םילשורי תריחבו קחצי תדיקע

ראיורב יכדרמ ברה

ב"כ תישארב ,ד"י תישארב

י-ט ןויליג ,ה"נשת ,"דמח הדשב"

אוה וניבא םהרבא ןהיתשב ;תישארב רפסב ןהיתש .הרותב םילשורי תרכזנ םימעפ יתש
קדצ-יכלמ םע שגפנ אוה הנושארה םעפב .םילשוריב ץפחה ,לוכיבכ ,אוהו ,ערואמה זכרמב
הב בירקה אוה היינשה םעפב .םולשהו קדצה ריעכ םילשורי ול התלגתנ ךכו - םלש ךלמ
ינש ןיב .האריהו הייארה ריעכ םילשורי ול התלגתנ ךכו - ול הארה םיהלאש ,ליאה תא
.םולשה תניחבו האריה תניחב :"םלש-ורי" לש תוניחבה יתש תולפוקמ הלאה תוערואמה

תושיגפה יתש ירהש ,םודס ךלמ םע ותשיגפ עקר לע ןבות קדצ-יכלמ םע םהרבא תשיגפ
,הווש קמע לא םהרבא תארקל םודס ךלמ אצי רבכ יכ .וזמ םינפל וז הרותב תוראותמ הלאה
ךכו .קדצ-יכלמ םג עיגה העש התואב .ורבד תא רמא אל ןיידעש אלא ;ךלמה קמע אוה
םשב וכרבל אב הז :המחלמה תוכרעממ רזוחה םהרבא לומ הלאה םיכלמה ינש םידמוע
אופא הז היה .שוכרב שפנ תפלחה :הקסע ול עיצהל אב הזו ;ץראו םימש הנוק ןוילע לא
-יכלמ ןיבל ערב ןיב :םידוגינה ינש ןיב רוחבל םהרבא לע לטוה ,"הריחב" לש קהבומ דמעמ
.םילשורי ןיבל םודס ןיב - קדצ

ברסמ ןוילע לא םשבו - ןוילע לא ןהוכל רשעמ ןתונ אוה יכ .םילשורי תבוטל עירכמ םהרבאו
העובשה יכ ."שוכרו שפנ" ינידב הערכה וז ןיא ךא ."רשעתיש ידכ רשעמ" אוה ןכא ;רשעתהל
ארוק אוה םודס לש ערב לומ :םילשוריב הריחבה תעובש איה םודס ךלמל עבשנ אוהש
!םילשורי םולשב לאושו קדצב

תישארב) הנושארה השרפל המוד (ט"י-ח"י תישארב) םודס לש היינשה השרפה וז הניחבמ
הקדצ אלא ,םולשו קדצ ונניא םודס לש דוגינהו ;ןורבחב אוה םהרבא םעפהש אלא .(ד"י
.טפשמו

תדלוה תרושב לע הרש הקחצ התע הז :תוישרפ תוכימס ידי לע ןבות וז היינש השרפ םג
ריכזי ,םודס לש הניד ץרחיי םרטב ךא .םודס ינפ לע ופיקשהו םירשבמה ומק רבכו ;ןבה
:וניבא םהרבא לש ותאווצ תא ה"בקה
הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ"
(ט"י ,ח"י תישארב) ."טפשמו
הנתנ תחא הביר םודסב וליאו .הקעצל הקדצו - חפשמל טפשמ וכפהי אל םהרבא תיבב ןכא
.הקעצה ריע לע ןודיו הקדצה לעב אופא אובי .דובכה אסיכ ינפל התלע התקעצו - ינעל הקדצ
ושע ילא האבה התקעצכה האראו אנ הדרא ...הבר יכ הרומעו םודס תקעז 'ה רמאיו"
(א"כ-'כ םש) ."הלכ
.תוירבה תא קדצל בהוא - "קדצ בהוא" םג אוה אלא ,הקדצ לעב קר ונניא םהרבא םלוא
קידצ הפסת ףאה" - הקדצל םא :תוכז דמלל אב אוה םשמ ,גורטקה אציש םוקממ ךכיפל
"?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" - טפשמל םאו "?עשרכ קידצכ היהו ,עשר םע

ותוא" :אוהו ,טול םש היה דחא .םודס יעשר תא ליצת אל םהרבא לש קדצה תבהא םגש אלא
טפשמהש םשכו ."טופש טפשיו רוגל אב"ש ימל םילכנתמ םודס ישנא וליאו ."טפושל הנמתנ םויה
"'ה ינפ תא םתקעצ הלדג"ש םוקמבש אלא ,דוע אלו .הקעצל הקדצ הכפה ןכ ,רוחאל גסוה
.(ד"י 'ספ םש) "וינתח יניעב קחצמכ" אוה חיכומה םש - (ג"י ,ט"י תישארב)

ומע השעי 'הו ,הקדצ ושעי וינב .הנוועב הדבאש םודס לע ןורבחמ ףיקשהל םהרבא דיתע ךכו
םהרבא תריחב תינש תררבתמ ךכו .םיקחצמו הקעצ ןוועב - ויניעל הברח םודס וליאו ;קוחצ
קדצ-יכלמ תרבד לע םלועל ןהכ אוה וליאו ;םודס ךלמ ערב לש ורשוע דבא רבכ יכ .םילשוריב
.םלשב

הארי אוה רחאה דצה יכ .םילשורי עבטמ לש דחא דצ קר םה םולשו קדצו טפשמ םלוא
,תוילכש תווצמ םה םולשהו קדצה יכ .הלאה תוניחבה יתש ןיב שי לודג לדבהו .הייארו
תא גציימה אוהו ,םלשב קדצ-יכלמ ןושאר אוה חנ ןב ךכ םושמ .םהב ווטצנ חנ ינב םגו
רהב היהי אל םדא לכ ךכיפל .'ה תדובע תודוסי םה האריו הייאר וליאו .םהרבאל םילשורי
םע הפ םהל ובשי החפשה ןמ ונב םגו םהרבא דבע םג .ושדקמ םוקמב רחוב 'הש העש ,'ה
.וכאלמו 'ה ןנעו - דקענה ונבו באה אלא םש היהי לאו ;ןויצב רוחבל אב ה"בקה יכ .רומחה

הבורק וז הניחבמ .םילשורי תשודק תא ררבל אלא הדיקעה תשרפ האב אל ,רמול יצמת םא
.(ב"י םירבד) "'ה רחבי רשא םוקמ"ב איה םג תקסועה ,האר רדס לש הנושאר השרפל איה
אלו .תורשל הניכש הדיתע ןכיה ,עדונ אל ןיידע ;םוקמה רחבנ אל ןיידע ,לוכיבכ ,םשש אלא
;םדאה תנבה לש בלה תורירש יפ לע 'ה תדובע אהת לא :לודגה רקיעה םצע אלא םש עבקנ
.דבלב תיהלאה הריחבה יפ לע םה הדובעה רדס םגו הדובעה םוקמ אלא

ורחב ןענכ ץראב תובשויה תומואה :ץראה תא תשרל םאובב לארשי תא הרותה הריהזמ ךכו
...םיוגה םש ודבע רשא" הדובעה תומוקמ תא םירחובה םה ךכ םושמ .םבבלכ םהיהלא תא
תא ...םיוגה ודבעי הכיא" הדובעה רדס תא םירחובה םהו ;('ב ,ב"י םירבד) "םהיהלא תא
ץע לכ תחתו תועבגה לעו םימרה םירהה לע" םה הדובעה תומוקמ .('ל 'ספ םש) "םהיהלא
שאב ופרשי םהיתנב תאו םהינב תא םג יכ אנש רשא 'ה תבעות" אוה הדובעה רדסו ;"ןנער
".םהיהלאל

ןכ ןושעת אל" :םייוגה תוקוחב וכלי לבל לארשי תא הרותה הריהזה םימעפ יתש ךכיפל
סחיב - "ךיהלא 'הל ןכ השעת אל" ;('ד ,ב"י םירבד) הדובעה םוקמל סחיב - "םכיהלא 'הל
ול רחוב דיחי לא אלא .ובבלכ לא ול רחוב םדאה אל יכ .(א"ל קוספ םש) הדובעה רדסל
."בהאי" רשא הדובעה רדס תאו "רחבי רשא םוקמה" תא שדקמה אוה ;הדיחי המוא

,הז ןברקב 'ה רחב וליא .ירזכאה השעמה ףוגב יולת ונניא םדא תונברק לש רוסיאה רמוח
"האנש" ןיא יכ ."יונש" השעמ הז ירהו - וב רחב אל 'ה ךא ;"בוהא" השעמ הז היה רבכ
וחדנ תומואהו - םש ורחבנ לארשי ירהש ,תומואל האנש הדרי יניסב .הריחב רסוח אלא
ושע חא אלה" :הריחבה תשודק אלא םהיניב ןיאו - קחציל ודלונ םימואת ינש ."ואנשנ"ו
.('ג-'ב ,'א יכאלמ) "יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו - 'ה םאנ בקעיל

דחאה .דבלב תומוקמ ינשב אלא "'ה תאנש" הריכזמ הרותה ןיאש ,אצומ התא ךכ םושמ
;(ב"כ ,ז"ט םירבד) "ךיהלא 'ה אנש רשא הבצמ ךל םיקת אלו" :הדובעה םוקמל סחייתמ
ושע אנש רשא 'ה תבעות לכ יכ ךיהלא 'הל ןכ השעת אל" :הדובעה רדסל סחייתמ ינשהו
.(א"ל ,ב"י םש) "םהיהלאל

םיכרדבו ;הניכשל ןכשמ תויהל םמצע דצמ םייוארה ,ץראב םייוצמ םיבר תומוקמ ,ןכא
וב רחבי רשא" ,חבזמהו שדקמה אוה דחא ךא .ויהלאל ברקתהל םדאל ול יואר תונוש
.םוקמה ינפל "בוהא" אוהש ,הדובעה רדס אוה דחאו ;"'ה

תוריסמש ,תעדה לע הלעי לא .לעופבש השעמ ידי לע הז לכ תא תאטבמ הדיקעה תשרפ
םהינב תא םיבירקמ םה הנה .תומואה לש תוריסמה ןמ התוחפ לארשימ םדא לש שפנה
ינפמ אל ךא .םכרדכ 'ה תא דובענ לבל ,םהירחא שקניהלמ ונרהזוה ונחנא וליאו ,םהיהלאל
הז היה וליא :רבד לש וכופיה .ישפנה ונחוכמ הלעמל אוהש וא ,וניניעב יונש אוה השעמהש
תוריסמ לש תולודגה תוגרדמה לכ .ונממ ונענמיש רבד היה אל ,'ה יניעב "בוהא" השעמ
הכזמ היה 'ה ינפל רובצה קחצי רפא .לעופבש קחצי תדיקע ידי לע תוגשומ ויה 'הל שפנ
לכבו ונשפנ לכבו ונבבל לכב 'ה תבהא תווצמ תא ונמייק ירהש ,השודקה תולעמ לכב ונתוא
וריהזהו םהרבאל הלגתנ 'ה ךאלמ יכ .הזה השעמה ןמ ונענמ ה"בקהש אלא .ונדואמ
."אנש רשא 'ה תבעות" איה ןב תברקהש ,הלגתנ העש התואב .רענה לא ודי תא חולשלמ
רפאהו הדיקעה תוכז .הדיקעה ידי לע םינקנה םיניינקה לכ תא וינבל הכיז רבכ םהרבא ךא
היה דוע לכ - הדיקעה השעמ תא תושעל שקיב ירהש ;הזה םויה דע וינבל דמוע רובצה
."אנש רשא 'ה תבעות" אוהש ,ול עדונש ירחא קר ונממ ענמנ אוהו - יוצרו "בוהא"

רדסב הנושארה השרפה לש תודוסיה םג םהו - הדיקעה תשרפב ולגתנ תודוסי ינש ךכו
.'ה ינפל "בוהא" אוהש הדובעה רדס עבקנו ,"'ה וב רחבי רשא" םוקמה שדקתנ :"האר"
הלעי אל" אוה יכ ."'ה ול רמא רשא" םוקמה תא שפחל ידכ םהרבא ךלה םימי השולש
,הירומה רה תא שדקי ה"בקה אלא ;(ג"י ,ב"י םירבד 'יע) "הארי רשא םוקמ לכב תולוע
:ושארל רושק ןנע הנהו - רהה הלגתנ ישילשה םויב ךכו .ותבשל ול רחב רשא
('ד ,ב"כ תישארב) ."קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו"
הארנה ,ןברקה תא רחבי םדאה אל יכ .הדובעה רדס םג הלגתנ ןכ ,םוקמה רחבנש ךרדכו
הלועל" םיהלא הארי םאו .האורה אוהו רחובה אוה ."הלועל השה ול הארי םיהלא" אלא ,ול
,שפנ תוריסמ ידי לע תונקנה ,שדוקה תולעמ לכו .'ה ינפל יוצרו בוהא אוה ןברקה ירה - "ינב
.דקענלו דקועל ול תויונק

לש הריחבה דוס תא תולגל אלא הדיקעה ןויסינ אב אל יכ .הז ןברקב רחב אל 'ה ךא
אלו "ינב הלועל" אל .ותריחבב אלא - ותוהמב יולת ונניא 'ה ינפל יוצרה ןברקה .תונברקה
לע הררבתנש ,"'ה תארי" םג וזו ."ינב הלועל השה" ול הארי םיהלא אלא - "הלועל השה"
.ודיחי תא ונב תא ךשח אל יכ "םיהלא ארי" אוה םהרבאש ,דיעמ ךאלמה יכ .הדיקעה ידי
.תמאב "םיהלא ארי" אוה - "הארי םיהלא" רמואה קר ןכא

תא םהרבא אשנ" םימעפ יתש .הדובעה רדס תא םהרבאל תולגל העשה העיגה וישכע קר
אוה תרחאה םעפב ;רחבנה םוקמה תא הליג אוה הנושארה םעפב .הדיקעה דמעמב "ויניע
:"בוהאה" ןברקה תא הלגמ
.(ג"י ,ב"כ תישארב) "ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו"
!הארי םיהלאש ליאה אוה - ליא הארי םיהלא ארי ןכא

תודוסיה ינש םש לע םוקמה םש תא ארוק םהרבאו הדיקעה דמעמ םלשוה העש התואב
'ה ומשו - ןברקה תא הארי םיהלא הז םוקמב .ןברקה תריחבו - םוקמה תריחב :וב ולגתנש
.הארי 'ה רהב - ומעל הארי 'הו ,לארשי הארי םוקמה םצעבו .הארי

םלש ךלמ קדצ-יכלמ דמעמב :וייח לש תופוקת יתשב םהרבאל םילשורי התלגתנ ךכו
הייארה תניחב התלגתנ הירומה רהב הדיקעה דמעמב ;םולשהו קדצה תניחב התלגתנ
ינשב השענ המלשו דוד ידי לע םילשורי ןיינב םג .םינבל ןמיס תובא השעמ ,התעו .האריהו
הכז ונב המלש קר םלוא ;הירומה רה תא שדיק םגו ריעה תא שבכ ךלמה דוד יכ .םיבלש
דוד .םילשורי לש היתוניחב יתש תא םיגציימ הלאה םיכלמה ינש .שדקמה תיב תא תונבל
- התומלשב תויהל םילשורי הלכי אלו .םולשה תניחב תא המלש - הייארה תניחב תא למסמ
.הלאה םיכלמה ינש לש םפוריצ ידי לע אלא

:הרות הרמא וילע ירהש .תרחבנה ריעה איה םילשוריש ךרדכ ,רחבנה ךלמה אוה דוד
לע חשמנש העורה אוה .(ו"ט ,ז"י םירבד) "וב ךיהלא 'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש"
,'א לאומש) לאומש רפסב בותכה שיגדמ םימעפ עבש .ךלמ ול והאר 'הש אוהו - האורה ידי
רמאנ שוריפבו ."הריחב" תונושל שולש ןהילע ופסונ דועו ;"הייאר"ב יולת דוד יונימש ,(ז"ט
:תיהלאה "הייאר"ה רקיע אוה המ ,לאומשל
הארי 'הו םיניעל הארי םדאה יכ .םדאה הארי רשא אל יכ ...והארמ לא טבת לא"
('ז ,ז"ט 'א לאומש) ."בבלל
םש) ישי ינבב ךלמל ול האר 'ה יכ .('ו 'ספ םש) באילא תא האר לאומשש העש ,'ה רמא ךכ
.(ב"י קוספ םש) "יאר בוטו םיניע הפי םע ינומדא" תא - ('א קוספ

ךאלמ תא םש האר ותעשב םהרבאכ .הירומה רה תא שדקל הכז ןכ הייארב רחבנ דודש םשכו
:'ה
(ז"ט ,א"כ 'א םימיה ירבד) ."'ה ךאלמ תא אריו ויניע תא דוד אשיו"
קוספ םש) "'ה והנע יכ דוד תוארב"ו .שאב והנע 'הו ,הלועל חבזמ םש םיקה אוה םהרבאכ
ימ ;שדקמה םוקמ םג שדקתנ ,ךלמה רחבנש ןושלבו .חבזמהו םוקמה שדקתנ דימ - (ח"כ
'ה תיב אוה הז" רמאש אוה - (ב"י ,ז"ט 'א לאומש) "אוה הז יכ והחשמ םוק" וב רמאנש
.('א ,ב"כ 'א םימיה ירבד) "לארשיל הלועל חבזמ הזו םיהלאה

אלא ,הייארה ריע קר הנניא םילשורי ירהש .ןיינבה תא םילשהל הכז אל ךלמה דוד םלוא
אלא ;ינומדאכ םימד ךפש םא - יאור בוטו םייניע הפיב יד ןיא ךכ םושמ .םולשה ריע םג איה
.והאר 'הש שיאה לא ףרטציש - םולש שיאב ךרוצ שי

ףרטצי "המלש" אלא ,"ינומדא" אל :םולשו ,החונמ ,םד תונושל תליפכב ונבל דוד רסמ ךכ
:"םלש-ורי" ןיינב תא םילשהל ידכ - "יאר בוט" לא
יכ ימשל תיב הנבת אל ,תישע תולודג תומחלמו תכפש בורל םד ,רמאל 'ה רבד ילע יהיו"
לכמ ול יתוחינהו החונמ שיא היהי אוה ךל דלונ ןב הנה .ינפל הצרא תכפש םיבר םימד
,ב"כ א"יהבד) ."וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולשו ומש היהי המלש יכ ,ביבסמ ויביוא
(ט-ח
םולשו הייאר תונושל תליפכב :שדקמה תיב ןיינב תא ראתל אבש העש ,בותכה דיעה ךכו
:ול דחוימה ודיקפת יפל ךלמ לכ - םיכלמה ינש לש םקלח זמרנ
."והיבא דיודל הארנ רשא הירומה רהב ,םילשוריב 'ה תיב תא תונבל המלש לחיו"
('א ,'ג ,'ב םימיה ירבד)
- הרואה רוקממ :היתורוקמ ינשמ התשודק תא שוחי ,םילשורי ירעשב אבה לכ ךליאו ןאכמ
"האריי" םשו ,"לאירא" םשו לארה םש .ומעל "האריי" 'ה "הירומה" רהב יכ .םולשה רהנמו
."'ה ינפ רוא"ב םיכרבתמ לארשיו ,םימותו "םירוא"ל ןהוכה םש .'ה ינפ תא לארשי

תא תואריל לארשי לכ אובב .הארי - הייאר םוקמבו ,תואריל אב ךכ ,תוארל אבש ךרדכו
תא םימעל "הרוי" 'הו ,"הרוא" אצת הירומה רהמ .'ה תא "האריל" ודמלו ועמשי 'ה ינפ
ול רונתו ןויצב 'הל "רוא" ןכ לע יכ ."'ה רואב" וכליו םהינפל ורבעי בקעי תיבו ."ויתוחרוא"
.םילשוריב

םולשהש ךלמ ,םילשורי לע הסורפ םולש תכוס ירה ,םירהה שארב אוה הירומה רה םאו
הב ורבדי היבהואו ,היתונומראב הוולש ,הליחב םולש .ול ןכשמ םילשורי תא הוויא ולש
דובכ היהי לודג .םולש רבידו הל אובי הכלמ תע ,עירת םילשוריו ןויצ תב ליגת .םולש
תואסיכ ובשי םש יכ .קדצהו טפשמה - םולשה דצבו .םולש ןתניי הזה םוקמבו ,תיבה
ירעש .הקדצו טפשמ דעסב דוד אסיכ ןוכיי ץק ןיא םולשל .דוד תיבל תואסיכ ,טפשמל
םייוגה ןיב טופשי ישי שרושמ רצנו .םינומא רמוש קידצ יוג אוביו ,םיחתפנ םילשורי
דע יבא הב ךולמי דע ידעלו ;םלש ךלמ אוה קדצ-יכלמ םלוע תומימ יכ .םימעל חיכויו
.םולש רש

הגיזמ הב וגזמתנ םולשו הייאר .הלעמ לש םילשורי דגנכ תנווכמה הטמלש םילשורי וז הנה
ופוסו - הייאר תלוע היגגוח ןברק .םולש תמיש הפוסו - 'ה ינפ תראה הינהוכ תכרב .המילש
הייארו הארי תליפכ ותליחת :םילשורי דובכל ולוכ ,םילועה יפב תולעמה רישו .הגיגח ימלש
:םולש תליפכ ופוסו -

...ויכרדב ךלהה 'ה ארי לכ ירשא"
'ה ארי רבג ךרבי ןכ יכ הנה
ךייח ימי לכ םלשורי בוטב הארו ןויצמ 'ה ךכרבי
(ח"כק םילהת) ."ךינבל םינב הארו
דף ראשי             חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך