בויא רפסב ואר םירחאו (Burke) קרב דנומדא .הרשע-הנומשה האמה לש תיתרוקיב תרוסמל
קילב לש םירויאה תרדיס .(14)המיאו הלפא ,המצע םה וינויפא רשא ,"בגשנ"ה לדומ
.ונימב דיחי הארשה רוקמ קילבל שמשמ בויא רפס וז הניחבמו ,תאז השיחממ לש

.וימדוק תמועל קילב לש שודיחה ןאכו ,רפסה לש יאידיאה ונכותל רשאב רבד רמוא הז ןיא
תחנה .ותוא ךפהמ שממ אלא ותוא ללוש קר אלו ,דוסיה ןמ בויא לש רסמה תא ללוש אוה
ארי ,רשיו םת שיא" אוהש הזב תאטבתמ ותקדצו ,בויא לש ותקדצ איה בויא רפס לש דוסיה
איבמ אוהש תונברקב רבודמש ןיב ,םיהולאה תווצמ םויק לע דיפקמ אוה ."ערמ רסו םיהלא
,לזג ,ףואינ ןוגכ ,םיער םישעממ ותוענמיהב רבודמש ןיבו ,ואטח םה אמש - וינב לע רפכל ידכ
,יניעל יתרכ תירב") א"ל קרפב עבשנ אוהש הלודגה העובשב .המודכו קשוע ,הרז הדובע ,חצר
,םהב לשכיהל לולע םדאש םיירקיעה םיאטחה תא רקוס אוה ,("הלותב לע ןנובתא המו
גשיההו ,ויתפשב וליפא אטוח וניאש ךכב אוה בויא לש לודגה גשיהה .םהב לשכנ אל אוהשו
עוגא דע" - ותקדצב דמוע אוה .ותוא "רובשל" ןטשל וא םיערל ןתונ וניא אוהש - ינשה
חבשל ףוסבל הכזי הז לעו .(ו-ה ,ז"כ) "הפרא אלו יתקזחה יתקדצב ,ינממ יתמות ריסא-אל
.לאה דצמ הרקוהו

-ה והז .בויא לש לפאה דצה אלא הניא וז תוקידצ .וז הכרעה לבקמ וניא קילב לבא
הווהמ הז לכ - תולבגהו םירוסיא תלבק ,תווצמה םויק .ולש תויכונאה ,רמולכ ,"Selfhood"
םוקמב .תאזה םיווצה תכרעמ לכמ ונתוא ררחשל אב ושי .םייתימאה םיכרעהמ הייטס ודידל
לוטיב ,תישפוח הבהא היהי ישעמה השוריפש ,תירסומו תיתד תוריח רשבי אוה ,םירוסיא
ודוסי הז לכ ןכש ,טפשמה-יתבו תויסנכה לוטיב ,םינימה ןיב םיסחיה תא תתוועמה האנקה
רמוא יווה .בויא לש ורופיס תא שדחמ קילב בצעי תאזה הרותה יפ לע .דחפבו תויכונאב
לש ןוויכה תא ךפוהה ,ולשמ שדח 'לבייב' בתוכ אלא ,בויא לש טסקטה תא שרפמ ונניא אוהש
;תיכ"נתה ןיעה-תורצ תא וילעמ בויא ךילשי הרדסה ךלהמב .(ירצונה ףאו) ידוהיה 'לבייב'ה
םדאה דבלמ הולא םושל ךרטצי אל זאו .תאזה תיתדה "תויכונא"ה לוטיב םע אובת ותעושי
.ומצע

.ולש "בויא" תא םיוולמה םירויצה יפל ,קילב םאיליו לש ותסיפת רחא בוקענ האלהו ןאכמ

(I 'סמ בויאל רויצ) 1 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

.לאב תוקבדו הליפת לש החונתב ,תורצה אוב ינפל ,ותחפשמו בויא תא םיאור ונא ןאכ
םת אוהה שיאה היהו ,ומש בויא ץוע ץראב היה שיא" :רמוא רויצל תחתמ אבומה קוספה
רשוא לש ןויזיח ונינפלש םירמוא ונייה ןושאר טבממ ."ערמ רסו םיהולא אריו רשיו
תא םאות רויצהש רמול רשפא .אשדה לע םישבכ רדע םיאור ףא ונא ימדקה קלחב :ילרוטספ
ונל הלגי ינש טבמ לבא ."ינציברי אשד תואנב ;רסחא אל יעור 'ה" :גכ םילהת לש הריוואה
וז םיארי תחפשמ לש 'ה תדובע תא תוולל ,םתסה ןמ ,םידעוימה הקיסומה ילכ .הנושמ טרפ
רומזמ תא םא יכ גכ רומזמ תא אל שרפל אב רויצה וליאכ ,םהירוחאמש ןולאה ץע לע םייולת
הכותב םיברע לע" :רמאנ םש "לבב תורהנ לע" םיכובה םילשורימ םילוגה לע רבדמה ,זלק
םג אוה ,הנושארל וז הנומת רייצ קילבש ןמז ותואב טעמכש רבדה ןיינעמ ."וניתורנכ ונילת
לע םיקיזאו ץראה לע םיבשויה ,וז הנומתב םילוגלש ןייצל יאדכ .(15)זלק רומזמל רויא םסרפ
םייולת ,ןבומכ ,תורוניכהו !ותחפשמ ינבו בויאל ןאכ ונתינש םיפוצרפה םתוא ונתינ ,םהידי
לע" ןויזיחהש רורב ?ונדמלל תאזה הרזומה הלבקהה האב המ .ונינפלש הנומתב ומכ ץע לע
ןיבל וניב המ ןכבו .רוכינו תולג רמוא ולוכ .תילרוטספ הולשמ ךפיהה תא עיבמ "לבב תורהנ
?דחאכ ינחורו ירמוח רשועמ תינהנה בויא תחפשמ לש הארמה

,"םיללות"ה תויומדל יתנווכ ."לבב תורהנ לע" הנומתב שגדומש ףסונ טרפב אצמנ חתפמה
לעמ אשנתמה ,ץירע לש ףוצרפ לעב ,ומצע לבב ךלמ םשארבו ,םילוגה לש םיילבבה םהיבוש
שי הז םוקמב .ונינפלש רויצב הלאכ תויומד ןיא .תוירזכא םייניעב םהב טיבמו םילוגה
יתש ןיב הרורבה הקיזה יכ ,הארמ אלא הז ןיא לבא .תילרוטספ הוולש לש הארמ רומאכ
,םה םג .ץירעה ינפמ דחפ אלא הניא ותחפשמו בויא לש םתארי םגש ,ונדמלל האב תונומתה
לע םילמוסמה ,םייתימאה חורה ייחב קובדל םוקמב !םיקיזאב הז בלשב םיאצמנ ,לוכיבכ
אוה ,רסואהו הווצמה לאל םידבעושמ םה - תונמאהו ןוימדה ייח ירק - הקיסומה ילכ ידי
רתוי דוע רהבתי הז בצמ ."םיחוחב יתוואתו יתוחמש רשוק" (ליעל אבומה רישה ירבדכ) רשא
.הרדסב תואבה תונומתב

(XI סמ ,בויאל רויא) 2 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

"ינתעבת תוניזחמו תומלחב ינתתחו" רמוא ונינפלש הנומתל תרתוככ אבומה ירקיעה קוספה
םישל שי .םיליבקמ םייקפוא םיווק ינש םירצוי םהש ןפואב בויא לעמ חטתשמ לאה .(די ,ז)
.בויא לש הנרקה אלא וניא לאהש עמשמ .םיהולאה ינפ תא קוידב םיפקשמ בויא לש וינפש בל
לש המיאהו בויא לש דחפה - עבטמ ותוא לש םידדצ ינש םהש ,המיאו דחפ רמוא ולוכ רויצה
רצויה חוכה ומכ - המיא ליטמ אוה ;יכ"נתה לאה תא ןייפאמה והז קילב יבגל .לאה
סירפמ אוהש הארמ תינמיה ולגר .םלועב ערה רוקמ אוה ,םיאקיטסונגה לש (Demiurgus)
.תירבה-תוחול לע עיבצמ אוה תינמיה ודיבו ,ןטשה לש למסה - הסרפ

זפילא לש הלילה ןויזח אוהו ,ליבקמ רויצ קילב גיצמ ,(IX 'סמ) הרדסה לש םדוקה חולב
לע ,שיגדמ קילב .(די 'ד) "דיחפה יתומצע ברו ,הדערו ינארק דחפ" :רמאנ וילע רשא ינמיתה
אוה .דחפמ 'ה תא םידבוע הז בלשב זפילא םגו בויא םגש ,תונומתה יתש ןיב ברה ןוימדה ידי
ז ,במ קרפב 'ה ירבדב רורשיא לבקמה ,םיינשה ןיב טלובה לדבההמ (הנווכב יאדווב) םלעתמ
םיער תומולחמ אוה םג לבוס בויא םא ירה .("בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ")
.ויפלכ לאה לש הז ליפשמ סחי דגנו וז הדחפה דגנ ,זפילא ומכ אלש ,קעוצ אוה ,םידיחפמו
לדח" :ולש לע דמוע אוה ענכיהל ילבו .לאוש אוה ,"רמשמ ילע םישת יכ ןינת םא ינא םיה"
ותוא ןימזי לאהש ףקותב שרודו ונובלע תא עבות אוה וימואנ ךשמהב "...ימי לבה יכ ינממ
לצא הזכ תומיעל רכז ןיא .לאה םע ביר ול שי - םיערה ומכ אלש .(גכ-ג ,גי ;הל-אל ,ט) טפשמל
תורשפא ןיא םגש ןאכמו .ינשה לש האובב אוה דחאה ;לאה ינפכ םדאה ינפ ,אברדא .קילב
.םיהולאה לומ ולש לע דמועה בויא לש ץימא חיש-וד ותוא ,םהיניב יתימא חיש-וד לש
.קתתשמ וליאכו ,דיחפמהו תיעבמה לאה הארממ וינפ תא הטמ טושפ אוה ונינפלש הנומתב

(XIII 'סמ בויאל רויא) 3 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

אבומ תרתוככ שמשמה קוספה .ךשוחהו ןידה תודיממ בויא לש ותורענתה הליחתמ ןאכ
דמועו ארובכו טילשכ רבדמ לאה רוקמה טשפ יפל "...הרעסה ןמ בויא תא 'ה ןעיו" :חל קרפמ
:םואנבש תוירוטרה תולאשה לש תשרופמה המגמה תאז .םיהולאל םדאה ןיבש קחרמה לע
קילב לצא .םלועה ארובל םדאה ןיב ימוהת קחרמ םייק ,רומאל "?ץרא ידסויב תייה הפיא"
ןאכמ .(whirlwind) תלוברעמכ הנבוה "הרעס"ש אצמ ודיבש ילגנאה םוגרתב .תרחא אצוי הז
.היציזופמוקה לש תילוגיעה הרוצה

הז םסחיב יוניש לח וישכע לבא .ףוצרפ ותוא בוש םהלו לוגיעב דחי םיכורכ םיהולאהו בויא
םילטומ בויא ינפל םיפפוכתמה םיערה קר .םהיניב תררוש הינומרה אלא ,המיא דוע אל .הזל
וידי תחונתו הבהאו דסח רמוא וינפ הארמ .אוה םג הנתשה לאה .דוע דחפמ וניא בויא .דחפב
.ףלחתה ,םירוסיאהו תוחולה לא ,םירבעה יהולאש רבדה שוריפ .בולצה ושי תא הריכזמ
.םהיניב קחרמ וא לדבה היהי אלש דע םדאה םע דחאתי ומוקמב אבש לאהו

(XIV 'סמ בויאל) 4 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

בשוי וליאכ בויא .(ז ,חל) "םיהלא ינב-לכ ועיריו רקוב יבכוכ דחי-ןרב" קוספה לע ,הז רויצב
,(the Divine Imagination) "יהולאה ןוימד"ה תומדב ןאכ עיפומ בולצה לאה .ןוילע רתסב
תא אשונ לאה אלא ,ןאכ שי הבילצ לש הווחמ קר אל .בויא ינפ לש תקיודמ האובב םה וינפש
ולופא ,ינמיה ודצב .רוא לש םה םיירקיעה םילמסה .תומלועה לכ לע הכרבב תוטושפה וידי
תולזמה הלעמל תוניפב .חריה תלא ,הנאיד ילאמשה ודצב ,תינוויה היגולותימב שמשה לא
,האירבה ימי תשש רואית ,םידדצה ינשמ ,טירחתה ילושב .חל קרפב םירכזנה ליסכו המיכ
- הז ישיש טירחתב שיש רשפאו .םדאה התאירב המ-םושמ הטמשנ ישישה םויב יכ ףא
יפ-לע םימיה תירחא ןוזחל זמר ןיעמ - רקבהו ןאצה םע דחי הערמל אצויה היראה רואיתב
.ז-ו ,א"י והיעשי

(XX 'סמ בויאל רויא) 5 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

רמאנש ומכ ,רתוי עיפומ וניא םיהולאה .בולצה ושי לש ותומדב רייטצמ ומצעב בויא ןאכ
וכפה בויא רופיסב םיהולאה תוארמ .(ליעל) "דוע ונניא לאה ;םדא ךניה" ,"תיחצנה הרושב"ב
ירפ תא ןאכ גיצמה רייצה אוה בויא .תוריקה לעש םירויצב תודגא ןיעכל ,תונמא לש אשונל
דחאתמש בויא םע ןאכ דחאתמ ,(קילב) םהב םינד ונאש םיטירחתה תא טרחש רייצה .ונוימד
.המצע םע גולונומ ןיעכ תלהנמה ,תללוכ תינחור תודחא קר שי ,תודחא רבכ ןיא !ושי םע

(XXI סמ בויאל רויא) 6 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

שולש .וינבו בויא ידיב ונתינו ץעה ןמ ודרוה הניגנה ילכ ,הרדסב ןושארל ליבקמה רויצב ,ןאכ
הנממש הליגמב הקיזחמ תיעצמאה תבה .תויונמאה שולש תא ןאכ תוגציימ בויא לש ויתונב
חותפ רפס תישילשה תבלוו ,לבנב תזחוא היינשה תבה .רישה תונמא העמשמש ,תארוק איה
חרזמב תחרוזה שמשה הנמיסו ,קילב חסונ המלשה הלואגה ןאכ .רויצה תונמא תא למסמה
םדאה .המלענ ןושארה רויצבש תיתוגה הייסנכה םג .(1 רויצבש ברעמב התעיקש תמועל)
.תויתונמאה ויתולוגס תוכזב יהולא דמעמל ןאכ עיגמ

1794 ,"רמנה"
(The Tyger", Songs of Experience)

רפסמ האב ותארשה םיבר םירקוח תעדל רשא ,קילב לש םסרופמ ריש ונשי וז הרדסמ ץוח
בויא) הרעסה ןמ 'ה לש הנעמב ,רוכזכ ."ןויסינה יריש" ךותמ "רמנה ריש" אוהו - בויא
םיינתמיאה ןתיוולו תומהב ,דוהה אלמ המחלמה סוס :םינוש םייח-ילעב םירכזנ (אמ-חל


(XV 'סמ בויאל רויא) 7 רויצ
הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל


.תובגשנה לש הנוילע המגודכ רמנה תא ןאכ איבמ קילב ,בויא לש הז רויאל ליבקמ רישב
האר) בויא לש ןתיוולהו רמנה ןיב קילב רשק רחא רישב רבכ לבא ,בויא רפסב רכזנ וניא רמנה
םיאב רמנה לש ותונתמיאו ויפוי ,ותמצע .(27-26 'מע ,18 'סמ חול ,"לואשהו ןדעה יאושינ"
לאכ עורז םא" :ןוגכ .הרעסה ןמ לאשנ בויאש הלאל תומודה תולאש לש הרושב יוטיב ידיל
:ךשמהבו .(ט ,'מ) "?םערת והמכ לוקבו ,ךל

?ונשל עיקשת לבחבו ,הכחב ןתיוול ךושמת"
...?ויחל בקת רוחבו ,ופאב ןמגא םישתה
.(בל ,וכ ,הכ ,'מ) "!ףסת-לא המחלמ רכז ,ךיפכ וילע םיש

בויא .הזה גוסהמ הריצי השעמ סופתל וליפא תלוכי ןיא םדאלש שיגדהל ודעונ הלא תולאש
ותולעפתה תא אטבמו ,אוה םג לעפתמ קילב לש ורישב ררושמה .לעפתהלו הומתל קר לוכי
:בויא רפסבש הלאל תומוד תולאשב

What the hand dare seize the fire?
And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
?סופתל זעת וז שא דיה יא)
,הכאלמ-ןואג יא ,ףתכ יא
( (16)?ךבל ירירש ולכוי תופלל

ותמצע .Urizen ומש הז ארוב .עורזה חוכב לשומה ,לוכי-לכה םלוע ארוב תמצעב ןאכ רבודמ
.ןטשה םע ההוזמ אוה ,ליעל ונייצש יפכ .תוממותשהו האילפ םג אלא ,המיא קר אל תררועמ
הלאשה .ותרובגו וחוכ םע רבד לש ופוסב םילשהל ןיא ,בגשנה למסכ ןזירוא לש דוהה לכ םעו
Did he who made :ןורחא ינפלש תיבה תא תמייסמה וז איה הז רשקהב תלאשנה תבקונה
קפס ילב ןתונ היה ירבע איבנ .("?ארב ךתוא םגה ,השה רצוי") the lamb make thee?
אוה רמנה ארובש בשוח קילבש ללכ חוטב הז ןיא לבא .(ז ,המ והיעשי הוושה) תיבויח הבושת
המודב .תילילש ןאכ תויהל תבייח הבושתהש ןיבמ קילבש הרובס ןיר ןילתק .השה ארוב םג
ונממ סופתל דיתעש בוט ארוב םג ונשי ערה ארוב דבלמש ,החנההמ אצוי אוה ,םיאקיטסונגל
.(17)ןוטלשה תא

ןה ןיא תרחא הניחבמ לבא .הז רישב רמנה יבגל תולאשנה תולאשה לש תחא תועמשמ יהוז
דע ,טלחומ םיכרע יוניש ללוחתמ רישה ךלהמב ."הרעסה ןמ" בויאל תונפומה תולאשל תומוד
,תישארב השעמ תוהמב וא ,םלועה היהו רמאש ארובה תוהזב ללכ םיקסוע ונא ןיא ופוסבש
- םדאה .ונוימד חוכב רצויה ןמאה לש ןוילעה דמעמב אלא ,שדוקה ירפסב וילע רפוסמש יפכ
Dare frame thy fearful אוה קרו אוה ,רמנה תא רצויה אוה - קילב םאיליו ררושמה ירק
תא ריבעמ ,רישב םירחא םייוטיב ומכ ,הז יוטיב .("הארונה ךתומלש בצעל זעי") symmetry
רישבש רבודה .תונמאהו ןוימדה תכאלמ םוחת לא היגולואזהו הקיזיפה םוחתמ ארוקה
:לאוש

And what Shoulder and what art
Chould twist the sinews of thy heart?

,ןכ םא ,אוה ,הכאלמה ןואג ,ןמאה ("?ךבל ירירש ולכוי תופלל ,הכאלמ-ןואג יא ,ףתכ יא")
טעה חוכבו ונוימדב רצי וליאכ קילב הזה רישה םצעבש ,היארהו !רמנה לש יתימאה ארובה
.ינתמיאה רמנה תרוצ תא ולש טרחהו

רבד לש ופוסב הניא "?ארב ךתוא םגה ,השה רצוי" הלאשל תשקבתמה הבושתהש םג ןאכמ
לש ונוימד ירפ םה רמנה םגו השה םג .רתוי המיהדמ וליפא הבושת אלא ,תיטסונגה הבושתה
ןיעה .הינומרה ידיל םתוא איבהל ,תומלועה לכ תא דחאל לגוסמ אוה קרו אוה !רצויה ןמאה
וא המצע לש הלאכ תויומד בצעל תוזעמה ("immortal hand and eye") תויחצנה עורזהו
.Divine Humanity -ה - םדא/לאה אלא וניא אוה .יתריציה ןוימדה לעב םדאה לש ןה יפוי לש
.הרובגהו זועה ,חוכה ול

דיעמ ומצעב קילבש יפכ לבא ,קילב לש ונוימדב עירכמ םרוג וניה ך"נתה .רורב דחא רבד
:םידוהיה לש הז ןיבל ולש ןוזחה ןיב ימוהת לדבה םייק ,רחא רישב


Both read the Bible day and night,
But thou redst black were i read white. (The Everlasting Gospel)
,םיארוק ך"נתב םויו ליל ונינש)
.(םירוחש םתא ,ןבל ארוק ינא אלא


:תורעה


ירויצ תכורעת םע ,1992 לירפאב לארשי ןואיזומב הנתינש האצרה לע ססובמ רמאמה .*
.3/1994 ביתנב הנושארל םסרופ .קילב

,(1980 ,ביבא לת ,ריפוא תאצוה) סטיקו קילב ירישמ דוע ,בכוכ עשוהי םגרת ,"םילשורי" .1
.28 'מע

קילב םאיליו :עבצב םירוטיע .םעניבא ןבואר :תירבע ,ןוטלימ ןו'ג תאמ ,"דובאה ןדעה ןג" .2
.(1982 ,ביבא לת ,רפסה םעו הדסמ תאצוה)

.ינשה רפסל אובמ - The Reason of Church Government, :האר .3

.22 'מע ,ח"כשת ,דקע תיירפס ,םשל ארויג :תירבע ,לואשהו ןדעה ןיאושינ ,קילב םאיליו .4

The Poetry and Prose of William Blake, ed. -ב) 1 חול ,"ןוטלימ"ל אובמ .5
.(וז הרודהממ קילבמ תואבומה לכ) . Doubleday, New-York, 1965, page 94

.Tractatus Theologico-Politicus, 1670, chapter 2 .6

.229 'מע ,ןמדרא האר ;77 חול ,"םילשורי" .7

S. Foster Damon, A Blake Dictionary, Brown University .8
Press, 1965, s.v. "Los", p. 246.

A. Hertzberg, The French :רתיה ןיב הארו .הברה ןודנש טביה .9
Enlightenment and the Jews, Columbia University Press,
1968. Paul H. Meyer, "The Attitude of the Enlightenment
Towards the Jew", Studies in Voltaire and the 18th
Century, 26 (1963)pp. 1161-1205.
.רגניטא 'שו בוקאילופ ןואיל ,יג רטיפ לש םירקחמ םג הארו

Annotations to An Apology for the Bible, by R. Watson .10
(Erdman, p. 604)

.בכוכ עשוהי םגרת ,19 'מע ,סטיקו קילב ירישמ דוע :יפל .11

.1817 רבמבונל 22 םוימ ,ילייב ןימ'גנבל בתכממ .12

.(Erdman, p. 170) 27 חול ,"םילשורי" האר .13

Burkew Philosophical Inquiry into the Sublime and :האר .14
Beautiful, 1756, Pert II, Section 1-6.

M. Bultin, The Painting and Drawings of :האר .15
William Blake, vol. II (Yale University Press 1981, plate
541).

.ק"א :תירבע .16

Kathleen Raine, "Who Made the Tyger?" Encounter, 2June .17
1954, pp. 43-50.